Vous êtes sur la page 1sur 50

‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No.

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 2

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 3

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 4

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 5

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 6

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 7

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 8

'ks[kkokVh fe’ku &100


l=&2019&20
d{kk&12
fo"k;%&tho foKku
fiz; f’k{kkfFkZ;ksa]
lknj ueLdkj !

vkids mTToy Hkfo";] ek/;fed f’k{kk cksMZ ijh{kk ifj.kke mUu;u@vfHko`f)


rFkk jkT; ljdkj dh ea’kk ds vuq:Ik xq.koÙkkiw.kZ f’k{kk lqfuf’pr djus ds mn~ns’; dks /;ku esa
j[krs g, laHkkx Lrj ij 'ks[kkokVh fe’ku &100 ds vUrxZr uokpkj ds :i esa d{kk&12 fo"k;
tho foKku dh mDr ljy] cksMZ CYkwfizaV ds vuqlkj]lkjxfHkZr]ckS/kxE;]vf/kdkf/kd vadksiktZuyf{kr
,oa ijh{kksi;ksxh lkexzh v/kksvafdr fo"k; fo’ks"kKksa }kjk rS;kj dh x;h gSA ;g lkexzh fuf’pr gh
vkids ijh{kk ifj.kke esa csgrjh ykus dk dke djsxhAge vkidks iw.kZ vk’oLr djrs gSa fd mDr
lkexzh ds v/;;u o v/;kiu ls cksMZ ijh{kk ifj.kke xq.koÙkk;qDr&'kr izfr’kr gkfly fd;k tk
ldsxkA ’kqqHkdkeukvksa lfgrA
Vhe 'ks[kkokVh fe’ku&100 l=&2019&20

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 9

dk;kZy; la;qDr funs'kd ¼Ldwy f'k{kk½ pw: laHkkx pw:


fo"k;& ck;ksyksth d{kk 12
iz'uksa dk izdkj ,ao muds vad
Øa-
bZdkbZ vadHkkj vfr-
la- y?kqjkRed y?kq- AA fuckU/kkRed dqy
y?kqjkRed
vko`r chth ikniksa
1 4 1(1) _ 1+2=3(1) _ 4(2)
esa tuu ,ao fodkl
2 ikni dkfeZdh k 9 4(2) 2(2) 2+1=3(1) - 9(5)

3 ikni dkfeZdh kk 5 1(1) - - 4(1)1+2+1=4 5(2)

4 tSo izkS|ksfxdh 5 1(1) 4(2) - - 5(3)

vkfFkZd ouLifr
5 foKku ,ao ekuo 5 1(1) 4(2) - - 5(3)
dY;k.k
6 ekuo dkfeZdh k 7 1(1) 2(2) - 4(1)3+1=4 7(3)

7 ekuo dkfeZdh kk 7 3(1) - - 4(1)3+1=4 7(4)

8 ekuo HkzkSf.kdh 5 1(1) 4(2) - - 5(3)

vkuqoaf'kdh ,ao
9 5 - 2(1) 3(1)1+1+1=3 - 5(2)
ftuksfedh
ekuo dY;k.k ,ao
10 4 2(2) 2(1) - - 4(3)
LokLF;
56(30)

uksV& dks"Bd ds ckgj dh la[;k vad Hkkj o dks"Bd ds vUnj dh la[;k iz'uksa dh la[;k gSA

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 10

'ks[kkokVh fe’ku &100


d{kk&12
fo"k;%&tho foKku

bdkbZ I & vko`rchth ikniksa esa tuu o fodkl


vadHkkj &4
dqy iz’uksa dh la[;k&2
vfr y?kwÙkjkRed iz’uksa dh la[;k &1¼ ,d vad dk½
y?kwÙkjkRed iz’uksa dh la[;k &1 ¼ 2$1¾3 vad ½
uksV%&rhu vad ds iz’u esa ,d vad dk fp= vFkkZr~ 2$1 esa foHkkftrA
vfr y?kwÙkjkRed
iz’u 1-vlaxtuu fdls dgrs gaS \
mÙkj & fcuk v/kZlw=.k o fcuk fu"kspu ds gksus okys tuu dks] vlaxtuu dgrs gSaAbls
foUdyj us [kkstk Fkk A
iz’u 2-cgqHkzw.krk fdls dgrs gaS \
mÙkj &,d gh cht esa ,d ls vf/kd Hkzw.k fodflr gksus dh n’kk dks] cgqHkzw.krk dgrs
gSaA
iz’u 3- Hkzw.kiks"k ds izdkjksa ds uke fyf[k, A
mÙkj &Hkzw.kiks"k ds izdkj%& 1-dsUnzdh; Hkzw.kiks"k 2-dksf’kdh; Hkzw.kiks"k 3-gsyksfc;y Hkzw.kiks"k
iz’u 4- ijijkx.k fdls dgrs gSa \
mÙkj&,d ikS/ks ds iq"Ik ds ijkxd.k mlh tkfr ds fdlh nwljs ikS/ks ds iq"Ik ds ofrZdkxz ij igqWpus
dh ?kVuk dks] ijijkx.k dgrs gSaA
iz’u 5- ml ikni dk uke fyf[k,] ftlesa ifÙk;ksa }kjk dkf;d izo/kZu gksrk gks A
mÙkj& czk;ksfQYye ¼iRFkjpV~Bk½
iz’u 6- dkf;d izo/kZu fdls dgrs gSa \
mÙkj& ikS/ks ds dkf;d Hkkx tSls tM+]ruk ;k ifÙk;ksa }kjk vuqdwy ifjfLFkfr;ksa esa izof/kZr gksdj
u;k ikni cukus dh izfØ;k dks dkf;d izo/kZu dgrs gSaA
iz’u 7- i= izdfydk }kjk dkf;d izo/kZu fdlesa gksrk gS\
mÙkj&,xso esa A
iz’u 8-ifjHkzw.kiks"k fdls dgrs gSa \
mÙkj& dkyhfepZ esa chtk.M @cht esa Hkzw.kiks"k ds pkjksa vksj ,d iryh f>Yyh ds :Ik esa
chtk.Mdk; 'ks"k jg tkrk gS ftls ifjHkzw.kiks"k dgrs gSaA
iz’u 9- ,fjy uked lajpuk fdlesa ik;h tkrh gS A
mÙkj& yhph esa A¼yhph esa [kkus ;ksX; Hkkx ,fjy gh gksrk gS ½
v10- dUn o dUnewy }kjk dkf;d izo/kZu fdu ikniksa esa gksrk gS \
mÙkj& dUn&vkyw dUn
dUnewy&’kdj dUn
iz’u 11- ijijkx.k dh fof/k;ksa ;k ijkx ,tsUVksa @ijkx.k ek/;eksa ds uke fyf[k, A
mÙkj &ijijkx.k dh fof/k;ka%&¼v½ok;q ijkx.k ¼c½dhV ijkx.k¼l½ty ijkx.k ¼n½ i{kh ijkx.k
iz’u 12- VsihVe dk dk;Z fyf[k, A
mÙkj& ijkxd.kksa dks iks"k.k iznku djuk A
Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 11
iz’u 13- iksyufdV fdls dgrs gSa \
mÙkj & ijkxd.kksa dh ckg~; pksy ij ik;h tkus okyh rSyh;]jaxhu]fpifpih ,oa fof’k"V xa/k okyh
ijr] tks dhV ijkx.k esa enn djrh gS]iksyufdV dgykrh gSA
iz’u 14- ijkxd.k HkksSfrd o tSfod izfrjks/kh gksrs gaS]dkj.k lfgr fyf[k,A
mÙkj& ijkxd.kksa dk ckg~; pksy Liksjksiksysfuu uked dkcZfud inkFkZ ls cuk gksrk gS tks
ijkxd.kksa dks HkksSfrd ,oa tSfod :i ls izfrjks/kh cukrk gS ,o thok’eh; izd`fr ds gksrs gSaA
iz’u 15- ijkxfi.M ;k iksfyfu;e fdls dgrs gSa \
mÙkj& dqN ikniksa tSls vkd ds ijkxd.k la;qDr gksdj ,d fof’k"V izdkj dh lajpuk dk fuekZ.k
djrs gSa ftls ijkxfi.M ;k iksfyfu;e dgrs gSaA
iz’u 16- f}fu"kspu fdls dgrs gSa \
mÙkj&;qXed lay;u ,oa f=d lay;u dh ?kVuk dks lEefyr :i ls f}fu"kspu dgrs gSaA bls
ukokf’pu us [kkstk FkkA vko`rchth ikniksa dh ;g izeq[k fo’ks"krk gSA
iz’u 17-vfu"ksdQyu fdls dgrs gaS \
mÙkj& fcuk fu"kspu ds v.Mk’; ds Qy esa ifjofrZr gksus dh ?kVuk dks vfu"ksdQyu dgrs gSaA
iz’u 18- izk:fid izrhi chtk.M dk ukekafdr fp= cukb, &
mÙkj&

iz’u 19-eknk ;qXedksnfHkn ;k Hkzw.kdks"k dh lajpuk esa A,B o C ds uke crkb, &

mÙkj& A &izfreq[kh dksf’kdk,a B &/kzqoh; dsUnzd C & v.M dksf’kdk


iz’u 20- vfu"ksdchtrk fdls dgrs gSa \
mÙkj& fcuk fu"kspu ds cht fuekZ.k dh ?kVuk dks] vfu"ksdchtrk dgrs gSaA
y?kwÙkjkRed iz’u
iz’u 21- jksi.k fdls dgrs gSa \ jksi.k dh nks fof/k;ksa ds uke fyf[k,A
mÙkj& nks vyx&vyx ikniksa ds fgLlksa dks d`f=e fof/k ls tksM+dj u;s ikni ds :i esa fodflr
djus dh fof/k dks jksi.k dgrs gSaA
jksi.k dh fof/k;ka% & ¼v½- thHkh jksi.k ¼c½- eqdqV jksi.k
Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 12
iz’u 22- Loijkx.k o ijijkx.k ds dksbZ nks&nks vuqdwyu fyf[k, &
mÙkj& Loijkx.k% &¼v½-ledkyiDork ¼c½-vuqUehY;rk ¼l½-mHk;fyaxrk
ijijkx.k%& v½-fHkUudkyiDork ¼c½-mUehY;rk ¼l½- ,dfyaxrk¼n½ gjdksxes h
iz’u 23- chtk.M ls cht cuus ds nkSjku gksus okys ifjorZuksa dh lwph cukb, &
mÙkj& chtk.M ds Hkkx cht ds Hkkx
chtk.Mo`Ur & chto`Ur
v.M dksf’kdk & Hkzw.k
f}rh;d dsUnzd & Hkzw.kiks"k
v/;koj.k & VsLVk o VsXkesu
iz’u 24- y?kqchtk.kq/kkuh ds Hkkxksa ds uke fyf[k, A
mÙkj& y?kqchtk.kq/kkuh ds Hkkx%&
1-ijkxdks"k fHkfÙk&¼v½ckg~;Ropk ¼c½vUrLFkhfl;e ¼l½ e/; Lrjsa ¼n½ VsihVe
2-chtk.kqtu dksf’kdk,a& ijkxd.kksa dk fuekZ.k djrh gSA
iz’u 25- eknk ;qXedksn~fHkn ;k Hkzw.kdks"k dh lajpuk dks le>kb,A
mÙkj& eknk ;qXedksn~fHkn ;k Hkzw.kdks"k dh lajpuk %& eknk ;qXedksn~fHkn ;k Hkzw.kdks"k lkr dks f’kdh;
o vkB dsUnzdh; lajpuk gSA
¼v½ v.M dksf’kdk&1 ¼c½lgk; dksf’kdk,a &2 ¼l½izfreq[kh dksf’kdk,a&3
¼n½dsUnh; dksf’kdk&1 ¼/kzqoh; dsUnzd&2½
iz’u 26- y?kqchtk.kqtuu fdls dgrs gSa \
mÙkj& ijkxdks"k dh y?kqchtk.kq/kkuh esa mifLFkr f}xqf.kr y?kqchtk.kq ekr` dksf’kdkvksa ds v)Zlw=h
foHkktu ds }kjk ,d dksf’kdk ls pkj vxqf.kr y?kqchtk.kqvksa ¼ijkxd.kksa½ ds fuekZ.k dh izfØ;k dks
y?kqchtk.kqtuu dgrs gSaA
iz’u 27-xq:chtk.kqtuu fdls dgrs gSa \ le>kb,A
mÙkj& xq:chtk.kq ekr` dksf’kdkvksa ds v)Zlw=h foHkktu ds }kjk vxqf.kr xq:chtk.kqvksa ds fuekZ.k
dh izfØ;k dks xq:chtk.kqtuu dgrs gSaA
xq:chtk.kq ekr` dksf’kdk
↓ v)Zlw=h foHkktu
xq:chtk.kq&4

lfØ; xq:chtk.kq &1
↓rhu ckj lelw=h foHkktu
eknk ;qXedksn~fHkn ;k Hkzw.kdks"k
iz’u 28- uj ;qXedksn~fHkn ds fodkl dks le>kb,A
mÙkj& uj ;qXedksn~fHkn ds fodkl%& uj ;qXedksn~fHkn esa rhu dksf’kdh; lajpuk gksrh gSA ;s rhu
dksf’kdk,a fuEu gS&,d dkf;d dksf’kdk o nks uj ;qXed dksf’kdk,a A
y?kqchtk.kq @ijkxd.k
↓ lelw=h foHkktu
dkf;d dksf’kdk ,oa tuu dksf’kdk
↓tuu dksf’kdk esa lelw=h foHkktu
nks uj ;qXedksa dk fuekZ.k
iz’u 29-LrEHk esa dkf;d tuu ds mnkgj.k fyf[k,A
Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 13
mÙkj& dUn&vkyw
dUnewy&’kdjdUn
'kYddUn&yglqu
?kudUn&vjch
izdUn&vnjd
vUr%HkwLrkjh&iksnhuk
iz’u 30-dkf;d tuu ds mnkgj.k fyf[k,A
mÙkj& LrEHk@ruk&vkyw
tM+&’kdjdUn]’kh’ke
ifÙk;ksa }kjk &czk;ksfQYye ¼iRFkjpV~Bk½
tuukaxksa@i= izdfydk }kjk&,xso esa A
iz’u 31-Hkzw.kiks"k dh lw=xqf.krk fyf[k,A
mÙkj& Hkzw.kiks"k dh lw=xqf.krk&3n

