Vous êtes sur la page 1sur 7

Dziennik Ustaw Nr 51 — 2159 — Poz.

374 i 375

374
OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 16 maja 2005 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej


a Rzàdem Federalnym Republiki Austrii o przyjmowaniu osób przebywajàcych bez zezwolenia,
podpisanej w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e dnia Zgodnie z artyku∏em 15 ust´p 1 umowy zosta∏y do-
11 marca 2005 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej konane przewidziane w tym artykule notyfikacje.
ratyfikowa∏ Umow´ mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rzàdem Federalnym Republiki Austrii Umowa wchodzi w ˝ycie dnia 30 maja 2005 r.
o przyjmowaniu osób przebywajàcych bez zezwole-
nia, podpisanà w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r. Minister Spraw Zagranicznych: A. D. Rotfeld

375
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 marca 2006 r.

w sprawie kas rejestrujàcych

Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia § 2. Zwalnia si´ z obowiàzku ewidencjonowania:
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug (Dz. U.
Nr 54, poz. 535, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´- 1) do dnia 31 grudnia 2006 r. — sprzeda˝ w zakresie
puje: czynnoÊci wymienionych w za∏àczniku do rozpo-
rzàdzenia;
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
2) do dnia 31 sierpnia 2006 r. — czynnoÊci obj´te do
1) zwolnienia na czas okreÊlony niektórych grup po- dnia 31 marca 2006 r. zwolnieniem od ewidencjo-
datników oraz niektórych czynnoÊci z obowiàzku nowania wymienione w za∏àczniku do rozporzà-
ewidencjonowania obrotu i kwot podatku nale˝ne- dzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r.
go przy zastosowaniu kas rejestrujàcych, zwanego w sprawie kas rejestrujàcych (Dz. U. Nr 273,
dalej „ewidencjonowaniem”; poz. 2706, z 2005 r. Nr 242, poz. 2043 oraz
z 2006 r. Nr 28, poz. 204), niewymienione w za-
2) sposób, warunki i tryb odliczania od podatku na- ∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.
le˝nego (zwrotu) kwoty, o której mowa w art. 111
ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podat- § 3. 1. Do dnia 31 grudnia 2006 r. zwalnia si´ z obo-
ku od towarów i us∏ug, zwanej dalej „ustawà”, wiàzku ewidencjonowania:
oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu kwot, o któ-
rych mowa w art. 111 ust. 6 ustawy, przez podat- 1) podatników dokonujàcych sprzeda˝y towarów
nika, oraz inne przypadki naruszenia warunków i us∏ug wymienionej w poz. 1—39 za∏àcznika do
zwiàzanych z jej odliczeniem (zwrotem), powodu- rozporzàdzenia, je˝eli w poprzednim roku podat-
jàce koniecznoÊç dokonania przez podatnika zwro- kowym udzia∏ obrotów z tytu∏u tej sprzeda˝y
tu tych kwot. w obrotach ogó∏em podatnika z dzia∏alnoÊci
okreÊlonej w art. 111 ust. 1 ustawy by∏ wy˝szy ni˝
———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej 70 %;
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2) podatników op∏acajàcych zrycza∏towany podatek
2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini- dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie
stra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887). dzia∏alnoÊci wymienionej:
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 a) w cz´Êci I w lp. 1, 10, 12, 26, 31—34, 40—45,
i Nr 179, poz. 1484. 47—50, 54, 58, 65, 74, 77, 78, 84, 92—95,
Dziennik Ustaw Nr 51 — 2160 — Poz. 375

w cz´Êci V w lp. 3, 4 — us∏ugi w zakresie 2) liczàc od dnia 31 grudnia 2006 r. — w przypadku


