Vous êtes sur la page 1sur 4

Dziennik Ustaw Nr 214 — 10685 — Poz.

1570 i 1571

pomocy na restrukturyzacj´ dla przedsi´biorców b´- § 13. Pomoc na restrukturyzacj´ dla przedsi´bior-
dàcych d∏u˝nikami Skarbu Paƒstwa z tytu∏u wykona- ców b´dàcych d∏u˝nikami Skarbu Paƒstwa z tytu∏u
nia umów por´czenia lub gwarancji, spe∏niajàce wy- wykonania umów por´czenia lub gwarancji, na wa-
mogi okreÊlone w przepisach prawa Unii Europejskiej runkach okreÊlonych w rozporzàdzeniu, mo˝e byç
dotyczàcych udzielania pomocy publicznej4), do Urz´- udzielana do dnia 31 grudnia 2006 r.
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie
60 dni od zakoƒczenia roku bud˝etowego. § 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
——————— 14 dni od dnia og∏oszenia.
4) Zakres wymaganych informacji jest okreÊlony w pkt 86
Wytycznych wspólnotowych dotyczàcych pomocy paƒ-
stwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro˝onych
przedsi´biorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2). Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

1571
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 listopada 2006 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy na restrukturyzacj´ w formie por´czeƒ i gwarancji

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwiet- § 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
nia 2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 oraz 1) d∏ugookresowej zdolnoÊci do konkurowania na
z 2006 r. Nr 191, poz. 1411) zarzàdza si´, co nast´puje: rynku — nale˝y przez to rozumieç zdolnoÊç przed-
si´biorcy do pokrywania kosztów prowadzonej
§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe wa- dzia∏alnoÊci gospodarczej, w tym kosztów amorty-
runki udzielania ma∏ym i Êrednim przedsi´biorcom zacji i kosztów finansowych, bez koniecznoÊci dal-
znajdujàcym si´ w trudnej sytuacji ekonomicznej po- szego wspierania Êrodkami publicznymi;
mocy na restrukturyzacj´ w formie por´czeƒ i gwaran-
cji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d, 2) grupie kapita∏owej — nale˝y przez to rozumieç
pkt 2 oraz pkt 4 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o por´- przedsi´biorców niespe∏niajàcych kryteriów nieza-
czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒ- le˝noÊci okreÊlonych w za∏àczniku I do rozporzà-
stwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. dzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia
Nr 174, poz. 1689, z póên. zm.1)), zwanej dalej „pomo- 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Trakta-
tu WE w odniesieniu do pomocy paƒstwa dla ma-
cà na restrukturyzacj´ w formie por´czeƒ i gwarancji”,
∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (Dz. Urz. WE L 10
których stosowanie zwalnia z obowiàzku notyfikacji
z 13.01.2001, str. 33, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Pol-
Komisji Europejskiej projektu tej pomocy.
skie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141);
2. Rozporzàdzenia nie stosuje si´ do pomocy na
3) ma∏ym i Êrednim przedsi´biorcy — nale˝y przez to
restrukturyzacj´ w formie por´czeƒ i gwarancji:
rozumieç ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorc´,
1) w przypadku przedsi´biorców z sektora hutnictwa o których mowa w za∏àczniku I do rozporzàdzenia
˝elaza i stali, górnictwa w´gla, lotnictwa, przedsi´- Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.
biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie ry- w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
bo∏ówstwa i akwakultury oraz produkcji, przetwór- w odniesieniu do pomocy paƒstwa dla ma∏ych
stwa lub obrotu produktami wymienionymi w za- i Êrednich przedsi´biorstw;
∏àczniku I do Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´
Europejskà; 4) planie restrukturyzacji — nale˝y przez to rozumieç
plan, pozytywnie zaopiniowany przez w∏aÊciwy
2) której wartoÊç, ∏àcznie z innà pomocà przewidzia- organ przedsi´biorcy, w którym okres restruktury-
nà w okresie realizacji planu restrukturyzacji, nie- zacji jest ograniczony do niezb´dnego minimum,
zale˝nie od podmiotu jej udzielajàcego i jej prze- majàcy na celu przywrócenie przedsi´biorcy d∏u-
znaczenia, oraz z pomocà na ratowanie otrzyma- gookresowej zdolnoÊci do konkurowania na ryn-
nà przez przedsi´biorc´, przekracza równowartoÊç ku, w oparciu o restrukturyzacj´ majàtkowà, finan-
10 mln euro. sowà, organizacyjnà, zatrudnienia lub majàcà na
——————— celu modernizacj´ lub racjonalizacj´ produkcji,
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y w tym zmian´ profilu produkcyjnego;
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145,
poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 684 5) pomocy na ratowanie — nale˝y przez to rozumieç
i Nr 183, poz. 1538. ograniczone w czasie wsparcie finansowe udziela-
Dziennik Ustaw Nr 214 — 10686 — Poz. 1571

