Vous êtes sur la page 1sur 3

Dziennik Ustaw Nr 93 — 5262 — Poz.

590

590
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 29 maja 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów


dla bezdomnych

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 grudnia b) orygina∏ lub potwierdzonà za zgodnoÊç


2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjal- z orygina∏em kopi´ wypisu i wyrysu
nych, mieszkaƒ chronionych, noclegowni i domów dla z ewidencji gruntów wszystkich dzia∏ek,
bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844) zarzàdza si´, co na których realizowane jest przedsi´wzi´-
nast´puje: cie, wydanego nie wczeÊniej ni˝ 3 miesià-
ce przed dniem z∏o˝enia wniosku;
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie finan- 2) ostatecznà decyzj´ o pozwoleniu na budo-
sowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów w´, a je˝eli planowany zakres robót nie wy-
dla bezdomnych (Dz. U. Nr 70, poz. 471) wprowadza maga pozwolenia na budow´ — potwier-
si´ nast´pujàce zmiany: dzonà przez wnioskodawc´ za zgodnoÊç
z orygina∏em kopi´ zg∏oszenia, o którym
1) w § 2: mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: Nr 156, poz. 1118, z póên. zm.2)), oraz
„1. Wniosek sk∏ada si´ w Banku Gospodarstwa oÊwiadczenie wnioskodawcy o niewniesie-
Krajowego, zwanym dalej „Bankiem”, od niu sprzeciwu przez w∏aÊciwy organ;
dnia 1 marca do dnia 31 marca i od dnia 3) projekt budowlany w rozumieniu przepisów
1 wrzeÊnia do dnia 30 wrzeÊnia ka˝dego ro- prawa budowlanego, w tym projekt archi-
ku. Dzieƒ z∏o˝enia wniosku za poÊrednic- tektoniczno-budowlany oraz projekt zagos-
twem operatora publicznego w rozumieniu podarowania terenu z zaznaczonymi grani-
przepisów prawa pocztowego okreÊla data cami nieruchomoÊci, na której realizowany
stempla pocztowego tego operatora.”, jest budynek b´dàcy przedmiotem przedsi´-
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu: wzi´cia, planowanym uzbrojeniem terenu,
przy∏àczami technicznymi oraz obiektami
„1a. Bank po otrzymaniu wniosku niespe∏niajà-
i urzàdzeniami zwiàzanymi z budynkiem,
cego wymagaƒ, o których mowa w § 3,
a w przypadku gdy planowany zakres robót
wzywa wnioskodawców do jego uzupe∏-
budowlanych nie przewiduje pozwolenia na
nienia w terminie 7 dni roboczych od dnia
budow´ — dokumentacj´ projektowà wyko-
dor´czenia wezwania, wskazujàc wymaga-
nanà zgodnie z przepisami w sprawie szcze-
nia, których wniosek nie spe∏nia.”,
gó∏owego zakresu i formy dokumentacji
c) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: projektowej, specyfikacji technicznych wy-
„3) nieuzupe∏niony w terminie, o którym mowa konania i odbioru robót budowlanych oraz
w ust. 1a.”; programu funkcjonalno-u˝ytkowego, w za-
kresie niezb´dnym do zweryfikowania na-
2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: st´pujàcych danych:
„2. Do wniosku za∏àcza si´: a) rodzaju przedsi´wzi´cia,
1) dokumenty potwierdzajàce prawo w∏asno- b) powierzchni u˝ytkowych budynków lub
Êci albo prawo u˝ytkowania wieczystego ich cz´Êci oraz liczby miejsc w sypialniach,
nieruchomoÊci, której dotyczy przedsi´wzi´- c) w przypadku gdy wnioskodawca ubiega
cie lub na której po∏o˝ony jest budynek, któ- si´ o przyznanie punktów za kryte-
rego remont lub przebudow´ zamierza si´ rium 2.A. albo 2.B., o których mowa w za-
przeprowadziç w ramach realizacji przedsi´- ∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia — warto-
wzi´cia, w tym: Êci lub przewidywanej wartoÊci wskaêni-
a) orygina∏ odpisu z ksi´gi wieczystej, wyda- ka E, okreÊlajàcego obliczeniowe zapo-
ny nie wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce przed trzebowanie na energi´ koƒcowà (ciep∏o)
dniem z∏o˝enia wniosku, do ogrzewania budynku w sezonie grzew-
czym, wyznaczonego zgodnie z Polskà
———————
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em admi-
Normà dotyczàcà obliczania sezonowego
nistracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podsta- ———————
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini- 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owe- og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz
go zakresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880,
(Dz. U. Nr 216, poz. 1598). Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844.
Dziennik Ustaw Nr 93 — 5263 — Poz. 590

