Vous êtes sur la page 1sur 3

b œ» _œ» _œ»» _œ» œ»

»œ»» bœ»»» œ»»» œ»»» œ»»»» _»»» _»»»» _»» _»» _»» œ»»»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» bœ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» bœ»»» œ»»» ˙»»» .
90

»
ß l===================================
& » l l » =l
l l rall. dim.
l l
Íl  ll  ll 
===================================
? =ll
l
l   
l===================================
? l l =l
l l l l
l  l  l  l
===================================
l? l l =l
l
Jœ» ‰ Œ w w
& »»
l=================================== Ó
l l =l
l l F l l
l
dim.


& Jœ»»»
Œ Ó l w l w
l=================================== =l
lF l l
l Jœ»» ‰ #w w
dim.

l l l
B » Œ
l=================================== Ó
lF l =l
l l l _w l
_
_J»»» œ
» _w
dim.

l ‰ Œ l l l
l=================================== Ó
? l F l = l
l l
dim.
l l
Jœ»»» ‰ Œ
ll=================================== Ó w w
? lF dim.
l =l

__œ»»» b _
œ»»» _
_ œ»»» _ »˙»» . _ »œ»» b _ œ»»» _
_ œ»»» _
»
œ U
»œ»» . (long)
_ ...
_ _ _ _ _ _ _
» _
» » » » » » » » b 8 œ»»= 172œ» œ»»» œ»» œ» œnœ>»»œ»œ œ»»» œ»» œ» œ»»» œ»» œ» œnœ>»œ»»œ
q
‰ b
93

ß l===================================
& l ll 8 » » »
œ
» »» » » »» »»» l » »» » » »» »»» =l
.
. f
l l .. . l l _»œ»»7 l Jœ» _»œ»» l
Íl  ll  b 8
ll ll b 8 » »
œ
J
» ‰ ‰ »
œ
J
» ‰ ‰ ll » » ‰ ‰ »
œ
J
» ‰ ‰
» » =ll
m

===================================
?
l f
l 88 œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»
 
Hand drums

l===================================
? l ll » » » l » » » =l
l l ll f l l
H.H+ > œ»» >œ»»
l  l  ll 8 Ó 8 Œ » l Ó Œ » l
l===================================
? l ll
f
l =l
l U
w
l=================================== ˙»» . Jœ»» ‰ b b 88 Jœ»» ‰ ‰ Jœ»» ‰ ‰ nœ>»»» Jœ»» ‰ ‰ Jœ»» ‰ ‰ nœ>»»»
pizz.

& l » » ll » » l » » =l
l l « l l f l l
l « «« U ‰ bb pizz.
8 ‰ ‰ ‰ ‰ > ‰ ‰ ‰ ‰ >
& w l ˙« . ˆ«
j l l 8 Jœ»»» Jœ»» œ»» l Jœ»»» Jœ»» œ»»
» =l
l=================================== l  » » »
l w »
˙
» . »
œ
J
» U‰ l l b pizz. 8
fJœ»
» ‰ ‰ »
œ
J
» ‰ ‰
>œ»
»
l
»
œ
J
» ‰ ‰ »
œ
J
» ‰ ‰
>œ»
»
l
l » » ll b 8 » » » l » » » =l
l===================================
B l ll l l
l f
_w l _»˙» . _J»œ»» U l l pizz. _J»œ»» _J»œ»» _>»œ»» l _J»œ» _J»œ»» _>»œ»» l
l l » ‰ l l bb 8 8 ‰ ‰ ‰ ‰ l » ‰ ‰ ‰ ‰ l
l===================================
? l ll l = l
l U f > >
w l »
˙ . »
œ
J l l
‰ b b 88 »» ‰ ‰ »» ‰ ‰ »» »
œ
J »
œ
J »
œ l »
œ
J
»» ‰ ‰ »» ‰ ‰ »» »
œ
J »
œ l
ll=================================== » »
pizz.