ne przedsi´biorcy w celu umo˝liwienia prowadze- b) jest zbyt powa˝na, aby mog∏a zostaç przezwy-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez czas niezb´d- ci´˝ona przez samà grup´;
ny do dokonania koniecznych analiz oraz opraco-
wania planu restrukturyzacji albo likwidacji dzia- 2) nie prowadzi dzia∏alnoÊci na rynku, na którym wy-
∏alnoÊci; st´puje lub mo˝e wyst´powaç d∏ugoterminowa
strukturalna nadprodukcja, oceniana wed∏ug kry-
6) pomocy na restrukturyzacj´ — nale˝y przez to ro- teriów okreÊlonych w przepisach prawa Unii Euro-
zumieç pomoc przewidzianà w planie restruktury- pejskiej dotyczàcych udzielania pomocy publicz-
zacji, udzielanà przedsi´biorcy w celu realizacji nej3).
procesu restrukturyzacji i ograniczonà do mini-
mum niezb´dnego do przywrócenia d∏ugookreso- 3. Pomoc na restrukturyzacj´ w formie por´czeƒ
wej zdolnoÊci do konkurowania na rynku, bioràc i gwarancji nie mo˝e wspieraç dzia∏alnoÊci nowo
pod uwag´ w szczególnoÊci wielkoÊç kosztów re- utworzonego przedsi´biorstwa. Nowo utworzonym
strukturyzacji oraz wielkoÊç i form´ udzielanej po- przedsi´biorstwem jest przedsi´biorstwo, w którym
mocy; ma∏y i Êredni przedsi´biorca rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç go-
spodarczà w danej dziedzinie w okresie krótszym ni˝
7) przedsi´biorcy znajdujàcym si´ w trudnej sytuacji 3 lata przed dniem wystàpienia z wnioskiem o udzie-
ekonomicznej — nale˝y przez to rozumieç przed- lenie pomocy na restrukturyzacj´ w formie por´czeƒ
si´biorc´ spe∏niajàcego kryteria okreÊlone w prze- i gwarancji, w tym przedsi´biorstwo, które w tym
pisach prawa Unii Europejskiej dotyczàcych udzie- okresie powsta∏o wskutek likwidacji innego przedsi´-
lania pomocy publicznej2). biorstwa albo przej´cia jego aktywów.

§ 3. Projekt pomocy na restrukturyzacj´ w formie 4. W przypadku gdy ma∏y i Êredni przedsi´biorca


