Vous êtes sur la page 1sur 4

Dziennik Ustaw Nr 230 — 16620 — Poz.

1691 i 1692

3) bezpoÊrednio lub poÊrednio zakazujà nabywcom 2. Wy∏àczenia nie stosuje si´ do porozumieƒ wer-
wytwarzania, zakupu, sprzeda˝y lub odsprzeda˝y tykalnych, je˝eli klauzul, o których mowa w ust. 1, nie
towarów po wygaÊni´ciu porozumienia, chyba ˝e mo˝na oddzieliç od porozumienia jako ca∏oÊci.
obowiàzywanie takich klauzul:
a) dotyczy towarów uznawanych za substytuty to- § 9. Do porozumieƒ zawartych przed dniem wej-
warów obj´tych porozumieniem oraz Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia, które nie spe∏niajà wa-
runków wy∏àczenia w nim okreÊlonych, stosuje si´
b) jest ograniczone do lokalu lub obszaru, na któ- przepisy dotychczasowe, jednak nie d∏u˝ej ni˝ do dnia
rym nabywca prowadzi dzia∏alnoÊç w trakcie 31 grudnia 2008 r.
obowiàzywania porozumienia, oraz
c) jest niezb´dne do ochrony know-how przekaza- § 10. Rozporzàdzenie obowiàzuje do dnia 31 maja
nego przez dostawc´ nabywcy 2011 r.

— a czas ich obowiàzywania jest ograniczony do § 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
jednego roku po wygaÊni´ciu porozumienia, z wy- 1 stycznia 2008 r.
jàtkiem mo˝liwoÊci na∏o˝enia ograniczenia, które
nie ma limitu czasowego na u˝ywanie i ujawnianie
know-how niestanowiàcego w∏asnoÊci publicznej. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1692
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 listopada 2007 r.

w sprawie wy∏àczenia okreÊlonych porozumieƒ specjalizacyjnych i badawczo-rozwojowych


spod zakazu porozumieƒ ograniczajàcych konkurencj´

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego wania produkcji oraz tworzenia i projektowania
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów,
Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660 i Nr 171, poz. 1206) procesów lub us∏ug, w szczególnoÊci:
zarzàdza si´, co nast´puje:
a) tworzenie projektów, rysunków, planów oraz in-
nej dokumentacji do tworzenia nowych produk-
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: tów, procesów i us∏ug,
1) warunki, jakie muszà byç spe∏nione, aby porozu- b) opracowywanie prototypów o potencjalnym
mienia specjalizacyjne i badawczo-rozwojowe zo- wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pi-
sta∏y uznane za wy∏àczone spod zakazu, o którym lota˝owych w przypadkach, gdy prototyp sta-
mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. nowi koƒcowy produkt komercyjny, a jego pro-
o ochronie konkurencji i konsumentów, zwanej dukcja wy∏àcznie do celów demonstracyjnych
dalej „ustawà”; i walidacyjnych jest zbyt kosztowna,
2) klauzule, których wyst´powania w porozumieniu c) dzia∏alnoÊç zwiàzanà z produkcjà eksperymen-
nie uznaje si´ za naruszenie art. 6; talnà oraz testowaniem produktów, procesów
i us∏ug;
3) klauzule, których wyst´powanie w porozumieniu
stanowi naruszenie art. 6 ustawy (klauzule niedo- prace rozwojowe nie obejmujà rutynowych i okre-
zwolone); sowych zmian wprowadzanych do produktów, linii
produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejà-
4) okres obowiàzywania wy∏àczenia. cych us∏ug oraz innych operacji w toku, nawet je-
˝eli takie zmiany majà charakter ulepszeƒ;
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
3) dzia∏alnoÊci badawczo-rozwojowej — rozumie si´
1) wy∏àczeniu — rozumie si´ przez to wy∏àczenie przez to badania naukowe w rozumieniu art. 2
spod zakazu, o którym mowa w art. 6 ustawy; pkt 2 ustawy z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zasa-
dach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390,
2) pracach rozwojowych — rozumie si´ przez to na- z póên. zm.1)) oraz prace rozwojowe;
bywanie, ∏àczenie, kszta∏towanie i wykorzystywa- ———————
nie dost´pnej aktualnie wiedzy i umiej´tnoÊci 1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z dziedziny nauki, technologii i dzia∏alnoÊci gospo- z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727
darczej oraz innej wiedzy i umiej´tnoÊci do plano- i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795.
Dziennik Ustaw Nr 230 — 16621 — Poz. 1692

