Vous êtes sur la page 1sur 18

Druk nr 259

Warszawa, 7 lutego 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM 10-28-07

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia


2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

-o wypowiedzeniu Konwencji
Mi!dzynarodowej Organizacji Pracy
Nr 45 dotycz"cej zatrudniania kobiet
przy pracach pod ziemi" we wszelkiego
rodzaju kopalniach, przyj!tej w
Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.

W za!"czeniu przedstawiam tak#e opini$ dotycz"c" zgodno%ci


proponowanej regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Ponadto uprzejmie informuj$, #e do prezentowania stanowiska Rz"du w
tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upowa#nieni Minister Spraw
Zagranicznych oraz Minister Pracy i Polityki Spo!ecznej.

(-) Donald Tusk


Projekt

USTAWA

z dnia

o wypowiedzeniu Konwencji Mi!dzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 doty-


cz"cej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemi" we wszelkiego rodzaju
kopalniach, przyj!tej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.

Art. 1. Wyra#a si$ zgod$ na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej


Polskiej wypowiedzenia Konwencji Mi$dzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45
dotycz"cej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemi" we wszelkiego rodzaju
kopalniach, przyj$tej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.


UZASADNIENIE

wniosku o wypowiedzenie Konwencji Mi!dzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45


dotycz"cej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemi" we wszelkiego rodzaju
kopalniach z 1935 r.

I. Konwencja Nr 45 zosta!a przyj$ta w dniu 21 czerwca 1935 r. podczas


dziewi$tnastej sesji Konferencji Ogólnej Mi$dzynarodowej Organizacji Pracy,
zwo!anej w Genewie przez Rad$ Administracyjn" Mi$dzynarodowego Biura Pracy.
Pierwotne wej%cie w #ycie Konwencji nast"pi!o w dwana%cie miesi$cy od
zarejestrowania drugiej ratyfikacji, czyli 30 maja 1937 r.

Rada Pa&stwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ratyfikowa!a Konwencj$ Nr 45


w dniu 23 maja 1957 r., a fakt ten zosta! notyfikowany Dyrektorowi Generalnemu
Mi$dzynarodowego Biura Pracy w dniu 15 czerwca 1957 r. Po roku od notyfikacji
Konwencja Nr 45 wesz!a w #ycie w stosunku do Polski; jej tekst zosta! og!oszony
w Dzienniku Ustaw z 1958 r. Nr 29, poz. 124.

Wed!ug stanu na dzie& 19 lutego 2007 r. Konwencj$ ratyfikowa!o 97 pa&stw, z


czego 13 pa&stw j" wypowiedzia!o (Australia, Chile, Finlandia, Irlandia,
Luksemburg, Kanada, Królestwo Niderlandów, Nowa Zelandia, Peru, Szwecja,
Urugwaj, Wielka Brytania i Zambia).

II. Tekst Konwencji sk!ada si$ z preambu!y i dziesi$ciu artyku!ów. W art. 1-3 znajduj"
si$ postanowienia merytoryczne Konwencji, natomiast art. 4-10 zawieraj"
standardowe postanowienia ko&cowe.

W my%l postanowie& art. 2 i 3, #adna osoba p!ci #e&skiej, z wy!"czeniem osób


zajmuj"cych stanowiska kierownicze, zatrudnionych w s!u#bie sanitarnej i
spo!ecznej, skierowanych na praktyk$ w okresie studiów oraz osób udaj"cych si$
2

do podziemnych cz$%ci kopalni dorywczo, niewykonuj"cych tam prac o charakterze


fizycznym, nie mo#e by' zatrudniona przy pracach pod ziemi" w kopalniach.

Zgodnie z art. 7, ka#de pa&stwo cz!onkowskie MOP, które ratyfikowa!o t$


Konwencj$ mo#e j" wypowiedzie' po up!ywie ka#dych dziesi$ciu lat od
pierwotnego wej%cia w #ycie, przez rok. Najbli#szy okres, kiedy b$dzie mo#liwe
wypowiedzenie Konwencji, rozpocznie si$ dnia 30 maja 2007 r. i zako&czy dnia
30 maja 2008 r. Wypowiedzenie nabiera mocy po roku od jego zarejestrowania
przez Mi$dzynarodowe Biuro Pracy. Je#eli pa&stwo, które ratyfikowa!o
Konwencj$, nie wypowie jej w okresie, gdy jest to mo#liwe, jest zwi"zane jej
postanowieniami przez okres kolejnych 10 lat.

