Vous êtes sur la page 1sur 107

gŸë¡fšé¤Jiw

éG¥òu« kht£l«
g¤jh« tF¥ò
L¦Rm
édh - éil t§»
2019 – 2020

thœ¤JfSl‹
ÂU.f.KDrhä, M.A., B.Ed., M.Sc., M.B.A., M.Phil

Kj‹ik¡ fšé mYty®


éG¥òu« kht£l«

j‹d«Ã¡if + élhKa‰Á + fod ciH¥ò = bt‰¿


“The Struggle you’re inthœ¤J
Today isbrŒÂ
developing the strength you
need for Tomorrow”
thœ¤J¢ brŒÂ
m‹òilp® tz¡f«!
2019 – 2020 M« fšéM©oš gŸë¡fšé¤Jiwæš
gâah‰W« eh« äf¢Áw¥ghf ekJ gâia brŒJ tU»nwh«.
ekJ j‹dyk‰w ciH¥Ã‹ gydhf 2018 – 2019 M«
fšéah©oš nj®¢Á é»j¤ij mÂfç¤JŸnsh«. mj‰fhf
c§fŸ midtU¡F« kdkh®ªj e‹¿ia bjçé¤J¡
bfhŸ»nw‹.
mjid¤ bjhl®ªJ kh©òäF gŸë¡fšé¤Jiw
mik¢r®, kh©òäF r£l¤Jiw mik¢r® k‰W« kÂ¥òäF
kht£l M£Áa® mt®fë‹ têfh£Ljè‹ ngçš
2019 – 2020 fšéah©oš äf¢Áwªj nj®¢Á é»j¤ij
më¤Âl MÁça®fS¡F«, mYtyf gâahs®fS¡F«
khzt®fS¡F« vdJ thœ¤J¡fis bjçé¤J¡
bfhŸ»nw‹.
nkY« c§fŸ midtU¡F« vdJ Ïåa ò¤jh©L
k‰W« bgh§fš ešthœ¤J¡fisÍ« bjçé¤J¡ bfhŸ»nw‹.

thœ¤J¡fSl‹
ÂU.f.KDrhä,
M.A., B.Ed., M.Sc., M.B.A., M.Phil
Kj‹ik¡ fšé mYty®
éG¥òu« kht£l«
ãiy - 1
t. ghl¥bghUŸ 1 2 5 8 bkh¤j
v© kÂ¥bg©
1 toéaš 1 1 1 1 16
2 tiugl§fŸ - - - 1 8
3 cwÎfS« rh®òfS« 2 2 2 - 16
4 v©fS« bjhl®tçirfS« 2 1 1 - 9
5 Ïa‰fâj« 2 1 1 - 9
6 Ma¤bjhiy toéaš 2 1 1 - 9
7 K¡nfhzéaš 1 - - - 1
8 mséaš 2 - - - 2
9 òŸëaY« ãfœjfΫ 2 2 2 - 16
bkh¤j« 14 8 8 2 86
ãiy - 2
t. ghl¥bghUŸ 1 2 5 8 bkh¤j
v© kÂ¥bg©
1 toéaš 1 1 1 1 16
2 tiugl§fŸ - - - 1 8
3 cwÎfS« rh®òfS« 2 2 2 - 16
4 v©fS« bjhl®tçirfS« 2 1 1 - 9
5 Ïa‰fâj« 2 1 1 - 9
6 Ma¤bjhiy toéaš 2 1 1 - 9
7 K¡nfhzéaš 1 1 1 - 8
8 mséaš 2 1 1 - 9
9 òŸëaY« ãfœjfΫ 2 2 2 - 16
bkh¤j« 14 10 10 2 100
 ãiy(1) x‹iw k£Lnk gæ‰Á brŒjhš f©o¥ghf Fiwªjg£r« 60 kÂ¥bg©
bgw Koͫ.
 ãiy(1) x‹Wl‹ ãiy(2 ) Ïu©ilÍ« nr®¤J gæ‰Á brŒjhš 80
kÂ¥bg©Q¡F Fiwéšyhkš bgw KoÍ«.
ifnaL cUth¡f«
ÂU.A.Át_®¤Â, M.Sc, M.Phil., B.Ed.,
g£ljhç MÁça®, muR ca® ãiy gŸë,
bgU«gh¡f«, éG¥òu« kht£l«
9080961984, 9750827997
toéaš
1. bfhL¡f¥g£l K¡nfhz« LMN
4 2. bfhL¡f¥g£l K¡nfhz« PQR ‹
‹ x¤j¥ g¡f§fë‹ é»j« 7
5
x¤j g¡f§fë‹ é»j«
vd mikÍkhW xU tobth¤j 3
v‹wthW xU tobth¤j
K¡nfhz« tiuf. (msÎ
4 K¡nfhz« tiuf. (msÎ fhuâ
fhuâ ) 7
5
)
3

x
tiujè‹ gofŸ

1. VnjD« X® msit¡bfh©L ∆𝐿𝑀𝑁 tiujè‹ gofŸ


tiuf.
2. MN v‹w nfh£L¤J©oš 1. VnjD« X® msit¡bfh©L ∆𝑃𝑄𝑅
FW§nfhz¤ij V‰gL¤JkhW MX tiuf.
v‹w fÂiu L v‹w Kid¥ òŸë¡F 2. PR v‹w nfh£L¤J©oš
v®Âiræš tiuªJ, mš MM1 = FW§nfhz¤ij V‰gL¤JkhW PX
M1M2 = M2M3 = M3M4 = M4 M5 v‹wthW v‹w fÂiu Q v‹w Kid¥ òŸë¡F
F¿¡fΫ. v®Âiræš tiuªJ, mš
3. M5N I Ïiz¤J, Ïj‰F Ïizahf P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7 v‹w òŸëfis rk
M4N' tiuf. N'èUªJ LN¡F mséš F¿¡f.
Ïizahf L'N' tiuf. 3. P4R I Ïiz¤J, Ïj‰F Ïizahf
4. ∆𝐿′𝑀𝑁′ MdJ njitahd tobth¤j P7R' tiuf. R'èUªJ RQ¡F
K¡nfhz« MF«. Ïizahf R'Q' tiuf.
4. ∆PQ′R′ MdJ njitahd tobth¤j
K¡nfhz« MF«.

9750827997 1
3. QR = 5 br.Û, ∠P = 40 ° k‰W« c¢Á 4. PQ = 4.5 br.Û, ∠𝑅 = 35° k‰W« c¢Á R –
P–æèUªJ QR-¡F tiua¥g£l æèUªJ tiua¥g£l eL¡nfh£o‹
eL¡nfh£o‹ Ús« PG = 4.4 br.Û vd Ús« RG=6br.Û vd mikÍkhW ∆ PQR
ÏU¡F«go ∆ PQR tiuf. nkY« tiuf.
P–èUªJ QR -¡F tiua¥g£l
F¤J¡nfh£o‹ Ús« fh©f.

tiuaiu tiuaiu

1. PQ = 5 br.Û v‹w nfh£L¤J©L 1. PQ = 4.5 br.Û v‹w nfh£L¤J©L


tiuf. òŸë Q têna ∠𝑅𝑄𝐸 = 40° vd tiuf. òŸë P têna ∠𝑄𝑃𝐸 = 40° vd
ÏU¡Fgo PE tiuf. ÏU¡Fgo PE tiuf.
2. QE ⊥ QF tiuf. 2. òŸë P têæš ∠𝐸𝑃𝐹 = 90 ° vd
3. QR ¡F tiua¥gL« ika¡F¤J¡nfhL ÏU¡Fgo PF tiuf.
QF I OéY« , QR – I G æY« 3. PQ¡F tiua¥gL« ika¡F¤J¡nfhL
rªÂ¡f£L«. PF I OéY« , PQ – I rªÂ¡»wJ.
4. O it ikakhfΫ OR ia MukhfΫ 4. Oit ikakhfΫ OP-ia MukhfΫ
bfh©L xU t£l« tiuf. bfh©L xU t£l« tiuf.
5. G –æèUªJ 44 br.Û MuKŸs 5. G –æèUªJ 6br.Û MuKŸs
éšfis t£l¤Âš bt£lΫ. mit éšfis t£l¤Âš bt£lΫ. mit
P,S v‹w òŸëfëš rªÂ¡fΫ bt£L« òŸëfŸ R,S vd F¿¡FΫ.
6. PQ k‰W« RQ – I Ïiz¡fΫ.∆PQR
njitahd K¡nfhz« MF«.

9750827997 2
5. QR = 6.5 br.Û, ∠P = 60° k‰W« c¢Á 6. mo¥g¡f« BC=5.6 br.Û,
P–æèUªJ QR¡F tiua¥g£l ∠A =40 ° k‰W« ∠A æ‹ ÏUrk
F¤J¡nfh£o‹ Ús« 4.5 br.Û cila bt£oahdJ mog¡f« BC I CD = 4
∆ PQR tiuf. br.Û vd D æš rªÂ¡FkhW mikÍ«
K¡nfhz« ABC tiuf.

tiuaiu
1. BC = 5.6 br.Û v‹w nfh£L¤J©L
tiuf. òŸë B têna ∠𝐶𝐵𝐸 = 40° vd
tiuaiu ÏU¡F«go BE tiuf.
1. QR = 6.5 br.Û v‹w nfh£L¤J©L 2. òŸë B têna ∠𝐸𝐵𝐹 = 90 ° vd
tiuªJ mj‹ têna ∠𝑅𝑄𝐸 = 60° vd ÏU¡Fgo BF tiuf.
ÏU¡FkhW QE tiuf. 3. BC¡F tiua¥gL« ika¡
2. QE¡F br§F¤jhf QF tiuf . F¤J¡nfhL BF I OéY« , BC I
3. QR ¡F ika¡F¤J¡nfhL tiuf. GæY« rªÂ¡f£L«.
mJ QF I OéY« , QR – I GæY« 4. Oit ikakhfΫ OB-ia MukhfΫ
rªÂ¡f£L«. bfh©L xU t£l« tiuf.
4. Oit ikakhfΫ OQ-it MukhfΫ 5. òŸë B –æèUªJ BC š 1.6br.Û
bfh©L xU t£l« tiuf. bjhiyéš D v‹w òŸë¡F xU éš
5. G –æèUªJ 4.5br.Û br§F¤J tiuf. ika¡F¤J¡nfhlhdJ
Ïilbtë cŸsthW QR ∥ AB t£l¤ij I v‹w òŸëæš rªÂ¡»wJ.
tiuf.mJ P,S òŸëfëš t£l¤ij ID I Ïiz¡fΫ.
bt£L«. 6. ID I t£l¤Âš Aš rªÂ¡FkhW
7. PQR Ïiz¡f. RQ – I Ïiz¡fΫ. Ú£lΫ. AB k‰w« AC – ia
ÏJnt ∆PQR Md K¡nfhz« MF«. Ïiz¡fΫ. ∆ABC v‹gJ
njitahdK¡nfhz« MF«.

9750827997 3
7. P I ikakhf¡ bfh©l 3.4 br.Û 8. 4 br.Û MuKŸs t£l« tiuf.
MuKŸs xU t£l¤Â‰F R v‹w t£l¤Â‹ ÛJŸs L v‹w òŸë
òŸëæš bjhLnfhL tiuf. têahf kh‰W t£l¤J©L
nj‰w¤ij¥ ga‹gL¤Â t£l¤Â‰F¤
bjhLnfhL tiuf.

tiuaiu

1. P I ikakhf¡ bfh©L 3.4 br.Û


MuKŸs t£l« tiuf. tiuaiu
2. t£l¤Â‹ R v‹w òŸëia¡ F¿¤J
1. O I ikakhf¡ bfh©L 4 br.Û
PR – I Ïiz¡fΫ.
MuKŸs t£l« tiuf.
3. R v‹w òŸë PR ¡F br§F¤jhf TT'
2. t£l¤Â‹ nkš L v‹w òŸëia
tiuf.
F¿¡fΫ. L,M,N F¿¤J Ïiz¡fΫ.
4. TT' v‹gJ njitahd
3. ∠𝑇𝐿𝑀 = ∠𝑀𝑁𝐿 vdmikÍkhW
bjhLnfhlhF«.
L têna TT' v‹w bjhLnfhL tiuf.
4. TT' v‹gJ njitahd
bjhLnfhlhF«.

9750827997 4
9. 6br.Û é£lKŸs t£l« tiuªJ 10. 5 br.Û MuKŸs t£l¤Â‹
t£l¤Â‹ ika¤ÂèUªJ 8 br.Û ika¤ÂèUªJ 10 br.Û
bjhiyéåš v‹w P òŸëia bjhiyéYŸs òŸëæèUªJ
F¿¡fΫ. m¥òŸëæèUªJ PA k‰W« t£l¤Â‰F¤ bjhLnfhLfŸ
PB v‹w ÏU J©LnfhLfŸ tiuªJ tiuaΫ. nkY« bjhLnfh£o‹
mt‰¿‹ Ús§fis mséLf. Ús§fis¡ fz¡»Lf.

tiuaiu

1. O it ikakhf¡ bfh©L 3 br.Û


MuKŸs t£l« tiuf.
2. 8 br.Û ÚsKŸs OP v‹w nfhL
tiuaiu
tiuf.
3. OP ¡F ika¡F¤J¡nfhL tiuf.mJ 1. O it ikakhf¡ bfh©L 5 br.Û
OP ia M š rªÂ¡F« MuKŸs t£l« tiuf.
4. M ia ikakhfΫ MO it MukhfΫ 2. 10 br.Û ÚsKŸs OP tiuªJ mj‰F
bfh©L tiugl t£lkhdJ Kªija ika¡F¤JnfhL tiuf. mJ OP I M
t£l¤ij A k‰W« B š rªÂ¡»wJ Ïš rªÂ¡f¥gL«.
5. AP k‰W« PB ia Ïiz¡fΫ. AP 3. M I ikakhfΫ MO it MukhfΫ
k‰W« PB njitahd bjhL bfh©L xU t£l« tiuf. mJ
nfhLfshF«. bjhLnfh£o‹ Ús« Kªija t£l¤ij A,B Ïš
PA = PB = 7.4 br.Û rªÂ¡»wJ.
4. AP k‰W« BP ia Ïiz¡fΫ.
ÏJnt ek¡F njitahd
bjhLnfhlhF«.
rçgh®¤jš
br§nfhz K¡nfhz« OPA š
PA2 = OP2 - OA2 = 102 – 5 2
= 100 – 25 = 75
PA = 75 = 8.6 br.Û (njhuakhf)

9750827997 5
tiu¥gl«
1. bfhL¡f¥g£l ÏUgo¢ rk‹gh£o‹ tiugl« tiuf. mj‹ Ó®Îfë‹ j‹ikia¡
TWf : x2 - 9x + 20 = 0.
m£ltiz
x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
x2 16 9 4 1 0 1 4 9 16
-9x 36 27 18 9 0 -9 -18 -27 -36
+20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
y 72 56 42 30 20 12 6 2 0

òŸëfŸ (-4, 72), (-3, 56), (-2, 42), (-1, 30), (0, 20), (1,12), (2, 6), (3,2), (4, 0)
gutisa« x m¢ir bt£L« òŸëfŸ: (4,0) k‰W« (5, 0) x Ma¤bjhiyÎfŸ 4 k‰W« 5

Ó®Îfë‹ j‹ik
gutisa« x m¢ir ÏUntW òŸëfëš bt£L»wJ. vdnt
_y§fŸ bkŒ, rkäšiy
9750827997 6
2. bfhL¡f¥g£l ÏUgo¢ rk‹gh£o‹ tiugl« tiuf. mj‹ Ó®Îfë‹ j‹ikia¡
TWf : x2 - 4x + 4 = 0.
m£ltiz
x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
x2 16 9 4 1 0 1 4 9 16
-4x 16 12 8 4 0 -4 -8 -12 -16
+4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
y 36 25 16 9 4 1 0 1 4

òŸëfŸ (-4, 36), (-3, 25), (-2, 16), (-1, 9), (0, 4), (1,1), (2, 0), (3,1), (4, 4)

Ó®Îfë‹ j‹ik
gutisa« x m¢ir xnu xU òŸëæš bjh£L bt£L»wJ. vdnt
_y§fŸ bkŒ, rk«

9750827997 7
3. bfhL¡f¥g£l ÏUgo¢ rk‹gh£o‹ tiugl« tiuf. mj‹ Ó®Îfë‹ j‹ikia¡
TWf : x2 + x + 7 = 0.
m£ltiz
x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
x2 16 9 4 1 0 1 4 9 16
+x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
+7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
y 19 13 9 7 7 9 13 19 27

òŸëfŸ (-4, 19), (-3, 13), (-2, 9), (-1, 7), (0, 7), (1,9), (2, 13), (3,9), (4, 27)

Ó®Îfë‹ j‹ik gutisa« x m¢ir bt£lΫ Ïšiy, bjh£L¢ bršyéšiy. vdnt


_y§fŸ bkŒašy

9750827997 8
4. bfhL¡f¥g£l ÏUgo¢ rk‹gh£o‹ tiugl« tiuf. mj‹ Ó®Îfë‹ j‹ikia¡
TWf : (2x – 3) (x + 2) = 0.
y = (2x – 3) (x + 2) = 2x2 + 4x – 3x – 6 = 2x2 + x – 6
m£ltiz
x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
x2 16 9 4 1 0 1 4 9 16
2x2 32 18 8 2 0 2 8 18 32
+x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
-6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
y 22 9 0 -5 -6 -3 4 15 30
òŸëfŸ (-4, 22), (-3,9), (-2, 0), (-1,-5), (0,-6), (1,-3), (2, 4), (3,15), (4, 30)

Ó®Îfë‹ j‹ik gutisa« x m¢ir xnu ÏUntW òŸëfëš bt£L»wJ. vdnt


_y§fŸ bkŒ, rkäšiy

9750827997 9
5. y = x2 + x – 2 ‹ tiugl« tiuªJ mj‹ _y« x2 + x - 2 = 0 v‹w rk‹gh£il¤
Ô®¡fΫ.
m£ltiz
x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
x2 16 9 4 1 0 1 4 9 16
+x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
y 10 4 0 -2 -2 0 4 10 18

òŸëfŸ (-4, 10), (-3,4), (-2, 0), (-1,-2), (0,-2), (1,0), (2, 4), (3,10), (4, 18)
fê¤jš y= x2 + x – 2
0 = x2 + x – 2
(-) (-) (-) (-)
y=0

Ó®ÎfŸ -2 k‰W« 1

9750827997 10
6. y = x2 - 5x - 6 æ‹ tiugl« tiuªJ, mjid¥ ga‹gL¤Â x2 - 5x - 14 = 0 v‹w
rk‹gh£il¤ Ó®¡fΫ.
m£ltiz
x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
x2 16 9 4 1 0 1 4 9 16
-5x 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
-6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
y 30 18 8 0 -6 -10 -12 -12 -10

òŸëfŸ (-4, 30), (-3,4),(-2, 8), (-1,0),(0,-6),(1,-10),(2, -12),(3,-12),(4, 10)


fê¤jš y = x2 - 5x – 6
0 = x2 -5x – 14
(-) (-) (+) (+)
y= 8

Ó®ÎfŸ -2 k‰W« 7

9750827997 11
7. y = 2x2 - 3x - 5 æ‹ tiugl« tiuªJ, mjid¥ ga‹gL¤Â 2x2 - 4x - 6 = 0 v‹w
rk‹gh£il¤ Ó®¡fΫ.
m£ltiz
x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
x2 16 9 4 1 0 1 4 9 16
2x2 32 18 8 2 0 2 8 18 32
-3x 12 9 6 3 0 -3 -6 -9 -12
-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
y 39 22 9 0 -5 -6 -3 4 15
òŸëfŸ (-4, 39), (-3,22), (-2, 9), (-1,0), (0,-5), (1,-6), (2, -3), (3,4), (4, 15)
fê¤jš y = 2x2 - 3x – 5
0 = 2x2 -4x – 6
(-) (-) (+) (+)
y= x+1
m£ltiz x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
+1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
y -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

9750827997 12
Ó®ÎfŸ -1 k‰W« 3
8. y = 2x v‹w tiugl« tiuªJ mj‹ _y« 2x2 - x - 6 = 0 v‹w rk‹gh£il¤ Ó®¡f.
2

m£ltiz
x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
x2 16 9 4 1 0 1 4 9 16
2x2 32 18 8 2 0 2 8 18 32
y 32 18 8 2 0 2 8 18 32
òŸëfŸ (-4, 32), (-3,18), (-2, 8), (-1,2), (0,0), (1,2), (2, 8), (3,18), (4, 32)
fê¤jš y = 2x2
0 = 2x2 -x – 6
(-) (-) (+) (+)
y= x+6
m£ltiz
x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
+6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
y 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9750827997 13
Ó®ÎfŸ -1.5 k‰W« 2
9. y = x - 4x + 3 æ‹ tiugl« tiuªJ mj‹ _y« x2 -6 x +9 = 0 v‹w rk‹gh£il¤
2

Ô®¡fΫ.
m£ltiz
x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
x2 16 9 4 1 0 1 4 9 16
-4x 16 12 8 4 0 -4 -8 -12 -16
+3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
y 35 24 15 8 3 0 -1 0 3
òŸëfŸ (-4, 35), (-3,24), (-2, 15), (-1,8), (0,3), (1,0), (2, -1), (3,0), (4, 3)
fê¤jš y = x2 - 4x + 3
0 = x2 -6x + 9
(-) (-) (+) (-)
y = 2x - 6
m£ltiz
x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
2x -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
-6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
y -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2

Ó®ÎfŸ 3
9750827997 14
10. y = (x-1) (x + 3) æ‹ tiugl« tiuªJ, mjid¥ ga‹gL¤Â x2 - x - 6 = 0 v‹w
rk‹gh£il¤ Ó®¡fΫ.
y = (x-1) (x + 3) = x2 +3x - x – 3 = x2 +2x - 3
m£ltiz
x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
2
x 16 9 4 1 0 1 4 9 16
+2x -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
y 5 0 -3 -4 -3 0 5 12 24
òŸëfŸ (-4,5), (-3,0), (-2, -3), (-1, -4), (0,-3), (1,0), (2, 5), (3,12), (4, 24)
fê¤jš y = x2 +2x - 3
0 = x2 - x - 6
(-) (-) (+) (-)
y = 3x + 3
m£ltiz
x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
3x -12 -9 -6 -3 0 3 6 9 12
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
y -9 -6 -3 0 3 6 9 12 15

