Vous êtes sur la page 1sur 44

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 1 marca 2005 r. Nr 35
TREÂå:
Poz.:

ROZPORZÑDZENIA:

314 — Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnieƒ i licencji
zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomoÊciami oraz doskonalenia kwa-
lifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majàtkowych, poÊredników w obrocie nie-
ruchomoÊciami i zarzàdców nieruchomoÊci . . . . . . . . . . . . . 2261

315 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie zwierzàt
wykorzystywanych w akcjach ratowniczych . . . . . . . . . . . . . 2304

314
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 17 lutego 2005 r.

w sprawie nadawania uprawnieƒ i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomoÊciami


oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majàtkowych, poÊredników
w obrocie nieruchomoÊciami i zarzàdców nieruchomoÊci

Na podstawie art. 197 pkt 1—6 ustawy z dnia 1) sposób i warunki odbywania praktyk zawodowych
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami w zakresie szacowania nieruchomoÊci, poÊrednic-
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782) twa w obrocie nieruchomoÊciami i zarzàdzania
zarzàdza si´, co nast´puje: nieruchomoÊciami, regulamin organizacji tych
praktyk, ich program oraz sposób dokumentowa-
Rozdzia∏ 1 nia odbycia praktyki zawodowej, w tym wzór
dziennika praktyk oraz koszt jego wydania;
Przepisy ogólne
2) sposób i tryb przeprowadzania post´powania
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: kwalifikacyjnego, sposób ustalania i rodzaje kosz-
tów tego post´powania, organizacj´ Paƒstwowej
———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà- Komisji Kwalifikacyjnej oraz regulamin jej dzia∏a-
dowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i miesz- nia;
kaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Pre-
zesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie 3) wzory Êwiadectw uprawnieƒ zawodowych w za-
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury kresie szacowania nieruchomoÊci oraz licencji za-
(Dz. U. Nr 134, poz. 1429). wodowych w zakresie poÊrednictwa w obrocie
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2262 — Poz. 314

nieruchomoÊciami i zarzàdzania nieruchomoÊcia- § 4. 1. Praktyka zawodowa dla kandydatów na rze-


mi oraz sposób post´powania przy wydawaniu czoznawców majàtkowych nie mo˝e trwaç krócej ni˝
duplikatów tych Êwiadectw i licencji w przypadku dwanaÊcie miesi´cy.
ich utraty;
2. W ramach praktyki zawodowej, o której mowa
4) sposób prowadzenia centralnych rejestrów rzeczo- w ust. 1, kandydat na rzeczoznawc´ majàtkowego
znawców majàtkowych, poÊredników w obrocie uczestniczy w wykonywaniu czynnoÊci zwiàzanych
nieruchomoÊciami oraz zarzàdców nieruchomo- z szacowaniem nieruchomoÊci, w szczególnoÊci okre-
Êci; Êlonych w art. 174 ust. 3 ustawy, oraz wykonuje co
najmniej pi´tnaÊcie operatów szacunkowych, w któ-
5) sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych rych okreÊla wartoÊç nieruchomoÊci przy zastosowa-
przez rzeczoznawców majàtkowych, poÊredników niu ró˝nych podejÊç, metod i technik wyceny.
w obrocie nieruchomoÊciami i zarzàdców nieru-
chomoÊci, a tak˝e sposób dokumentowania oraz 3. W operatach szacunkowych, o których mowa
kryteria oceny spe∏nienia tego obowiàzku. w ust. 2, kandydat na rzeczoznawc´ majàtkowego
okreÊla wartoÊç:
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) dwóch ró˝nych lokali stanowiàcych odr´bne nie-
1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia ruchomoÊci, w podejÊciu porównawczym, metodà
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊcia- porównywania parami i metodà korygowania ce-
mi; ny Êredniej;
2) kandydacie — nale˝y przez to rozumieç osob´, któ- 2) dwóch ró˝nych nieruchomoÊci zabudowanych,
ra ubiega si´ o nadanie uprawnieƒ zawodowych w podejÊciu porównawczym, metodà porówny-
w zakresie szacowania nieruchomoÊci albo licencji wania parami i metodà korygowania ceny Êred-
zawodowej poÊrednika w obrocie nieruchomo- niej;
Êciami lub licencji zawodowej zarzàdcy nierucho-
moÊci; 3) dwóch ró˝nych nieruchomoÊci przynoszàcych lub
mogàcych przynosiç dochód, w podejÊciu docho-
3) osobie uprawnionej — nale˝y przez to rozumieç dowym, przy zastosowaniu techniki kapitalizacji
osob´, która posiada uprawnienia zawodowe prostej i techniki dyskontowania strumieni docho-
w zakresie szacowania nieruchomoÊci albo licen- dów;
cj´ zawodowà poÊrednika w obrocie nieruchomo-
Êciami lub licencj´ zawodowà zarzàdcy nierucho- 4) dwóch budynków lub budowli, w podejÊciu kosz-
moÊci; towym, przy zastosowaniu dwóch ró˝nych tech-
nik;
4) organizatorze praktyki zawodowej — nale˝y przez
to rozumieç zwiàzki stowarzyszeƒ rzeczoznawców 5) nieruchomoÊci gruntowej w celu aktualizacji op∏a-
majàtkowych, poÊredników w obrocie nierucho- ty rocznej z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego;
moÊciami lub zarzàdców nieruchomoÊci;
6) dwóch nieruchomoÊci gruntowych, z których jed-
5) prowadzàcym praktyk´ zawodowà — nale˝y przez na jest przeznaczona na cele rolne, a druga na ce-
to rozumieç osob´ uprawnionà, organizacj´ zawo- le leÊne;
dowà rzeczoznawców majàtkowych, poÊredników
w obrocie nieruchomoÊciami lub zarzàdców nieru- 7) dwóch nieruchomoÊci gruntowych, w podejÊciu
chomoÊci albo przedsi´biorc´, wpisanych na list´ mieszanym, przy zastosowaniu metody kosztów
prowadzàcych praktyk´ zawodowà, prowadzonà likwidacji i metody pozosta∏oÊciowej;
przez organizatora praktyki zawodowej;
8) nieruchomoÊci gruntowej w celu naliczenia op∏aty
6) ministrze — nale˝y przez to rozumieç ministra w∏a- adiacenckiej;
Êciwego do spraw budownictwa, gospodarki prze-
strzennej i mieszkaniowej; 9) wybranego ograniczonego prawa rzeczowego.

7) ministerstwie — nale˝y przez to rozumieç urzàd 4. W ramach praktyki zawodowej prowadzàcy


obs∏ugujàcy ministra. praktyk´ zawodowà umo˝liwia kandydatowi na rze-
czoznawc´ majàtkowego zapoznanie si´ ze sposobem
Rozdzia∏ 2 korzystania w szczególnoÊci z rejestrów i ewidencji
prowadzonych przez sàdy, gminy oraz starostów,
Praktyki zawodowe w zakresie szacowania a tak˝e z innych dokumentów znajdujàcych si´ w po-
nieruchomoÊci, poÊrednictwa w obrocie siadaniu urz´dów i instytucji, zawierajàcych niezb´d-
nieruchomoÊciami i zarzàdzania nieruchomoÊciami ne dane wykorzystywane przy szacowaniu nierucho-
moÊci, o których mowa w art. 155 ust. 1 ustawy.
§ 3. Kandydaci odbywajà praktyki zawodowe w ce-
lu przygotowania do prowadzenia dzia∏alnoÊci zawo- 5. Prowadzàcy praktyk´ zawodowà umo˝liwia kan-
dowej w zakresie szacowania nieruchomoÊci, poÊred- dydatowi na rzeczoznawc´ majàtkowego, na jego
nictwa w obrocie nieruchomoÊciami lub zarzàdzania proÊb´, ogl´dziny nieruchomoÊci, których wartoÊç
nieruchomoÊciami. kandydat okreÊla zgodnie z ust. 3.
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2263 — Poz. 314