4) towarze obj´tym porozumieniem — rozumie si´ c) wspólnej produkcji, na mocy których strony zo-
przez to towar powsta∏y w wyniku wspólnej dzia- bowiàzujà si´ wspólnie produkowaç okreÊlone
∏alnoÊci badawczo-rozwojowej bàdê wytworzony towary;
lub dostarczony w zwiàzku z zastosowaniem pro-
cesu obj´tego porozumieniem; 2) badawczo-rozwojowych w sprawie:

5) procesie obj´tym porozumieniem — rozumie si´ a) wspólnego wykonywania dzia∏alnoÊci badaw-


przez to technologie lub metody post´powania po- czo-rozwojowej w odniesieniu do towarów lub
wsta∏e w wyniku wspólnej dzia∏alnoÊci badawczo- procesów oraz wspólnego wykorzystywania
-rozwojowej; wyników tej dzia∏alnoÊci,

6) wykorzystaniu wyników — rozumie si´ przez to: b) wspólnego wykorzystywania wyników dzia∏al-
noÊci badawczo-rozwojowej w odniesieniu do
a) produkcj´ lub dystrybucj´ towarów obj´tych towarów lub procesów, prowadzonej wspólnie
porozumieniem, na podstawie porozumienia zawartego wcze-
b) zastosowanie procesów obj´tych porozumie- Êniej mi´dzy tymi samymi stronami,
niem,
c) wspólnego wykonywania dzia∏alnoÊci badaw-
c) przeniesienie praw w∏asnoÊci intelektualnej czo-rozwojowej w odniesieniu do towarów lub
i przemys∏owej, procesów, z wy∏àczeniem wspólnego wykorzy-
d) udzielenie licencji na prawa, o których mowa stywania wyników tej dzia∏alnoÊci.
w lit. c, lub
3. Wy∏àczenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje si´
e) udost´pnienie know-how wymaganego dla ta- tak˝e do klauzul zawartych w porozumieniach specja-
kiej produkcji lub zastosowania; lizacyjnych lub badawczo-rozwojowych, które nie sta-
7) wspólnym wykonywaniu lub wykorzystywaniu wy- nowià g∏ównego przedmiotu tych porozumieƒ, ale sà
ników dzia∏alnoÊci badawczo-rozwojowej — rozu- bezpoÊrednio z nimi powiàzane i sà niezb´dne do ich
mie si´ przez to sytuacj´, w której dzia∏alnoÊç ta jest: wykonywania, takich jak:
a) wykonywana przez wspólny zespó∏ osób, 1) klauzule dotyczàce udost´pniania lub korzystania
wspólnà jednostk´ organizacyjnà lub wspólne- z praw w∏asnoÊci intelektualnej i przemys∏owej
go przedsi´biorc´, w ramach specjalizacji;
b) wspólnie powierzona innemu podmiotowi, 2) zobowiàzania do nieprowadzenia przez okres wy-
c) rozdzielona mi´dzy strony porozumienia w for- konywania porozumienia, niezale˝nie lub razem
mie specjalizacji badaƒ, prac rozwojowych, dzia- z innymi stronami, dzia∏alnoÊci badawczo-rozwo-
∏alnoÊci innowacyjnej, produkcji lub dystrybucji; jowej w obszarze, którego porozumienie dotyczy,
lub w obszarze ÊciÊle z nim zwiàzanym;
8) know-how — rozumie si´ przez to nieujawnione do
wiadomoÊci publicznej informacje techniczne lub 3) zobowiàzania stron porozumienia do wy∏àcznej
technologiczne lub zasady organizacji i zarzàdzania dostawy lub wy∏àcznego zakupu towarów obj´-
w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy, które sà tych specjalizacjà;
istotne z punktu widzenia wytwarzania towarów ob- 4) zobowiàzania stron porozumienia do zaprzestania
j´tych umowà lub stosowania umownych techno- samodzielnej sprzeda˝y towarów obj´tych specja-
logii i które zosta∏y opisane w sposób pozwalajàcy lizacjà, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, z jedno-
na weryfikacj´ kryterium niejawnoÊci i istotnoÊci. czesnym ustanowieniem klauzuli o wspólnej dys-
§ 3. 1. Wy∏àczeniu podlegajà porozumienia specja- trybucji lub powierzeniu dystrybucji wskazanej
lizacyjne i badawczo-rozwojowe zawierane mi´dzy osobie trzeciej na zasadach wy∏àcznoÊci, pod wa-
dwoma lub wi´cej przedsi´biorcami, o ile porozumie- runkiem ˝e ta osoba trzecia nie jest ich konkuren-
nia te spe∏niajà warunki okreÊlone w rozporzàdzeniu. tem na rynku w∏aÊciwym;
5) klauzule okreÊlajàce kierunki sprzeda˝y oraz ceny
2. Wy∏àczenie stosuje si´ do porozumieƒ: pobierane od bezpoÊrednich klientów w przypad-
1) specjalizacyjnych w sprawie: ku, o którym mowa w pkt 4, oraz w przypadku gdy
wykorzystywanie wyników dzia∏alnoÊci badaw-
a) specjalizacji jednostronnej, na mocy których czo-rozwojowej obejmuje wspólnà dystrybucj´ to-
jedna ze stron zobowiàzuje si´ do zaprzestania warów obj´tych porozumieniem;
lub zaniechania produkcji okreÊlonych towarów
i do nabywania ich od drugiej strony lub pozo- 6) klauzule o uzgodnieniu iloÊci towarów obj´tych
sta∏ych stron, które zobowiàzujà si´ towary te specjalizacjà w przypadku specjalizacji, o której mo-
produkowaç i dostarczaç, wa w ust. 2 pkt 1 lit. a i b, lub o ustaleniu zdolnoÊci
produkcyjnej i wielkoÊci produkcji w przypadku
b) specjalizacji wzajemnej, na mocy których strony specjalizacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c;
wyra˝ajà zgod´ na zasadach wzajemnoÊci na za-
przestanie lub zaniechanie produkcji okreÊlonych, 7) klauzule o ustaleniu kierunków produkcji, je˝eli
lecz ró˝nych towarów, oraz zobowiàzujà si´ do wykorzystywanie wyników dzia∏alnoÊci badaw-
nabywania tych towarów od pozosta∏ych stron czo-rozwojowej obejmuje wspólne wytwarzanie
porozumienia, które akceptujà ich dostarczanie, towarów obj´tych porozumieniem.
Dziennik Ustaw Nr 230 — 16622 — Poz. 1692

