Vous êtes sur la page 1sur 53

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 lutego 2008 r. Nr 31
TREÂå:
Poz.:

ROZPORZÑDZENIA:

189 — Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnieƒ i licencji
zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomoÊciami . . . . . . . . 1893

190 — Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie op∏aty za post´powanie kwa-
lifikacyjne oraz wysokoÊci wynagrodzenia cz∏onków Paƒstwowej Komisji Kwalifikacyj-
nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1946

191 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie uposa˝enia zasadniczego


funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej . . . . . . . . . . . . . . . . 1948

189
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 15 lutego 2008 r.

w sprawie nadawania uprawnieƒ i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomoÊciami

Na podstawie art. 197 pkt 1—5 ustawy z dnia nieruchomoÊciami, regulamin organizacji tych
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami praktyk, ich program oraz sposób dokumentowa-
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z póên. zm.2)) zarzà- nia odbycia praktyki zawodowej, w tym wzór
dza si´, co nast´puje: dziennika praktyki oraz koszt jego wydania;

DZIA¸ I 2) sposób i tryb przeprowadzania post´powania kwa-


lifikacyjnego, sposób ustalania i rodzaje kosztów
Przepisy ogólne tego post´powania, organizacj´ Paƒstwowej Ko-
misji Kwalifikacyjnej oraz regulamin jej dzia∏ania;
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 3) wzory Êwiadectw nadania uprawnieƒ zawodo-
1) sposób i warunki odbywania praktyk zawodowych wych w zakresie szacowania nieruchomoÊci, licen-
w zakresie szacowania nieruchomoÊci, poÊrednic- cji zawodowej w zakresie poÊrednictwa w obrocie
twa w obrocie nieruchomoÊciami i zarzàdzania nieruchomoÊciami i licencji zawodowej w zakresie
zarzàdzania nieruchomoÊciami oraz sposób post´-
——————— powania przy wydawaniu duplikatów tych Êwia-
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-
dowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i miesz- dectw i licencji w przypadku ich utraty;
kaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Pre- 4) sposób prowadzenia centralnych rejestrów rzeczo-
zesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie znawców majàtkowych, poÊredników w obrocie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 216, poz. 1594). nieruchomoÊciami oraz zarzàdców nieruchomo-
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y Êci.
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r.
Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, § 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220,
poz. 1600 i 1601 i Nr 249, poz. 1827 oraz z 2007 r. Nr 173, 1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
poz. 1218. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami;
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1894 — Poz. 189

2) kandydacie — nale˝y przez to rozumieç osob´, któ- 2) samodzielnie sporzàdza pi´tnaÊcie projektów ope-
ra ubiega si´ o nadanie uprawnieƒ zawodowych ratów szacunkowych, w których okreÊla wartoÊç
w zakresie szacowania nieruchomoÊci albo licencji nieruchomoÊci przy zastosowaniu ró˝nych po-
zawodowej w zakresie poÊrednictwa w obrocie dejÊç, metod i technik wyceny, po uprzednim do-
nieruchomoÊciami, albo licencji zawodowej w za- konaniu ogl´dzin wycenianych nieruchomoÊci;
kresie zarzàdzania nieruchomoÊciami;
3) zapoznaje si´ ze sposobem korzystania z rejestrów
3) osobie uprawnionej — nale˝y przez to rozumieç i ewidencji prowadzonych przez sàdy, gminy oraz
osob´, która posiada uprawnienia zawodowe starostów, a tak˝e z innych dokumentów znajdujà-
w zakresie szacowania nieruchomoÊci albo licen- cych si´ w posiadaniu urz´dów i instytucji, zawiera-
cj´ zawodowà w zakresie poÊrednictwa w obrocie jàcych niezb´dne dane wykorzystywane przy szaco-
nieruchomoÊciami, albo licencj´ zawodowà w za- waniu nieruchomoÊci, o których mowa w art. 155
kresie zarzàdzania nieruchomoÊciami; ust. 1 ustawy.

4) organizatorze praktyki zawodowej — nale˝y przez 3. W projektach operatów szacunkowych, o któ-


to rozumieç zwiàzki stowarzyszeƒ rzeczoznawców rych mowa w ust. 2 pkt 2, kandydat na rzeczoznawc´
majàtkowych, poÊredników w obrocie nierucho- majàtkowego okreÊla wartoÊç:
moÊciami albo zarzàdców nieruchomoÊci;
1) dwóch ró˝nych nieruchomoÊci lokalowych, w po-
5) prowadzàcym praktyk´ zawodowà — nale˝y przez dejÊciu porównawczym, metodà porównywania
to rozumieç osob´ uprawnionà, organizacj´ zawo- parami i metodà korygowania ceny Êredniej;
dowà rzeczoznawców majàtkowych, poÊredników
w obrocie nieruchomoÊciami lub zarzàdców nieru- 2) dwóch ró˝nych nieruchomoÊci zabudowanych,
chomoÊci albo przedsi´biorc´, wpisanych na list´ w podejÊciu porównawczym, metodà porównywa-
prowadzàcych praktyk´ zawodowà, prowadzonà nia parami i metodà korygowania ceny Êredniej;
przez organizatora praktyki zawodowej;
3) dwóch ró˝nych nieruchomoÊci przynoszàcych lub
6) ministrze — nale˝y przez to rozumieç ministra w∏a- mogàcych przynosiç dochód, w podejÊciu dochodo-
Êciwego do spraw budownictwa, gospodarki prze- wym, przy zastosowaniu techniki kapitalizacji pro-
strzennej i mieszkaniowej; stej i techniki dyskontowania strumieni dochodów;

7) ministerstwie — nale˝y przez to rozumieç urzàd 4) dwóch budynków lub budowli, w podejÊciu koszto-
obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego do spraw bu- wym, przy zastosowaniu dwóch ró˝nych technik;
downictwa, gospodarki przestrzennej i mieszka-
niowej. 5) nieruchomoÊci gruntowej w celu aktualizacji op∏a-
ty z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego;
DZIA¸ II 6) dwóch nieruchomoÊci gruntowych, z których jed-
na jest przeznaczona na cele rolne, a druga na ce-
Praktyki zawodowe dla kandydatów le leÊne;
na rzeczoznawc´ majàtkowego, poÊrednika
w obrocie nieruchomoÊciami 7) dwóch nieruchomoÊci, w podejÊciu mieszanym,
oraz zarzàdc´ nieruchomoÊci przy zastosowaniu metody kosztów likwidacji
i metody pozosta∏oÊciowej;
Rozdzia∏ 1
8) nieruchomoÊci gruntowej w celu naliczenia op∏aty
Programy praktyk zawodowych w zakresie adiacenckiej;
szacowania nieruchomoÊci, poÊrednictwa w obrocie
nieruchomoÊciami i zarzàdzania nieruchomoÊciami 9) ograniczonego prawa rzeczowego.
4. W ramach praktyki zawodowej prowadzàcy
§ 3. Kandydaci odbywajà praktyki zawodowe w ce- praktyk´ zawodowà:
lu przygotowania do prowadzenia dzia∏alnoÊci zawo-
dowej w zakresie szacowania nieruchomoÊci, poÊred- 1) zapewnia w∏aÊciwà organizacj´ i prawid∏owy prze-
nictwa w obrocie nieruchomoÊciami lub zarzàdzania bieg praktyki zawodowej;
nieruchomoÊciami.
2) ustala harmonogram praktyki zawodowej, zapew-
§ 4. 1. Praktyka zawodowa dla kandydatów na rze- niajàcy kandydatowi na rzeczoznawc´ majàtkowe-
czoznawców majàtkowych nie mo˝e trwaç krócej ni˝ go zrealizowanie programu praktyki, o którym mo-
dwanaÊcie miesi´cy. wa w ust. 2 i 3;

2. W ramach praktyki zawodowej, o której mowa 3) zapewnia kandydatowi na rzeczoznawc´ majàtko-


w ust. 1, kandydat na rzeczoznawc´ majàtkowego: wego mo˝liwoÊç wykonywania czynnoÊci wcho-
dzàcych w zakres programu praktyki zawodowej,
1) uczestniczy w wykonywaniu czynnoÊci zwiàza- w tym umo˝liwia kandydatowi zapoznanie si´ ze
nych z szacowaniem nieruchomoÊci okreÊlonych sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji wy-
w art. 174 ust. 3 i czynnoÊci wymienionych mienionych w ust. 2 pkt 3 oraz dokonanie ogl´-
w art. 174 ust. 3a ustawy; dzin, o których mowa w ust. 2 pkt 2.
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1895 — Poz. 189