6. Wykonane przez kandydata na rzeczoznawc´ 8) zapoznaje si´ z praktycznymi aspektami wspó∏pra-


majàtkowego w ramach praktyki zawodowej operaty cy z instytucjami udzielajàcymi kredytów, w tym
szacunkowe podpisuje prowadzàcy praktyk´ zawodo- z warunkami transakcji, z uwzgl´dnieniem ró˝-
wà. W przypadku gdy prowadzàcym praktyk´ jest nych form rozliczeƒ i zabezpieczeƒ p∏atnoÊci w ob-
przedsi´biorca lub organizacja zawodowa, operaty rocie nieruchomoÊciami, takimi jak czeki, przele-
podpisuje osoba uprawniona, pod której kierunkiem wy, weksle, gotówka;
kandydat je wykonywa∏.
9) przeprowadza samodzielnie symulacje przebiegu
§ 5. 1. Praktyka zawodowa dla kandydatów na po- trzech transakcji dla trzech ró˝nych rodzajów nie-
Êredników w obrocie nieruchomoÊciami nie mo˝e ruchomoÊci, poczàwszy od rozmowy z zamawiajà-
cymi poprzez samodzielne sporzàdzenie umowy
trwaç krócej ni˝ szeÊç miesi´cy.
poÊrednictwa, a˝ do sfinalizowania transakcji.
2. W ramach praktyki zawodowej, o której mowa
4. W ramach praktyki zawodowej prowadzàcy
w ust. 1, kandydat na poÊrednika w obrocie nierucho-
praktyk´ zawodowà umo˝liwia kandydatowi na po-
moÊciami uczestniczy w wykonywaniu czynnoÊci wy-
Êrednika w obrocie nieruchomoÊciami zapoznanie si´
mienionych w art. 180 ust. 1 ustawy oraz wykonuje co ze sposobem korzystania w szczególnoÊci z rejestrów
najmniej trzy opisy ró˝nych transakcji. i ewidencji prowadzonych przez sàdy, gminy oraz sta-
rostów, a tak˝e z innych dokumentów znajdujàcych
3. W ramach praktyki zawodowej kandydat na po- si´ w posiadaniu urz´dów i instytucji, zawierajàcych
Êrednika w obrocie nieruchomoÊciami w szczególno- niezb´dne informacje wykorzystywane w poÊrednic-
Êci: twie w obrocie nieruchomoÊciami, o których mowa
1) zapoznaje si´ z formami organizacyjno-prawnymi, w art. 181 ust. 6 ustawy.
w jakich poÊrednik w obrocie nieruchomoÊciami
5. Prowadzàcy praktyk´ zawodowà umo˝liwia kan-
mo˝e prowadziç dzia∏alnoÊç zawodowà poÊred-
dydatowi na poÊrednika w obrocie nieruchomoÊciami
nictwa w obrocie nieruchomoÊciami, oraz z orga-
ogl´dziny nieruchomoÊci, o których mowa w ust. 3
nizacjà i metodami pracy takich podmiotów; pkt 5.
2) dokonuje badania wybranych nieruchomoÊci
i wskazuje ich cechy, które mogà mieç wp∏yw na § 6. 1. Praktyka zawodowa dla kandydatów na za-
rzàdców nieruchomoÊci nie mo˝e trwaç krócej ni˝
cen´ zbycia lub poziom czynszu; badanie powinno
szeÊç miesi´cy.
obejmowaç przynajmniej dwa lokale mieszkalne,
nieruchomoÊç zabudowanà budynkiem mieszkal- 2. W ramach praktyki zawodowej, o której mowa
nym, lokal biurowy, magazyn, obiekt zabytkowy w ust. 1, kandydat na zarzàdc´ nieruchomoÊci uczest-
lub nieruchomoÊç rolnà lub obiekt w trakcie budo- niczy w wykonywaniu czynnoÊci wymienionych
wy; w art. 185 ust. 1 ustawy oraz sporzàdza co najmniej
trzy plany zarzàdzania ró˝nymi nieruchomoÊciami.
3) zapoznaje si´ w chronologicznym porzàdku z czyn-
noÊciami przy realizacji ró˝nych transakcji oraz
3. W ramach praktyki zawodowej kandydat na za-
z rodzajami dokumentów, jakie powinien zgroma- rzàdc´ nieruchomoÊci w szczególnoÊci:
dziç w przypadku zawierania przez zamawiajàcych
umów sprzeda˝y, najmu, dzier˝awy lub zamiany 1) zapoznaje si´ z formami organizacyjno-prawnymi,
nieruchomoÊci; w jakich zarzàdca nieruchomoÊci mo˝e prowadziç
dzia∏alnoÊç zawodowà zarzàdzania nieruchomo-
4) uczestniczy w pozyskiwaniu niezb´dnych informa- Êciami, oraz z organizacjà i metodami pracy takich
cji o nieruchomoÊciach z ksiàg wieczystych, ewi- podmiotów;
dencji gruntów i budynków oraz miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego; 2) zapoznaje si´ z czynnoÊciami zarzàdcy nierucho-
moÊci, w tym:
5) uczestniczy w ogl´dzinach wybranych nierucho-
moÊci, sporzàdza opisy tych nieruchomoÊci, doko- a) dokonuje ogl´dzin nieruchomoÊci oraz jej oto-
nuje ich oceny pod kàtem oczekiwaƒ zamawiajà- czenia, wraz z okreÊleniem stanu technicznego,
cego w zakresie ceny lub mo˝liwoÊci uzyskania potrzeb w zakresie remontów i konserwacji,
czynszu; a tak˝e mo˝liwoÊci dokonania innych zmian
w celu poprawy efektywnoÊci gospodarowania,
6) wykonuje badania lokalnego rynku nieruchomoÊci b) przygotowuje umow´ o zarzàdzanie nierucho-
z wykorzystaniem dost´pnych êróde∏ informacji moÊcià;
o nieruchomoÊciach dla ustalenia poziomu cen
i poziomu czynszów dla wybranych trzech grup 3) zapoznaje si´ ze szczegó∏owym zakresem czynno-
nieruchomoÊci; Êci zarzàdzania wybranà nieruchomoÊcià, w tym
z obs∏ugà technicznà budynku;
7) przygotowuje nieruchomoÊç do prezentacji i doko-
nuje tej prezentacji przed prowadzàcym praktyk´ 4) zapoznaje si´ ze sprawozdawczoÊcià sporzàdzanà
zawodowà; przez zarzàdc´ nieruchomoÊci;
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2264 — Poz. 314

5) zapoznaje si´ z zarzàdzaniem ró˝nego rodzaju nie- i wydanie dziennika praktyki zawodowej po ukoƒcze-
ruchomoÊciami, w szczególnoÊci publicznymi, niu studiów wy˝szych o specjalnoÊci zwiàzanej z go-
mieszkaniowymi i przeznaczonymi pod us∏ugi. spodarkà nieruchomoÊciami lub studiów podyplomo-
wych w zakresie odpowiednio wyceny nieruchomoÊci,
4. W ramach praktyki zawodowej prowadzàcy prak- poÊrednictwa w obrocie nieruchomoÊciami lub zarzà-
tyk´ zawodowà umo˝liwia kandydatowi na zarzàdc´ dzania nieruchomoÊciami.
nieruchomoÊci zapoznanie si´ ze sposobem korzysta-
nia w szczególnoÊci z rejestrów i ewidencji prowadzo- 2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, kandydat:
nych przez sàdy, gminy oraz starostów, a tak˝e z in-
nych dokumentów znajdujàcych si´ w posiadaniu 1) wskazuje osob´ uprawnionà, przedsi´biorc´ lub
urz´dów i instytucji, zawierajàcych niezb´dne informa- organizacj´ zawodowà rzeczoznawców majàtko-
cje wykorzystywane w zarzàdzaniu nieruchomoÊciami, wych, poÊredników w obrocie nieruchomoÊciami
o których mowa w art. 186 ust. 6 ustawy. lub zarzàdców nieruchomoÊci, zwanà dalej „orga-
nizacjà zawodowà”, które wyrazi∏y zgod´ na prze-
5. Prowadzàcy praktyk´ zawodowà umo˝liwia kan- prowadzenie praktyki zawodowej, albo
dydatowi na zarzàdc´ nieruchomoÊci ogl´dziny nieru-
chomoÊci, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a. 2) zwraca si´ do organizatora praktyki zawodowej
o wyznaczenie prowadzàcego praktyk´ zawodo-
§ 7. Dokumentami potwierdzajàcymi odbycie prak- wà.
tyki zawodowej sà:
3. Do wniosku kandydat do∏àcza dokumenty po-
1) wype∏niony przez kandydata dziennik praktyki za- twierdzajàce ukoƒczenie studiów wy˝szych lub pody-
wodowej, podpisany przez prowadzàcego prakty- plomowych, o których mowa w ust. 1.
k´ zawodowà oraz przez organizatora praktyki za-
wodowej, w którym prowadzàcy praktyk´ zawo- 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
dowà potwierdzi∏ zrealizowanie programu tej kandydat, poza dokumentami, o których mowa
praktyki, a organizator praktyki zawodowej po- w ust. 3, do∏àcza dokument zawierajàcy zgod´ osoby
twierdzi∏ spe∏nienie warunków jej odbycia; uprawnionej, przedsi´biorcy lub organizacji zawodo-
2) samodzielnie wykonane przez kandydata: wej na przeprowadzenie praktyki zawodowej.