Ó®ÎfŸ -2 k‰W« 3

9750827997 15
gæ‰Á¡fhf -toéaš
3
1. bfhL¡f¥g£l K¡nfhz« PQR ¡F x¤j g¡f§fë‹ é»j« 5 vd mikÍkhW xU
3
tobth¤j K¡nfhz« tiuf. (msÎ fhuâ 5 )
2
2. bfhL¡f¥g£l K¡nfhz« PQR æ‹ x¤j g¡f§fë‹ é»j« 3 vd mikÍkhW xU
tobth¤j K¡nfhz« tiuf.
7
3. bfhL¡f¥g£l K¡nfhz« PQR ¡F x¤j¥ g¡f§fë‹ é»j« 4 vd mikÍkhW xU
7
tobth¤j K¡nfhz« tiuf. (msÎ fhuâ 4 >1)
6
4. bfhL¡f¥g£l K¡nfhz« ABC æ‹ x¤j g¡f§fë‹ é»j« 5 vd mikÍkhW xU
6
tobth¤j K¡nfhz« tiuf. (msÎ fhuâ 5 )
5. QR = 5 br.Û, ∠P = 30° k‰W« P–æèUªJ QR¡F tiua¥g£l F¤J¡nfh£o‹ Ús« 4.2
br.Û bfh©l ∆ PQR tiuf.
6. AB = 5.5 br.Û, ∠C = 25° k‰W« c¢Á C–æèUªJ AB¡F tiua¥g£l F¤J¡nfh£o‹
Ús« 4 br.Û cila ∆ ABC tiuf.
7. PQ = 6.5 br.Û, ∠𝑅 = 55° k‰W« c¢Á R –æèUªJ tiua¥g£l eL¡nfh£o‹ Ús« RG = 6
br.Û vd mikÍkhW ∆ PQR tiuf.
8. PQ = 8 br.Û, ∠𝑅 = 60°, c¢Á R – èUªJ PQ-¡F tiua¥g£l eL¡nfh£o‹ Ús« RG = 5.8
br.Û vd ÏU¡FkhW ∆ PQR tiuf. R–èUªJ PQ -¡F tiua¥g£l F¤J¡nfh£o‹
Ús« fh©f.
9. mo¥g¡f« BC = 8 br.Û, ∠A = 60° k‰W«∠A æ‹ ÏUrkbt£oahdJ BC I D v‹w
òŸëæš BD = 6 br.Û v‹wthW rªÂ¡»wJ våš K¡nfhz« ABC tiuf.
10. 6 br.Û é£lKŸs t£l« tiuªJ t£l¤Â‹ ika¤ÂèUªJ 8 br.Û bjhiyéš P v‹w
òŸëia¡ F¿¡fΫ. m¥òŸëæèUªJ PA k‰W« PB v‹w ÏU bjhLnfhLfŸ tiuªJ
mt‰¿‹ Ús§fis mséLf.
11. 6 br.Û é£lKŸs t£l« tiuªJ t£l¤Â‹ ika¤ÂèUªJ 5 br.Û bjhiyéYŸs xU
òŸëia¡ F¿¡fΫ. m¥òŸëæèUªJ t£l¤Â‰F¤ bjhLnfhLfŸ tiuªJ
bjhLnfh£o‹ Ús§fis mséLf.
12. 4 br.Û MuKŸs t£l« tiuªJ mj‹ ika¤ÂèUªJ 11 br.Û bjhiyéYŸs xU
òŸëia¡ F¿¤J, m¥òŸëæèUªJ t£l¤Â‰F Ïu©L bjhLnfhLfŸ tiuf.
gæ‰Á¡fhf - tiu¥gl«
1. y = (x-1) (x + 3) æ‹ tiugl« tiuªJ, mjid¥ ga‹gL¤Â x2 - x - 6 = 0 v‹w
rk‹gh£il¤ Ó®¡fΫ.
2. ÏUgo¢rk‹gh£o‹ Ó®Îfë‹ j‹ikia tiugl« _y« MuhŒf : x2 + x – 12 = 0.
3. ÏUgo¢rk‹gh£o‹ Ó®Îfë‹ j‹ikia tiugl« _y« MuhŒf : x2 - 8x +16 = 0.
4. ÏUgo¢rk‹gh£o‹ Ó®Îfë‹ j‹ikia tiugl« _y« MuhŒf : x2 + 2x + 5 = 0.
5. bfhL¡f¥g£l ÏUgo¢ rk‹gh£o‹ tiugl« tiuf. mj‹ Ó®Îfë‹ j‹ikia¡
TWf : x2 - 9 = 0.
6. bfhL¡f¥g£l ÏUgo¢ rk‹gh£o‹ tiugl« tiuf. mj‹ Ó®Îfë‹ j‹ikia¡
TWf : x2 - 6x + 9 = 0.
7. y = x2 – 4 tiugl« tiuªJ mjid¥ga‹gL¤Â x2 - x - 12 = 0 v‹w rk‹gh£il¤ Ó®¡fΫ.
8. y = x2 + 4x +3‹ tiugl« tiuªJ mjid¥ ga‹gL¤Â x2 + x + 1 = 0 v‹w rk‹gh£o‹
Ô®it¡ fh©f.
9. y = x2 +x æ‹ tiugl« tiuªJ, x2 + 1 = 0 v‹w rk‹gh£il¤ Ó®¡fΫ.
10. y = x2 + 3x +2 æ‹ tiugl« tiuªJ, mjid¥ ga‹gL¤Â x2 + 2x + 1 = 0 v‹w
rk‹gh£il¤ Ó®¡fΫ.
11. y = x2 + 3x -4 æ‹ tiugl« tiuªJ, mjid¥ ga‹gL¤Â x2 +3x - 4 = 0 v‹w
rk‹gh£il¤ Ó®¡fΫ.
9750827997 16
cwÎfS« rh®òfS«
1 Mark
1. f k‰W« g v‹w Ïu©L rh®òfS« f ={(0, 1),( 2,0), (3,-4), (4,2), (5,7}
g ={(0, 2),( 1,0), (2,4), (-4,2), (7,0} vd¡ bfhL¡f¥g£lhš f o g ‹ Å¢rfkhdJ
(1) {0, 1, 2} (2) {0, 2, 3, 4, 5} (3) {1, 2, 3, 4, 5} (4) {–4, 1, 0, 2, 7}
3 3
2. f(x) = (x + 1 ) – (x-1) F¿¥ÃL« rh®ghdJ
(1) xU fd¢ rh®ò (2) neça rh®ò (3) ÏUgo¢ rh®ò (4)jiyÑœ¢ rh®ò
1
3. f(x) = 2x2 k‰W« g(x)= 3𝑥 .våš f o g MdJ
1 2 2 3
(1) 6𝑥 2 (2) 3𝑥 2 (3) 9𝑥 2 (4) 2𝑥 2
4. n(AxB) = 6 k‰W« A = {1,3} våš n(B)MdJ
(1) 6 (2) 3 (3) 2 (4) 1
5. A ={a,b,p}, B ={2, 3}, C ={p,q,r,s}, våš , n[(A∪C)xB]MdJ
(1) 8 (2) 12 (3) 16 (4) 20
2
6. R={(x, x ) | x MdJ 13-I él¡ Fiwthd gfh v©fŸ} v‹w cwé‹ Å¢rfkhdJ
(1) {4, 9, 25,49,121} (2) {1, 4, 9, 25, 49,121} (3) { 2, 3, 4, 5,7} (4) {2, 3, 5, 7, 11}
7. (a+2, 4) k‰W« (5, 2a + b )M»a tçir¢ nrhofŸ rk« våš, (a,b) v‹gJ
(1) (2,-2) (2) (5, 1) (3) (2, 3) (4) (3, -2)
8. f: A→ 𝐵 MdJ ÏUòw¢ rh®ò k‰W« n(B) = 7 våš n(A) MdJ
(1) 1 (2)49 (3) 14 (4) 7
9. {(a, 8),(6,b)}MdJ xU rkå¢ rh®ò våš, a k‰W« b kÂ¥òfshtd Kiwna
(1) (6, 8) (2) (8, 6) (3) (8, 8) (4) (6, 6)
10. f(x) = 1 + 𝑥 2 våš
(1) f(xy) = f(x).f(y) (2) f(xy) ≤f(x).f(y) (3) f(xy) ≥f(x).f(y) (4) Ït‰¿š x‹Wäšiy
11. A ={1, 2,3,4}, B ={4, 8,9,10}, v‹f. rh®ò f: A→ 𝐵 MdJ ={(1,4),( 2,8), (3,9), (4,10)}
vd¡ bfhL¡f¥g£lhš f v‹gJ
(1) c£ rh®ò (2) gyt‰¿èUªJ x‹W¡fhd rh®ò (3) rkå¢ rh®ò (4)x‹W¡bfh‹whdrh®ò
12. A ={1, 2,3,4,5} –èUªJ , B v‹w fz¤Â‰ F1024 cwÎfŸ cŸsJ våš , B š cŸs
cW¥òfë‹ v©â¡if
(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 8
13. g ={(1,1),( 2,3), (3,5), (4,7)} v‹w rh®ghdJ g(x) = 𝛼𝑥 + 𝛽vd¡ bfhL¡f¥g£lhš
𝛼, 𝛽 -‹ kÂ¥ghdJ
(1) (1,2) (2) (-1, 2) (3) (2, -1) (4) (-1, -2)
14. n(A) = m k‰W« n(B) = n v‹f. A–æèUªJ B-¡F tiuaW¡f¥g£l bt‰W
fzäšyhj cwÎfë‹ bkh¤j v©â¡if .
(1) mn (2) nm (3) 2mn (4) 2mn - 1
15. A={1,2}, B = {1,2,3,4}, C ={5,6} k‰W« D={5,6,7,8} våš, ÑnH bfhL¡f¥g£l
itfëš vJ rçahd T‰W
(1) (B x D) ⊂(A x C ) (2) (A x C) ⊂(B x D) (3) (Ax B) ⊂(A x D) (4) (DxA) ⊂(B x A )
2 Marks
1. A×B = {(3,2), (3,4), (5,2), (5,4)} våš A k‰W« B - I fh©f.
ԮΠA×B = {(3,2), (3,4), (5,2), (5,4)} våš
A = {3, 5} k‰W« B = {2, 4} MF«

9750827997 17
2. ËtUtdt‰¿‰F A x B, A x A k‰W« B x A I¡ fh©f
A = {2, -2, 3} k‰W« B={1, -4} (ii) A = {m, n} ; B = 𝝓
ԮΠ(i) A x B = {2, -2, 3} x{1, -4} = {(2,1), (2, -4), (-2,1), (-2, -4), (3, 1), (3,-4)}
AxA = {2,-2,3}x{2,-2,3}={(2, 2),(2, -2),(2,3),(-2, 2),(-2, -2),(-2, 3),(3, 2),(3,-2), (3,3)}
(ii) A = {m,n}, B = 𝜙 A x B = {(m, n) x { } = { }
A x A = {(m, n) } x {m, n} = {(m, m), (m, n), (n, m), (n,n)}
B x A = { } x {m,n} = { }

3. A = {1, 2, 3} k‰W« B = { x |𝐱 v‹gJ 10- I él¢ Á¿a gfh v© } våš , AxB k‰W« B x
A M»at‰iw¡ fh©f.
ԮΠA = {1, 2, 3} B = {2, 3, 5, 7}
AxB={1,2,3}x{2,3,5,7}={(1,2),(1,3),(1,5),(1,7),(2,2),(2,3),(2,5),(2,7),(3,2),(3,3),(3,5),(3, 7)}
B x A ={2,3, 5,7} x{1,2,3}={(2,1),(2,2),(2,3),(3,1),(3,2),(3,3),(5,1),(5,2),(5,3),(7,1),(7,2), (7,3)}

4. BxA={(-2, 3), (-2, 4), (0,3), (0,4), (3,3), (3,4)} våš, A k‰W« B M»at‰iw¡ fh©f.
ԮΠA = {3,4} B = {-2, 0,3}
5. A={3,4,7,8} k‰W« B = {1,7,10} våš Ñœ cŸs fz§fëš vit A –èUªJ –
B ¡F Md cwit¡ F¿¡»‹wJ?
(i) R1 = {(3,7), (4,7), (7,10), (8,1)} (ii) R2= {(3,1), (4,12)}
(iii) R3 = {(3,7), (4,10), (7, 7), (7, 8), (8, 11), (8, 7), (8,10)}
ԮΠA x B = {(3,1),(3,7),(3,10),(4,1),(4,7),(4,10),(7,1), (7,7), (7,10), (8,1), (8,7), (8,10) }
(i) R1 ⊆ A x B v‹gij¡ fhzyh«. vdnt R1 v‹gJ A-èUªJ B-¡F Md cwÎ MF«.
(ii) (4, 12) 𝜖 R2 , Mdhš (4,12) ∉A x B vdnt R2 MdJ A-èUªJ B-¡F Md cwÎ Ïšiy.
(iii) (7, 8) 𝜖 R3 , Mdhš (7,8) ∉A x B vdnt R3 MdJ A-èUªJ B-¡F Md cwÎ Ïšiy.

6. A={1,2,3,4,...,45}k‰W« R v‹w cwÎ “A – æ‹ ÛJ, X® v©â‹ t®¡f«” vd


tiuaW¡f¥g£lhš R -I A x A – æ‹ c£fzkhf vGJf. nkY« R-¡fhd
kÂ¥gf¤ijÍ«, Å¢rf¤ijÍ« fh©f.
ԮΠA = {1,2,3,….,45} , R = {1,4,9,16,25,36}
R MdJ A æ‹ c£fz« v‹gJ bjëth»wJ.
∴ kÂ¥gf« = {1,2,3,4,5,6} Å¢rf« = {1,4,9,16,25,36}
7. R v‹w xU cwÎ {(x, y) / y = x + 3 , x ∈{0,1, 2,3,4,5} vd¡ bfhL¡f¥g£LŸsJ. Ïj‹
kÂ¥gf¤ijÍ« Å¢rf¤ijÍ« f©l¿f.
ԮΠx = {0,1,2,3,4,5}
f(x) = y = x +3 f(0) = 3; f(1) = 4 ; f(2) = 5 ; f(3) = 6 ; f(4) = 7 ; f(5) = 8
∴R = {(0,3),(1,4),(2,5),(3,6),(4,7),(5,8)} kÂ¥gf« = {0,1,2,3,4,5} Å¢rf« = {3,4,5,6,7,8}

8. X = {1,2,3,4} Y = {2,4,6,8,10} k‰W« R = {(1,2),(2,4),(3,6),(4,8)}våš, R MdJ xU rh®ò


vd¡ fh£Lf. nkY« mj‹ kÂ¥gf«, Jiz kÂ¥gf« k‰W« Å¢rf¤ij¡ fh©f.
ԮΠ: gl¤Âš R F¿¡f¥g£LŸsJ. x›bthU x ∈ X -¡F«, xnu xU
y ∈ Y cW¥ò k£L« »il¡»wJ. vdnt X -‹ všyh cW¥òfS¡F«
Y -š xnu xU ãHš cU cŸsJ. vdnt R –MdJ xU rh®ò MF«.
kÂ¥gf« X = {1,2,3,4}Jiz kÂ¥gf« Y = { 2,4,6,8,10} Å¢rf« f={2,4,6,8}

9750827997 18
9. „f ‟ v‹w cwthdJ f (x) = x2 - 2, vd tiuaW¡f¥gL»wJ. ϧF, x ∈ {-2,-1 ,0, 3} vd¡
bfh©lhš (i) f-æ‹ cW¥òfis¥ g£oæèLf (ii) f – xU rh®ghFkh?
-2 2

ԮΠ: f(x) = x2 – 2 ϧF x ∈ X{ -2, -1,0,3} -1 -1

2 2 2
f(-2) = (-2) – 2 = 2 ; f(-1) = (1) – 2 = - 1f(0) = (0) – 2 = -2 ;
0 -2
(i) 3 7

f(3) = (3)2 –2 = 7.Mifædhš, f = { (-2,2), (-1,-1), (0, -2), (3, 7) }


(ii) f-æ‹ x›bthU kÂ¥gf cW¥Ã‰F« xnu xU ãHš cU cŸsij¡ fhzyh«.
vdnt f–MdJ xU rh®ghF«.

10. f(x) = 2x – x 2 vd¡ bfhL¡f¥g£LŸsJ våš, (i) f(1) (ii) f(x+1) (iii) f(x) + f (1)
M»at‰iw¡ fh©f.
ԮΠ(i) x -¡F, 1 – I ÃuÂæ£lhš f(1) = 2(1) - (1)2 = 2 - 1 =1
(ii)x-¡F, x+1–I ÃuÂæ£lhš f(x+1) = 2(x +1) - (x+1)2 = 2x + 2 – (x2+2x+1) = -x2 + 1
(iii) f(x) + f(1) = (2x - x2 ) + 1 = -x2 + 2x + 1
[f(x) + f(1)≠ f(x+1) v‹gij¡ fhzyh«. bghJthf, f(a + b) = f(a) + f(b) -¡F
rkkhf ÏU¥gšiy ]

11. X = { 3, 4, 6, 8} v‹f. R = {(x, f(x)) | x ∈ X, f(x) = x2 + 1 }v‹w cwthdJ X -èUªJ


ℕ −¡F xU rh®ghFkh?
ԮΠf(x) = x2 +1
f(3) = (3)2 +1 = 9 + 1 = 10 ; f(4) = (4)2 +1 = 16 + 1 = 17
f(6) = (6)2 +1 = 36 + 1 = 37 ; f(8) = (8)2 +1 = 64 + 1 = 65
R = { (3,10), (4,17), (6,37), (8, 65)} cwthdJ. X èUªJ N¡F rh®ghF«.

12. f v‹w rh®ò f(x) = 3 – 2x vd tiuaW¡f¥gL»wJ f(x2) = (f(x))2 våš x – I¡ fh©f.


ԮΠf(x) = 3-2x
f(x)2 = [f(x)] 2 bfhL¡f¥g£LŸsJ
3 – 2x2 = [3 – 2x] 2 ⟹ 3 – 2x2 = 9 + 4x2 – 12x
3 – 2x2 - 9 - 4x2 + 12x = 0 ⟹ -6 x2 + 12x – 6 = 0 ÷-6
x2 - 2x + 1 = 0
(x – 1) (x - 1)=0 x=1, 1
13. xU ékhd« 500 ».Û/ kâ ntf¤Âš gw¡»wJ. ékhd« ‘d‘ bjhiyÎ brštj‰F
MF« fhy¤ij t (kâæš) - ‹ rh®ghf btë¥gL¤Jf.
ԮΠékhd¤Â‹ ntf« = 500 ».Û / kâ
fhy« = t kâ¤Jë
öu« = 2 ».Û ; öu« = fhy« x ntf« ; d = 500t
14. f : ℕ → ℕ v‹w rh®ò f(x) = 2x – 1 vd tiuaW¡f¥g£lhš mJ x‹W¡F x‹whd rh®ò
Mdhš nkš rh®ò Ïšiy vd¡ fh£Lf.
ԮΠf : ℕ → ℕ vd tiuaW¡f¥g£LŸsJ
f(x) = 2x - 1
f(1) = 2(1) - 1= 2 - 1 = 1 ; f(2) = 2(2) - 1= 4 - 1 = 3 ; f(3) = 2(3) - 1= 6 - 1 = 5…
nkY« Å¢rf« ≠Jiz kÂ¥gf«.
∴ f v‹gJ x‹W¡F x‹whd rh®ghF«. Mdhš nkš rh®ò mšy.

9750827997 19
15. f : ℕ → ℕ v‹w rh®ò f(m) = m2 + m +3 vd tiuaW¡f¥g£lhš mJ x‹W¡F x‹whd
rh®ò vd¡ fh£Lf.
ԮΠf : ℕ → ℕ vd tiuaW¡f¥g£LŸsJ
f(m) = m2+m+3
f(1) = (1)2+ 1+ 3 = 1+1+3 = 5 ; f(2) = (2)2+ 2+ 3 = 4+2+3 = 9
f(3) = (3)2+ 3 + 3 = 9 + 3 + 3 =15…..
kÂ¥gf¤Â‹ x›bthU k¥ÉF« bt›ntW Jiz kÂ¥gf« »il¡F«.
∴ f v‹gJ x‹W¡F x‹whd rh®ghF«.

16. A = {1, 2, 3, 4} k‰W« B = ℕ v‹f. nkY« f : A → 𝑩 MdJ, f(x) = x3 vd


tiuaW¡f¥gL»wJ våš, (i) f - æ‹ Å¢rf¤ij¡ fh©f. (ii) f v›tif rh®ò vd¡
fh©f.
ԮΠA = {1, 2, 3, 4}, B = ℕ
f(x) = x3
f(1) = (1)3= 1; f(2) = (2)3= 8; f(3) = (3)3= 27; f(4) = (4)3= 64
(i) Å¢rf«={1, 8,27, 64} (ii)cŸ rh®ò={1, 8, 27, 64} Å¢rf« ≠Jiz kÂ¥gf«

17. f(x) = 𝟐𝒙𝟐 − 𝟓𝒙 + 𝟑 –I ÏU rh®òfë‹ nr®¥ghf¡ F¿¡f.


ԮΠf2(x) = 2𝑥 2 − 5𝑥 + 3 k‰W« f1(x) = 𝑥 vd tiuaW¥ngh«.
vdnt, f(x) = 2𝑥 2 − 5𝑥 + 3 = f2 (x)
= f1 f2 (x) = f1f2 (x)

18. f(x) = = 3x – 2, g(x) = 2x + k k‰W« 𝒇 ∘ 𝒈 = 𝒈 ∘ 𝒇 våš ,k æ‹ kÂ¥ig¡ fh©f.


ԮΠf(x) = 3x -2 g(x) = 2x + k
fog = f [g(x)] gof = g[f(x)]
= f [2x + k)] gof = g[3x - 2]
= 3(2x + k) -2 = 2 (3x – 2) + k
= 6x + 3k – 2 = 6x – 4 + k
fog = gof ⟹ 6x +3k – 2 = 6x – 4 + k ⟹ 3k – k = - 4 +2 ⟹ 2k = -2 ⟹ k = -1

19. 𝒇 ∘ 𝒇(𝒌) = 5, f(k) = 2k – 1 våš, k -æ‹ kÂ¥ig¡ fh©f.


ԮΠf o f(k) = f(f(k)) = 2 (2k – 1) – 1 = 4k -2-1 = 4k - 3
vdnt, f o f(k) = 4k -3. Mdhš f o f(k) = 5 vd¡ bfhL¡f¥g£LŸsJ.
Mifædhš 4k – 3 = 5 ⟹ 4 k =8 -èUªJ k =2

20. 𝒇 ∘ 𝒈 = 𝒈 ∘ 𝒇 våš k –æ‹ kÂ¥ig¡ fh©f. (i) f(x) = 3x + 2, g(x) = 6x – k


(ii) f(x) = 2x – k, g(x) = 4x + 5
ԮΠf(x) = 3x + 2 g(x) = 6x - k
fog = gof
f [g(x)] = g[f(x)]
f [6x – k] = g [3x + 2] ⟹ 3(6x – k) + 2 = 6 (3x + 2) – k
18x – 3k +2 = 18x +12 – k ⟹ -3k + k = 12 – 2
- 2k = 10 ⟹ k = -5

9750827997 20
21. f(x) = x2 – 1 våš (i) f ∘f (ii) f ∘ 𝒇 ∘ 𝒇 −I¡ fh©f.
ԮΠf(x) = x2 – 1
(i) fof = f [f(x)] = f [x2 – 1] = [x2 – 1]2 - 1 = x4 +1 - 2 x2 – 1 = x4 - 2x2
(ii) f o f o f = f o [x4 - 2x2 ] = [x4 - 2x2 ]2 – 1
22. xU ä‹R‰W¡ nfh£gh£o‹go, C(t) v‹w xU neça R‰W C(at1 + bt2) = aC(t1) + bC(t2) –I
ó®¤Â brŒ»wJ. nkY« ϧF a, b M»ait kh¿èfŸ våš C(t) = 3t MdJ xU neça
R‰W vd¡ fh£Lf.
ԮΠc(t) = 3t c(at1) = 3at1 ; c(bt2) = 3bt2
c(at1) + c(bt2) = 3at1 + 3bt2 = 3 {at1 + bt2}
∴c(t) = 3t v‹gJ xU neça rk‹ghlhF«.
23. f MdJ ℝèUªJ ℝ-¡F Md rh®ò. nkY« mJ f(x) = 3x – 5 vd tiuaW¡f¥gL»wJ
(a, 4) k‰W« (1, b) vd¡ bfhL¡f¥g£lhš a k‰W« b –æ‹ kÂ¥òfis¡ fh©f.
ԮΠf(x) = 3x – 5, f = { x, (3x – 5) | x 𝜖 R} vd vGjyh«.
(a, 4) våš, a-æ‹ ãHš cU 4. MjhtJ, f(a) = 4
3a - 5 =4 ⟹ 3a = 9 – èUªJ a = 3
(1, b) våš, 1-æ‹ ãHš cU b. MjhtJ, f(1) = b –èUªJ b = -2
3(1) - 5 = b vdnt b = -2
24. f(x) = 2x + 3, g(x) = 1 – 2x k‰W« h(x) = 3x våš f∘ 𝒈 ∘ 𝒉 = 𝒇 ∘ 𝒈 ∘ 𝒉 vd ãWÎf.
ԮΠf(x) = 2x + 3, g(x) = 1 - 2x, h(x ) = 3x
Ï¥bghGJ, (fog)(x) = f(g(x)) = f(1 – 2x) = 2(1-2x) + 3 = 2-4x+3 = 5 – 4x
nkY«, (fog) o h(x) = (fog)(h(x)) = (fog) (3x) = 5 – 4 (3x) = 5 – 12x …….(1)
(goh) (x) = g(h(x)) = g(3x) = 1-2(3x) = 1- 6x
nkY«, fo (go h)(x) = f (1- 6x) = 2 (1 – 6x) + 3 =2-12x + 3=5 – 12x …….. (2)
(1) k‰W« (2) – èUªJ ek¡F¡ »il¥gJ, (fog) o h = fo(go h).
5 Marks
1. A = { 𝒙 𝝐 ℕ | 𝟏 < 𝑥 < 4}, B = { 𝒙 𝝐 𝕎 |𝟎 ≤ 𝒙 < 2} k‰W« C = { 𝒙 𝝐 ℕ |𝒙 < 3 } v‹f.
A X ( B ∪ 𝑪) = 𝑨 𝑿 𝑩 ∪ (𝑨 𝑿 𝑪) v‹gdt‰iw¢ rçgh®¡f.
ԮΠA = {2, 3}, B = {0, 1}, C= {1, 2}
B∪C = {0,1 } ∪{ 1 ,2} = { 0, 1, 2} → 1
A x ( B ∪ 𝐶) = {2, 3} x {0, 1, 2} = {(2,0), (2,1), (2,2), (3,0), (3,1), (3,2)} → (2)
A x B = {2, 3} x {0, 1} = {(2,0), (2,1), (3, 0), (3, 1)} → (3)
A x C = {2, 3} x {1, 2} = {(2,1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)} → (4)
(A x B ) ∪ (A x C ) = { (2,0), (2,1), (3, 0), (3,1) } ∪ {(2,1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)}
= { (2,0), (2,1), (2, 2), (3,0) , (3, 1), (3, 2)} → (5)
rk‹ghL (2), (5) rk«. ∴ A X ( B ∪ 𝐶) = 𝐴 𝑋 𝐵 ∪ (𝐴 𝑋 𝐶) rçgh®¡f¥g£lJ.
2. A = {1, 2, 3}, B = {2, 3, 5}, C={3,4} k‰W« D = {1, 3, 5} våš (A ∩ 𝑪) x (B ∩ 𝑫) =
𝑨 𝑿 𝑩 ∩ (𝑪 𝑿 𝑫) v‹gJ c©ikah vd nrh¡fΫ.
ԮΠA ∩ 𝐶 = { 3} , B ∩ 𝐷 = {3, 5}
(A ∩ 𝐶) x (B ∩ 𝐷) = 3 x {3, 5} = {(3, 3), (3, 5)} → (1)
A x B = {1, 2, 3} x {2, 3, 5} = { (1, 2), (1, 3), (1, 5), (2, 2), (2, 3),(2, 5),(3, 2), (3, 3), (3, 5)}
C x D = {3, 4} x {1, 3, 5} = {(3, 1), (3, 3), (3, 5), (4, 1), (4, 3), (4, 5)}
(A x B) ∩ (C x D) = {(3, 3), (3, 5)} → (2)
rk‹ghL (1), (2) rk«. ∴(A ∩ 𝐶) x (B ∩ 𝐷) = 𝐴 𝑋 𝐵 ∩ (𝐶 𝑋 𝐷) rçgh®¡f¥g£lJ.