transportu osób na rzece Dunajec przez flisa- podatników rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç w dru-
ków pieniƒskich, w cz´Êci VII w lp. 1—2, gim pó∏roczu 2006 r., u których udzia∏ obrotów ze
w cz´Êci X i XI za∏àcznika nr 3 do ustawy sprzeda˝y zwolnionej od obowiàzku ewidencjono-
z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza∏towanym wania wymienionej w poz. 1—39 za∏àcznika do
podatku dochodowym od niektórych przycho- rozporzàdzenia, w obrotach ogó∏em, z dzia∏alnoÊci
dów osiàganych przez osoby fizyczne (Dz. U. okreÊlonej w art. 111 ust. 1 ustawy b´dzie do koƒ-
Nr 144, poz. 930, z póên. zm.3)), wykonywanej ca 2006 r. równy lub ni˝szy ni˝ 70 %.
bez zatrudniania pracowników, z wyjàtkiem
ma∏˝onka, 4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
w przypadku:
b) w cz´Êci I w lp. 2, 7, 28, 35—39, 60—64, 79
i w cz´Êci VIII za∏àcznika nr 3 do ustawy, o któ- 1) zrzeczenia si´ zastosowania opodatkowania zry-
rej mowa w lit. a cza∏towanym podatkiem dochodowym w formie
karty podatkowej albo utraty prawa do rozliczania
— je˝eli wczeÊniej nie powsta∏ wobec nich obo- podatku dochodowego w tej formie lub
wiàzek ewidencjonowania;
2) niedotrzymania warunku zwolnienia, o którym
3) podatników, u których kwota obrotu z dzia∏alnoÊci, mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a
o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie prze-
kroczy∏a w poprzednim roku podatkowym kwoty — tracà prawo do zwolnienia z obowiàzku ewiden-
40 000 z∏ i je˝eli wczeÊniej nie powsta∏ wobec nich cjonowania po up∏ywie dwóch miesi´cy, liczàc od
obowiàzek ewidencjonowania; pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po miesià-
cu, w którym nastàpi∏y te zdarzenia, nie wczeÊniej
4) podatników rozpoczynajàcych sprzeda˝ po dniu jednak ni˝ z chwilà przekroczenia w 2006 r. obrotów
31 grudnia 2005 r., o której mowa w poz. 1—39 za- w wysokoÊci 40 000 z∏ — z dzia∏alnoÊci, o której mo-
∏àcznika do rozporzàdzenia, w przypadkach gdy wa w art. 111 ust. 1 ustawy.
przewidywany przez podatnika udzia∏ obrotów
z tytu∏u tej sprzeda˝y w obrotach ogó∏em podatni- 5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, traci
ka z dzia∏alnoÊci okreÊlonej w art. 111 ust. 1 usta- moc po up∏ywie dwóch miesi´cy, liczàc od pierwsze-
wy planowanych do zrealizowania do koƒca go dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w któ-
2006 r. — b´dzie wy˝szy ni˝ 70 %. rym nastàpi∏o w trakcie 2006 r. przekroczenie kwoty
obrotów w wysokoÊci 40 000 z∏, z dzia∏alnoÊci, o której
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, tra- mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.
ci moc z dniem 1 wrzeÊnia 2006 r., je˝eli w okresie
pierwszego pó∏rocza 2006 r. udzia∏ obrotów ze sprze- 6. Do dnia 31 grudnia 2006 r. zwalnia si´ z obo-
da˝y zwolnionej z obowiàzku ewidencjonowania, wy- wiàzku ewidencjonowania równie˝ podatników roz-
mienionej w poz. 1—39 za∏àcznika do rozporzàdze- poczynajàcych sprzeda˝ w 2006 r., z tym ˝e w przy-
nia, w obrotach ogó∏em z dzia∏alnoÊci wymienionej padku przekroczenia kwoty obrotów w wysokoÊci
w art. 111 ust. 1 ustawy by∏ równy lub ni˝szy ni˝ 20 000 z∏, z dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 111
70 %. ust. 1 ustawy, zwolnienie obowiàzuje do dnia prze-
kroczenia tej kwoty.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, traci
moc po up∏ywie dwóch miesi´cy: 7. Zwolnieƒ, o których mowa w ust. 1, nie stosuje
si´ do:
1) liczàc od pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego
po szeÊciomiesi´cznym okresie, w którym udzia∏ 1) podatników, którzy przed dniem 31 marca 2006 r.
obrotów ze sprzeda˝y zwolnionej od obowiàzku utracili prawo do zwolnienia z obowiàzku ewiden-
ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1—39 za- cjonowania zgodnie z przepisami obowiàzujàcymi
∏àcznika do rozporzàdzenia, w obrotach ogó∏em, przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzà-
z dzia∏alnoÊci okreÊlonej w art. 111 ust. 1 ustawy dzenia;
by∏ równy lub ni˝szy ni˝ 70 % — w przypadku po-
datników rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç w pierw- 2) podatników, w odniesieniu do których przepisy
szym pó∏roczu 2006 r.; obowiàzujàce przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szego rozporzàdzenia przewidywa∏y powstanie
——————— obowiàzku oraz okreÊla∏y termin rozpocz´cia ewi-
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. dencjonowania po dniu 31 marca 2006 r., w zwiàz-
z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. ku z zaistnia∏ymi do dnia 31 marca 2006 r. okolicz-
Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 noÊciami powodujàcymi utrat´ prawa do zwolnie-
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169,
poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r.
nia, innymi ni˝ wyznaczony przepisami termin za-
Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, koƒczenia zwolnienia na dzieƒ 31 marca 2006 r.;
poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 przepis ten nie dotyczy podatników spe∏niajàcych
i Nr 263, poz. 2619 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, warunki do zastosowania zwolnienia okreÊlonego
poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420. w ust. 1 pkt 4.
Dziennik Ustaw Nr 51 — 2161 — Poz. 375