zapotrzebowania na ciep∏o do ogrzewa- 5) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia wprowadza


nia budynków mieszkalnych, a tak˝e war- si´ nast´pujàce zmiany:
toÊci lub przewidywanej wartoÊci granicz- a) pkt IV.1 otrzymuje brzmienie:
nej E0 wskaênika sezonowego zapotrze- „IV.1 Budowa budynku:
bowania na ciep∏o do ogrzewania budyn-
A. Noclegownia:
ku, ustalonej zgodnie z przepisami
w sprawie warunków technicznych, jakim 1) adres nieruchomoÊci,
powinny odpowiadaç budynki i ich usytu- 2) powierzchnia u˝ytkowa budynku1),
owanie w zale˝noÊci od wartoÊci wspó∏- 3) nowa powierzchnia u˝ytkowa noc-
czynnika kszta∏tu budynku (A/V), legowni2) w m2, w tym: w sypial-
d) zakresu rzeczowo-finansowego przedsi´- niach3) w m2,
wzi´cia, z uwzgl´dnieniem uzbrojenia te- 4) nowa powierzchnia u˝ytkowa nie-
renu, przy∏àczy technicznych oraz obiek- stanowiàca noclegowni,
tów i urzàdzeƒ zwiàzanych z budynkiem; 5) nowa liczba miejsc w sypialniach,
4) dokumenty potwierdzajàce koszty przedsi´- 6) dotychczasowa powierzchnia u˝yt-
wzi´cia: kowa noclegowni2) w m2, w tym:
w sypialniach3) w m2,
a) kosztorys inwestorski lub kalkulacj´ pla- 7) ca∏kowita liczba miejsc w sypial-
nowanych kosztów prac projektowych niach, po zakoƒczeniu realizacji
i robót budowlanych, okreÊlonych w pro- przedsi´wzi´cia, w podziale na po-
gramie funkcjonalno-u˝ytkowym, o któ- szczególne sypialnie,
rych mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia
8) ca∏kowita liczba natrysków, kabin
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ
WC i umywalek po zakoƒczeniu re-
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
alizacji przedsi´wzi´cia.
poz. 1655),
B. Dom dla bezdomnych:
b) kopie wystawionych do dnia z∏o˝enia 1) adres nieruchomoÊci,
wniosku faktur lub umów zawartych
z wykonawcami robót budowlanych, 2) powierzchnia u˝ytkowa budynku1),
us∏ug i dostaw, w tym prac projektowych 3) nowa powierzchnia u˝ytkowa domu
oraz nadzoru inwestorskiego, dotyczà- dla bezdomnych4) w m2, w tym: po-
cych wykonania przedsi´wzi´cia lub cz´- wierzchnia mieszkalna5) w m2, w tym:
Êci przedsi´wzi´cia, w pokojach pobytu6) w m2,
4) nowa powierzchnia u˝ytkowa nie-
c) kalkulacje w∏asne sporzàdzone z nale˝ytà
stanowiàca domu dla bezdomnych,
starannoÊcià dla zakresu przedsi´wzi´cia,
który nie zosta∏ obj´ty dokumentami po- ———————
1) Pod poj´ciem powierzchni u˝ytkowej budynku rozumie
twierdzajàcymi koszty przedsi´wzi´cia, si´ powierzchni´ obliczonà zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 5
wymienionymi w lit. a i b.”; ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op∏atach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z póên. zm.).
3) § 6 otrzymuje brzmienie: 2) Pod poj´ciem powierzchni u˝ytkowej noclegowni rozumie