bdkbZ II &Ikkni dkf;Zdh& I


vadHkkj &9
dqy iz’uksa dh la[;k & 5
vfr y?kwÙkjkRed iz’uksa dh la[;k &2 ¼izR;sd iz’u ,d vaad dk ½
y?kwÙkjkRed iz’uksa dh la[;k&3¼nks iz’u nks&nks vaad ds o ,d iz’u rhu vad dk½
uksV%&rhu vad ds iz’u esa ,d vad dk fp= vFkkZr~ 2$1 esa foHkkftrA
vfr y?kwÙkjkRed
iz’u 1-,iks,Utkbe fdls dgrs gSa \
mÙkj&,Utkbe ds izksVhu Hkkx dks ,iks,Utkbe dgrs gaaS A
iz’u 2-rkyk pkch fl)kUr fdlus fn;k \
mÙkj&,fey fQ’kj us
iz’u 3- vUr%’kks"k.k@vf/k’kks"k.k fdls dgrs gSa \
mÙkj& fdlh inkFkZ ds Bksl d.kksa }kjk ty dk fcuk foy;u cuk;s vo’kks"k.k dks var%’kks"k.k dgrs
gSaAmnkgj.k chtksa dk vadqfjr gksuk]yd³h dk ueh esa Qwy tkukA
iz’u 4-ikniksa esa ty vo’kks"k.k dk lalatu ruko@ok"iksRltZukd"kZ.k fl+)kUr fdlus fn;k \
mÙkj& fMDlu o tksyh us fn;kA
iz’u 5-jlkjksg.k fdls dgrs gSa \
mÙkj& e`nk ls ewyjkseksa ds }kjk vo’kksf"kr ty dk tkbye ds }kjk Åifjfn’k LFkkukUrj.k dks]
jlkjksg.k dgrs gSaA
iz’u 6 ijklj.k nkc fdls dgrs gS \
m- ijklj.k dh fØ;k ds dkj.k dksf’kdk esa mRiUu nkc dks ijklj.k nkc dgrs gSa Ala{ksi esa bls
OP n’kkZrs gaSA
iz’u 7- ijklj.k nkc]folj.k nkc U;wurk ,oa LQhr nkc esa laca/k LFkkfir dhft, A
m- DPD = OP-TP
iz’u 8-iw.kZ LQhr dksf’kdk ¼Qwyh gqbZ ½ esa ijklj.k nkc]folj.k nkc U;wurk ,oa LQhr nkc esa laca/k
LFkkfir dhft, A
m- DPD = OP-TP
Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 14

iw.kZ LQhr dksf’kdk esa DPD = 0


vr% OP=TP
iz’u 9- fdu rÙoksa dks ØkafUrd rÙo dgk tkrk gS \
m- N,P Ok K
iz’u 10- fdl iks"kd rÙo dh deh ls ikniksa esa y?kq i.kZ jksx gks tkrk gS \
m- ftad
iz’u 11- fdl iks"kd rÙo dh deh ls ikni ckSus jg tkrs gaS \
m- xa/kd ¼lYQj½
iz’u 12-DyksjksfQy ds fuekZ.k ds fy, fdl iks"kd rÙo vko’;drk gksrh gS \
m- eSXuhf’k;e
iz’u 13- gkbMªksiksfuDl ;k tyd`f"k ls D;k rkRi;Z gS \
m- iks"kdksa ;qDr tyh; ek/;e esa d`f"k dk;Z djus dks gkbMªksiksfuDl ;k ty d`f"k dgrs gSaA
iz’u 14-lfØ; o fuf"Ø; ty vo’kks"k.k esa vUrj fyf[k,&
m- lfØ; ty vo’kks"k.k esa ÅtkZ dh vko’;drk gksrh gS tcfd fuf"Ø; ty
vo’kks"k.k esa ÅtkZ dh vko’;drk ugha gksrh gSA
iz’u 15- ja/kz xfr fdls dgrs gSa \ le>kb,A
m- ja/kzksa ds [kqyus o can gksus dh fØ;kfof/k dks ja/kz xfr dgrs gSaA
bl laca/k esa nh x;h ifjdYiuk,a fuEu gS&
¼v½ekaM 'kdZjk ifjdYiuk&lk;js us
¼c½ LVhokMZ dh ifjdYiuk& LVhokMZ us
¼l½ lfØ; ikSVsf’k;e vk;u LFkkukUrj.k fl+)kUr &bekewjks o ¶;wftuksa us lfØ; ikSVsf’k;e vk;u
LFkkukUrj.k fl+)kUr ds }kjk ja/kzksa ds [kqyus o can gksus dh fØ;kfof/k dks le>k;kA bl fl+)kUr ds
vuqlkj fnu esa ikSVsf’k;e eSysV cuus ds dkj.k }kj dksf’kdkvksa dh ijklj.k lkUnzrk c<+ tkrh gS
rFkk var%ijklj.k ds dkj.k }kj dksf’kdkvksa esa ty izos’k djrk gS ,oa os LQhr gks tkrh gaS
ifj.kkeLo:Ik ja/kz [kqy tkrs gSaA jkf= esa ;g fØ;k foijhr gksrh gSA
iz’u 16- fcUnqL=ko o jllzko esa vUrj fyf[k,&
m- ifÙk;ksa ds fdukjksa@mikarksa ls ty dh NksVh &NksVh Ckwanksa ds :i esa ty ds L=ko dks fcUnqL=ko
dgrs gSa tcfd dVs ;k {kfrxzLr Hkkx ls jl ds L=ko dh fØ;k dks jllzko dgrs gSaA
iz’u 17- ja/kz dh lajpuk dk ukekafdr fp= cukb,&
m-

y?kwÙkjkRed
iz’u 18- ukbVªkstu o ikSVfs ’k;e dh U;wurk ds dksbZ nks y{k.k fyf[k,&
Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 15
m- ¼v½ikS/ks dk ckSuk jg tkuk
¼c½-ifÙk;ksa dk ihyk i³ tkuk ¼gfjekghu gks tkuk½
iz’u 19-ikniksa esa ty vo’kks"k.k ds iFkksa @ekxksZa ds uke fyf[k,&
m- ty vo’kks"k.k ds iFk%&
¼v½-,ikssIykLV iFk&futhZo iFk]dksf’kdk fHkfÙk o dksf’kdkvksa ds e/; ds vodk’kksa ls gksrs gq,] ÅtkZ
dh vko’;drk ugha gksrh gS] folj.k }kjk
¼c½-fleIykLV iFk& ltho iFk]IykTekMsLesVk ;k thonzO; ls gksrs gq,] ÅtkZ dh vko’;drk gksrh
gS ]ijklj.k }kjkA
¼l½-jl/kkuh; iFk & jl/kkuh ls gksrs gq,] ÅtkZ dh vko’;drk ugha gksrh gS] ijklj.k }kjk A
iz’u 20-,Utkbe dh dk;Ziz.kkyh dks le>kb,A
m- ,Utkbe dh dk;Ziz.kkyh %&,Utkbe dhs dk;Ziz.kkyh fuEu izdkj ls lEiUu gksrh gS &
¼v½-,Utkbe fØ;k/kkj tfVy dk fuekZ.k&¼I) rkyk pkch fl)kUr&,fey fQ’kj
¼II) izsfjr vklatu fl)kUr&dks’kyS.M
¼Ck½- lfØ;.k ÅtkZ esa deh& ,Utkbe lfØ;.k ÅtkZ dks de dj nsrs gaSA
iz’u 21- ty foHko fdls dgrs gSa \ le>kb,A
m- 'kq) ty ds v.kq rFkk dksf’kdk ds foy;u esa mifLFkr ty ds v.kqvksa dh eqDr ÅtkZ ds chp
ds vUrj dks ml ra= dk ty foHko dgrs gSaAbls xzhd 'kCn ^lkbZ^ls n’kkZrs gSAbls ckj esa ekik
tkrk gSA ty foHko uke LysfV;j o Vkbyj us fn;k A
ty foHko ( Ψ )= Ψs + Ψp + Ψm

iz’u 22- -,Utkbe dh lfØ;.k ÅtkZ dks n’kkZus okyk vkjs[k fp= cukb, A
m-

iz’u 23- ;fn ijklj.k nkc (OP)=12 rFkk LQhr nkc (TP)=-2 gks rks]folj.k nkc U;wurk
(DPD )dk eku Kkr dhft,A
m- ge tkurs gSa fd DPD = OP-TP
fn;k gS OP=12
TP= -2
DPD=12-(-2)
=14
iz’u 24- ;fn ijklj.k foHko -10 ckj rFkk nkc foHko -2 gS] rks ty foHko dk eku Kkr
dhft,A
Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 16

m- ge tkurs gSa fd ty foHko ( Ψ )= Ψs + Ψp + Ψm


Ψm =0 ¼ge tkurs gSa ½
ty foHko ( Ψ )= Ψs + Ψp
fn;k gS Ψs=-10 ckj
Ψp =-2 ckj
ty foHko = -10-2
= -12 ckj
iz’u 25- foys; ,oa foyk;d ds izos’k ;k fuxZeu ds xq.k ds vk/kkj ikjxE;rk dk foHksnu dhft,A
m- ikjxE;rk foys; ,oa foyk;d dk izos’k ;k fuxZeu mnkgj.k
¼v½-ikjxE; nksuksa dk Lora= :Ik ls dksf’kdk fHkfÙk
¼c½-p;ukRed
ikjxE; foys; de ,oa foyk;d dk T;knk IykTek f>Yyh]VksuksIykLV
¼l½-v/kZikjxE; foyk;d ds fy, ikjxE; ,oa foys; ugha IykTek f>Yyh
¼n½-vikjxE; foys; ,oa foyk;d nksuksa ds fy, ugha miRopk]dkWdZ

iz’u 26-thonzO;daqpu ,oa thonzO;fodaqpu esa vUrj fyf[k,A


m- thonzO;daqpu thonzO;fodaqpu
dksf’kdk dksf’kdk
dks dks
vfrijkljh ?kksy¼lkUnz jl½ vYiijkljh ?kksy¼ty½

ty dksf’kdk ls ckgj ty dksf’kdk esa izos’k

cfg%ijklj.k var%ijklj.k

thonzO; fldqM+ tkrk gS thonzO; dksf’kdk esa QSy tkrk gS

iz’u 27-ikniksa esa ty vo’kks"k.k¼jlkjksg.k½ dh fØ;kfof/k le>kb,A


m- e`nk ls ewyjkseksa ds }kjk vo’kksf"kr ty dk tkbye ls gksrs gq, ikS/ks ds 'kh"kZ Hkkxksa rd
Åifjfn’k LFkkukUrj.k dks ]jlkjksg.k dgrs gSaA
ty vo’kks"k.k¼jlkjksg.k½ dh fØ;kfof/k ds izeq[k fl+)kUr&
¼v½tSo cy fl+)kUr&ts lh cksl dk LiUnu fl+)kUr o xksMysoLdh dk fjys iEi fl+)kUr
¼c½ewy nkc fl+)kUr&gsYl dk ewy nkc fl+)kUr&ewy esa mRiUu nkc ds dkj.k
¼l½HkkSfrd cy nkc fl+)kUr& lalatu ruko@ok"iksRltZukd"kZ.k fl+)kUr&;g fl+)kUr fMDlu o
tksyh us fn;kAbl fl+)kUr ds vuqlkj ikS/ks ds 'kh"kZ vFkkZr~ ifÙk;ksa esa ok"iks RltZu ds dkj.k vkd"kZ.k
cy mRiUu gksrk gS bls ok"iksRltZu f[kapko dgrs gS nwljh vksj ty ds v.kqvksa ds e/; izcy
laltu cy dk;Z djrk gSAbu nksuksa ds la;qDr izHkko ls ty dk Åifjfn’k xeu gksrk gSA
iz’u 28- ok"iksRltZu fdls dgrs gSa \ok"iksRltZu ds izdkj fyf[k,A
m- ikS/ksa dh ifÙk;ksa ds ja/kzksa]miRopk ;k okrja/kzksa ds }kjk ok"i :i esa ty dh gkfu dks ok"iksRltZu
dgrs gSaA

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 17
ok"iksRltZu ds izdkj &
¼v½ ja/kzh; ok"iksRltZu &ja/kksa ds }kjk]50-97%
¼c½ miRoph; ok"iksRltZu &miRopk ds }kjk] 3-10%
¼l½ okrja/kzh; ok"iksRltZu& okrja/kksa ds }kjk]0.1%
iz’u 29-Þok"iksRltZu ,d vko’;d cqjkbZ gSßAdSls \
m- ok"iksRltZu ,d vko’;d cqjkbZ gS tks ikS/kksa ds fy, ykHkdkjh Hkh gS o gkfudkjd Hkh gSA
ok"iksRltZu ls ykHk%&ty o [kfut yo.kksa dk vo’kks"k.k ,oa rkieku fu;a=.k
ok"iksRltZu ls gkfu%&ty dh gkfu
iz’u 30- iks"kd rÙoksa dh deh ls ikniksa esa gksus okys jksxksa dh lwph cukb,&
m- iks"kd rÙo deh ls gksus okys jksx
N,Mg,Fe,Mn,K,Ca & gfjekghurk
N,P,K, S o Zn & ckSukiu
eSXuht & eVj dk ek’kZ LikV jksx
dkWij & ’kh"kkZjaHkh jksx@uhsacw dk MkbZ cSd jksx
eksfyCMsue & Qwy xksHkh dk fOgi Vsy jksx
cksjkWu & ijkxd.kksa dk vadqj.k u gksuk o iq"i ca/;rk
iz’u 31-,Utkbe fujks/kdksa ls D;k rkRi;Z gS \,Utkbe fujks/kdksa ds izdkj fyf[k,A
m- os inkFkZ tks ,Utkbe dh mRizsj.k {kerk dks de dj nsrs gS],Utkbe fujks/kd dgykrs ga S A
,Utkbe fujks/kdksa ds izdkj %&
¼v½ IkzfrLi/khZ fujks/kd
¼c½ vIkzfrLi/khZ fujks/kd
¼v½ IkzfrLi/khZ fujks/kd &,Utkbe ds lfØ; LFkyksa ls tqM+us ds fy, fØ;k/kkj ds v.kqvksa ls
IkzfrLi/kkZ djus okys fujks/kd] IkzfrLi/khZ fujks/kd dgykrs gaSAmnkgj.k&eSfyd vEy lfDlfud vEy
dk IkzfrLi/khZ fujks/kd gSA
¼c½ vIkzfrLi/khZ fujks/kd&&,Utkbe dh lajpuk esa LFkk;h ifjorZu yk nsrs gSa vFkkZr ,Utkbe ds v.kq
dks fod`r dj nsrs gSa] vIkzfrLi/khZ fujks/kd dgykrs gaSAmnkgj.k& Hg++,Pb++,Ag++