por´czeƒ i gwarancji spe∏niajàcy ∏àcznie warunki naby∏ aktywa od innego przedsi´biorcy, który otrzy-
okreÊlone w rozporzàdzeniu nie podlega notyfikacji ma∏ pomoc na ratowanie lub restrukturyzacj´ przed
Komisji Europejskiej. zbyciem tych aktywów, to pomoc na restrukturyzacj´
w formie por´czeƒ i gwarancji mo˝e byç udzielona, je-
§ 4. 1. Pomoc na restrukturyzacj´ w formie por´- ˝eli up∏ynà∏ okres 10 lat od wystàpienia u przedsi´-
czeƒ i gwarancji mo˝e byç udzielona ma∏emu i Êred- biorcy zbywajàcego aktywa najpóêniejszego ze zda-
niemu przedsi´biorcy, znajdujàcemu si´ w trudnej sy- rzeƒ okreÊlonych w § 5 ust. 1 pkt 2.
tuacji ekonomicznej, je˝eli:
§ 5. 1. Pomoc na restrukturyzacj´ w formie por´-
1) w przypadku spó∏ki, w której odpowiedzialnoÊç czeƒ i gwarancji mo˝e byç udzielona, je˝eli:
wspólników za zobowiàzania spó∏ki jest ograni- 1) ma∏y i Êredni przedsi´biorca nie otrzyma∏ pomocy
czona, strata przewy˝sza po∏ow´ kapita∏u zak∏ado- na ratowanie lub restrukturyzacj´ lub
wego, w tym strata wykazana przez spó∏k´ za
okres poprzednich 12 miesi´cy przewy˝sza jednà 2) up∏yn´∏o co najmniej 10 lat od daty najpóêniejsze-
czwartà tego kapita∏u, lub go z nast´pujàcych zdarzeƒ:
2) w przypadku spó∏ki, w której przynajmniej niektórzy a) przyznania ma∏emu i Êredniemu przedsi´bior-
wspólnicy w sposób nieograniczony odpowiadajà cy pomocy na ratowanie lub
za zobowiàzania spó∏ki, strata przewy˝sza po∏ow´ b) up∏ywu okresu restrukturyzacji przewidzianego
jej kapita∏u wed∏ug ksiàg spó∏ki, w tym strata wyka- w poprzednim planie restrukturyzacji, lub
zana przez spó∏k´ za okres poprzednich 12 miesi´- c) zaprzestania realizacji poprzedniego planu re-
cy przewy˝sza jednà czwartà tego kapita∏u, lub strukturyzacji.
3) niezale˝nie od formy prawnej przedsi´biorstwa,
spe∏nia ono kryteria kwalifikujàce je do obj´cia po- 2. Pomoc na restrukturyzacj´ w formie por´czeƒ
st´powaniem upad∏oÊciowym. i gwarancji mo˝e byç udzielona przed up∏ywem okre-
su 10 lat od przyznania ma∏emu i Êredniemu przedsi´-
2. Beneficjentem pomocy na restrukturyzacj´ biorcy pomocy na ratowanie, je˝eli pomoc na ratowa-
w formie por´czeƒ i gwarancji mo˝e byç ma∏y i Êredni nie zosta∏a udzielona w ramach tego samego procesu
przedsi´biorca, który: restrukturyzacji.

1) nie nale˝y do grupy kapita∏owej ani nie jest przej- 3. Pomoc na restrukturyzacj´ w formie por´czeƒ
mowany przez grup´ kapita∏owà, z wyjàtkiem sy- i gwarancji mo˝e byç udzielona przed up∏ywem okre-
tuacji, gdy ma∏y i Êredni przedsi´biorca wyka˝e, ˝e su 10 lat od przyznania ma∏emu i Êredniemu przedsi´-
jego trudna sytuacja ekonomiczna: biorcy pomocy na ratowanie, równie˝ je˝eli:
a) ma charakter wewn´trzny, a nie jest wynikiem 1) jest konieczna z powodu nieprzewidywalnych oko-
nieuzasadnionego podzia∏u kosztów w ramach licznoÊci, za które ma∏y i Êredni przedsi´biorca nie
grupy oraz ponosi odpowiedzialnoÊci, oraz
——————— ———————
2) Kryteria te sà okreÊlone w pkt 9—11 Wytycznych wspólno- 3) Kryteria te sà okreÊlone w rozdziale 4 i 5 Wielosektoro-
towych dotyczàcych pomocy paƒstwa w celu ratowania wych zasad ramowych dotyczàcych pomocy regionalnej
i restrukturyzacji zagro˝onych przedsi´biorstw (Dz. Urz. na rzecz du˝ych projektów inwestycyjnych (Dz. Urz.
UE C 244, z 01.10.2004, str. 2). WE C 70, z 19.03.2002, str. 8, z póên. zm.).
Dziennik Ustaw Nr 214 — 10687 — Poz. 1571