a) pi´tnaÊcie operatów szacunkowych — w przy- § 10. 1. Osoba uprawniona, o której mowa w § 9


padku praktyki zawodowej w zakresie szacowa- ust. 2 pkt 1, mo˝e prowadziç praktyk´ zawodowà w za-
nia nieruchomoÊci, kresie:
b) trzy opisy transakcji — w przypadku praktyki za- 1) wyceny nieruchomoÊci — je˝eli wykonuje dzia∏al-
wodowej w zakresie poÊrednictwa w obrocie
noÊç zawodowà rzeczoznawstwa majàtkowego
nieruchomoÊciami,
nieprzerwanie przez okres przynajmniej pi´ciu lat
c) trzy plany zarzàdzania nieruchomoÊcià — poprzedzajàcych organizacj´ praktyki zawodo-
w przypadku praktyki zawodowej w zakresie za- wej;
rzàdzania nieruchomoÊciami.
2) poÊrednictwa w obrocie nieruchomoÊciami — je-
§ 8. 1. Organizator praktyki zawodowej wydaje ˝eli wykonuje dzia∏alnoÊç zawodowà poÊrednika
kandydatowi na wniosek, o którym mowa w § 9, w obrocie nieruchomoÊciami nieprzerwanie przez
dziennik praktyki zawodowej oraz prowadzi rejestr wy- okres przynajmniej trzech lat poprzedzajàcych or-
danych dzienników praktyki zawodowej. ganizacj´ praktyki zawodowej;

2. Koszt wydania dziennika praktyki zawodowej 3) zarzàdzania nieruchomoÊciami — je˝eli wykonuje


obejmuje koszty druku dziennika praktyki zawodowej, dzia∏alnoÊç zawodowà zarzàdcy nieruchomoÊci
koszty prowadzenia rejestru wydanych dzienników nieprzerwanie przez okres przynajmniej trzech lat
praktyki zawodowej, o którym mowa w § 12 ust. 1, poprzedzajàcych organizacj´ praktyki zawodo-
oraz koszty prowadzenia listy, okreÊlonej w § 11 ust. 1, wej.
i nie mo˝e byç wy˝szy ni˝ 100 z∏.
2. Przedsi´biorca, o którym mowa w § 9 ust. 2
3. Wzory dzienników praktyki zawodowej dla kan- pkt 1, mo˝e prowadziç praktyk´ zawodowà, je˝eli:
dydatów na rzeczoznawc´ majàtkowego, poÊrednika
w obrocie nieruchomoÊciami albo zarzàdc´ nierucho- 1) jest przedsi´biorcà prowadzàcym dzia∏alnoÊç od-
moÊci okreÊlajà za∏àczniki nr 1—3 do rozporzàdzenia. powiednio w zakresie szacowania nieruchomoÊci,
poÊrednictwa w obrocie nieruchomoÊciami lub za-
Rozdzia∏ 3 rzàdzania nieruchomoÊciami;

Regulamin organizacji praktyk zawodowych 2) czynnoÊci w ramach praktyki zawodowej kandydat


b´dzie wykonywa∏ pod kierunkiem osoby upraw-
§ 9. 1. Kandydat sk∏ada do organizatora praktyki nionej, spe∏niajàcej wymagania okreÊlone
zawodowej wniosek o odbycie praktyki zawodowej w ust. 1.
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2265 — Poz. 314

3. Organizacja zawodowa, o której mowa w § 9 wodowej, a koƒczy si´ w dniu dokonania ostatniego
ust. 2 pkt 1, mo˝e prowadziç praktyk´ zawodowà pod wpisu w tym dzienniku.
warunkiem, ˝e czynnoÊci w ramach praktyki zawodo-
wej kandydat b´dzie wykonywa∏ pod kierunkiem oso- § 14. 1. Przebieg praktyki zawodowej jest doku-
by uprawnionej, spe∏niajàcej wymagania okreÊlone mentowany w dzienniku praktyki zawodowej.
w ust. 1.
2. Wpisów w dzienniku praktyki zawodowej doko-
4. RównoczeÊnie praktyk´ zawodowà mo˝e odby- nuje si´ w sposób odzwierciedlajàcy rodzaje wykony-
waç u osoby uprawnionej albo pod jej kierunkiem nie wanych czynnoÊci zawodowych, ze wskazaniem okre-
wi´cej ni˝ pi´ciu kandydatów. su ich wykonywania.
§ 11. 1. Organizator praktyki zawodowej prowadzi 3. Wpisy, o których mowa w ust. 2, potwierdza
i aktualizuje list´ prowadzàcych praktyk´ zawodowà. prowadzàcy praktyk´ zawodowà, poprzez z∏o˝enie
Na wniosek osób uprawnionych, przedsi´biorców podpisu wraz z datà przy ka˝dym wpisie. W przypad-
oraz organizacji zawodowych, które spe∏niajà warunki ku gdy prowadzàcym praktyk´ zawodowà jest przed-
okreÊlone w § 10, organizator praktyki zawodowej si´biorca lub organizacja zawodowa, podpis sk∏ada
wpisuje ich na list´. równie˝ osoba uprawniona, pod której kierunkiem
kandydat wykonywa∏ czynnoÊci w ramach praktyki za-
2. W przypadku okreÊlonym w § 9 ust. 2 pkt 1 kan- wodowej.
dydaci wskazujà prowadzàcego praktyk´ zawodowà
z listy, o której mowa w ust. 1. 4. Prowadzàcy praktyk´ zawodowà:
3. JeÊli wskazana przez kandydata osoba upraw- 1) zapewnia w∏aÊciwà organizacj´ i w∏aÊciwy prze-
niona, przedsi´biorca albo organizacja zawodowa nie bieg praktyki zawodowej;
jest wpisana na list´, o której mowa w ust. 1, kandy-
dat do∏àcza do wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 1, 2) ustala harmonogram praktyki zawodowej, zapew-
dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie przez podmiot niajàcy kandydatowi zrealizowanie programu
wskazany przez kandydata warunków okreÊlonych praktyki, o którym mowa odpowiednio w § 4
w § 10 ust. 1—3. Na podstawie przekazywanych do- ust. 2—5, § 5 ust. 2—5, § 6 ust. 2—5, z tym ˝e licz-
kumentów organizator praktyki zawodowej dokonuje ba godzin przeznaczona na realizacj´ programu
wpisu podmiotu wskazanego przez kandydata na li- praktyki nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 200 godzin
st´. w przypadku kandydatów na zarzàdców nierucho-
moÊci lub poÊredników w obrocie nieruchomo-
4. W przypadku okreÊlonym w § 9 ust. 2 pkt 2 or- Êciami;
ganizator praktyki zawodowej wyznacza prowadzàce-
go praktyk´ zawodowà spoÊród osób uprawnionych, 3) zapewnia kandydatowi mo˝liwoÊç wykonywania
przedsi´biorców lub organizacji zawodowych wpisa- czynnoÊci wchodzàcych w zakres programu prak-
nych na list´, o której mowa w ust. 1. tyki zawodowej.
5. Organizator praktyki zawodowej przekazuje mi- § 15. Po zakoƒczeniu praktyki zawodowej kandydat
nistrowi co najmniej dwa razy w roku informacje przedk∏ada dziennik praktyki zawodowej oraz opraco-
o wpisach na list´ prowadzàcych praktyk´ zawodo- wania, o których mowa odpowiednio w § 4 ust. 2, § 5
wà. ust. 2 i § 6 ust. 2, organizatorowi praktyki zawodowej
w celu potwierdzenia spe∏nienia warunków odbycia
§ 12. 1. Organizator praktyki zawodowej w dzienni-
tej praktyki.
ku praktyki zawodowej wpisuje imi´ i nazwisko oraz
adres lub nazw´ i siedzib´ prowadzàcego praktyk´ za-
Rozdzia∏ 4
wodowà, a tak˝e kolejny numer z prowadzonego reje-
stru wydanych dzienników praktyki zawodowej.
Organizacja i regulamin dzia∏ania
2. W przypadku gdy prowadzàcym praktyk´ zawo- Paƒstwowej Komisji Kwalifikacyjnej
dowà jest przedsi´biorca lub organizacja zawodowa,
organizator praktyki zawodowej wpisuje w dzienniku § 16. 1. W sk∏ad Paƒstwowej Komisji Kwalifikacyj-
praktyki zawodowej równie˝ imi´ i nazwisko osoby nej, zwanej dalej „Komisjà”, wchodzà:
uprawnionej, spe∏niajàcej wymogi okreÊlone w § 10
1) przewodniczàcy Komisji;
ust. 1, pod której kierunkiem kandydat b´dzie wykony-
wa∏ czynnoÊci w ramach praktyki zawodowej, wraz 2) trzech wiceprzewodniczàcych Komisji, odpowied-
z podaniem numeru uprawnieƒ lub licencji zawodo- nio do spraw:
wych.
a) szacowania nieruchomoÊci,
3. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, wpisuje
si´ informacje okreÊlone w ust. 2. b) poÊrednictwa w obrocie nieruchomoÊciami,
c) zarzàdzania nieruchomoÊciami;
§ 13. Praktyka zawodowa rozpoczyna si´ w dniu
dokonania pierwszego wpisu w dzienniku praktyki za- 3) pozostali cz∏onkowie Komisji.
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2266 — Poz. 314