? l » » ll l =l

13 Gem of the Kaipara - Score
 _»
b b œ»» œ» »
œ
» »
œ œ
>
nœ»»œ» »
œ
» »
œ »
œ
» »
œ nœ>»œ»» œ>œ»œ»» œ»»» bœ»» œ» œ»»» œ»» œ» œ>œ»»œ»œ»
œ œ»»» bœ»» œ» œ»»» œ»» œ» œ>œ»œ»»œ
97

» »» œ»»» »» »» œ»»» œ»»


ß l===================================
& » l » »» œ»»» »» »» œ»»» œ»» œ»» l » »» » » »» »» l » »» » » »» »»» =l
l _7»œ»» lm _7œ»»» _œ»»» l mJœ»» »
œ
J l Jœ» »
œ
J l
Íl »
œ
J »
œ
J »
œ
J »
œ
J » » »
b b »» ‰ ‰ »» ‰ ‰ l »» ‰ ‰ »» ‰ ‰ l » ‰ ‰ » ‰ ‰ œ»»» l » ‰ ‰ » ‰ ‰ œ»»» l
m 7

===================================
l? l l l =l
l œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»
l===================================
? » » » l » » » l » » » l » » » l
=
l >œ»» l >œ»» >œ»» l >œ»» l >œ»» l
l Ó Œ » l Ó Œ » » l Ó Œ » l Ó Œ » l
===================================
l? l l l =l
l >
l b b Jœ»»» ‰ ‰ Jœ»»» ‰ ‰ nœ»»» Jœ»»» ‰ ‰ Jœ»»» ‰ ‰ nœ>»»» bœJ»»» ‰ ‰ Jœ»»» ‰ ‰ >œ»»» bœJ»»» ‰ ‰ Jœ»»» ‰ ‰ >œ»»»
===================================
l& l l l =l
l b b Jœ» ‰ ‰ Jœ» ‰ ‰ >œ» l l « «« ‰ ‰ ««ˆ« l « «« ‰ ‰ ««ˆ« l
l »» »
œ
J ‰ ‰ »
œ
J ‰ ‰ > »
œ l bˆj «
« ‰ ‰ ˆ«
j l bˆj «
« ‰ ‰ ˆ«
j
»» »»
l===================================
& »» »» »» > > =l
l b Jœ»» >œ»» l >œ»» l >œ»» l >œ»» l
‰ ‰ » ‰ ‰ » »
œ
J
» »
œ
J
»
l » ‰ ‰ » ‰ ‰ » »
œ
J
» »
œ
J
l »» ‰ ‰ »» ‰ ‰ » »
œ
J »
œ
J
l »» ‰ ‰ »» ‰ ‰ » »
œ
J l
Bb »
l===================================
l l l = l
l
_J»œ»» _J»œ»» _>»œ»» l _J»œ» > l Jœ» l Jœ» l
l
b ‰ ‰ ‰ ‰ l » ‰ ‰ _J»œ»» ‰ ‰ _»œ»» l »» ‰ ‰ Jœ»»» ‰ ‰ >œ»» l »» ‰ ‰ Jœ»»» ‰ ‰ >œ»» l
?b
l===================================
l l
»
l
» = l
l > > »
œ
J »
œ
J »
œ
J »
œ
J
b Jœ»» ‰ ‰ Jœ»»» ‰ ‰ œ»»»
ll=================================== l Jœ»»» ‰ ‰ Jœ»»» ‰ ‰ œ»»» l »» ‰ ‰ »» ‰ ‰ >œ»» l »» ‰ ‰ »» ‰ ‰ >œ»» l
?b » l l » l » =l

 _» > > > >


> »
œ œ»»» bœ»» œ» œ»»» œ»» œ» œ>»œœ»»œ œ>œ»œ»»œ _»œ»» œ»»» œ»» œ»»» _»œ»» œ»»» nœ_œ»»œ»œ» œ_œ»œ»»œ» _»œ»» œ»»» œ»» œ»»» _œ»»» œ»»» nœ_œ»»œ»œ» œ_œ»œ»»œ»
bb »œ»» bœ»» œ» œ»»» œ»» œ» œœ»»»œ
101

» »» » » »» »»
ß l===================================
& l » »» » » »» »» »» l » » » l » » = » l
l »
œ
J »
œ
J l mJœ» »
œ
J l m_J»œ» _J»œ»» ‰ ‰ œ»7 œ» l _J»œ»» ‰ ‰ _J»œ»» ‰ ‰ œ» œ» l
Íl »
b » ‰ ‰ » ‰ ‰ œ»»» » » »
ll » ‰ ‰ » ‰ ‰ œ»»» œ»»» ll » ‰ ‰ »» »» l »» »» l
m