9750827997 21
3. A v‹gJ 8I él¡ Fiwthd Ïaš v©fë‹ fz«, B v‹gJ 8–I él¡ Fiwthd
gfh v©fë‹ fz« k‰W« C v‹gJ Ïu£il¥gil gfh v©fë‹ fz« våš
Ñœf©lt‰iw¢ rçgh®¡f. A X (B – C) = (A X B) – (A X C)
ԮΠA = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} B = {2, 3, 5, 7} C = {2}
B – C = {2, 3, 5, 7} – {2} = {3, 5, 7} → (1)
A x (B - C) = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} x {3, 5, 7}
={(1,3),(1,5),(1,7),(2,3),(2,5),(2,7),(3,3),(3,5),(3,-7),(4,3),(4,5), (4,7),
(5,3), (5,5), (5,7), (6,3), (6,5), (6,7), (7,3), (7,5), (7,7)} → (2)
A x B = {1,2,3,4,5,6,7} x {2,3,5,7}
= {(1,2),(1,3),(1,5),(1,7), (2,2),(2,3),(2,5),(2,7),(3,2),(3,3),(3,5),(3,7),
(4,2),(4,3),(4,5),(4,7),(5,2),(5,3),(5,5),(5,7),(6,2),(6,3),(6,5),(6,7),(7,2)
(7,3),(7,5),(7,7)} → (3)
A x C = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}x{2} = {(1,2),(2,2),(3,2),(4,2),(5,2),(6,2),(7,2)} → (4)
(A x B) – (A x C) = {(1,3),(1,5),(1,7),(2,3),(2,5),(2,7),(3,3),(3,5),(3,7),(4,3),
(4,5),(4,7),(5,3),(5,5), (5,7),(6,3),(6,5),(6,7),(7,3),(7,5),(7,7)} → (5)
(2), (5) rk« . ∴ A X (B – C) = (A X B) – (A X C) rçgh®¡f¥g£lJ.

4. bfhL¡f¥g£l cwÎfŸ x›bth‹iwÍ« (1) m«ò¡F¿ gl« (2) tiugl« (3) g£oaš
Kiwæš F¿¡f. {(x,y)|x = 2y, x ∈ {2,3,4,5}, y ∈ {1,2,3,4}
ԮΠ{(x,y)|x = 2y, x ∈ {2,3,4,5}, y ∈ {1,2,3,4}
x = 2y
𝑥 2 3 4 5
f(x) = y = 2 ; f(2) = = 1 ; f(3) = 2 ; f(4) = 2 = 2 ; f(5) = 2
2
(1)m«ò¡F¿ gl« (2) tiugl« (3) tçir nrho
x y { (2,1 ),(4,2) }
2 1
3
3 2

4 2

5 5
2

5. A = {1, 2, 3, 4} k‰w« 5 B = {2, 5, 8, 11, 14}v‹gd ÏU fz§fŸ v‹f. f : A→ 𝑩 vD« rh®ò


2
f(x) = 3x -1 vd¡ bfhL¡f¥g£LŸsJ. Ï¢rh®Ãid (i) m«ò¡F¿ gl« (ii) m£ltiz
(iii) tçir¢ nrhofë‹ fz« (iv) tiugl« M»at‰whš F¿¡f.
ԮΠA = {1, 2, 3, 4} f(x) = 3x – 1
f(1) = 3(1) – 1 = 3 – 1 = 2 ; f(2) = 3(2) – 1 = 6 – 1 = 5 f(3) = 3(3) – 1 = 9 – 1 = 8;
f(4) = 3(4) – 1 = 12 – 1 = 11. rh®ò R = { (1,2), (2,5), (3,8), (4, 11)}
(i) m«ò¡F¿¥gl« (ii) m£ltiz (iv) tiugl«
x y
x 1 2 3 4
1 2 y 2 5 8 11
2 5
3 8
4 11
14 (iii) tçir nrho
5
2
9750827997 22
{(1,2), (2,5), (3,8), (4, 11)}
6. f : ℕ → ℕ v‹w rh®ghdJ f(x) = 3x + 2 , x ∈ ℕ vd tiuaW¡f¥g£lhš (i) 1,2,3 –æ‹
ãHš cU¡fis¡ fh©f. (ii) 29 k‰W« 53-æ‹ K‹ cU¡fis¡ fh©f. (iii) rh®Ã‹
tifia¡ fh©f.
ԮΠ: f : ℕ → ℕ v‹w rh®ghdJ f(x) = 3x + 2 vd tiuaW¡f¥g£LŸsJ
(i) x = 1 våš , f(1) = 3(1) + 2 = 5
x = 2 våš , f(2) = 3(2) + 2 = 8 ; x = 3 våš , f(3) = 3(3) + 2 = 11
1, 2, 3 – æ‹ ãHš cU¡fŸ Kiwna 5, 8, 11 MF«.
(ii) 29 –æ‹ K‹ cU x våš, f(x) = 29, vdnt 3x + 2 = 29 ; 3x = 27 ⇒ x = 9.
(iii) Ïij¥nghynt, 53-æ‹ K‹ cU x våš, f(x) = 53, vdnt 3x + 2 = 53
3x = 53 – 2 ⇒3x = 51 ⇒ x = 17.
vdnt, 29 k‰W« 53 –æ‹ K‹ cU¡fŸ Kiwna 9 k‰W« 17 MF«.
(iv) ℕ -æ‹ bt›ntW cW¥òfS¡F¤ Jiz kÂ¥gf¤Âš bt›btW ãHš
cU¡fŸ cŸsd. vdnt, f MdJ x‹W¡F x‹whd rh®ghF«.
f – æ‹ Jiz kÂ¥gfkhdJ ℕ.
Å¢rf« f = { 5, 8, 11, 14, 17,….} MdJ -‹ jF c£fzkhF«.
vdnt, f MdJ nkšrh®ò Ïšiy. mjhtJ, f c£rh®ò MF«.
vdnt, f MdJ x‹W¡F x‹whd k‰W« c£rh®ò MF«.
7. jlaéaš éŠPhåfŸ, bjhil vY«òfis¡ bfh©L xUtUila cau¤ij
(br.Û£lçš) fz¡»L»wh®fŸ. mt®fŸ bghJthf, h(b) = 2.47b + 54.10 v‹w rh®ig
Ïj‰F¥ ga‹gL¤J»wh®fŸ. ϧF, b MdJ bjhil vY«Ã‹ ÚskhF«.
(i) h MdJ x‹W¡F x‹whdjh vd¢ nrh¡f
(ii) bjhil vY«Ã‹ Ús« 50 br.Û våš, mªj egç‹ cau¤ij¡ fh©f.
(iii) egç‹ cau« 147.96 br.Û våš, mt® bjhil vY«Ã‹ Ús¤ij¡ fh©f.
ԮΠ(i) h MdJ x‹W¡F x‹whdjh vd¢ nrh¡f h(b1) = h(b2) vd¡ fUJf.
vdnt, ek¡F¡ »il¥gJ, 2.47b1 + 54.10 = 2.47b2 +54.10
2.47 b1 = 2.47b2 –èUªJ b1 = b2
vdnt, h(b1) = h(b2) våš, b1 = b2 Mifahš, Ϫj¢ rh®ò x‹W¡F x‹whdrh®ghF«.
(ii) bjhil vY«Ã‹ Ús« b = 50 br.Û våš, mªj egç‹ caukhdJ
h(50) = (2.47x50) + 54.10 = 177.6 br.Û MF«.
(iii) egç‹ cau« 147.96 br.Û våš, h(b) = 147.96 bjhil vY«Ã‹ ÚskhdJ
93.86
2.47b + 54.10 = 147.96 b= = 38
2.47
Mifahš, bjhil vY«Ã‹ ÚskhdJ 38 br.Û MF«.
𝒕𝟐 + 𝒕
8. xU JfŸ ‘t‘ (kâæš) fhy mséš flªj öukhdJ (».Û£lçš) S(t) = vd¡
𝟐
bfhL¡f¥g£LŸsJ. m¤JfŸ. (i) _‹wiu kâ (ii) 8 kâ k‰W« 15 ãäl§fŸ fhy
msé‰F¥ Ë flªj bjhiyÎfis¡ f©l¿f.
𝑡2+ 𝑡
ԮΠ:JfŸ flªj öukhdJ S(t) = vd¡ bfhL¡f¥g£LŸsJ.
2
(3.5)2 + 3.5 15.75
(i) t = 3.5 kâ m¥goahdhš, S(3.5) = = = 7.875
2 2
_‹wiu kâ neu¤Âš flªj öu« 7.875 ».Û MF«.
(ii) t = 8.25 kâ (0.25 kâ = 15 ãäl§fŸ)

9750827997 23
(8.25)2 + 8.25 76.3125
m¥goahdhš, S(8.25) = = = 38.15625
2 2
8.25 kâ neu¤Âš njhuhakhf¡ flªj öu« 38.16 ».Û MF«
𝟐𝒙 + 𝟕 , 𝒙 < −2
9. rh®ò f : ℝ → ℝ MdJ f(x) = 𝒙𝟐 − 𝟐 , −𝟐≤𝒙<3 (i) f(4) (ii) f(-2)
𝟑𝒙 − 𝟐, 𝒙≥𝟑
𝒇 𝟏 − 𝟑𝒇(𝟒)
(iii) f(4) + 2f(1) (iv) ‹ kÂ¥ò fh©f.
𝒇(−𝟑
ԮΠ:mU»š fh£oÍŸsgo rh®ò f MdJ I, II, III
v‹w Ïilbtëfëš tiuaW¡f¥gL»wJ,
x = a, v‹w bfhL¡f¥g£l k¥ÉF a-ÏU¡F« Ïilbtëia¡ f©LÃo¤J, mªj
Ïilbtëæš f(a) –I¡ fhz nt©L«.
(i) x =4 MdJ _‹whtJ Ïilbtëæš cŸsij eh« fhzyh«
ϧF, f(x) = 3x - 2; f(4) = 3(4) – 2 = 10
(ii) x =-2 MdJ Ïu©lhtJ Ïilbtëæš cŸsij eh« fhzyh«
vdnt, f(x) = x2 - 2; f(-2) = (-2)2 – 2 = 2
(iii) (i)-èUªJ f(4) = 10 f(1), - ‹ kÂ¥ig¡ fhz, x = 1MdJ Ïu©lhtJ
Ïilbtëæš cŸsJ. Midædhš,f(x)= x2–2 –èUªJ, f(1) = 12 –2 = -1
vdnt, f(4)+2f(1) =10+ 2(– 1) = 8
(iv) f(1) = -1, f(4) = 10 vd¡ f©nlh«. f(-3) – ia¡ fhz x=-3 MdJ x‹whtJ
Ïilbtëæš cŸsij¡ fhzyh«.
Mifædhš, f(x) = 2x + 7 vdnt, f(,-3) = 2(-3) + 7 = 1
𝑓 1 −3𝑓(4) −1−3(10)
vdnt, = = −31
𝑓(−3) 1
𝒙+𝟐 ; 𝒙> 1
10. f v‹w rh®ghdJ f(x) = 𝟐; −𝟏 ≤ 𝒙 ≤ 𝟏 vd tiuaW¡f¥g£lhš
𝒙 − 𝟏; −𝟑 ≤ 𝑥 < −1
(i) f(3) (ii) f(0) (iii) f(-1.5)(iv) f(2) + f(-2) ‹ kÂ¥òfis fh©f.
𝑥+2 ; 𝑥> 1
ԮΠf(x) = 2 ; −1 ≤ 𝑥 ≤ 1
𝑥 − 1; −3 < 𝑥 < −1
f(3) = x + 2 = 3 + 2 =5
f(0) = 2 f(-1.5) = x – 1 = -1.5 – 1 = -2.5
f(2) + f(-2) = [x+2] + [x-1] = [2+2] + [-2-1] = 4 + [-3] = 4 – 3 = 1

11. f : [-5,9] → ℝ v‹w rh®ghdJ ËtUkhW tiuaW¡f¥gL»wJ


𝟔𝒙 + 𝟏 −𝟓≤𝒙<2
f(x) = 𝟓𝒙𝟐 − 𝟏 𝟐≤𝒙<6 vd tiuaW¡f¥gL»wJ våš,
𝟑𝒙 − 𝟒 𝟔≤𝒙≤𝟗
ËtUtdt‰iw¡ fh©f. (i) f(-3) + f(2) (ii) f(7) – f(1) (iii) 2f(4) + f(8)
𝟐𝒇 −𝟐 − 𝒇(𝟔)
(iv) 𝒇 𝟒 + 𝒇(−𝟐)
ԮΠ(i) f(-3) + f(2) = [6x + 1] + [5x2 – 1]
= [6(-3) + 1] + [5(2)2 -1]
= [-18+1] + [5(4) - 1] = -17 + [20 – 1] = -17 + 19= 2
(ii) f(7) – f(1) = [3x - 4] – [6x + 1]
= [3(7) – 4] – [6(1) +1] = [21 -4] – [6 + 1] = 17 -7 = 10
(iii) 2f(4) + f(8) = 2[5x2 – 1] + [3x – 4]

9750827997 24
= 2[5(4)2 – 1] + [3(8) – 4]
= 2[5(16) -1] + [24 – 4] = 2[80 -1] + [20] = 2[79] +20
= 158 + 20 = 178
2f −2 − f(6) 2 6𝑥+1 − [3𝑥−4]
(iv) =
f 4 + f(−2) 5𝑥 2 −1 + [6𝑥+1]
2 6 −2 +1 − 3 6 −4
= 5 4 2 −1 + 6 −2 +1
2 −12+1 − [18−4]
= 5 16 −1 + [−12+1]
2 −11 − [14]
= 80−1 + [−11]
−22−14 −36 −9
= = =
79−11 68 17
12. òép®¥ò éiræ‹ fhuzkhf t édhofëš xU bghUŸ fl¡F« öukhdJ
𝟏
S(t) = 𝟐gt2 + at + b vd¡ bfhL¡f¥g£LŸsJ. ϧF a, b M»ait kh¿èfŸ (g MdJ
òép®¥ò éiræ‹ fhuzkhf V‰fL« KL¡f«). S(t) MdJ x‹w¡bfh‹whd
rh®ghFkh vd MuhŒf.
1
ԮΠs(t) = 2gt2+at+b
s(t) v‹gJ 1 – 1 Md rh®ò vd ãWáf nt©oæU¥gjhš
1 1
s(t1) = s(t2) gt12 + at1 + b = 2 gt22 + at2 + b
2
1 1
g(t12 – t22 )+ a (t1 – t2) = 0 ⟹ 2 g [(t1 – t2 ) (t1 + t2) + a(t1 – t2 )] = 0
2
1 1
(t1 – t2 ) [ 2 g (t1 + t2) + a ] = 0 ⟹ t1 – t2 = 0 [∵ 2 g [(t1 + t2 )+ a ≠ 0]
t1 = t2 ∴ s(t) v‹gJ 1 – 1 Md rh®ghF«
13. t v‹w rh®ghdJ bršÁaìš (C) cŸs bt¥gãiyiaÍ«, ghu‹Ë£oš (F) cŸs
bt¥gãiyiaÍ« Ïiz¡F« rh®ghF«. nkY« mJ t(C)=F vd tiuaW¡f¥g£lhš,
𝟗
ϧF, (F = 𝑪 + 𝟑𝟐). (i) t(0) (ii) t(28) (iii) t(-10) (iv) t(C) = 212 Mf ÏU¡F«nghJ C-
𝟓
‹ kÂ¥ò (v) bršÁa° kÂ¥ò« ghu‹Ë£ kÂ¥ò« rkkhf ÏU¡F« bghGJ bt¥gãiy
M»at‰iw¡ f©l¿f.
9
ԮΠt(c) = F = 5 𝐶 + 32
9
(i) t(0) = (0) + 32 = 32°F
5
9
(ii) t(28) = (28) + 32 = 50.4 + 32 = 82.4°F
5
9
(iii) t(-100) = (−10) + 32 = -18+32 =14°F
5
(iv) t(C) = 212 Mf ÏU¡F«bghGJ
9 9
212 = 5 𝐶 + 32 ⟹ 𝐶 + 32 = 212
5
9 9 5
𝐶 = 212 – 32 ⟹ 5 𝐶 = 180 ⟹ 𝐶 = 180 x 9 = 100°C
5
(v) bršÁa° kÂ¥ò = ∴ghu©Ë£ kÂ¥ò
9 −160
C = 5 𝐶 + 32 ⟹ 5C = 9C + 160 ⟹ 9C– 5C = -160 ⟹ 4C = -160 ; C = = -40°
4

14. f(x) =3x +1, g(x) = x+3 M»ait ÏU rh®òfŸ. nkY« gff(x) = fgg(x) våš x– I¡ fh©f.
ԮΠgff(x) = g [f{f(x)}] = g [ f(3x + 1)] = g [3(3x + 1) + 1] = g(9x + 4)
g(9x + 4) = [(9x + 4) + 3] = 9x + 7
fgg(x) = f[g{g(x)}] = f[g(x+3)] = f[(x+3) +3] = f(x+6)

9750827997 25
f(x+6) = [3(x+6) +1] = 3x +19
gff(x) = fgg(x)
vdnt 9x + 7 = 3x +19⟹ 9x – 3x = 12⟹ 6x = 12⟹x = 2
15. A,B, C ⊆ ℕ k‰W« f : A → 𝑩 v‹w rh®ò f(x) = 2x + 1 vdΫ k‰W« g : B → 𝑪 MdJ
g(x) = x2 vdΫ tiuaW¡f¥g£lhš, 𝒇 ∘ 𝒈 k‰W« 𝒈 ∘ 𝒇 –æ‹ Å¢rf¤ij¡ fh©f.
ԮΠf:A→ 𝐵 g : B → 𝐶 ϧF A,B, C ⊆ ℕ f(x) = 2x + 1, g(x) = x2
fog ‹ Å¢R
(fog)(x) = f [g(x)] = f[x2] = 2x2 + 1
∴fog ‹ Å¢R = y / y = 2 x2 + 1, x ∈ N
∴gof ‹ Å¢R = g[f(x)] = g[2x+1] = (2x+1)2
∴gof ‹ Å¢R = y / y = (2x+1)2 , x ∈ N
f = {{-1,3), (0,-1), (2,-9)}
y = ax + b x = -1, y = 3 våš
3 = -a + b → (1)
x = 0, y = 1 våš -1 = 0 + b ⇒ b = -1 ∴ 3 = -a – 1
a = -3 – 1 ⇒ a = -4 ∴ y = -4x-1 v‹gJ xU neça rh®ghF«.
16. bfhL¡f¥g£l f(x), g(x), h(x) M»at‰iw¡ bfh©L 𝒇 ∘ 𝒈 ∘ 𝒉 = 𝒇 ∘ 𝒈 ∘ 𝒉 vd¡ fh£Lf.
(i) f(x) = x – 1, g(x) = 3x + 1 k‰W« h(x) = x2 (ii) f(x) = x - 4 , g(x) = x2 k‰W« h(x) = 3x – 5
ԮΠ(i) LHS fog = f[g(x)] = f [ 3x + 1] = 3x + 1 – 1 = 3x
2
(fog) oh = fog[h(x)] = fog [x ] = 3 [x2] = 3x2 ---- (1)
RHS goh = g[h(x)] = g [x2] = 3x2 + 1
fo (goh) = f[goh] = f [3x2 + 1] =3x2 +1– 1 = 3x2 --- (2)
∴ 1 = 2 , (fog) oh = fo(goh) rçgh®¡f¥g£lJ.
(ii) f(x) = x – 4 g(x) = x2 h(x) = 3x – 5
fog = f[g(x)] = f [x2] = x2 – 4
(fog) oh = fog[h(x)] = fog [3x - 5] = (3x – 5) 2-4 ----(1)
goh = g[h(x)] = g [3x - 5] = (3x - 5)2
fo (goh) = f o (3x – 5)2 = (3x – 5)2 – 4 ----(2)
∴ 1 = 2 , (fog) oh = fo(goh) rçgh®¡f¥g£lJ.
gæ‰Á¡fhf
2 MARKS
1. A = {1,3,5}, B = {2,3} våš (i) AX B k‰W« BXA - fh©f (ii) AXB = BXA MFkh?
Ïšiybaåš V‹? (iii) n(A×B) = n(B×A) = n(A)× n(B) vd¡ fh£Lf.
2. bfhL¡f¥g£l cwÎfŸ x›bth‹iwÍ« (1) m«ò¡F¿ gl« (2) tiugl« (3) g£oaš
Kiwæš F¿¡f {(x,y)|y = x+3, x, y M»ait Ïaš v©fŸ < 10}
3. ËtUtdt‰¿‰F A x B, A x A k‰W« B x A I¡ fh©f. A = B = {p,q}
4. f={(-1,3),(0,-1),(2, -9)} MdJ ℤ −èUªJ ℤ −¡fhd xU neça rh®ò våš, f(x)-I¡ fh©f.
5. »ilk£l¡nfhL nrhjidia¥ ga‹gL¤Â (gl« (i), (ii),(iii), Ñœ¡f©l rh®òfëš vit
x‹W¡bfh‹whdit vd¡ fh©f. (x›bth‹W«)
(i) (ii) (iii)