2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 tworzà Pre- 4) nadzór nad pracà poszczególnych podkomisji;
zydium Komisji.
5) rozpatrywanie skarg na cz∏onków Komisji, doty-
3. W ramach Komisji dzia∏ajà trzy podkomisje, od- czàcych przeprowadzania post´powaƒ kwalifika-
powiednio do spraw: cyjnych;

1) szacowania nieruchomoÊci; 6) zatwierdzanie sk∏adów zespo∏ów kwalifikacyjnych,


o których mowa w § 24 ust. 5.
2) poÊrednictwa w obrocie nieruchomoÊciami;
2. Do zadaƒ wiceprzewodniczàcych Komisji nale-
3) zarzàdzania nieruchomoÊciami. ˝y:

§ 17. 1. Komisja pracuje na posiedzeniach plenar- 1) koordynowanie pracy poszczególnych podkomisji,


nych, posiedzeniach zwiàzanych z przeprowadzaniem w tym prowadzenia post´powaƒ kwalifikacyjnych
post´powaƒ kwalifikacyjnych oraz na posiedzeniach w poszczególnych podkomisjach;
Prezydium Komisji. 2) przygotowywanie propozycji sk∏adów zespo∏ów
kwalifikacyjnych, o których mowa w § 24 ust. 5,
2. Posiedzenie plenarne i posiedzenie Prezydium w tym przewodniczàcego i sekretarza zespo∏u;
Komisji zwo∏uje przewodniczàcy Komisji z w∏asnej ini-
cjatywy lub na wniosek wiceprzewodniczàcego Komi- 3) ocena prawid∏owoÊci przeprowadzania post´po-
sji, po uzyskaniu zgody ministra. Posiedzenie plenar- waƒ kwalifikacyjnych, w tym kontrola poprawno-
ne zwo∏uje si´ przynajmniej raz w roku. Êci wyników etapu wst´pnego i egzaminu, o któ-
rych mowa w § 24 ust. 2 i 3.
3. Posiedzenie plenarne zwo∏ywane jest w celu
omówienia spraw zwiàzanych z organizacjà i przebie- § 20. Obs∏ug´ organizacyjnà oraz administracyjno-
giem post´powaƒ kwalifikacyjnych, w tym proble- -biurowà Komisji zapewnia ministerstwo.
mów wyst´pujàcych w dzia∏alnoÊci Komisji, a tak˝e
w celu szkolenia cz∏onków Komisji. Rozdzia∏ 5

4. Posiedzenie Prezydium Komisji zwo∏ywane jest Sposób i tryb przeprowadzania post´powania


w razie potrzeby, w celu przygotowania posiedzenia kwalifikacyjnego
plenarnego Komisji, a tak˝e w innych sprawach doty-
czàcych Komisji, niewymagajàcych udzia∏u wszystkich § 21. 1. Post´powanie kwalifikacyjne przeprowa-
cz∏onków Komisji. dzane jest w terminach i miejscu wyznaczonych przez
przewodniczàcego Komisji.
§ 18. 1. Pracami Komisji kieruje przewodniczàcy
Komisji. W razie nieobecnoÊci przewodniczàcego jego 2. Po przekazaniu przez przewodniczàcego Komisji
zadania wykonuje wskazany przez przewodniczàcego informacji, o których mowa w ust. 1, minister og∏asza
w dzienniku urz´dowym oraz na stronie internetowej
wiceprzewodniczàcy Komisji lub inny cz∏onek Komisji.
ministerstwa komunikat o terminach i miejscu post´-
powaƒ kwalifikacyjnych.
2. Komisja podejmuje uchwa∏y w sprawach, o któ-
rych mowa w § 17 ust. 3, zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów
§ 22. Obs∏ug´ organizacyjnà oraz administracyjno-
cz∏onków obecnych na posiedzeniu. W razie równej -biurowà post´powania kwalifikacyjnego zapewnia
liczby g∏osów decyduje g∏os przewodniczàcego Komi- ministerstwo.
sji, a w razie nieobecnoÊci przewodniczàcego Komisji
— g∏os wiceprzewodniczàcego lub innego cz∏onka Ko- § 23. 1. Kandydaci ubiegajàcy si´ o dopuszczenie
misji, o którym mowa w ust. 1. do post´powania kwalifikacyjnego sk∏adajà do mini-
stra wniosek o dopuszczenie do post´powania kwalifi-
3. Wiceprzewodniczàcy Komisji kierujà pracami kacyjnego, nie póêniej ni˝ na trzydzieÊci dni przed wy-
odpowiednich podkomisji. W razie nieobecnoÊci wice- znaczonym terminem post´powania kwalifikacyjnego.
przewodniczàcego Komisji jego zadania wykonuje
wskazany przez przewodniczàcego Komisji inny cz∏o- 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do-
nek odpowiedniej podkomisji. ∏àczyç:

§ 19. 1. Do zadaƒ przewodniczàcego Komisji nale- 1) dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie warunków,


˝y w szczególnoÊci: o których mowa odpowiednio w:

1) organizowanie i koordynowanie pracy Komisji; a) art. 177 ust. 1 pkt 1—5 ustawy — w przypadku
kandydatów na rzeczoznawców majàtkowych,
2) reprezentowanie Komisji, w tym sk∏adanie wnio- b) art. 182 ust. 1 pkt 1—5 ustawy — w przypadku
sków w sprawach zwiàzanych z funkcjonowaniem kandydatów na poÊredników w obrocie nieru-
Komisji; chomoÊciami,
3) zwo∏ywanie posiedzeƒ plenarnych Komisji i posie- c) art. 187 ust. 1 pkt 1—5 ustawy — w przypadku
dzeƒ Prezydium Komisji; kandydatów na zarzàdców nieruchomoÊci;
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2267 — Poz. 314

2) inne dokumenty mogàce mieç wp∏yw na ocen´ 3) kandydata, w stosunku do którego by∏ prowadzà-
kwalifikacji kandydata; cym lub wspó∏prowadzàcym praktyk´ zawodowà;

3) dokumenty potwierdzajàce bieg∏à znajomoÊç j´zy- 4) kandydata pozostajàcego wobec niego w stosunku
ka polskiego — w przypadku osób, o których mo- podrz´dnoÊci lub nadrz´dnoÊci s∏u˝bowej;
wa w art. 177 ust. 3, art. 182 ust. 3 i art. 187 ust. 3
ustawy; 5) kandydata, wobec którego pozostaje w takim sto-
sunku prawnym lub faktycznym, ˝e wynik post´-
4) dwie fotografie kandydata; powania mo˝e mieç wp∏yw na prawa lub obowiàz-
ki tego kandydata.
5) dziennik praktyki zawodowej i operaty szacunko-
we, opisy transakcji lub wybrany przez kandydata 2. Cz∏onek zespo∏u kwalifikacyjnego powiadamia
plan zarzàdzania nieruchomoÊcià, o których mowa niezw∏ocznie w∏aÊciwego wiceprzewodniczàcego Ko-
w § 7; misji o zaistnieniu okolicznoÊci, o których mowa
w ust. 1.
6) dowód wniesienia op∏aty egzaminacyjnej za etap
wst´pny post´powania kwalifikacyjnego. § 26. Zmiany sk∏adu zespo∏u kwalifikacyjnego do-
konuje si´, je˝eli:
3. W przypadku sk∏adania kopii dokumentów,
o których mowa w ust. 2 pkt 1—3, powinny byç one 1) wobec cz∏onka zespo∏u kwalifikacyjnego wszcz´to
uwierzytelnione przez notariusza. post´powanie z tytu∏u odpowiedzialnoÊci zawodo-
wej;
§ 24. 1. Post´powanie kwalifikacyjne przeprowa-
dza si´ w dwóch etapach. 2) po wyznaczeniu sk∏adu zespo∏u kwalifikacyjnego
wysz∏y na jaw okolicznoÊci, o których mowa
2. W pierwszym etapie post´powania kwalifikacyj- w § 25 ust. 1;
nego, zwanym dalej „etapem wst´pnym”, Komisja 3) cz∏onek zespo∏u kwalifikacyjnego zg∏osi∏ niemo˝-
ustala, czy kandydat spe∏nia warunki dopuszczenia do noÊç uczestnictwa w pracach tego zespo∏u w wy-
egzaminu przeprowadzanego w celu uzyskania znaczonym terminie post´powania kwalifikacyjne-
uprawnieƒ zawodowych w zakresie szacowania nieru- go.
chomoÊci lub otrzymania licencji zawodowej w zakre-
sie poÊrednictwa w obrocie nieruchomoÊciami albo li- § 27. 1. Z przeprowadzonego etapu wst´pnego se-
cencji zawodowej w zakresie zarzàdzania nieruchomo- kretarz zespo∏u kwalifikacyjnego sporzàdza odr´bnie
Êciami. dla ka˝dego kandydata protokó∏, który podpisujà
wszyscy cz∏onkowie zespo∏u kwalifikacyjnego. W pro-
3. W drugim etapie post´powania kwalifikacyjne- tokole potwierdza si´, ˝e kandydat spe∏nia warunki
go przeprowadzany jest egzamin, obejmujàcy cz´Êç dopuszczenia do egzaminu lub wskazuje si´ warunki,
pisemnà i ustnà, w trakcie którego Komisja sprawdza których kandydat nie spe∏ni∏ i z powodu których nie
przygotowanie teoretyczne i praktyczne kandydata do mo˝e byç dopuszczony do egzaminu.
wykonywania dzia∏alnoÊci zawodowej.
2. W razie niedopuszczenia kandydata do egzami-
4. Post´powanie kwalifikacyjne przeprowadza si´ nu post´powanie kwalifikacyjne uznaje si´ za zakoƒ-
odr´bnie dla kandydatów na rzeczoznawców majàtko- czone wynikiem negatywnym.
wych, poÊredników w obrocie nieruchomoÊciami, za-
rzàdców nieruchomoÊci. 3. List´ kandydatów dopuszczonych i niedopusz-
czonych do egzaminu przewodniczàcy zespo∏u kwalifi-
5. Post´powanie kwalifikacyjne przeprowadzajà kacyjnego przekazuje ministrowi wraz z dokumentacjà
zespo∏y kwalifikacyjne sk∏adajàce si´ z pi´ciu osób, kandydatów niedopuszczonych do egzaminu.
w tym przewodniczàcego i sekretarza zespo∏u kwalifi-
kacyjnego, wyznaczone przez Komisj´ spoÊród jej 4. Na podstawie listy, o której mowa w ust. 3, mi-
cz∏onków do przeprowadzenia etapu wst´pnego po- nister zawiadamiania kandydatów o dopuszczeniu do
st´powania kwalifikacyjnego oraz do przeprowadze- egzaminu.
nia egzaminu. Zespo∏em kwalifikacyjnym kieruje prze-
wodniczàcy zespo∏u kwalifikacyjnego. § 28. 1. Egzamin przeprowadza si´, je˝eli na pod-
stawie wyników etapu wst´pnego do cz´Êci pisemnej
§ 25. 1. Do sk∏adu zespo∏u kwalifikacyjnego nie wy- egzaminu zosta∏o dopuszczonych co najmniej trzy-
znacza si´ cz∏onka Komisji, je˝eli post´powanie kwali- dziestu kandydatów.
fikacyjne dotyczy:
2. W przypadku braku wymaganej liczby kandyda-
1) jego ma∏˝onka, krewnych i powinowatych do dru- tów kandydaci dopuszczeni do egzaminu przyst´pujà
giego stopnia; do jego cz´Êci pisemnej w kolejnym terminie post´-
powania kwalifikacyjnego, wyznaczonym zgodnie
2) kandydata zwiàzanego z nim z tytu∏u przysposo- z § 21. W tym przypadku kandydatów zawiadamia si´
bienia, opieki lub kurateli; o terminie i miejscu kolejnego post´powania kwalifi-
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2268 — Poz. 314