§ 4. Zwolnieƒ od obowiàzku ewidencjonowania, 2. Rozpocz´cie ewidencjonowania, na zasadach


o których mowa w § 2 oraz § 3, nie stosuje si´ bez okreÊlonych w ust. 1, przed∏u˝a odpowiednio okres
wzgl´du na wysokoÊç osiàganych obrotów: zwolnienia od obowiàzku ewidencjonowania w cz´Êci
dotyczàcej obrotów realizowanych na stanowiskach
1) do podatników prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakre- kasowych, na których ewidencjonowanie powinno
sie sprzeda˝y gazu p∏ynnego; byç prowadzone w kolejnych miesiàcach.

2) przy Êwiadczeniu us∏ug przewozów regularnych § 7. 1. Odliczenie, o którym mowa w art. 111 ust. 4
i nieregularnych pasa˝erskich w samochodowej ustawy, zwane dalej „odliczeniem”, mo˝e byç doko-
komunikacji, z wyjàtkiem przewozów, o których nane w rozliczeniu podatku od towarów i us∏ug za
mowa w poz. 6 i 7 za∏àcznika do rozporzàdzenia; miesiàc, w którym rozpocz´to ewidencjonowanie, lub
za miesiàce nast´pujàce po tym miesiàcu. W przypad-
3) przy Êwiadczeniu us∏ug przewozu osób i ∏adunków ku podatników rozliczajàcych si´ za okresy kwartalne
taksówkami; zgodnie z art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, odliczenie mo˝e byç
dokonane w rozliczeniu za kwarta∏, w którym rozpo-
4) przy dostawie: silników spalinowych t∏okowych, cz´to ewidencjonowanie, lub w rozliczeniu za nast´p-
wewn´trznego spalania, typu stosowanego w po- ne kwarta∏y. Podstawà do odliczenia jest posiadanie
jazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi przez podatnika dowodu zap∏aty ca∏ej nale˝noÊci za
do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep kas´ rejestrujàcà.
(PKWiU 34.2), cz´Êci i akcesoriów do pojazdów
mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3); 2. Kwota dokonanego w danym okresie rozlicze-
niowym odliczenia, z tytu∏u nabycia kas rejestrujà-
5) przy dostawie: cych, nie mo˝e byç wy˝sza od kwoty ró˝nicy mi´dzy
a) sprz´tu radiowego, telewizyjnego i telekomuni- podatkiem nale˝nym a podatkiem naliczonym, o któ-
kacyjnego, z wy∏àczeniem lamp elektronowych rych mowa w art. 86 ustawy. W przypadku gdy kwota
i innych elementów elektronicznych oraz cz´Êci podatku naliczonego jest wi´ksza lub równa kwocie
do aparatów i urzàdzeƒ do operowania dêwi´- podatku nale˝nego w danym okresie rozliczeniowym,
kiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32), podatnik mo˝e otrzymaç zwrot nierozliczonej wcze-
Êniej kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy,
b) sprz´tu fotograficznego, z wy∏àczeniem cz´Êci z tym ˝e w danym okresie rozliczeniowym kwota
i akcesoriów do sprz´tu i wyposa˝enia fotogra- zwrotu nie mo˝e przekroczyç równowartoÊci:
ficznego, (ex PKWiU 33.40.3);
1) 25 % kwoty przys∏ugujàcej podatnikowi do odlicze-
6) przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub nia przed jego pierwszym dokonaniem — je˝eli
z udzia∏em tych metali, których sprzeda˝ nie mo˝e podatnik sk∏ada deklaracje za okresy miesi´czne,
korzystaç ze zwolnienia od podatku, o którym mo- lub
wa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;
2) 50 % kwoty okreÊlonej w pkt 1 — je˝eli podatnik
7) przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi sk∏ada deklaracje za okresy kwartalne.
lub zapisanymi pakietami oprogramowania kom-
puterowego (w tym równie˝ sprzedawanymi ∏àcz- § 8. 1. Dokonanie odliczenia nast´puje pod warun-
nie z licencjà na u˝ytkowanie): p∏yt CD, DVD, kaset kiem z∏o˝enia przez podatnika do naczelnika w∏aÊciwe-
magnetofonowych, taÊm magnetycznych (w tym go urz´du skarbowego, przed terminem rozpocz´cia
kaset wideo), dyskietek, kart pami´ci, kartrid˝y. ewidencjonowania, pisemnego zg∏oszenia, o którym
mowa w § 6 ust. 1, o liczbie kas rejestrujàcych i miej-
§ 5. Podatnicy, o których mowa w art. 111 ust. 5 scu (adresie) ich u˝ywania, które podatnik zamierza
ustawy, osiàgni´ty obrót ewidencjonujà jako obrót stosowaç do ewidencjonowania. W przypadku podat-
zwolniony od podatku. ników, którzy zamierzajà stosowaç do ewidencjono-
wania jednà kas´ rejestrujàcà, zg∏oszenie mo˝e byç
§ 6. 1. W terminach wynikajàcych z § 2, § 3 ust. 2—6 dokonane na formularzu zawiadomienia o miejscu in-
oraz § 4 podatnicy sà obowiàzani rozpoczàç ewiden- stalacji kasy rejestrujàcej zgodnie z przepisami doty-
cjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w za- czàcymi kryteriów i warunków technicznych, którym
okràgleniu w gór´ do liczb ca∏kowitych) liczby kas re- muszà odpowiadaç kasy rejestrujàce, oraz warunków
jestrujàcych, która zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy zo- stosowania tych kas przez podatników, o ile zawiado-
sta∏a zg∏oszona przez podatnika do naczelnika w∏aÊci- mienie to zosta∏o z∏o˝one przed powstaniem obowiàz-
wego urz´du skarbowego do prowadzenia ewidencji ku ewidencjonowania.
we wszystkich miejscach prowadzenia sprzeda˝y, na
dzieƒ rozpocz´cia ewidencjonowania. Od pierwszego 2. Odliczenia mogà dokonaç podatnicy, którzy roz-
dnia ka˝dego nast´pnego miesiàca podatnicy sà obo- pocznà ewidencjonowanie nie póêniej ni˝ w obowià-
wiàzani zastosowaç do ewidencjonowania kolejne ka- zujàcych ich terminach, przy u˝yciu kas rejestrujàcych
sy rejestrujàce, w liczbie nie mniejszej ni˝ liczba kas spe∏niajàcych wymagania okreÊlone w przepisach do-
rejestrujàcych przypadajàca do ewidencjonowania tyczàcych kryteriów i warunków technicznych, którym
w pierwszym miesiàcu ewidencjonowania wynikajàca muszà odpowiadaç kasy rejestrujàce, oraz warunków
z dokonanego przez podatnika zg∏oszenia. stosowania tych kas przez podatników.
Dziennik Ustaw Nr 51 — 2162 — Poz. 375