9750827997 26
5 MARKS
1. A = { 𝑥 𝜖 ℕ | 1 < 𝑥 < 4 }, B = { 𝑥 𝜖 𝕎 |0 ≤ 𝑥 < 2} k‰W« C = { 𝑥 𝜖 ℕ |𝑥 < 3 } v‹f.
A X ( B ∩ 𝐶) = 𝐴 𝑋 𝐵 ∩ (𝐴 𝑋 𝐶) v‹gdt‰iw¢ rçgh®¡f.
𝑥
2. f : A → 𝐵 v‹w rh®ghdJ f(x) = - 1, vd tiuaW¡f¥gL»wJ. ϧF
2
A = {2, 4, 6, 10, 12} , B = {0, 1, 2, 4, 5, 9 }Mf ÏU¡F« bghGJ rh®ò f –I ËtU«
Kiwfëš F¿¡f. (i) tçir¢ nrhofë‹ fz« (ii) m£ltiz (iii) m«ò¡F¿ gl«
(iv) tiugl«
3. bfhL¡f¥g£l f(x), g(x), h(x) M»at‰iw¡ bfh©L 𝑓 ∘ 𝑔 ∘ 𝑕 = 𝑓 ∘ 𝑔 ∘ 𝑕 vd¡
fh£Lf. f(x) = x2 , g(x) = 2x k‰W« h(x) = x + 4
4. A v‹gJ 8I él¡ Fiwthd Ïaš v©fë‹ fz«, B v‹gJ 8–I él¡ Fiwthd gfh
v©fë‹ fz« k‰W« C v‹gJ Ïu£il¥gil gfh v©fë‹ fz« våš
Ñœf©lt‰iw¢ rçgh®¡f. (A ∩ 𝐵) x C = (A x C) ∩ (B x C)

9750827997 27
v©fS« bjhl®tçirfS«
1 Mark
1. t1,t2,t3…… v‹gJ xU T£L¤bjhl®tçir våš, t6,t12,t18……v‹gJ
(1) xU T£L¤ bjhl®tçir (2) xU bgU¡F¤ bjhl®tçir (3) xU T£L¤
bjhl®tçirÍkšy,bgU¡F¤ bjhl®tçirÍkšy (4) xU kh¿è¤ bjhl®tçir
2. A = 265 k‰W« B= 264 + 263 + 262 +…. + 20 vd¡ bfhL¡f¥g£LŸsJ. ËtUtdt‰¿š
vJ c©ik?
(1) B MdJ A –I él 264 mÂf« (2) A MdJ B -I él 1 mÂf«
(2) (3) A k‰W« B rk« (4) B MdJ A -I él 1 mÂf«
3. xU T£L¤ bjhl®tçiræš 31 cW¥òfŸ cŸsd. mj‹ 16-tJ cW¥ò m våš, mªj¡
T£L¤bjhl®tçiræš cŸs všyh cW¥òfë‹ TLjš.
31
(1)16m (2) 62m (3) m (4) 31 m
2
4. 1 Kjš 10 tiuÍŸs (Ïu©L v©fS« c£gl) mid¤J v©fshY« tFgL« äf¢Á¿a
v© (1) 2025 (2)2520 (3) 5025 (4) 5220
5. xU T£L¤ bjhl®tçiræ‹ 6-tJ cW¥Ã‹ 6 kl§F«, 7-tJ cW¥Ã‹ 7 kl§F« rk«
våš, m¡T£L¤bjhl®tçiræ‹ 13-tJ cW¥ò
(1) 0 (2) 6 (3) 7 (4) 13
6. F1 = 1, F2 = 3 k‰W« Fn = Fn - 1 + Fn-2 vd¡ bfhL¡f¥go‹ F5 MdJ
(1) 8 (2) 11 (3) 3 (4) 5
7. ô¡ëo‹ tF¤jš Jiz¤ nj‰w¤Â‹ go a k‰W« b v‹w äif KG¡fS¡F jå¤j
äif KG¡fŸ q k‰W« r, a = bq + r v‹wthW mikÍkhdhš ϧF r MdJ.
(1) 0 < r < b (2) 1 < r < b (3) 0 < r ≤ b (4) 0 ≤ r < b
8. (13 + 23 + 33 +….+153) – ( 1+ 2 + 3 + …..+ 15) æ‹ kÂ¥ò
(1) 14200 (2)14280 (3) 14400 (4) 14520
3 1 1 1
9. , , , ,….. v‹w bjhl®tçiræ‹ mL¤j cW¥ò
16 8 12 18
2 1 1 1
(1) 3 (2) 24 (3) 27 (4) 81
10. xU T£L¤ bjhl®tçiræš Kjš cW¥ò 1 k‰W« bghJ é¤Âahr« 4. Ϫj¡ T£L¤
bjhl®tçiræ‹ v¤jid cW¥òfis¡ T£odhš mj‹ TLjš 120 »il¡f«?
(1) 8 (2)9 (3) 7 (4) 6
11. 7 ≡ ---------- (k£L 100) (1) 4
4k
(2)3 (3) 2 (4) 1
12. 1729–I gfh¡ fhuâ¥gL¤J«nghJ, mªj¥ gfh v©fë‹ mL¡Ffë‹ TLjš
(1) 4 (2)3 (3) 2 (4) 1
13. xU T£L¤ bjhl®tçiræ‹ Kjš cW¥ò 1 k‰W« bghJ é¤Âahr« 4 våš, ËtU«
v©fëš vJ Ϫj¡ T£L¤ bjhl®tçiræš mikÍ«?
(1) 7881 (2) 10091 (3) 4551 (4) 13531
14. 65 k‰W« 117-æ‹ Û.bgh.t-it 65m-117 v‹w toéš vGJ«nghJ m-‹ kÂ¥ò
(1) 1 (2) 3 (3) 2 (4) 4
15. ô¡ëo‹ tF¤jš Jiz¤ nj‰w¤ij¥ ga‹gL¤Â, vªj äif KGé‹ fd¤ijÍ« 9
Mš tF¡F« nghJ »il¡f« ÛÂfŸ
(1) 1,3,5 (2) 1,4,8 (3) 0,1,3 (4) 0,1,8

9750827997 28
2 Marks
1. TLjš fh©f. 1 + 3 +5 + ….. +55.
𝑙+1 2
1 + 3 + 5 + …. + l = 2
55+1 2 56 2
1 + 3 + 5 + …. + 55= = = 282 = 784
2 2
2. TLjš fh©f.(i) 1 + 3 + 5 +... 40 cW¥òfŸ tiu (ii) 2 + 4 + 6 +...+80(iii) 1+3+5+...+55
ԮΠ(i) 1 + 3 + 5 + ... + n cW¥òfŸ tiu TLjš = n2
1 + 3 + 5 + … + 40 cW¥òfŸ tiu TLjš = (40)2
(i) 2 + 4 + 6 + … + 80 = 2 [1+2+3+…+40]
𝑛 (𝑛+1)
= 2[ ] = 40 x 41 = 1640
2
𝑙+1 2 55+1 2
(ii) 1 + 3 + 5 + …. 55 = =
2 2
56 2
= = (28)2 = 784
2

3. TLjš fh©f. (i) 12 + 22 +...+192 (ii) 1+4+9+.....+225


𝑛 𝑛+1 2𝑛 +1
ԮΠ(i) 12 + 22 +...+n2 = 6
2 2 2 19 ×20×39
1 + 2 +...+19 = = 19 x 130 = 2470
2×3
𝑛 𝑛 +1 2𝑛+1
(ii) 1+4+9 + ….+225 = 12 + 22 +32...+152 = 6
15 ×16×31
= = 40 x 31 = 1240
2×3
4. ËtU« bjhl®fë‹ TLjiy fh©f.
(i) 1 + 2 + 3 + …. + 60 (ii) 3 + 6 + 9 + …. + 96
(iii) 1 + 4 + 9 + 16 +…+ 225 (iv) 1 + 3 + 5 + …. + 71
(v) 62+72 +82 +...+212 (vi) 13+23 +33 +...+163
32 ×33 2
ԮΠ(i) 3 + 6 + 9 + …. + 96 = = 1584
2
𝑛 𝑛+1 2𝑛 +1
(ii) 1 + 4 + 9 + 16 +….+225 = 12 + 22 + 32 + 42 + …. + 152 = 6
15 15+1 (2×15+1) 15×16×31
= = = 1240
6 6
2
(iii) 1 + 3 + 5 + …. + 71 = n
𝑙−𝑎 71−1
n= +1⟹ + 1 = 36
𝑑 2
1 + 3 + 5 + …. + 71 = 362 = 1296

(iv) 62+72 +82 +...+212 = (12 + 22 +32...+212) – (12 + 22 +32...+52)


𝑛 𝑛 +1 2𝑛+1 𝑛 𝑛+1 2𝑛 +1
= -
6 6
21 21+1 (42+1) 5 5+1 (10+1)
= -
6 6
= 3311 – 55 = 3256.
60 ×61
(v) 1 + 2 + 3 + …. + 60 = = 30 x 61 = 1830
2
𝑛 ( 𝑛+1) 2
(vi) 13+23 +33 +...+n3 = 2
3 3 3 3 16 ×17 2
1 +2 +3 +...+16 = = [136]2 = 18496
2

9750827997 29
5. 1 + 2 + 3 +...+k = 325, våš 13 + 23 + 33+ ...+k3 æ‹ kÂ¥ò fh©f.
𝑘 𝑘+1
ԮΠ1 + 2 + 3 +...+k = = 325
2
𝑘 𝑘+1 2
13 + 23 + 33+ ...+k3 = = = (325)2 = 105625
2
6. 13 + 23 + 33+ ...+k3 = 44100 våš1 + 2 + 3 +...+k æ‹ kÂ¥ò fh©f.
𝑘 𝑘+1 2
ԮΠ13 + 23 + 33+ ...+k3 = 44100 = 2
𝑘 𝑘+1
1+2+3+…+k= = 210
2

5 Marks
1. 5 + 55 + 555 + .... v‹w bjhl®tçiræ‹ Kjš cW¥òfë‹ TLjš fh©f.
ԮΠSn = 5 +55 + 555 + ….+ n cW¥òfŸ tiu TLjš
= 5 [1 + 11+111+…+n cW¥òfŸ tiu TLjš]
5
= 9 [9 + 99 + 999 + ….+n cW¥òfŸ tiu TLjš]
5
= 9 [10 - 1 + 100 - 1 + 1000 - 1+ …. n cW¥òfŸ tiu]
5
= [(10 + 100 + 1000 + ….) - ( 1 + 1 + 1 + ….)]
9
5 10(10 𝑛 −1) 50 5
=9[ − 𝑛] = 81 [(10𝑛 -1)− 9 𝑛]
9

2. 3 + 33 + 333+ ...... n cW¥òfŸ tiu TLjš fh©f.


ԮΠ3 + 33 + 333+ ...... n = 3(1+11+111+…..+ n cW¥òfŸ)
3
= 9 ( 9 + 99+ 999 + ... + n cW¥òfŸ)
3
= 9 ( (10-1) +(100-1) + (1000-1) + ... + n cW¥òfŸ)
3
=9(10+100+1000+...+ncW¥òfŸ)-(1+11+111+…..+ncW¥òfŸ)
3 10 𝑛 − 1 30 3𝑛
= 9 (10 . - n) = 81 (10n - 1) -
9 9
3. TLjš fh©f. 152+162 +172 +...+282
ԮΠ152+162 +172 +...+282 = 12 + 22 +32...+282 - 12 + 22 +32...+142
28 ×29×57 14 ×15×29
= -
2×3 2×3
= 14 x 29 x 19 – 7 x 5 x 29
= 7714 – 1015 = 6699

4. ËtU« bjhl®fë‹ TLjiy fh©f. 103+113 +123 +...+203


ԮΠ103+113 +123 +...+203
= 13+23 +33 +...+203 - 13+23 +33 +...+93
20 ×21 2 9 ×10 2
= − = [210]2 – (45)2
2 2
= 44100 – 2025 = 42075

5. Kjš n Ïaš v©fë‹ t®¡f§fë‹ TLjš 285 k‰W« Kjš n Ïaš v©fë‹
fd§fë‹ TLjš 2025 våš n –æ‹ kÂ¥ò fh©f.
ԮΠKjš n Ïaš v©fë‹ t®¡f§fë‹ TLjš = 285

9750827997 30
𝑛 𝑛 + 1 (2𝑛 + 1)
= 285 → (1)
2 ×3
Kjš n Ïaš v©fë‹ fz§fë‹ TLjš = 2025
𝑛 𝑛+1 2 𝑛 𝑛+1
= 2025 ⟹ = 2025 = 45 → (2)
2 2
rk‹ghL (2) I rk‹ghL (1) š ÃuÂæl
𝑛 𝑛 +1 (2𝑛+1) 45(2𝑛+1)
= 285 ⟹ = 285 ⟹ 15(2𝑛 + 1) = 285
2 ×3 3
285
2𝑛 + 1 = ⟹ 2𝑛 + 1 = 19
15
2𝑛 = 19 − 1 ⟹ 2𝑛 = 18 ∴𝒏=𝟗

6. nufhél« 10 br.Û, 11 br.Û, 12 br.Û,... 24 br.Û v‹w g¡f msΟs 15 rJu tot t©z¡
fh»j§fŸ cŸsd. Ϫj t©z¡ fh»j§fis¡ bfh©L v›tsÎ gu¥ig mil¤J
my§fç¡f KoÍ«? 102+ 112+122+.... + 242
ԮΠbfhL¡f¥g£LŸs 15 rJu tot t©z¡ fh»j§fë‹ g¡f msÎfŸ
10 br.Û, 11 br.Û, 12 br.Û,... 24 br.Û
mj‹ gu¥ò = 102+112+122+......+242
= (12 + 22 +32 +......+242) – (12 + 22 +......+92)
24×25×49 9×10×19
= − = 4900 – 285 = 4615 cm2
6 6
gæ‰Á¡fhf
2 Marks
1. 3 + k, 18 – k, 5k + 1 v‹git xU T£L¤ bjhl®tçiræš cŸsd våš, k-æ‹ kÂ¥ò¡ fh©f.
2. x, 10, y, 24, z v‹git xU T£L¤ bjhl®tçir cŸsd våš,x,y,z M»at‰¿‹ kÂ¥ò fh©f.
3. Ñœ¡f©l bjhl®tçirfŸx›bth‹¿Y« n-tJ cW¥ò bfhL¡f¥g£LŸsJ. mš
F¿¥Ã£LŸs cW¥òfis¡ fh©f.
5𝑛
(i) an = 𝑛+2 a6 k‰W« a13 (ii) an = - (n2 – 4) a4 k‰W« a11
𝑛2− 1
X® x‰iw v© 𝑛 ∈𝑁
𝑛+3
4. an = v‹gJ n-tJ cW¥ò våš, a8 k‰W« a15 fh©f.
𝑛2
2𝑛 +1
X® Ïu£il v© 𝑛
∈𝑁
5. a1 = 1 , a2 =1 k‰W« an =2an-1 + an-2, 𝑛 ∈ 𝑁 våš bjhl®tçiræ‹ Kjš MW
cW¥òfis¡ fh©f.
6. ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs Kjš cW¥ò a k‰W« bghJ é¤Âahr« ¡F¡ T£L¤ bjhl®
3 1
tçirfis¡ fh©f. (i) a = 5, d= 6 (ii) a =7, d = -5 (iii) a = 4, d= 2
7. -11, -15, -19,….. v‹w T£L¤bjhl®tçiræ‹ 19-tJ cW¥ig¡ fh©f.
8. ËtUtdt‰¿‹ TLjš fh©f. (i) 3,7,11,…. 40 cW¥òfŸ tiu (ii) 102,97,92,…. 27
cW¥òfŸ tiu (iii) 6 + 13 + 20 +….+97
9. 729, 243, 81,…. v‹w bgU¡F¤ bjhl®tçiræ‹ 7-tJ cW¥ig¡ fh©f.
10. a, b,c v‹gd xU T£L¤ bjhl®tçiræš mikÍ« våš 3a, 3b, 3c xU bgU¡F¤
bjhl®tçiræš mikÍ« vd¡ fh£Lf.
5 Marks
1. 300 - ¡F« 600 -¡F« Ïilna 7-Mš tFgL« mid¤J Ïaš v©fë‹ TLjš fh©f.
2. 0.4 + 0.44 + 0.444 + ....... n cW¥òfŸ tiu TLjš fh©f.

9750827997 31
Ïa‰fâj«
1 Mark
1. (2x – 1)2 = 9-æ‹ Ó®Î
(1) -1, 2 (2) -1 (3) 2 (4) Ïš vJΫ Ïšiy
2. q2x2 + p2x + r2 = 0 v‹w rk‹gh£o‹ _y§fë‹ t®¡f§fŸ, qx2 + px + r = 0 v‹w
rk‹gh£o‹ _y§fŸ våš q,p,r v‹gd.
(1) T£L¤ bjhl®tçir k‰W« bgU¡F¤ bjhl®tçir Ïu©oY« cŸsd
(2) xU T£L¤ bjhl®tçiræš cŸsd
(3) xU bgU¡F¤ bjhl®tçiræš cŸsd. (4) Ïš vJΫ Ïšiy
3. x2 - 2x - 24 k‰W« x2 - kx - 6 -æ‹ Û.bgh.t. (x – 6) våš, k-æ‹ kÂ¥ò
(1) 8 (2) 6 (3) 5 (4) 3
4. _‹W kh¿fëš mikªj _‹W neça rk‹ghLfë‹ bjhF¥Ã‰F Ó®ÎfŸ
Ïšiybaåš, m¤bjhF¥Ãš cŸs js§fŸ
(1) xnu xU òŸëæš bt£L»‹wd (2) x‹iwbah‹W bt£lhJ
(3) xnu xU nfh£oš bt£L»‹wd (4) x‹¿‹ ÛJ x‹W bghUªJ«
5. x+y – 3z = -6, -7y + 7z = 7, 3z=9 v‹w bjhF¥Ã‹ Ó®Î
(1) x=-1,y=2,z=3 (2)x=1,y=-2,z=3 (3)x=1,y=2, z = 3 (4) x = -1, y = -2, z = 3
1 0
1 2 3 0 1
6. A = B = 2 −1 k‰W« C= våš Ã‹tUtdt‰WŸ vit (i)
3 2 1 −2 5
0 2
0 1
5 5 2 5 −8 20
AB+C= (ii) BC= 2 −3 (iii)BA + C = (iv) (AB)C =
5 5 3 0 −8 13
−4 10
(1) (i)k‰W«(ii)k£L« (2)(ii)k‰W« (iii) k£L« (3) (ii), (iv) k£L« (4) mid¤J«
1 2 1 2 3
7. A = 3 4 k‰W« B = 4 5 6 M»a mâfis¡ bfh©L v›tif mâfis¡
5 6 7 8 9
fz¡»l KoÍ«? (i) A2 (ii) B2 (iii) AB (iv) BA
(1) (i), (ii) k£L« (2) (ii), (iv) k£L« (3) (ii), (iii) k£L« (4) mid¤J«
1 3 5 7
8. 2X + = våš, X v‹w mâia¡ fh©f
5 7 9 5
2 1 1 2 −2 −2 2 2
(1) (2) (3) (4)
2 2 2 2 2 −1 2 −1
1
9. Ñœ¡f©lt‰WŸ vJ 𝑦 2 + -¡F rk« Ïšiy
𝑦2

1 2 1 2 1 2 𝑦 4 +1
(1) 𝑦 − 𝑦 + 2 (2) 𝑦 + 𝑦 + 2 (3) 𝑦 + 𝑦 (4) 𝑦2

9750827997 32
10. A v‹w mâæ‹ tçir 2 x 3, B v‹w mâæ‹ tçir 3 x 4 våš, AB v‹w mâæš
ãušfë‹ v©â¡if
(1) 2 (2) 3 (3) 5 (4) 4
11. xU ãuš mâæ‹, ãiu ãuš kh‰W mâ
(1) ãuš mâ (2) ãiu mâ (3) myF mâ (4) _iyé£l mâ
12. x2 + 4x + 4 v‹w ÏUgo gšYW¥ò¡ nfhit X m¢nrhL bt£L« òŸëfë‹ v©â¡if
(1) 0 mšyJ 1 (2) 0 (3) 1 (4) 2
13. 4x4 – 24x3 + 76x2 + ax + b xU KG t®¡f« våš a k‰W« b -æ‹ kÂ¥ò
(1) -120, 100 (2) 100,120 (3) 10, 12 (4) 12, 10
14. xU neça gšYW¥ò¡ nfhitæ‹ tiugl« xU
(1) gutisa« (2) mÂgutisa« (3) t£l« (4) ne®nfhL
3𝑦 −3 7𝑦 −7
15. ÷ v‹gJ
𝑦 3𝑦 2

9𝑦 3 9𝑦 21𝑦 2 −42𝑦+21 7(𝑦 2 −2𝑦+1)


(1) (21𝑦 −21) (2) (3) (4)
7 (21𝑦 −21) 𝑦2

256 𝑥 8 𝑦 4 𝑧 10
16. -‹ t®¡f_y«
25 𝑥 6 𝑦 6 𝑧 6

16 𝑥 2 𝑧 4 16 𝑥𝑧 2 16 𝑦2 16 𝑦
(1) (2) (3) (4)
5 𝑦2 5 𝑦 5 𝑥2𝑧 4 5 𝑥𝑧 2

17. x2 + 64 KG t®¡fkhf kh‰w mjDl‹ ËtUtdt‰WŸ vij¡ T£l nt©L«?


(1) 4x2 (2) 8x2 (3) -8x2 (4) 16x2
𝑥 8
18. 𝑥 2 − 25 - 𝑥 2 +6𝑥+5 - ‹ RU§»a tot«
𝑥 2 −7𝑥+40 𝑥 2 +7𝑥+40 𝑥 2 +10 𝑥 2 −7𝑥+40
(1) (2) (3) (4)
𝑥−5 (𝑥+5) 𝑥−5 𝑥 +5 (𝑥+1) 𝑥 2 −25 (𝑥+1) 𝑥 2 −25 (𝑥+1)

1 3 5 7
19. bfhL¡f¥g£l mâ A= 2 4 6 8 -¡fhd ãiu ãuš kh‰W mâæ‹ tçir
9 11 13 15
(1) 2 x 3 (2) 3 x 4 (3) 4 x 3 (4) 3 x 2
20. ãušfŸ k‰W« ãiufŸ rk v©â¡ifæšyhj mâ
(1) br›tf mâ (2) rJu mâ (3) _iyé£l mâ (4) myF mâ

2 Marks
1. Ñœ¡f©l nfhitæ‹ t®¡f_y« fh©f. 256 (x-a)8 (x-b)4(x-c)16 (x-d)20
ԮΠi) njitahd t®¡f _y« = 256 𝑥 − 𝑎 8 𝑥−𝑏 4 𝑥−𝑐 16 𝑥−𝑑 20

= 16 (𝑥 − 𝑎)4 (𝑥 − 𝑏)2 (𝑥 − 𝑐)8 (𝑥 − 𝑑)10

𝟏𝟒𝟒 𝒂𝟖 𝒃𝟏𝟐 𝒄𝟏𝟔


2. Ñœ¡f©l nfhitæ‹ t®¡f_y« fh©f. 𝟖𝟏𝒇𝟏𝟐 𝒈𝟒 𝒉𝟏𝟒
144 𝑎 8 𝑏 12 𝑐 16 12 𝑎4𝑏6𝑐8
ԮΠnjitahd t®¡f _y« = =
81𝑓 12 𝑔 4 𝑕 14 9 𝑓 6𝑔2𝑕 7

9750827997 33
𝟏𝟐𝟏 (𝒂+𝒃)𝟖 (𝒙+𝒚)𝟖 (𝒃−𝒄)𝟖
3. t®¡f_y« fh©f 𝟖𝟏 (𝒃−𝒄)𝟒 (𝒂−𝒃)𝟏𝟐 (𝒃−𝒄)𝟒
121(𝑎+𝑏)8 (𝑥+𝑦)8 (𝑏−𝑐)8
ԮΠnjitahd t®¡f _y« =
81 (𝑏−𝑐)4 (𝑎−𝑏)12 (𝑏−𝑐)4
11 (𝑎+𝑏)4 (𝑥+𝑦)4 (𝑏−𝑐)4 11 (𝑎+𝑏)4 (𝑥+𝑦)4
= =9
9 (𝑏−𝑐)2 (𝑎−𝑏)6 (𝑏−𝑐)2 (𝑎−𝑏)6

4. Ñœ¡f©l nfhitæ‹ t®¡f_y« fh©f 4x2 + 20x + 25


ԮΠ4𝑥 2 + 20 𝑥 + 25 = (2𝑥 + 5)2 = 2𝑥 + 5

5. Ñœ¡f©l nfhitæ‹ t®¡f_y« fh©f 9x2 – 24xy + 30xz - 40yz+ 25z2 + 16y2
ԮΠ9x2 – 24xy + 30xz - 40yz+ 25z2 + 16y2
= (3x)2 + (-4y)2 + (5z)2 + 2(3x) (-4y) + 2 (-4y)(5z) + 2(5z)(3x)

= [3x – 4y + 5z]2 ∴ (3x – 4y + 5z)2 = 3x – 4y + 5z

𝟏 𝟐
6. Ñœ¡f©l nfhitæ‹ t®¡f_y« fh©f 1 + 𝒙𝟔 + 𝒙𝟑
1 2 1 1 1
ԮΠ1 + 𝑥6 + = 12 + [𝑥 3 ]2 + 2 . 1 . 𝑥 3 = [1 + 𝑥 3 ]2
𝑥3
1 2 1
∴ 1+ = 1+
𝑥3 𝑥3

7. 𝟏𝟔𝒙𝟒 + 𝟖 𝒙𝟐 + 𝟏 t®¡f_y« fh©f.