kacyjnego, nie póêniej ni˝ na 14 dni przed jego termi- 2) trwa 135 minut, w tym 90 minut na rozwiàzanie te-
nem. stu oraz 45 minut na rozwiàzanie zadania praktycz-
nego, z 20-minutowà przerwà po cz´Êci testowej.
3. W przypadku gdy liczba kandydatów dopusz-
czonych do egzaminu przekracza trzydzieÊci osób 2. W przypadku kandydatów na poÊredników
w stopniu uzasadniajàcym podzia∏ kandydatów na w obrocie nieruchomoÊciami i na zarzàdców nieru-
grupy, wiceprzewodniczàcy Komisji przygotowuje chomoÊci cz´Êç pisemna egzaminu trwa 100 minut
propozycj´ sk∏adu nowego lub nowych zespo∏ów i polega na rozwiàzaniu testu wielokrotnego wyboru,
kwalifikacyjnych, a ogólnà liczb´ kandydatów dzieli sk∏adajàcego si´ ze 100 pytaƒ.
na odpowiednie grupy. Podzia∏u na grupy dokonuje
si´ wed∏ug kolejnoÊci z∏o˝onych wniosków o dopusz- 3. Ka˝de pytanie w teÊcie oceniane jest w nast´pu-
czenie do post´powania kwalifikacyjnego, z zachowa- jàcy sposób:
niem porównywalnej liczby kandydatów zakwalifiko-
wanych do ka˝dej grupy. 1) odpowiedê prawid∏owa — 1 punkt, przy czym za
prawid∏owà uznaje si´ odpowiedê wskazujàcà
4. Kandydat, który nie uiÊci∏ op∏aty egzaminacyjnej wszystkie poprawne odpowiedzi czàstkowe;
za egzamin, nie mo˝e przystàpiç do egzaminu.
2) odpowiedê nieprawid∏owa lub brak odpowiedzi —
§ 29. 1. Cz´Êç pisemnà egzaminu przeprowadza si´ 0 punktów.
w wydzielonej sali, w warunkach zapewniajàcych kan-
dydatom samodzielnà prac´. 4. Zadanie praktyczne, o którym mowa w ust. 1,
oceniane jest w jedenastopunktowej skali od 0 do
2. Przed wejÊciem na sal´ kandydat okazuje do- 10 punktów.
wód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia swo-
jej to˝samoÊci. 5. Wynik egzaminu stanowi sum´ punktów uzy-
skanych przez kandydata za odpowiedzi na poszcze-
3. Przed rozpocz´ciem cz´Êci pisemnej egzaminu gólne pytania, a w przypadku kandydata na rzeczo-
przewodniczàcy zespo∏u kwalifikacyjnego informuje znawc´ majàtkowego — równie˝ punktów za rozwià-
kandydatów o: zane zadanie praktyczne.
1) warunkach organizacyjnych i sposobie przeprowa-
6. Do cz´Êci ustnej egzaminu mogà byç dopuszcze-
dzania egzaminu;
ni kandydaci, którzy uzyskali w cz´Êci pisemnej egza-
2) przepisach porzàdkowych obowiàzujàcych w trak- minu co najmniej 70 punktów, z tym ˝e w przypadku
cie przeprowadzania egzaminu; kandydatów, o których mowa w ust. 1, warunek ten
uznaje si´ za spe∏niony, je˝eli kandydat uzyska∏ ∏àcznie
3) zasadach dokonywania oceny udzielonych odpo- co najmniej 65 punktów z testu oraz co najmniej
wiedzi; 5 punktów za zadanie praktyczne.
4) sposobie og∏oszenia wyników cz´Êci pisemnej eg- § 31. W razie nieuzyskania przez kandydata w cz´-
zaminu; Êci pisemnej egzaminu co najmniej 70 punktów, a tak-
5) terminie i miejscu przeprowadzenia cz´Êci ustnej ˝e w przypadku, o którym mowa w § 29 ust. 5, post´-
egzaminu. powanie kwalifikacyjne uznaje si´ za zakoƒczone wy-
nikiem negatywnym.
4. Prace pisemne oznaczane sà indywidualnym ko-
dem. § 32. 1. Przygotowanie praktyczne kandydatów Ko-
misja sprawdza w cz´Êci ustnej egzaminu.
5. Przewodniczàcy zespo∏u kwalifikacyjnego mo˝e
wykluczyç z cz´Êci pisemnej egzaminu kandydata, któ- 2. Cz´Êç ustna egzaminu polega na:
ry w jej trakcie korzysta∏ z pomocy innej osoby, pos∏u-
giwa∏ si´ niedozwolonymi materia∏ami, pomaga∏ po- 1) obronie przez kandydata ka˝dego z trzech wybra-
zosta∏ym kandydatom lub w inny sposób zak∏óca∏ jej nych spoÊród pi´tnastu operatów szacunkowych,
przebieg. o których mowa w § 7 pkt 2 lit. a, polegajàcej na
udzieleniu odpowiedzi na pytania cz∏onków ze-
6. W trakcie cz´Êci pisemnej egzaminu kandydat spo∏u kwalifikacyjnego, dotyczàce podstaw praw-
mo˝e opuÊciç sal´ po uzyskaniu zgody przewodniczà- nych, zastosowanych podejÊç, metod i techniki
cego zespo∏u kwalifikacyjnego. Przed opuszczeniem wyceny, êróde∏ informacji o nieruchomoÊciach,
sali kandydat przekazuje prac´ sekretarzowi zespo∏u a tak˝e analizy rynku nieruchomoÊci, majàcych
kwalifikacyjnego. wp∏yw na wykonanie tych operatów — w przy-
padku kandydatów na rzeczoznawców majàtko-
§ 30. 1. W przypadku kandydatów na rzeczoznaw- wych;
ców majàtkowych cz´Êç pisemna egzaminu:
2) obronie przez kandydata opisów transakcji, o któ-
1) polega na rozwiàzaniu testu wielokrotnego wybo- rych mowa w § 7 pkt 2 lit. b, polegajàcej na udzie-
ru sk∏adajàcego si´ z 90 pytaƒ oraz na rozwiàzaniu leniu odpowiedzi na pytania cz∏onków zespo∏u
zadania praktycznego; kwalifikacyjnego, dotyczàce opisanych transakcji,
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2269 — Poz. 314