4. Wy∏àczenia okreÊlonego w ust. 2 pkt 1 lit. a nie 3. Okres wy∏àczeƒ, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie
stosuje si´ do porozumieƒ zawieranych mi´dzy przed- mo˝e ∏àcznie trwaç d∏u˝ej ni˝ dwa kolejne lata kalen-
si´biorcami nieb´dàcymi konkurentami. darzowe.
§ 4. 1. Wy∏àczenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 § 6. 1. Udzia∏, o którym mowa w § 4, oblicza si´ na
i ust. 3, stosuje si´, je˝eli ∏àczny udzia∏ stron porozumie- podstawie wartoÊci sprzeda˝y. Je˝eli dane dotyczàce
nia specjalizacyjnego i ich grup kapita∏owych w rynku wartoÊci sprzeda˝y nie sà dost´pne, udzia∏ przedsi´-
w∏aÊciwym nie przekracza 20 % dla ka˝dego z towarów biorców uczestniczàcych w porozumieniu oblicza si´
obj´tych specjalizacjà, z zastrze˝eniem § 5 ust. 1 i 3. na podstawie innych wiarygodnych informacji rynko-
wych, w tym informacji o iloÊci towarów b´dàcych
2. Wy∏àczenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 przedmiotem sprzeda˝y.
i ust. 3, stosuje si´, je˝eli ∏àczny udzia∏ stron porozu-
mienia badawczo-rozwojowego, b´dàcych konkuren- 2. Udzia∏, o którym mowa w § 4, oblicza si´ na
tami, i ich grup kapita∏owych w rynku w∏aÊciwym nie podstawie danych dotyczàcych roku kalendarzowego
przekracza 25 % dla ka˝dego z towarów, który ma byç poprzedzajàcego rok zawarcia porozumienia.
ulepszony lub zastàpiony przez towar obj´ty porozu-
mieniem, z zastrze˝eniem § 5 ust. 2 i 3. 3. Przy obliczaniu udzia∏u, o którym mowa w § 4, nie
uwzgl´dnia si´ sprzeda˝y dokonywanej mi´dzy przed-
3. Je˝eli porozumienie zosta∏o zawarte mi´dzy si´biorcami nale˝àcymi do jednej grupy kapita∏owej.
przedsi´biorcami nieb´dàcymi konkurentami, wy∏à-
czenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, stosuje si´ § 7. Wy∏àczenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2
przez okres wykonywania dzia∏alnoÊci badawczo-roz- i ust. 3, stosuje si´, je˝eli:
wojowej, bez wzgl´du na ∏àczny udzia∏ stron porozu- 1) wszystkie strony porozumienia majà dost´p do
mienia w rynku w∏aÊciwym. Je˝eli wyniki dzia∏alnoÊci wyników wspólnej dzia∏alnoÊci badawczo-rozwo-
badawczo-rozwojowej sà wspólnie wykorzystywane, jowej do celów dalszych badaƒ lub wykorzystywa-
wy∏àczenie ma zastosowanie przez dalsze siedem lat nia ich wyników; jednak˝e strony, które prowadzà
od dnia wprowadzenia do obrotu po raz pierwszy to- dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowà na zasadach ko-
warów obj´tych porozumieniem. mercyjnych, a dla których wykorzystywanie wyni-
ków dzia∏alnoÊci badawczo-rozwojowej nie stano-
4. Po up∏ywie okresu, o którym mowa w ust. 3, wy- wi g∏ównego przedmiotu ich dzia∏alnoÊci, mogà
∏àczenie stosuje si´ nadal przez taki okres, w którym ∏àcz-
wyraziç zgod´ na ograniczenie wykorzystywania
ny udzia∏ stron porozumienia i ich grup kapita∏owych
wyników dzia∏alnoÊci badawczo-rozwojowej tylko
w rynku w∏aÊciwym nie przekracza 25 % rynku w∏aÊciwe-