16𝑥 4 + 8 𝑥 2 + 1 = 4𝑥 2 2 + 8𝑥 2 + 12
= 4𝑥 2 + 1 2
= 4𝑥 2 + 1
8. _y§fë‹ TLjš k‰W« bgU¡f‰gy‹ bfhL¡f¥g£LŸsJ. ÏUgo¢ rk‹ghLfis¡
fh©f.
𝟓 −𝟑
(i) -9, 20 (ii) , 𝟒 (iii) 𝟐 , -1 (iv) –(2-a)2, (a+5)2
𝟑
Ô®Î
i) njitahd ÏUgo rk‹ghL
𝑥 2 − ∝ + 𝛽 𝑥 + 𝛼𝛽 = 0
𝑥 2 − −9 𝑥 + 20 = 0 ⟹ 𝑥 2 + 9𝑥 + 20 = 0
ii) njitahd ÏUgo rk‹ghL
𝑥 2 − [_y§fë‹ TLjš gy‹] x + _y§fë‹ bgU¡f‰gy‹ = 0
5
𝑥2 − 𝑥+ 4=0
3
ÏUòwK« 3 Mš bgU¡f
3𝑥 2 − 5𝑥 + 12 = 0
iii) njitahd ÏUgo rk‹ghL
𝑥 2 − ∝ + 𝛽 𝑥 + 𝛼𝛽 = 0
3 3
𝑥 2 − − 𝑥 + 20 = 0 ⟹ 𝑥2 + 𝑥 − 1 = 0
2 2
34 ÏUòwK« 2 Mš bgU¡f
2𝑥 2 + 3𝑥 − 2 = 0

9750827997 34
iv) njitahd ÏUgo rk‹ghL
𝑥 2 − ∝ + 𝛽 𝑥 + 𝛼𝛽 = 0 ⟹ 𝑥 2 − −(2 − 𝑎)2 𝑥 + 𝛼𝛽 = 0
𝑥 2 + (2 − 𝑎)2 𝑥 + (𝑎 + 5)2 = 0

9. Ñœ¡fhQ« ÏUgo¢ rk‹ghLfS¡F _y§fë‹ TLjš k‰W« bgU¡f‰gy‹ fh©f.


1 10
(i) x2 + 3x – 28 = 0 (ii) x2 + 3x = 0 (iii) 3 + 𝑎 = 𝑎 2 (iv) 3y2 – y – 4 = 0
(ii) 𝑥 2 + 3x – 28 = 0
Ô®Î
a = 1, b=3, c=-28
𝑏 3
_y§fë‹ TLjš gy‹ = ∝ +𝛽 = - 𝑎 = - 1 = −3
𝑐 28
_y§fë‹ TLjš gy‹ =∝𝛽 = =- = −28
𝑎 1
(iii) 𝑥 2 + 3x = 0
a = 1, b=3, c=-0
𝑏 3
_y§fë‹ TLjš gy‹ = ∝ +𝛽 = - 𝑎 = - 1 = −3
𝑐 0
_y§fë‹ TLjš gy‹ =∝𝛽 = = =0
𝑎 1
1 10 3𝑎+1 10 10
(iv) 3+𝑎 = ⟹ = = 3a + 1 =
𝑎2 𝑎 𝑎2 𝑎
3a + a =10 ⟹ 3a2 + a – 10 = 0
2

a = 3, b=1, c= -10
𝑏 1
∝ +𝛽 = - 𝑎 =-3
𝑐 10
∝𝛽 = =-
𝑎 3
(v) 3y2 – y – 4 =0
a = 3, b = -1, c = -4
𝑏 1
∝ +𝛽 = - 𝑎 = 3
𝑐 4
∝𝛽 = =-3
𝑎
10. ËtU« ÏUgo¢ rk‹ghLfë‹ _y§fë‹ j‹ikia¡ TWf.
(i) 15x2 + 11x + 2 = 0 (ii) x2 – x -1 = 0
ԮΠi) 15x2 + 11x + 2 = 0
a = 15, b =11, c=2
∆ = b2 – 4ac
= 112 – 4 x 15 x 2 = 121 – 120 = 1 = (+)ve
∴ _y§fŸ bkŒ k‰W« rk« mšy
ii) x2 – x – 1 =0
a = 1, b = -1, c= -1
∆ = b2 – 4ac = (-1)2 – 4(1)(-1) =1+4=5
∴ _y§fŸ bkŒ k‰W« rk« mšy
11. bfhL¡f¥g£l rk‹ghLfë‹ _y§fŸ bkŒ k‰W« rk« våš, k-æ‹ kÂ¥ig¡ fh©f.
(i) (5k – 6)x2 + 2kx + 1 =0 (ii) kx2 + (6k+2)x + 16 =0
ԮΠ(5K – 6) x2 + 2kx + 1 = 0
a = 5k – 6, b = 2k, c = 1
_y§fŸ bkŒ k‰W« rk« v‹gjhš

9750827997 35
b2 – 4ac = 0
(2k)2 – 4(5k-6)1 = 0 ⟹ 4k2 – 20k + 24 = 0 ÷4
k2 – 5k + 6 = 0 ⟹(k – 2) (k – 3) = 0
k =2 OR k =3

12. x3 – 27, (x -3)2 , (x2 - 9)‹ Û.bgh.k. fh©f


ԮΠx3 – 27 = x3 – 33 = (x – 3) (x2+3x+32) = (x – 3) (x2 + 3x + 9)
(x – 3)2 = (x – 3)2
(x2 – 9) = x2 - 32 = (x + 3) (x – 3)
Û.bgh.k. = (x – 3)2 (x + 3) (x2 + 3x + 9)

13. p2 – 3p + 2, p2 – 4 ‹ Û.bgh.k. fh©f


ԮΠp2 – 3p + 2 = (p – 1) (p – 2)
p2 – 4 = p2 – 22 = (p + 2) (p – 2)
Û.bgh.k. = (p-2) (p +2) ( p -1) = (p2 - 4) (p - 1)

14. (2x2 – 3xy)2, 8x3 – 27y3 , (4x – 6y)3 ‹ Û.bgh.k. fh©f


ԮΠ(2x2 – 3xy)2 = [x(2x – 3y)]2 = x2 (2x – 3y)2
8x3 – 27y3 = (2x)3 – (3y)3 = (2x – 3y) [(2x)2 + (3y)2 + 2x(3y)]
= (2x – 3y) (4x2 + 9y2 + 6xy)
(4x – 6y)3 = 23(2x – 3y)3 = 8 (2x – 3y) (4x2 + 6xy +9y2)
Û.bgh.k. = 8x2 (2x – 3y)2 (4x2 + 9y2 + 6xy)
𝒙−𝟑
15. 𝒙𝟐 − 𝟗 RU¡Ff.
𝑥−3 𝑥−3 1
ԮΠ= = (𝑥+3)
𝑥2− 9 𝑥+3 (𝑥−3)

𝒙𝟐 − 𝟏𝟔
16. 𝒙𝟐 +𝟖𝒙+𝟏𝟔 RU¡Ff.
𝑥 2 − 16 𝑥 2 − 42 𝑥+4 𝑥−4 𝑥−4
ԮΠ= = 𝑥+4 = (𝑥+4)
𝑥 2 +8𝑥+16 𝑥+4 (𝑥+4) (𝑥+4)

𝒙𝟐 − 𝟏
17. RU¡Ff.
𝒙𝟐 +𝒙
𝑥2− 1 𝑥 2 − 12 𝑥+1 (𝑥−1) (𝑥−1)
ԮΠ= = =
𝑥 2 +𝑥 𝑥(𝑥+1) 𝑥(𝑥+1) 𝑥

𝒙𝟑 𝟐𝟕𝒚
18. 𝟗𝒚𝟐 I Mš bgU¡Ff
𝒙𝟓
𝑥3 27𝑦 27 3
Ô®Î × = =
9𝑦 2 𝑥5 9𝑦𝑥 2 𝑥2𝑦

𝒙𝟒 𝒃𝟐 𝒙𝟐 − 𝟏
19. I Mš bgU¡Ff
𝒙−𝟏 𝒂𝟒 𝒃𝟑
𝑥4𝑏2 𝑥2− 1 𝑥4 𝑥+1 (𝑥−1) 𝑥 4 𝑥+1
Ô®Î × = × =
𝑥−1 𝑎4𝑏3 𝑥−1 𝑎4𝑏 𝑎4𝑏

𝒙𝟐 − 𝟏𝟔 𝒙−𝟒
20. ÷ 𝒙+𝟒
𝒙+𝟒
𝑥 2 − 16 𝑥+4 𝑥 +4 (𝑥−4) 𝑥+4
Ô®Î × 𝑥− 4 = × 𝑥− 4 = x+4
𝑥 +4 𝑥 +4

9750827997 36
𝒑𝟐 −𝟏𝟎𝒑+𝟐𝟏 𝒑𝟐 +𝒑−𝟏𝟐
21. ×
𝒑−𝟕 𝒑−𝟑 𝟐
𝑝 2 −10𝑝+21 𝑝 2 +𝑝−12 𝑝−7 (𝑝−3) 𝑝+4 (𝑝−3)
Ô®Î × = × = (p+4)
𝑝−7 𝑝−3 2 (𝑝−7) 𝑝−3 2

𝟓𝒕𝟑 𝟔𝒕−𝟏𝟐
22. 𝟒𝒕−𝟖 × bgU¡Ff
𝟏𝟎𝒕
5𝑡 3 6𝑡−12 5𝑡 3 6(𝑡−2) 3𝑡 2
Ô®Î × = 4(𝑡−2) × =
4𝑡−8 10𝑡 10𝑡 4

23. n mâfŸ g§FbgW« xU ifͪJ éisah£L ngh£oæš x›bth® mâÍ« k‰w


mid¤J mâfnshL« éisahl nt©L«. 1 5 ngh£ofŸ bfh©l bjhlçš bkh¤j
𝒏𝟐 − 𝒏
ngh£ofë ‹ v©â¡if G(n) = våš g§nf‰F« mâfŸ v©â¡if
𝟐
v¤jid?
𝑛2− 𝑛
ԮΠG(n) = = 15
2
2
𝑛 − 𝑛 = 30
𝑛2 − 𝑛 − 30 = 0
(n - 6) (n + 5) = 0
n = 6, -5
g§nf‰F« mâfŸ v©â¡if = 6

24. rhŒÎ js¤Âš t – édhofëš KG gªJ fl¡F« öu« d = t2 – 0.75t mofshF«. 11.25
mo bjhiyit¡ fl¡f¥ gªJ vL¤J¡bfhŸS« neu« v›tsÎ?
ԮΠd = t2 – 0.75t ϧF d = 11.25
t2 – 0.75t = 11.25
t2 – 0.75t - 11.25 = 0
(t – 3.75) (t+3) =0
t – 3.75 = 0, t + 3 = 0
t = 3.75 , t =- 3 t ≠-3 vdnt
t = 3.75 édhofŸ
𝟖 𝟗 𝟒 𝟑
𝟑
25. A = −𝟏 𝟕 𝟐 𝟓 v‹w mâæš (i) cW¥òfë‹ v©â¡ifia¡ fh©f.
𝟏 𝟒 𝟑 𝟎
𝟔 𝟖 − 𝟏𝟏 𝟏
(ii) mâæ‹ tçiria¡ fh©f
(iii) a22, a23, a24, a34, a43, a44 M»a cW¥òfis vGJf.
Ô®Î
8 9 4 3
3
A = −1 7 2 5
1 4 3 0
6 8 − 11 1
i) cW¥òfë‹ v©â¡if = 4 x 4 = 16 (ii) mâæ‹ tçir = 4 x 4
3
iii) a22 = 7 ; a23 = ; a24 = 5 ; a34 = 0 ; a43 = -11 ; a44 = 1
2

9750827997 37
26. 18 cW¥òfis¡ bfh©l X® mâ¡F v›tif tçirfŸ ÏU¡f ÏaY«? X® mâæ‹
cW¥òfë‹ v©â¡if 6 våš, v›tif tçirfŸ ÏU¡f ÏaY«?
ԮΠ18 cW¥òfis¡ bfh©l X® mâ¡F 1 x 18 (OR) 3 x 6 (OR) 6 x 3 (OR) 9x2
(OR) 18 x 1 vD« tiffëš tçir ÏU¡f ÏaY«.
6 cW¥òfis¡ bfh©l X® mâ¡F 1 x 6 (OR) 2 x 3 (OR) 3x2 (OR) 6 x 1 vD«
tiffëš tçir ÏU¡f ÏaY«.

27. ËtUtdt‰iw¡ bfh©L 3x 3 tçiria¡ bfh©l mâ A = [aij]– æid¡ fh©f.


(𝑖+𝑗 )3
(i) aij = 𝑖 − 2𝑗 (ii) aij = 3
ԮΠ(i) aij = 𝑖 − 2𝑗
𝑎11 𝑎12 𝑎13
A = 𝑎21 𝑎22 𝑎23
𝑎31 𝑎32 𝑎33
1−2 1−4 1−6 1 3 5
= 2−2 2−4 2−6 =0 2 4
3−2 3−4 3−6 1 1 3
(𝑖+𝑗 )3
(ii) aij = 3
8 64
9
𝑎11 𝑎12 𝑎13 3 3
64 125
𝑎
= 21 𝑎22 𝑎23 = 9 3 3
𝑎31 𝑎32 𝑎33 64 125
72
3 3
𝟓 𝟑 𝟒
28. A = 𝟏 −𝟕
𝟗 våš, A -æ‹ ãiu ãuš kh‰W mëia¡ fh©f
𝟑 𝟐 𝟖
5 1 3
ԮΠAT = 4 −7 8
3 9 2
𝟕 −𝟑
29. A = − 𝟓 𝟐 våš, A -æ‹ ãiu ãuš kh‰W mëia¡ fh©f
𝟑 −𝟓
ԮΠAT = 𝟕 − 𝟓 𝟑
−𝟑 𝟐 −𝟓

𝟓 𝟐 𝟐
𝟓
30. A = − 𝟏𝟕 𝟎. 𝟕 våš, (AT)T = A v‹gjid¢ rçgh®¡f
𝟐
𝟖 𝟑 𝟏
𝟓 − 𝟏𝟕 𝟖
ԮΠA = 𝟐
T 𝟎. 𝟕 𝟑
𝟓
𝟐 𝟏
𝟐
𝟓 𝟐 𝟐
𝟓
(A ) = − 𝟏𝟕 𝟎. 𝟕
T T
𝟐
𝟖 𝟑 𝟏
∴(AT)T = A

9750827997 38
31. Ñœ¡fhQ« rk‹ghLfëš ÏUªJ x, y k‰W« z-æ‹ kÂ¥ig¡ fh©f.
𝟏𝟐 𝟑 𝒙+𝒚+𝒛 𝟗
𝒚 𝒛 𝒙+𝒚 𝟐 𝟔 𝟐
(i) 𝒙 𝟑 = (ii) = (iii) 𝒙+𝒛 = 𝟓
𝟑 𝟓 𝟓 + 𝒛 𝒙𝒚 𝟓 𝟖
𝟐 𝒚+𝒛 𝟕
12 3 𝑦 𝑧
ԮΠ(i) = ⇒ 12 = y ; 3 = z ; x= 3
𝑥 5 3 5
𝑥+𝑦 2 6 2
(ii) =
5 + 𝑧 𝑥𝑦 5 8
⇒ 5+z=5 x + y = 6; xy = 8
z=5–5 y = 6 - x; x(6-x) = 8
z=0 6x – x2 – 8 = 0 ⟹ 𝑥 2 − 6𝑥 + 8 = 0
(x – 2) (x - 4) = 0
x–2=0 OR x–4=0
x=2 OR x=4
8 8 8
x = 2 våš y = 𝑥 = 2 = 4 ; x = 4 våš y = 4 = 2
𝑥+𝑦+𝑧 9
(iii) 𝑥+𝑧 = 5
𝑦+𝑧 7
x + y +z = 9 ------ (1) x + z = 5 ------ (2) y+z = 7 ------ (3)
x+7=9 ⟹ x=9–7=2
x = 2 vd (2) š ÃuÂæl
2+z=5 ⟹ z=5–2=3
z = 3 vd (3) š ÃuÂæl
y+3=7 ⟹y=7–3 ⟹y=4

𝟕 𝟖 𝟔 𝟒 𝟏𝟏 −𝟑
32. A = 𝟏 𝟑 𝟗 , B = −𝟏 𝟐 𝟒 våš, 2A + B - I¡ fh©f.
−𝟒 𝟑 −𝟏 𝟕 𝟓 𝟎
7 8 6 4 11 −3
ԮΠ2A + B = 2 1 3 9 + −1 2 4
−4 3 −1 7 5 0
14 16 12 4 11 −3
= 2 6 18 + −1 2 4
−8 6 −2 7 5 0
14 + 4 16 + 11 12 − 3 18 27 9
= 2−1 6+2 18 + 4 = 1 8 22
−8 + 7 6+5 −2 + 0 −1 11 −2
𝟓 𝟒 −𝟐 −𝟕 𝟒 −𝟑
𝟏 𝟑 𝟏 𝟕
33. A = 𝟐 , B= 𝟒 𝟑 våš, 4A - 3B - I¡ fh©f.
𝟐 𝟒 𝟐
𝟏 𝟗 𝟒 𝟓 −𝟔 𝟗
5 4 −2 −7 4 −3
1 3 1 7
ԮΠ4A - 3B = 4 2 -3 4 3
2 4 2
1 9 4 5 −6 9
20 16 −8 21 −12 9
3 21
= 2 3 4 2 + − 4 −2 −9
4 36 16 −15 18 −27
20 + 21 16 − 12 −8 + 9
3 21
= 2−4 3− 2 4 2−9
4 − 15 36 + 18 16 − 27
9750827997 39
41 4 1
5 −15
= 4 2−9
4 2
−11 54 −11
5 Marks
𝟏 𝟏 𝟏
1. RU¡Ff 𝒙𝟐 − 𝟓𝒙+𝟔 + 𝒙𝟐 − 𝟑𝒙+𝟐 − 𝒙𝟐 − 𝟖𝒙+𝟏𝟓
1 1 1
ԮΠ= + −
𝑥−2 𝑥 −3 𝑥−1 𝑥−3 𝑥−5 (𝑥−2)
𝑥−1 𝑥 −5 + 𝑥−3 𝑥−5 − 𝑥−2 𝑥−1
= 𝑥−2 𝑥−1 𝑥−3 𝑥−5
𝑥 2 −5𝑥−𝑥+5+ 𝑥 2 −5𝑥−3𝑥+15−[𝑥 2 −𝑥−2𝑥+2]
= 𝑥−2 𝑥−1 𝑥−3 𝑥−5
𝑥 2 −6𝑥+5+ 𝑥 2 −8𝑥+15−𝑥 2 +3𝑥−2]
= 𝑥−2 𝑥−1 𝑥−3 𝑥−5
𝑥 2 −11𝑥+18
= 𝑥−2 𝑥 −1 𝑥−3 𝑥−5
𝑥−2 (𝑥−9) (𝑥−9)
= =
𝑥−2 𝑥 −1 𝑥−3 𝑥−5 𝑥−1 𝑥 −3 𝑥−5

𝟐𝒙+𝟏 𝟐𝒙− 𝟏 𝟏 𝟐𝑩
2. A = 𝟐𝒙−𝟏 k‰W« B = våš , - 𝐀𝟐 − 𝑩𝟐 fh©f
𝟐𝒙+𝟏 𝐀−𝐁
1 2𝐵
ԮΠ- A 2 − 𝐵2
A−B
1 2𝐵
= -
A−B 𝐴+𝐵 𝐴−𝐵
𝐴+𝐵 − 2𝐵 (𝐴− 𝐵)
= =
𝐴+𝐵 𝐴−𝐵 𝐴+𝐵 𝐴−𝐵
1 1
= = 2𝑥 +1 2𝑥 −1
𝐴+𝐵 +
2𝑥 −1 2𝑥 +1
1 2𝑥+1 (2𝑥−1)
= (2𝑥 +1)2 +(2𝑥 −1)2
= (2𝑥+1)2 +(2𝑥−1)2
2𝑥 +1 (2𝑥 −1)
[2𝑥]2 − 12
= 4𝑥 2 + 1+4𝑥+4𝑥 2 +1−4𝑥
4𝑥 2 − 1
= 8𝑥 2 + 2
4𝑥 2 − 1
= 2(4𝑥 2 + 1)
𝒙 𝟏 (𝐀+𝐁)𝟐 + (𝐀−𝐁)𝟐 𝟐(𝒙𝟐 + 𝟏)
3. A = 𝒙+𝟏k‰W« B = 𝒙+𝟏, våš = vd ã%áf
𝐀 ÷𝐁 𝒙(𝒙+𝟏)𝟐
(𝐴+ 𝐵)2 +(𝐴 – 𝐵)2
ԮΠLHS = 𝐴
𝐵
𝐴2 +𝐵 2 +2𝐴𝐵+𝐴2 +𝐵 2 −2𝐴𝐵
= 𝐴
𝐵
𝐵
= [2𝐴2 + 2𝐵 2 ] 𝐴
𝐵
= 2(𝐴2 + 𝐵 2 ) 𝐴
𝑥 2 1 2 1/ 𝑥+1
= 2 +
𝑥+1 𝑥+1 𝑥 / 𝑥+1
𝑥 2 1 2 1 𝑥+1
= 2 + . 𝑥+1 .
𝑥+1 𝑥+1 𝑥
𝑥2+ 1 1 2(𝑥 2 + 1)
= 2 .𝑥 =
(𝑥+1)2 𝑥 (𝑥+1)2

9750827997 40
4. Ñœ¡f©l nfhitfë‹ t®¡f_y« fh©f
(i) 16x2 + 9y2 – 24xy + 24x – 18y +9 (ii) (6x2 + x – 1) (3x2 + 2x -1)(2x2 + 3x +1)

ԮΠ(i) 16x2 + 9y2 – 24xy + 24x – 18y +9


= (4x)2 + (-3y)2 + 32 + 2(4x) (-3y) + 2(-3y) ( 3) + 2(3) (4x)
= (4x – 3y + 3 )2

∴ (4x – 3y + 3 )2 = 4x – 3y + 3

(ii) (6x2 + x – 1) (3x2 + 2x -1)(2x2 + 3x +1)


6x2 + x – 1 = (3x – 1) (2x + 1)
3x2 + 2x -1 = (3x – 1) (x + 1)
2x2 + 3x +1 = (2x + 1) (x + 1)
∴ 6𝑥 2 + 𝑥 − 1 3𝑥 2 + 2𝑥 − 1 (2𝑥 2 + 3𝑥 + 1)

= 3x – 1 2x + 1 3x – 1 x + 1 (2x + 1) (x + 1)

= 3x – 1 2x + 1 (x + 1)

5. 64x4 – 16x3 + 17x2 – 2x +1 v‹gj‹ t®¡f_y« fh©f.


