Vous êtes sur la page 1sur 3

Dziennik Ustaw Nr 30 — 1873 — Poz.

181

181
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 lutego 2008 r.

w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca § 1. Agencji Rynku Rolnego nadaje si´ statut, sta-
2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektó- nowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.
rych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702)
§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
zarzàdza si´, co nast´puje:
i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie
——————— nadania statutu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 102,
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini- poz. 1080).
stracji rzàdowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia § 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu 14 dni od dnia og∏oszenia.
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599). Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa


i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2008 r. (poz. 181)

STATUT AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Rozdzia∏ 1 § 3. CzynnoÊci z zakresu prawa pracy wobec osób


zatrudnionych w Centrali oraz oddzia∏ach terenowych
Postanowienie ogólne Agencji wykonuje Prezes Agencji lub osoby przez nie-
go upowa˝nione.
§ 1. Agencja Rynku Rolnego, zwana dalej „Agen-
cjà”, dzia∏a na podstawie ustawy z dnia 11 marca Rozdzia∏ 3
2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektó-
rych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702) Centrala
oraz niniejszego statutu.
§ 4. 1. W Centrali wydziela si´ piony:
Rozdzia∏ 2
1) organizacyjno-prawny;
Prezes Agencji 2) kontrolny;
§ 2. 1. Prezes Agencji kieruje dzia∏alnoÊcià Agencji 3) finansowo-administracyjny;
i reprezentuje jà na zewnàtrz.
4) analiz i interwencji;
2. Prezes Agencji sprawuje swoje funkcje przy po- 5) wspó∏pracy europejskiej i obrotu towarowego
mocy: z zagranicà;
1) zast´pców Prezesa Agencji, 6) kwotowania i innych mechanizmów Wspólnej
Polityki Rolnej lub mechanizmów krajowych.
2) dyrektorów komórek organizacyjnych w Centrali,
3) dyrektorów oddzia∏ów terenowych 2. Dzia∏alnoÊç pionów koordynuje Prezes Agencji
lub wskazany przez niego zast´pca.
— którzy sà odpowiedzialni za realizacj´ spraw obj´-
tych zakresem ich dzia∏ania. 3. W poszczególnych pionach wydziela si´ biura,
zespo∏y oraz samodzielne stanowiska pracy.
3. W czasie nieobecnoÊci Prezesa Agencji lub cza-
sowej niemo˝noÊci wykonywania przez niego obo- 4. W sk∏ad biur i zespo∏ów, o których mowa w ust. 3,
wiàzków dzia∏alnoÊcià Agencji kieruje i reprezentuje jà wchodzà dzia∏y i samodzielne stanowiska pracy.
na zewnàtrz, wyznaczony przez Prezesa Agencji, jeden
z jego zast´pców. § 5. Liczb´, nazw´, szczegó∏owy zakres dzia∏ania
oraz podporzàdkowanie organizacyjne komórek, o któ-
4. Prezes Agencji okreÊla zakres zadaƒ jego zast´p- rych mowa w § 4 ust. 3, okreÊla Prezes Agencji w regu-
ców. laminie organizacyjnym.
Dziennik Ustaw Nr 30 — 1874 — Poz. 181

§ 6. 1. Prezes Agencji mo˝e tworzyç komisje 2) administrowanie mechanizmami pomocy krajo-


opiniodawczo-doradcze i zespo∏y problemowe o cha- wej;
rakterze sta∏ym lub doraênym, okreÊlajàc ich nazw´,
sk∏ad osobowy, zakres zadaƒ oraz tryb pracy. 3) dzia∏alnoÊç administracyjnà.

2. W sk∏ad komisji i zespo∏ów, o których mowa § 10. 1. Przychodami Agencji sà:


w ust. 1, mogà wchodziç pracownicy Agencji lub oso-
by nieb´dàce pracownikami Agencji. 1) dotacje bud˝etowe ustalane corocznie w ustawie
bud˝etowej;
Rozdzia∏ 4
2) przychody z dzia∏alnoÊci gospodarczej, kapita∏ów
Oddzia∏y terenowe pieni´˝nych oraz darowizn;