do celów dalszych badaƒ;
go dla ka˝dego z towarów obj´tych porozumieniem.
2) ka˝da ze stron porozumienia pozostaje niezale˝na
§ 5. 1. Je˝eli udzia∏, o którym mowa w § 4 ust. 1: w zakresie wykorzystywania wyników wspólnej
dzia∏alnoÊci badawczo-rozwojowej lub istniejàce-
1) nie przekracza 20 %, ale po zawarciu porozumienia
go wczeÊniej know-how niezb´dnego do wykorzy-
wzrasta powy˝ej tej wielkoÊci, nie przekraczajàc
stywania tych wyników, je˝eli porozumienie prze-
jednak 25 %, wy∏àczenie, o którym mowa w § 3
widuje wy∏àcznie wspólne prowadzenie dzia∏alno-
ust. 2 pkt 1 i ust. 3, stosuje si´ przez okres dwóch
Êci badawczo-rozwojowej; je˝eli strony porozu-
lat kalendarzowych nast´pujàcych po up∏ywie ro-
mienia nie sà konkurentami w chwili zawarcia po-
ku, w którym próg 20 % zosta∏ przekroczony po raz
rozumienia, prawo wykorzystywania wyników
pierwszy;
dzia∏alnoÊci badawczo-rozwojowej mo˝e byç
2) nie przekracza 20 %, ale po zawarciu porozumienia ograniczone do jednego lub wi´cej technicznych
wzrasta powy˝ej 25 %, wy∏àczenie, o którym mo- obszarów zastosowania;
wa w § 3 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, stosuje si´ przez okres 3) wspólne wykorzystywanie wyników dzia∏alnoÊci
jednego roku kalendarzowego nast´pujàcego po badawczo-rozwojowej dotyczy wy∏àcznie wyni-
up∏ywie roku, w którym próg 25 % zosta∏ przekro- ków chronionych przez prawa w∏asnoÊci intelektu-
czony po raz pierwszy. alnej i przemys∏owej lub stanowiàcych know-how,
2. Je˝eli udzia∏, o którym mowa w § 4 ust. 2: które istotnie przyczyniajà si´ do post´pu tech-
nicznego lub gospodarczego, przy czym wyniki te
1) nie przekracza 25 %, ale po zawarciu porozumienia muszà byç decydujàce dla wytwarzania towarów
wzrasta powy˝ej tej wielkoÊci, nie przekraczajàc lub procesów obj´tych porozumieniem;
jednak 30 %, wy∏àczenie, o którym mowa w § 3
ust. 2 pkt 2 i ust. 3, stosuje si´ przez okres dwóch 4) od przedsi´biorców zobowiàzanych do wytwarzania
lat kalendarzowych nast´pujàcych po up∏ywie ro- w formie specjalizacji produkcji wymaga si´ realiza-
ku, w którym próg 25 % zosta∏ przekroczony po raz cji zamówieƒ na dostawy pochodzàce od wszystkich
pierwszy; stron porozumienia, z wyjàtkiem sytuacji, gdy poro-
zumienie przewiduje tak˝e wspólnà dystrybucj´.
2) nie przekracza 25 %, ale po zawarciu porozumienia
wzrasta powy˝ej 30 %, wy∏àczenie, o którym mo- § 8. Wy∏àczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1
wa w § 3 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, stosuje si´ przez okres i ust. 3, nie stosuje si´ do porozumieƒ specjalizacyj-
jednego roku kalendarzowego nast´pujàcego po nych, które bezpoÊrednio lub poÊrednio, samodzielnie
up∏ywie roku, w którym próg 30 % zosta∏ przekro- lub w powiàzaniu z innymi czynnikami zale˝nymi od
czony po raz pierwszy. stron, majà na celu:
Dziennik Ustaw Nr 230 — 16623 — Poz. 1692 i 1693