§ 5. 1. Praktyka zawodowa dla kandydatów na po- 7) wykonuje badania lokalnego rynku nieruchomoÊci
Êredników w obrocie nieruchomoÊciami nie mo˝e dla ustalenia poziomu cen i poziomu czynszów dla
trwaç krócej ni˝ szeÊç miesi´cy, z tym ˝e liczba godzin wybranych trzech grup nieruchomoÊci, z wykorzy-
przeznaczona na realizacj´ programu praktyki nie mo- staniem dost´pnych êróde∏ informacji o nierucho-
˝e byç mniejsza ni˝ dwieÊcie. moÊciach;

2. W ramach praktyki zawodowej, o której mowa 8) przygotowuje nieruchomoÊç do prezentacji i doko-


w ust. 1, kandydat na poÊrednika w obrocie nierucho- nuje tej prezentacji przed prowadzàcym praktyk´
moÊciami: zawodowà;

1) uczestniczy w wykonywaniu czynnoÊci wymienio- 9) zapoznaje si´ z praktycznymi aspektami wspó∏pra-


nych w art. 180 ust. 1 i 1a ustawy; cy z instytucjami udzielajàcymi kredytów, w tym
z warunkami transakcji, z uwzgl´dnieniem ró˝nych
2) samodzielnie sporzàdza szczegó∏owy opis transak- form rozliczeƒ i zabezpieczeƒ p∏atnoÊci w obrocie
cji, zwany dalej „opisem transakcji”, poczàwszy od nieruchomoÊciami, takimi jak czeki, przelewy, we-
rozmowy z zamawiajàcymi poprzez sporzàdzenie ksle, gotówka.
projektu umowy poÊrednictwa, a˝ do sfinalizowa-
nia transakcji; 4. W ramach praktyki zawodowej prowadzàcy
praktyk´ zawodowà:
3) zapoznaje si´ ze sposobem korzystania z rejestrów
i ewidencji prowadzonych przez sàdy, gminy oraz 1) zapewnia w∏aÊciwà organizacj´ i prawid∏owy prze-
starostów, a tak˝e z innych dokumentów znajdujà- bieg praktyki zawodowej;
cych si´ w posiadaniu urz´dów i instytucji, zawie-
rajàcych niezb´dne dane wykorzystywane w trak- 2) ustala harmonogram praktyki zawodowej, zapew-
cie wykonywania poÊrednictwa w obrocie nieru- niajàcy kandydatowi na poÊrednika w obrocie nie-
chomoÊciami, o których mowa w art. 181 ust. 6 ruchomoÊciami zrealizowanie programu praktyki,
ustawy. o którym mowa w ust. 2 i 3;

3. W ramach praktyki zawodowej kandydat na po- 3) zapewnia kandydatowi na poÊrednika w obrocie


Êrednika w obrocie nieruchomoÊciami w szczególno- nieruchomoÊciami mo˝liwoÊç wykonywania czyn-
Êci: noÊci wchodzàcych w zakres programu praktyki
zawodowej, w tym umo˝liwia kandydatowi zapo-
1) zapoznaje si´ z formami organizacyjno-prawnymi, znanie si´ ze sposobem korzystania z rejestrów
w jakich poÊrednik w obrocie nieruchomoÊciami i ewidencji wymienionych w ust. 2 pkt 3 oraz doko-
mo˝e prowadziç dzia∏alnoÊç zawodowà poÊrednic- nanie ogl´dzin, o których mowa w ust. 3 pkt 6.
twa w obrocie nieruchomoÊciami, oraz z organiza-
cjà i metodami pracy takich podmiotów; § 6. 1. Praktyka zawodowa dla kandydatów na za-
rzàdców nieruchomoÊci nie mo˝e trwaç krócej ni˝
2) przygotowuje projekt umowy poÊrednictwa; szeÊç miesi´cy, z tym ˝e liczba godzin przeznaczona na
realizacj´ programu praktyki nie mo˝e byç mniejsza
3) dokonuje badania wybranych nieruchomoÊci ze ni˝ dwieÊcie.
wskazaniem na cechy, które mogà mieç wp∏yw na
cen´ zbycia lub poziom czynszu; badanie powinno 2. W ramach praktyki zawodowej, o której mowa
obejmowaç przynajmniej nieruchomoÊç lokalowà w ust. 1, kandydat na zarzàdc´ nieruchomoÊci:
— mieszkalnà i u˝ytkowà, nieruchomoÊç zabudo-
wanà budynkiem mieszkalnym, nieruchomoÊç 1) uczestniczy w wykonywaniu czynnoÊci wymienio-
gruntowà, w tym rolnà, obiekt w trakcie budowy nych w art. 185 ust. 1 i 1a ustawy;
oraz ograniczone prawo rzeczowe;
2) samodzielnie sporzàdza plan zarzàdzania nieru-
4) zapoznaje si´ z czynnoÊciami przy realizacji ró˝- chomoÊcià;
nych transakcji, z uwzgl´dnieniem kolejnoÊci wy-
konywania poszczególnych czynnoÊci, oraz zapo- 3) zapoznaje si´ ze sposobem korzystania z rejestrów
znaje si´ z dokumentami niezb´dnymi do zawarcia i ewidencji prowadzonych przez sàdy, gminy oraz
przez zamawiajàcych umów: sprzeda˝y, najmu, starostów, a tak˝e z innych dokumentów znajdujà-
dzier˝awy lub zamiany; cych si´ w posiadaniu urz´dów i instytucji, zawie-
rajàcych niezb´dne informacje wykorzystywane
5) uczestniczy w pozyskiwaniu informacji o nierucho- w zarzàdzaniu nieruchomoÊciami, o których mowa
moÊciach z ksiàg wieczystych, katastru nierucho- w art. 186 ust. 6 ustawy.
moÊci oraz ustaleƒ miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego; 3. W ramach praktyki zawodowej kandydat na za-
rzàdc´ nieruchomoÊci zapoznaje si´ w szczególnoÊci:
6) uczestniczy w ogl´dzinach wybranych nierucho-
moÊci, sporzàdza opisy tych nieruchomoÊci, doko- 1) z formami organizacyjno-prawnymi, w jakich za-
nuje ich oceny, majàc na wzgl´dzie oczekiwania rzàdca nieruchomoÊci mo˝e prowadziç dzia∏alnoÊç
zamawiajàcego w zakresie ceny lub mo˝liwoÊci zawodowà zarzàdzania nieruchomoÊciami, oraz
uzyskania czynszu; z organizacjà i metodami ich pracy;
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1896 — Poz. 189

2) z czynnoÊciami zarzàdcy nieruchomoÊci przed pod- 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, kan-
pisaniem umowy, w tym: dydat, poza dokumentami, o których mowa w ust. 3,
do∏àcza dokument zawierajàcy zgod´ prowadzàcego
a) dokonuje ogl´dzin nieruchomoÊci oraz jej oto- praktyk´ zawodowà na przeprowadzenie praktyki za-
czenia, ocenia jej stan techniczny, potrzeby wodowej.
w zakresie remontów i konserwacji, a tak˝e
mo˝liwoÊci dokonania zmian w celu poprawy 5. Przepisy ust. 2 i 4 stosuje si´ odpowiednio
efektywnoÊci gospodarowania, w przypadku z∏o˝enia przez kandydata wniosku do or-
b) przygotowuje projekt umowy o zarzàdzanie nie- ganizatora praktyki zawodowej o zmian´ prowadzàce-
ruchomoÊcià; go praktyk´ zawodowà.

3) z zakresem czynnoÊci zarzàdzania wybranà nieru- § 8. 1. Kandydat mo˝e odbywaç u osoby upraw-
chomoÊcià, a tak˝e z obs∏ugà technicznà budynku; nionej praktyk´ zawodowà w zakresie:

4) ze sprawozdawczoÊcià sporzàdzanà przez zarzàdc´ 1) szacowania nieruchomoÊci — je˝eli osoba ta wy-


nieruchomoÊci; konuje dzia∏alnoÊç zawodowà rzeczoznawstwa
majàtkowego, o której mowa w art. 174 ust. 1 usta-
5) z zarzàdzaniem ró˝nego rodzaju nieruchomoÊcia- wy, nieprzerwanie przez okres przynajmniej pi´ciu
mi, w tym publicznymi, mieszkaniowymi i przezna- lat poprzedzajàcych prowadzenie praktyki zawo-
czonymi pod us∏ugi. dowej;