III. Akty prawne reguluj"ce zagadnienia, których dotyczy Konwencja:

1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94, z pó(n. zm.),

2) rozporz"dzenie Rady Ministrów z dnia 10 wrze%nia 1996 r. w sprawie wykazu


prac szczególnie uci"#liwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr
114, poz. 545, z pó(n. zm.),

3) dyrektywa Rady 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia


w #ycie zasady równego traktowania kobiet i m$#czyzn w zakresie dost$pu do
zatrudnienia, kszta!cenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy (Dz.Urz.
WE L 39 z 14.02.1976, s. 40) zmieniona dyrektyw" Parlamentu Europejskiego
i Rady 2002/73/WE z dnia 23 wrze%nia 2002 r. (Dz.Urz. WE L 269 z
5.10.2002, s. 15),

4) Konwencja Mi$dzynarodowej Organizacji Pracy Nr 176 dotycz"ca


bezpiecze&stwa i zdrowia w kopalniach, przyj$ta w Genewie w dniu
22 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 117, poz. 1105).

IV. Wyja%nienie potrzeby i celu wypowiedzenia Konwencji Nr 45


3

Potrzeba wypowiedzenia przez Polsk$ Konwencji Nr 45 dotycz"cej zatrudniania


kobiet przy pracach pod ziemi" we wszelkiego rodzaju kopalniach z 1935 r. wynika
z wyroku Europejskiego Trybuna!u Sprawiedliwo%ci w sprawie C-203/03 Komisja
przeciwko Austrii. Celem wypowiedzenia Konwencji jest umo#liwienie zmiany
przepisów krajowych w zakresie pracy kobiet pod ziemi", które w chwili obecnej
s" dostosowane do postanowie& Konwencji i nie s" zgodne z prawem UE.

W my%l art. 176 Kodeksu pracy obowi"zuje zakaz zatrudniania kobiet przy pracach
szczególnie uci"#liwych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykaz tych prac znajduje
si$ w za!"czniku do rozporz"dzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac
szczególnie uci"#liwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Dzia! V „Prace pod
ziemi", poni#ej poziomu gruntu i na wysoko%ci” ust. 1 zakazuje pracy kobiet pod
ziemi" we wszystkich kopalniach, z wyj"tkiem pracy:

1) na stanowiskach kierowniczych niewymagaj"cej sta!ego przebywania pod


ziemi" i wykonywania pracy fizycznej,

2) w s!u#bie zdrowia,

3) w okresie studiów, w ramach szkolenia zawodowego,

4) wykonywanej dorywczo i niewymagaj"cej pracy fizycznej.

Przepisy rozporz"dzenia s" powtórzeniem postanowie& Konwencji Nr 45.

Oceny zgodno%ci przepisów krajowych implementuj"cych Konwencj$ Nr 45 z


przepisami dyrektywy Rady 76/207/EWG w brzmieniu obowi"zuj"cym przed
nowelizacj" dyrektywy dokona! Europejski Trybuna! Sprawiedliwo%ci w
uzasadnieniu wyroku z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie C-203/03 Komisja
przeciwko Austrii. ETS uzna!, #e obowi"zki na!o#one przez Konwencj$ Nr 45 na
Austri$ by!y niezgodne z art. 2 i 3 dyrektywy 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r.

Dyrektywa Rady 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia


w #ycie zasady równego traktowania kobiet i m$#czyzn w zakresie dost$pu do
zatrudnienia, kszta!cenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy stanowi!a, w
art. 2 ust. 1-3, co nast$puje:

„1. Dla celów poni#szych przepisów zasada równego traktowania oznacza brak
dyskryminacji ze wzgl$du na p!e', zarówno bezpo%redniej, jak i po%redniej,
w szczególno%ci przez odniesienie si$ do stanu cywilnego lub rodzinnego.
4

2. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa Pa&stw Cz!onkowskich do wy!"czenia


z zakresu jej stosowania dziedzin dzia!alno%ci zawodowej i, w odpowiednim
przypadku, typu kszta!cenia prowadz"cego do ich wykonywania, je%li ze
wzgl$du na charakter lub warunki ich wykonywania, p!e' pracownika stanowi
czynnik rozstrzygaj"cy.

3. Niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów dotycz"cych ochrony kobiet,


zw!aszcza je%li chodzi o ci"#$ i macierzy&stwo.”.