1) ustalanie cen sprzeda˝y towarów obj´tych specja- 5) zakaz podwa˝ania, po zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci ba-
lizacjà osobom trzecim; dawczo-rozwojowej, wa˝noÊci praw w∏asnoÊci in-
telektualnej i przemys∏owej, istotnych dla tej dzia-
2) ograniczanie produkcji lub sprzeda˝y towarów ob- ∏alnoÊci, którymi strony dysponujà;
j´tych specjalizacjà;
6) zakaz podwa˝ania, po wygaÊni´ciu porozumienia
3) podzia∏ rynków zbytu towarów obj´tych specjali- badawczo-rozwojowego, wa˝noÊci praw w∏asnoÊci
zacjà. intelektualnej i przemys∏owej, którymi strony dys-
ponujà, chroniàcych wyniki dzia∏alnoÊci badawczo-
§ 9. Wy∏àczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 -rozwojowej;
i ust. 3, nie stosuje si´ do porozumieƒ badawczo-roz-
wojowych, które bezpoÊrednio lub poÊrednio, samo- 7) zobowiàzanie do nieudzielania osobom trzecim li-
dzielnie lub w powiàzaniu z innymi czynnikami zale˝- cencji do wytwarzania towarów obj´tych porozu-
nymi od stron, majà na celu: mieniem lub zastosowania procesów obj´tych po-
rozumieniem, je˝eli wykorzystywanie wyników
1) ustalanie cen sprzeda˝y towarów obj´tych porozu- dzia∏alnoÊci badawczo-rozwojowej przez przynaj-
mieniem osobom trzecim; mniej jednà ze stron nie jest przewidziane lub nie
2) ograniczanie produkcji lub sprzeda˝y towarów ob- jest wykonywane.
j´tych porozumieniem; § 10. Do porozumieƒ zawartych przed dniem wej-
3) ograniczenie kr´gu odbiorców, którzy mogà byç Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia, które nie spe∏niajà wa-
zaopatrywani po up∏ywie siedmiu lat od dnia runków wy∏àczenia w nim okreÊlonych, stosuje si´
wprowadzenia do obrotu po raz pierwszy towa- przepisy dotychczasowe, jednak nie d∏u˝ej ni˝ do dnia
rów obj´tych porozumieniem; 31 grudnia 2008 r.