4. W ramach praktyki zawodowej prowadzàcy 2) poÊrednictwa w obrocie nieruchomoÊciami — je-


˝eli osoba ta wykonuje dzia∏alnoÊç zawodowà po-
praktyk´ zawodowà:
Êrednictwa w obrocie nieruchomoÊciami, o której
1) zapewnia w∏aÊciwà organizacj´ i prawid∏owy prze- mowa w art. 179 ust. 1 ustawy, nieprzerwanie
bieg praktyki zawodowej; przez okres przynajmniej trzech lat poprzedzajà-
cych prowadzenie praktyki zawodowej;
2) ustala harmonogram praktyki zawodowej, zapew-
niajàcy kandydatowi na zarzàdc´ nieruchomoÊci 3) zarzàdzania nieruchomoÊciami — je˝eli osoba ta
zrealizowanie programu praktyki, o którym mowa wykonuje dzia∏alnoÊç zawodowà zarzàdzania nie-
w ust. 2 i 3; ruchomoÊciami, o której mowa w art. 184 ust. 1
ustawy, nieprzerwanie przez okres przynajmniej
3) zapewnia kandydatowi na zarzàdc´ nieruchomoÊci trzech lat poprzedzajàcych prowadzenie praktyki
mo˝liwoÊç wykonywania czynnoÊci wchodzàcych zawodowej.
w zakres programu praktyki zawodowej, w tym
umo˝liwia kandydatowi zapoznanie si´ ze sposo- 2. Kandydat mo˝e odbywaç u przedsi´biorcy prak-
bem korzystania z rejestrów i ewidencji wymienio- tyk´ zawodowà, je˝eli przedsi´biorca:
nych w ust. 2 pkt 3 oraz dokonanie ogl´dzin, o któ- 1) prowadzi dzia∏alnoÊç odpowiednio w zakresie sza-
rych mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a. cowania nieruchomoÊci, o której mowa w art. 174
ust. 6 ustawy, poÊrednictwa w obrocie nierucho-
Rozdzia∏ 2 moÊciami, o której mowa w art. 179 ust. 3 ustawy,
lub zarzàdzania nieruchomoÊciami, o której mowa
Regulamin organizacji praktyki zawodowej, w art. 184 ust. 3 ustawy;
sposób i warunki jej odbywania
oraz sposób dokumentowania jej odbycia 2) zapewni, ˝e czynnoÊci w ramach praktyki zawodo-
wej kandydat b´dzie wykonywa∏ pod kierunkiem
§ 7. 1. Kandydat, po spe∏nieniu wymogów, o któ- osoby uprawnionej, spe∏niajàcej wymagania okreÊ-
rych mowa odpowiednio w art. 177 ust. 1 pkt 3 i 4, lone w ust. 1.
art. 182 ust. 1 pkt 3 i 4 albo art. 187 ust. 1 pkt 3 i 4 usta-
wy, sk∏ada do organizatora praktyki zawodowej wnio- 3. Organizacja zawodowa rzeczoznawców majàt-
sek o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dzienni- kowych, poÊredników w obrocie nieruchomoÊciami
ka praktyki zawodowej. lub zarzàdców nieruchomoÊci, zwana dalej „organiza-
cjà zawodowà”, mo˝e prowadziç praktyk´ zawodowà,
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, kandydat: je˝eli zapewni, ˝e czynnoÊci w ramach praktyki zawo-
dowej kandydat b´dzie wykonywa∏ pod kierunkiem
1) wskazuje prowadzàcego praktyk´ zawodowà albo osoby uprawnionej, spe∏niajàcej wymagania okreÊlo-
ne w ust. 1.
2) zwraca si´ do organizatora praktyki zawodowej
o wyznaczenie prowadzàcego praktyk´ zawodo- 4. Osoba wchodzàca w sk∏ad podkomisji do spraw
wà. szacowania nieruchomoÊci, o której mowa w § 16
ust. 3 pkt 1, nie mo˝e byç prowadzàcym praktyk´ za-
3. Do wniosku kandydat do∏àcza dokumenty po- wodowà oraz czynnoÊci wykonywane przez kandyda-
twierdzajàce spe∏nienie wymogów, o których mowa ta w ramach praktyki zawodowej, o których mowa
odpowiednio w art. 177 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 182 ust. 1 w ust. 2 pkt 2 i ust. 3, nie mogà byç wykonywane pod
pkt 3 i 4 albo art. 187 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy. jej kierunkiem.
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1897 — Poz. 189

5. RównoczeÊnie praktyk´ zawodowà mo˝e odby- § 10. 1. Organizator praktyki zawodowej wydaje
waç u osoby uprawnionej lub pod jej nadzorem w su- kandydatowi dziennik praktyki zawodowej na wnio-
mie nie wi´cej ni˝: sek, o którym mowa w § 7 ust. 1.
1) pi´ciu kandydatów na rzeczoznawc´ majàtkowego; 2. Koszt wydania dziennika praktyki zawodowej
obejmuje koszty druku dziennika praktyki zawodowej,
2) oÊmiu kandydatów na zarzàdc´ nieruchomoÊci. koszty prowadzenia rejestru wydanych dzienników
praktyki zawodowej, o którym mowa w ust. 3, oraz
§ 9. 1. Organizator praktyki zawodowej prowadzi
koszty prowadzenia listy okreÊlonej w § 9 ust. 1, i nie
i aktualizuje list´ prowadzàcych praktyk´ zawodowà.
mo˝e byç wy˝szy ni˝ 100 z∏.
2. Organizator praktyki zawodowej wpisuje na list´
3. Organizator praktyki zawodowej prowadzi re-
prowadzàcych praktyk´ zawodowà osoby uprawnio-
jestr wydanych dzienników praktyki zawodowej, za-
ne, przedsi´biorców oraz organizacje zawodowe, na
wierajàcy kolejny numer wydanego dziennika prakty-
ich wniosek, po uprzednim sprawdzeniu spe∏nienia
ki zawodowej, dat´ wydania dziennika, imi´ i nazwi-
wymogów okreÊlonych w § 8 ust. 1—3.
sko kandydata oraz dane dotyczàce prowadzàcego
3. Lista prowadzàcych praktyk´ zawodowà prowa- praktyk´ zawodowà, o których mowa odpowiednio
dzona jest odr´bnie dla osób uprawnionych, przedsi´- w § 9 ust. 4 pkt 1 lit. a—c, pkt 2 lit. a i c—d albo pkt 3
biorców i organizacji zawodowych. lit. a i c—d. Organizator praktyki zawodowej przekazu-
je ministrowi rejestr, w formie elektronicznej, do koƒ-
4. Lista prowadzàcych praktyk´ zawodowà zawiera: ca ka˝dego kwarta∏u.

1) w przypadku osoby uprawnionej: 4. Organizator praktyki zawodowej wpisuje


w dzienniku praktyki zawodowej numer dziennika oraz
a) jej imi´ i nazwisko, dane dotyczàce prowadzàcego praktyk´ zawodowà.
b) adres, Je˝eli prowadzàcym praktyk´ zawodowà jest:

c) numer uprawnieƒ lub licencji zawodowej, 1) osoba uprawniona — wpisuje jej imi´ i nazwisko
oraz numer uprawnieƒ lub licencji zawodowej;
d) dat´ wpisu na list´;
2) przedsi´biorca lub organizacja zawodowa — wpi-
2) w przypadku przedsi´biorcy: suje jej nazw´ i siedzib´ oraz imi´ i nazwisko oraz
a) jego nazw´ i siedzib´, numer uprawnieƒ lub licencji zawodowej osoby
uprawnionej, o której mowa odpowiednio w § 8
b) dat´ wpisu na list´, ust. 2 pkt 2 i ust. 3.
c) imi´ i nazwisko osoby reprezentujàcej przedsi´-
biorc´ w sprawach prowadzenia praktyk zawo- § 11. 1. Przebieg praktyki zawodowej jest doku-
dowych, mentowany w dzienniku praktyki zawodowej, zgodnie
z harmonogramem, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2,
d) imi´ i nazwisko, adres oraz numer uprawnieƒ § 5 ust. 4 pkt 2 i § 6 ust. 4 pkt 2. Harmonogram stano-
lub licencji zawodowej osoby uprawnionej, wi za∏àcznik do dziennika praktyki.
o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 2;
2. Wpisów w dzienniku praktyki zawodowej doko-
3) w przypadku organizacji zawodowej: nuje kandydat w sposób odzwierciedlajàcy rodzaje
a) jej nazw´ i siedzib´, wykonywanych czynnoÊci zawodowych, ze wskaza-
niem dat ich wykonywania. W przypadku praktyki za-
b) dat´ wpisu na list´, wodowej dla kandydatów na poÊredników w obrocie
nieruchomoÊciami lub zarzàdców nieruchomoÊci wpi-
c) imi´ i nazwisko osoby reprezentujàcej organiza-
suje si´ równie˝ liczb´ godzin poÊwi´conych na ich
cj´ zawodowà w sprawach prowadzenia prak-
wykonanie.
tyk zawodowych,
d) imi´ i nazwisko, adres oraz numer uprawnieƒ 3. Wpisy, o których mowa w ust. 2, potwierdza
lub licencji zawodowej osoby uprawnionej, prowadzàcy praktyk´ zawodowà, poprzez z∏o˝enie
o której mowa w § 8 ust. 3. przy ka˝dym wpisie podpisu imiennego. W przypadku
gdy prowadzàcym praktyk´ zawodowà jest przedsi´-
5. W przypadku okreÊlonym w § 7 ust. 2 pkt 2 or- biorca lub organizacja zawodowa, podpis zawierajàcy
ganizator praktyki zawodowej wyznacza prowadzàce- imi´ i nazwisko przy ka˝dym wpisie sk∏ada osoba
go praktyk´ zawodowà spoÊród osób uprawnionych, uprawniona, pod której nadzorem kandydat wykony-
przedsi´biorców lub organizacji zawodowych wpisa- wa∏ czynnoÊci w ramach praktyki zawodowej.
nych na list´, o której mowa w ust. 1.
4. W dzienniku praktyki zawodowej nie mogà byç
6. Organizator praktyki zawodowej przekazuje mi- dokonywane zmiany lub poprawki, z tym ˝e nie doty-
nistrowi co najmniej raz na pó∏ roku, w formie elektro- czy to omy∏ek pisarskich. Ewentualne zmiany lub po-
nicznej, list´ prowadzàcych praktyk´ zawodowà wraz prawki mogà byç zawarte w wyjaÊnieniach kandydata
ze zmianami dokonanymi na tej liÊcie. za∏àczonych do dziennika praktyki.
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1898 — Poz. 189