2) min´∏o co najmniej 5 lat od przyznania ma∏emu § 8. 1. Pomoc na restrukturyzacj´ w formie por´-


i Êredniemu przedsi´biorcy pomocy na ratowanie, czeƒ i gwarancji nie mo˝e byç udzielona, je˝eli:
po której nie nastàpi∏o przyznanie pomocy na re-
strukturyzacj´, a ma∏y i Êredni przedsi´biorca wy- 1) restrukturyzacja ma∏ego i Êredniego przedsi´bior-
kazywa∏ d∏ugoterminowà zdolnoÊç do konkurowa- cy jest ograniczona wy∏àcznie do restrukturyzacji
nia na rynku. finansowej i nie prowadzi do usuni´cia przyczyn
powstawania strat;
4. Pomoc na restrukturyzacj´ w formie por´czeƒ
2) s∏u˝y finansowaniu nowych inwestycji, z wyjàt-
i gwarancji mo˝e byç udzielona przed up∏ywem okre-
kiem sytuacji, gdy sà one niezb´dne do odzyskania
su, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, je˝eli wyst´-
przez ma∏ego i Êredniego przedsi´biorc´ d∏ugo-
pujà wyjàtkowe i nieprzewidywalne okolicznoÊci, za
okresowej zdolnoÊci do konkurowania na rynku.
które ma∏y i Êredni przedsi´biorca nie ponosi odpo-
wiedzialnoÊci. 2. Ma∏y i Êredni przedsi´biorca nie mo˝e zwi´kszaç
zdolnoÊci produkcyjnych w okresie realizacji planu re-
§ 6. 1. Ma∏y i Êredni przedsi´biorca nale˝àcy do strukturyzacji.
grupy kapita∏owej, która otrzyma∏a pomoc na ratowa-
nie lub restrukturyzacj´, mo˝e otrzymaç pomoc na re- § 9. 1. Ma∏y i Êredni przedsi´biorca ubiegajàcy si´
strukturyzacj´ w formie por´czeƒ i gwarancji, je˝eli o pomoc na restrukturyzacj´ w formie por´czeƒ i gwa-
up∏yn´∏o co najmniej 10 lat od daty najpóêniejszego rancji sk∏ada podmiotowi udzielajàcemu pomocy plan
z nast´pujàcych zdarzeƒ: restrukturyzacji.
2. Plan restrukturyzacji powinien zawieraç elemen-
1) przyznania grupie kapita∏owej pomocy na ratowa-
ty okreÊlone w cz´Êci III.8.A pkt 2 za∏àcznika I do roz-
nie lub
porzàdzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwiet-
2) up∏ywu okresu restrukturyzacji grupy kapita∏owej nia 2004 r. w sprawie wykonania rozporzàdzenia Rady
przewidzianego w planie restrukturyzacji grupy (WE) nr 659/1999 ustanawiajàcego szczegó∏owe zasa-
kapita∏owej, lub dy stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 140
z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
3) zaprzestania realizacji przez grup´ kapita∏owà pla- cjalne, rozdz. 8, t. 4, str. 3).
nu restrukturyzacji.
3. W przypadku gdy podmiotem udzielajàcym po-
mocy na restrukturyzacj´ w formie por´czeƒ i gwaran-
2. W przypadku gdy przedsi´biorca nale˝àcy do
cji jest Rada Ministrów, plan restrukturyzacji jest sk∏a-
grupy kapita∏owej otrzyma∏ pomoc na ratowanie lub
dany ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów pu-
restrukturyzacj´, inny ma∏y i Êredni przedsi´biorca na-
blicznych. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
le˝àcy do tej grupy mo˝e otrzymaç pomoc na restruk-
blicznych wyst´puje do Rady Ministrów o udzielenie
turyzacj´ w formie por´czeƒ i gwarancji, przed up∏y-
pomocy na restrukturyzacj´ w formie por´czeƒ i gwa-
wem okresu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, liczo-
rancji, je˝eli plan restrukturyzacji uzyska∏ jego pozy-
nego dla przedsi´biorcy w grupie, który otrzyma∏ po-
tywnà opini´.
moc, pod warunkiem ˝e pomoc na restrukturyzacj´
w formie por´czeƒ i gwarancji nie b´dzie transferowa- 4. Udzielenie pomocy na restrukturyzacj´ w formie
na do tego przedsi´biorcy. por´czeƒ i gwarancji jest równoznaczne z akceptacjà
planu restrukturyzacji przez podmiot udzielajàcy tej
§ 7. 1. Udzia∏ Êrodków w∏asnych ma∏ego i Êrednie- pomocy.
go przedsi´biorcy w finansowaniu kosztów restruktu-
ryzacji przedsi´biorstwa nie mo˝e byç ni˝szy ni˝: § 10. 1. Plan restrukturyzacji Êredniego przedsi´-
biorcy powinien okreÊlaç Êrodki wyrównujàce zak∏ó-
1) 25 % kosztów restrukturyzacji wynikajàcych z pla- cenia konkurencji na rynku, w szczególnoÊci polegajà-
nu restrukturyzacji — w przypadku ma∏ego przed- ce na zbyciu aktywów, ograniczeniu zdolnoÊci produk-
si´biorcy; cyjnych lub udzia∏u w rynku.

