Vous êtes sur la page 1sur 1

Dziennik Ustaw Nr 29 — 1840 — Poz.

172

172
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)
z dnia 7 lutego 2008 r.

w sprawie rodzajów zadaƒ z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej osób niepe∏nosprawnych


zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarzàdowym

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierp- 6) organizowanie i prowadzenie zintegrowanych


nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz dzia∏aƒ na rzecz w∏àczania osób niepe∏nospraw-
zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. z 2008 r. nych w rynek pracy, w szczególnoÊci przez:
Nr 14, poz. 92) zarzàdza si´, co nast´puje: a) doradztwo zawodowe,
§ 1. Fundacjom oraz organizacjom pozarzàdowym b) przygotowanie i wdro˝enie indywidualnego
mogà byç zlecane do realizacji ze Êrodków Paƒstwo- planu drogi ˝yciowej i zawodowej,
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nospraw- c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa za-
nych nast´pujàce rodzaje zadaƒ z zakresu rehabilitacji wodowego i poÊrednictwa pracy, majàcych na
zawodowej i spo∏ecznej: celu przygotowanie do aktywnego poszukiwa-
1) prowadzenie rehabilitacji osób niepe∏nospraw- nia pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób nie-
nych w ró˝nych typach placówek; pe∏nosprawnych;
2) organizowanie i prowadzenie szkoleƒ, kursów, 7) zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia
warsztatów, grup Êrodowiskowego wsparcia oraz psów przewodników dla osób niewidomych oraz
zespo∏ów aktywnoÊci spo∏ecznej dla osób niepe∏- osób z niepe∏nosprawnoÊcià ruchowà;
nosprawnych — aktywizujàcych zawodowo i spo- 8) organizowanie i prowadzenie szkoleƒ dla t∏umaczy
∏ecznie te osoby; j´zyka migowego oraz t∏umaczy-przewodników;
3) organizowanie i prowadzenie szkoleƒ, kursów
9) organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólno-
i warsztatów dla cz∏onków rodzin osób niepe∏no-
polskich imprez kulturalnych, sportowych, tury-
sprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bez-
stycznych i rekreacyjnych dla osób niepe∏no-
poÊrednio zaanga˝owanych w proces rehabilitacji
sprawnych wspierajàcych ich aktywnoÊç w tych
zawodowej lub spo∏ecznej osób niepe∏nospraw-
dziedzinach;
nych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem zagadnieƒ
dotyczàcych procesu integracji osób niepe∏nospraw- 10) promowanie aktywnoÊci osób niepe∏nosprawnych
nych w najbli˝szym Êrodowisku i spo∏ecznoÊci lokal- w ró˝nych dziedzinach ˝ycia spo∏ecznego i zawo-
nej, zwi´kszania ich aktywnoÊci ˝yciowej i zaradno- dowego;
Êci osobistej oraz niezale˝noÊci ekonomicznej, pod- 11) prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz in-
noszenia umiej´tnoÊci pracy z osobami niepe∏no- tegracji osób niepe∏nosprawnych i przeciwdzia∏a-
sprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki niu ich dyskryminacji;
i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji; 12) opracowywanie lub wydawanie publikacji, wy-
4) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, spo- dawnictw ciàg∏ych oraz wydawnictw zwartych,
∏eczno-prawnego oraz udzielanie informacji na te- stanowiàcych zamkni´tà ca∏oÊç, w tym na noÊni-
mat przys∏ugujàcych uprawnieƒ, dost´pnych kach elektromagnetycznych i elektronicznych:
us∏ug, sprz´tu rehabilitacyjnego i pomocy tech- a) dotyczàcych problematyki zwiàzanej z niepe∏-
nicznej dla osób niepe∏nosprawnych; nosprawnoÊcià,
5) prowadzenie grupowych i indywidualnych zaj´ç, b) kierowanych do osób niepe∏nosprawnych —
które: w tym publikowanych drukiem powi´kszonym,
a) majà na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzy- pismem Braille’a lub publikowanych w tekÊcie
mywanie umiej´tnoÊci niezb´dnych do samo- ∏atwym do czytania.
dzielnego funkcjonowania osób niepe∏no-
sprawnych, § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
b) rozwijajà umiej´tnoÊci sprawnego komuniko- ca 2008 r.2)
wania si´ z otoczeniem osób z uszkodzeniami Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Fedak
s∏uchu, mowy, z autyzmem i z niepe∏nospraw-
noÊcià intelektualnà, ———————
2) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia utra-
c) usprawniajà i wspierajà funkcjonowanie osób
ci∏o moc rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z autyzmem i z niepe∏nosprawnoÊcià intelektu- z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie zlecania przez Paƒ-
alnà w ró˝nych rolach spo∏ecznych i w ró˝nych stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych
Êrodowiskach; organizacjom pozarzàdowym oraz jednostkom samorzà-
——————— du terytorialnego zadaƒ z zakresu rehabilitacji zawodo-
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em ad- wej, spo∏ecznej i leczniczej (Dz. U. Nr 7, poz. 58), utrzyma-
ministracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na pod- ne w mocy na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 czerw-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini- ca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owe- i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych
go zakresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115,
(Dz. U. Nr 216, poz. 1598). poz. 791).