§ 12. Praktyka zawodowa rozpoczyna si´ w dniu 2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 tworzà Pre-
dokonania w dzienniku praktyki zawodowej pierwsze- zydium Komisji.
go wpisu, o którym mowa w § 11 ust. 2, a koƒczy si´
w dniu dokonania ostatniego wpisu w tym dzienniku. 3. W ramach Komisji dzia∏ajà trzy podkomisje, od-
powiednio do spraw:
§ 13. 1. Po zakoƒczeniu praktyki zawodowej pro-
wadzàcy praktyk´ potwierdza w dzienniku praktyki za- 1) szacowania nieruchomoÊci;
wodowej zrealizowanie jej programu, a organizator 2) poÊrednictwa w obrocie nieruchomoÊciami;
praktyki potwierdza spe∏nienie warunków jej odbycia
poprzez z∏o˝enie podpisów. 3) zarzàdzania nieruchomoÊciami.

2. W przypadku praktyk, o których mowa w § 5 i 6, § 17. 1. Komisja pracuje na posiedzeniach plenar-


organizator praktyki zawodowej, potwierdzajàc spe∏- nych, posiedzeniach zwiàzanych z przeprowadzaniem
nienie warunków praktyki, sprawdza w obecnoÊci kan- post´powaƒ kwalifikacyjnych oraz na posiedzeniach
dydata jego praktyczne przygotowanie do wykonywa- Prezydium Komisji.
nia zawodu poÊrednika w obrocie nieruchomoÊciami
2. Posiedzenie plenarne i posiedzenie Prezydium
albo zarzàdcy nieruchomoÊci na podstawie sporzà-
Komisji zwo∏uje przewodniczàcy z w∏asnej inicjatywy
dzonego opisu transakcji albo planu zarzàdzania nie-
lub na wniosek wiceprzewodniczàcego, po uzyskaniu
ruchomoÊcià. Z przeprowadzonej czynnoÊci organiza-
zgody ministra.
tor praktyki sporzàdza protokó∏, stanowiàcy integralnà
cz´Êç dziennika praktyki. 3. Posiedzenie plenarne zwo∏ywane jest w celu
omówienia spraw zwiàzanych z organizacjà i przebie-
§ 14. Dokumentami potwierdzajàcymi odbycie
giem post´powaƒ kwalifikacyjnych, w tym proble-
praktyki zawodowej sà:
mów wyst´pujàcych w dzia∏alnoÊci Komisji, a tak˝e
1) wype∏niony przez kandydata dziennik praktyki za- w celu szkolenia cz∏onków.
wodowej, podpisany przez prowadzàcego praktyk´
zawodowà oraz organizatora praktyki zawodowej; 4. Posiedzenie Prezydium Komisji zwo∏ywane jest
w razie potrzeby, w celu przygotowania posiedzenia
2) samodzielnie sporzàdzone przez kandydata: plenarnego Komisji, a tak˝e w innych sprawach doty-
a) pi´tnaÊcie projektów operatów szacunkowych, czàcych Komisji, niewymagajàcych udzia∏u wszystkich
o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 — w przypad- cz∏onków.
ku praktyki zawodowej w zakresie szacowania
nieruchomoÊci, § 18. 1. Pracami Komisji kieruje przewodniczàcy.
W razie nieobecnoÊci przewodniczàcego jego zadania
b) opis transakcji, o którym mowa w § 5 ust. 2 wykonuje wskazany przez przewodniczàcego wice-
pkt 2 — w przypadku praktyki zawodowej w za- przewodniczàcy lub inny cz∏onek Komisji.
kresie poÊrednictwa w obrocie nieruchomo-
Êciami, 2. Wiceprzewodniczàcy Komisji kierujà pracami
c) plan zarzàdzania, o którym mowa w § 6 ust. 2 odpowiednich podkomisji. W razie nieobecnoÊci wice-
pkt 2 — w przypadku praktyki zawodowej w za- przewodniczàcego jego zadania wykonuje wskazany
kresie zarzàdzania nieruchomoÊciami przez przewodniczàcego inny cz∏onek odpowiedniej
podkomisji.
— potwierdzone przez organizatora praktyki zawo-
dowej. § 19. 1. Do zadaƒ przewodniczàcego Komisji nale-
˝y w szczególnoÊci:
§ 15. Wzory dzienników praktyki zawodowej dla
kandydatów na rzeczoznawc´ majàtkowego, poÊred- 1) organizowanie i koordynowanie pracy Komisji;
nika w obrocie nieruchomoÊciami i zarzàdc´ nierucho-
moÊci okreÊlajà za∏àczniki nr 1—3 do rozporzàdzenia. 2) reprezentowanie Komisji, w tym sk∏adanie wnios-
ków w sprawach zwiàzanych z jej funkcjonowa-
DZIA¸ III niem;
3) zwo∏ywanie posiedzeƒ plenarnych Komisji i posie-
Organizacja i regulamin dzia∏ania dzeƒ Prezydium;
Paƒstwowej Komisji Kwalifikacyjnej
4) nadzór nad pracà poszczególnych podkomisji;
§ 16. 1. W sk∏ad Paƒstwowej Komisji Kwalifikacyj-
5) rozpatrywanie skarg na cz∏onków Komisji, doty-
nej, zwanej dalej „Komisjà”, wchodzà:
czàcych przeprowadzania post´powaƒ kwalifika-
1) przewodniczàcy; cyjnych;
2) trzej wiceprzewodniczàcy, odpowiednio do spraw: 6) wyznaczanie sk∏adów zespo∏ów kwalifikacyjnych,
o których mowa w § 24 ust. 1.
a) szacowania nieruchomoÊci,
b) poÊrednictwa w obrocie nieruchomoÊciami, 2. Do zadaƒ wiceprzewodniczàcych Komisji nale˝y:

c) zarzàdzania nieruchomoÊciami; 1) koordynowanie pracy odpowiednich podkomisji,


w tym prowadzenia post´powaƒ kwalifikacyjnych
3) pozostali cz∏onkowie. w odpowiednich podkomisjach;
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1899 — Poz. 189

2) przygotowywanie propozycji sk∏adów zespo∏ów 3) kandydata pozostajàcego wobec niego w stosun-