8 -1 1
8 64 -16 17 -2 1
(-) 64
16
16 -1 -16 17 − 16 = -1
(+) -16 (-) 1
16
16 – 2 1 16 -2 1 =1
16
(-) 16 (+) -2 (-) 1
0
2
njitahd t®¡f _y« = 8𝑥 − 𝑥 + 1

𝟒𝒙𝟐 𝟐𝟎𝒙 𝟑𝟎𝒚 𝟗𝒚𝟐


6. + + 13 - + v‹w nfhitæ‹ t®¡f_y« fh©f
𝒚𝟐 𝒚 𝒙 𝒙𝟐
2 5 -3
2 4 20 13 -30 9
(-) 4
20
4 5 20 13 4
=5
(-) 20 (-) 25
12
4 10 -3 - 12 -30 9 - 4
= −3
(+) - 12 (+) -30 (-)9

0
𝑥 𝑦
njitahd t®¡f _y« = 2 𝑦 + 5 − 3 𝑥

9750827997 41
7. If 9x4 + 12x3 + 28x2+ax+bMdJ xU KG t®¡f« våš M»at‰¿‹ kÂ¥òfis¡ fh©f.
3 2 4
3 9 12 28 a b
(-) 9
12
6 2 12 28 =2
6
(-) 12 (-) 4
6 4 4 24 a b
24
(-) 24 (-)16 (-) 16 =4
6
a = 16 , b = 16
8. tF¤jš Kiwæš Ã‹tU« gšYW¥ò¡ nfhitfë‹ t®¡f_y« fh©f.
(i) x4 – 12x3 + 42x2 – 36x +9 (ii) 37x2 – 28x3 +4 x4 + 42x +9
(iii) 121 x4 – 198x3 - 183x2 + 216x +144
i) 1 -6 3
1 1 -12 42 -36 9 .
(-)1
−12
2-6 -12 42 = -6
2
(+)-12 (-) 36
6
2 – 12 3 6 -36 9 =3
2
(-)6 (+) -36 (-) 9
0
2
njitahd t®¡f _y« = 𝑥 − 6𝑥 + 3
ii) 2 -7 -3
2 4 -28 37 42 9
(-) 4
−28
4–7 -28 37
4
= -7
(+) -28 (-) 49
−12
4 – 14 -3 - 12 42 9 4
= -3
(+) - 12 (-)4 2 (-) 9

0
njitahd t®¡f _y« = 2𝑥 2 − 7𝑥 − 3
iii) 121 x4 – 198x3 - 183x2 + 216x +144
11 -9 -12
11 121 -198 -183 216 144
(-) 121
198
- 198 -183 − = -9
22
22 –9 (+) - 198 (-)81
-264 216 144
264
22 -18 -12 (+)-264 (-)216 (-)144 - = -12
22
0
njitahd t®¡f _y« = 11𝑥 2 − 9𝑥 − 12

9750827997 42
𝒙𝟐 𝟏𝟎𝒙 𝟏𝟎𝒚 𝒚𝟐
9. - + 27 - + 𝒙𝟐 v‹w nfhitæ‹ t®¡f_y« fh©f.
𝒚𝟐 𝒚 𝒙
1 -5 1
1 1 -10 27 -10 1
−10
(-)1 = −5
2
2 – 5 -10 27
(+) -10 (-) 25
2
2 -10 1 -2 -10 1 =1
2
(+) 2 (+)-10 (-)1

0
𝑥 𝑦
njitahd t®¡f _y« = − 5+
𝑦 𝑥
10. ËtUgit KG t®¡f¥ gšYW¥ò¡ nfhitfŸ a våš k‰W« b -æ‹ kÂ¥ò fh©f.
(i) 4x4 – 12x3 + 37x2 +bx +a (ii) ax4 + bx3 + 361x2 +220x +100
2 -3 7
2 4 -12 37 b a
(-) 4
12
4 –3 -12 37 − = -3
4
(+) -12 (-) 9
28
4 -6 7 28 b a =7
4
(-)28
(+)-42 (-) 49
0
a = 49 , b = -42
(ii) 10 11 12
10 100 220 361 b a
(-) 100
220
220 361 = 11
20
20 11 (-)220 (-)121
240
240 b a = 12
20
20 22 12 (-) 240 (-) 264 (-)144
0
a = 144 , b = 264
11. Ñœ¡fhQ« gšYW¥ò¡nfhitfŸ KG t®¡f§fŸ våš m k‰W« n -æ‹ kÂ¥ò fh©f.
𝟏 𝟔 𝟏𝟑 𝒎
(i) 𝒙𝟒 - 𝒙𝟑 + 𝒙𝟐 + +n (ii) x4 - 8x3 + mx2 + nx +16
𝒙
1 -3 2
1 1 -6 13 m n
(-) 1
6
-6 13 − 2 = -3
2 –3 (+) -6 (-)9
4
4 m n 2
=2
2 -6 2 4 -12 4
0
m = -12 , n = 4
9750827997 43
1 -4 4
1 1 -8 m n 16
1
8
-8 m − 2 = -4
2 –4 (+)-8 (-)16
𝑚 −16
m-16 n 16 2
2 -8 4 8 -32 16
0
m-16 = 8 , n = -32
m = 8 + 16
m = 24

𝟏 −𝟏
𝟏 𝟐
12. A = (1 -1 2), B = 𝟐 𝟏 k‰W« C = våš (AB)C = A(BC) vd¡ fh£Lf.
𝟐 −𝟏
𝟏 𝟑
1 −1
ԮΠAB = (1 -1 2) 2 1 = (1 -2 + 2 -1 -1 + 6) = (1 4)
1 3
1 2
(AB) C = (1 4) = ( 1 +8 2 – 4) = (9 -2)
2 −1
1 −1
1 2
BC = 2 1
2 −1
1 3
1−2 2+1 −1 3
= 2+2 4−1 = 4 3
1+6 2−3 7 −1
−1 3
A(BC) = (1 -1 2) 4 3 = ( -1 -4 + 14 3 -3 -2) = (9 -2)
7 −1
∴ LHS = RHS
𝟏 𝟏 𝟏 𝟐 −𝟕 𝟔
13. A = ,B= , C= våš A(B+C) = AB + AC v‹gij¢ rçgh®¡f.
−𝟏 𝟑 −𝟒 𝟐 𝟑 𝟐
1 2 −7 6
ԮΠB + C = +
−4 2 3 2
1−7 2+6
=
−4 + 3 2 + 2
−6 8
=
−1 4
LHS = A (B + C )
1 1 −6 8
=
−1 3 −1 4
−6 − 1 8+4 −7 12
= =
6 − 3 −8 + 12 3 4
1 1 1 2 1−4 2+2 −3 4
AB = = =
−1 3 −4 2 −1 − 12 −2 + 6 −13 4
1 1 −7 6 −7 + 3 6 + 2 −4 8
AC = = =
−1 3 3 2 7 + 9 −6 + 6 16 0
RHS = AB + AC
−3 4 −4 8
= +
−13 4 16 0
−3 − 4 4+8
=
−13 + 16 4 + 0

9750827997 44
−7 12
=
3 4
∴ LHS = RHS
𝟐 −𝟏
𝟏 𝟐 𝟏 T T T
14. A = k‰W« B = −𝟏 𝟒 våš (AB) = B A v‹gij¢ rçgh®¡f.
𝟐 −𝟏 𝟏
𝟎 𝟐
2 −1
1 2 1
ԮΠAB = −1 4
2 −1 1
0 2
2 − 2 + 0 −1 + 8 + 2 0 9
= =
4 + 1 + 0 −2 − 4 + 2 5 −4
0 5
AB T =
9 −4
1 2
2 −1 0
BT = ; AT = 2 −1
−1 4 2
1 1
1 2
2 −1 0
B T A T= 2 −1
−1 4 2
1 1
2−2+0 4+1+0 0 5
= =
−1 + 8 + 2 −2 − 4 + 2 9 −4
∴ LHS = RHS
𝟒 𝟑 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟖 𝟑 𝟒
15. A= 𝟐 𝟑 −𝟖 ,B= 𝟏 𝟗 𝟐 ,C= 𝟏 −𝟐 𝟑 våš A + (B+C) = (A+B)+C rçgh®¡f
𝟏 𝟎 −𝟒 −𝟕 𝟏 −𝟏 𝟐 𝟒 −𝟏
Ô®Î
4 3 1 2 3 4 8 3 4
A + (B+C) = 2 3 −8 + 1 9 2 + 1 −2 3
1 0 −4 −7 1 −1 2 4 −1

4 3 1 10 6 8
= 2 3 −8 + 2 7 5
1 0 −4 −5 5 −2

14 9 9
= 4 10 −3 ------------ (1)
−4 5 −6
4 3 1 2 3 4 8 3 4
(A+B)+C = 2 3 −8 + 1 9 2 + 1 −2 3
1 0 −4 −7 1 −1 2 4 −1
6 6 5 8 3 4
= 3 12 −6 + 1 −2 3
−6 1 −5 2 4 −1
14 9 9
= 4 10 −3 ------------ (2)
−4 5 −6
(1 ) k‰W« (2) èUªJ LHS = RHS

𝒅 𝟖 𝟑 𝒂 𝟐 𝟐𝒂 𝟎 𝟏
16. + = +
𝟑𝒃 𝒂 −𝟐 −𝟒 𝒃 𝟒𝒄 −𝟓 𝟎
Ô®Î
𝑑 8 3 𝑎 2 2𝑎 0 1
+ = +
3𝑏 𝑎 −2 −4 𝑏 4𝑐 −5 0

9750827997 45
𝑑+3 8+𝑎 2 + 0 2𝑎 + 1
=
3𝑏 − 2 𝑎−4 𝑏 − 5 4𝑐 + 0

d + 3 = 2, 8 + a = 2a +1 3b – 2 = b – 5 a – 4 = 4c
d = 2-3 8 – 1 = 2a – a 3b – b = -5 + 2 7 – 4 = 4c
3 3
d = -1 7=a b=- c=4
2

gæ‰Á¡fhf
2 MARKS

1. (x4 – 1), x2 – 2x + 1‹ Û.bgh.k. fh©f.


2. x4 – 1, x3–11x2+x – 11 ‹ Û.bgh.t. fh©f.
𝑝 2 − 10𝑝+21 𝑝 2 + 𝑝−12
3. × RU¡Ff
𝑝−7 (𝑝−3)2
4. kx2-.k2x – 2k3 = 0 v‹w rk‹gh£o‹ _y§fŸ TLjš k‰W« bgU¡fš gy‹ fh©f.
24
5. X® v‹ k‰w« mj‹ jiyÑêæ‹ é¤Âahr« våš mªj v©iz¡ fh©f.
5
𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜃
6. A = .AAT = 1 ã%áf.
−𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃
5 −4
7. A = . A2 = I v‹gij¢ rçgh®¡f.
6 −5
400𝑥 4 𝑦 12 𝑧 16
8. t®¡f_y« fh©f 100𝑥 8 𝑦 4 𝑧 4
5 MARKS
𝑏 𝑎 1 0
1. A = k‰W« I = . A2 – (a + d) A = (bc - ad) I2 vd ãWÎf
𝑑 𝑐 0 1
1 7
5 2 9
2. A = k‰W« B = 1 2 våš (AB)T = BTAT v‹gij rçgh®¡fΫ.
1 2 8
5 −1
3 1
3. A = våš A2 – 5A + 7I2 = 0 vd ãWÎf
−1 2

9750827997 46
toéaš
1 MARK
1. ÏU tobth¤j K¡nfhz§fŸ ∆ABC k‰w« ∆PQR – æ‹ R‰wsÎfŸ Kiwna 36 br.Û
k‰W« 24 br.Û MF«. PQ = 10 br.Û våš, AB –æ‹ Ús«.
2 2 10 6
(1) 6 3 br.Û (2) 66 3 br.Û (3) br. Û (4) 15 br.Û
3
2. O– I ikakhf cila t£l¤Â‰F, btënaÍŸs òŸë P–æèUªJ tiua¥g£l
bjhLnfhLfŸ PA k‰W« PB MF«. ∠𝐴PB = 70° våš ∠𝐴𝑂B-æ‹ kÂ¥ò
(1) 120° (2) 130° (3) 100° (4) 110°
𝐴𝐵 𝐵𝐶
3. = våš, ABC k‰w« EDF v¥bghGJ tobth¤jitahf mikÍ«?
𝐷𝐸 𝐹𝐷
1 ∠𝐵 = ∠𝐷 (2) ∠𝐴 = ∠𝐷 (3) ∠𝐵 = ∠𝐸 (4) ∠𝐴 = ∠𝐹
4. 6 Û k‰W« 11 Û cauKŸs ÏU f«g§fŸ rkjs¤ jiuæš br§F¤jhf cŸsd. mt‰¿‹
mofS¡F ÏilnaÍŸs bjhiyÎ 12Û våš, mt‰¿‹ c¢ÁfS¡F Ïilna cŸs
bjhiyÎ v‹d?
(1) 12.8 Û (2) 13 Û (3) 14 Û (4) 15 Û
5. ∆ABC- æš AD MdJ, ∠𝐵𝐴𝐶 –æ‹ ÏUrkbt£o. AB= 8 br.Û, BD = 6 br.Û k‰W« DC = 3
br.Û våš, g¡f« AC-æ‹ Ús«.
(1) 3 br.Û (2) 4 br.Û (3) 6 br.Û (4) 8 br.Û
6. gl¤Âš cŸsthW O - I ikakhf¡ bfh©l t£l¤Â‹ bjhLnfhL
PR våš, ∠POQ MdJ (1) 90° (2) 120° (3) 100° (4) 110°
7. gl¤Âš O-I ikakhf cila t£l¤Â‹ bjhLnfhLfŸ CP k‰W«
CQ MF«. ARB MdJ t£l¤Â‹ ÛJŸs òŸë R têahf¢
bršY« k‰bwhU bjhLnfhL MF«. CP = 11 br.Û k‰W«
BC = 7 br.Û, våš BR – æ‹ Ús«.
(1) 8 br.Û (2) 6 br.Û (3) 5 br.Û (4) 4 br.Û
8. bfhL¡f¥g£l gl¤Âš ∠𝐵𝐴𝐶 = 90° k‰W« AD ⊥BC våš,
(1) BD.CD = BC2 (2) AB.AC = BC2 (3) BD.CD = AD2 (4) AB.AC = AD2
9. t£l¤Â‹ bt¿¥òw¥ òŸëæèUªJ t£l¤Â‰F v¤jid bjhLnfhLfŸ tiuayh«?
(1) ó{ía« (2) x‹W (3) Ïu©L (4) KoΉw v©â¡if
10. t£l¤Â‹ bjhLnfhL mj‹ MuK« br§F¤jhf mikÍ« Ïl«
(1) ika« (2) eh© (3) bjhLòŸë (4) Koéè
11. bfhL¡f¥g£l gl¤Âš ST∥QR, PS = 2br.Û k‰W« SQ =3br.Û
våš, ∆PST -æ‹ gu¥gsΡF« ∆PQR -æ‹ gu¥gsΡF« cŸs é»j«
(1) 25 : 7 (2) 25 : 4 (3) 25 : 13 (4) 25 : 11
12. ∆LMN -æš ∠ L=60° , ∠ M=50°, nkY« ∆LMN ~ ∆PQR våš, ∠ R –æ‹ kÂ¥ò
(1) 30° (2) 40° (3) 70° (4) 110°
13. bfhL¡f¥g£l gl¤Âš , PR = 24 br.Û , QR = 26 br.Û ∠ PAQ = 90°,
PA = 6 br.Û , QA = 8 br.Û. ∠ PQR –I¡ fh©f.
(1) 90° (2) 85° (3) 80° (4) 75°
14. ÏUrkg¡f K¡nfhz« ∆ABC- æš ∠ C=90° k‰W« AC=5br.Û, våš AB MdJ
(1) 5 2 br.Û (2) 10 br.Û (3) 2.5 br.Û (4) 5 br.Û
15. ∆ABC- æš DE ∥ BC, AB = 3.6br.Û, AC=2.4br.Û k‰W« AD=2.1br.Û våš, AE-æ‹ Ús«

9750827997 47
(1) 1.05 br.Û (2) 1.2 br.Û (3) 1.4 br.Û (4) 1.8 br.Û

2 MARKS
1. ∆–ABCæ‹ g¡f§fŸ AB k‰W« AC-š mikªj òŸëfŸ Kiwna Dk‰W« E, nkY«
AB=5.6 br.Û, AD=1.4 br.Û, AC=7.2 br.Û k‰W« AE=1.8 br.Û våš, DE ∥BC vd¡
fh£Lf.
ԮΠAB=5.6 br.Û, AD=1.4 br.Û, AC=7.2 br.Û k‰W« AE=1.8 br.Û
BD = AB - AD = 5.6 – 1.4 = 4.2 br.Û
k‰W« EC = AC - AE = 7.2 – 1.8 = 5.4 br.Û
AD 1.4 1 AE 1.8 1
= 4.2 = 3 k‰W« = 5.4 = 3
𝐷𝐵 𝐸𝐶
AD AE
=𝐸𝐶 .
𝐷𝐵
B
vdnt, mo¥gil é»jrk nj‰w¤Â‹ kWjiyæ‹go DE ahdJ BC-¡F ÏizMF«.
2. gl« 4.39-æš ∠𝐀–æ‹ ÏUrkbt£o AD MF«. BD=4 br.Û, DC=3 br.Û k‰W« AB=6 br.Û
våš , AC – ia¡ fh©f?
ԮΠ∆–ABCæš, ∠A–æ‹ ÏUrkbt£o AD MF«.
vdnt, nfhz ÏUrkbt£o¤ nj‰w¤j‹go
BD AB
=A𝐶 .
𝐷𝐶
4 6 9
=A𝐶 − æUªJ, 4 AC = 18. vdnt, AC = 2 = 4.5 br.Û
3

3. xU kåj‹ 18 Û »H¡nf br‹W Ëd® 24Û tl¡nf brš»wh‹. bjhl¡f ãiyæUªJ


mt® ÏU¡F« bjhiyit¡ fh©f?
ԮΠAC2 = AB2 + BC2
AC2 = ( 18)2 + (24)2= 324 + 576
AC2 = 900 AC = 900 ⟹AC = 30 Û
∴ bjhl¡fãiyæš ÏUªJ mt® flªj öu« = 30Û
4. rhuhé‹ Å£oèUªJ n#«ì‹ Å£o‰F¢ bršY« Ïu©L têfŸ cŸsd. xU tê C
v‹w bjU têahf¢ brštjhF«. k‰bwhU tê A k‰W« B M»a bjU¡fŸ têahf¢
brštjhF«. neuo ghij C tê bršY«nghJ bjhiyÎ v›tsÎ FiwÍ«? (gl¤ij¥
ga‹gL¤Jf)
ԮΠSJ = 1.5 2 + 2 2

= 2.25 + 4 = 6.25 = 2.5 ikšfŸ


B k‰W« A tê¢ bršYjš
SP + PJ = 1.5 + 2 = 3.5 ikšfŸ
neuoahf C v‹w bjUtêna br‹whš 1 ikš FiwÍ«
neuoahf v‹w C bjUtêna br‹whš 1 ikš FiwÍ«
9750827997 48
5. A v‹w òŸëæš ÏUªJ B v‹w òŸë¡F¢ brštj‰F xU Fs« têahf, elªJ bršy
nt©L«. Fs« têna brštij¤ j鮡f 34 Û bj‰nfÍ«, 41 Û »H¡F neh¡»Í«
el¡f nt©L«. Fs« têahf¢ brštj‰F¥ ghij mik¤J m¥ghij têna br‹whš
v›tsÎ Û£l® bjhiyÎ nrä¡f¥gL«?
ԮΠneuoahf Fs« têna bršYjš
AB2 = AC2 + BC2
= (34)2 + (41)2 = 1156 + 1681
AB2 = 2837
AB = 2837 = 53.26 Û
»H¡F bj‰fhf bršYjš
AB = AC + BC = 34 + 41 = 75 Û
neuoahf Fs« têna br‹whš 75.00 – 53.26 = 21.74 Û öu« FiwÍ«
6. 3 br.Û MuKŸs t£l¤Â‹ ika¤ÂèUªJ 5br.Û bjhiyæš cŸs òŸëæèUªJ
t£l¤Â‰F tiua¥g£l bjhLnfh£o‹ Ús« fh©f.
ԮΠbfhL¡f¥g£lJ OP = 5br.Û, Mu« r= 3 br.Û
bjhLnfh£o‹ Ús« PT I fhz
br§nfhz K¡nfhz« OTP-æš
OP2 = OT2 + PT2 (Ãjhfu° nj‰w¤Â‹go)
52 = 32 + PT2 PT2 = 25 – 9 = 16
bjhLnfh£o‹ Ús« PT = 4 br.Û
7. ∆ ABC MdJ xU t£l¤ij¤ bjh£L¡bfh©L t£l¤ij R‰¿ mikªJŸsJ våš
BC –æ‹ Ús¤ij¡ fh©f.
ԮΠAN = AM = 3 br.Û (xnu btë¥òw¥ òŸëæUªJ
tiua¥g£l bjhLnfhLfŸ rk«)
BN = BL = 4 br.Û
CL = CM = AC – AM
= 9 – 3 = 6 br.Û
BC = BL + CL
= 4 + 6 = 10 br.Û
8. Ïu©L bghJ ika t£l§fë‹ Mu§fŸ 4 br.Û, 5 br.Û MF«. xU t£l¤Â‹
ehzhdJ k‰bwhU t£l¤Â‰F¤ bjhLnfhlhf mikªjhš m›t£l¤Â‹ ehâ‹ Ús«
fh©f.
ԮΠOA = 4 br.Û , OB = 5 br.Û, nkY« OA ⊥ BC
OB2 = OA2 + AB2 ⟹ 52 = 42 + AB2 ⟹ AB2 = 25 – 16 = 9
vdnt, AB = 3 br.Û , BC = 2AB vdnt, BC = 2 X 3 = 6 br.Û

9750827997 49
5 Marks
1. mo¥gil é»jrk nj‰w¤ij vG ãWÎf.
T‰W
xU ne®nfhL K¡nfhz¤j‹ xU g¡f¤Â‰F ÏizahfΫ k‰w ÏU g¡f§fis
bt£LkhW« tiua¥g£lhš m¡nfhL m›éu©L g¡f§fisÍ« rk é»j¤Âš Ãç¡»wJ.
ÚUgz«
bfhL¡f¥g£lit: ∆ABC - æš AB æ‹ nkYŸs òŸë D,
AC - æ‹ nkš cŸs òŸë E MF«.
AD AE
ÚUáf : 𝐷𝐵 =𝐸𝐶 . mik¥ò : DE ∥BC tiuf.

v© T‰W fhuz«
1. ∠ABC = ∠ADE = ∠1 x¤j nfhz§fŸ rk«. Vbdåš DE ∥BC
2. ∠ACB = ∠AED = ∠2 X¤j nfhz§fŸ rk«. Vbdåš DE ∥BC
3. ∠DAE = ∠BAC = ∠3 ÏU K¡nfhz§fS« xU bghJthd nfhz¤ij¡
bfh©LŸsJ.
4. ∆ABC ~ ∆ADE AAA éÂKiw¥go
AB AC
=A𝐸 x¤j g¡f§fŸ é»j¢rk«
AD
AD +DB AE +EC D k‰W« E-I¥ ga‹gL¤Â AB k‰W« AC- I Ãç¤jš.
=
AD A𝐸
DB 𝐸𝐶 RU¡Fjš
1 + AD = 1 + AE
DB 𝐸𝐶 ÏU g¡f§fëY« 1-I Ú¡Ff.
=
AD AE
AD AE jiyÑHhf kh‰Wf
=
DB EC

nj‰w« ã%áf¥g£lJ

2. nfhz ÏUrkbt£o nj‰w¤ij vGÂ ãWÎf. (Angle Bisector Theorem)


T‰W
xU K¡nfhz¤Â‹ xU nfhz¤Â‹ c£òw ÏUrkbt£oahdJ
m¡nfhz¤Â‹ v®g¡f¤ij c£òwkhf m¡nfhz¤Âid
ml¡»a g¡f§fë‹ é»j¤Âš Ãç¡F«.
ÚUgz«
bfhL¡f¥g£lit: ∆ABC - æš AD – ahdJ ∠A -æ‹ c£òw ÏUrkbt£o.