bdkbZ III &Ikkni dkf;Zdh& II


vadHkkj &5
dqy iz’uksa dh la[;k&2
vfr y?kwÙkjkRed iz’uksa dh la[;k &1 ¼1 vaad dk½
fuca/kkRed iz’uksa dh la[;k &1 ¼1$2$1¾4 vaad esa foHkkftr½
uksV%& fuca/kkRed iz’u esa ,d vad dk fp= fp= gksxkA
vfr y?kwÙkjkRed
iz’u 1- izdk’k la’ys"k.k dh izdkf’kd ,oa vizdkf’kd vfHkfØ;k ds LFkyksa ds uke fyf[k,A
m- izdkf’kd vfHkfØ;k & gfjryod ds xzsuk Hkkx esa
vizdkf’kd vfHkfØ;k & gfjryod ds LVªksek Hkkx esa
iz’u 2- Xykbdksykbfll dks EMP IkFk D;ksa dgrs gSa \
m- Xykbdksykbfll dh [kkst ,EcMu]es;jgkWQ ,oa ikjul }kjk dh x;h Fkh vr% bls EMP IkFk
dgrs gSaA;g pØ dksf’kdk ds dksf’kdknzO; esa lEiUu gksrk gSA
Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 18

iz’u 3- ØsCl pØ dks TCA pØ@ IkFk D;ksa dgrs gSa \


m- ØsCl pØ dk izFke LFkk;h mRikn flVªhd vEy gksrk gS ftlesa rhu dkcksZfDlfyd vEy lewg
ik;s tkrs gSa vr% ØsCl pØ dks VªkbdkcksZfDlfyd vEy pØ ;k TCA pØ dgrs gSaA
iz’u 4- ØsCl pØ dgkW lEiUu gksrk gS \
m- ekbVkssdkWfUMª;k esfVªDl esaA
iz’u 5- bysDVªkWu ifjogu pؼETS½ dgkW lEiUu gksrh gS \
m- ekbVkssdkWfUMª;k dh vkUrfjd f>Yyh ij
iz’u 6- vkWDlhlkse D;k gS \
m- ekbVkssdkWfUMª;k dh vkUrfjd f>Yyh ij ik;s tkus okys lao`r d.kksa dks vkWDlhlkse ;k F1 d.k
dgrs gSaAbUgh d.kksa ij bysDVªkWu ifjogu pØ }kjk ATP dk la’ys"k.k gksrk gSA
iz’u 7-‘’olu xq.kkad Kkr djus dk lw= fyf[k,A
m- ’olu xq.kkad ¾ ’olu esa foeqDr CO2 dk vk;ru@’olu esa iz;qDr O2 dk vk;ru
iz’u 8- ekaly ikniksa ,oa vok;qoh; ’olu dk ’olu xq.kkad fdruk gksrk gSa \
m- ekaly ikniksa dk ’olu xq.kkad & 0 ;k 'kwU;
vok;qoh; ’olu dk ’olu xq.kkad & vUur
iz’u 9-ukbVªkstu fLFkjhdj.k djus okys nks lw{ethoksa ds uke fyf[k,A
m- jkbtksfc;e],tksVkscsDVj ,oa uhygfjr ’kSoky
iz’u 10-ukbVªhdj.k fdls dgrs gSa \
m- thok.kqvksa dh enn ls veksfu;k dk ukbVªsV esa vkDlhdj.k ukbVªhdj.k dgykrk gSA
iz’u 11-dkSulk xSlh; o`f+) gkeksZu Qyksa dks idkus ds dke esa vkrk gS \
m- bFkkbyhu ¼CH2=CH2)
iz’u 12-[ksrksa esa Qly ds lkFk mxs vuko’;d ikS/kksa ¼[kjirokjksa ½dks u"V djus ds fy, fdldk
fNM+dko fd;k tkrk gS \
m- 2-4 D ,oa 2-4-5 T
iz’u 13-vfu"ksdQyu dks izsfjr djus okys o`f+) gkeksZu dk uke fyf[k,A
m- ftCcjsyhu
iz’u 14- fdl ikni gkeksZu dks LVªl s ;k ruko gkeksZu dgk tkrk gS \
m- ,fClfld vEy
iz’u 15-,fClfld vEy dks LVªsl ;k ruko gkeksZu D;ksa dgk tkrk gS \
m- D;ksafd ;g ikniksa dks izfrdwy okrkoj.kh; ifjfLFkfr;ksa ls lkeuk djus esa lgk;rk djrk gS
vr% bls LVªsl ;k ruko gkeksZu dgk tkrk gS A
iz’u 16-izdk’k dh vof/k dk iq"iu ij izHkko dk v/;;u D;k dgykrk gS\
m- nhfIrdkfyrk
iz’u 17-nhfIrdkfyrk ds fy, mrjnk;h gkeksZu dk D;k uke gS \
m- ¶yksjhtu
iz’u 18- clUrhdj.k fdls dgrs gS \
m- ikS/kksa esa 'khru mipkj }kjk iq"iu izsj.k dh fØ;k dks clUrhdj.k dgrs gSa A clUrhdj.k dh
[kkst yk;lsUdks us dhA clUrhdj.k ds fy, mrjnk;h gkeksZu ousZyhu gSA
iz’u 19- clUrhdj.k ds fy, mrjnk;h gkeksZu dk D;k uke gS \
m- ousZyhu

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 19
iz’u 20-izlqfIr ds fy, mÙkjnk;h nks dkjdksa ds uke fyf[k, A
m- dBksj chtkoj.k o Hkzw.k dh vifjiDork
iz’u 21-th.kZrk fdls dgrs gSa\
m- fdlh Hkh tho dh ifjiDo voLFkk ls ysdj e`R;q rd ds dky dks th.kZrk dgrs gS A
iz’u 22- dkSulk ikni o`f+) gkeksZu dksf’kdk foHkktu dks izfs jr djus ds dke esa vkrk gS \
m- lkbVksdkbfuu
iz’u 23-csdus jksx o csodwQ uoksn~fHkn ds fy, mrjnk;h o`f+) gkeksZu dk uke fyf[k,A
m- ftCcjsyhu
iz’u 24-lkbVksdkbfuu dk jklk;fud uke D;k gS \
m- 6&Qj¶;wfjy vehuks I;wfju
iz’u 25-'kh"kZLFk izHkkfork fdls dgrs gaS \
m-'kh"kZLFk dfydk dh mifLFkfr esa ik’oZ ;k d{kLFk dfydkvksa dh o`f+) ds :d tkus ;k ean iM+
tkus dks 'kh"kZ izHkkfork@'kh"kZLFk izHkkfork dgrs gaSA;g o`f+) gkeksZu vkWfDlu ds dkj.k gksrk gS A
iz’u 26-ifÙk;ksa]Qwyksa o Qyksa dks >M+us lss jksdus ds fy, fdldk fNM+dko fd;k tkrk gS \
m- NAA,2-4D o IBA
iz’u 27-ikniksa esa o`f+) dk ekiu fdl ;a= ds }kjk fd;k tkrk gS \
m- vkdZ vkWDlsuksehVj
iz’u 28- vkWfDlu dk jklk;fud uke D;k gS \
m- b.Mksy &3&,lhfVd vEy ¼IAA)
iz’u 29-CkksYVdj.k fdls dgrs gSa \
m- nhf?kZr i.kZjfgr ioZ dks cksYV dgrs gS rFkk bl fØ;k dks CkksYVdj.k dgrs gaSA ftCcjsyhu
CkksYVdj.k dks izsfjr djrk gS A
y?kwÙkjkRed
iz’u 30- izdk’k ’olu fdls dgrs gSa \ le>kb,A
m- izdk’k dh mifLFkfr esa gksus okyh vourdkjh fØ;k ftles vkWDlhtu dh vf/kdrk esa dkcZfud
;kSfxdksa dk vkWDlhdj.k gksrk gS rFkk ÅtkZ mRiknu fcYdqy Hkh ugha gksrk gS] izdk’k ’olu
dgykrk gSA bls c2 pØ Hkh dgrs gSA
iz’u 31- C3 pØ fdls dgrs gSa \ le>kb,A
m- dSfYou pØ dks C3 pØ dgrs gSaA dSfYou pØ esa izFke LFkk;h mRikn rhu dkcZu ;qDar
3&QkLQksfXylfjd vEy gksus ds dkj.k bls] C3 pØ dgrs gSaA
iz’u 32- C4 pØ fdls dgrs gSa \ le>kb,A
m- gSp o LySd pØ dks C4 pØ dgrs gSaA gSp o LySd esa izFke LFkk;h mRikn pkj &dkcZu ;qDar
vksDlsyks,lhfVd vEy gksus ds dkj.k bls] C4 pØ dgrs gSaA
iz’u 33- CAM pØ fdls dgrs gSa \ le>kb,A
m- Øslwysfl;u vEy mikip; pØ CAM pØ dgrs gSaAbu ikniksa esa ja/kz jkf= esa [kqyrs gSaA;g
pØ Øslwyslh dqy ds ikniksa dh yk{kf.kd fo’ks"krk gSAmnkgj.k&ukxQuh],xso] ;qDdk vkfnA
iz’u 34- izdk’k QkLQksfjyhdj.k fdls dgrs gSa \ le>kb,A
m- gfjryod esa lw;Z dh izdkf’kd ÅtkZ mifLFkfr esa ADP ls ATP ds la’ys"k.k dks izdk’k
QkLQksfjyhdj.k dgrs gSaAbls vkuZu ,oa muds lkfFk;ksa us [kkstk A
iz’u 35- pØh; izdk’k QkLQksfjyhdj.k fdls dgrs gSa \ le>kb,A
Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 20

m- bl pØ esa P700 Lks eqDr bysDVªksu ATP dk la’ys"k.k djrs gq, iqu% P700 esa igqWp tkrs gSa
blfy, bls pØh; izdk’k QkLQksfjyhdj.k dgrs gSaAblesa dsoy PS-I Hkkx ysrk gSA
iz’u 36- vpØh; izdk’k QkLQksfjyhdj.k fdls dgrs gSa \ le>kb,A
m- bl pØ esa P680 Lks eqDr bysDVªksu ATP dk la’ys"k.k djrs gq, iqu% P680 ijykSVdj ugha
vkrk gSa blfy, bls vpØh; izdk’k QkLQksfjyhdj.k dgrs gSaAbls Z-Ldhe Hkh dgrs gSa Ablesa
PS-I o PS-II nksuksa Hkkx ysrs gSa A
iz’u 37- izdk’k Rka= fdls dgrs gSa \
m- o.kZdksa ds lewg dks tks izdk’k ÅtkZ dks vo’kksf"kr djrk gS] izdk’k Rka= dgykrk gSA;g nks
izdkj dk gksrk gS& izdk’k Rka=-I (PS-I) o izdk’k Rka=-II
¼PS-II)A
iz’u 38- izdk’k Rka=-I (PS-I) fdls dgrs gSa \ le>kb,A
m- o.kZdksa ds lewg dks tks mPp ;k CkM+h rjaxnS/;Z ds izdk’k dk vo’kks"k.k djrs gaS] izdk’k Rka= -I
(PS-I) dgykrk gSaA ;g pØh; ,oa vpØh; nksuksa izdkj ds izdk’k QkLQksfjyhdj.k esa Hkkx ysrk
gSA
izdk’k Rka=-I ds Hkkx&
¼v½ vfHkfØ;k dsUnz&Chl a700 (P-700)
¼c½ vU; o.kZd &Chl a660 Chl a670 Chl a680 Chl a690 ds fofHkUu
v.kq o dSjksfVuksbMl
¼l½ vk;ju lYQj izksVhu- FeS
¼n½ QSjksMkWfDlu (fd)
iz’u 39- izdk’k Rka=-II¼PS-II)fdls dgrs gSa \ le>kb,A
m- o.kZdksa ds lewg dks tks fuEu ;k NksVh rjaxnS/;Z ds izdk’k dk vo’kks"k.k djrs gaS] izdk’k Rka= -
II¼PS-II) dgykrk gSaA;g dsoy vpØh; izdk’k QkLQksfjyhdj.k esa Hkkx ysrk gSA
izdk’k Rka=-II ds Hkkx&
¼v½ vfHkfØ;k dsUnz&Chl a680(P-680)
¼c½ vU; o.kZd &Chl a650 Chl a660 Chl a670 Chl a680 ds fofHkUu
v.kq Chl b o dSjksfVuksbMl
¼l½ IykLVksfDuksu- PQ
¼n½ lkbVksØkse& b6
¼;½ lkbVksØkse&f
iz’u 40-dSfYou&csUlu pØ dk vkjs[kh; fp= cukb,&
m-

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 21

iz’u 41-gSp o LySd pØ dk vkjs[kh; fp= cukb,&


m-

iz’u 42- pØh; izdk’k QkLQksfjyhdj.k dk vkjs[kh; fp= cukb,&


m-

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 22

iz’u 43- vpØh; izdk’k QkLQksfjyhdj.k dk vkjs[kh; fp= cukb,&


m-

iz’u 44-bysDVªkWu ifjogu Rka=¼ETS½dks le>kb,A


m- ekbVksdkWf.Mª;k dh vkUrfjd f>Yyh ij mifLFkr fofHkUu okgdksa ls gksrs gq, bysDVªkWuksa ds izokg
ds QyLo:i eqDr ÅtkZ ls NADH2 o FADH2 ds vkWDlhdkjh QkLQksfjyhdj.k ds }kjk ATP
ds fuekZ.k dh fØ;k dks bysDVªkWu ifjogu Rka=¼ETS½dgrs gaSA
okgd ;k ladqy dk uke ladqy vo;o
ladqy I FMN,Fe-S, NADH ;wchfDouksu vkDlhMksfjMDVst
ladqy II Fe-S,lDlhusV ;wchfDouksu vkDlhMksfjMDVst
ladqy III Cyt b, Cyt C1
ladqy IV Cyt a , Cyt a3
ladqy V F0 F1 d.k] ATP flUFksVst
iz’u 45- ukbVªkstu fLFkjhdj.k D;k gS\thok.kq laØe.k o xkaB fuekZ.k dks le>kb,A

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 23
m- ukbVªkstu fLFkjhdj.k %&ok;qe.Myh; ukbVªkstu dk vtSfod o tSfod dkjdksa dh enn ls
ikniksa ds vo’kks"k.k ;ksX; ukbVªsV o ukbVªkbV esa cnyus dh fØ;k dks]ukbVªkstu fLFkjhdj.k dgrs
gS A
thok.kq laØe.k o xkaB fuekZ.k ds pj.k %&
¼v½ ysX;we ikniksa dh tMksa+ }kjk ySDVhu dk L=ko.k o thok.kq dk tM+ksa dh vksj vkdf"kZr gksuk+
¼c-½ ysX;we ikniksa dh tMksa+ }kjk vkWfDlu dk L=ko.k o thok.kq }kjk ukWM dkjdksa dk L=ko.k
¼l½ ewyjkseksa dk gqduqek eqM+ tkuk
¼n½ ewyjkseksa ls gksrs gq, thok.kq dk ysX;we ikniksa dh tMksa esa izos’k
¼;½ laØe.k rUrq dk fuekZ.k
¼j½ oYdqV dh dksf’kdk,a cgqxqf.kr ,oa xkaB dk fuekZ.k
thok.kq laØe.k o xkaB fuekZ.k ds izksVhu %&
¼v½ ysxgheksXyksfcu
¼c½ uksM;wfyu izksVhu
iz’u 46-flXeksbM o`+f) oØ dks le>kb,A
m- flXeksbM o`+f) esa oØ Þ,lß ds vkd`fr dk curk gS bl oØ dh rhu voLFkk,a fuEu gS&
v- ysx QSt&ean o`+f)
c- yksx QSt&rhoz o`+f)
l- fLFkj voLFkk &fLFkj o`+f)