Na mocy art. 3 ust. 1 tej dyrektywy:

„Stosowanie zasady równego traktowania oznacza brak dyskryminacji ze wzgl$du


na p!e' w zakresie warunków, w!"czaj"c w to kryteria selekcji, dost$pu do
wszystkich prac lub stanowisk, niezale#nie od sektora czy ga!$zi dzia!alno%ci, i do
wszystkich poziomów hierarchii zawodowej.”.

W opinii Europejskiego Trybuna!u Sprawiedliwo%ci powszechny zakaz


zatrudnienia kobiet w przemy%le górniczym pod ziemi", zawarty w art. 2 ust. 1
rozporz"dzenia federalnego ministra gospodarki i pracy Austrii z dnia
4 pa(dziernika 2001 r. w sprawie zakazów i ogranicze& w zatrudnianiu kobiet,
wynikaj"cy z wdro#enia postanowie& Konwencji Nr 45, nie stanowi dozwolonej
ró#nicy traktowania na mocy art. 2 ust. 3 dyrektywy Rady 76/207/EWG (paragraf
50 uzasadnienia wyroku w sprawie C-203/03). Przepis art. 2 ust. 1 rozporz"dzenia
federalnego ministra gospodarki i pracy Austrii jest to#samy z przepisami ust. 1
dzia!u V za!"cznika do rozporz"dzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac
szczególnie uci"#liwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

W my%l art. 307 akapit 2 Traktatu ustanawiaj"cego Wspólnot$ Europejsk" pa&stwa


cz!onkowskie s" obowi"zane zastosowa' wszelkie w!a%ciwe %rodki w celu
wyeliminowania stwierdzonych niezgodno%ci. Zdaniem ETS do takich %rodków
zalicza si$ zw!aszcza wypowiedzenie spornej umowy. Spo%ród 16 pa&stw UE
zwi"zanych obecnie postanowieniami Konwencji Nr 45 osiem ju# zg!osi!o
Mi$dzynarodowemu Biuru Pracy zamiar jej wypowiedzenia (Austria, Czechy,
Estonia, Grecja, Hiszpania, W$gry, Portugalia i S!owacja). Sze%' pa&stw
cz!onkowskich UE ju# wypowiedzia!o Konwencj$ Nr 45 (Finlandia, Holandia,
Irlandia, Luksemburg, Szwecja i Wielka Brytania).
5

Dyrektywa 2002/73/WE nie zmieni!a w istotny sposób przywo!anych powy#ej


przepisów dyrektywy 76/207/EWG, mo#na zatem uzna' powy#szy wyrok ETS za
aktualny i odnosz"cy si$ równie# do zmienionej dyrektywy.

Argumentem na rzecz wypowiedzenia przez Polsk$ Konwencji Nr 45 jest równie#


fakt, #e Rada Administracyjna Mi$dzynarodowego Biura Pracy podczas 267 sesji
(listopad 1996 r.), na postawie wyników prac Grupy Roboczej ds. polityki w
zakresie rewizji standardów, wezwa!a pa&stwa cz!onkowskie, które s" stronami
Konwencji Nr 45 do rozwa#enia ratyfikacji Konwencji MOP Nr 176 dotycz"cej
bezpiecze&stwa i zdrowia w kopalniach z 1995 r. i ewentualnego wypowiedzenia
Konwencji Nr 45, któr" Grupa Robocza uzna!a za norm$ przestarza!". Konwencja
Nr 45 zosta!a bowiem zaliczona do standardów tzw. „starego podej%cia”, opartego
na bezpo%rednim zakazie pracy kobiet w kopalniach pod ziemi". Nowoczesne
standardy skupiaj" si$ na ocenie ryzyka i zarz"dzaniu ryzykiem, zapewniaj"c
odpowiednie %rodki ochrony i prewencji pracownikom kopal&, zatrudnionym
zarówno pod ziemi", jak i na powierzchni, bez wzgl$du na ich p!e'. Blankietowy
zakaz pracy kobiet, zarówno w kopalniach, w godzinach nocnych, jak i w
warunkach podwy#szonego ci%nienia atmosferycznego, jest obecnie uznawany za
sprzeczny z zasad" równouprawnienia kobiet i m$#czyzn, poniewa# uniemo#liwia
on wykonywanie prawa równego dost$pu kobiet i m$#czyzn do zatrudnienia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikowa! Konwencj$ Nr 176 w dniu 18
maja 2001 r. Fakt ten notyfikowano w Mi$dzynarodowym Biurze Pracy dnia 26
czerwca 2001 r. Konwencja Nr 176 jest dokumentem nowoczesnym,
zredagowanym w poszanowaniu zasady równouprawnienia p!ci, ustanawia ona
zasady w zakresie bezpiecze&stwa i higieny pracy bez wzgl$du na p!e'
pracownika.

