Vous êtes sur la page 1sur 3

Dziennik Ustaw Nr 153 — 7923 — Poz.

1094 i 1095

1094
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1)

z dnia 17 sierpnia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego trybu przeprowadzania czynnoÊci w przewodach


doktorskim i habilitacyjnym oraz w post´powaniu o nadanie tytu∏u profesora

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 14 marca jedna osoba posiadajàca tytu∏ profesora
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym lub stopieƒ doktora habilitowanego
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. w zakresie dziedziny i dyscypliny nauko-
Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) zarzà- wej lub artystycznej odpowiadajàcej te-
dza si´, co nast´puje: mu egzaminowi,
c) j´zyka obcego nowo˝ytnego — w sk∏a-
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodo- dzie co najmniej trzech osób, w tym co
wej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szcze- najmniej jedna osoba nauczajàca tego
gó∏owego trybu przeprowadzania czynnoÊci w prze- j´zyka w szkole wy˝szej;
wodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w post´po-
waniu o nadanie tytu∏u profesora (Dz. U. Nr 15, 2) mo˝e powo∏aç komisj´ do przyj´cia i prze-
poz. 128 oraz z 2005 r. Nr 252, poz. 2125) wprowadza prowadzenia obrony rozprawy doktor-
si´ nast´pujàce zmiany: skiej, o której mowa w art. 14 ust. 5 usta-
wy, zwanà dalej „komisjà doktorskà”, spo-
1) § 2 otrzymuje brzmienie: Êród cz∏onków rady posiadajàcych tytu∏
profesora lub stopieƒ doktora habilitowa-
㤠2. Rada jednostki organizacyjnej: nego w zakresie danej lub pokrewnej dys-
1) powo∏uje komisje przeprowadzajàce egza- cypliny naukowej lub artystycznej; w sk∏ad
miny doktorskie w zakresie: komisji doktorskiej wchodzà ponadto re-
cenzenci rozprawy doktorskiej i promotor
a) dyscypliny podstawowej odpowiadajàcej lub promotorzy.”;
tematowi rozprawy doktorskiej — w sk∏a-
2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
dzie co najmniej czterech osób posiadajà-
cych tytu∏ profesora lub stopieƒ doktora „2. Terminy egzaminów doktorskich ustala prze-
habilitowanego w zakresie dziedziny wodniczàcy rady jednostki organizacyjnej
i dyscypliny naukowej lub artystycznej w porozumieniu z komisjami, o których mowa
odpowiadajàcej tematyce rozprawy dok- w § 2 pkt 1.”.
torskiej, w tym promotor lub promotorzy; § 2. Powo∏ane przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozpo-
w sk∏ad komisji mogà wchodziç ponadto rzàdzenia komisje przeprowadzajàce egzaminy dok-
recenzenci rozprawy doktorskiej, torskie oraz komisje do przyj´cia i przeprowadzenia
b) dyscypliny dodatkowej — w sk∏adzie co obrony rozprawy doktorskiej wykonujà swoje zadania
najmniej trzech osób, w tym co najmniej na dotychczasowych zasadach do czasu zakoƒczenia
——————— prowadzonych przewodów doktorskich.
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego kieruje dzia∏em
administracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podsta- § 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini- 14 dni od dnia og∏oszenia.
strów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego:
(Dz. U. Nr 131, poz. 912). w z. K. J. Kurzyd∏owski

1095
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 sierpnia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkó∏ wy˝szych

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 listopada spolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416,
1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypo- z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180,
poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.
Dziennik Ustaw Nr 153 — 7924 — Poz. 1095

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej 1) korzystania z odroczenia czynnej s∏u˝by


z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przeszkolenia woj- wojskowej;
skowego studentów i absolwentów szkó∏ wy˝szych 2) z∏o˝enia wniosku o przeznaczenie do
(Dz. U. Nr 103, poz. 956) wprowadza si´ nast´pujàce odbycia s∏u˝by zast´pczej i przeznacze-
zmiany: nia do jej odbycia;
1) § 3 otrzymuje brzmienie: 3) tymczasowego aresztowania lub odby-
wania kary pozbawienia wolnoÊci lub
㤠3. 1. Studenci przeznaczeni do odbycia prze- aresztu;
szkolenia wojskowego podlegajà powo∏a-
niu na to przeszkolenie w okresie letniej 4) wykonywania wobec niego Êrodka kar-
przerwy wakacyjnej drugiego lub trzecie- nego pozbawienia praw publicznych;
go roku studiów pierwszego stopnia albo 5) czasowego przebywania za granicà.
trzeciego lub nast´pnych lat jednolitych
studiów magisterskich. 4. W przypadku z∏o˝enia przez studenta
wniosku, o którym mowa w art. 93b ust. 1
2. Absolwenci szkó∏ wy˝szych przeznaczeni pkt 2 ustawy, wojskowy komendant uzu-
do odbycia przeszkolenia wojskowego pe∏nieƒ uchyla decyzj´ o odroczeniu za-
podlegajà powo∏aniu na to przeszkolenie sadniczej s∏u˝by wojskowej.
w terminie okreÊlonym w art. 93 ust. 2
ustawy, po ukoƒczeniu studiów pierwsze- 5. Wzór wniosku, o którym mowa w art. 93b
go stopnia lub jednolitych studiów magi- ust. 1 pkt 2 ustawy, okreÊla za∏àcznik do
sterskich, a je˝eli przed up∏ywem tego ter- rozporzàdzenia.”;
minu rozpocz´li studia drugiego lub trze- 2) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie
ciego stopnia lub studia podyplomowe — okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzà-
po ukoƒczeniu tych studiów. dzenia.
3. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ zawie-
sza absolwentowi szko∏y wy˝szej termin § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
jego powo∏ania na przeszkolenie wojsko- 14 dni od dnia og∏oszenia.
we do czasu ustania przyczyn wy∏àczajà-
cych mo˝liwoÊç tego powo∏ania w nast´-
pujàcych przypadkach: Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej


z dnia 17 sierpnia 2006 r. (poz. 1095)

WZÓR

MiejscowoÊç ...................................................

Data .................................................................

WNIOSEK

O POWO¸ANIE DO ODBYCIA PRZESZKOLENIA WOJSKOWEGO STUDENTÓW

Ja, ni˝ej podpisany/-na ...........................................................................................................................................,


(imi´ i nazwisko, imi´ ojca)

urodzony/-na ..................................................................................................................................................................,
(data i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny PESEL)

zamieszka∏y/-∏a ...............................................................................................................................................................,
(dok∏adny adres zamieszkania, kod pocztowy, nr telefonu)*

.........................................................................................................................................................................................,
(dok∏adny adres do korespondencji, kod pocztowy, nr telefonu)**

zatrudniony/-na .............................................................................................................................................................,
(adres i nazwa pracodawcy, stanowisko albo adres prowadzonego gospodarstwa rolnego
lub dzia∏alnoÊci gospodarczej)
Dziennik Ustaw Nr 153 — 7925 — Poz. 1095

posiadajàcy/-ca kategori´ zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej ..........................................................................


(symbol w∏aÊciwej kategorii)

zwracam si´ do Wojskowego Komendanta Uzupe∏nieƒ w ........................................................................................


(nazwa w∏aÊciwego WKU)

o powo∏anie mnie w trybie ochotniczym do odbycia przeszkolenia wojskowego studentów.

OÊwiadczam, ˝e jestem studentem/-tkà .................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
(rok, semestr, kierunek i forma studiów)***

.........................................................................................................................................................................................,
(nazwa i adres szko∏y wy˝szej)

ukoƒczy∏em/-∏am przysposobienie obronne w ............................................................................................................


(nazwa i adres szko∏y wy˝szej)

i zda∏em/-∏am egzamin ................................................................................................................................................ .


(data i ocena)

Posiadam udokumentowanà znajomoÊç j´zyka obcego .......................................................................................... .


(podaç j´zyk)

Posiadam prawo jazdy kategorii ................................................................................................................................ .


(podaç jakie)

Posiadam kwalifikacje specjalistyczne .........................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ .
(podaç jakie)
Ponadto oÊwiadczam, ˝e zamierzam (nie zamierzam)**** po ukoƒczeniu studiów ubiegaç si´ o powo∏anie do
zawodowej s∏u˝by wojskowej.

JednoczeÊnie wnosz´ o uchylenie decyzji o udzieleniu odroczenia zasadniczej s∏u˝by wojskowej wydanego
przez

..........................................................................................................................................................................................
(organ wydajàcy orzeczenie, nr i data orzeczenia)

Za∏àczniki

Kserokopia strony tytu∏owej indeksu i strony z wpisem o zdaniu egzaminu z przysposobienia obronnego
(indeks do wglàdu) lub zaÊwiadczenie w tej sprawie.

OÊwiadczam, ˝e jestem Êwiadom(a) odpowiedzialnoÊci karnej za podawanie nieprawdziwych danych.

...........................................................
(podpis wnioskodawcy)

———————
**** Podaje si´ adres zameldowania na pobyt sta∏y, a je˝eli poborowy posiada adres zameldowania na pobyt czasowy
trwajàcy ponad dwa miesiàce, podaje si´ ten adres z zaznaczeniem „(p.cz.)”.
**** Adres do korespondencji oznacza adres, pod którym mo˝na zastaç poborowego lub skutecznie dor´czyç mu pismo
urz´dowe, w tym wezwanie w sprawach powszechnego obowiàzku obrony lub kart´ powo∏ania. Adresu do
korespondencji nie podaje si´ w przypadku, je˝eli adres ten jest taki sam jak adres zamieszkania.
**** W zakresie formy studiów podaje si´, czy sà to studia pierwszego stopnia, czy jednolite studia magisterskie oraz czy sà
to studia stacjonarne, czy niestacjonarne (inne).
**** Niepotrzebne skreÊliç.