§ 7. 1. W sk∏ad Agencji wchodzi 16 oddzia∏ów tere- 3) Êrodki bud˝etowe przeznaczone na prefinansowa-


nowych. nie i wspó∏finansowanie wydatków finansowa-
nych ze Êrodków Unii Europejskiej;
2. Zasi´g terytorialny oddzia∏u terenowego obej-
muje obszar województwa. 4) inne przychody.
3. Siedzibami oddzia∏ów terenowych sà dla woje-
wództw: 2. Przychody okreÊlone w ust. 1 Agencja przezna-
cza na realizacj´ dzia∏alnoÊci, o której mowa w § 9.
1) dolnoÊlàskiego — Wroc∏aw;
2) kujawsko-pomorskiego — Bydgoszcz; 3. Agencja, w celu realizacji mechanizmów Wspól-
nej Polityki Rolnej, mo˝e zaciàgaç zobowiàzania wo-
3) lubelskiego — Lublin; bec ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
4) lubuskiego — Gorzów Wielkopolski; nych.

5) ∏ódzkiego — ¸ódê; 4. Ârodki bud˝etowe, o których mowa w ust. 1


6) ma∏opolskiego — Kraków; pkt 3, sà przekazywane zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych oraz gromadzone, wydatkowane
7) mazowieckiego — Warszawa; i ewidencjonowane z uwzgl´dnieniem przepisów Unii
8) opolskiego — Opole; Europejskiej.

9) podkarpackiego — Rzeszów; § 11. 1. Agencja tworzy nast´pujàce fundusze


10) podlaskiego — Bia∏ystok; w∏asne:

11) pomorskiego — Gdynia; 1) fundusz statutowy;


12) Êlàskiego — Katowice; 2) fundusz rezerwowy;
13) Êwi´tokrzyskiego — Kielce; 3) inne fundusze, których utworzenie przewidujà od-
14) warmiƒsko-mazurskiego — Olsztyn; r´bne przepisy.
15) wielkopolskiego — Poznaƒ; 2. Fundusz statutowy ulega:
16) zachodniopomorskiego — Szczecin.
1) zwi´kszeniu o, przeznaczone na pokrycie kosztów
4. Oddzia∏em terenowym kieruje dyrektor powo∏y- funkcjonowania Agencji:
wany i odwo∏ywany przez Prezesa Agencji. a) wartoÊç aktywów otrzymanych nieodp∏atnie,
§ 8. 1. W sk∏ad oddzia∏ów terenowych wchodzà b) cz´Êç zysku netto z lat ubieg∏ych;
sekcje i samodzielne stanowiska pracy.
2) zmniejszeniu o:
2. Nazw´ oraz zakres dzia∏ania poszczególnych
sekcji i samodzielnych stanowisk pracy, wchodzàcych a) wartoÊç aktywów przekazanych przez Agencj´
w sk∏ad oddzia∏ów terenowych, okreÊla Prezes Agen- nieodp∏atnie,
cji w regulaminie organizacyjnym.
b) strat´ netto nieznajdujàcà pokrycia w funduszu
rezerwowym.
Rozdzia∏ 5

Gospodarka finansowa 3. Fundusz rezerwowy ulega:

§ 9. Gospodarka finansowa Agencji obejmuje jej 1) zwi´kszeniu o przeznaczonà na ten cel cz´Êç zysku
dzia∏alnoÊç ustawowà, w tym: netto za ubieg∏y rok obrotowy;

1) administrowanie mechanizmami Wspólnej Polityki 2) zmniejszeniu o strat´ netto za ubieg∏y rok obroto-
Rolnej; wy.
Dziennik Ustaw Nr 30 — 1875 — Poz. 181