kwalifikacyjnych, o których mowa w § 24 ust. 1, ku podrz´dnoÊci lub nadrz´dnoÊci s∏u˝bowej;
w tym przewodniczàcego i sekretarza zespo∏u;
4) kandydata, wobec którego pozostaje w takim sto-
3) ocena prawid∏owoÊci przeprowadzania post´po- sunku prawnym lub faktycznym, ˝e wynik post´-
waƒ kwalifikacyjnych, w tym kontrola poprawno- powania mo˝e mieç wp∏yw na prawa lub obowiàz-
Êci wyników post´powania kwalifikacyjnego, ki tego kandydata.
o których mowa w § 26 ust. 2 i 3 oraz § 40.
3. Cz∏onek zespo∏u kwalifikacyjnego powiadamia
§ 20. Obs∏ug´ organizacyjnà oraz administracyjno- niezw∏ocznie w∏aÊciwego wiceprzewodniczàcego Ko-
-biurowà Komisji zapewnia ministerstwo. misji o zaistnieniu okolicznoÊci, o których mowa
w ust. 2.
DZIA¸ IV
4. Zmiany sk∏adu zespo∏u kwalifikacyjnego doko-
Post´powanie kwalifikacyjne w sprawie nuje si´, je˝eli:
nadawania uprawnieƒ i licencji zawodowych
1) wobec cz∏onka zespo∏u kwalifikacyjnego wszcz´to
w zakresie szacowania nieruchomoÊci,
post´powanie z tytu∏u odpowiedzialnoÊci zawodo-
poÊrednictwa w obrocie nieruchomoÊciami
wej;
lub zarzàdzania nieruchomoÊciami
2) po wyznaczeniu sk∏adu zespo∏u kwalifikacyjnego wy-
Rozdzia∏ 1 sz∏y na jaw okolicznoÊci, o których mowa w ust. 2;
Przepisy ogólne 3) cz∏onek zespo∏u kwalifikacyjnego zg∏osi∏ niemo˝-
noÊç uczestnictwa w pracach tego zespo∏u w wyzna-
§ 21. Post´powanie kwalifikacyjne przeprowadza czonym terminie post´powania kwalifikacyjnego.
si´ odr´bnie dla kandydatów na rzeczoznawców ma-
jàtkowych, poÊredników w obrocie nieruchomoÊciami 5. W post´powaniu kwalifikacyjnym mo˝e uczest-
oraz zarzàdców nieruchomoÊci. niczyç przedstawiciel ministra jako obserwator.
§ 22. 1. Post´powanie kwalifikacyjne, o którym § 25. 1. Koszty post´powania kwalifikacyjnego,
mowa w § 21, przeprowadzane jest w terminie i miej- o których mowa w art. 191 ust. 5 ustawy, obejmujà
scu wyznaczonym przez ministra. faktycznie poniesione wydatki na:
2. Komunikat o terminie i miejscu post´powania 1) organizowanie plenarnych posiedzeƒ Komisji i po-
kwalifikacyjnego podlega og∏oszeniu w dzienniku siedzeƒ Prezydium Komisji;
urz´dowym ministra oraz na stronie internetowej mi-
nisterstwa. 2) szkolenia cz∏onków Komisji w zakresie zasad
i technik przeprowadzania post´powania kwalifi-
3. Termin post´powania kwalifikacyjnego dla kan- kacyjnego;
dydatów na rzeczoznawców majàtkowych obejmuje
dat´ pierwszego etapu post´powania kwalifikacyjne- 3) obs∏ug´ administracyjno-biurowà post´powania
go, zwanego dalej „etapem wst´pnym”, oraz dat´ kwalifikacyjnego, w tym nabycie niezb´dnych ma-
drugiego etapu post´powania kwalifikacyjnego, zwa- teria∏ów biurowych, sprz´tu i wyposa˝enia biuro-
nego dalej „egzaminem”. wego oraz wykonywanie kopii dokumentacji zwià-
zanej z przeprowadzanym post´powaniem kwalifi-
§ 23. Obs∏ug´ organizacyjnà oraz administracyjno- kacyjnym;
-biurowà post´powania kwalifikacyjnego zapewnia
ministerstwo. 4) przygotowanie niezb´dnej dokumentacji, w tym
umo˝liwiajàcej dokonanie wpisów do centralnych
§ 24. 1. Post´powanie kwalifikacyjne dla kandyda- rejestrów, o których mowa w art. 193 ust. 3 usta-
tów na rzeczoznawców majàtkowych, poÊredników wy;
w obrocie nieruchomoÊciami i zarzàdców nierucho-
moÊci przeprowadzajà zespo∏y kwalifikacyjne sk∏ada- 5) opracowanie i weryfikacj´ pytaƒ egzaminacyjnych
jàce si´ z pi´ciu osób, w tym przewodniczàcego i se- i zadaƒ praktycznych, o których mowa w § 31 ust. 1;
kretarza, wyznaczonych spoÊród cz∏onków Komisji.
Zespo∏em kwalifikacyjnym kieruje przewodniczàcy ze- 6) wynajem sal do przeprowadzenia post´powania
spo∏u kwalifikacyjnego. kwalifikacyjnego oraz przesy∏anie dokumentacji
z post´powania kwalifikacyjnego;
2. Do sk∏adu zespo∏u kwalifikacyjnego nie wyzna-
cza si´ cz∏onka Komisji, je˝eli post´powanie kwalifika- 7) wynagrodzenia cz∏onków Komisji za przeprowa-
cyjne dotyczy: dzenie post´powania kwalifikacyjnego;

1) jego ma∏˝onka, krewnych i powinowatych do dru- 8) koszty podró˝y Êrodkami publicznego transportu
giego stopnia; zbiorowego, wy˝ywienia i noclegów cz∏onków Ko-
misji, zwiàzanych z ich udzia∏em w posiedzeniach
2) kandydata zwiàzanego z nim z tytu∏u przysposo- Komisji, w tym z przeprowadzaniem post´powa-
bienia, opieki lub kurateli; nia kwalifikacyjnego;
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1900 — Poz. 189

9) przygotowanie dokumentacji z zakoƒczonego po- 3) dwie fotografie kandydata, o wymiarach 35 × 45 mm;


st´powania kwalifikacyjnego, w celu jej archiwiza-
cji; 4) dziennik praktyki zawodowej i projekty operatów
szacunkowych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2;
10) przygotowanie i wydanie Êwiadectw nadania
uprawnieƒ i licencji zawodowych oraz ich duplika- 5) dowód wniesienia op∏aty za post´powanie kwalifi-
tów. kacyjne.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, ustala si´ na 4. W przypadku sk∏adania kopii dokumentów,
podstawie: o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, powinny byç one
uwierzytelnione przez notariusza.
1) rachunków;
5. Po sprawdzeniu kompletnoÊci wniosku, o któ-
2) biletów za przejazd Êrodkami publicznego trans- rym mowa w ust. 1, minister przekazuje go Komisji
portu zbiorowego; wraz z dokumentami okreÊlonymi w ust. 3, w celu
przeprowadzenia post´powania kwalifikacyjnego.
3) wniosków o wyp∏at´ wynagrodzeƒ;
4) innych dowodów potwierdzajàcych poniesione § 28. 1. Z przeprowadzonego etapu wst´pnego se-
wydatki. kretarz zespo∏u kwalifikacyjnego sporzàdza odr´bny
dla ka˝dego kandydata protokó∏, który podpisujà
Rozdzia∏ 2 wszyscy cz∏onkowie zespo∏u kwalifikacyjnego. W pro-
tokole potwierdza si´, ˝e kandydat spe∏nia warunki
Sposób i tryb przeprowadzania dopuszczenia do egzaminu, lub wskazuje si´ warunki,
post´powania kwalifikacyjnego dla kandydatów których kandydat nie spe∏ni∏ i z powodu których nie
na rzeczoznawców majàtkowych mo˝e byç dopuszczony do egzaminu.

§ 26. 1. Post´powanie kwalifikacyjne dla kandyda- 2. W razie niedopuszczenia kandydata do egzami-


tów na rzeczoznawców majàtkowych przeprowadza nu, post´powanie kwalifikacyjne uznaje si´ za zakoƒ-
si´ w dwóch etapach, o których mowa w § 22 ust. 3. czone wynikiem negatywnym.

2. W trakcie etapu wst´pnego Komisja ustala, czy 3. List´ kandydatów dopuszczonych i niedopusz-
kandydat na rzeczoznawc´ majàtkowego spe∏nia wa- czonych do egzaminu przewodniczàcy zespo∏u kwalifi-
runki dopuszczenia do egzaminu przeprowadzanego kacyjnego przekazuje ministrowi wraz z dokumentacjà
w celu uzyskania uprawnieƒ zawodowych w zakresie kandydatów niedopuszczonych do egzaminu.
szacowania nieruchomoÊci, w tym sprawdza, czy
przed∏o˝one projekty operatów szacunkowych spe∏- 4. Na podstawie listy, o której mowa w ust. 3, mi-
niajà wymagania okreÊlone w § 4 ust. 3. nister zawiadamia kandydatów o dopuszczeniu do eg-
zaminu.
3. W trakcie egzaminu, obejmujàcego cz´Êç pisem-
nà i ustnà, Komisja sprawdza przygotowanie teore- § 29. 1. Egzamin przeprowadza si´, je˝eli na pod-
tyczne i praktyczne kandydata do wykonywania dzia- stawie wyników etapu wst´pnego do cz´Êci pisemnej
∏alnoÊci zawodowej. egzaminu zosta∏o dopuszczonych co najmniej trzy-
dziestu kandydatów.
§ 27. 1. Kandydat na rzeczoznawc´ majàtkowego
sk∏ada do ministra wniosek o nadanie uprawnieƒ za- 2. W przypadku braku wymaganej liczby kandyda-
wodowych w zakresie szacowania nieruchomoÊci, nie tów, kandydaci dopuszczeni do egzaminu przyst´pujà
póêniej ni˝ na czterdzieÊci dni przed wybranym termi- do jego cz´Êci pisemnej w kolejnym terminie drugie-
nem etapu wst´pnego. go etapu post´powania kwalifikacyjnego. W tym przy-
padku kandydatów zawiadamia si´ o terminie i miej-
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, kandydat scu egzaminu, nie póêniej ni˝ na 14 dni przed jego
na rzeczoznawc´ majàtkowego wskazuje termin po- przeprowadzeniem.
st´powania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 22
ust. 3, podajàc dok∏adny dzieƒ, miesiàc i rok etapu 3. W przypadku gdy liczba kandydatów dopuszczo-
wst´pnego oraz dok∏adny dzieƒ, miesiàc i rok przypo- nych do egzaminu uzasadnia podzia∏ kandydatów na
rzàdkowanego do niego egzaminu. grupy, podzia∏u dokonuje wiceprzewodniczàcy Komi-
sji, z zachowaniem porównywalnej liczby kandydatów
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do- zakwalifikowanych do ka˝dej grupy.
∏àczyç:
§ 30. 1. Cz´Êç pisemnà egzaminu przeprowadza si´
1) dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie warunków, w wydzielonej sali, w warunkach zapewniajàcych kan-
o których mowa w art. 177 ust. 1 pkt 1—5 ustawy; dydatom samodzielnà prac´.