2) 40 % kosztów restrukturyzacji wynikajàcych z pla- 2. Ârodki wyrównujàce zak∏ócenia konkurencji na


nu restrukturyzacji — w przypadku Êredniego rynku powinny byç proporcjonalne do wielkoÊci Êred-
przedsi´biorcy. niego przedsi´biorcy i jego znaczenia na rynku.
3. Nie stanowià Êrodków wyrównujàcych zak∏óce-
2. Ârodkami w∏asnymi ma∏ego i Êredniego przed- nia konkurencji na rynku dzia∏ania polegajàce na likwi-
si´biorcy sà Êrodki finansowe tego przedsi´biorcy, dacji lub ograniczeniu dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa,
w∏aÊcicieli, wspólników lub grupy kapita∏owej, do któ- które sà konieczne ze wzgl´du na straty, jakie ta dzia-
rej nale˝y ten przedsi´biorca, w tym Êrodki pochodzà- ∏alnoÊç przynosi.
ce ze sprzeda˝y majàtku lub Êrodki uzyskane od insty-
tucji finansowych lub z innych êróde∏ na warunkach 4. Âredni przedsi´biorca ubiegajàcy si´ o pomoc
rynkowych oraz bez udzia∏u pomocy publicznej. Ârod- na restrukturyzacj´ w formie por´czeƒ i gwarancji jest
ki w∏asne powinny stanowiç rzeczywisty wk∏ad w fi- zobowiàzany do z∏o˝enia oÊwiadczenia, ˝e w okresie
nansowanie kosztów restrukturyzacji i nie obejmujà restrukturyzacji nie b´dzie korzysta∏ z pomocy publicz-
Êrodków pochodzàcych z amortyzacji oraz planowa- nej innej ni˝ pomoc de minimis lub pomoc w ramach
nych zysków. wy∏àczeƒ grupowych lub wyst´pujàc o pomoc, poin-
Dziennik Ustaw Nr 214 — 10688 — Poz. 1571 i 1572