êróde∏ informacji o nieruchomoÊciach b´dàcych 2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, wpisuje


przedmiotem transakcji oraz innych informacji si´ wyniki etapu wst´pnego, o których mowa w § 27
niezb´dnych do zawarcia umowy poÊrednictwa — w ust. 1, a tak˝e wyniki cz´Êci pisemnej i cz´Êci ustnej
w przypadku kandydatów na poÊredników w obro- egzaminu, w tym pytania zadane kandydatom w cz´-
cie nieruchomoÊciami; Êci ustnej egzaminu oraz ocen´ odpowiedzi udzielo-
nych przez kandydatów, a tak˝e ogólny wynik post´-
3) obronie przez kandydata wybranego planu zarzà- powania kwalifikacyjnego.
dzania nieruchomoÊcià spoÊród planów, o których
mowa w § 7 pkt 2 lit. c, polegajàcej na udzieleniu § 36. 1. Przewodniczàcy zespo∏u kwalifikacyjnego
odpowiedzi na pytania cz∏onków zespo∏u kwalifi- przekazuje ministrowi protoko∏y z przeprowadzonego
kacyjnego, dotyczàce zastosowanych metod spo- post´powania kwalifikacyjnego wraz z dokumentacjà
rzàdzania planu, êróde∏ informacji o nieruchomo- tego post´powania.
Êciach, analiz ekonomiczno-finansowych i ksi´go-
wych, zagadnieƒ technicznych, organizacyjnych 2. Na podstawie wyników post´powania kwalifika-
i prawnych majàcych wp∏yw na zarzàdzanie nieru- cyjnego zamieszczonych w protokole, o którym mowa
chomoÊciami — w przypadku kandydatów na za- w § 35 ust. 1, wydawane sà Êwiadectwa stwierdzajàce
rzàdców nieruchomoÊci. nadanie uprawnieƒ lub licencji zawodowych albo de-
cyzje odmawiajàce nadania uprawnieƒ lub licencji za-
3. Liczba wszystkich zadanych pytaƒ podstawo- wodowych.
wych nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 6 i wi´ksza ni˝ 12,
z zastrze˝eniem ust. 4 i 5. 3. Âwiadectwa stwierdzajàce nadanie uprawnieƒ
lub licencji zawodowych wydaje si´ w przypadku za-
4. Liczba pytaƒ podstawowych do poszczególnych koƒczenia post´powania kwalifikacyjnego wynikiem
operatów szacunkowych i opisów transakcji powinna pozytywnym.
byç jednakowa.
4. Decyzje odmawiajàce nadania uprawnieƒ lub li-
5. Cz∏onkowie zespo∏u kwalifikacyjnego mogà za-
cencji zawodowych wydawane sà w przypadku zakoƒ-
dawaç kandydatom pytania uzupe∏niajàce w zwiàzku
czenia post´powania kwalifikacyjnego wynikiem ne-
z udzielanymi przez nich odpowiedziami na pytania
gatywnym, o którym mowa w § 27 ust. 2, § 31 i § 34
podstawowe. Pytaƒ uzupe∏niajàcych nie dolicza si´ do
ust. 2.
liczby pytaƒ, o której mowa w ust. 3. Udzielone odpo-
wiedzi uwzgl´dnia si´ w ocenie, o której mowa w § 33 § 37. 1. Âwiadectwa, o których mowa w § 36 ust. 2,
ust. 1.
wydawane sà jako Êwiadectwa jednostronne, których
wzory okreÊlajà za∏àczniki nr 4, 6 i 8 do rozporzàdze-
§ 33. 1. Ka˝da odpowiedê na zadane pytanie, o któ-
nia, oraz Êwiadectwa dwustronne, których wzory okre-
rym mowa w § 32 ust. 2, jest oceniana w czterostop-
Êlajà za∏àczniki nr 5, 7 i 9 do rozporzàdzenia.
niowej skali od 0 do 3 punktów. Za ka˝dà prawid∏owà
odpowiedê kandydat mo˝e uzyskaç maksymalnie
2. Osobom, które posiadajà uprawnienia wymie-
3 punkty.
nione w art. 231 ust. 1 ustawy, na ich wniosek mogà
2. Cz´Êç ustnà egzaminu uznaje si´ za zakoƒczonà byç wydane Êwiadectwa sporzàdzone wed∏ug wzorów
wynikiem pozytywnym, je˝eli kandydat uzyska∏ mini- okreÊlonych w za∏àcznikach nr 10 i 11 do rozporzàdze-
mum 60 % punktów z ogólnej liczby punktów mo˝li- nia.
wych do uzyskania na postawione pytania.
§ 38. 1. Koszty post´powania kwalifikacyjnego,
§ 34. 1. W razie zakoƒczenia cz´Êci ustnej egzami- o których mowa w art. 191 ust. 5 ustawy, obejmujà
nu wynikiem pozytywnym post´powanie kwalifikacyj- faktycznie poniesione wydatki na:
ne uznaje si´ za zakoƒczone wynikiem pozytywnym. 1) organizowanie plenarnych posiedzeƒ Komisji i po-
siedzeƒ Prezydium Komisji;
2. W razie zakoƒczenia cz´Êci ustnej egzaminu wy-
nikiem negatywnym post´powanie kwalifikacyjne 2) szkolenia cz∏onków Komisji w zakresie zasad
uznaje si´ za zakoƒczone wynikiem negatywnym. i technik przeprowadzania post´powania kwalifi-
kacyjnego, w tym egzaminu;
3. Kandydat, który zakoƒczy∏ cz´Êç ustnà egzaminu
wynikiem negatywnym, mo˝e, przed up∏ywem dwu- 3) obs∏ug´ administracyjno-biurowà post´powania
nastu miesi´cy od dnia zakoƒczenia cz´Êci ustnej eg- kwalifikacyjnego, w tym nabycie niezb´dnych ma-
zaminu wynikiem negatywnym, z∏o˝yç wniosek o po- teria∏ów biurowych oraz wykonywanie kopii doku-
nowne przystàpienie do cz´Êci ustnej egzaminu. Prze- mentacji zwiàzanej z przeprowadzanym post´po-
pis § 23 stosuje si´ odpowiednio. waniem kwalifikacyjnym;

§ 35. 1. Z przeprowadzonego post´powania kwali- 4) przygotowanie niezb´dnej dokumentacji, w tym


fikacyjnego sekretarz zespo∏u kwalifikacyjnego spo- umo˝liwiajàcej dokonanie wpisów do centralnych
rzàdza dla ka˝dego kandydata protokó∏, który podpi- rejestrów, o których mowa w art. 193 ust. 3 usta-
sujà wszyscy cz∏onkowie zespo∏u kwalifikacyjnego. wy;
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2270 — Poz. 314

5) opracowanie i weryfikacj´ pytaƒ egzaminacyjnych uprawnionej na podstawie dostarczonych przez t´


i zadaƒ praktycznych, o których mowa w § 30 osob´ dokumentów, b´dàcych podstawà zmiany tre-
ust. 1; Êci wpisu.
6) wynajem sal do przeprowadzenia post´powania § 42. 1. WykreÊlenia osoby uprawnionej z w∏aÊci-
kwalifikacyjnego oraz przesy∏anie dokumentacji wego centralnego rejestru dokonuje si´ z urz´du na
z post´powania kwalifikacyjnego; podstawie decyzji, o których mowa w art. 178 ust. 2a,
7) wynagrodzenia cz∏onków Komisji za przeprowa- art. 183 ust. 2a i art. 188 ust. 2a ustawy.
dzenie post´powania kwalifikacyjnego;
2. W przypadku, o którym mowa w art. 178 ust. 2
8) koszty podró˝y Êrodkami publicznego transportu pkt 3 i 4, art. 183 ust. 2 pkt 3 i 4 i art. 188 ust. 2 pkt 3 i 4
zbiorowego i noclegów cz∏onków Komisji zwiàza- ustawy, ponownego wpisu do w∏aÊciwego centralne-
ne z ich udzia∏em w posiedzeniach Komisji, w tym go rejestru dokonuje si´ pod numerem uprawnieƒ lub
z przeprowadzaniem post´powania kwalifikacyj- licencji zawodowej posiadanych przez osob´ upraw-
nego; nionà przed orzeczeniem wobec tej osoby z tytu∏u od-
powiedzialnoÊci zawodowej kary zawieszenia wyko-
9) przygotowanie dokumentacji z zakoƒczonego po- nywania uprawnieƒ zawodowych lub zawieszenia li-
st´powania kwalifikacyjnego w celu jej archiwiza- cencji zawodowej.
cji;
10) przygotowanie i wydanie Êwiadectw nadania 3. W przypadku pozbawienia uprawnieƒ lub licen-
uprawnieƒ i licencji zawodowych oraz ich duplika- cji zawodowych, o których mowa w art. 178 ust. 2
tów. pkt 5, art. 183 ust. 2 pkt 5 i art. 188 ust. 2 pkt 5 ustawy,
ponownego wpisu do w∏aÊciwego centralnego reje-
2. Koszty, o których mowa w ust. 1, ustala si´ na stru dokonuje si´ pod nowym numerem, zgodnie
podstawie: z § 39 ust. 1.