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 24
iz’u 47-ØsCl pØ dk vkjs[kh; fp= cukb,&
m-

bdkbZ IV &tSo izkS/kksfxdh


vadHkkj &5
dqy iz’uksa dh la[;k & 3
vfr y?kwÙkjkRed iz’uksa dh la[;k &1 ¼,d vaad dk ½
y?kwÙkjkRed iz’uksa dh la[;k&2¼izR;sd iz’u nks vad dk ,oa 1$1 esa foHkkftr ½

vfry?kwÙkjkRed
iz’u 1- fdl ,Utkbe dks vk.kfod dSaph ds uke ls tkuk tkrk gS \
m- jsLVªhD’ku ,.MksU;wfDy,t ,Utkbe
iz’u 2-ml rduhd dk D;k uke gS\ftlds }kjk Mh-,u-,- ds [k.Mksa dks i`Fkd fd;k tkrk gSA
m- tsy bysDVªksQksjsfll

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 25

iz’u 3- Mh-,u-,- dh ,d izfrfyih ls yk[kksa izfrfyfi;ka izkIr djus dh rduhd&PCR dh [kkst


fdlus dh \
m- dSjh eqfyl us A
iz’u 4- Mh-,u-,- fQaxj fizfVax fdls dgrs gSa \
m- fdlh O;fDr ;k foHksn dk RFLP iSVuZ cukuk] Mh-,u-,- fQaxj fizfVax dgykrk gSaA
iz’u 5- Mh-,u-,- fQaxj fizfVax [kkst fdlus dh \
m- ,ysd tsfÝt
iz’u 6-thu LFkkukUrj.k esa dke esa vkus okys nks okgdksa ds uke fyf[k,A
m- IykfTeM] pBR-322
iz’u 7- Mh-,u-,- ykbczsjh ;k thuksfed ykbczsjh fdls dgrs gSa \
m- fdlh tho ds Mh-,u-,- ds Dyksfur [k.Mksa dk laxzg] Mh-,u-,-ykbczsjh rFkk lEiw.kZ thukse ds
Dyksfur [k.Mksa dk laxzg] thuksfed ykbczsjh dgykrk gSA
iz’u 8-d`f=e cht fdls dgrs gS \
m-Ård lao/kZu }kjk fodflr dkf;d Hkzw.k dks dSfYl;e ,YthusV ;k lksfM;e ds euds esa laiqVu
ls fufeZr lajpuk dks d`f=e cht dgrs gSaAbls eqjkf’kxs us fodflr fd;k A
iz’u 9- thu LFkkukUrj.k@fotkrh; Mh-,u-,- LFkkukUrj.k dh nks fof/k;ksa ds uke fyf[k,A
m- ¼v½ thu xu fof/k ¼c½ ,xzkscSfDVfj;e }kjk thu LFkkukUrj.k
iz’u 10-izkd`frd vkuqoaf’kd vfHk;Urk fdls dgrs gS \
m- ,xzkscSfDVfj;e V~;wfeQsfl;Ul dksA
iz’u 11-nks ijkthuh ikniksa@ VªkUltSfud ikniksa@ vkuqoaf’kd :ikarfjr@ th- ,e-ds uke
fyf[k,A
m- ¼v½ ch- Vh- dikl ¼c½xksYMu jkbl
iz’u 12-nks ijkthuh tUrqvksa@ VªkUltSfud tUrqvkssa@ vkuqoaf’kd :ikarfjr@ th- ,e ds uke
fyf[k,A
m-¼v½ MkWyh HksM+ ¼c½jksth xk;
iz’u 13-iw.kZ’kärk ls D;k rkRi;Z gS \
m- ikni dh izR;ssd dksf’kdk esa lEiw.kZ ikni fodflr djus dh {kerk gksrh gSAikni dksf’kdk dh
mDr {kerk] iw.kZ’kärk dgykrh gSA iw.kZ’kärk dk fl)kUr gScjyS.M us fn;kA
iz’u 14-dSyl fdls dgrs gaS \
m- Ård lao/kZu ek/;e ij dÙkksZrd ls fodflr vfoHksfnr o vlaxfBr dksf’kdkvksa ds lewg dks ]
dSyl dgrs gSaA
iz’u 15- vxqf.kr ikniksa dk mRiknu dSls fd;k tkrk gS \
m- Ård lao/kZu ek/;e ij ijkxd.k rFkk ijkxdks"k ds lao/kZu ls A
iz’u 16-lw{eizo/kZu fdls dgrs gaS \
m- Ård lao/kZu ek/;e ij cgqr gh de le; ,oa de LFkku ij gtkjksa dh la[;k esa ikni izkIr
djus dh rduhd dks lw{eizo/kZu dgrs gaSA
iz’u 17-fo"kk.kq eqDr ikni dSls izkIr fd;s tkrs gSa \
m- Ård lao/kZu ek/;e ij 'kh"kZ foHkT;ksrd ds lao/kZu ds }kjk A
iz’u 18-vkf.od d`f"k fdls dgrs gS \
m- tSo izkS/kksfxdh ls fodflr fofHkUu jlk;uksa dk fuekZ.k djus okys &VªkUltSfud ikniksa dh d`f"k
djus dks] vkf.od d`f"k dgrs gSaAmnkgj.k&lqij iksVsVks] xksYMu jkblA
Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 26

iz’u 19- ch-Vh-dikl esa ch-Vh-¼Bt) dk iwjk uke D;k gS \


m- cSflyl Fkqjus ft,afll A
iz’u 20- ch-Vh-dikl fdlds izfr izfrjks/kh gksrk gS \
m- xksy d`fe ds izfr A
iz’u 21- ch-Vh-dikl esa fufeZr tSofo"k D;k uke gS \
m- ØkbZ izksVhu ¼cry-crystal protein )
iz’u 21- jk"Vªh; ikni vkuqokaf’kd laink C;wjks ¼NBPGR) dgkW fLFkr gS \
m- ubZ fnYyh
iz’u 22-jk"Vªh; ikni vkuqokaf’kd laink C;wjks ¼NBPGR) dk D;k dk;Z gS \
m- tuunzO; laxzg.k]laj{k.k ,oa iqu%LFkkiu djuk A
iz’u 23-isuhflfyu dh [kkst fdlus dh \
m- ,ysDts.Mj ¶ysfeax A
iz’u 24- jsLVªhD’ku ,.MksU;wfDy,t ,Utkbeksa ds dksbZ nks mnkgj.k fyf[k,A
m- EcoRII o HinDIII
y?kwÙkjkRed
iz’u 25-tSo laosnd fdls dgrs gSa \ dk;Ziz.kkyh dks le>kb, A
m-tSfod inkFkksZa ds lfEeJ.k ls fufeZr ;qfDr tks ?kzk.k laosnukvksa dks oS|qr ladsrksa esa ifjofrZr
djrh gS] tSo laosnd ;k ck;ks lSalj dgykrh gSaAmnkgj.k jDr Xywdkst tSo laosnd
tSo laosnd ¾ tSfod inkFkZ $VªkUlM~;wlj
iz’u 26-lqij cx fdls dgrs gSa \
m- tSo izkS/kksfxdh ds }kjk fodflr L;qMkseksukl I;wfVMk thok.kq lqij cx dgrs gSaAbls vkuUn
eksgu pØorhZ us rS;kj fd;kAbldk mi;ksx leqnz esa QSys fo"kSys inkFkksZa ds fujkfo"khdj.k ,oa rsyksa
ds fo?kVu esa fd;k tkrk gSA
iz’u 27-tSo izkS/kksfxdh ds dksbZ pkj egRo fyf[k,A
m-¼v½ fpfdRlk ds {ks= esa&thu mipkj][kk| Vhdksa dk fuekZ.k
¼c½ ikni tSo izkS/kksfxdh ds {ks= esa&dkf;d Hkzw.k mRiknu ]lw{e izo/kZu
¼l½tUrq tSo izkS/kksfxdh ds {ks= esa& MkWyh HksM+ ]jksth xk;
¼n½i;kZoj.k laj{k.k ds {ks= esa &lqij cx
iz’u 28-cSflyl Fkqjsuft,afll thok.kq ls fufeZr tSofo"k ls dhV rks ej tkrk gS ysfdu thok.kq
Lo;a ugha ejrk gS]D;ksa \dkj.k Li"V dhaaft,A
m- D;ksafd thok.kq esa ;g tSofo"k fuf"Ø; voLFkk esa ik;k tkrk gS tcfd dhV dh vkgkjuky esa
HCl vEy ds dkj.k ;g tSofo"k lfØ; gks tkrk gS rFkk vka= ds QVus ls dhV dh e`R;q gks tkrh
gSA
iz’u 29- ßysEMk o M13 thok.kqHkksth dk egRo Okkgd ds :Ik esa IykfTeM ls T;knk gSßAdksbZ nks
dkj.k crkrs gq, bl dFku dh iqf"V dhft,A
m- ¼v½ jS[kh; o f}dqf.Mfyr Mh-,u-,- dk gksuk
¼c½ cM+s Mh-,u-,- [k.Mksa dh Dyksfuax lEHko
¼l½ Iykd {ks= dk mRiUu gksuk A
iz’u 30-iqu;ksZxt Mh-,u-,-;k r-DNA Rkduhd fdls dgrs gSa \

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 27
m- fdlh Hkh tho ds ewy Mh-,u-,- esa ckgjh Mh-,u-,-tksM+us ls mRiUu ifjofrZr Mh-,u-,- ]iqu;ksZxt
Mh-,u-,- dgykrk gS rFkk rduhd dks r-DNA Rkduhd ;k iqu;ksZxt Mh-,u-,- Rkduhd dgrs gSaA
iz’u 31-vkuqokaf’kd vfHk;kaf=dh ds pj.k fyf[k,A
m- vkuqokaf’kd vfHk;kaf=dh ds pj.k%&
1- okafNr thu dh igpku o i`FkDdj.k
2- okgd dk p;u
3- okafNr thu dks okgd ls tksM+uk
4- iqu;ksZxt Mh-,u-,- dk fuekZ.k
5- xq.ku
6- Dyksfur thu dh igpku o vU; thoksa esa LFkkukUrj.k
7- thu dh vfHkO;fDr
iz’u 32- tsy bysDVªksQksjsfll rduhd D;k gS \le>kb, A
m- tsy bysDVªksQksjsfll%&bl rduhd ds }kjk Mh-,u-,- ds [k.Mksa dks vkdkj o v.kqHkkj ds vuqlkj
i`Fkd fd;k tkrk gSA
tsy bysDVªksQksjsfll rduhd ds pj.k %&
¼v½ tsy IysV rS;kj djuk
¼c½ Mh-,u-,- ;qDr ek/;e esa tsy IysV dks Mqcksuk
¼l½ fo|qr foltZu
¼n½ Mh-,u-,-[k.Mksa dk tsy IysV ij i`Fkd gksuk
¼;½ tsy IysV dks bfFkfM;e czksekbM ls vfHkjaftr djuk
¼j½ UV izdk’k esa Mh-,u-,-[k.Mksa dk mn~Hkklu
¼y½ ukjaxh jax ds Mh-,u-,-[k.Mksa dks tsy IysV ls i`Fkd djuk
iz’u 33-Tkhu xu dk ukekafdr fp= cukb, A
m- Tkhu xu dk ukekafdr fp=%&

-
iz’u 34-pBR-322 D;k gS \ukekafdr fp= cukb, A

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 28

m- pBR-322 :-pBR-322 cksfyoj o jksfMªxst }kjk [kkstk x;k ,d d`f=e okgd gS ftlds
}kjk 4000 {kkj ;qXe rd ds Mh-,u-,- [k.M dk LFkkukUrj.k fd;k tk ldrk gSA

iz’u 35-thu mipkj@thu fpfdRlk fdls dgrs gSa \


m- iqu;ksZxt Mh-,u-,-;k r-DNA Rkduhd }kjk jksxh thu dk izfrLFkkiu LoLFk thu ls dj nsus
dh rduhd dks thu mipkj dgrs gSaAtSls gheksQhfy;k jksx dk mipkjA
iz’u 36- laokgd o L=ksr DNA dks ,d gh jsLVªhD’ku ,.MksU;wfDy,t ,Utkbe ls dkVk tkrk gS
D;ksa \
m- laokgd o L=ksr DNA dks ,d gh jsLVªhD’ku ,.MksU;wfDy,t ,Utkbe ls dkVk tkrk gS rkfd
nksuksa esa leku vkdkj dk phjk @dV yxk ldsA a

bdkbZ &V vkfFkZd ouLifr foKku ,oa ekuo dY;k.k


vadHkkj &5
dqy iz’uksa dh la[;k & 3
vfr y?kwÙkjkRed iz’uksa dh la[;k &1 ¼,d vaad dk ½
y?kwÙkjkRed iz’uksa dh la[;k&2¼izR;sd iz’u nks vad dk ,oa 1$1 esa foHkkftr ½
vfr y?kwÙkjkRed
iz’u 1-vkfFkZd ouLifr foKku fdls dgrs gSa \
mÙkj & ekuoksi;ksxh iknikssa rFkk muds mRiknksa ds v/;;u dks vkfFkZd ouLifr foKku dgrs gSa A
iz’u 2- vkfFkZd egRo ds ikniksa dk lokZf/kd ekU; oxhZdj.k fdlus fn;k ,oa bldh laf{kr :i
js[kk crkb;sA
mÙkj & ,-,Q-fgy us fn;k ftldh :i js[kk fuEu gS &
A [kk| ikni & vukt ,oa eksVk vukt ]nkysa ]lfCt;ka ]Qy
B lg[kk| ikni & elkysa ,oa xeZ elkys ]is; inkFkZ
C vkS"k/kh; ikni & vkS"k/kh; ikni ]/kqeziku po.kZ rFkk eknd inkFkZ A
D vkS/kksfxd ikni&jcj mRiknd ikni

