Vous êtes sur la page 1sur 1

EL DRAC RAC Siddartha

 Vargas
q = 140 Helena  Bagué

4
A Josep  Rovira
C F
&4 Œ œ œ œ Œ Œ œ Œ
3 3 3 3

œ œ ˙. œ œ œ œ ˙.
Ell és molt di -­‐ fe -­‐ rent, noIes crus -­‐ peix a la gent,
5
G C
&Œ Œ Œ œ œ œ Œ
3

˙. œ œ
3 3 3

œ œ œ œ œ ˙.
no treu foc pels quei -­‐ xals, no vol men -­‐ jarIa -­‐ ni -­‐ mals.

‰ œj œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ
9
F D min
&‰ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
Bus -­‐ cant un lloc en el món on no li <n -­‐ guin por, tro -­‐ ba -­‐ rà nous a -­‐ mics

j j‰ ‰ j
12
G C B
&‰ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Ó Œ œ œ œ œ Œ Å Å
iIamb ells se -­‐ rà fe -­‐ liç. És el drac Rac, "Rac Rac"

j j j j
16
F G
&Œ œ œ œ œ œ Œ ʼn ‰ Å Œ œ œ œ œ œ Œ ʼn ‰ Å
és un drac va -­‐ lent, "Rac Rac" queIa -­‐ ju -­‐ da la gent, "Rac Rac"

œ œ œ Œ ’ ’ ’ Œ œ œ œ Œ Åj‰ ‰ Åj Œ œ œ œ œ
20
A min C
&Œ œ œ
ell noIés pas do -­‐ lent. "Sóc en Rac" El drac Rac "Rac Rac" és un drac va -­‐

j j
& œ Œ Åj ‰ ‰ Åj Œ œ œ œ œ
25
F G
œ Œ ʼn‰ Å Œ œ œ
œ œ
lent, "Rac Rac" queIa -­‐ ju -­‐ da la gent, "Rac Rac" ell noIés pas do -­‐
A min C
’ ’ j ‰ œj œ œ œ
29
G C
& œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
lent. "Ai, no!" Veu la for -­‐ mi -­‐ ga plo -­‐ rant, téIu -­‐ na pe -­‐ draIen el cau,

j ‰ œj œ œ œ œ œ œ
32
F G A min
&‰œ œ œ œ œ œ œ Ó Œ œ œ œ œ œ
3

˙
3

en Rac la treu del da -­‐ vant, ell se -­‐ gui -­‐ ràIa -­‐ ju -­‐ dant. Un o -­‐ cell es -­‐ tà

j ‰ œj œ œ œ œ œ
36
F D minG C
&œ œ œ œ œ ‰œ œ œ œ œ Ó
œ œ œ œ œ ˙
trist, no pot al -­‐ çarIel seu vol, en Rac faIunes -­‐ ter -­‐ nut i ja vo -­‐ la tot sol.