1) rachunków; § 43. Wyciàgi z centralnych rejestrów, o których


mowa w art. 193 ust. 4 ustawy, oraz uzupe∏nienia
2) biletów za przejazd Êrodkami publicznego trans- i zmiany w tych rejestrach podlegajà og∏oszeniu
portu zbiorowego; w dzienniku urz´dowym ministra wed∏ug stanu na
3) wniosków o wyp∏at´ wynagrodzeƒ; 30 czerwca i 31 grudnia ka˝dego roku oraz publikacji
w formie zapisu elektronicznego na stronie interneto-
4) innych dowodów potwierdzajàcych poniesione wej ministerstwa wed∏ug stanu na koniec ka˝dego
wydatki. miesiàca.

Rozdzia∏ 6 Rozdzia∏ 7

Sposób prowadzenia centralnych rejestrów Wydawanie duplikatów Êwiadectw stwierdzajàcych


rzeczoznawców majàtkowych, poÊredników nadanie uprawnieƒ i licencji zawodowych
w obrocie nieruchomoÊciami w przypadku ich utraty
oraz zarzàdców nieruchomoÊci
§ 44. W przypadku utraty orygina∏u Êwiadectwa
§ 39. 1. W centralnych rejestrach, o których mowa stwierdzajàcego nadanie uprawnieƒ lub licencji zawo-
w art. 193 ustawy, wpisy dotyczàce osób, które uzy- dowych, minister wydaje, na wniosek osoby upraw-
ska∏y uprawnienia lub licencje zawodowe, numeruje nionej, która utraci∏a Êwiadectwo, duplikat Êwiadec-
si´ w sposób ciàg∏y kolejnymi liczbami arabskimi. twa stwierdzajàcego nadanie uprawnieƒ lub licencji
zawodowych, z zastrze˝eniem § 45.
2. Numer wpisu w centralnym rejestrze stanowi
numer nadanych uprawnieƒ lub licencji zawodowej. § 45. W przypadku wszcz´cia, na skutek utraty
Êwiadectwa stwierdzajàcego nadanie uprawnieƒ lub
§ 40. 1. Wpisów do centralnych rejestrów dokonu-
je si´ z urz´du jednoczeÊnie z wydaniem Êwiadectw licencji zawodowych, odpowiedniego post´powania
potwierdzajàcych nadanie uprawnieƒ lub licencji za- przeprowadzanego na podstawie przepisów odr´b-
wodowych. Data wpisu do centralnego rejestru jest nych, duplikat Êwiadectwa stwierdzajàcego nadanie
to˝sama z datà nadania uprawnieƒ lub licencji zawo- uprawnieƒ lub licencji zawodowych wydaje si´ po do-
dowych. starczeniu przez osob´ uprawnionà dokumentu po-
twierdzajàcego zakoƒczenie tego post´powania. Po
2. W przypadku osób, o których mowa w art. 193 zg∏oszeniu przez osob´ uprawnionà wszcz´cia takiego
ust. 2 ustawy, wpisów do centralnych rejestrów doko- post´powania wydaje si´ wypis z odpowiedniego
nuje si´ na podstawie decyzji wydanych zgodnie centralnego rejestru w formie zaÊwiadczenia.
z przepisami odr´bnymi.
§ 46. Wzory duplikatów Êwiadectw stwierdzajà-
§ 41. Aktualizacji danych wpisanych do central- cych nadanie uprawnieƒ i licencji zawodowych okre-
nych rejestrów dokonuje si´ na wniosek osoby Êla za∏àcznik nr 12 do rozporzàdzenia.
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2271 — Poz. 314

Rozdzia∏ 8 4. Za spe∏nienie obowiàzku doskonalenia kwalifi-


kacji zawodowych uznaje si´ uzyskanie w okresie roz-
Sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych liczeniowym co najmniej 10 punktów.
przez rzeczoznawców majàtkowych, poÊredników
w obrocie nieruchomoÊciami oraz zarzàdców § 49. Osoby uprawnione przechowujà dokumenty,
nieruchomoÊci, a tak˝e sposób dokumentowania o których mowa w § 47 ust. 3, przez okres trzech lat
i kryteria oceny spe∏nienia tego obowiàzku nast´pujàcych po roku, w którym mia∏y miejsce zda-
rzenia, o których mowa w § 47 ust. 1.
§ 47. 1. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych,
o którym mowa w art. 175 ust. 2, art. 181 ust. 2 oraz Rozdzia∏ 9
art. 186 ust. 2 ustawy, odbywa si´ przez:
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
1) w∏asne publikacje ksià˝kowe;
§ 50. 1. Przepisów rozdzia∏ów 2 i 3 oraz § 23 ust. 2
2) w∏asne publikacje w prasie i wydawnictwach spe- pkt 5 nie stosuje si´ do osób, które rozpocz´∏y prakty-
k´ zawodowà przed dniem 22 wrzeÊnia 2004 r.
cjalistycznych;
2. W przypadku osób, o których mowa w ust. 1, do-
3) udzia∏ w konferencjach, seminariach i sympozjach
kumentami potwierdzajàcymi odbycie praktyki zawo-
naukowych;
dowej, do∏àczanymi do wniosku, o którym mowa
w § 23 ust. 2, sà dokumenty okreÊlone w przepisach
4) udzia∏ w szkoleniach, w tym organizowanych przez
obowiàzujàcych przed dniem 22 wrzeÊnia 2004 r.
organizacje zawodowe;
§ 51. W przypadku osób, które przed dniem wej-
5) ukoƒczenie kursów podnoszàcych kwalifikacje za-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia zakoƒczy∏y cz´Êç ustnà
wodowe; egzaminu wynikiem negatywnym, do okresu, o któ-
rym mowa w § 34 ust. 3, nie wlicza si´ okresu, który
6) ukoƒczenie studiów podyplomowych.
up∏ynà∏ od dnia 22 wrzeÊnia 2004 r. do dnia wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia.
2. Dzia∏alnoÊç, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç
uznana za doskonalenie kwalifikacji zawodowych, je- § 52. 1. Do osób, o których mowa w art. 13 ust. 2
˝eli dotyczy gospodarki nieruchomoÊciami i rynku nie- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy
ruchomoÊci w zakresie posiadanych uprawnieƒ lub li- o gospodarce nieruchomoÊciami oraz o zmianie nie-
cencji zawodowych. których innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 i Nr 240, poz. 2408), ubiegajàcych si´
3. Dokumentami potwierdzajàcymi doskonalenie o nadanie licencji zawodowej w zakresie poÊrednic-
kwalifikacji zawodowych sà: twa w obrocie nieruchomoÊciami albo zarzàdzania
nieruchomoÊciami, nie stosuje si´ § 9 ust. 1 i 3 oraz
1) oÊwiadczenia osób uprawnionych, wskazujàce ty-
§ 23 ust. 2 pkt 1 lit. b i c w zakresie art. 182 ust. 1 pkt 3
tu∏ publikacji ksià˝kowej oraz dat´ jej wydania
i 4 oraz art. 187 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy.
i nazw´ wydawnictwa;
2) oÊwiadczenia osób uprawnionych, wskazujàce ty- 2. Osoby, o których mowa w ust. 1, sk∏adajà do or-
tu∏ prasowy lub tytu∏ dziennika albo czasopisma ganizatora praktyki zawodowej wniosek o odbycie
specjalistycznego, dat´ publikacji oraz jej tytu∏; praktyki zawodowej i wydanie dziennika praktyki za-
wodowej po ukoƒczeniu kursu specjalistycznego,
3) zaÊwiadczenia o udziale w konferencjach, semina- o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 listo-
riach i sympozjach naukowych, szkoleniach, pada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nierucho-
w tym organizowanych przez organizacje zawodo- moÊciami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
we, albo Êwiadectwa ukoƒczenia kursów podno-
szàcych kwalifikacje zawodowe lub studiów pody- 3. Osoby, o których mowa w ust. 1, sà obowiàzane
plomowych. do∏àczyç do wniosków, o których mowa w ust. 2
i w § 23 ust. 1, dokumenty potwierdzajàce:
§ 48. 1. Ocena spe∏nienia obowiàzku doskonalenia 1) posiadanie wykszta∏cenia Êredniego;
kwalifikacji zawodowych dokonywana jest w formie
punktowej. 2) ukoƒczenie kursu specjalistycznego, o którym mo-
wa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada
2. Za poszczególne rodzaje dzia∏alnoÊci wymienio- 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nierucho-
ne w § 47 ust. 1 przyznaje si´ liczb´ punktów okreÊlo- moÊciami oraz o zmianie niektórych innych
nà zgodnie z tabelà stanowiàcà za∏àcznik nr 13 do roz- ustaw.
porzàdzenia.
§ 53. 1. Do osób, o których mowa w art. 16 ustawy
3. Dope∏nienie obowiàzku doskonalenia kwalifika- z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospo-
cji zawodowych rozlicza si´ w nast´pujàcych po sobie darce nieruchomoÊciami oraz o zmianie niektórych in-
okresach rozliczeniowych obejmujàcych 24 miesiàce. nych ustaw, ubiegajàcych si´ o nadanie licencji zawo-
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2272 — Poz. 314