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 29
iz’u 3- jktLFkku esa ik;s tkus okys pkj vkS"k/kh; ikniksa ds okuLifrd uke ,oa mi;ksx fyf[k,A
mÙkj & A v’oxa/kk & foFkSfu;k lkseuhQsjk ] mi;ksx& 'kfDro/kZd o Luk;q nqCkZyrk
B uhe & vtsfMjsDVk bf.Mdk] mi;ksx& futZehdj.k
C XokjikVk & ,yks ohjk mi;ksx& Ropk LokLF;
D xqxy & dksehQksjk okbVkbZ ] mi;ksx& xfB;k ,oa eksVkisa esaA
iz’u 4-ljlksa ds rsy esa rh[kh xa/k fdl jlk;u ds dkj.k vkrh gS\
mÙkj & ,fyy vkblksFkk;kslkbusV
iz’u 5- Qknj vkWWQ esMhlhu fdls dgrs gaS\
mÙkj & fgIiksØsVl
iz’u 6- fdl ikni dks ikxy dh nok dgrs gaS\ bldk okuLifrd uke crkb,A blesa ik;s tkus
okys nks ,sYdsyksbM~l ds uke rFkk pkj mi;ksx fyf[k, A
mÙkj &liZxU/kk dks ikxy dh nok dgrs gaS ]bldk okuLifrd uke& jksokWfYQ;k lisZUVkbuk gSA
blds ,YdsyksbM~l 1- fjlfiZu 2- lisZUVkbu gS
mi;ksx 1- ekufld ,oa vfunzk ds mipkj 2- izfrfo"k ds :Ik esa 3- lqxe izlo ds fy,
4- ikxyiu ds mipkj esa
iz’u 7-dkWye A dks B ls leqsfyr dhft,&
dkWye A dkWye B
1 ykSax a dkWfj,UMªksu
2 dkyhfepZ b FkkbZeksy
3 vtok;u c ikbisfju
4 /kfu;k d ;wftuksy
mÙkj & 1 & d 2& c 3& b 4& a
iz’u 8-dkWye A dks B ls leqsfyr dhft, &
dkWye A dkWye B
ikni mi;ksxh Hkkx
1 fludksuk a LrEHk dh ‘’kq"d Nky
2 ghax b ewyadnksa ls lzkfor jsftu
3 liZxa/kk c ‘’kq"d ewyas o ewyksa dh Nky
4 vj.Mh d Hkwz.kiks"k
mÙkj & 1 & a 2&b 3&c 4& d
iz’u 9- fuEufyf[kr ikniksa ds okuLifrd uke fy[krs gq, nks &nks ,YdsyksbM~l ds uke fyf[k,&
1 vQhe 2- fludksuk ¼dquSu ½
mÙkj & okuLifrd uke ,YdsykbMl

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 30
1 vQhe & iSisoj lksEuhQsje ekWQhZu]dksMhu
2- fludksuk ¼dquSu ½ & fludksuk vkWfQflusfyt dquSu ]flUdksuhu
iz’u 10- Hkkjrh; elkyksa dk jktk fdls dgrs gSa\
mÙkj &dkyh fepZ ¼ikbij ukbxze ½
iz’u 11- dsUnzh; dikl vuqla/kku dsUnz dgkW fLFkr gSA
mÙkj & ukxiqj
iz’u 12- Vkik oL= ( Tapa cloth )fdl ikni dh Nky ls cuk;k tkrk gSA
mÙkj & i= & 'kgrwr
iz’u 13-‘LoxZ o`{k fdl ikni dks dgk tkrk gSA
mÙkj & ukfj;y o`{k
iz’u 14- izfrikyuh; d`f"k fdls dgrs gaS\
mÙkj & izfrikyuh; d`f"k dk vFkZ gS bl izdkj ds d`f"k izdzekas dks viukuk tks i;kZoj.k dks
iznqf"kr ugha djas rFkk d`f"k mRiknu yEcs le; rd mi;qDr Lrj ij cuk jgsA
iz’u 15- izfrikyuh; d`f"k dh fof/k;ksa ds uke crkb,A
mÙkj & tSfod d`f"k] fefJr d`f"k] fefJr ’kL;ksRiknu] Qly pØ] tSoukf’k;ksa ds iz;ksxA
iz’u 16- tSo moZjd fdls dgrs gSa\ izeq[k tSo moZjdksa ds uke fyf[k,A
mÙkj & os lw{etho tks e`nk dh iks"kdrk dks c<kus es lgk;d gksrs ga S] tSomoZjd dgykrs gaSA
izeq[k tSo moZjdkas ds uke& lgthoh thok.kq] vlgthoh thok.kq] uhygfjr ’kSoky] dodewy]
QkLQsV thok.kqA
iz’u 17- gsVsjksflLV D;k gS\
mÙkj & uhygfjr ’kSokykas es ik;h tkus okyh fo’ks"k izdkj dh dksf’kdk,a gksrh gS ftles fuQ thu
ik;k tkrk gS tks ukbVªkstu dk ;kSfXkdhdj.k djrk gSA
iz’u 18- fefJr d`f"k fdls dgrs gaS\
mÙkj & ,slh d`f"k fof/k ftles ,d gh LFkku ij fofHkUu izdkj ds d`f"k dk;Z fd;s tkrs ga S] fefJr
d`f"k dgrs gSaA tSls&nqX/k ikyu] eqxhZ ikyu] e/kqeD[kh ikyu] Qly mRiknu fd;s tk;s] fefJr
d`f"k dgrs gaSA
iz’u 19- Qly pØ fdls dgrs gS\
mÙkj & [ksr es iwoZ fu/kkZfjr dk;ZØe ds vuqlkj izfro"kZ cny&cny dj fHkUu &fHkUu Qly cksuk
Qly pØ dgykrk gSA
iz’u 20- tSo fu;U=.k fdls dgrs gS\
mÙkj & thok.kqvksa] dodkas rFkk vU; thokas }kjk jksxdkjdksa dks u"V djuk tSo fu;U=.k dgykrk
gSAmnkgj.k&ch-Vh- dikl]dod]thok.kq]cSD;qyksokbjlA
iz’u 21- tSouk’kh D;k gS\ mnkgj.k dh lgk;rk ls le>kb,A
mÙkj & os tSfod dkjd ftldk mi;ksx dhVks] [kjirokjksa rFkk jksxtudaks dks u"V djus eas fd;k
tkrk gS] tSouk’kh dgykrs gSaA

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 31
mnk- cSflyl Fkqfjft,fUll uked thok.kq dh fØLVy izksVhu dqN dhVkas ds v.Mkas dks u"V djrh
gSA
iz’u 22- ihMdkas dk tSo fu;U=.k fdl izdkj ykHkdkjh gS\ le>kb,A
mÙkj & jklk;fud fu;U=.k es iz;qDr jlk;u fo"kSys o iznq"kdkjh gksrs gSa ] d`f"k mRiknkas eas bu
jlk;ukas ds vif’k"V izos’k dj tkrs gaS] tks fd ekuo LokLF; ds fy;s gkfudkjd gksrs gSa blfy,
ihMdkas dk tSo fu;U=.k ykHkdkjh gSA
iz’u 23- ihMd fdls dgrs gaS\
mÙkj & os tUrq rFkk ikni tks Qlyks o blds mRiknksa dks uqdlku igqWpkrs gaS] ihMd dgykrs gaSA
iz’u 24- uohdj.kh; mtkZ L=ksr dks mnkgj.k dh lgk;rk ls le>kb,A
mÙkj & ,sls mtkZ L=ksr ftudk iqufuZek.k fd;k tk ldrk gS] uohdj.kh; mtkZ L=ksr dgYkkrs
gaSAmnk- lkSj mtkZ] iou mtkZA
iz’u 25- tSo mtkZ fdls dgRks gSa\ izeq[k L=ksrkas ds uke fyf[k,A
mÙkj & tSfod dkjdkas ls mRikfnr mtkZ tSo mtkZ dgykrh gSA
izeq[k L=ksr& tSo Hkkj] tykÅ ydMh] ck;ks xSl] ck;ks Mhty]LVkPkZ ,oa fyXukslsyqykst ls bFksuksy
dk fuek.kZ] ’kSokyh; gkbMªkstu QSDVªhA
iz’u 26- tSoHkkj fdls dgrs gaS\
mÙkj & fdlh tho }kjk mRikfnr lEiw.kZ dksf’kdh; ’kq"d Hkkj ;k dkcZfud inkFkZ dks tSoHkkj dgrs
gaSA
iz’u 27- mÙke bZa/ku dk"B okys dksbZ nks iknikas ds okuLifrd uke fy[kkas rFkk mÙke bZa/ku ds dksbZ
nks xq.k fyf[k,A
mÙkj & ccwy ns’kh& ,dsf’k;k fuyksfVdk
[kstMh& izkslksfil flusjsfj;k
xq.k%& mPp ngu {kerk rFkk tyus ij de /kqavk nsus okyk gksuk pkfg,A
iz’u 28- ck;ksMhty D;k gS\blds izeq[k L=ksrkas ds uke fy[kksA
mÙkj & tSfod iknikas ls izkIr Mhty tSls inkFkZ dks ck;ksMhty dgrs gaSA
izeq[k L=ksr& okuLifrd olh; rsy] isVªks ikni ¼olk vEy esfFky ,LVj½
iz’u 29- isVªks ikni fdls dgrs gSa\
mÙkj & ,sls ikni ftuls izkIr mRiknksa dks Mhty] isVªksy vkfn ds LFkku ij dke es fy, tkrs gaS]
isVªks ikni dgykrs gSaA
iz’u 30- isVªks ikni ds dksbZ nks mnkgj.k nhft,A
mÙkj & ikjk jcM] ;wQksfcZ;k] vkd
iz’u 31- Hkkjr o jktLFkku es ck;ksMhty dk mRiknu fdu fdu ikniksa }kjk gksrk gSa\
mÙkj & jrutksr ,oa djat
iz’u 32- mtkZ ikni fdls dgrs gaS\ mnkgj.k nhft,A
mÙkj & ,sls ikni ftuls bFksuksy dk mRiknu fd;k tkrk gS] mtkZ ikni dgykrs ga SA mnkgj.k
xUUkkA
Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 32
iz’u 33- ck;ksxSl dh {kerk izkd`frd xSl ls de D;ksa gksrh gS\
mÙkj & ck;ksxSl eas izkd`frd xSl dh rqyuk eas dkcZuMkbvkWDlkbM dh ek=k vf/kd gksrh gS]
ftlds dkj.k ck;ksxSl dh {kerk de gksrh gSA
iz’u 34- ’kSokyh; gkbMªkstu QSDVªh D;k gS\
mÙkj & ’kSoky ty eas mxus okyh izdk’k la’ys"kh ouLifr gS] ftues izdk’k la’ys"k.k izfØ;k }kjk
dkcksZgkbMªsV o O2 curh gSA ysfdu bl lkekU; izdk’k la’ys"k.k ds le; xa/kd o O2 dh
vkiwfrZ vo:) dj nh tk;s rks izdk’k la’ys"k.k ds vUr es vkDlhtu ds LFkku ij gkbMªkstu xSl
mRiUu gksrh gS]ftldk mi;ksx mtkZ mRiknu esa fd;k tkrk gSA
iz’u 35- vki tho foKku ds fo|kFkhZ gksus ds ukrs fdlku dks D;k lykg nsaxs fd oks vf/kdkf/kd
mit yEcs le; rd ysrk jgs ,oa e`nk Hkh mitkÅ cuh jgsA
m- tSfod d`f"k] fefJr d`f"k] fefJr ’kL;ksRiknu] Qly pØ] tSoukf’k;ksa ds iz;ksx vkfn
viukus dh lykg nsaxs rkfd oks vf/kdkf/kd mit yEcs le; rd ysrk jgs ,oa e`nk Hkh mitkÅ
cuh jgsA
bdkbZ&VI ekuo dkf;Zdh&A
vadHkkj &7
dqy iz’uksa dh la[;k&3
vfr y?kwÙkjkRed iz’uksa dh la[;k &1 ¼1 vaad dk½
y?kwÙkjkRed iz’uksa dh la[;k &1¼2 vaad dk½
fuca/kkRed iz’uksa dh la[;k &1 ¼1$2$1¾4 vaad esa foHkkftr½
uksV%& fuca/kkRed iz’u esa ,d vad dk fp= fp= gksxkA

1- Ekkuo Ropk esa fdrus izeq[k Lrj ik;s tkrs gaS\ uke fyf[k,A
mÙkj & nks Lrj ik;s tkrs gSa& vf/kpeZ rFkk peZ
2- vf/kpeZ dks Lrfjr ,fiFkhfy;y mrd D;kas dgrs gaS\
mÙkj & vf/kpeZ dh dksf’kdk,aa vusd ijrkas dh cuh gksrh gS] blfy, bls Lrfjr ,fiFkhfy;y
mrd dgrs gSaA
3- vf/kpeZ ds Lrjkas ds uke fy[kksA
mÙkj & vadqj.k Lrj] ’kwy Lrj] d.kh Lrj] LoPN Lrj] fd.k Lrj
4-jsVs isXl fdls dgrs gaS\
mÙkj & vf/kpeZ ds vadqj.k Lrj dh dksf’kdkvkas eas yxkrkj foHkkftr gksrh jgrh gSA ftlds
dkj.k bl Lrj dh dksf’kdk,a txg txg ij dxkjkas ds :Ik es ckgj dh vksj mHkjh jgrh gSA
bu mHkkjkas dks jsVs isXl dgrs gaSA
4- peZ fdls dgrs gSa\
mÙkj & ;g Hkzw.kh; ehlksMeZ ls fufeZr Ropk dk Hkhrjh Hkkx gksrk gS] tks fd vf/kpeZ ds uhps
fLFkr gksrk gS rFkk ;g rUrqe; la;ksth mrd dk cuk gksrk gSA blds nks izeq[k Hkkx gksrs gaS
isfiyjh Lrj rFkk tkfydk LrjA