9750827997 50
AB BD
ÚUáf : AC =𝐶𝐷 . mik¥ò : AB - ¡F Ïizahf C têahf¢ xU ÏiznfhL tiuf. AD-

æ‹ Ú£oÁahdJ C têahf bršY« nfh£oid E–æš rªÂ¡»wJ.


v© T‰W fhuz«
1. ∠AEC = ∠BAE = ∠1 xU FW¡Fbt£oahdJ Ïu©L ÏiznfhLfis
bt£Ltjhš V‰gL« x‹Wé£l nfhz§fŸ rk«.
2. ∆ACE v‹gJ ÏU ∆ACE – æš ∠CAE = ∠CEA.
rkg¡f K¡nfhz«.
AC = CE …. (1)
3. ∆ABD ~ ∆ECD AA éÂKiw¥go
AB BD
=𝐶𝐷
CE

4. AB BD (1)- èUªJ, AC = CE. nj‰w« ã%áf£lJ.


=𝐶𝐷
AC

3. Ãjhfu° nj‰w¤ij vGÂ ãWÎf (Pythagoras Theorem)


T‰W
xU br§nfhz K¡nfhz¤Âš f®z¤Â‹ t®¡f« k‰w
ÏU g¡f§fë‹ t®¡f§fë‹ TLjY¡F¢ rk«.
ÚUgz« : bfhL¡f¥g£lJ: ∆ABC - æš ∠A = 90°
ÚUáf : AB2 + AC2 = BC2
mik¥ò : AD ⊥ BC tiuf.
v© T‰W fhuz«
1. ∆ABC k‰W« ∆ABD – I x¥ÃLf. ∠𝐵AC = 90° bfhL¡f¥g£lJ k‰W«
∠𝐵 bghJthdJ ∠𝐵DA = 90° mik¥ÃèUªJ
∠𝐵AC = ∠𝐵𝐷A = 90°
vdnt, ∆ABC ~ ∆ABD AA éÂKiw¥go
AB BC
=
𝐵𝐷 AB

AB2 = BC X BD ... ( 1 )
2. ∆ABC k‰W« ∆ADC – I x¥ÃLf. ∠𝐵AC = 90° bfhL¡f¥g£lJ k‰W«
∠𝐶 bghJthdJ ∠CDA = 90° mik¥ÃèUªJ
∠𝐵AC = ∠ADC = 90°
vdnt, ∆ABC ~ ∆ADC AA éÂKiw¥go
BC AC
=𝐷𝐶
AC

AC2 = BC X DC ... (2 )
(1) k‰W« (2) –I¡ T£l eh« bgWtJ,

9750827997 51
AB2 + AC2 = BC X BD + BC X DC
= BC( BD + DC )
2 2
AB + AC = BC X BC = BC2. nj‰w« ã%áfg£lJ.
4. kh‰W t£l¤J©L nj‰w¤ij vGÂ ãWÎf.
T‰W : t£l¤Âš bjhLnfh£o‹ bjhLòŸë têna xU eh© tiua¥g£lhš, mªj eh©
bjhLnfh£Ll‹ V‰gL¤J« nfhz§fŸ Kiwna x›bth‹W« jå¤jåahf kh‰W
t£l¤J©Lfëš mikªj nfhz§fS¡F¢ rk«.
ÚUgz« : fhL¡f¥g£lJ: O - it ikakhf¡ bfh©l t£l¤Âš AB
bjhLnfhL P v‹w òŸë têna brš»wJ. k‰W« PQ v‹gJ eh©
MF« = 90°. S k‰W« T v‹gd PQ v‹w ehâ‰F vÂbu®
g¡f§fëš t£l¤Â‹ nkš cŸs òŸëfŸ MF«.
ÚUáf : (i) ∠QPB = ∠PSQ k‰W« : (i) ∠QPA = ∠PTQ
mik¥ò : POR v‹w é£l« tiuf. nkY« QR, QS k‰W« PS -ia Ïiz¡fΫ.
v© T‰W fhuz«
1. ∠RPB = 90° é£l« RPMdJ bjhLnfhL AB ¡F
∠RPQ + ∠QPB =90° …. (1) br§F¤J MF«
2. ∆RPQ –éš, ∠PQR = 90° …. (2) miut£l¤Âš cŸs nfhz« 90°
3. ∠QRP + ∠𝑅PQ = 90° …. (3) xU br§nfhz K¡nfhz¤jš ÏU
FW§nfhz§fë‹ TLjš 90° MF«.
4. ∠RPQ + ∠QPB = ∠QRP + ∠RPQ (1) k‰W« (3) –èUªJ
∠QPB = ∠QRP .... (4)
5. ∠QRP = ∠PSQ .... (5) Xnu t£l¤J©oYŸs nfhz§fŸ rk«.
6. ∠QPB = ∠PSQ .... (6) (4) k‰W« (5) – èUªJ, (i) ã%áf¥g£lJ.
7. ∠QPB + ∠QPA = 180° …. (7) ne®nfh£oš mikªj neça Ïiz¡
nfhz§fŸ
8. ∠PSQ + ∠PTQ = 180° …. (8) t£leh‰fu¤j‹ v® nfhz§fë‹ TLjš
180°
9. ∠QPB + ∠QPA =∠PSQ + ∠PT Q (7) k‰W« (8) – èUªJ
10. ∠QPB + ∠QPA = ∠QPB + ∠PTQ (6) – èUªJ ∠QPB = ∠PSQ
11. ∠QPA = ∠PTQ vdnt (ii) ãUáf¥g£lJ.
nj‰wK« ã%áf¥g£lJ.

9750827997 52
g扢Á¡fhf
2 MARKS
1. ∆𝐴𝐵𝐶 –æš DE∥ BC, AD = x, DB = x – 2, AE = x+ 2 k‰W« EC = x - 1våš, g¡f§fŸ AB
k‰W« AC -æ‹ Ús§fis¡ fh©f.
2. t£l¤Â‹ ika¤ÂèUªJ 25 br.Û bjhiyéåš cŸs P v‹w òŸëæèUªJ
t£l¤Â‰F tiua¥g£l bjhLnfh£o‹ Ús« 24 br.Û våš, t£l¤Â‹ Mu« v‹f?
3. bk‹åyh° nj‰w¤ij vGJf.
4. Òéa dnj‰w¤ij vGJf.
5. Ãjhfu° nj‰w¤Â‹ kWjiyia vGJf.
6. ËtUtdt‰WŸ ∆𝐴𝐵𝐶 – æš AD MdJ ∠𝐴 –æ‹ ÏUrkbt£o MFkh vd¢
nrh¡fΫ.
(i) AB = 5 br.Û, AC =10 br.Û, BD =1.5 br.Û k‰w« CD = 3.5 br.Û
(ii) AB = 4 br.Û, AC =6 br.Û, BD =1.6 br.Û k‰w« CD = 2.4 br.Û

5 MARKS
1. ∆𝐴𝐵𝐶 –æ‹ g¡f§fŸ AB k‰W« AC – æ‹ ÛJŸs òŸëfŸ Kiwna D k‰W« E.
𝐴𝐷 3
MdJ DE∥ BC v‹wthW mikªJŸsJ. (i) 𝐷𝐵 = k‰W« AC = 15 br.Û våš
4

AE – æ‹ kÂ¥ò fh©f. (ii) AD = 8x – 7, DB = 5x – 3, AE = 4 x- 3 k‰W« EC =3x – 1


våš, x - ‹ kÂ¥ò fh©f.
2. eh‰fu« ABCD æš AB = AD, ∠𝐵𝐴𝐶 k‰W« ∠𝐶𝐴𝐷 – æ‹ nfhz ÏUrkbt£ofŸ BC
k‰W« CD M»a g¡f§fis Kiwna E k‰W« F v‹w òŸëfëš rªÂ¡»‹wd våš
EF∥ BD vd ãWÎf.
3. xU K¡nfhz¤Â‹ eL¡nfhLfŸ xU òŸë tê¢ bršY« vd¡ fh£Lf.

9750827997 53
Ma¤bjhiyÎ toéaš
1 MARK
1
1. (12,3), (4,a) v‹w òŸëfis Ïiz¡F« nfhhlo‹ rhŒÎ 8 våš a –æ‹ kÂ¥ò
(1) 1 (2) 2 (3) 4 (4) -5
2. (5,7), (3,p) k‰W« (6,6) v‹gd xU nfh£likªjit våš, p –æ‹ kÂ¥ò
(1) 9 (2) 12 (3) 3 (4) 6
3. xU Rtç‹ mUnf elªJ br‹W bfh©oU¡F« xU egU¡F« RtU¡F« Ïilna cŸs
öu« 10 myFfŸ. Rtiu Y-m¢rhf¡ fUÂdhš, mªj eg® bršY« ghij v‹gJ.
(1) x = 0 (2) x = 10 (3) y = 0 (4) y = 10
4. 7x – 3y + 4 = 0 v‹w ne®nfh£o‰f¢ br§F¤jhfΫ, MÂ¥òŸë tê¢ bršY«
ne®¡nfh£o‹ rk‹ghL
(1) 7x – 3y + 4 = 0 (2) 3x – 7y + 4 =0 (3) 7x – 3y = 0 (4) 3x + 7y = 0
1
5. nfh£L¤J©L PQ–æ‹ rhŒÎ våš, PQ -¡F br§F¤jhd ÏU rk bt£oæš rhŒÎ
3
1
(1) 0 (2) 3 (3) - 3 (4) 3
6. (0,0) k‰W« (-8,8) v‹w òŸëfis Ïiz¡F« nfh£o‰F¢ br§F¤jhd nfh£o‹ rhŒÎ
1
(1) -1 (2) 1 (3) 3 (4) -8
7. xU eh‰fukhdJ xU rçtfkhf mika¤ njitahd ãgªjid
(1) ÏU g¡f§fŸ Ïiz k‰W« ÏU g¡f§fŸ Ïiza‰wit
(2) ÏU g¡f§fŸ Ïiz (3) vÂbu® g¡f§fŸ Ïiz (4) mid¤J¥ g¡f§fS« rk«
8. (2,1) I bt£L¥ òŸëahf¡ bfh©l ÏU ne®nfhLfŸ
(1) x + 3y – 3 = 0; x – y – 7 =0 (2) 3x + y = 3; x + y =7
(3) x + y = 3; 3x + y = 7 (4) x – y – 3 = 0; 3x – y – 7 = 0
9. (i) l1 : 3y = 4x +5 (ii) l2 : 4y = 3x – 1 (iii) l3 : 4y + 3x = 7 (iv) l4 : 4x + 3y = 2 vd¡
bfhL¡f¥g£l eh‹F ne®nfhLfS¡F¡ Ñœ¡f©l T‰Wfëš vJ c©ik?
(1) l1 k‰W« l2 br§F¤jhdit (2) l2 k‰W« l3 Ïizahdit
(3) l1 k‰W« l4 Ïizahdit (4) l2 k‰W« l4 br§F¤jhdit
10. 3x – y = 4 k‰W« x + y = 8 M»a ne®nfhLfŸ rªÂ¡F« òŸë
(1) (3,5) (2) (2,4) (3) (5,3) (4) (4,4)
11. x = 11 vd¡ bfhL¡f¥g£l ne®nfh£o‹ rk‹ghlhdJ
(1) MÂ¥ òŸë tê¢ bršY« (2) (0,11) v‹w òŸë tê¢ bršY«
(3) X - m¢R¡F Ïiz (4) Y - m¢R¡F Ïiz
12. (-5,0), (0,-5) k‰W« (5,0) M»a òŸëfshš mik¡f¥gL« K¡nfhz¤Â‹ gu¥ò
(1) 0 r.myFfŸ (2) 5 r.myFfŸ (3) 25 r.myFfŸ (4) vJÎäšiy
13. Ym¢Áš mikÍ« òŸë A–æ‹ br§F¤J¤ bjhiyÎ 8 k‰W« X- m¢Áš mikÍ« òŸë
B–æ‹ »ilk£l¤ bjhiyÎ 5 våš, AB v‹w ne®nfh£o‹ rk‹ghL
(1) 8x – 5y = 40 (2) 8x + 5y = 40 (3) y = 5 (4) x = 8
14. rhŒit¥ ga‹gL¤Â eh‰fukhdJ X® Ïizfukhf cŸsJ vd¡ Tw eh« fhz nt©oait
(1) mid¤J¥ g¡f§fë‹ Ús§fŸ (2) ÏU g¡f§fë‹ rhŒÎfŸ k‰W« Ús§fŸ
(3) ÏU nrho v® g¡f§fë‹ rhŒÎfŸ (4) ÏU g¡f§fë‹ rhŒÎfŸ
15. 8y= 4x + 21, v‹w ne®nfh£o‹ rk‹gh£o‰F¡ Ñœ¡f©lt‰WŸ vJ c©ik?
(1) rhŒÎ 0.5 k‰W« y bt£L¤J©L 1.6 (2) rhŒÎ 0.5 k‰W« y bt£L¤J©L2.6
(3) rhŒÎ 5 k‰W« y bt£L¤J©L 2.6 (4) rhŒÎ 5 k‰w« y bt£L¤J©L 1.6

9750827997 54
2 MARKS
1. (-3,5), (5,6) k‰W« (5,-2)M»at‰iw Kidfshf¡ bfh©l K¡nfhz¤Â‹ gu¥ig¡ fh©f.
𝑥1 𝑦1
1 𝑥2 𝑦2
ԮΠ∆‹ gu¥ò =2 𝑥3 𝑦3
𝑥1 𝑦1
−3 5
=
1 5 6 = 1 [(-18-10+25) – (25 + 30 +6)]
2 5 −2 2
−3 5
1 −𝟔𝟒
=2 [-3-61] = = 32 r.myFfŸ
𝟐

2. (1, -1), (-4, 6) k‰W« (-3, -5) v‹w òŸëfshš mik¡f¥gL« K¡nfhz¤Â‹ gu¥ò
fh©f.
𝑥1 𝑦1 1 −1
1 𝑥 𝑦2 1 −4 6
.∆ ‹ gu¥ò = 2 𝑥2 𝑦3 = 2
3 −3 −5
𝑥1 𝑦1 1 −1
1
= 2 [(6 + 20 + 3) – (4 – 18 – 5)]
1 1
= 2 [29 + 19] = 2 [48]= 24 r.m

3. P(-1.5, 3), Q (6,-2) k‰W« R(-3, 4) M»a òŸëfŸ xnu ne®nfh£oš mikÍ« vd¡ fh£Lf.
ԮΠ∆ PQR ‹ gu¥ò = 0
𝑥1 𝑦1 −1.5 3
1 𝑥2 𝑦2 1 6 −2 = 0
𝑥3 𝑦3 = 0 ⇒
2 2 −3 4
𝑥1 𝑦1 −1.5 3
1 1
[(3+24-9) – (18+ 6 - 6) ] = 0 ⇒ [18 – 18] = 0.
2 2

∴ bfhL¡f¥g£l _‹W òŸëfŸ xnu ne®nfh£oš mikÍ«.

4. A (-1, 2), B( k,-2) k‰W« C (7, 4) M»at‰iw tçirahd Kid¥ òŸëfshf¡ bfh©l
K¡nfhz¤Â‹ gu¥ò 22 rJu mYFfŸ våš, k -æ‹ kÂ¥ò¡ fh©f.
A (-1, 2), B( k,-2) k‰W« C (7, 4) M»ad Kid¥ òŸëfŸ MF«
∆ABC-æ‹ gu¥ò 22 rJu myFfŸ
−1 2
1 𝑘 −2 = 22
2 7 4
−1 2
−1 2
𝑘 −2 = 44
7 4
−1 2

9750827997 55
{(2 + 4k + 14) – (2k – 14 -4)} = 44
4k + 16 - 2k + 18 = 44
2k + 34 = 44. Mifahš, 2k = 10 vdnt k = 5

5. Ñœ¡fhQ« òŸëfŸ xnu ne®nfh£oš mikÍkh vd¤ Ó®khå¡fΫ.


(a, b+c), (b, c + a) k‰W« (c, a + b)
𝑥1 𝑦1 𝑎 𝑏+𝑐
1 𝑥2 𝑦2 1 𝑏 𝑐+𝑎
ԮΠ∆ ‹ gu¥ò = 𝑥3 𝑦3 =
2 2 𝑐 𝑎+𝑏
𝑥1 𝑦1 𝑎 𝑏+𝑐
1
= 2 [(ac +a2 + ab + b2 +bc + c2 )– (b2 + bc + c2 + ca + a2 + ab]
1 1
= [ac +a2 + ab + b2 +bc + c2 – b2 – bc – c2 – ca – a2 – ab] = [ 0 ] = 0
2 2

∴bfhL¡f¥g£l _‹W òŸëfŸ xnu ne® nfh£oš mikÍ«

6. bfhL¡f¥g£l òŸëfŸ xU nfh£oš mikªjit våš, `a` -æ‹ kÂ¥ig¡ fh©f. (a, 2
- 2a) ,(-a+1, 2a) k‰W« (-4- a, 6-2a)
ԮΠ∆ = 0
𝑥1 𝑦1 𝑎 2 − 2𝑎
𝑥2 𝑦2 −𝑎 + 1 2𝑎 = 0
𝑥3 𝑦3 = 0 ⟹ −4 − 𝑎 6 − 2𝑎
𝑥1 𝑦1 𝑎 2 − 2𝑎
(2a2 -6a+2a2+6 – 2a –8+8a–2a+2a2) – (-2a+2a2+2-2a-8a-2a2+6a-2a2) = 0
= (6a2 - 2a – 2 ) – ( - 2a2 -6a + 2) = 0 ⟹ 8a2 + 4a – 4 =0÷ 4
2a2 + 2a – 1 =0 ⟹ a = -2, 1
7. bfhL¡f¥g£l òŸëfŸ xU nfh£oš mikÍ« våš a ‹ kÂ¥ig¡ fh©f.(2,3), (4,a) (6,-3)
ԮΠA(2,3), B(4,a) C(6,-3) xnu ne®¡nfh£oš miktjhš
∆𝐴𝐵𝐶 ‹gu¥ò = 0‹ kÂ¥ò = 0
𝑥1 𝑦1 2 3
1 𝑥2 𝑦2 4 𝑎 =0
2 𝑥3 𝑦3 = 0 ⟹ 6 −3
𝑥1 𝑦1 2 3
1
[(2a – 12 + 18) – (12 + 6a - 6)] = 0
2
2
2𝑎 + 6 − 6 + 6𝑎 = 0 ×
1
2a + 6 – 6 – 6a = 0
-4a = 0
0
a = −4 = 0 ∴a -‹ kÂ¥ò =0

9750827997 56
8. rhŒÎ 5 k‰W« y bt£L¤J©L M»at‰iw¡ bfh©l ne®¡nfh£o‹ rk‹gh£il¡
fh©f.
ԮΠrhŒÎ, m = 5, y bt£L¤J©L, c = -9
ne®¡nfh£o‹ rk‹ghL , y = mx + c
y = 5x – 9
0 = 5x – y - 9
njitahd rk‹ghL , 5x – y - 9 = 0
9. rhŒÎ¡ nfhz« 45° k‰W« y bt£L¤J©L 11 ia cila ne®¡nfh£o‹ rk‹gh£il¡
fh©f.
ԮΠrhŒÎ¡ nfhz« 𝜃 = 45°
rhŒÎ M = tan 𝜃
M = tan 45°
rhŒÎ M = 1
Y bt£L¤J©L, C = 11
ne®¡nfh£o‹ rk‹ghL , y = mx + C
y = 1x + 11
0 = x +11- y
∴ njita hdrk‹ghL x – y + 11 = 0

10. 8x – 7y + 6 = 0 v‹w nfh£o‹ rhŒÎ k‰W« bt£L¤J©L M»at‰iw¡ fh©f.


ԮΠ8x – 7y + 6 = 0
8x + 6 = 7y
8 6 7
7 Mš tF¡f 7 𝑥 + = 𝑦
7 7
8 6
𝑥+ = 𝑦
7 7

y = mx + C Íl‹ x¥Ãl
8
rhŒÎ, m = 7
6
y bt£L¤J©L, C = 7
𝟓
11. (3,-4) v‹w òŸëæ‹ tê bršY« - 𝟕 I rhŒthf cilaJkhd ne®¡nfh£o‹
rk‹gh£il¡ fh©f.
ԮΠ(x1 , y1) = (3, -4)
5
rhŒÎ, m = - 7

ne®¡nfh£o‹ rk‹ghL y – y1 = m(x – x1)

9750827997 57
5
y –(-4) = - 7 (x –3)

7(y +4) = -5(x –3)


7y + 28 = - 5x +15
5x + 7y + 28 – 15 = 0
5x + 7y + 13 =0
12. (5,-3) k‰W« (7, -4) v‹w ÏUòŸëfŸ tê¢ bršY« ne®¡nfh£o‹ rk‹ghL fh©f.
ԮΠx1 , y1 x2 , y2
(5, -3) (7, -4)
ÏUòŸëtê¢ bršY« ne®¡nfh£o‹ rk‹ghL
𝑦 − 𝑦1 𝑥 − 𝑥1
=
𝑦2 − 𝑦1 𝑥2 − 𝑥1
𝑦− 3 𝑥− 5
=
−4 − (−3) 7− 5
𝑦− 3 𝑥− 5
=
−4 + 3 2
2( y + 3) = -1(x – 5)
2y + 6 = -x +5
x +2y +6 – 5 =0
x +2y +1 =0
13. x bt£L¤J©L 4, y bt£L¤J©L -6 bfh©l ne®¡nfh£o‹ rk‹gh£il¡ fh©f.
ԮΠx bt£L¤J©L a = 4, y bt£L¤J©L b =-6
𝑥 𝑦
ne®¡nfh£o‹ rk‹ghL 𝑎 + =1
𝑏
𝑥 𝑦
+ =1
4 −6
𝑥 𝑦
− =1
4 6
3𝑥−2𝑦
=1
12

3x – 2y = 12
3x – 2y – 12 = 0
14. 6x + 8y + 7 = 0 v‹w ne®¡nfh£o‹ rhŒit¡ fh©f.
6 3
ԮΠrhŒÎ m = -x ‹ bfG = -8 = - 4.
y ‹ bfG
3
vdnt ne®¡nfh£o‹ rhŒÎ - 4 MF«.

𝟏
15. (-2,a) k‰W« (9,3) v‹w òŸë tê¢bršY« ne®nfh£o‹ rhŒÎ- 𝟐 våš a ‹ kÂ¥ò ahJ?
𝑦 −𝑦 3−𝑎 3−𝑎
rhŒÎ = 𝑥 2 − 𝑥 1 = =
2 1 9+2 11
1
bfhL¡f¥g£l rhŒÎ = - 2

9750827997 58
3−𝑎 1
∴ =-2
11
6 – 2a = - 11
2a = 17
17
a= 2

16. 2x+3y -8 = 0, 4x + 6y +18 = 0 M»a ne®nfhLfŸ Ïiz vd¡ fh£Lf.