2) dokumenty potwierdzajàce bieg∏à znajomoÊç j´zy- 2. Przed wejÊciem na sal´ kandydat okazuje do-
ka polskiego — w przypadku osób, o których mo- wód osobisty albo inny dokument potwierdzajàcy to˝-
wa w art. 177 ust. 3 ustawy; samoÊç.
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1901 — Poz. 189

3. Przed rozpocz´ciem cz´Êci pisemnej egzaminu § 32. W razie nieuzyskania przez kandydata z cz´-
przewodniczàcy zespo∏u kwalifikacyjnego informuje Êci pisemnej egzaminu odpowiedniej liczby punktów,
kandydatów o: o której mowa w § 31 ust. 5, a tak˝e w przypadku wy-
mienionym w § 30 ust. 5, post´powanie kwalifikacyj-
1) warunkach organizacyjnych i sposobie przeprowa- ne uznaje si´ za zakoƒczone wynikiem negatywnym.
dzania egzaminu;
§ 33. 1. Przygotowanie praktyczne kandydatów Ko-
2) przepisach porzàdkowych obowiàzujàcych w trak- misja sprawdza w cz´Êci ustnej egzaminu.
cie przeprowadzania egzaminu;
3) zasadach dokonywania oceny udzielonych odpo- 2. Cz´Êç ustna egzaminu obejmuje obron´ przez
wiedzi; kandydata ka˝dego z trzech wybranych przez Komisj´
spoÊród pi´tnastu projektów operatów szacunko-
4) sposobie og∏oszenia wyników cz´Êci pisemnej eg- wych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2. Obrona po-
zaminu; lega na udzieleniu odpowiedzi na pytania cz∏onków
zespo∏u kwalifikacyjnego, dotyczàce podstaw praw-
5) terminie i miejscu przeprowadzenia cz´Êci ustnej nych, zastosowanych podejÊç, metod i techniki wyce-
egzaminu. ny, êróde∏ informacji o nieruchomoÊciach, a tak˝e ana-
lizy rynku nieruchomoÊci, majàcych wp∏yw na wyko-
4. Prace pisemne oznaczane sà indywidualnym ko- nanie projektów operatów.
dem.
3. ¸àczna liczba wszystkich zadanych pytaƒ pod-
5. Przewodniczàcy zespo∏u kwalifikacyjnego mo˝e stawowych nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 6 i wi´ksza
wykluczyç z cz´Êci pisemnej egzaminu kandydata, któ- ni˝ 12, z zastrze˝eniem ust. 4 i 5.
ry w jej trakcie korzysta∏ z pomocy innej osoby, pos∏u-
giwa∏ si´ niedozwolonymi materia∏ami, pomaga∏ po- 4. Liczba pytaƒ podstawowych do poszczególnych
zosta∏ym kandydatom lub w inny sposób zak∏óca∏ jej projektów operatów szacunkowych powinna byç jed-
przebieg. nakowa.

6. W trakcie cz´Êci pisemnej egzaminu kandydat 5. Cz∏onkowie zespo∏u kwalifikacyjnego mogà za-
mo˝e opuÊciç sal´ po uzyskaniu zgody przewodniczà- dawaç kandydatom pytania uzupe∏niajàce w zwiàzku
cego zespo∏u kwalifikacyjnego. Przed opuszczeniem z udzielanymi przez nich odpowiedziami na pytania
sali kandydat przekazuje prac´ sekretarzowi zespo∏u podstawowe. Pytaƒ uzupe∏niajàcych nie dolicza si´ do
kwalifikacyjnego. liczby pytaƒ, o której mowa w ust. 3. Udzielone odpo-
wiedzi uwzgl´dnia si´ w ocenie, o której mowa w § 34
§ 31. 1. Cz´Êç pisemna egzaminu: ust. 1.
1) polega na rozwiàzaniu testu wielokrotnego wybo- § 34. 1. Ka˝da odpowiedê na zadane pytanie pod-
ru sk∏adajàcego si´ z 90 pytaƒ oraz na rozwiàzaniu stawowe jest oceniana w czterostopniowej skali
zadania praktycznego; od 0 do 3 punktów.
2) trwa 150 minut, przy czym 90 minut przeznacza si´
2. Cz´Êç ustnà egzaminu uznaje si´ za zakoƒczonà
na rozwiàzanie testu, a 60 minut na rozwiàzanie
wynikiem pozytywnym, je˝eli kandydat uzyska∏ mini-
zadania praktycznego, z 20-minutowà przerwà po
mum 50 % punktów mo˝liwych do uzyskania na po-
cz´Êci testowej.
stawione pytania, odpowiednio dla ka˝dego z trzech
2. Za ka˝dà odpowiedê w teÊcie przyznaje si´: projektów operatów szacunkowych.

1) za odpowiedê prawid∏owà — 1 punkt, przy czym za § 35. 1. W razie zakoƒczenia cz´Êci ustnej egzami-
prawid∏owà uznaje si´ odpowiedê wskazujàcà nu wynikiem pozytywnym, post´powanie kwalifika-
wszystkie poprawne odpowiedzi czàstkowe; cyjne uznaje si´ za zakoƒczone wynikiem pozytyw-
nym.
2) za odpowiedê nieprawid∏owà lub brak odpowiedzi
— 0 punktów. 2. W razie zakoƒczenia cz´Êci ustnej egzaminu wy-
nikiem negatywnym, post´powanie kwalifikacyjne
3. Zadanie praktyczne, o którym mowa w ust. 1, uznaje si´ za zakoƒczone wynikiem negatywnym.
oceniane jest w jedenastopunktowej skali od 0 do
10 punktów. 3. Kandydat, który zakoƒczy∏ cz´Êç ustnà egzaminu
wynikiem negatywnym, mo˝e, przed up∏ywem dwu-
4. Wynik egzaminu stanowi sum´ punktów uzy- nastu miesi´cy od dnia zakoƒczenia cz´Êci ustnej eg-
skanych za odpowiedzi na poszczególne pytania z te- zaminu wynikiem negatywnym, z∏o˝yç wniosek o po-
stu oraz za rozwiàzanie zadania. nowne przystàpienie do cz´Êci ustnej egzaminu.

5. Do cz´Êci ustnej egzaminu mogà byç dopuszcze- § 36. 1. Sekretarz zespo∏u kwalifikacyjnego sporzà-
ni kandydaci, którzy uzyskali ∏àcznie co najmniej dza dla ka˝dego kandydata protokó∏ z post´powania
70 punktów, w tym co najmniej 5 punktów za zadanie kwalifikacyjnego, który podpisujà wszyscy cz∏onkowie
praktyczne. zespo∏u kwalifikacyjnego.
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1902 — Poz. 189