„§ 6. Bank og∏asza w Biuletynie Informacji Pu- si´ podstawowà powierzchni´ u˝ytkowà, oznaczajàcà po-
mieszczenia sypialni, z podzia∏em na sypialnie do 15 osób
blicznej, w terminach do dnia 30 czerwca
i powy˝ej 15 osób, oraz pomocniczà powierzchni´ u˝ytko-
oraz do dnia 31 grudnia ka˝dego roku odpo- wà, oznaczajàcà w szczególnoÊci: pomieszczenia sanitaria-
wiednio dla wniosków sk∏adanych do dnia tów, pralnie, kuchnie z zapleczem gospodarczym, pomiesz-
31 marca oraz do dnia 30 wrzeÊnia ka˝dego czenia do spo˝ywania posi∏ków, pomieszczenia pomocy
roku: medycznej, Êwietlice oraz pomieszczenia administracyjne.
3) Pod poj´ciem sypialni rozumie si´ pomieszczenie wypo-
1) informacj´ o mo˝liwoÊci udzielenia finan-
sa˝one w jednoosobowe ∏ó˝ka z ich podstawowym wypo-
sowego wsparcia wszystkim wniosko- sa˝eniem.
dawcom — w przypadku, o którym mowa 4) Pod poj´ciem powierzchni u˝ytkowej domu dla bezdom-
w § 4, albo nych rozumie si´ podstawowà powierzchni´ u˝ytkowà,
2) wyniki oceny wniosków — w przypadku, oznaczajàcà pokoje pobytu, oraz pomocniczà powierzch-
o którym mowa w § 5.”; ni´ u˝ytkowà domu dla bezdomnych, oznaczajàcà w szcze-
gólnoÊci: sanitariaty zbiorowe, pralnie, kuchnie z zaple-
4) po § 9 dodaje si´ § 9a w brzmieniu: czem gospodarczym, pomieszczenia do spo˝ywania posi∏-
ków, pomieszczenia pomocy medycznej, Êwietlice oraz po-
„§ 9a. W przypadku wniosków o udzielenie finan- mieszczenia administracyjne.
5) Pod poj´ciem powierzchni mieszkalnej domu dla bezdom-
sowego wsparcia sk∏adanych w 2008 r. Bank
og∏asza w Biuletynie Informacji Publicznej nych rozumie si´ powierzchni´ pokoi pobytu wraz z po-
informacje, o których mowa w § 6 pkt 1, al- wierzchnià indywidualnych w´z∏ów sanitarnych lub po-
wierzchni´ pokoi pobytu bez w´z∏a sanitarnego przy funk-
bo wyniki oceny wniosków, o których mowa cjonowaniu sanitariatów zbiorowych.
w § 6 pkt 2, w terminach do dnia 15 lipca 6) Pod poj´ciem pokoju pobytu rozumie si´ pomieszczenie
oraz do dnia 31 grudnia odpowiednio dla zapewniajàce realizacj´ nast´pujàcych potrzeb mieszka-
wniosków sk∏adanych do dnia 30 kwietnia niowych: nocleg, mo˝liwoÊç przebywania w ciàgu dnia
oraz do dnia 30 wrzeÊnia.”; oraz mo˝liwoÊç wykonywania zaj´ç w∏asnych.
Dziennik Ustaw Nr 93 — 5264 — Poz. 590

5) nowa liczba miejsc w pokojach po- c) pkt VIII otrzymuje brzmienie:


bytu, „VIII. OÊwiadczenia i inne informacje:
6) dotychczasowa powierzchnia u˝yt- A. OÊwiadczenie o niewykorzystywaniu
kowa domu dla bezdomnych4) w m2, Êrodków finansowych Unii Europej-
w tym: powierzchnia mieszkalna5) skiej w przedsi´wzi´ciu.
w m2, w tym: w pokojach pobytu6) B. OÊwiadczenie o zamiarze ubiegania
w m2, si´ albo rezygnacji z ubiegania si´
7) ca∏kowita liczba miejsc w pokojach o przyznanie punktów za kryterium 2.A
pobytu, po zakoƒczeniu realizacji albo 2.B, o którym mowa w za∏àczniku
przedsi´wzi´cia, w podziale na po- nr 2 do rozporzàdzenia.8)
szczególne pokoje pobytu, w tym: C. OÊwiadczenie, ˝e przedsi´wzi´cie nie
pokoje pobytu z indywidualnym zosta∏o rozpocz´te ani nie zostanie
w´z∏em sanitarnym (WC, umywalka rozpocz´te przed podpisaniem umo-
i natrysk). wy o finansowe wsparcie, o której mo-
C. Charakterystyka noclegowni / wa w art. 12 ustawy.
domu dla bezdomnych (czy da- D. Zestawienie kosztów, potwierdzajàce
na cecha wyst´puje): koszty przedsi´wzi´cia z podaniem
1) kuchnia z zapleczem gospodarczym wartoÊci netto i brutto oraz ze wskaza-
(z wyposa˝eniem technicznym dla niem wysokoÊci przyj´tej stawki podat-
˝ywienia zbiorowego), ku od towarów i us∏ug, sporzàdzone na
2) pomieszczenia do spo˝ywania po- podstawie za∏àczonych do wniosku do-
si∏ków (oddzielne pomieszczenia kumentów, o których mowa w § 3 ust. 2
spe∏niajàce wymagania sanitarno- pkt 4 rozporzàdzenia.
-epidemiologiczne dla pomieszczeƒ E. Potwierdzone przez wnioskodawc´ za
zbiorowego ˝ywienia), zgodnoÊç z orygina∏em kopie zaÊwiad-
3) pralnia (oddzielne pomieszczenia czeƒ o nadaniu wnioskodawcy nume-
wyposa˝one w urzàdzenia pralni- ru REGON oraz NIP — w przypadku
cze, umo˝liwiajàce wykonywanie gdy wnioskodawca po raz pierwszy
czynnoÊci higieny garderoby), sk∏ada wniosek o udzielenie finanso-
wego wsparcia na podstawie ustawy.
4) sanitariaty zbiorowe na korytarzu
(co najmniej po jednym sanitariacie F. OÊwiadczenie o prawdziwoÊci danych
m´skim i damskim z kabinà WC, zawartych we wniosku podpisane przez:
umywalkà i prysznicem), — w przypadku gminy: wójta (burmi-
5) pomieszczenia administracyjne strza, prezydenta miasta),
z odr´bnym pokojem porad psycho- — w przypadku zwiàzku mi´dzygmin-
logicznych, nego: zarzàd zwiàzku,
6) oddzielne pomieszczenie pomocy — w przypadku organizacji po˝ytku
medycznej i oddzielne pomieszcze- publicznego: osob´ lub osoby
nie opieki piel´gnacyjnej, uprawnione do sk∏adania oÊwiad-
7) Êwietlica (oddzielne pomieszczenia czeƒ woli w imieniu organizacji (na-
le˝y do∏àczyç aktualny dokument
wyposa˝one w odbiornik radiowy
potwierdzajàcy uprawnienia).”,
i TV).
d) uchyla si´ pkt IX.
D. Dostosowanie do potrzeb osób
niepe∏nosprawnych ruchowo § 2. Do wniosków o udzielenie finansowego
(podjazdy dla wózków inwalidz- wsparcia z∏o˝onych od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia
kich, ciàgi komunikacyjne w bu- 30 kwietnia 2008 r., w zakresie wzywania do uzupe∏-
dynku, winda lub inne rozwiàza- niania wniosków, stosuje si´ § 2 ust. 1a rozporzàdze-
nia architektoniczne). nia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym ni-
niejszym rozporzàdzeniem.
E. Energooszcz´dnoÊç — wartoÊç
wskaênika E, wartoÊç graniczna § 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
E 0 lub wartoÊç A/V.”, szenia.
b) pkt V otrzymuje brzmienie: Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Fedak
„V. Przewidywany koszt ogó∏em przed- ———————
8) Je˝eli wnioskodawca z∏o˝y oÊwiadczenie, z którego wynika,
si´wzi´cia w z∏ (nale˝y podaç odpo- ˝e ubiega si´ o przyznanie punktów za kryterium 2.A albo
wiednio do rodzaju przedsi´wzi´- 2.B, o którym mowa w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia,
cia) 7): powinien podaç we wniosku informacje o wysokoÊci wskaê-
1) budowy budynku, ników E i E0 oraz za∏àczyç do wniosku dokumentacj´, o któ-
2) remontu lub przebudowy budynku, rej mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. c. rozporzàdzenia. W przeciw-
nym razie wniosek zostanie uznany za niekompletny. Je˝eli
3) zmiany sposobu u˝ytkowania budynku.”, wnioskodawca z∏o˝y oÊwiadczenie, z którego wynika, ˝e nie
——————— ubiega si´ o przyznanie punktów za kryterium 2.A albo 2.B,
7) Nie wlicza si´ wartoÊci lub kosztu nabycia gruntu. punkty za to kryterium nie zostanà przyznane.

Centres d'intérêt liés