3. Przepisy § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 i 2 stosuje si´ od- § 10. Odliczenia i zwroty, o których mowa w § 7—9,
powiednio w stosunku do podatników wymienionych dotyczà równie˝ zakupu kas zintegrowanych w jednej
w art. 114 ustawy. obudowie z taksometrem, które spe∏niajà wymogi
okreÊlone w przepisach dotyczàcych kryteriów i warun-
§ 9. 1. Podatnicy wykonujàcy wy∏àcznie czynnoÊci ków technicznych, którym muszà odpowiadaç kasy re-
zwolnione od podatku od towarów i us∏ug lub zwol- jestrujàce, oraz warunków stosowania tych kas przez
nione od tego podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub podatników.
ust. 9 ustawy, którzy:
§ 11. 1. Podatnicy sà obowiàzani do zwrotu odli-
1) rozpocz´li ewidencjonowanie nie póêniej ni˝ czonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych
w obowiàzujàcym ich terminie, na zakup kas rejestrujàcych w przypadkach okreÊlo-
nych w art. 111 ust. 6 ustawy oraz dodatkowo, gdy
2) dokonali zg∏oszenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, w okresie trzech lat od dnia rozpocz´cia ewidencjo-
o liczbie kas rejestrujàcych i miejscu (adresie) ich nowania:
u˝ywania,
1) zaprzestanà dzia∏alnoÊci;
3) z∏o˝yli zawiadomienie o miejscu instalacji kasy
rejestrujàcej wymagane na podstawie przepisów
2) nastàpi otwarcie likwidacji;
dotyczàcych kryteriów i warunków technicznych,
którym muszà odpowiadaç kasy rejestrujàce,
oraz warunków stosowania tych kas przez podat- 3) zostanie og∏oszona upad∏oÊç;
ników
4) nastàpi sprzeda˝ przedsi´biorstwa lub zak∏adu
— mogà otrzymaç zwrot kwot, o których mowa (oddzia∏u);
w art. 111 ust. 5 ustawy.
5) dokonajà odliczenia z naruszeniem warunków,
2. Zwrot kwot, o których mowa w art. 111 ust. 5 o których mowa w § 7 i 8.
ustawy, jest dokonywany na wniosek podatnika sk∏a-
dany do naczelnika w∏aÊciwego urz´du skarbowego. 2. Obowiàzek zwrotu odliczonych lub zwróconych
Wniosek powinien zawieraç: imi´ i nazwisko lub na- kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujàcych do-
zw´ firmy, dane adresowe oraz numer identyfikacji tyczy tylko tych kas, których dotyczà zdarzenia wymie-
podatkowej, a w przypadku podatników Êwiadczà- nione w ust. 1.
cych us∏ugi przewozów osób i ∏adunków taksówkami
osobowymi i baga˝owymi — dodatkowo informacj´ 3. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 2, powstaje
o numerze licencji na wykonywanie transportu dro- z up∏ywem ostatniego dnia miesiàca lub kwarta∏u,
gowego taksówkà oraz numerze rejestracyjnym w którym powsta∏y okolicznoÊci uzasadniajàce doko-
i bocznym taksówki, w której zainstalowano kas´ re- nanie zwrotu.
jestrujàcà.
4. Obowiàzki okreÊlone w ust. 2 i 3 nale˝y spe∏niç
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nale˝y do- nie póêniej ni˝ w terminie rozliczenia podatku od to-
∏àczyç: warów i us∏ug za ten miesiàc lub kwarta∏, a w przypad-
ku podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 usta-
1) dane okreÊlajàce imi´ i nazwisko lub nazw´ pod- wy — nie póêniej ni˝ do koƒca miesiàca nast´pujàce-
miotu Êwiadczàcego us∏ugi serwisowe, który do- go po miesiàcu, w którym powsta∏y okolicznoÊci uza-
kona∏ fiskalizacji kasy rejestrujàcej; sadniajàce dokonanie zwrotu.

2) orygina∏ faktury potwierdzajàcej zakup kasy reje- § 12. Do podatników, o których mowa w § 3 ust. 7,
strujàcej wraz z dowodem zap∏aty ca∏ej nale˝noÊci stosuje si´ terminy rozpocz´cia ewidencjonowania
za kas´ rejestrujàcà; okreÊlone w przepisach rozporzàdzenia Ministra Fi-
nansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas reje-
3) informacje o numerze rachunku bankowego, na strujàcych.
który nale˝y dokonaç zwrotu;
§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
4) fotokopi´ Êwiadectwa przeprowadzonej legalizacji
1 kwietnia 2006 r., z wyjàtkiem przepisów § 4 pkt 4—7,
ponownej taksometru wspó∏pracujàcego z kasà
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2006 r.4)
o przeznaczeniu specjalnym s∏u˝àcà do prowadze-
nia ewidencji przy Êwiadczeniu tych us∏ug, w tym
równie˝ zintegrowanego w jednej obudowie z ka-
Minister Finansów: Z. Gilowska
sà — w przypadku podatników Êwiadczàcych us∏u-
gi przewozu osób i ∏adunków taksówkami osobo-
———————
wymi i baga˝owymi. 4) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-
niem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w spra-
4. Przepis § 8 ust. 1 zdanie drugie stosuje si´ odpo- wie kas rejestrujàcych (Dz. U. Nr 273, poz. 2706, z 2005 r.
wiednio. Nr 242, poz. 2043 oraz z 2006 r. Nr 28, poz. 204).
Dziennik Ustaw Nr 51 — 2163 — Poz. 375