Bior"c powy#sze pod uwag$, nale#y stwierdzi', #e w zwi"zku z wyrokiem ETS,


Polska powinna uchyli' przepisy krajowe dotycz"ce zakazu pracy kobiet w
kopalniach pod ziemi". Aby móc to uczyni' Polska musi najpierw wypowiedzie'
Konwencj$ MOP Nr 45. W innym przypadku Rzeczpospolita Polska narazi si$ na
zarzut naruszania zobowi"za& mi$dzynarodowych ze strony organów kontrolnych
MOP.
6

V. Ró#nice mi$dzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

Uprawomocnienie si$ wypowiedzenia Konwencji Nr 45 spowoduje, #e Polska


przestanie by' zwi"zana postanowieniami umowy mi$dzynarodowej, które ETS
uzna! za niezgodne z prawem UE. Po uprawomocnieniu si$ wypowiedzenia, Polska
b$dzie mog!a uchyli' przepisy krajowe zawieraj"ce blankietowy zakaz pracy kobiet
pod ziemi" we wszelkiego rodzaju kopalniach. Wypowiedzenie Konwencji Nr 45
zapewni spójno%' zobowi"za& prawnych Polski w ramach Unii Europejskiej i
Mi$dzynarodowej Organizacji Pracy.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Skutki polityczne

Wypowiedzenie Konwencji Nr 45 i zmiana ustawodawstwa krajowego dotycz"cego


zakazu pracy kobiet pod ziemi" zamknie Komisji Europejskiej mo#liwo%' wniesienia
skargi na rz"d polski na podstawie art. 226 TWE z powodu niezgodno%ci tych
przepisów z przepisami wspólnotowymi. Poniewa# uchylenie przepisów krajowych
dotycz"cych pracy kobiet w kopalniach pod ziemi" jest konieczno%ci", dzi$ki
wypowiedzeniu Polska uniknie równie# ewentualnych zarzutów naruszenia
postanowie& Konwencji Nr 45 ze strony organów kontrolnych MOP.

Skutki prawne

Po uprawomocnieniu si$ wypowiedzenia Konwencji Nr 45, wymagane b$dzie usuni$cie


niezgodno%ci ustawodawstwa krajowego z postanowieniami dyrektywy 76/207/EWG
zmienionej dyrektyw" 2002/73/WE. W sytuacji, gdy Polska jest stron" Konwencji MOP
Nr 176 dotycz"cej bezpiecze&stwa i zdrowia w kopalniach z 1996 r., wypowiedzenie
Konwencji Nr 45 otworzy drog$ do unowocze%nienia polskich przepisów odnosz"cych
si$ do szczególnej ochrony kobiet w zatrudnieniu i b$dzie stanowi!o potwierdzenie
konstytucyjnej zasady równouprawnienia kobiet i m$#czyzn. Je#eli Polska nie wypowie
Konwencji Nr 45 do dnia 30 maja 2008 r., to nast$pna mo#liwo%' uczynienia tego
pojawi si$ dopiero w dniu 30 maja 2017 r. Wypowiedzenie Konwencji Nr 45 nie b$dzie
oznacza!o powstania luki w polskim prawie, poniewa# Polska zwi"za!a si$
7

postanowieniami Konwencji Nr 176. Wypowiedzenie Konwencji Nr 45 nie rozszerzy


ani nie ograniczy praw i wolno%ci zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Skutki spo!eczne, gospodarcze i finansowe

Wypowiedzenie Konwencji Nr 45 nie spowoduje skutków gospodarczych i skutków dla


rynku pracy. Wypowiedzenie nie spowoduje zwi$kszenia wydatków lub zmniejszenia
dochodów podmiotów sektora finansów publicznych, w stosunku do wielko%ci
wynikaj"cych z obowi"zuj"cych przepisów. Pozytywnym skutkiem spo!ecznym b$dzie
zniesienie przepisów, które przewiduj" odmienne traktowanie kobiet i m$#czyzn
w zakresie zatrudnienia.