formuje podmiot udzielajàcy pomocy, ˝e jest w trakcie § 12. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
restrukturyzacji. blicznych przekazuje sprawozdania o funkcjonowaniu
programu pomocowego obejmujàcego udzielanie po-
§ 11. 1. Plan restrukturyzacji powinien zostaç zrea- mocy na restrukturyzacj´ w formie por´czeƒ i gwaran-
lizowany zgodnie z jego za∏o˝eniami. cji, spe∏niajàce wymogi okreÊlone w przepisach prawa
Unii Europejskiej dotyczàcych udzielania pomocy pu-
2. Zmiana planu restrukturyzacji, w tym przewidy- blicznej4), do Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsu-
wanej w nim pomocy na restrukturyzacj´ w formie po- mentów w terminie 60 dni od zakoƒczenia roku bud˝e-
r´czeƒ i gwarancji, jest mo˝liwa, gdy sà spe∏nione na- towego.
st´pujàce warunki:
1) zmieniony plan nadal prowadzi do osiàgni´cia przez § 13. Pomoc na restrukturyzacj´ w formie por´-
ma∏ego i Êredniego przedsi´biorc´ d∏ugookresowej czeƒ i gwarancji, na warunkach okreÊlonych w rozpo-
zdolnoÊci do konkurowania na rynku oraz rzàdzeniu, mo˝e byç udzielana do dnia 31 grudnia
2006 r.
2) w przypadku Êredniego przedsi´biorcy:
a) zwi´kszenie kwoty pomocy wià˝e si´ z rozsze- § 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
rzeniem Êrodków wyrównujàcych zak∏ócenia 14 dni od dnia og∏oszenia.
konkurencji na rynku, o których mowa w § 10
ust. 1—3, Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
b) planowane ograniczenie Êrodków wyrównujà-
cych zak∏ócenia konkurencji na rynku, o których
mowa w § 10 ust. 1—3, lub opóênienie we
———————
wdra˝aniu tych Êrodków nast´puje z przyczyn 4) Zakres wymaganych informacji jest okreÊlony w pkt 86
niezale˝nych od Êredniego przedsi´biorcy Wytycznych wspólnotowych dotyczàcych pomocy paƒ-
i wià˝e si´ z odpowiednim zmniejszeniem kwo- stwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro˝onych
ty pomocy. przedsi´biorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).

1572
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 listopada 2006 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji


oraz tworzenie nowych miejsc pracy zwiàzanych z nowà inwestycjà, w formie por´czeƒ i gwarancji

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwiet- 2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
nia 2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych udzielania pomocy regionalnej w:
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 oraz
z 2006 r. Nr 191, poz. 1411) zarzàdza si´, co nast´puje: 1) zakresie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z produkcjà, prze-
twarzaniem lub obrotem produktami, o których
§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe wa- mowa w Za∏àczniku I do Traktatu ustanawiajàcego
runki udzielania pomocy regionalnej na wspieranie Wspólnot´ Europejskà;
nowych inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pra-
cy zwiàzanych z nowà inwestycjà w formie por´czeƒ 2) rybo∏ówstwie;
i gwarancji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, 3) sektorach: w∏ókien syntetycznych, przemys∏u w´-
b i d, pkt 2 oraz pkt 4 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o po- glowego, hutnictwa ˝elaza i stali oraz budownic-
r´czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb twa okr´towego.
Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 174, poz. 1689, z póên. zm.1)), zwanej dalej „pomo- § 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
cà regionalnà”, których stosowanie zwalnia z obo-
wiàzku notyfikacji Komisji Europejskiej, z zastrze˝e- 1) nowej inwestycji — nale˝y przez to rozumieç in-
niem § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1. westycj´ polegajàcà na utworzeniu lub rozbudo-
wie przedsi´biorstwa bàdê na rozpocz´ciu
———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y w przedsi´biorstwie dzia∏aƒ obejmujàcych doko-
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145, nywanie zasadniczych zmian procesu produkcyj-
poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 684 nego, zmian wyrobu lub us∏ugi, w tym tak˝e zmian
i Nr 183, poz. 1538. w zakresie sposobu Êwiadczenia us∏ug; za nowà

Centres d'intérêt liés