Vous êtes sur la page 1sur 2

Dziennik Ustaw Nr 172 — 12276 — Poz.

1216

1216
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 sierpnia 2007 r.

w sprawie jednostek organizacyjnych w∏aÊciwych w zakresie oceny zgodnoÊci wyrobów przeznaczonych


na potrzeby bezpieczeƒstwa paƒstwa

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 17 listo- 3) oÊwiadczenie o braku organizacyjnego powiàzania
pada 2006 r. o systemie oceny zgodnoÊci wyrobów z dostawcami wyrobów przeznaczonych na potrze-
przeznaczonych na potrzeby obronnoÊci i bezpieczeƒ- by bezpieczeƒstwa paƒstwa.
stwa paƒstwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700) zarzàdza si´,
co nast´puje: 4. Jednostki ubiegajàce si´ o akredytacj´ OiB po-
winny posiadaç wdro˝ony co najmniej od 6 miesi´cy
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: od dnia ubiegania si´ o akredytacj´ OiB system zarzà-
dzania okreÊlony w Polskich Normach.
1) szczegó∏owe wymagania, jakie powinny spe∏niaç
jednostki organizacyjne prowadzàce ocen´ zgod- § 3. 1. Rozpatrujàc wniosek, o którym mowa w art. 15
noÊci wyrobów przeznaczonych na potrzeby bez- ust. 1 ustawy, dyrektor przeprowadza czynnoÊci majàce
pieczeƒstwa paƒstwa; na celu potwierdzenie spe∏niania przez jednostk´ organi-
zacyjnà warunków okreÊlonych w art. 14 ust. 1 ustawy,
2) szczegó∏owy tryb post´powania w zakresie udzie- a w szczególnoÊci:
lania akredytacji OiB jednostkom organizacyjnym;
1) dokonuje oceny dokumentacji, o której mowa w § 2
3) wzór certyfikatu akredytacji OiB. ust. 3 pkt 1;
§ 2. 1. Jednostki ubiegajàce si´ o akredytacj´ OiB 2) powo∏uje zespó∏ do przeprowadzenia audytu okreÊ-
sk∏adajà do ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz- lonego w Polskich Normach;
nych wniosek o akredytacj´ OiB, o którym mowa
w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. 3) przeprowadza audyt, o którym mowa w pkt 2;
o systemie oceny zgodnoÊci wyrobów przeznaczo-
4) w przypadku wystàpienia niezgodnoÊci stwierdzo-
nych na potrzeby obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒ-
nych podczas audytu, o którym mowa w pkt 2,
stwa, zwanej dalej „ustawà”.
dokonuje oceny skutecznoÊci dzia∏aƒ korygujà-
cych.
2. Wniosek sk∏ada si´ za poÊrednictwem kierowni-
ka komórki organizacyjnej urz´du obs∏ugujàcego mi-
2. Do oceny spe∏nienia wymagaƒ dotyczàcych
nistra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, w∏aÊciwej
kompetencji jednostki organizacyjnej do prowadzenia
w sprawie oceny zgodnoÊci wyrobów przeznaczonych oceny zgodnoÊci w trybach okreÊlonych w art. 6 ust. 1
na potrzeby bezpieczeƒstwa paƒstwa, zwanego dalej pkt 2 lub pkt 3 ustawy przyjmuje si´ wymagania wy-
„dyrektorem”. specyfikowane w Polskich Normach odnoszàcych si´
do jednostek organizacyjnych prowadzàcych ocen´
3. Do wniosku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 zgodnoÊci.
ustawy, do∏àcza si´ dokumenty potwierdzajàce spe∏-
nienie wymagaƒ okreÊlonych w art. 14 ust. 1 ustawy, 3. Ocena spe∏nienia wymagaƒ, o których mowa
w tym: w art. 14 ust. 1 ustawy, jest prowadzona w siedzibie
1) dokumentacj´ systemu zarzàdzania zgodnà z wy- jednostki organizacyjnej lub w jej oddzia∏ach i komór-
maganiami Polskich Norm; kach organizacyjnych, w których b´dà realizowane
procesy wchodzàce w zakres wnioskowanej akredyta-
2) metodyki opisujàce procedury badawcze lub pro- cji.
cesy certyfikacji wyrobów;
§ 4. Wzór certyfikatu akredytacji OiB okreÊla za-
——————— ∏àcznik do rozporzàdzenia.
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje
dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Ra- § 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
dy Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏o- 14 dni od dnia og∏oszenia.
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
Nr 38, poz. 245). W. Stasiak
Dziennik Ustaw Nr 172 — 12277 — Poz. 1216

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra


Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 17 sierpnia 2007 r. (poz. 1216)

WZÓR