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów


z dnia 28 marca 2006 r. (poz. 375)

WYKAZ SPRZEDA˚Y ZWOLNIONEJ Z OBOWIÑZKU EWIDENCJONOWANIA

Poz. Symbol PKWiU*) Nazwa towaru, us∏ugi (czynnoÊci)

1 2 3

I. Sprzeda˝ towarów lub Êwiadczenie us∏ug

1 ex 01.4 Us∏ugi zwiàzane z rolnictwem oraz chowem i hodowlà zwierzàt, z wyjàt-


kiem us∏ug weterynaryjnych, z wy∏àczeniem:
1) us∏ug wypo˝yczania sprz´tu rolniczego i ogrodniczego bez obs∏ugi,
2) us∏ug Êlusarskich i kowalskich
2 40 Energia elektryczna, gaz, para wodna i goràca woda
3 41 Woda zgromadzona w zbiornikach i woda oczyszczona, us∏ugi w zakresie
rozprowadzania wody
4 55.23.11 Us∏ugi Êwiadczone przez obozowiska dla dzieci
5 ex 55.23.15 Us∏ugi krótkotrwa∏ego zakwaterowania pozosta∏e, gdzie indziej niesklasyfi-
kowane, z wy∏àczeniem us∏ug hotelarskich i turystycznych
6 ex 60.21.2 Przewozy miejskie rozk∏adowe pasa˝erskie, inne ni˝ kolejowe, za które po-
bierane sà ceny urz´dowe ustalone przez gmin´ (Rad´ m.st. Warszawy) lub
zwiàzek komunalny
7 ex 60.21.42 Przewozy rozk∏adowe pasa˝erskie pozosta∏e, gdzie indziej niesklasyfikowa-
ne, za które pobierane sà ceny urz´dowe w wysokoÊci ustalonej przez gmi-
n´ (Rad´ m.st. Warszawy) lub zwiàzek komunalny
8 60.23.13 Przewozy pasa˝erskie z wykorzystaniem ludzkiej lub zwierz´cej si∏y pocià-
gowej
9 ex 63.12.14 Us∏ugi magazynowania i przechowywania towarów pozosta∏e — wy∏àcznie
przechowywanie i dozór mienia
10 ex 63.21.10-00.10 Us∏ugi przechowalni baga˝u na dworcach kolejowych — wy∏àcznie Êwiad-
czone przy u˝yciu urzàdzeƒ s∏u˝àcych do automatycznej obs∏ugi, które rów-
nie˝ w systemie bezobs∏ugowym przyjmujà nale˝noÊç
11 ex 63.21.21-00.10 Us∏ugi przechowalni baga˝u na dworcach autobusowych — wy∏àcznie
Êwiadczone przy u˝yciu urzàdzeƒ s∏u˝àcych do automatycznej obs∏ugi, któ-
re w systemie bezobs∏ugowym przyjmujà nale˝noÊç
12 63.21.25 Us∏ugi wspomagajàce transport drogowy pozosta∏e, gdzie indziej nieskla-
syfikowane
13 ex 64.1 Us∏ugi pocztowe i kurierskie z wy∏àczeniem us∏ug w zakresie przygotowa-
nia oraz dostawy towarów na zamówienie
14 64.2 Us∏ugi telekomunikacyjne
15 65 - 67 Us∏ugi poÊrednictwa finansowego
16 70.2 Us∏ugi w zakresie wynajmowania nieruchomoÊci na w∏asny rachunek
17 70.3 Us∏ugi obs∏ugi nieruchomoÊci Êwiadczone na zlecenie
18 73 Us∏ugi naukowo-badawcze
19 74.1 Us∏ugi prawnicze, rachunkowo-ksi´gowe, badania rynków i opinii publicz-
nej, doradztwa w zakresie prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej i zarzà-
dzania
Dziennik Ustaw Nr 51 — 2164 — Poz. 375