Zgodnie z opini" UKIE, projektowana regulacja jest zgodna z prawem Unii


Europejskiej.

Wniosek o wypowiedzenie Konwencji MOP Nr 45, zosta! skonsultowany


z w!a%ciwymi ministrami.

Zgodnie z ratyfikowan" przez Polsk$ Konwencj" MOP Nr 144 dotycz"c" trójstronnych


konsultacji w zakresie wprowadzania w #ycie mi$dzynarodowych norm w sprawie
pracy z 1976 r., wniosek o wypowiedzenie Konwencji Nr 45 zosta! skonsultowany z
nast$puj"cymi organizacjami: Niezale#ny Samorz"dny Zwi"zek Zawodowy
„Solidarno%'”, Ogólnopolskie Porozumienie Zwi"zków Zawodowych, Forum
Zwi"zków Zawodowych, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”,
Konfederacja Pracodawców Polskich, Zwi"zek Rzemios!a Polskiego i Business Centre
Club – Zwi"zek Pracodawców.

W oparciu o powy#sze, wnioskuje si$ o wypowiedzenie przez Polsk$ Konwencji Nr 45


dotycz"cej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemi" we wszelkiego rodzaju
kopalniach z 1935 r. w terminie sprecyzowanym w art. 7 Konwencji, czyli w okresie od
dnia 30 maja 2007 r. do dnia 30 maja 2008 r.

W my%l art. 241 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej umowy mi$dzynarodowe


ratyfikowane przez Rzeczpospolit" Polsk" na podstawie obowi"zuj"cych w czasie ich
ratyfikacji przepisów, og!oszone w Dzienniku Ustaw, i z których tre%ci wynika, #e
dotycz" kategorii spraw wymienionych w art. 89 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, uznaje si$ za umowy ratyfikowane za uprzedni" zgod" wyra#on" w ustawie.
8

Konwencja Nr 45, jak wszystkie konwencje przyj$te przez Mi$dzynarodow"


Organizacj$ Pracy, dotyczy wolno%ci i praw obywatelskich okre%lonych w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej oraz odnosi si$ do spraw uregulowanych w ustawach. W
zwi"zku z powy#szym w!a%ciwym trybem wypowiedzenia Konwencji Nr 45 jest tryb
wynikaj"cy z art. 22 ust. 2 ustawy o umowach mi$dzynarodowych, czyli przed!o#enie
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do wypowiedzenia umowy mi$dzynarodowej,
po uzyskaniu zgody wyra#onej w ustawie.

W %wietle powy#szego nale#y uzna' wypowiedzenie Konwencji Nr 45 za uzasadnione i


w zwi"zku z tym wnioskuje si$ – na podstawie art. 22 ust. 1 w zwi"zku z art. 14 ustawy
z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mi$dzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz
z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) oraz zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z pó(n.
zm.) – o podj$cie stosownych kroków w tej sprawie.

Informacja o zakresie i wynikach konsultacji spo!ecznych

Projekt wniosku o wypowiedzenie Konwencji MOP Nr 45 dotycz"cej zatrudniania


kobiet przy pracach pod ziemi" we wszelkiego rodzaju kopalniach z 1935 r. zosta!
skonsultowany z nast$puj"cymi organizacjami pracodawców i pracowników:
1) Konfederacj" Pracodawców Polskich,
2) Polsk" Konfederacj" Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”,
3) Zwi"zkiem Rzemios!a Polskiego,
4) Business Centre Club – Zwi"zkiem Pracodawców,
5) NSZZ „Solidarno%'”,
6) Ogólnopolskim Porozumieniem Zwi"zków Zawodowych,
7) Forum Zwi"zków Zawodowych.

