Vous êtes sur la page 1sur 2

Dziennik Ustaw Nr 252 — 16542 — Poz.

2124

2124
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 grudnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast


oraz nadania miejscowoÊciom statusu miasta

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ∏ek nr: 1502, 1503, 1504, 1517/1, 1518/1,
8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U. 1524, 1525, dochodzi do punktu „B” przy
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, dzia∏ce nr 1538. W punkcie granicznym
co nast´puje: „B” granica administracyjna wsi Âwilcza
i Przybyszówka przebiega nadal w kie-
§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia runku po∏udniowo-zachodnim, nato-
26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic niektórych miast granica terenu przemieszczanego
gmin i miast oraz nadania miejscowoÊciom statusu biegnie w kierunku po∏udniowym linià
miasta (Dz. U. Nr 141, poz. 1185) wprowadza si´ nast´- ∏amanà mi´dzy dzia∏kami nr: 1525
pujàce zmiany: a 1538; 1537 i 1526, dalej mi´dzy dzia∏kà
nr 1524 a dzia∏kami nr: 1526, 1523,
1) w § 1 w pkt 2 uchyla si´ lit. c i e; 1519/2, nast´pnie mi´dzy dzia∏kà
nr 1518/2 a 1519/2 i 1517/2, dzia∏kà
2) po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu: nr 1517/2 a dzia∏kami nr: 1517/1, 1505,
„§ 3a. Z dniem 1 stycznia 2007 r. w województwie 1506, 1507 i mi´dzy dzia∏kà nr 1508
podkarpackim ustala si´ granice nast´pujà- a dzia∏kami nr: 1507, 1496 oraz 1495
cych gmin: a 1496 i 1201, dochodzàc do punktu gra-
nicznego „C”, tj. przy po∏udniowej grani-
a) miasta na prawach powiatu Rzeszów cy dzia∏ki nr 1451 — droga gminna. Od
i w powiecie rzeszowskim — gminy Bo- punktu „C” granica przemieszczanego
guchwa∏a przez w∏àczenie do dotychcza- terenu biegnie po∏udniowà granicà drogi
sowego obszaru miasta na prawach po- gminnej — dzia∏ka nr 1451, w kierunku
wiatu Rzeszów obszaru obr´bu ewiden- po∏udniowo-wschodnim, dochodzàc do
cyjnego Zwi´czyca o powierzchni punktu „D” przy drodze powiatowej Rze-
723,38 ha z gminy Boguchwa∏a, szów—Iwierzyce — dzia∏ka nr 1127/2. Tu
b) miasta na prawach powiatu Rzeszów za∏amuje si´ w kierunku zachodnim, bie-
i w powiecie rzeszowskim — gminy Âwil- gnàc pó∏nocnà granicà ww. drogi powia-
cza przez w∏àczenie do dotychczasowe- towej dochodzi do punktu granicznego
go obszaru miasta na prawach powiatu „E” przy dzia∏ce nr 1463. Tu ponownie
Rzeszów cz´Êci obszaru obr´bu ewiden- za∏amuje si´ i biegnie w kierunku po∏u-
cyjnego Przybyszówka o ∏àcznej po- dniowym przez ww. drog´ powiatowà,
wierzchni 924,91 ha z gminy Âwilcza. zachodnià granicà drogi gminnej —
Granica zachodnia terenu przemieszcza- dzia∏ka nr 5553 i dzia∏ka nr 5320, docho-
nego przebiega od punktu graniczne- dzàc do punktu granicznego „F” przy po-
go „A” — u zbiegu granic wsi Przyby- toku „Przyrwa” — dzia∏ka nr 2792/2.
szówka—Âwilcza—Rudna Wielka przy W punkcie „F” za∏amuje si´ i biegnie
zachodniej granicy dzia∏ki nr 5931/1 i bie- w kierunku zachodnim pó∏nocnà granicà
gnie dotychczasowà granicà administra- dzia∏ki nr 2792/2 — potok „Przyrwa”, do-
cyjnà mi´dzy Przybyszówkà a Âwilczà chodzàc do punktu granicznego „G”
przy dzia∏kach nr: 5931/2, 5958, 257/1, przy dzia∏ce nr 4909/1 — droga gminna.
258/3, 258/4, przecinajàc szos´ E-40 — Dalej granica przecina potok „Przyrwa”
dzia∏k´ 889/3 — dalej w kierunku po∏u- — dzia∏ka nr 2792/2 — i wschodnià grani-
dniowym wzd∏u˝ zachodniej granicy cà dzia∏ki nr 4910/1 — droga gminna —
dzia∏ek nr: 1200/9, 1199/6, 1199/7, 1199/2, dochodzi do punktu „H” przy dzia∏ce
1199/8, 1199/9, 1199/10 i 1199/11. Tu nr 5217. Tu za∏amuje si´ i biegnie w kie-
zmienia kierunek na po∏udniowo-za- runku po∏udniowym zachodnià granicà
chodni, biegnàc pó∏nocnà granicà dzia- dzia∏ek nr: 4910/2 — droga gminna —
4370/2 — droga gminna, dochodzàc do
——————— punktu granicznego „I” — przy drodze
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y gminnej — dzia∏ka nr 3201/6. Nast´pnie,
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, przechodzàc przez granic´ mi´dzy dzia∏-
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, kà nr 3201/6 a 3201/7 — drogi gminne —
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
biegnie granicà mi´dzy dzia∏kami nr:
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 4335 i 5160 do granicy administracyjnej
poz. 1457. wsi Kielanówka, gm. Boguchwa∏a —
Dziennik Ustaw Nr 252 — 16543 — Poz. 2124 i 2125