2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, wpisuje 2. Post´powanie kwalifikacyjne, o którym mowa


si´ wyniki etapu wst´pnego, o których mowa w § 28 w ust. 1, polega na ponownej ocenie zebranego w spra-
ust. 1, a tak˝e wyniki cz´Êci pisemnej i cz´Êci ustnej wie materia∏u dowodowego.
egzaminu, w tym pytania podstawowe zadane kandy-
datom w cz´Êci ustnej egzaminu oraz ocen´ odpowie- Rozdzia∏ 3
dzi udzielonych przez kandydatów, a tak˝e ogólny wy-
nik post´powania kwalifikacyjnego. Sposób i tryb przeprowadzania
post´powania kwalifikacyjnego dla kandydatów
§ 37. 1. Przewodniczàcy zespo∏u kwalifikacyjnego na poÊrednika w obrocie nieruchomoÊciami
przekazuje ministrowi protoko∏y z przeprowadzonego oraz na zarzàdc´ nieruchomoÊci
post´powania kwalifikacyjnego wraz z dokumentacjà
tego post´powania. § 41. 1. W trakcie post´powania kwalifikacyjnego
dla kandydatów na poÊredników w obrocie nierucho-
2. Na podstawie wyników post´powania kwalifika- moÊciami albo zarzàdców nieruchomoÊci, Komisja
cyjnego zamieszczonych w protokole, o którym mowa stwierdza, czy kandydat spe∏nia wymogi okreÊlone
w § 36 ust. 1, wydaje si´ Êwiadectwa nadania upraw- odpowiednio w art. 182 albo art. 187 ustawy.
nieƒ zawodowych w zakresie szacowania nieruchomo-
Êci albo decyzje odmawiajàce nadania tych uprawnieƒ. 2. Post´powanie, o którym mowa w ust. 1, jest jed-
noetapowe, a termin tego post´powania obejmuje
3. Decyzje odmawiajàce nadania uprawnieƒ zawo- jednà dat´.
dowych wydaje si´ w przypadku zakoƒczenia post´-
powania kwalifikacyjnego wynikiem negatywnym, § 42. 1. Kandydat na poÊrednika w obrocie nieru-
o którym mowa w § 28 ust. 2, § 32 i § 35 ust. 2. chomoÊciami albo na zarzàdc´ nieruchomoÊci sk∏ada
do ministra odpowiednio wniosek o nadanie licencji
§ 38. 1. Wniosek o ponowne przystàpienie do cz´- zawodowej w zakresie poÊrednictwa w obrocie nieru-
Êci ustnej egzaminu, o którym mowa w § 35 ust. 3, kan- chomoÊciami albo wniosek o nadanie licencji zawodo-
dydat sk∏ada do ministra nie póêniej ni˝ na czterdzieÊci wej w zakresie zarzàdzania nieruchomoÊciami, nie
dni przed wybranym terminem etapu wst´pnego. póêniej ni˝ na czterdzieÊci dni przed wybranym termi-
nem post´powania kwalifikacyjnego.
2. We wniosku o ponowne przystàpienie do cz´Êci
ustnej egzaminu kandydat wskazuje termin post´po- 2. We wniosku o nadanie licencji zawodowej kan-
wania kwalifikacyjnego, podajàc dok∏adny dzieƒ, mie- dydat na poÊrednika w obrocie nieruchomoÊciami al-
siàc i rok etapu wst´pnego i dok∏adny dzieƒ, miesiàc bo na zarzàdc´ nieruchomoÊci wskazuje termin post´-
i rok przyporzàdkowanego do niego drugiego etapu powania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1,
post´powania kwalifikacyjnego. podajàc wybrany dzieƒ i miesiàc post´powania kwali-
fikacyjnego.
3. Do wniosku o ponowne przystàpienie do cz´Êci
ustnej egzaminu kandydat za∏àcza: 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do-
∏àczyç:
1) dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie warunków,
o których mowa w art. 177 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy; 1) dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie warunków,
o których mowa w:
2) projekty operatów szacunkowych, o których mowa
w § 4 ust. 2 pkt 2, je˝eli zosta∏y odes∏ane na proÊ- a) art. 182 ust. 1 pkt 1—5 ustawy — w przypadku
b´ kandydata po zakoƒczonym wynikiem nega- kandydata na poÊrednika w obrocie nierucho-
tywnym post´powaniu kwalifikacyjnym; moÊciami,
3) dowód wniesienia op∏aty za post´powanie kwalifi- b) art. 187 ust. 1 pkt 1—5 ustawy — w przypadku
kacyjne w wysokoÊci odpowiedniej dla cz´Êci ust- kandydata na zarzàdc´ nieruchomoÊci;
nej egzaminu.
2) dokumenty potwierdzajàce bieg∏à znajomoÊç j´zy-
4. Po sprawdzeniu kompletnoÊci wniosku, o któ- ka polskiego — w przypadku osób, o których mo-
rym mowa w ust. 1, minister przekazuje go Komisji wa w art. 182 ust. 3 i art. 187 ust. 3 ustawy;
wraz z dokumentami okreÊlonymi w ust. 3, w celu 3) dwie fotografie kandydata, o wymiarach
przeprowadzenia cz´Êci ustnej egzaminu. 35 x 45 mm;
§ 39. Je˝eli kandydat nie stawi∏ si´ w wyznaczo- 4) dziennik praktyki zawodowej i odpowiednio opis
nym terminie na cz´Êç pisemnà lub ustnà egzaminu, transakcji, o którym mowa w § 14 pkt 2 lit. b, albo
post´powanie kwalifikacyjne podlega umorzeniu. plan zarzàdzania nieruchomoÊcià, o którym mowa
w § 14 pkt 2 lit. c;
§ 40.1. W przypadku z∏o˝enia w trybie art. 127 § 3
Kodeksu post´powania administracyjnego wniosku 5) dowód wniesienia op∏aty za post´powanie kwalifi-
o ponowne rozpatrzenie sprawy zakoƒczonej wyda- kacyjne.
niem decyzji, o której mowa w § 37 ust. 3, minister
przekazuje spraw´ Komisji w celu przeprowadzenia 4. W przypadku sk∏adania kopii dokumentów,
post´powania kwalifikacyjnego, o czym zawiadamia o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, powinny byç one
kandydata. uwierzytelnione przez notariusza.
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1903 — Poz. 189

5. Po sprawdzeniu kompletnoÊci wniosku, o któ- 2. W przypadku osób, o których mowa w art. 193
rym mowa w ust. 1, minister przekazuje go Komisji ust. 2 ustawy, wpisów do centralnych rejestrów doko-
wraz z dokumentami okreÊlonymi w ust. 3, w celu nuje si´ na podstawie decyzji wydanych zgodnie
przeprowadzenia post´powania kwalifikacyjnego. z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych.
§ 43. 1. Z przeprowadzonego post´powania kwali- § 47. Osoba uprawniona zawiadamia ministra
fikacyjnego sekretarz zespo∏u kwalifikacyjnego spo- o zmianie wszelkich danych zamieszczanych w cen-
rzàdza odr´bny dla ka˝dego kandydata protokó∏, który tralnym rejestrze, w terminie 30 dni od dnia zaistnie-
podpisujà wszyscy cz∏onkowie zespo∏u kwalifikacyjne- nia okolicznoÊci, które spowodowa∏y te zmiany.
go. W protokole potwierdza si´, ˝e kandydat spe∏nia
wymogi okreÊlone odpowiednio w art. 182 albo § 48. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 178
art. 187 ustawy, lub wskazuje si´ wymogi, których ust. 2 pkt 3 i 4, art. 183 ust. 2 pkt 3 oraz art. 188 ust. 2
kandydat nie spe∏ni∏ i z powodu których nie mo˝e pkt 3 ustawy, ponownego wpisu do w∏aÊciwego cen-
otrzymaç licencji zawodowej. tralnego rejestru dokonuje si´ pod numerem upraw-
2. Przewodniczàcy zespo∏u kwalifikacyjnego prze- nieƒ lub licencji zawodowej posiadanych przez osob´
kazuje ministrowi protoko∏y z przeprowadzonego po- uprawnionà przed orzeczeniem wobec tej osoby kary
st´powania kwalifikacyjnego wraz z dokumentacjà te- z tytu∏u odpowiedzialnoÊci zawodowej.
go post´powania.
2. W przypadku pozbawienia uprawnieƒ lub licen-
3. Na podstawie wyników post´powania kwalifika- cji zawodowych, o którym mowa w art. 178 ust. 2
cyjnego zamieszczonych w protokole, o którym mowa pkt 4a i 5 i ust. 3, art. 183 ust. 2 pkt 4a i 5 i ust. 3 oraz
w ust. 1, wydaje si´ Êwiadectwa nadania licencji zawo- art. 188 ust. 2 pkt 4a i 5 i ust. 3 ustawy, ponownego
dowej w zakresie poÊrednictwa w obrocie nierucho- wpisu do w∏aÊciwego centralnego rejestru dokonuje
moÊciami lub w zakresie zarzàdzania nieruchomoÊcia- si´ pod nowym numerem, zgodnie z § 45 ust. 1.
mi albo decyzje odmawiajàce nadania tych licencji.
§ 44. 1. W przypadku z∏o˝enia w trybie art. 127 § 3 § 49. Wyciàgi z centralnych rejestrów, o których
Kodeksu post´powania administracyjnego wniosku mowa w art. 193 ust. 4 ustawy, oraz uzupe∏nienia
o ponowne rozpatrzenie sprawy zakoƒczonej wydaniem i zmiany w tych rejestrach podlegajà og∏oszeniu
decyzji, o której mowa w § 43 ust. 3, minister przekazu- w dzienniku urz´dowym ministra, wed∏ug stanu na
je spraw´ Komisji w celu przeprowadzenia post´powa- dzieƒ 30 czerwca i dzieƒ 31 grudnia ka˝dego roku oraz
nia kwalifikacyjnego, o czym zawiadamia kandydata. publikacji na stronie internetowej ministerstwa we-
d∏ug stanu na koniec ka˝dego miesiàca.
2. Post´powanie kwalifikacyjne, o którym mowa
w ust. 1, polega na ponownej ocenie zebranego w spra- Rozdzia∏ 2
wie materia∏u dowodowego.
Wzory Êwiadectw nadania uprawnieƒ
DZIA¸ V i licencji zawodowych