Wniosek popar!y bez zastrze#e& FZZ, Zwi"zek Rzemios!a Polskiego i KPP, uwag nie
zg!osili PKPP, BCC i NSZZ „Solidarno%'”. Natomiast OPZZ pozytywnie zaopiniowa!
wniosek o wypowiedzenie, zastrzeg! jednak, #e do polskiego ustawodawstwa powinno
zosta' wprowadzone ograniczenie wykonywania przez kobiety najci$#szych prac pod
ziemi" oraz powinny im zosta' zagwarantowane odpowiednie warunki bezpiecze&stwa i
higieny pracy zgodnie z postanowieniami Konwencji Nr 176 dotycz"cej bhp w
kopalniach.
Lista pa#stw, które ratyfikowa$y Konwencj! Mi!dzynarodowej Organizacji
Pracy Nr 45 dotycz"c" zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemi" we
wszelkiego rodzaju kopalniach z 1935 r.
97 ratyfikacji
w tym 13 wypowiedze#

PA%STWO DATA RATYFIKACJI


1. Islamskie Pa#stwo Afganistanu 14 maja 1937
2. Republika Po$udniowej Afryki 25 czerwca 1936
3. Republika Angoli 4 czerwca 1976
4. Królestwo Arabii Saudyjskiej 15 czerwca 1978
5. Republika Argenty#ska 14 marca 1950
6. Republika Austrii 3 lipca 1937
7. Republika Azerbejd&anu 15 maja 1992
8. Wspólnota Bahamów 25 maja 1976
9. Ludowa Republika Bangladeszu 22 czerwca 1972
10. Republika Bia$orusi 4 sierpnia 1961
11. Królestwo Belgii 4 sierpnia 1937
12. Republika Boliwii 15 listopada 1973
13. Bo'nia i Hercegowina 2 czerwca 1993
14. Federacyjna Republika Brazylii 22 wrze%nia 1938
15. Republika Bu$garii 29 grudnia 1949
16. Chi#ska Republika Ludowa 2 grudnia 1936
17. Republika Chorwacji 8 pa(dziernika 1991
18. Republika Cypryjska 23 wrze%nia 1960
19. Republika Czeska 1 stycznia 1993
20. Republika Dominika#ska 12 sierpnia 1957
21. Republika D&ibuti 3 sierpnia 1978
22. Arabska Republika Egiptu 11 lipca 1947
23. Republika Ekwadoru 6 lipca 1954
24. Republika Esto#ska 4 czerwca 1937
25. Republika Wysp Fid&i 19 kwietnia 1974
26. Republika Francuska 25 stycznia 1938
27. Republika Gabo#ska 13 czerwca 1961
28. Republika Ghany 20 maja 1957
29. Republika Grecka 30 maja 1936
30. Kooperacyjna Republika Gujany 8 czerwca 1966
31. Republika Gwatemali 7 marca 1960
32. Republika Gwinei 12 grudnia 1966
33. Republika Gwinei-Bissau 21 lutego 1977
34. Republika Haiti 5 kwietnia 1960
35. Królestwo Hiszpanii 24 czerwca 1958
36. Republika Hondurasu 20 czerwca 1960
37. Republika Indii 25 marca 1938
38. Republika Indonezji 12 czerwca 1950
39. Japonia 11 czerwca 1956
40. Republika Kamerunu 3 wrze%nia 1962
41. Republika Kenii 13 stycznia 1964
42. Republika Kirgiska 31 marca 1992
43. Republika Kostaryki 22 marca 1960
44. Republika Kuby 14 kwietnia 1936
45. Republika Liba#ska 26 lipca 1962
46. Królestwo Lesotho 31 pa(dziernika 1966
47. By$a Jugos$owia#ska Republika
Macedonii 17 listopada 1991
48. Republika Malawi 22 marca 1965
49. Malezja 11 listopada 1957
50. Republika Malty 9 czerwca 1988
51. Królestwo Maroka#skie 20 wrze%nia 1956
52. Meksyka#skie Stany Zjednoczone 21 lutego 1938
53. Republika Federalna Niemiec 15 listopada 1954
54. Federalna Republika Nigerii 17 pa(dziernika 1960
55. Republika Nikaragui 1 marca 1976
56. Islamska Republika Pakistanu 25 marca 1938
57. Republika Panamy 16 lutego 1959
58. Niezale&ne Pa#stwo Papui-Nowej
Gwinei 1 maja 1976
59. Rzeczpospolita Polska 15 czerwca 1957
60. Republika Portugalska 18 pa(dziernika 1937
61. Federacja Rosyjska 4 maja 1961
62. Republika Serbii 24 listopada 2000
63. Republika Sierra Leone 13 czerwca 1961
64. Republika Singapuru 25 pa(dziernika 1965
65. Republika S$owacka 1 stycznia 1993
66. Republika S$owenii 29 maja 1992
67. Republika Somalijska 18 listopada 1960
68. Demokratyczna Socjalistyczna
Republika Sri Lanki 20 grudnia 1950
69. Królestwo Suazi 5 czerwca 1981
70. Arabska Republika Syryjska 26 lipca 1960
71. Konfederacja Szwajcarska 23 maja 1940
72. Republika Tad&ykistanu 26 listopada 1993
73. Zjednoczona Republika Tanzanii
(obowi"zuje w odniesieniu do cz!'ci
terytorium stanowi"cej Tanganik!) 30 stycznia 1962
74. Republika Tunezyjska 15 maja 1957
75. Republika Turcji 21 kwietnia 1938
76. Republika Ugandy 4 czerwca 1963
77. Ukraina 4 sierpnia 1961
78. Republika W!gierska 19 grudnia 1938
79. Boliwaria#ska Republika Wenezueli 20 listopada 1944
80. Socjalistyczna Republika Wietnamu 3 pa(dziernika 1994
81. Republika W$oska 22 pa(dziernika 1952
82. Republika Wybrze&a Ko'ci S$oniowej
(Côte d’Ivoire) 5 maja 1961
83. Wyspy Salomona 6 sierpnia 1985
84. Republika Zimbabwe 6 czerwca 1980

