Vous êtes sur la page 1sur 4

 GENOCIDE – ludobójstwo

 ABUSE – nadużycie
 SUICIDE – samobójstwo
 ACCOUNT – sprawozdanie
 SITUAITONS INFLUENCE – wpływy sytuacyjne
 EPHASIZE – podkreślić
 DISORDERS – zaburzenia
 PARTICITPANTS – uczestnicy
 RANDOMLY – przypadkowo
 SPE TERMINATED – skończyły się
 TO QUIT - zrezygnować
 PASSIVE – pasywny / bierny
 OBEDIENT – posłuszny
 DISPOSITIONAL – dyspozycyjny
 WEWNĘTRZNE – inside
 SITUATIONAL - sytuacyjny
 BAD CORE – złe wnętrze
 GENETIC MAKEUP – uwarunkowanie genetyczne
 PERSONALITY TRAITS – cechy charakteru
 FREE WILL – wolna wola
 CONDITIONS – warunki
 CIRCUMSTANCE – okoliczności
 CONTRIBUTE – przyczynić się
 BEHAVIOR – zachowanie
 FACTORS – czynniki
 RESEARCH – badanie
 EXPLORE THE MECHANISM – badanie mechanizmu
 SUSCEPTIBLE – podatny na
 MOCK (PRISON) ENVIROMENT – fałszywe środowisko więzienne
 ENABLE – umożliwić
 VARIETY – różnorodność
 PHENOMENA - zjawisko
 SOCIAL SETTING – tłok / otoczenie społeczne
 MANKIND - ludzkość
 CAPABLE (OFF)- zdolny
 STUDY - nauka
 VIOLENCE - przemoc
 HUMILIATED- upokorzony
 FAMILY BACKGROUND – tło rodzinne
 COIN FLIP – rzut monety
 SUBMISSIVE - uległy
 FINDINGS - wyniki
 EVIDENCES – dowody
 FAKE JAIL – fałszywe więzienie
 GOAL – cel
 STUDY’S CONCLUSIONS – wnioski z badania
 SCORE - wynik
 ADWORDING - zgłoszenie
 AGRESSIVENESS –agresywność
 AUTHORITARIANISM – autorytaryzm
 MEASURES – środki
 BEHAVIOR PATTERNS - wzory zachowania
 OUTCOME – wynik
 SURWEY - ankieta
 INNATE CAPACITY – zdolność wrodzona
 SOCIAL MOBILITY- zmienność / mobilność społeczna
 VALUE - wartość
 ACCESS – dostęp
 QUERRIES – zapytania
 DEVELOPMENT – rozwój
 NEUROLOGICAL SYMPTOMS- objawy neurologiczne
 STRUGGLE – walczyć
 MATERIALISM - materializm
 DETERMINISM - determinism
 PREVAIL – panować /przeważać
 DREAD – starch
 ACT OF WILL – akt woli
 TREATMENT – dzieło
 MOOD SWINGS – wachanie nastroju
 DEEP DEPRESSION – głęboka depresja
 APPROACH – podejście
 HANDLE – zajmować się
 EMOTIONAL MOODINES – wachanie emocji / zmienność emocjonalna
 PRAGMATISM - pragmatyzm
 RACIONALITY - racjonalność
 DISCIPLINE - dyscyplina
 LAUNCH - wprowadzić
 PHILOSOFICAL MOVEMENT – kierunek filozoficzny
 PHYSICAL BREAKDOWN- załamanie fizyczne
 MAINSTREAM PHILOSOPHER – główny filozof
 PLAGUET - zmęczenie
 CRITICIZED - skrytykowany
 JARGON - żargon
 STUDY OF THE SOUL – nauka o duszy
 EMPIRICAL SOCIAL SCIENCE – nauka o społeczeństwie
 MENTAL PHENOMENA – zjawiska psychiczne
 STATES OF CONSCIOUSNESS - stany świadomości
 THOUGHTS - myśli
 VOLITION – wola
 FORTH- naprzód
 THE SELF - jaźn
 HUMAN THINKING – myślenie człowieka
 FLUX – przepływ
 CONTEXTUAL FRINGES – rozproszenia
 SUBCONSCIOUNSNESS - podświadomość
 EMPRICAL – empiryczny
 SOCIAL - społeczny
 SPIRITUAL - duchowy
 SENSATION - uczucie
 PERCEPTION - postrzeganie
 IMAGINATION – wyobraźnia
 BELIEF - wiara
 IMMEDIATE INTUITION – natychmiastowa intuicja
 EXTERNAL STIMULI – bodźce zewnętrzne
 SYMPATHY - współczucie
 TRIGGER – wywoływać
 EMOTIONAL RESPONSES – reakcje emocjonalne
 MENTAL LIFE – życie umysłowe
 HUMAN WILL – ludzka wola
 CRUCIAL - istotny
 DELIBERATELY ACTING - działanie celowe
 ALTERNATIVE COURSES OF ACTION – alternatywne kierunki działania
 VOLUNTARY DECISSION - decyzje dobrowolne
 METAPHYSICAL ISSUE – metafizyczna sprawa
 WOULD BE KNOWER - znawca
 COGNIZANCE - poznanie
QUINTANCE – ilość
 GENUINE COMPREGENSION – prawdziwe zrozumienie
 NOTION OF GOD – pojęcie boga
 COMMON SENSE – zdrowy rozsądek
 INCORPORATE INTO – włączyć coś do czegoś
 INQUIRY – zapytanie
 CONTRADICTS - przeciwskazania
 WILLNESS - wola
 IMPROVEMENTS - ulepszenie
 RESEARCH FINDING – wyniki badań
 EVIDENCE - dowód
 ATTEMPT - próba
 IMPACT - wpływ
 OUTLAYS - wydatki
 SOCIAL BENEFITS – świadczenia socjalne
 REVENUE - dochód
 PUT FORTH HYPOTHESIS – przedstawić hipotezę
 ASSUMPTION - założenie
 ATTITUDE - postawa
POLICY-MAKERS – decydenci polityczni
 INCREASE – zwiększać
 OBTAIN - uzyskać
 PERMITS – zezwolenia
 POLITICAL SYSTEM – system polityczny
 INVOLVEMENT - uwikłanie
 UNDERREPORTED - niezgłoszone
 BRIBERY - przekupstwo
 MISLEAD – wprowadzić w błąd
 SUSCEPTIBLE - podatny
 QUANTITATIVE RESEARCH – badania ilościowe
 SIGNIFICANT - znaczący
 OVERHAULED - usprawnione
 MUNICIPAL – komunalny / miejski
 ERADICATE CORRUPTION – zwalczanie korupcji
 OBSTACLES - przeszkody
 HARSH - ostry
 INEQUITABLE – niesprawiedliwy
 CIVIL RIGHTS - prawa obywatelskie
 ADULTERY - cudzołóstwo
 JUDICIARY - sądownictwo
 CLAIMS – rozszczenia
 PROSECUTORS - oskarżyciele