§ 12. 1. Projekt rocznego planu finansowego Agen- 4) bank, w którym sà lokowane wolne Êrodki, posia-
cji jest sporzàdzany zgodnie z wzorem formularza da fundusze w∏asne w wysokoÊci co najmniej
okreÊlonym w przepisach wydanych na podstawie 100 mln euro.
art. 120 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póên. 3. Agencja mo˝e lokowaç okresowo wolne Êrodki
zm.2)). równie˝ w papiery wartoÊciowe o terminie zapadalno-
Êci do jednego roku, emitowane przez Skarb Paƒstwa.
2. Wraz z projektem rocznego planu finansowego
Agencja przygotowuje: 4. Agencja przesy∏a ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw finansów publicznych oraz ministrowi w∏aÊci-
1) szczegó∏owe uzasadnienie dla poszczególnych wemu do spraw rynków rolnych, w okresach kwartal-
wielkoÊci liczbowych zawartych w projekcie tego nych, w terminie 20 dni po zakoƒczeniu ka˝dego kwar-
planu; ta∏u, informacje dotyczàce wielkoÊci ulokowanych
wolnych Êrodków, terminów zapadalnoÊci lokat, uzys-
2) zestawienie planowanych wp∏ywów i wydatków,
kanych warunków oprocentowania dla ka˝dej z lokat
z uwzgl´dnieniem wynikajàcych ze sprawozdania
finansowego zobowiàzaƒ roku poprzedniego, p∏at- w poszczególnych bankach, w podziale na lokaty d∏u-
nych w roku bie˝àcym, oraz zobowiàzaƒ roku bie- goterminowe i lokaty krótkoterminowe, oraz warun-
˝àcego, p∏atnych w roku nast´pnym. ków oprocentowania rachunków bie˝àcych w ka˝dym
z banków.
3. Projekt rocznego planu finansowego na na- § 16. 1. Wyboru podmiotu uprawnionego do bada-
st´pny rok obrotowy opracowuje si´ z uwzgl´dnie- nia rocznych sprawozdaƒ finansowych Agencji doko-
niem terminów okreÊlanych przez ministra w∏aÊciwe- nuje Prezes Agencji w trybie przepisów o zamówie-
go do spraw finansów publicznych dla materia∏ów niach publicznych.
wymaganych do opracowania projektu ustawy bu-
d˝etowej. 2. Koszty post´powania o zamówienie publiczne
oraz koszty badania rocznych sprawozdaƒ finanso-
§ 13. Projekt rocznego planu finansowego Agencji wych Agencji ponosi Agencja.
nie obejmuje Êrodków finansowych zwiàzanych z re-
alizacjà programów pomocowych w ramach dzia∏aƒ 3. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji Prezes
Agencji jako agencji p∏atniczej w obszarze Wspólnej Agencji przedk∏ada, wraz z opinià i raportem z prze-
Polityki Rolnej. prowadzonego badania tego sprawozdania, do zaopi-
niowania ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rynków
§ 14. Przyj´te przez Agencj´ zasady rachunkowoÊci rolnych.
powinny zapewniç wyodr´bnienie ewidencji ksi´go-
wej w zakresie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z administrowa- 4. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji, wraz
niem przez Agencj´ mechanizmami Wspólnej Polityki z opinià i raportem z przeprowadzonego badania tego
Rolnej oraz w zakresie pozosta∏ej dzia∏alnoÊci. sprawozdania oraz opinià ministra w∏aÊciwego do
spraw rynków rolnych, o której mowa w ust. 3, Prezes
§ 15. 1. Agencja lokuje okresowo wolne Êrodki, Agencji przedk∏ada do zatwierdzenia ministrowi w∏aÊ-
z wy∏àczeniem Êrodków bud˝etowych, o których mo- ciwemu do spraw finansów publicznych.
wa w § 10 ust. 1 pkt 3, w Narodowym Banku Polskim,
w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w innym ban- Rozdzia∏ 6
ku, którego wyboru dokonuje si´ w trybie przepisów
o zamówieniach publicznych. Przedstawicielstwo

2. Lokowania okresowo wolnych Êrodków, o któ- § 17. 1. Prezes Agencji ustanawia przedstawicieli
rych mowa w ust. 1, dokonuje si´ na nast´pujàcych do dzia∏ania w jego imieniu, w tym udziela pe∏nomoc-
warunkach: nictwa, w formie pisemnej.

1) lokowanie wolnych Êrodków nie mo˝e powodo- 2. Udzielenie pe∏nomocnictwa szczególnego jest
waç opóênieƒ w realizacji ustawowych zadaƒ wymagane w sprawach dotyczàcych:
Agencji;
1) zakupu i sprzeda˝y Êrodków trwa∏ych;
2) lokowania wolnych Êrodków dokonuje si´ przy za-
pewnieniu rentownoÊci i bezpieczeƒstwa lokat; 2) obejmowania oraz zbywania udzia∏ów i akcji
w spó∏kach prawa handlowego;
3) wolne Êrodki mogà byç lokowane na rachunkach
lokat terminowych; 3) zaciàgania innych zobowiàzaƒ finansowych ponad
kwoty okreÊlone przez Prezesa Agencji w pe∏no-
———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. mocnictwie ogólnym.
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 § 18. W zakresie nieuregulowanym w § 17 do
i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, udzielania pe∏nomocnictw majà zastosowanie przepi-
poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984. sy Kodeksu cywilnego o przedstawicielstwie.

Centres d'intérêt liés