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 33
5- jkse ds izeq[k Hkkxkas ds uke fyf[k, A
mÙkj & jkse iqVd] jkse dh tM+] jkse isfiyk] jkse dk.M] ,jsDVj fiykbZ isf’k;ka
6- ekuo dh nqX/k xzfUFk;ka fdldk :ikUrj.k gS\
mrj& rsy xzfUFk;kas ds :ikUrj.k gSaA
7- ekuo Ropk dks gjQueksyk vax D;ksa dgk tkrk gS\
mÙkj & ekuo Ropk vusd egRoiw.kZ dk;Z djrh gaS] tSls& lqj{kk] rki fu;eu] L=ko.k] iks"kd
inkFkkasZ dk laxzg.k] dadky fuekZ.k es lgk;d] mn~nhiu xzg.k djuk] mRltZu] nka rkas dk fuekZ.k]
’kjhj dh vkd`fr] ySfxad vkd"kZ.k] xeu] iqu:n~Hkou vkfn blfy, bls gjQueksyk vax dgrs
gaSA
8- ekuo dk nUr lw= fyf[k, A
mÙkj & [I=2/2 C=1/1 PM=2/2 M=3/3]×2
9- izksVhu mtkZ vkgkjh; viw.kZrk ds dkj.k gksus okys jksx dk uke fyf[k, A
mÙkj & Dokf’k;ksjdksj
10- vkgkjuky dh thfor voLFkk es fdruh yECkkbZ gksrh gS\
mÙkj & 4-5 ehVj
11- ekuo vkgkjuky ds izeq[k Hkkxksa ds uke fyf[k,A
mÙkj & ekuo vkgkjuky ds izeq[k Hkkx%&
eq[k] eq[k xqfgdk] xzluh] xzfldk] vkek’k;] NksVh vka=] cM+h vk=] eyk’k;] rFkk xqnkA
12- ekuo nUr dh lajpuk ds ckjs es fyf[k, A
mÙkj & ekuo nUr cgqr dBksj lajpUkk,a gksrh gSA izR;sd nUr es rhu Hkkx gksrs ga S&
ewy] xzhok] rFkk f’k[kj
13- vkek’k; eas isfIlukstu rFkk gkbMªksDyksfjd vEy dk fuekZ.k fdu&fdu dksf’kdkvksa es gksrk
gS\
mÙkj & isfIlukstu& eq[; dksf’kdk,a
gkbMªkDyksfjd vEy & vEytu dksf’kdk,a
14-czwuj xzfUFk;ka dgka ik;h tkrh gS\
mÙkj & xzg.kh dh v/k%’ysf"edk eas A
15 ekuo ’kjhj dh lcls cMh ikpd xzfUFk uke fyf[k,A
mÙkj & ;d`r
16-fiÙk jl dk fuek.kZ dgka gksrk gS\ blds izeq[k dk;Z fyf[k, A
mÙkj & fiÙk jl dk fuek.kZ ;d`r ds fiÙkk’k; es gksrk gSA ;d`r ds izeq[k dk;Z fuEu
gS& fiÙk jl dk fuekZ.k] ;wfj;k dk fuekZ.k] Xykbdksftusfll] foVkfeu A dk la’ys"k.k o
lap;
17-eq[k xqgk es ikpu dh izfØ;k dks le>kb;sA
mÙkj & eq[k xqgk es Hkkstu eas ykj feyk;k tkrk gS]rFkk ykj esa ,feysl ,Utkbe ik;k tkrk gS]
tks fd dkcksZgkbMªsV dk ikpu djrk gSA
Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 34

LVkPkZ ,sfeysl ekYVkst+ MSDLVªhu


PH= 6-7
18-ik;lhdj.k fdls dgrs gSa\
mÙkj & fiÙk jl }kjk olk dh cMh xksfydkvkas dks NksVh xksfydkvkas es rksMuk olk dk
ik;lhdj.k dgYkkrk gSA
19-’olu fdls dgrs gSa\
mÙkj & ‘’olu ,d tSo jklk;fud izfØ;k gS] ftles thfor dksf’kdkvksa es mifLFkr Hkkstu
ds vkDlhdj.k ds QyLo:i mtkZ] ty o CO2 izkIr gksrh gSA
20-’olu fdrus izdkj dk gksrk gS\ uke fyf[k, A
mÙkj & ’olu nks izdkj dk gksrk gS& ckg~; vkSj vkUrfjd ’olu
vkUrfjd ’olu nks izdkj dk gksrk gS& vkWDlh vkSj vukWDlh ’olu
21-ekuo ’olu ra= es ik;s tkus okys vaxkas ds uke fyf[k, A
mÙkj & ekuo ’olu ra= %&
uklk fNnz] uklk xqgk] uklk xzluh xqgk] daB] ’okluyh] ’oluh rFkk QsQMs a+A
22-ekuo ’olu rU= dk ukekafdr fp= cukb,A
m-&

23-ekuo ’olu dh fØ;kfof/k dks le>kb,A


mÙkj & ekuo ’olu dh fØ;kfof/k nks pj.kksa es iw.kZ gksrh gSA
a. fu%’olu& ok;q dk ’kjhj es izos’k djuk fu%’olu dgykrk gSA ;g ,d lfØ; izfØ;k gS
ftles ruqiV o ckg~; vUrjki’kqZd isf’k;ksa es ladqpu gksrk gS ftlls o{k xqgk dk vk;ru
c< tkrk gSA blls QsQMka+s eas ok;qe.My ls gok Hkj tkrh gSA
b. mPN~’olu& QsQMka+s ls ok;q dk ’kjhj ls ckgj fudyuk mPN~’olu dgykrk gSA ;g ,d
fuf"Ø; izkoLFkk gksrh gS tc ruqiV o ckg~; vUrjki’kqZd isf’k;ksa eas f’kfFkyrk gkssrh

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 35
gS]ftlds dkj.k o{k xqgk dk vk;ru de gks tkrk gS] vkSj gok QsQM+ksa ls ckgj fudy
tkrh gSA
24-ekuo eas foJke voLFkk es o;Ld dh ’olu nj fdruh gksrh gS\
mÙkj & 16-20 izfr feuV
25-Tokjh; vk;ru fdls dgrs gS\
mÙkj & lkekU; ’olu ds le; ,d fUk%’olu esa QsQM+kas es Hkjh xbZ ok;q dk vk;ru ;k
mPN~’olu eas fudkyh tkus okyh ok;q dk vk;ru Tokjh; vk;ru dgykrk gSA bldk eki 500
feyh- gksrk gSA
26-QsQM+kas dh dqy {kerk dk eki fdruk gksrk gS\
mÙkj & TLC=VC+RV=5800 feyh-
27-U;weksfu;k jksx dk jksxdkjd gSA
mÙkj & LkVªsIVksdksdl U;weksuh
28-:f/kj dksf’kdkvkas dh izfr’krrk dks D;k dgrs gaS\
mÙkj & ghesVksfØV
29-:f/kj es ik;h tkus okyh ,sYcqehu izksVhu dk dk;Z fyf[k,A
mÙkj & ijklj.k nkc mRiUUk djuk
30-Ekkuo es RBC o WBC fdl vuqikr esa ik;h tkrh gS\
mÙkj & 600%1
31-’kjhj dh izfrj{kk dh izFke iafDr ds :Ik eas dkSulh :f/kj df.kdk,a dk;Z djrh gS\
mÙkj & o`gr~ Hk{kdk.kq o U;wVªksfQy
32- ,fUVfgLVkfefud xq.k dkSulh jDr dksf’kdkvksa eas ik;k tkrk gS\
mÙkj & bvksfluksfQy
33-jDr ds pkj dk;Z fyf[k,A
mÙkj & a. O2o CO2 dk ifjogu
‘ b. ’kjhj dk rkieku cuk;s j[kuk
c.jDr dk FkDdk cukuk
d.jksx ls cpko
34- ABO :f/kj rU= dh [kkst fdlus dh \
mÙkj & yS.MLVhuj
35- lkoZf=d nkrk o xzkgh jDr lewg dk uke fyf[k,A
mÙkj & lkoZf=d nkrk& O
lkoZf=d xzkgh& AB
36- jDrk.kqvkas dh lrg ij ik;s tkus okys izfrtu dk uke crkb;sA
mÙkj & izfrtu A rFkk B
37- bfjFkzksCykLVksfll fQVsfyl fdls dgrs gSa\
Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 36

mÙkj & ;fn Rh- ekrk,a ,d ls vf/kd ckj Rh+ f’k’kq ls ;qDr xHkZ/kkj.k djrh gS] rks xHkZLFk f’k’kq
ls izlo ds le; Rh ,sfUVtu ekrk ds jDr eas izos’k dj tkrk gS ftlls ekrk ds jDr es ,sfUV
Rh ,sfUVckWMh cu tkrh gS ;gh ,sfUV Rh ,sfUVckWMh vijk ds ek/;e ls f’k’kq eas igqWpdj RBC dk
y;u dj nsrh gS] bls bfjFkzksCykLVksfll fQVsfyl dgrs gaSA
38- ekuo eas :f/kj Ldanu dh fØ;kfof/k dks vkjs[kh fp= dh lgk;rk ls le>kb;sA
mÙkj& mrd {kfr FkzksEcksIYkkLVhu ifV~Vdk.kqvkas dk VwVuk
LdUnu dkjd VII, X
Ca+2
izksFkzksfEcu lfdz;d
Ca+2
izksFkzksfEcu FkzksfEcu

Qkbfczuksstu Qkbfczu ¼v?kqyu’khy½


Ca+2

Qkbfczu + :f/kj df.kdk,a = FkDdk


39- :f/kj o yfldk es pkj vUrj fyf[k,A
mÙkj &
:f/kj Ykfldk
1-;g lkekU;r;k yky jax dk gksrk gSA ;g jaxghu
2- bles RBC ik;h tkrh gSA bles RBC ugha ik;h tkrh gSA
3- bles WBC de ik;h tkrh gSA bles WBC vf/kd ik;h tkrh gSA
4- bles izksVhu dh ek=k vf/kd gksrh gSA bles izksVhu dh ek=k de gksrh gSA

40- ân; ,oa ifjlapj.k rU= ls lEcfU/kr pkj jksxksa ds uke fyf[k,A
mÙkj & mPp jDrPkki] ân; ’kwy] ân;ikr] dikVh; jksx
41- /keuh o f’kjk es nks vUrj fyf[k,A
mÙkj &
/keuh f’kjk
1- bles dikV ugha gksrs gaSA bles dikV gksrs gSaA
2- bles vkUrfjd O;kl de gksrk gSA bles vkUrfjd O;kl vf/kd gksrk gSA

42- ekuo ân; dh fHkfÙk es ik;s tkus okys Lrjkas ds uke fYkf[k,A
mÙkj & ,fidkfMZ;e] ek;ksdkfMZ;e] ,s.MksdkfMZ;e
43- ekuo ân; dh vkUrfjd lajpuk dk ukekafdr fp= cukb,A
Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 37
mÙkj &

44- ekuo ân; dk xfr fu/kkZjd fdls dgrs gS\


mÙkj & SAN uksM
45- ân; Lianu fdls dgrs gSa\
mÙkj &+ ân; ds y;c) Lianu dks ân; Lianu dgrs gSaA ân; eas isf’k;ksa eas y;c) vkosx mRiUu
djus okyk rU= ik;k tkrk gS ftls ân; dk pkyu rU= dgrs gSaA
46- ân; dk pkyu rU= fdu& fdu ls feydj cuk gqvk gS\
mÙkj & SAN, AVN, fgt c.My] rFkk iqjfdats rUrq
47- ân; pØ fdls dgrs gSa\ bldh izkoLFkkvkas ds uke fyf[k,A
mÙkj & ân; ds ,d Lianu izkjEHk gksus ls ysdj vxys Lianu ds izkjEHk gksus rd ân; ds fofHkUu
Hkkxksa esa gksus okys ifjorZuksa ds Øe dks ân; pØ dgrs gaSA
izkoLFkk,a& vkfyUnkas dk vuqf’kfFkyu
vkfyUnksa dk izdqapu
fuy;ksa dk izdqapu
fuy;ksa dk vuqf’kfFkyu
48- ân; /ofu;kas ds uke fy[kksA
mÙkj & izFke& yc
f}rh;& Mc
49- nksgjk jDr ifjlapj.k rU= fdls dgrs gaS\

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 38
mÙkj & ekuo es :f/kj ds ifjlapj.k dks nksgjk ifjlapj.k dgrs gSa D;kasfd ’kjhj eas ifjlapj.k iw.kZ
gksus ds fy, :f/kj ân; ls nks ckj xqtjrk gSA
50- LoLFk euq"; dk jDrpki gksrk gSA
mÙkj & 120/80 mm/Hg
51- vf/kd mWpkbZ ij euq"; dh RBC ij D;k izHkko iMrk gS\
mÙkj & RBC dh la[;k es o`f+) gks tk;sxhA
52- mRltZu fdls dgrs gaS\
mÙkj & ukbVªkstuh vif’k"V inkFkkaZs dks ’kjhj ls ckgj fudkyus dh izfdz;k dks mRltZu dgrs gSa A
53- ekuo mRltZu rU= ds vaxkas ds uke fyf[k,A
mÙkj & ekuo mRltZu rU= %&
¼ai½ o`Dd&2]lse ds cht ds lkeku
¼aiai½ ew=okfgfu;ka&2
¼aiiai½ ew=k’k;&1
¼aiv½ ew=ekxZ
54- ekuo o`Dd dh vkUrfjd lajpuk ds ckjs esa fyf[k,A
mÙkj & ekuo ds o`Dd ds pkjksa vksj rUrqe; la;ksth Ård dk [kksy ik;k tkrk gsS ftls o`Dd
lEiqV dgrs gaSA blds uhps o`Dd nks Hkkxksa eas foHkkftr gksrk gS&
¼ai½ oYdqV
¼aiai½ e/;ka’k
55- o`Dd dh lajpukRed ,oa fØ;kRed bdkbZ dk uke crkb,A
mÙkj & o`Ddk.kq ;k usÝksu
56- o`Ddk.kq@usÝksu ds fofHkUu Hkkxksa ds uke fyf[k,A
mÙkj & o`Ddk.kq@usÝksu ds fofHkUu Hkkx%&
¼ai½ eSfYi?kh dk;
¼aii½ xzhok
¼aiaiai½ lehiLFk dq.Mfyr ufydk
¼aiv½ gsuys dk ywi
¼av½ nwjLFk dq.Mfyr ufydk
¼vai½ laxzg ufydk,aA
57- ekuo eas ew= fuekZ.k dh fØ;kfof/k ds izeq[k pj.kkas ds uke fyf[k,A
mÙkj & ekuo eas ew= fuekZ.k dh fØ;kfof/k %&
¼ai½ ijkfuL;anu
¼aiai½ oj.kkRed iqujko’kks"k.k
¼aiaiai½ L=ko.kA
58-mRltZu lEcU/kh jksxksa ds uke fyf[k,A