dowej w zakresie poÊrednictwa w obrocie nierucho- wyznaczonego po dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdze-
moÊciami albo zarzàdzania nieruchomoÊciami, nie nia.
stosuje si´ przepisów rozdzia∏ów 2 i 3 oraz w zakresie
obowiàzku z∏o˝enia dziennika praktyki zawodowej 2. Osoba, która z∏o˝y∏a wniosek, o którym mowa
§ 23 ust. 2 pkt 5. w ust. 1, nie póêniej ni˝ na 14 dni przed wyznaczonym
terminem post´powania kwalifikacyjnego mo˝e wy-
2. Zaliczenie dzia∏alnoÊci zawodowej w zakresie stàpiç do ministra o przeprowadzenie post´powania
poÊrednictwa w obrocie nieruchomoÊciami albo za- kwalifikacyjnego w innym terminie.
rzàdzania nieruchomoÊciami osobom, o których mo-
wa w ust. 1, na poczet praktyki zawodowej nast´puje § 55. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
na podstawie dokumentów potwierdzajàcych prowa- og∏oszenia, z wyjàtkiem § 48 ust. 1, który wchodzi
dzenie dzia∏alnoÊci w tych zakresach przed dniem w ˝ycie po up∏ywie dwóch lat od dnia wejÊcia w ˝ycie
31 grudnia 2001 r. rozporzàdzenia.

§ 54. 1. Wnioski o dopuszczenie do post´powania


kwalifikacyjnego z∏o˝one i nierozpatrzone przed
dniem 22 wrzeÊnia 2004 r. podlegajà rozpatrzeniu
w trakcie pierwszego post´powania kwalifikacyjnego Minister Infrastruktury: K. Opawski
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2273 — Poz. 314

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury


z dnia 17 lutego 2005 r. (poz. 314)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR DZIENNIKA PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOÂCI


Dziennik Ustaw Nr 35 — 2274 — Poz. 314
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2275 — Poz. 314
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2276 — Poz. 314
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2277 — Poz. 314
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2278 — Poz. 314
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2279 — Poz. 314
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2280 — Poz. 314

Za∏àcznik nr 2

WZÓR DZIENNIKA PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE POÂREDNICTWA


W OBROCIE NIERUCHOMOÂCIAMI
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2281 — Poz. 314
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2282 — Poz. 314
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2283 — Poz. 314
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2284 — Poz. 314
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2285 — Poz. 314
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2286 — Poz. 314
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2287 — Poz. 314

Za∏àcznik nr 3

WZÓR DZIENNIKA PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE ZARZÑDZANIA NIERUCHOMOÂCIAMI


Dziennik Ustaw Nr 35 — 2288 — Poz. 314
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2289 — Poz. 314
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2290 — Poz. 314
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2291 — Poz. 314
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2292 — Poz. 314
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2293 — Poz. 314
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2294 — Poz. 314

Za∏àcznik nr 4

WZÓR ÂWIADECTWA STWIERDZAJÑCEGO NADANIE UPRAWNIE¡ ZAWODOWYCH


W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOÂCI
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2295 — Poz. 314

Za∏àcznik nr 5

WZÓR DWUSTRONNEGO ÂWIADECTWA STWIERDZAJÑCEGO NADANIE UPRAWNIE¡ ZAWODOWYCH


W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOÂCI
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2296 — Poz. 314

Za∏àcznik nr 6

WZÓR ÂWIADECTWA STWIERDZAJÑCEGO NADANIE LICENCJI ZAWODOWEJ POÂREDNIKA


W OBROCIE NIERUCHOMOÂCIAMI
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2297 — Poz. 314

Za∏àcznik nr 7

WZÓR DWUSTRONNEGO ÂWIADECTWA STWIERDZAJÑCEGO NADANIE LICENCJI ZAWODOWEJ


POÂREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOÂCIAMI
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2298 — Poz. 314

Za∏àcznik nr 8

WZÓR ÂWIADECTWA STWIERDZAJÑCEGO NADANIE LICENCJI ZAWODOWEJ


ZARZÑDCY NIERUCHOMOÂCI
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2299 — Poz. 314

Za∏àcznik nr 9

WZÓR DWUSTRONNEGO ÂWIADECTWA STWIERDZAJÑCEGO NADANIE LICENCJI ZAWODOWEJ


ZARZÑDCY NIERUCHOMOÂCI
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2300 — Poz. 314

Za∏àcznik nr 10

WZÓR ÂWIADECTWA STWIERDZAJÑCEGO NADANIE UPRAWNIE¡ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE


SZACOWANIA NIERUCHOMOÂCI NA PODSTAWIE ART. 231 UST. 1 USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R.
O GOSPODARCE NIERUCHOMOÂCIAMI
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2301 — Poz. 314

Za∏àcznik nr 11

WZÓR DWUSTRONNEGO ÂWIADECTWA STWIERDZAJÑCEGO NADANIE UPRAWNIE¡ ZAWODOWYCH


W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOÂCI NA PODSTAWIE ART. 231 UST. 1 USTAWY
Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R. O GOSPODARCE NIERUCHOMOÂCIAMI
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2302 — Poz. 314

Za∏àcznik nr 12

WZORY DUPLIKATÓW ÂWIADECTW STWIERDZAJÑCYCH NADANIE UPRAWNIE¡ ZAWODOWYCH


W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOÂCI ORAZ LICENCJI ZAWODOWEJ POÂREDNIKA
W OBROCIE NIERUCHOMOÂCIAMI I ZARZÑDCY NIERUCHOMOÂCI
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2303 — Poz. 314
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2304 — Poz. 314 i 315

Za∏àcznik nr 13

LICZBA PUNKTÓW PRZYS¸UGUJÑCA ZA POSZCZEGÓLNE RODZAJE DZIA¸ALNOÂCI


UZNANEJ JAKO DOSKONALENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH RZECZOZNAWCÓW MAJÑTKOWYCH,
POÂREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOÂCIAMI ORAZ ZARZÑDCÓW NIERUCHOMOÂCI

Lp. Forma doskonalenia kwalifikacji zawodowych Liczba punktów

1 2 3
1 W∏asne publikacje ksià˝kowe 5 punktów za jednà publikacj´ ksià˝kowà

2 W∏asne publikacje w prasie lub w wydawnictwach 2 punkty za jednà publikacj´, jednak nie wi´cej ni˝
specjalistycznych 6 punktów w ka˝dym roku

3 Udzia∏ w konferencjach, seminariach i sympozjach 1 punkt za ka˝dy dzieƒ uczestnictwa, jednak nie
naukowych wi´cej ni˝ 6 punktów w ka˝dym roku

4 Udzia∏ w szkoleniach, w tym organizowanych 2 punkty za ka˝dy dzieƒ uczestnictwa, jednak nie
przez organizacje zawodowe wi´cej ni˝ 6 punktów w ka˝dym roku

5 Ukoƒczenie kursów podnoszàcych kwalifikacje za- 1 punkt za ka˝dy dzieƒ uczestnictwa, jednak nie
wodowe wi´cej ni˝ 6 punktów w ka˝dym roku

6 Ukoƒczenie studiów podyplomowych 5 punktów za ukoƒczenie studiów podyplomo-


wych

315
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 4 lutego 2005 r.

w sprawie zwierzàt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych

Na podstawie art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 1) gatunki i rasy zwierzàt wykorzystywanych przez
24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej Paƒstwowà Stra˝ Po˝arnà w akcjach ratowni-
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z póên. zm.2)) zarzà- czych;
dza si´, co nast´puje:
2) szczegó∏owe zasady szkolenia zwierzàt;
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 3) normy wy˝ywienia zwierzàt;

——————— 4) specjalnoÊci ratownicze zwierzàt;


1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje
dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na 5) kwalifikacje egzaminatorów i tryb egzaminowania;
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏o- 6) wzory dokumentacji szkolenia i ˝ywienia zwierzàt.
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 § 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y 1) egzaminie — nale˝y przez to rozumieç specjali-
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. styczny sprawdzian opanowania umiej´tnoÊci
Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 210, przez zwierz´ w zakresie danej klasy i specjalnoÊci
poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703. ratowniczej pod kierunkiem jego przewodnika;

Centres d'intérêt liés