?b
7 7

=================================== l =l
l
l œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»
»
l===================================
? » » l » » » l » » » l » » = » l
l >œ» l >œ» >œ» l >œ» >œ» l >œ» >œ» l
l Ó Œ »
» l Ó Œ »
» » l Ó » Œ »
» » l Ó » Œ »» »» l
===================================
l ? l l l =l
l
b b bœJ»» ‰ ‰ Jœ»» ‰ ‰ >œ»»»
l=================================== bœJ»» ‰ ‰ Jœ»» ‰ ‰ >œ»»» Jœ»» ‰ ‰ Jœ»» ‰ ‰ >œ»» Jœ»» ‰ ‰ Jœ»» ‰ ‰ >œ»»
& » » l » » l » » » l » » » =l
l l l l l
l b « « « « « « « ‰ ‰ « ‰ ‰ « ‰ ‰ « ‰ ‰
& b bˆj
«« ‰ ‰ «j ˆ« ‰ ‰ >«ˆ«
l===================================
l bˆ«j « ‰ ‰ «j ˆ« ‰ ‰ >«ˆ« l «j ˆ« «j
ˆ« nœ>»»» l «j ˆ« «j
ˆ« nœ>»»» =l
l l l l
l l Jœ» l Jœ» ‰ ‰ Jœ» ‰ ‰ >œ» l Jœ» ‰ ‰ Jœ» ‰ ‰ >œ» l
l b b Jœ»»» ‰ ‰ Jœ»»» ‰ ‰ >œ»»» l » » ‰ ‰ »
œ
J
»
» ‰ ‰
>œ»»
» l » » »
» »
» l » » »
» »
» =l
===================================
lB l l l l
l l l œ
»
J œ
»
J > œ
» l œ
»
J œ
»
J > œ
» l
l b Jœ»»» ‰ ‰ Jœ»»» ‰ ‰ >œ»» Jœ»»» ‰ ‰ Jœ»»» ‰ ‰ >œ» _»» ‰ ‰ _»» ‰ ‰ _»» _»» ‰ ‰ _»» ‰ ‰ _»»
?b » l »» l l =l
l=================================== l l l l
l Jœ»» Jœ»» »
œ
J »
œ
J _ œ
»
J
» _ œ
»
J
» >»œ»
_ _ œ
»
J
» _ œ
»
J
» >»œ»
_
b » ‰ ‰ » ‰ ‰ >œ»»» l »» ‰ ‰ »» ‰ ‰ >œ» l » ‰ ‰ » ‰ ‰ » l » ‰ ‰ » ‰ ‰ » l
ll===================================
?b l »» l l =l
14 Gem of the Kaipara - Score
 > > _» > > _
q.
»œ»» _ œ»»» _ œ»»» _»œ _
_ œ
» _
œ
» n _ »
œ _»
œ _ œ
» _
œ
» n _ œ
» _»
œ _
_ _
_ _
_ _œ»»»» _œ»»» b _œ»» œ» _œ»» _»œ»» __œ»»»» _œ»»»
= 138

bb » »» œ»» »» » »» œ»»» œ»»» » »


œ »
œ » »
œ œ »
œ œ »
œ »
» »
œ
» »
œ »
œ
» »
» »
œ
» œ œ
»
»
œ œ»
œ
»
œ n 6 » »
» » »
» »»» »» »»»
» »» » » »» »» l l n 8
105

ß l===================================
& » l l =l
l l _J»œ ll f l
Íl _J»œ _J»œ
bb »» ‰ ‰ »» ‰ ‰ œ»»» œ»»» l »» ‰ ‰ »» ‰ ‰ œ»»» œ»»» l l n n 68 Jœ»»» ‰ ‰ Jœ»»» ‰ ‰ l Œ .
_J»œ Jœ»»» ‰ ‰ l
m m