1 2 3
20 ex 74.2 Us∏ugi architektoniczne i in˝ynierskie — wy∏àcznie us∏ugi rzeczoznawstwa
21 74.30 Us∏ugi w zakresie badaƒ i analiz technicznych
22 ex 74.4 Us∏ugi reklamowe, z wy∏àczeniem us∏ug zwiàzanych z organizacjà reklamy
handlowej oraz informacji handlowej i us∏ugowej
23 74.5 Us∏ugi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu
24 74.6 Us∏ugi detektywistyczne i ochroniarskie
25 74.7 Us∏ugi sprzàtania i czyszczenia obiektów
26 74.82.10 - 00.50 Us∏ugi zwiàzane z pakowaniem prezentów, paczek pocztowych i podob-
nych
27 ex 74.83 Us∏ugi sekretarskie i t∏umaczenia, z wy∏àczeniem us∏ug drukarskich i powie-
laczowych
28 ex 74.84 Us∏ugi komercyjne pozosta∏e, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wy∏àcze-
niem us∏ug zwiàzanych z organizacjà wystaw i targów
29 75 Us∏ugi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiàzko-
wych ubezpieczeƒ spo∏ecznych
30 80 Us∏ugi w zakresie edukacji
31 85 Us∏ugi w zakresie ochrony zdrowia i opieki spo∏ecznej
32 90.0 Us∏ugi w zakresie gospodarki Êciekami oraz wywozu i unieszkodliwiania
odpadów, us∏ugi sanitarne i pokrewne
33 91 Us∏ugi Êwiadczone przez organizacje cz∏onkowskie, gdzie indziej niesklasy-
fikowane
34 ex 92 Us∏ugi zwiàzane z rekreacjà, kulturà i sportem, z wy∏àczeniem us∏ug zwià-
zanych z filmami i taÊmami wideo oraz wyÊwietlaniem filmów na innych
noÊnikach
35 93.03 Us∏ugi pogrzebowe i pokrewne
36 93.04.10 Us∏ugi zwiàzane z poprawà kondycji fizycznej
37 93.05 Us∏ugi pozosta∏e, gdzie indziej niesklasyfikowane
38 95 Us∏ugi Êwiadczone w gospodarstwach domowych
39 99 Us∏ugi Êwiadczone przez organizacje i zespo∏y eksterytorialne

II. Sprzeda˝ dotyczàca szczególnych czynnoÊci

40 Dostawa towarów i Êwiadczenie us∏ug przez podatnika na rzecz jego pra-


cowników oraz przez spó∏dzielnie mieszkaniowe na rzecz cz∏onków lub
innych osób, którym przys∏uguje spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do
lokalu
41 Âwiadczenie us∏ug na rzecz osób fizycznych nieprowadzàcych dzia∏alnoÊci
gospodarczej oraz rolników rycza∏towych, o ile ∏àcznie zostanà spe∏nione
nast´pujàce warunki:1)
1) ka˝de Êwiadczenie us∏ugi dokonane przez podatnika jest dokumentowa-
ne fakturà, w której zawarte sà m.in. dane identyfikujàce odbiorc´,
2) liczba wszystkich dokonanych operacji Êwiadczenia us∏ug, o których mo-
wa w pkt 1, w 2005 r. nie przekroczy∏a 50, przy czym liczba odbiorców
tych us∏ug w tym okresie by∏a mniejsza ni˝ 202)
42 Dostawa nieruchomoÊci
Dziennik Ustaw Nr 51 — 2165 — Poz. 375