punkt graniczny „J”. Dalej biegnie w kie- § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
runku wschodnim dotychczasowà grani- szenia.
cà administracyjnà mi´dzy wsià Przyby-
szówka a Kielanówkà, dochodzàc do gra-
nicy wsi Zwi´czyca, gm. Boguchwa∏a.”. Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

2125
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 15 grudnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego trybu przeprowadzania czynnoÊci w przewodach


doktorskim i habilitacyjnym oraz w post´powaniu o nadanie tytu∏u profesora

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 14 marca cych tytu∏ profesora, stopieƒ doktora
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym habilitowanego lub kwalifikacje II stop-
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nia, w zakresie danej lub pokrewnej
Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) zarzà- dyscypliny naukowej lub artystycznej;
dza si´, co nast´puje:
3) w zakresie j´zyka obcego nowo˝ytnego
— jedna osoba.
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szcze- 3. Komisj´ doktorskà powo∏uje si´ spoÊród
gó∏owego trybu przeprowadzania czynnoÊci w prze- cz∏onków rady jednostki organizacyjnej
wodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w post´po- posiadajàcych tytu∏ profesora, stopieƒ
waniu o nadanie tytu∏u profesora (Dz. U. Nr 15, doktora habilitowanego lub kwalifikacje
poz. 128) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: II stopnia, w zakresie danej lub pokrewnej
dyscypliny naukowej lub artystycznej.
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
W sk∏ad komisji doktorskiej wchodzà po-
㤠2. 1. Rada jednostki organizacyjnej: nadto recenzenci rozprawy doktorskiej
1) powo∏uje komisj´ przeprowadzajàcà i promotor lub promotorzy.”;
egzaminy doktorskie; 2) w § 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
2) mo˝e powo∏aç komisj´ do przyj´cia
i przeprowadzenia obrony rozprawy „4) rozpraw´ habilitacyjnà w szeÊciu egzempla-
doktorskiej, o której mowa w art. 14 rzach;”;
ust. 5 ustawy, zwanà dalej „komisjà 3) po § 12 dodaje si´ § 12a w brzmieniu:
doktorskà”.
㤠12a. 1. Rada jednostki organizacyjnej, na pod-
2. W sk∏ad komisji przeprowadzajàcej egza-
stawie dokumentów, o których mowa
miny doktorskie wchodzi:
w § 11 i 12, podejmuje uchwa∏y, o któ-
1) w zakresie dyscypliny podstawowej rych mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 i 2 usta-
odpowiadajàcej tematowi rozprawy wy.
doktorskiej — pi´ç osób spoÊród cz∏on-
ków rady jednostki organizacyjnej po- 2. Po podj´ciu uchwa∏, o których mowa
siadajàcych tytu∏ profesora, stopieƒ w ust. 1, rada jednostki organizacyjnej
doktora habilitowanego lub kwalifika- wyst´puje do Centralnej Komisji o po-
cje II stopnia, w zakresie danej lub po- wo∏anie dwóch recenzentów w przewo-
krewnej dyscypliny naukowej lub arty- dzie habilitacyjnym.
stycznej, oraz recenzenci rozprawy dok- 3. Do wystàpienia do∏àcza si´ uchwa∏y,
torskiej i promotor lub promotorzy; o których mowa w ust. 1, oraz komplet
2) w zakresie dyscypliny dodatkowej — kopii dokumentów, o których mowa w §
jedna osoba spoÊród osób posiadajà- 11.
——————— 4. Kierownik jednostki organizacyjnej, po
1) Minister Edukacji i Nauki kieruje dzia∏em administracji otrzymaniu z Centralnej Komisji powia-
rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia domienia o powo∏aniu dwóch recenzen-
31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu tów, niezw∏ocznie zleca opracowanie re-
dzia∏ania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. Nr 220, cenzji wszystkim recenzentom powo∏a-
poz. 1886). nym w przewodzie.”;