Sposób i tryb dokumentowania nadania § 50. 1. Âwiadectwa nadania uprawnieƒ i licencji


uprawnieƒ i licencji zawodowych w zakresie zawodowych wydaje si´ jednoczeÊnie w dwóch for-
szacowania nieruchomoÊci, poÊrednictwa mach, wed∏ug wzorów okreÊlonych w za∏àcznikach
w obrocie nieruchomoÊciami nr 4—9 do rozporzàdzenia.
lub zarzàdzania nieruchomoÊciami
oraz sposób post´powania 2. Osobom, które posiadajà uprawnienia wymie-
w razie utraty tych dokumentów nione w art. 231 ust. 1 ustawy, na ich wniosek wydaje
si´ Êwiadectwa sporzàdzone wed∏ug wzorów okreÊlo-
Rozdzia∏ 1 nych w za∏àcznikach nr 10 i 11 do rozporzàdzenia.

Sposób prowadzenia centralnych rejestrów Rozdzia∏ 3


rzeczoznawców majàtkowych, poÊredników
w obrocie nieruchomoÊciami Wydawanie duplikatów oraz wymiana Êwiadectw
oraz zarzàdców nieruchomoÊci nadania uprawnieƒ i licencji zawodowych
§ 45. 1. W centralnych rejestrach, o których mowa § 51. W przypadku utraty orygina∏u Êwiadectwa
w art. 193 ustawy, wpisy dotyczàce osób, które uzy- nadania uprawnieƒ lub licencji zawodowych minister
ska∏y uprawnienia lub licencje zawodowe, numeruje wydaje, na wniosek osoby uprawnionej, duplikat
si´ w sposób ciàg∏y kolejnymi liczbami arabskimi. Êwiadectwa nadania uprawnieƒ lub licencji zawodo-
2. Numer wpisu w centralnym rejestrze stanowi wych.
numer nadanych uprawnieƒ lub licencji zawodowej.
§ 52. 1. Wymiany Êwiadectwa nadania uprawnieƒ
§ 46. 1. Wpisów do centralnych rejestrów dokonu- lub licencji zawodowych dokonuje si´ w przypadku:
je si´ z urz´du jednoczeÊnie z wydaniem Êwiadectw
nadania uprawnieƒ lub licencji zawodowych. Data 1) zmiany imienia lub nazwiska, na wniosek osoby,
wpisu do centralnego rejestru jest to˝sama z datà która zmieni∏a imi´ lub nazwisko, na podstawie
nadania uprawnieƒ lub licencji zawodowych. dokumentu zmieniajàcego te dane osobowe;
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1904 — Poz. 189

2) gdy Êwiadectwo zawiera b∏´dy lub omy∏ki pisar- 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo-
skie; Êciami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 i Nr 240, poz. 2408, z 2005 r.
3) uszkodzenia utrudniajàcego pos∏ugiwanie si´ tym Nr 150, poz. 1251 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1827), nie
dokumentem, na wniosek osoby, której Êwiadec- stosuje si´ obowiàzku z∏o˝enia dziennika praktyki za-
two uleg∏o uszkodzeniu. wodowej, o którym mowa w § 42 ust. 3 pkt 4.
2. Nieaktualne Êwiadectwo zostaje anulowane. 2. Zaliczenie dzia∏alnoÊci zawodowej w zakresie
poÊrednictwa w obrocie nieruchomoÊciami albo za-
§ 53. 1. Wzory duplikatów Êwiadectw nadania rzàdzania nieruchomoÊciami osobom, o których mo-
uprawnieƒ lub licencji zawodowych okreÊla za∏àcznik wa w ust. 1, na poczet praktyki zawodowej, o której
nr 12 do rozporzàdzenia. mowa w dziale II, nast´puje w trakcie post´powania
kwalifikacyjnego na podstawie dokumentów potwier-
2. Wzory odpowiednich Êwiadectw nadania upraw- dzajàcych prowadzenie dzia∏alnoÊci w tych zakresach
nieƒ i licencji zawodowych, o których mowa w § 52 przed dniem 31 grudnia 2001 r.
ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 13 do rozporzàdzenia.
§ 57. Âwiadectwa nadania uprawnieƒ zawodowych
DZIA¸ VI w zakresie szacowania nieruchomoÊci, a tak˝e licencji
zawodowych poÊrednika w obrocie nieruchomoÊciami
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe oraz zarzàdcy nieruchomoÊci wydane na podstawie
dotychczasowych wzorów zachowujà wa˝noÊç.
Rozdzia∏ 1
§ 58. W przypadku kandydatów na rzeczoznawców
Przepisy przejÊciowe majàtkowych, którzy pierwszy etap post´powania
kwalifikacyjnego zakoƒczyli wynikiem pozytywnym
§ 54. 1. Przepisów dzia∏u II oraz § 27 ust. 3 pkt 4, przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdze-
§ 42 ust. 3 pkt 4 nie stosuje si´ do osób, które rozpo- nia, etap drugi post´powania przeprowadza si´ na
cz´∏y praktyk´ zawodowà przed dniem wejÊcia w ˝ycie podstawie przepisów dotychczasowych.
rozporzàdzenia.
Rozdzia∏ 2
2. Dokumentami potwierdzajàcymi odbycie prak-
tyki zawodowej dla osób wymienionych w ust. 1 sà Przepisy koƒcowe
dokumenty okreÊlone w przepisach obowiàzujàcych
w dniu rozpocz´cia praktyki zawodowej. § 59. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania
§ 55. Kandydaci na poÊredników w obrocie nieru- uprawnieƒ i licencji zawodowych w dziedzinie gospo-
chomoÊciami lub zarzàdców nieruchomoÊci, którzy darowania nieruchomoÊciami oraz doskonalenia kwa-
ukoƒczyli studia podyplomowe lub studia, o których lifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majàtko-
mowa w art. 182 ust. 2 i art. 187 ust. 2 ustawy, wych, poÊredników w obrocie nieruchomoÊciami i za-
a przed ich rozpocz´ciem odbyli praktyk´ zawodowà rzàdców nieruchomoÊci (Dz. U. Nr 35, poz. 314 oraz
na podstawie dotychczasowych przepisów, nie sà z 2007 r. Nr 250, poz. 1874).
obowiàzani do ponownego odbywania praktyki za-
wodowej. § 60. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.
§ 56. 1. Do kandydatów na poÊredników w obrocie
nieruchomoÊciami i zarzàdców nieruchomoÊci, o któ-
rych mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 listopada Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1905 — Poz. 189

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury


z dnia 15 lutego 2008 r. (poz. 189)

Za∏àcznik nr 1
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1906 — Poz. 189
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1907 — Poz. 189
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1908 — Poz. 189
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1909 — Poz. 189
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1910 — Poz. 189
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1911 — Poz. 189
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1912 — Poz. 189

Za∏àcznik nr 2
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1913 — Poz. 189
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1914 — Poz. 189
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1915 — Poz. 189
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1916 — Poz. 189
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1917 — Poz. 189

Za∏àcznik nr 3
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1918 — Poz. 189
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1919 — Poz. 189
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1920 — Poz. 189
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1921 — Poz. 189
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1922 — Poz. 189

Za∏àcznik nr 4
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1923 — Poz. 189

Za∏àcznik nr 5
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1924 — Poz. 189

Za∏àcznik nr 6
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1925 — Poz. 189

Za∏àcznik nr 7
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1926 — Poz. 189

Za∏àcznik nr 8
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1927 — Poz. 189

Za∏àcznik nr 9
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1928 — Poz. 189

Za∏àcznik nr 10
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1929 — Poz. 189

Za∏àcznik nr 11
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1930 — Poz. 189

Za∏àcznik nr 12
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1931 — Poz. 189
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1932 — Poz. 189
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1933 — Poz. 189
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1934 — Poz. 189
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1935 — Poz. 189
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1936 — Poz. 189
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1937 — Poz. 189
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1938 — Poz. 189

Za∏àcznik nr 13
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1939 — Poz. 189
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1940 — Poz. 189
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1941 — Poz. 189
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1942 — Poz. 189
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1943 — Poz. 189
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1944 — Poz. 189
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1945 — Poz. 189