1 2 3
43 Dostawa towarów w systemie wysy∏kowym (pocztà lub przesy∏kami kurier-
skimi), z wyjàtkiem dostawy paliw p∏ynnych, gazowych oraz dostaw towa-
rów wymienionych w § 4 rozporzàdzenia, za które zap∏ata w ca∏oÊci nast´-
puje za poÊrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
pod warunkiem, ˝e z ewidencji i dowodów dokumentujàcych transakcj´
jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zap∏ata dotyczy∏a1),3)
44 Âwiadczenie us∏ug, za które zap∏ata w ca∏oÊci nast´puje za poÊrednictwem
poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika pod warunkiem, ˝e
z ewidencji i dowodów dokumentujàcych transakcj´ jednoznacznie wynika,
jakiej konkretnie transakcji zap∏ata dotyczy∏a1)
45 Dzier˝awa gruntów oraz oddanie w u˝ytkowanie wieczyste nieruchomoÊci
gruntowych
46 Dostawa produktów (rzeczy) — dokonywana przy u˝yciu urzàdzeƒ s∏u˝à-
cych do automatycznej sprzeda˝y, które w systemie bezobs∏ugowym przyj-
mujà nale˝noÊç i wydajà towar, z wyjàtkiem sprzeda˝y paliw p∏ynnych i ga-
zowych oraz dostawy towarów wymienionych w § 4 rozporzàdzenia1)
47 Us∏ugi Êwiadczone przy u˝yciu urzàdzeƒ, w tym wydajàcych bilety, obs∏u-
giwanych przez klienta, które równie˝ w systemie bezobs∏ugowym przyj-
mujà nale˝noÊç:1)
1) w blilansie lub banknotach lub
2) w innej formie (bezgotówkowej), je˝eli z ewidencji i dowodów dokumen-
tujàcych transakcj´ jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji za-
p∏ata dotyczy∏a
48 Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego doku-
mentu przewozu albo dokumentu uprawniajàcego do przejazdu bezp∏atne-
go lub ulgowego, nale˝noÊci zwiàzanych z wykonywaniem us∏ug przewozu
osób i op∏aty dodatkowej, a w przypadku transportu kolejowego — równie˝
przez dru˝yny konduktorskie
49 Sprzeda˝ biletów komunikacji lotniczej oraz posi∏ków i towarów na pok∏a-
dach samolotów
50 Sprzeda˝ biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozk∏adowych pasa-
˝erskich, za które zap∏ata w ca∏oÊci nast´puje za poÊrednictwem poczty lub
banku na rachunek bankowy podatnika pod warunkiem, ˝e z ewidencji do-
wodów dokumentujàcych transakcj´ jednoznacznie wynika, jakiej konkret-
nie transakcji zap∏ata dotyczy∏a1)
51 CzynnoÊci wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy
52 Us∏ugi sto∏ówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, pro-
wadzonych przez te placówki, udost´pnianych wy∏àcznie dla uczniów, stu-
dentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu

———————
ObjaÊnienia:
ex — dotyczy wy∏àcznie danej us∏ugi z danego grupowania.
*) Zastosowana symbolika PKWiU odpowiada Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us∏ug, o której mowa w § 2 rozporzàdzenia
Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us∏ug (PKWiU) — Dz. U. Nr 89,
poz. 844 — w brzmieniu obowiàzujàcym na dzieƒ wejÊcia w ˝ycie ustawy.
1) Nie dotyczy podatników, którzy rozpocz´li ewidencjonowanie tych us∏ug (sprzeda˝y towarów) przed dniem 1 kwietnia
2006 r.
2) Dotyczy równie˝ podatników rozpoczynajàcych w 2006 r. wykonywanie sprzeda˝y, je˝eli do koƒca roku 2006 podatnik
spe∏ni warunki, o których mowa w poz. 41 za∏àcznika, z tym ˝e w przypadku podatników rozpoczynajàcych wykonywa-
nie czynnoÊci w drugiej po∏owie 2006 r., je˝eli liczba operacji Êwiadczenia tych us∏ug do koƒca roku nie przekroczy odpo-
wiednio 25, a liczba odbiorców tych us∏ug — 10.
3) W zakresie sprzeda˝y wysy∏kowej towarów korzystanie ze zwolnienia mo˝liwe jest tylko przez podatników, którzy nieza-
le˝nie od innych wymogów dotyczàcych zwolnienia z ewidencjonowania prowadzà szczegó∏owà ewidencj´ dowodów za-
p∏aty, na podstawie której mo˝na ustaliç równie˝ dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzàcej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej lub rolnika rycza∏towego, na rzecz których dokonano wysy∏ki towarów.

Centres d'intérêt liés