4) ograniczanie swobody uczestnictwa stron porozu- § 11. Rozporzàdzenie obowiàzuje do dnia 31 grud-
mienia w prowadzeniu dzia∏alnoÊci badawczo-roz- nia 2011 r.
wojowej samodzielnie lub we wspó∏pracy z oso- § 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
bami trzecimi w innej dziedzinie ni˝ obj´ta porozu- 1 stycznia 2008 r.
mieniem — w czasie trwania tej dzia∏alnoÊci, bàdê
w tej samej dziedzinie — po jej zakoƒczeniu; Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1693
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 4 grudnia 2007 r.

w sprawie rozliczeƒ dochodów z tytu∏u udzia∏u jednostek samorzàdu terytorialnego we wp∏ywach


z podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 listo- dalej „podatkiem”, od podatników posiadajàcych
pada 2003 r. o dochodach jednostek samorzàdu tery- zak∏ady (oddzia∏y) po∏o˝one na obszarze jednostki
torialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z póên. zm.2)) za- samorzàdu terytorialnego innej ni˝ jednostka sa-
rzàdza si´, co nast´puje: morzàdu terytorialnego w∏aÊciwa dla siedziby po-
datnika, w tym od podatników tego podatku, ma-
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: jàcych siedzib´ lub zarzàd poza terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, prowadzàcych dzia∏alnoÊç po-
1) tryb rozliczeƒ dochodów z tytu∏u udzia∏u jedno- przez zak∏ad zagraniczny po∏o˝ony na terytorium
stek samorzàdu terytorialnego we wp∏ywach z po- Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zatrudniajà oso-
datku dochodowego od osób prawnych, zwanego by na podstawie umowy o prac´, zwanych dalej
——————— „podatnikami”;
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
2) wzór i terminy sk∏adania przez podatników infor-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada macji o zak∏adach (oddzia∏ach) oraz liczbie osób
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini- zatrudnionych na podstawie umowy o prac´,
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Êwiadczàcych prac´ w poszczególnych zak∏adach
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. (oddzia∏ach), zwanej dalej „informacjà podatnika”;
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011,
Nr 225, poz. 1635 i Nr 249, poz. 1828 oraz z 2007 r. Nr 191, 3) przypadki, w których dochody z tytu∏u udzia∏u we
poz. 1370. wp∏ywach z podatku dochodowego od osób

Centres d'intérêt liés