WYPOWIEDZENIA
85. Zwi"zek Australijski 7 pa(dziernika 1953
wypowiedzenie 20 maja 1988
86. Republika Chile 16 marca 1946
wypowiedzenie 30 maja 1997
87. Republika Finlandii 3 marca 1938
wypowiedzenie 19 wrze!nia 1997
88. Irlandia 20 sierpnia 1936
wypowiedzenie 27 maja 1988
89. Kanada 16 wrze%nia 1966
wypowiedzenie 19 maja 1978
90. Wielkie Ksi!stwo Luksemburga 3 marca 1958
wypowiedzenie 29 kwietnia 1988
91. Królestwo Niderlandów 20 lutego 1937
wypowiedzenie 29 kwietnia 1998
92. Nowa Zelandia 29 marca 1938
wypowiedzenie 23 czerwca 1987
93. Republika Peru 8 listopada 1945
wypowiedzenie 9 czerwca 1997
94. Królestwo Szwecji 11 lipca 1936
wypowiedzenie 15 czerwca 1967
95. Wschodnia Republika Urugwaju 18 marca 1954
wypowiedzenie 26 maja 1978
96. Zjednoczone Królestwo Wielkiej 18 lipca 1936
Brytanii i Irlandii Pó$nocnej
wypowiedzenie 26 maja 1988
97. Republika Zambii 2 grudnia 1964
wypowiedzenie 3 marca 1998

28/03/em
KONWENCJA NR 45

dotycz"ca zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemi" we wszelkiego rodzaju kopalniach
(Dz. U z 1958 r. Nr 29, poz. 124)

Konferencja ogólna Mi$dzynarodowej Organizacji Pracy,


Zwo!ana do Genewy przez Rad$ Administracyjn" Mi$dzynarodowego Biura Pracy i zebrana
w dniu 4 czerwca 1935 r. na dziewi$tnastej sesji,
Postanowiwszy przyj"' rozmaite propozycje dotycz"ce zatrudniania kobiet przy pracach pod
ziemi" we wszelkiego rodzaju kopalniach, która to sprawa stanowi drugi punkt porz"dku
dziennego sesji,
Po ustaleniu, #e propozycjom tym nale#a!oby nada' form$ konwencji mi$dzynarodowej,
przyjmuje w dniu 21 czerwca 1935 r. nast$puj"c" konwencj$, która b$dzie nosi' nazw$
konwencji o pracach kobiet pod ziemi", 1935 r.

Artyku$ 1

Przy stosowaniu niniejszej Konwencji okre%lenie "kopalnie" obejmuje ka#de


przedsi$biorstwo pa&stwowe lub prywatne wydobywaj"ce bogactwa po!o#one pod powierzchni"
ziemi.

Artyku$ 2

)adna osoba p!ci #e&skiej bez wzgl$du na wiek, nie mo#e by' zatrudniona przy pracach pod
ziemi" w kopalniach.

Artyku$ 3

Ustawodawstwo krajowe mo#e wy!"czy' z powy#szego zakazu:


a) osoby zajmuj"ce stanowisko kierownicze, nie wykonuj"ce pracy fizycznej;
b) osoby zatrudnione w s!u#bie sanitarnej i spo!ecznej;
c) osoby znajduj"ce si$ w okresie studiów, skierowane na praktyk$ do podziemnych cz$%ci
kopalni w ramach szkolenia zawodowego;
d) wszelkie inne osoby udaj"ce si$ dorywczo do podziemnych cz$%ci kopalni dla wykonania
zawodu o charakterze niefizycznym.