=ll
7 7 m

===================================
? l ll l
l
l œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»» 6
l===================================
? » » » l » » » ll 8  l  =l
l >œ»» >œ»» l >»œ» >œ»» l l l l
l Ó Œ » » l Ó Œ » » l l 68  l  l
===================================
l ? l l l l = l
l
b b Jœ»» ‰ ‰ Jœ»» ‰ ‰ >œ»» Jœ»»» ‰ ‰ Jœ»»» ‰ ‰ >œ»»» n 6 Jœ»» ‰ ‰ Jœ»»» ‰ ‰ Œ . Jœ»»» ‰ ‰
l===================================
& » » » l ll n 8 » l =l
l l ll f l l
l b « ‰ ‰ « ‰ ‰ > l «j « ‰ ‰ « ‰ ‰ n
&b j
l=================================== «ˆ« «j
ˆ« nœ»»» ˆ« «j
ˆ« nœ>»»» l l n 68 Jœ»» ‰ ‰ Jœ»» ‰ ‰ l Œ .
» »
Jœ»»» ‰ ‰ l
=l
l ll f l
l l Jœ» ‰ ‰ Jœ» ‰ ‰ >œ» ll
l b b Jœ»»» ‰ ‰ Jœ»»» ‰ ‰ >œ»»» n 6 Jœ»»» ‰ ‰ Jœ»»» ‰ ‰ l . Jœ»»» ‰ ‰ l
l » » »
» »
» ll n 8 l Œ
===================================
lB =l
l ll f l l
l > l _J»œ» > ll _ œ
» _ œ
» l _ œ
» l
l b _J»œ»» ‰ ‰ _J»œ»» ‰ ‰ _»œ»» l » ‰ ‰ _J»œ»» ‰ ‰ _»œ»» l l n 6
_»J»œ»
» ‰ ‰
_»Jœ»»
» ‰ ‰ l Œ .
_»Jœ»»
» ‰ ‰
?b
l=================================== n 8 =l
l ll f l l
l _J»œ»» ‰ ‰ _J»œ»» ‰ ‰ _>»œ»» _ œ
»
J
»
l » ‰ ‰ » ‰ ‰ » _ œ
»
J
» _>»œ»
l l n 6 Jœ»»» ‰ ‰ Jœ»»» ‰ ‰ l Œ . Jœ»»» ‰ ‰ l
b
ll===================================
?b l ll n 8 l =l
f
___œ»»» _ œ»»» _ œ»»» _»œ _ _
œ»»» #_
»œ»» _
_ œ»»» _œ»» _œ» _œ»» œ»
_ »œ œ»
109
» » » » »» »
_
_ » _
_ » »
œ
_
» »
œ
_
» b _
»
œ
»»» œ»» »»» » » » _
»
œ _ œ
»
» _
»
œ
_
» _
_ _
_ » »»» _
» _
_ _»»» _ _»»» _ _»»» _ _»»» b _œ»»» _ _œ»»»» __œ»»»»» ___»»»» ___œ»»»» ___»»»»
_
ß l===================================
& l » » » l l =l
l Jœ»»» ‰ ‰ Œ . l Jœ»»» ‰ ‰ l _J»œ»» ‰ ‰ _J»œ»» ‰ ‰ l Œ .
m
_J»œ»» l
Íl l Œ . l l ‰ ‰ l
===================================
? l l l =l
l
l    
===================================
l? l l l =l
l l l l l
 ll  ll  ll 
l===================================
? =ll
l
l Jœ»» ‰ ‰ Œ . Jœ»» ‰ ‰ Jœ»» ‰ ‰ Jœ»» ‰ ‰ Jœ»» ‰ ‰
»
l=================================== Œ. » » » Œ. »
& l l l =l
l l l l l
l Jœ»»» ‰ ‰ Œ . l Œ. Jœ»»» ‰ ‰ l Jœ»»» ‰ ‰ Jœ»»» ‰ ‰ l Œ . Jœ»»» ‰ ‰ l
===================================
l & l l l =l
l Jœ»»» ‰ ‰ . l Jœ»»» ‰ ‰ l Jœ»»» ‰ ‰ Jœ»»» ‰ ‰ l . Jœ»»» ‰ ‰ l
l=================================== Œ l Œ . l l Œ
B =l
l l l l l
l _
_»J»œ œ
» l _
_»Jœ» œ
» l _»œJ»œ _»œJœ»» l _»œJ»œ» l
»» ‰ ‰ Œ .
l=================================== l Œ . »
» ‰ ‰ l » »
» ‰ ‰ »
» ‰ ‰ l Œ . »
» ‰ ‰
? =l
l l l l l
l Jœ»» ‰ ‰ . l Œ. Jœ»» ‰ ‰ l » ‰ ‰ » ‰ ‰ l . _ œ
»
J
» _ œ
»
J
» _ œ
»
J
»
» Œ » Œ » ‰ ‰ l
l===================================
? l l l =l
15 Gem of the Kaipara - Score