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100 Page No. 39
mÙkj & ;wjsfe;k] xkmWV] o`Dd iRFkjh] ihfy;kA
59- ;wjsfe;k fdls dgrs gaS\
mÙkj & ekuo jDr es ;wfj;k dh ek=k 10-30 mg/100 ml ls vf/kd gks tkrh gS rks ;g voLFkk
;wjsfe;k dgykrh gSA
60- usfÝfVl jksx fdl dkj.k gksrk gS\
mrj& ;g jksx Xykses:yl eas LVªsIVksdksdkbZ thok.kq ds laØe.k ds dkj.k gks tkrk gSA
61- jDr viksgu D;k gS\
mÙkj & jDr viksgu %&tc o`Dd viuk dk;Z djuk cUn dj nsrs gaS rks ;wfj;k o vU; vif’k"V
inkFkksZa dks ’kjhj ls ckgj fudkyus ds fy, d`f=e o`Ddh; ;fqDr dh vko’;drk iMrh gS bl
izfØ;k dks jDr viksgu dgrs gaSA
62- ¼1½ ikpu fdls dgrs gS \ bl ra= ds vax o xzfUFk;ksa ds uke crkb;s A
¼2½ vkgkj uky ds rhu izeq[k dk;Z crkb;sA
¼3½ ekuo ikpu ra= dk ukekafdr fp= cukb,A
mÙkj&¼1½ ikpu%&Hkksstu ds #i esa xzg.k fd;s x;s tfVy inkFkksZ o cM+s v.kqvksa dk fofHkUu
jklk;fud fØ;kvksa rFkk ,Utkbeksa ds ek/;eksa ls ljy inkFkksZ esa cny dj ÅtkZ izkIr djuk ikpu
dgykrk gSA
ikpu ra= ds eq[; vax%&

ikpu ra= dh eq[; xzfUFk;ka%& ¼ai½ ykj xzfUFk


¼ii½ ;d`r xzfUFk ¼iii½ vXuk’k; xzfUFk
¼2½ vkgkjuky ds eq[; dk;Z%&
¼ai½ Hkkstu dks tfVy lsa ljy v.kqvksa esa rksM+dj
mldk ikpu djukA
¼ii½ ifpr Hkkstu dk vo’kks"k.k djukA
¼iii½ Hkkstu dks eq[k lsa ey}kj rd igqapkukA
¼3½ ekuo ikpu ra= dk ukekafdr fp=%&

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100
Page No. 40
63- ekuo ân; dh lajpuk le>kkb,A
ekuo ân; dh lajpuk% &
;g ek¡ly] [k¨[kyk] eqV~Bh ds vkdkj dk] yky jax dk] ân;koj.k ls fÄjk]
otu-300 xzke dk g¨rk gSA ân; esa pkj d{k g¨rs gSa-2 vkfyan o 2 fuy;A ân; ds cka;s
Òkx esa 'kq) o nka;s Òkx esa v'kq) #f/kj ik;k tkrk gSA ân; ds cka;s vkfyUn o cka;k fuy;
f}oyuh dikV ¼ekbVªy okYo½]nka;k vkfyan o nka;k fuy; f=oyuh dikV ls vyx-vyx
jgrs gSaA dikV ls #f/kj foifjr fn'kk esa ugÈ tkrk gSA ân; #f/kj d¨ 'kjhj esa iEi djrk
gSA ân; esa #f/kj n¨ ckj pôj yxkrk gS] bls n¨gjk ifjlapj.k ra= Òh dgrs gSaA ân;
is'khU;kl] ân; dh xfr d¨ fu/kkZfjr djrk gS] bls islesdj ¼xfr Ásjd½ dgk tkrk gSA
64- 1- ekuo o`ô dh lajpuk ds vuqnS/;Z dkV dk ukekafdr fp= cukb;sA
2- ukbVª¨tuh vif'k"V ds vk/kkj ij Ák.kh fdrus Ádkj ds g¨rs gSa\ le>kb,A
3- gekjs 'kjhj ls fudyus okys fdUgÈ n¨ vif'k"V inkFk¨± ds uke crkb;sA
mÙkj % 1- ekuo o`ô dh lajpuk ds vuqnS/;Z dkV dk ukekafdr fp=&

2- ukbVª¨tuh vif'k"V ds vk/kkj ij Ák.kh rhu Ádkj ds g¨rs gSa&


¼I½ ve¨fu;k mRltÊ& tyh; tUrq ve¨fu;k mRltÊ g¨rs gSaA tSls- vfLFky eNfy;k¡]
mÒ;pj] tyh; dhV vkfnA
¼II½ ;wfj;k mRltÊ& Lru/kkjh] leqæh eNfy;k¡A bu tho¨a esa ve¨fu;k ;Ñr }kjk
;wfj;k esa cny tkrk gS] ftls o`ô Nkuus ds ckn mRlftrZr dj nsrs gSaA
¼III½ ;wfjd¨Vsfyd& ;wfjd vEy mRltÊ tSls- i{kh] ljhl`i] dhV vkfnA buesa
ve¨fu;k] ;wfjd vEy esa cny tkrk Gsa

3- CO2] ;wfj;k] ySfDVd vEy vkfnA

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100
Page No. 41

65- /keuh vkSj f’kjk esa vUrj fyf[k,&

/keuh f'kjk
1-;s #f/kj d¨ ân; ls 'kjhj ds fofÒé vax¨a 1-;s 'kjhj ds fofÒé vax¨a ls #f/kj d¨ ân; dh
rd igq¡pkrh gSaA vksj ys tkrh gSaA
2-/keuh dh fHkfÙk eksVh gksrh gSA 2-f’kjk dh fHkfÙk iryh gksrh gSA
3-/kefu;ksa esa #f/kj nkc vf/kd gksrk gSA 3-f’kjkvksa esa #f/kj nkc de gksrk gSA
4-/kefu;ka #f/kj dks ân; lsa vaxks rd ys 4-f’kjk,a #f/kj dks vaxksa lsa ân; rd ys tkrh
tkrh gSA gSA
5- /keuh esa vkWDlhtu ;qDr 'kq) #f/kj cgrk 5- f’kjk esa vkWDlhtu foghu v'kq) #f/kj cgrk
gSA gSA
¼ viokn&Qq¶Qqlh; /keuh ½ ¼ viokn&Q¶qQqlh; f’kjk ½
6-/kefu;¨a esa dikV ugÈ g¨rs gSaA 6-f'kjkvksa esa v)ZpUækdkj dikV g¨rs gSa] t¨
#f/kj d¨ 'kjhj dh vksj mYVk cgus ls j¨drs gSaA
7-/kefu;¨a esa #f/kj vR;f/kd ncko esa cgrk 7- /kefu;¨a esa #f/kj de ncko esa cgrk gSA
gSA 8- f'kjk,¡ Ropk ds lehi fLFkr g¨rh gSaA
8-/kefu;k¡ 'kjhj esa xgjkà esa fLFkr g¨rh gSaA

66- o`Ddk.kq ;k usÝksu dh lajpuk ukekafdr fp= cukb;s A

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100
Page No. 42

bdkbZ&VII ekuo dkf;Zdh&II


vadHkkj &7
dqy iz’uksa dh la[;k&4
vfr y?kwÙkjkRed iz’uksa dh la[;k &3 ¼izR;sd iz’u ,d vaad dk½
fuca/kkRed iz’uksa dh la[;k &1 ¼1$2$1¾4 vaad esa foHkkftr½
uksV%& fuca/kkRed iz’u esa ,d vad dk fp= fp= gksxkA
1- raf=dk rU= dh fØ;kRed bdkbZ dk uke crkb,A
mÙkj & U;wjksu
2- raf=dk rU= ds fdrus Hkkx gksrs gSa] uke fyf[k,A
mÙkj & dsUnzh; rfU=dk ra=] ifj/kh; raf=dk rU=] Lok;Ùk raf=dk rU=
3- efLr"d ij ik;h tkus okyh f>fYy;ksa ds uke fyf[k,A
mÙkj & n`<rkfudk] tkyrkfudk] e`nqrkfudk
4- ,d LoLFk euq"; es izefLr"d es:nzo dh fdruh ek=k ik;h tkrh gS\
mÙkj & 150 ml
5- ekuo efLr"d ds izeq[k Hkkxaksa ds uke fyf[k,A
mÙkj & ekuo efLr"d es izeq[k rhu Hkkx gksrs gaS&
vxzefLr"d e/;efLr"d i’pefLr"d

izefLr"d vxzefLr"d i’p fi.M prqf"V izefLr"d o`Urd

FkSysel gkbiksFkSyes l
vuqefLr"d iksUlosjksykbZ esM~;qyk vkWCykxsVk
6- es:jTtq dh lajpuk dk ukekafdr fp= cukb,A
mÙkj &

7- es:jTtq ds nks dk;Z fyf[k,A


Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100
Page No. 43
mÙkj & ¼v½vuSfPNd fØ;kvksa ij fu;a=.k
¼c½efLr"d ds lHkh dk;kasZ es lgk;rk djukA
8- es:jTtq ls fdruh tksMh es: raf=dk, fudyrh gSa \
mÙkj & 31 tksMhA
9- euq"; es fdruh tksMh diky raf=dk,a ik;h tkrh gSa \
mÙkj & 12 tksMhA
10- izfrorhZ fØ;k fdls dgrs gSa\ ;s fdrus izdkj dh gksrh gS\
mÙkj & ’kjhj eas fdlh mn~nhiu ds dkj.k gksus okyh Lor% rhoz vkSj vuSfPNd fØ;kvkas dks
izfrorhZ fØ;k dgrs gSaA ;g nks izdkj dh gksrh gS& ljy ,oa mikftZr izfrorhZ fØ;kA
11- mikftZr izfrorhZ fØ;k dk ,d mnkgj.k fyf[k,A
mÙkj & fdlh ls ckr djrs gq, Hkh twwrs ds Qhrs cka/k ysukA
12- izfrorhZ pki fdls dgrs gS\ bl ekxZ ds izeq[k vaxksa ds uke fyf[k,A
mÙkj & izfrorhZ fØ;k ds le; vkosx }kjk r; fd;k x;k ekxZ ftls rfU=dk dksf’kdk
cukrh gS izfrorhZ pki dgykrk gSA
bl ekxZ ds izeq[k vax gS& laosnh vax] laosnh dksf’kdk] es:jTtq dk raf=dk dsUnz] pkyd
raf=dk rFkk izHkkoh vaxA
13- ekuo efLr"d dk lcls cMk Hkkx dkSulk gS\
mÙkj & izefLr"d
14- fuEu esa ls izR;sd dk ,d&,d dk;Z crkb,A
a.izefLr"d b.vuqefLr"d c.esM~;wyk vkWCykxsVk
mÙkj & a.izefLr"d& ekufld dk;Z djuk
b.vuqefLr"d& ’kjhj dk lUrqyu cuk;s j[kuk
c.esM~;wyk vkWCykxsVk& vuSfPNd fØ;kvkas ij fu;U=.k
15- us= xksyd dh fHkfÙk es fdrus Lrj ik;s tkrs gSa\
mÙkj & rhu Lrj& ’osr iVy] jDr iVy] n`f"V iVy ¼jsfVuk½
16- jsfVuk es ik;h tkus okyh laosnh dksf’kdkvkas ds uke fyf[k,A
mÙkj & ’ykdk,a o ’kadq
17- ’ykdk,a o ’kadq eas ik;s tkus okys o.kZdksa ds uke crkvksA
mÙkj & ’ykdk,a& jksMksfIlu
’kadq & vk;ksMksfIlu
18- vka[k ds ml LFkku dk uke crkb;s tgka lcls vPNk fn[kkbZ nsrk gSA
mÙkj & ihr fcUnq
19- ihr fcUnq es ik;s tkus okyh xrZ dk uke crkb;sA
mÙkj & Qksfo;k lsUVjsfyl

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100
Page No. 44
20- us= eas izos’k djus okys izdk’k dk fu;U=.k fdlds }kjk fd;k tkrk gS\
mÙkj & ifjrkfjdk
21- us= xksyd dks dksVj es /kqekus ds fy, fdruh dadky isf’k;kW ikbZ tkrh gSa \
mÙkj & 6
22- Iyhdk lsehY;wusfjl D;k gS\
mÙkj & euq"; ds us= ds Hkhrj dks.k ij fLFkr vo’ks"kh fudVsfVax f>Yyh dks Iyhdk
lsehY;wusfjl dgrs gaSA
23- us= eas ikbZ tkus okyh xzfUFk;ksa ds uke crkvksA
mÙkj & ehckseh;u] ekWy dh xzfUFk;kW] rFkk ysØhey xzfUFkA
24- us= dh vkUrfjd lajpuk dk ukekafdr fp= cukb;sA
mÙkj &

25- jsfVuk ij oLrq dk izfrfcEc fdl izdkj dk curk gS\


mÙkj & mYVk o okLrfod
26- leatu fdls dgrs gS\
mÙkj & jsfVuk ij izfrfcEc ds Qksdl fd;s tkus dks leatu ;k Qksdlu dgk tkrk gSA
27- us= dh fØ;kfof/k dks vkjs[k }kjk le>kb;sA
mÙkj & us= dh fØ;kfof/k %&oLrq ls ijkofrZr izdk’k iqryh ls vkW[kksa eas izos’k
us=ksn nzo ysUl dkpkHk rjy jsfVuk ij izfrfcEc raf=dk vkosx
mRiUu n`d raf=dk efLr"d vuqHkwfr
28- oLrq dk jax Hksn fdl dksf’kdk }kjk fd;k tkrk gS\
mÙkj & ’kadq dksf’kdk ¼vk;ksMksfIlu o.kZd½
29- /khes izdk’k ds fy, laosnh dksf’kdk dk uke fyf[k,A
mÙkj & ’ykdk,a ¼jksMksfIlu o.kZd½
30- us= ds lkekU; jksxakas ds uke fyf[k,A
mÙkj & fudV n`f"V nks"k] nwj n`f"V nks"k] eksfr;kfcUn] o.kkZU/krk

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100
Page No. 45
31- fudV n`f"V nks"k fdls dgrs gSa\
mÙkj & fudV n`f"V nks"k eas O;fDr dks nwj dh oLrq lkQ fn[kkbZ ugha nssrh gS] blds fy,
vory ysal dk iz;ksx fd;k tkrk gSA
32- nwj n`f"V nks"k D;k gS\
mÙkj & bl nks"k eas O;fDr dks fudV dh oLrq lkQ fn[kkbZ ugha nsrh gS] blds fy, mÙky
ysal dk iz;ksx fd;k tkrk gSA
33- dku ds eq[; Hkkxkas ds uke fyf[k,A
mÙkj & dku ds eq[; Hkkx%&
¼ai½ ckg; d.kZ% & d.kZ fiUuk] d.kZ uky ,oa d.kZiVg f>Yyh
¼aiai½ e/; d.kZ%& esfy;l] bUdl] LVsiht vfLFk;ak
¼aiiai½ vUr% d.kZ%& d.kkZorZ ¼dkWfDYk;k½]iz/kzk.kA
34- e/; d.kZ eas ikbZ tkus okyh vfLFk;ksa ds uke crkb;sA
mÙkj & esfy;l] bUdl] LVsihtA
35- ekuo d.kZ ds vUr% d.kZ ds fofHkUUk Hkkxksa ds uke fyf[k,A
mÙkj & (i)d.kkZorZ ¼dkWfDYk;k½
(ii)iz/kzk.k
36- ekuo ds d.kZ esa lquus o lUrqyu dk dk;Z fdlds }kjk fd;k tkrk gS\
mÙkj & lquus dk dk;Z& dkWVhZ jkse vax
lUrqyu dk dk;Z& rhu v)Zo`Ùkkdkj ukyas
37- ekuo d.kZ ds nks dk;Z fyf[k,A
mÙkj &v- lquus dk
c- lUrqyu cukus dk
38- ekuo d.kZ dh vkUrfjd lajpuk dk ukekafdr fp= cukb;sA
mÙkj &