Artyku$ 4

Oficjalne akty ratyfikacji niniejszej Konwencji zostan" przes!ane Dyrektorowi Generalnemu


Mi$dzynarodowego Biura Pracy w celu zarejestrowania.

Artyku$ 5

1. Niniejsza Konwencja b$dzie wi"za' tylko tych Cz!onków Mi$dzynarodowej Organizacji


Pracy, których akty ratyfikacji zostan" zarejestrowane przez Dyrektora Generalnego.
2. Wejdzie ona w #ycie w 12 miesi$cy po zarejestrowaniu przez Dyrektora Generalnego
aktów ratyfikacji dwóch Cz!onków.
3. Konwencja ta nabierze nast$pnie mocy dla ka#dego Cz!onka w 12 miesi$cy po dacie
zarejestrowania aktu jego ratyfikacji.

Artyku$ 6

Natychmiast po zarejestrowaniu aktów ratyfikacji dwóch Cz!onków Mi$dzynarodowej


Organizacji Pracy Dyrektor Generalny Mi$dzynarodowego Biura Pracy zawiadomi o tym fakcie
wszystkich Cz!onków Mi$dzynarodowej Organizacji Pracy. B$dzie on ich powiadamia! o
zarejestrowaniu aktów ratyfikacji, które mu zostan" pó(niej z!o#one przez jakichkolwiek innych
Cz!onków Organizacji.

Artyku$ 7

1. Ka#dy Cz!onek, który ratyfikowa! niniejsz" Konwencj$, mo#e j" wypowiedzie' po


up!ywie okresu 10 lat po dacie pierwotnego wej%cia w #ycie Konwencji, aktem przes!anym do
Dyrektora Generalnego Mi$dzynarodowego Biura Pracy i przez niego zarejestrowanym.
Wypowiedzenie to nabiera wa#no%ci w rok po jego zarejestrowaniu.
2. Ka#dy cz!onek, który ratyfikowa! niniejsz" Konwencj$ i nie skorzysta w ci"gu roku po
up!ywie terminu dziesi$cioletniego okre%lonego w poprzedzaj"cym paragrafie z mo#liwo%ci
wypowiedzenia przewidzianej w niniejszym artykule, b$dzie zwi"zany na okres dalszych 10 lat i
nast$pnie b$dzie móg! wypowiedzie' niniejsz" Konwencj$ po up!ywie ka#dych 10 lat, z
zachowaniem warunków przewidzianych w niniejszym artykule.

Artyku$ 8

Po up!ywie ka#dych dziesi$ciu lat od daty wej%cia w #ycie niniejszej Konwencji Rada
Administracyjna Mi$dzynarodowego Biura Pracy powinna przedstawi' Konferencji ogólnej
sprawozdanie z wykonania niniejszej Konwencji i zadecyduje, czy zachodzi potrzeba wpisania
sprawy ca!kowitej lub cz$%ciowej rewizji na porz"dek obrad Konferencji.

Artyku$ 9

1. W przypadku gdyby Konferencja przyj$!a now" konwencj$ stanowi"c" ca!kowit" lub


cz$%ciow" rewizj$ niniejszej Konwencji i je%li nowa konwencja nie postanowi inaczej:
a) ratyfikowane przez Cz!onka nowej konwencji stanowi"cej rewizj$ poci"gnie za sob" z
mocy samego prawa, niezale#nie od postanowie& art. 7, natychmiastowe wypowiedzenie
niniejszej Konwencji pod warunkiem, #e nowa konwencja stanowi"ca rewizj$ wejdzie w
#ycie;
b) od daty wej%cia w #ycie nowej konwencji, stanowi"cej rewizj$, niniejsza Konwencja
przestanie by' otwarta do ratyfikacji przez Cz!onków.
2. Niniejsza Konwencja pozostanie w ka#dym razie w mocy w dotychczasowej formie i
brzmieniu dla Cz!onków, którzy j" ratyfikowali, a którzy nie ratyfikowali Konwencji stanowi"cej
rewizj$.

Artyku$ 10

Teksty francuski i angielski niniejszej Konwencji maj" jednakow" moc obowi"zuj"c".

29/03/em