39- d.kZ }kjk lquus dh fØ;kfof/k dks vkjs[k }kjk le>kb;sA

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100
Page No. 46

mÙkj & d.kZ }kjk lquus dh fØ;kfof/k %&d.kZ iYyo }kjk /ofu rjax ,df=r d.kZ
dwgj d.kZ iVg dEiUu mRiUu esfy;l budl
LVsiht QsusLVªk vksosfyl vUr% d.kZ d.kkZorZ ds ,.MksfyEQ es
xfr Lianu dkWVhZ ds vax es Lianu raf=dk vkosx efLr"d
lqukbZ nsrk gSA
40- ekuo d.kZ ds nks jksxkas ds uke fyf[k,A
mÙkj & esfu,lZ jksx
d.kZ ’kks/k
41- ekuo eas ’kqØk.kqvkas dk fuekZ.k fdu dksf’kdkvkas }kjk gksrk gS\
mÙkj & ’kqØk.kqtuh; dksf’kdk,a
42- uj tuu ra= ds vaxkas ds uke fyf[k,A
mÙkj & uj tuu ra= ds vax%&
¼ai½ o`"k.k&,d tksM+h
¼aii½ vf/ko`"k.k &,d tksM+h
¼aiii½’kqØokfguh &,d tksM+h
¼aiv½ ew=ekxZ
¼av½ lgk;d tuu xzfUFk;ka& izksLVsV] ’kqØk’k;] dkWÅij xzfUFk
¼avai½ f’k’uA
43- ekuo ds uj tuu ra= esa ik;h tkus okyh lgk;d tuu xzfUFk;kas ds uke crkb;sA
mÙkj & izksLVsV] ’kqØk’k;] dkWÅij xzfUFk
44- eknk tuu ra= dk ukekafdr fp= cukb;sA
mÙkj &

45- eknk tuu ra= ds vaxksa ds uke fyf[k,A


mÙkj & eknk tuu ra= ds vax%&
¼ai½ v.Mk’k;&,d tkM+h
¼aii½ v.Mokfguh &,d tkM+h
¼aiaiai½ xHkkZ’k; &,d
¼aiv½;ksfu
¼av½ Hkx
Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100
Page No. 47

¼avi½ cFkksZfyu dh xzfUFk;ka


¼aviai½ Lru xzfUFk;kaA
46- v.Mk’k; ds ckjs es laf{kIr eas crkb;sA
mÙkj & eknkvkas es cknke dh vkd`fr ds nks v.Mk’k; mnjxqgk es fLFkr gksrs gaS] vkUrfjd
ljapuk ds vk/kkj ij v.Mk’k; ds nks Hkkx gksrs gaS& oYdqV vkSj e/;ka’k
oYdqV vkSj e/;ka’k dk la;ksth mrd ls fufeZr Hkkx LVªksek dgykrk gSA LVªksek eas xzkfQ;u
iqfVdk,a ikbZ tkrh gS ftuds ifjiDou ls v.Mk.kq dk fuekZ.k gksrk gSA
47- ;ksfu es mifLFkr thok.kq dk uke fyf[k,A
mÙkj& ysDVkscsflyl
48- ekuo lfgr vf/kdka’k Lruh eas o`"k.k mnjxqgk ds ckgj o`"k.kdks"k eas D;kas ik;s tkrs gS\a
mÙkj& ‘’kØk.kqvkas dk ifjiDou mnjxqgk es vf/kd rkieku ds dkj.k laHko ugha gS blfy,
mnjxqgk ls ckgj ik;s tkrs gaSA
49- xHkkZ’k; dh vkUrfjd xqgh; lrg ij ik;h tkus okyh ’ys"ek Lrj dks D;k dgrs ga S\
mÙkj& xHkkZ’k; vUr%Lrj
50- ekuo ’kjhj eas fdrus izdkj dh xzfUFk;ka ikbZ tkrh gaS\
mÙkj& cfg%L=koh] vUr%L=koh rFkk fefJr
51- fefJr xzfUFk dk uke fyf[k,A
mÙkj& vXuk’k;
52- vUr%L=koh foKku ds tud dk uke fyf[k,A
mÙkj& FkkWel ,fMlu
53-loZizFke [kksts x, gkeksZu dk uke fyf[k,A
mÙkj& flØsfVu
54- gkeksZu fdls dgrs gS\
mÙkj& vUr%L=koh xzfUFk;ksa }kjk ftu jklk;fud ;kSfxdksa dk L=ko fd;k tkrk gS] mUgs
gkeksZu dgrs gSaA
55- ekuo ’kjhj esa ik;h tkus okyh vUr%L=koh xzfUFk;kas ds uke fyf[k,A
mÙkj& gkbiksFkSysel ih;w"k FkkbjkWbM iSjkFkkbjkWbM
Fkkbel ihfu;y dk; vXuk’k; vf/ko`Dd
o`"k.k v.Mk’k;
56- gkbiksFkSysel vUr%L=koh fu;eu dk loksZPp dek.Mj D;ksa dgk tkrk gS\
mÙkj& gkbiksFkSysel }kjk ekspd rFkk fujks/kh gkeksZukas dk L=ko.k fd;k tkrk gS tks ih;w"k
xzfUFk }kjk gkeksZuks ds mRiknu o L=ko.k ij fu;U=.k djrs gS blfy, bls vUr%L=koh
fu;eu dk loksZPp dek.Mj dgrs gSaA
57- ih;w"k xzfUFk fdruh ikfy;ksa dh cuh gksrh gS] uke fyf[k,A
mÙkj& vxzikfy rFkk Ik’pikfy
58- ih;w"k dh vxzikfy rFkk Ik’pikfy }kjk L=kfor gkeksZuksa ds uke fyf[k,A
mÙkj& vxzikfy & o`f+} gkeksZu] TSH, ACTH, LTH
Ik’pikfy & oslksizkslhu rFkk vkWDlhVksflu
59- FkkbjkWbM xzfUFk }kjk L=kfor gkeksZukas ds uke fyf[k,A

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100
Page No. 48
mÙkj& FkkbjkWfDlu rFkk dSfYlVksfuu gkeksZu
60- FkkbjkWfDlu gkeksZu ds nks dk;Z fyf[k,A
mÙkj& ¼v½mikip; nj ij fu;a=.k
¼c½dk;kUrj.k esa lgk;d
61- FkkbjkWbM dh vkRegR;k fdls dgrs gSa\
mÙkj& gk’kheksVks jksxA
62- dkWfyi gkeksZu fdl xzfUFk }kjk L=kfor fd;k tkrk gS\
mÙkj& iSjkFkkbjkWbM xzfUFk }kjk
63- fdl xzfUFk dks izfrj{kk dk vax dgk tkrk gS\
mÙkj& Fkkbel xzfUFk
64- ,slh xzfUFk dk uke crkb, ftldk vkdkj ;kSoukoLFkk ds Ik’pkr yxkrkj ?kVrk gSA
mÙkj& Fkkbel xzfUFk
65- ySafxd tSfod ?kM+h fdl xzfUFk dks dgk tkrk gS\
mÙkj& ihfu;y dk;
66- bUlqfyu gkeksZu vXuk’k; dh fdu dksf’kdkvksa ls L=kfor gksrk gS\
mÙkj& chVk dksf’kdkvksa ls A
66- e/kqesg jksx D;k gS\
mÙkj& jDr eas Xyqdkst dh ek=k vf/kd gks tkrh gS rks bls e/kqesg jksx dgrs ga SA
67- 4S xzfUFk o 3F xzfUFk fdls dgrs gS\
mÙkj& 4S(SALT,SUGAR, STRESS & SEX RELATED)& vf/ko`Dd
3F( FEAR,FIGHT & FLIGHT)& vf/ko`Dd e/;ka’k
68- v.Mk’k; }kjk L=kfor gkeksZukas ds uke fyf[k,A
mÙkj& ,LVªkstu] izkstsLVsjksu] fjysfDlu
69- tunuk’ku fdls dgrs gSa \
mÙkj& ;kSoukoLFkk ls iwoZ o`"k.kkas dks ’kY; fØ;k }kjk gVk nsus dks tunuk’ku dgrs gSaA
70- mikfLFk o vfLFk dh vk/kk=h eas dkSuls izksVhu ik;s tkrs gSa \
mÙkj& mikfLFk& dkWfUMªu
vfLFk& vkslhu
71- ekuo ds v{kh; o mikaxh; dadky esa fdruh vfLFk;ka ikbZ tkrh gS\
mÙkj& v{kh; dadky& 80
mikaxh; dadky& 126
72- d’ks:d n.M esa fdruh d’ks:dk,a gksrh gS\
mÙkj& 33
73- euq"; ds xzhok izns’k eas fdruh d’ks:dk,a ikbZ tkrh gS\
mÙkj& 7 ¼izFke &,Vyl] f}rh; &,fDll] ’ks"k ikap& izk:ih½
74- vales[kyk ds v/kkZa’k dk D;k uke gS\
mÙkj& vukedkfLFk
75- vales[kyk o Jksf.kes[kyk eas ikbZ tkus okyh xqgkvksa ds uke crkb;sA
mÙkj& vales[kyk& val myw[ky

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100
Page No. 49
Jksf.kes[kyk& Jksf.k myw[ky
76- ekuo gkFk dh vaxqyh dk lw= fyf[k,A
mÙkj& 2]3]3]3]3
77- euq"; ds ’kjhj dh lcls yEch vfLFk dk uke fyf[k,A
mÙkj& Qhej
78- laf/k fdls dgrs gaS] fdrus izdkj dh gksrh gS uke fyf[k,A
mÙkj& laf/k og LFky gS tgka nks ;k vf/kd vfLFk;ka ,oa mikfLFk;ka ijLij tqMrh gS ;s rhu
izdkj dh gksrh gS&
vpy] vkaf’kd py rFkk py laf/k
79- lkdksZlkse fdls dgrs gS\
mÙkj& is’kh dksf’kdk ds ekbVksdkWfUMª;ka lkdksZlkse dgykrs gSaA
80- is’kh ladqpu eas fdl vk;u dh vko’;drk gksrh gS\
mÙkj& Ca2+
81- lkdksZeh;j fdls dgrs gS\
mÙkj& is’kh rUrqvksa dh fØ;kRed bdkbZ dks]lkdksZeh;j dgrs gaaSA
82- vfLFk;ksa ds izeq[k jksxksa ds uke fyf[k,A
mÙkj& laf/k ’kks/k] vksfLV;ksiksjksfll] xfB;kA
83- dUnqd [kfYydk laf/k dk mnkgj.k crkb;sA
mÙkj& LdU/k laaf/k vkSj Jksf.k laf/kA
84- varL=koh xzfUFk;ksa ds uke] muls L=kfor gkeksZu ds uke rFkk dk;Z fyf[k, &
varL=koh L=kfor gkeksZu dk;Z
xzfUFk;ka
gkbi¨FkSysel e¨pd gke¨Zu ih;w"k xazfFk ds L=ko.k d¨ Ásfjr djukA
xazfFk&ekLVj fuj¨/kh gke¨Zu ih;w"k xazfFk ls L=ko.k gke¨Zu dk fu;a=.k
vkWQ ekLVj djukA muds L=ko.k d¨ j¨dukA
xzafFk
ih;w"kxzafFk vkWfDlVksflu]
&ekLVj xzafFk oSlksizksflu
o`f) gkeksZu 'kjhj dh o`f) vkSj fodkl dks fu;af=r
djukA
fifu;y xzafFk esysVksfuu nSfud y; fØ;kvksa dk fu;eu &tSfod ?kM+h
Fkk;jkbM xzfUFk FkkbjksfDlu mikip; fØ;kvksa dk fu;a=.k djukA
FkkbjksfDlu dh deh ls ?ksa?kk jksx gksrk gSA
iSjkFkk;jkbM iSjkFkkeksZu #f/kj esa dSfY’k;e o QkLQsV ds Lrjksa dks
xzfUFk fu;af=r djukA iSjkFkkeksZu dh deh ls fVVsuh
jksx gksrk gSA
,fMªuy xzafFk ,fMªuyhu] ukWj,fMªuyhu vkikrdkyhu ifjfLFkfr;ksa ls lkeuk djukA
¼vf/ko`Dd ¼nksuksa vkikrdkyhu ,fMªuyhu &djks ;k ejks gkeksZu
xzafFk½ gkeksZu½

Biology
‘ks[kkokVh fe’ku &100
Page No. 50

Fkkbel Fkkbekslhu ;kSoukjaHk ds ckn fldqM+ tkrh gS


o`"k.k VsLVksLVhjksu uj xkS.k ySafxd y{k.kksa dk fodkl djukA
vaMk'k; ,LVªkstu] izkstsLVsjksu eknk xkS.k ySafxd y{k.kksa dk fodkl djukA
85- ekuo esa vaxj o`"k.k o`"k.kdks"k esa ugha mrjs rks tuu dh fØ;k ij D;k izHkko iM+sxk\
mÙkj& ‘’kqØk.kqvkas dk ifjiDou mnjxqgk es vf/kd rkieku ds dkj.k laHko ugha gS blfy,
o`"k.k mnjxqgk ls ckgj ik;s tkrs gaS vr% vaxj o`"k.k o`"k.kdks"k esa ugha mrjs rks O;fDr ca/;
gksxkA
86- ekuo esa vaxj o`"k.k esa fLFkr lVksZyh dh dksf’kdkvksa dks gVk fn;k tk;s rks tuu dh
fØ;k ij D;k izHkko iM+sxk\
mÙkj& ‘’kqØk.kqvkas dks iks"k.k ugha feysxk ,oa ’kqØk.kqvkas dk ifjiDou ugha gksxk rFkk O;fDr
ca/; gksxkA
iz’u 87- raf=dk dksf'kdk dk ukekafdr fp= cukb;s A

iz’u 88-ekuo efLr"d dk ukekafdr fp= cukb;s A

iz’u 89- ekuo isf’k;ksa ds izdkj fyf[k, A


m- ekuo isf’k;ka%&
1- jSf[kr isf’k;ka&,sfPNd]gkFk&iSj dh isf’k;ka
2- vjSf[kr isf’k;ka&vuSfPNd&vkaUrfjd vaxksa dh isf’k;ka
3- àn; isf’k;ka& vuSfPNd] àn; isf’k;kaA
Biology

Vous aimerez peut-être aussi