ԮΠ2x+3y -8 = 0 v‹w nfh£o‹ rhŒÎ
2
m1 = -x ‹ bfG = - 3.
y ‹ bfG
4x+6y +18 = 0 v‹w nfh£o‹ rhŒÎ
2
m2 = -x ‹ bfG = - 3.
y ‹ bfG
ϧF m1 = m2
rhŒÎfŸ rk« vdnt Ï›éU ne®¡nfhLfS« ÏizahF«.
17. x – 2 y + 3 = 0 6x + 3y + 8 = 0 M»a ne®nfhLfŸ x‹W¡bfh‹W br§F¤jhdit vd¡
fh£Lf.
ԮΠx – 2y + 3 = 0 v‹w ne®nfh£o‹ rhŒÎ
𝑎 1 1
m1 = - = − =
𝑏 −2 2

6x + 3y + 8 = 0 v‹w ne®nfh£o‹ rhŒÎ


𝑎 6
m2 = - = − = −2
𝑏 3
1
m1 x m2 = 2 x ( -2) = -1
rhŒÎfë‹ bgU¡f‰gy‹ -1 MF«.
~ bfhL¡f¥g£l Ïu©L ne®nfhLfS« br§F¤jhditahF«.
18. 12y = -(p + 3)x + 12, 12x – 7y = 16 M»a ne®nfhLfŸ x‹W¡bfh‹W br§f¤J våš p–
æ‹ kÂ¥ig¡ fh©f.
ԮΠ12y = -(p + 3)x + 12
(p + 3)x + 12y + 12 = 0
(p + 3)
rhŒÎ m = -x ‹ bfG = - 12 .
y ‹ bfG
7x – 7y = 16 v‹w nfh£o‹ rhŒÎ
7
m2 = - −7 = 1
ÏU ne®nfhLfŸ x‹W¡bfh‹W br§F¤J
vdnt m1 x m2 = - 1
(p + 3)
- x1=-1
12

p + 3 = 12 ⇒ p = 12 – 3 ⇒ p=9

9750827997 59
5 Marks
1. (8, 6), (5, 11), (-5, 12) k‰W« (-4, 3) M»a òŸëfis Kidfshf bfh©l eh‰fu¤Â‹
gu¥ig¡ fh©f.
ԮΠeh‰fu¤Â‹ gu¥ig¡ fh©gj‰F K‹ghf
bfhL¡f¥g£l òŸëfis tiugl¤Âš F¿¡f nt©L«
A(8, 6), B (5, 11), C(-5, 12) k‰W« D(-4, 3) v‹gd Kid¥ òŸëfŸ
MF«. vdnt, eh‰fu« ABCD - æ‹ gu¥ò
𝑥1 𝑦1 8 6
𝑥2 𝑦2 5 11
1 1
𝑥3 𝑦3 = −5 12
2 2
𝑥4 𝑦4 −4 3
𝑥1 𝑦1 8 6
1
= 2 [( 88+ 60–15 – 24) – (30 –55– 48 + 24 )]
1
= 2 [88+60-15-24-30+55+48-24]
1
= [88+60+55+48-15-24-30-24]
2
1
= 2 251 − 93
1
= 2 [158] = 79 r.myFfŸ
2. bfhL¡f¥g£ll glkhdJ xU tshf¤Âš òÂa thfd ãW¤j« V‰gL¤j mik¡f¥g£l
gFÂia¡ fh£L»wJ. Ïij mik¥gj‰F xU rJu mo¡F `1300 brtthF« vd
kÂ¥Ãl¥gL»wJ våš, thfd ãW¤j« V‰gL¤Jtj‰F¤ njitahd bkh¤j bryit¡
fz¡»lΫ.
ԮΠA(2, 2), B (5, 5), C(4, 9) k‰W« D(1, 7) k‰W« v‹gJ
eh‰fu tof thfd ãW¤j¤Â‹ Kid¥ òŸëfŸ MF«
vdnt, thfd ãW¤j¤Â‹ gu¥ò
𝑥1 𝑦1 2 2
𝑥2 𝑦2 5 5
1 1
𝑥3 𝑦3 = 4 9 = [(10+ 45 +28 + 2) – (10 + 20 + 9 + 14)]
2 2
𝑥4 𝑦4 4 7
𝑥1 𝑦1 1 2
1
= 2 [85 – 53]
1
= 2 [32] = 16 rJu mofŸ

vdnt, thfd ãW¤j¤Â‹ gu¥ò = 16 rJu mofŸ,


xU rJu mo mik¡f MF« bryÎ = `1300
Mifahš , thfd ãW¤j« mik¡f MF« bkh¤j¢ bryÎ = 16 x 1300 = ` 20800
3. (𝒑, 𝒑), (5,6), (5,-2) Kid¥òŸëfshf¡ bfh©l K¡nfhz¤Â‹ gu¥ò 32 r myFfŸ
våš P ‹ kÂ¥ò fh©f

9750827997 60
ԮΠ∆ ‹ gu¥ò = 32
𝑥1 𝑦1 𝑝 𝑝
1 𝑥2 𝑦2 1 5 6
𝑥3 𝑦3 =32 ⟹ 5 −2 = 32
2 2
𝑥1 𝑦1 𝑝 𝑝
𝑝 𝑝
5 6
5 −2 =64
𝑝 𝑝
6𝑝 − 10 + 5𝑝 − 5𝑝 + 30 − 2𝑝 = 64
11p – 10 – (3p +30) = 64 ⇒ 11p–10–3p – 30 = 64
8p – 40 = 64 ⇒ 8p = 64 + 40
104
8p = 104 ⇒ p = ⇒ p = 13
8

4. bfhL¡f¥g£l òŸëfis Kidfshf¡ bfh©l eh‰fu¤Â‹ gu¥ig¡ fh©f?


(i) (-9, - 2), (-8, -4), (2, 2) k‰W« (1, -3) (ii) (-9, 0), (-8, 6), (-1, -2) k‰W« (-6, -3)
ԮΠi) A(-9,-2), B(-8,-4), C(1, -3), D(2,2)
1 −9 −8 1 2 −9
eh‰fu¤Â‹ gu¥ò =2
2 −4 −3 2 −2
1
= [(36 + 24 + 2 - 4) – (16 – 4 – 6 - 18)]
2
1 1
= [58 – (-12)] = [70] = 35 sq.units
2 2

(ii) A(-8,6), B(-9,0), C(-6, -3), D(-1,-2)


1 −8 −9 −6 −1 −8
eh‰fu¤Â‹ gu¥ò =2
6 0 −3 −2 6
1
= [(0 + 27 + 12 - 6) – ( -54 +0 +3 +16)]
2
1 1
= [33 – (-35)] = [68] = 34 sq.units
2 2

5. (-4,-2), (-3, k), (3, -2) k‰W« (2, 3) M»at‰iw Kidfshf¡ bfh©l eh‰fu¤Â‹ gu¥ò
28 r.myFfŸ våš, k- æ‹ kÂ¥ò¡ fh©f.
1 −4 −3 3 2 −4
ԮΠ= 28
2 −2 𝑘 −2 3 −2
⇒ (-4k + 6 + 9 - 4) – ( 6 +3k - 4 -12) = 56
⇒ (11 – 4k) – (3k – 10 ) = 56
⇒ 21 – 7k = 56 ⇒ 7k = -35 ⇒ k = -5
6. A (-3,9), B(a,b) k‰W« C(4, -5) v‹gd xU nfh£likªj òŸëfŸ k‰W« a +b = 1 våš a
k‰W« b -æ‹ kÂ¥ig¡ fh©f.
Ô®Î
A (-3,9), B(a,b), C(4, -5) v‹gd xU nfh£likªj òŸëfŸ k‰W« a +b = 1 → (1 )

9750827997 61
3 òŸëfŸ bfh©l K¡nfhz¤Â‹ gu¥ò = 0
1 −3 𝑎 4 −3
=0
2 9 𝑏 −5 9
⇒ (-3b – 5a +36) – (9a + 4b + 15) = 0 ⇒ – 5a – 3b +36 – 9a - 4b - 15 = 0
⇒ – 14a – 7b +21 = 0 ( ÷ 7) ⇒ 2a + b = 3 → (2 )
a + b = 1 → (1 )
(1) – (2) ⇒ 𝑎 = 2 b= -1
7. A (2.5, 3.5), B(10, -4) , C (2.5, -2.5) k‰W« D(-5, 5) M»ad Ïizfu¤Â‹ Kid¥ òŸëfŸ
vd¡ fh£Lf.
𝑦 2 −𝑦1 −4−3.5 7.5
ԮΠA(2.5, 3.5) B = (10, -4) , AB ‹ rhŒÎ = = 10−2.5 = − = -1
𝑥 2 −𝑥 1 7.5
−5−(−2.5) 5+2.5 7.5
C ( 2.5, - 2.5 ), D (-5, 5) , CD ‹ rhŒÎ = = = = -1
−5−2.5 −7.5 −7.5

∴AB ‹ rhŒÎ = CD ‹ rhŒÎ . vdnt AB Í« CD Í« ÏiznfhLfŸ.


−2.5−(−4) −2.5+4 1.5 10 15 1
B ( 10, -4 ), C (2.5, -2.5) , AD ‹ rhŒÎ = = = −7.5 × 10 = = -5
−2.5−10 −7.5 −75
−5−(3.5) 1.5 1.5 10 15 1
A ( 2.5, 3.5 ), D (-5, 5) , AD ‹ rhŒÎ = = = −7.5 × 10 = = -5
−5−2.5 −7.5 −75

∴BC ‹ rhŒÎ = AD ‹ rhŒÎ . vdnt BC Í« AD Í« ÏiznfhLfŸ.


vdnt ABCD X® Ïizfu¤ij mik¡F«

gæ‰Á¡fhf
2 MARKS
1. Ñœ¡f©l òŸëfshš mik¡f¥gL« K¡nfhz¤Â‹ gu¥ò fh©f.
(i) (1, -1), (-4, 6) k‰W« (-3, -5) (ii) (-10, -4), (-8, -1) k‰W« (-3, -5)
2. Ñœ¡fhQ« òŸëfŸ xnu ne®nfh£oš mikÍkh vd¤ Ó®khå¡fΫ.
1
(i) − 2 , 3 , (-5, 6) k‰W« (-8, 8)

3. bfhL¡f¥g£l òŸëfis Ïiz¡F« ne®nfh£o‹ rhŒit¡ fh©f.

(i) (5, 5) k‰W« MÂ¥òŸë (ii) (sin𝜃, −𝑐𝑜𝑠𝜃) k‰W« (-sin𝜃, 𝑐𝑜𝑠𝜃)
4. 2(x-y) + 5 = 0 v‹w ne®nfh£L rk‹gh£o‹ rhŒÎ, rhŒÎ nfhz« k‰W« y-
bt£L¤J©L M»at‰iw¡ fh©f.
5. bfhL¡f¥g£l ÏU òŸëfŸ tê¢ bršY« ne®nfh£o‹ rk‹gh£il¡ fh©f.
2 −1
(i) 2, 3 k‰W« , −2 (ii) (2,3) k‰W« (-7, -1)
2
−5
6. (-1, 2) v‹w òŸë tê brštJ«, rhŒÎ cilaJkhd ne®nfh£o‹ rk‹gh£il fh©f.
4
1 1 2 3
7. − 3 , 2 k‰W« , vd Ïiz¡F« ne®¡nfh£o ‹ rhŒit¡ fh©f.
7 7

9750827997 62
8. (14, 10 ) k‰W« (14,- 6) ia Ïiz¡F« ne®¡nfh£o‹ rhŒit¡ fh©f.
9. bfhL¡f¥g£l ne®nfhLfë‹ rk‹gh£oèUªJ Ma m¢Rfë‹ nkš V‰gL¤J«
bt£L¤J©Lfis¡ fh©f.
(i) 3x – 2y – 6 = 0 (ii) 4x + 3y +12 = 0
3
12. -5, 4 ia bt£L¤J©Lfshf cila ne®¡nfh£o‹ rk‹gh£il¡ fh©f.

5 MARKS
1. eh‰fu tot Ú¢rš Fs¤Â‹ fh‹»ß£ cŸK‰wkhdJ gl¤Âš fh£oÍŸsgo
mik¡f¥g£LŸsJ våš, cŸK‰w¤Â‹ gu¥ò fh©f?

2. A (-5, -4), B(1, 6) k‰W« C(7, -4) M»at‰iw Kid¥ òŸëfshf¡ bfh©l K¡nfhz
tot¡ f©zho¡F t®z« ór¥gL»wJ. 6 rJu mo gu¥ò¡F t®z« ór xU thë
njit¥gL»wJ våš f©zhoæ‹ KG¥ gFÂiaÍ« xU Kiw t®z« ór v¤jis
thëfŸ njit¥gL«? gl¤ij ga‹gL¤Â¥ gu¥ig¡ fh©f. (i) K¡nfhz« AGF (ii)
K¡nfhz« FED (iii) eh‰fu«BCEG

3. (-3, -4), (7, 2) k‰W« (12, 5) v‹w òŸëfŸ xU nfhlikªjit vd¡ fh£Lf.
4. (3, -1), (a, 3) k‰W« (1, -3) M»a _‹W òŸëfŸ xU nfhlikªjit våš a-æ‹ kÂ¥ò
fh©f?
5. A (2, 2), B(-2, -3) , C (1, -3) k‰W« D(x, y) M»a òŸëfŸ Ïizfu¤ij mik¡F«
våš, x k‰W« y -æ‹ kÂ¥ig¡ fh©f.
6. A (-4, -2), B(5, -1) , C (6, 5) k‰W« D(-7, 6) M»at‰iw Kid¥ òŸëfshf¡ bfh©l
eh‰fu¤Â‹ g¡f§fë‹ eL¥òŸëfŸ X® Ïizfu¤ij mik¡F« vd¡ fh£Lf.
7. rhŒÎ nfhz« 30° k‰W« y-bt£L¤J©L -3 M»at‰iw¡ bfh©l ne®nfh£o‹
rk‹gh£il¡ fh©f.

9750827997 63
K¡nfhzéaš
1 MARKS
1. 𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐𝛼 2 + 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑠𝑒𝑐𝛼 2 = k+ tan2𝛼 +cot2𝛼 våš k -‹ kÂ¥ò
1 3 (2) 5 (3) 7 (4) 9
2
2. Sin𝜃 = 𝑐𝑜𝑠𝜃 våš 2𝑡𝑎𝑛 𝜃 + 𝑠𝑖𝑛 𝜃 − 1 -‹ kÂ¥ò
3 −3 2 −2
(1) 2 (2) (3) 3 (4)
2 3
3. x =atan𝜃 k‰W« 𝑦 = 𝑏𝑠𝑒𝑐𝜃 våš
𝑥2 𝑦2 𝑥2 𝑦2 𝑦2 𝑥2 𝑥2 𝑦2
(1) 𝑎 2 − 𝑏 2 = 0 (2) 𝑎 2 -𝑏 2 = 1 (3) 𝑏 2 − 𝑎 2 = 1 (4) ) 𝑎 2 + 𝑏 2 = 1
1
4. sin2𝜃 + 1+𝑡𝑎𝑛 2 𝜃 -‹ kÂ¥ò (1) 𝑡𝑎𝑛2 𝜃 2 𝑐𝑜𝑡 2 𝜃 3 0 4 1
5. Ïu©L eg®fS¡F Ïil¥g£l bjhiyÎ x Û MF«. Kjš egç‹ caukhdJ
Ïu©lhtJ egç‹ cau¤ij¥ nghy ÏU kl§fhf cŸsJ. mt®fS¡F Ïil¥g£l
bjhiyÎ ne®nfh£o‹ ika¥ òŸëæèUªJ ÏU eg®fë‹ c¢Áæ‹ V‰w¡ nfhz§fŸ
ãu¥ò¡nfhz§fŸ våš, F£ilahf cŸs egç‹ cau«(Û£lçš) fh©f.
𝑥 𝑥
(1)2x (2) 2𝑥 (3) 4
2 2 2
6. gy mL¡F¡ f£ll¤Â‹ c¢ÁæèUªJ 20Û cauKŸs f£ll¤Â‹ c¢Á, mo
M»at‰¿‹ Ïw¡f¡nfhz§fŸ Kiwna 30° k‰W« 60° våš, gy mL¡F¡ f£ll¤Â‹
cau« k‰W« ÏU f£ll§fS¡F ÏilnaÍŸs bjhiythdJ (Û£lçš)
(1) 30,10 3 (2) 30,5 3 (3) 20,10 (4) 20,10 3
7. X® Vçæ‹ nkny h Û cau¤Âš cŸs xU òŸëæèUªJ nkf¤Â‰F cŸs
V‰w¡nfhz«𝛽. nkf ëg¤Â‹ Ïw¡f¡ nfhz« 45° våš, Vçæš ÏUªJ nkf¤Â‰F
cŸs caukhdJ.
𝑕 1−𝑡𝑎𝑛𝛽 𝑕 1+𝑡𝑎𝑛𝛽
(1) (2) (3) h tan 45° − 𝛽 (4) Ïit x‹W« Ïšiy.
1+𝑡𝑎𝑛𝛽 1−𝑡𝑎𝑛𝛽
8. xU ä‹f«gkhdJ mj‹ moæš rkjs¥ gu¥Ãš cŸs xU òŸëæš 30° nfhz¤ij
V‰gL¤J»wJ. Kjš òŸë¡F bÛ cau¤Âš cŸs Ïu©lhtJ òŸëæèUªJ
ä‹f«g¤Â‹ mo¡F Ïw¡fnfhz« 60°. våš, ä‹ f«g¤Â‹ caukhdJ.
𝑏 𝑏 𝑏
(1) 3 (2) (3) 3 b (4) 2
3
9. acot 𝜃 + bcosec 𝜃 = 𝑝 k‰W« bcot 𝜃 + acosec 𝜃 = q våš, p2 – q2 -‹ kÂ¥ò
(1) a2+b2 (2) a2-b2 (3)b2-a2 (4) b-a
10. Sin𝜃 + 𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑎 k‰W« 𝑠𝑒𝑐𝜃 + 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐𝜃 = 𝑏 våš 𝑏 𝑎2 − 1 -‹ kÂ¥ò
(1) 0 (2) 2a (3) 2ab (4) 3a
5 1 1
11. 5x =sec𝜃 k‰W« 𝑥 = tan𝜃 våš, 𝑥 2− 𝑥 2 -‹ kÂ¥ò (1) 1 (2) 5 (3) 25 (4) 25
12. 1 + 𝑡𝑎𝑛𝜃 + 𝑠𝑒𝑐𝜃 1 + 𝑐𝑜𝑡𝜃 − 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐𝜃 -‹ kÂ¥ò (1) -1 (2)0 (3) 1 (4) 2
2
13. tan𝜃 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 𝜃 − 𝑡𝑎𝑛𝜃-‹ kÂ¥ò
(1) cot𝜃 2 𝑐𝑜𝑡 2 𝜃 3 𝑠𝑖𝑛𝜃 4 𝑠𝑒𝑐𝜃
14. xU nfhòu¤Â‹ cau« 60 Û MF«. Nçaid¡ fhQ« V‰w¡nfhz« 30° -æèUªJ 45°
Mf caU«nghJ, nfhòu¤Â‹ ãHyhdJ x Û Fiw»wJ våš, x ‹ kÂ¥ò
(1) 43 (2) 41.92 (3) 43.92 (4) 45.6
15. xU nfhòu¤Â‹ cau¤Â‰F«, mj‹ ãHè‹ Ús¤Â‰F« cŸs é»j« 3 ∶ 1, våš
Nçaid¡ fhQ« V‰w¡nfhz msthdJ
(1) 90° (2) 60° (3) 45° (4) 30°
9750827997 64
mséaš
1 MARK
1. r1 myFfŸ MuKŸs xU nfhs¥gªJ cU¡f¥g£L r2myFfŸ MuKila 8 rknfhs
gªJfshf M¡f¥gL»wJ våš r1: r2
(1) 1 : 4 (2) 4 : 1 (3) 1:2 (4) 2:1
2. 1 br.Û MuK« 5 br.Û cauK« bfh©l xU ku cUisæèUªJ mÂfg£r¡ fd msÎ
bfh©l nfhs« bt£o vL¡f¥gL»wJ våš, mj‹ fd msÎ (f.br.Û-š)
4 10 20
(1) 5𝜋 (2) 3 𝜋 (3) 3 𝜋 (4) 𝜋
3
3. xU cUisæ‹ Mu« mj‹ cau¤Âš _‹¿š xU g§F våš, mj‹ bkh¤j¥ òw¥gu¥ò
8𝜋𝑕 2 9𝜋𝑕 2 56𝜋𝑕 2
(1) r.m (2) r.m (3) r.m (4)24𝜋𝑕2 r.m
9 8 9
4. Mu« 5 br.Û k‰w« rhÍau« 13 br.Û cila ne®t£l¡ T«Ã‹ cau«
(1) 5 br.Û (2) 10 br.Û (3) 12 br.Û (4) 13 br.Û
5. 15 br.Û cauK« 16 br.Û é£lK« bfh©l xU ne®t£l¡ T«Ã‹ tisgu¥ò
(1) 68𝜋 r.br.Û (2) 60𝜋 r.br.Û (3) 136𝜋 r.br.Û (4) 120𝜋 r.br.Û
6. x- br.Û MuKŸs xU ©k¡ nfhs« mnj MuKŸs xU T«ghf kh‰w¥gL»wJ våš,
T«Ã‹ cau« (1) 4𝑥br.Û (2) 3x br.Û (3) 2x br.Û (4) x br.Û
7. X® miu¡nfhs¤Â‹ bkh¤j¥ gu¥ò mj‹ Mu¤ÂDila t®¡f¤Â‹ ---- kl§fhF«.
(1) 4𝜋 (2) 3 𝜋 (3) 2𝜋 (4) 𝜋
8. xU T«Ã‹ mo¥òw Mu« K«kl§fhfΫ cau« ÏU kl§fhfΫ kh¿dhš fd msÎ
v¤jid kl§fhf khW«?
(1) 6 kl§F (2) 12 kl§F (3)18 kl§F (4) kh‰wäšiy
9.Ñœ¡fhQ« vªj ÏU cUt§fis Ïiz¤jhš xU ÏwFgªÂ‹ tot« »il¡F«
(1) T«Ã‹ Ïil¡f©l« k‰w« miu¡nfhz« (2) cUis k‰W« nfhs«
(3) nfhs« k‰w« T«ò (4) miu¡nfhs« k‰W« T«ò
10. Ïil¡f©l¤ij xU gFÂahf¡ bfh©l xU T«Ã‹ cau« k‰W« Mu« Kiwna
h1myFfŸ k‰W« r1myFfŸ MF«. Ïil¡f©l¤Â‹ cau« k‰W« Á¿a g¡f Mu«
Kiwna h2 myFfŸ k‰W« r2myFfŸ k‰W« h2 : h1 = 1 : 2våš r2 : r1 ‹ kÂ¥ò
(1) 1:2 (2) 2:1 (3) 1:3 (4) 3:1
11. xU cUisæ‹ cau¤ij kh‰whkš mj‹ Mu¤ij¥ ghÂahf¡ bfh©L òÂa cUis
cUth¡f¥gL»wJ. òÂa k‰W« Kªija cUisfë‹ fd msÎfë‹ é»j«
(1) 1:6 (2) 1:8 (3) 1:2 (4) 1:4
12. X® cŸÇl‰w cUisæ‹ btë¥òw k‰W« c£òw Mu§fë‹ TLjš 14 br.Û k‰W«
mj‹ jok‹ 4 br.Û MF«. cUisæ‹ cau« 20 br.Û våš, mjid cUth¡f¥
ga‹g£l bghUë‹ fd msÎ
(1) 56𝜋 f.br.Û (2) 3600𝜋 f.br.Û (3) 5600𝜋 f.br.Û (4) 11200𝜋 f.br.Û
13. r myFfŸ Mu« cila ÏU rk miu¡ nfhs§fë‹ mo¥gFÂfŸ Ïiz¡f¥gL«
nghJ cUthF« ©k¤Â‹ òw¥gu¥ò
(1) 3𝜋𝑟 2 r.m (2)4𝜋𝑟 2 r.m (3) 6𝜋𝑟 2 r.m (4) 8𝜋𝑟 2 r.m
14. rkkhd é£l« k‰W« cau« cila X® cUis, xU T«ò k‰w« xU nfhs¤Â‹ fd
msÎfë‹ é»j« (1) 1:2:3 (2) 3:1:2 (3)2:1:3 (4)1:3:2
15. 16 br.Û cauKŸs xU ne®t£l¡ T«Ã‹ Ïil¡f©l Mu§fŸ 8 br.Û k‰w« 20 br.Û våš,
mj‹ fd msÎ (1) 3228𝜋 f.br.Û (2) 3240 𝜋 f.br.Û (3) 3328𝜋 f.br.Û (4) 3340𝜋 f.br.Û
9750827997 65
òŸëæaY« ãfœjfΫ
1 MARK
1. xU jué‹ ruhrç k‰W« khWgh£L¡ bfG Kiwna 4 k‰W« 87.5Ð våš Â£l éy¡fkhdJ
(1) 2.5 (2) 3 (3) 3.5 (4)4.5
2. fky« FY¡fš ngh£oæš fyªJbfh©lhŸ. m§F bkh¤j« 135 Ò£LfŸ é‰f¥g£ld.
1
fky« bt‰¿ bgWtj‰fhd thŒ¥ò 9 våš, fky« th§»a Ò£Lfë‹ v©â¡if
(1) 20 (2)15 (3)10 (4)5
3. xU ò¤jf¤ÂèUªJ rkthŒ¥ò Kiwæš xU g¡f« nj®ªbjL¡f¥¥L»wJ. mªj¥ g¡f
v©â‹ x‹wh« Ïl kÂ¥ghdJ 7-I él¡ Fiwthf ÏU¥gj‰fhd ãfœjfÎ
3 7 3 7
(1) 9 (2) 9 (3) 10 (4) 10
4. M§»y vG¤J¡fŸ(a,b,…,z) -æèUªJ X® vG¤J rkthŒ¥ò Kiwæš nj®Î
brŒa¥gL»wJ. mªj vG¤J x-¡F Kªija vG¤Jfëš x‹whf ÏU¥gj‰fhd
ãfœjfÎ?
1 12 3 23
(1) 13 (2) 13 (3) 26 (4) 26
5. xU jué‹ Â£l éy¡fkhdJ 3. x›bthU kÂ¥igÍ« 5-Mš bgU¡»dhš »il¡F« òÂa
jué‹ éy¡¡ t®¡f ruhrçahdJ
(1) 15 (2) 225 (3) 3 (4)5
6. 100 juÎ¥ òŸëfë‹ ruhrç 40 k‰W« £léy¡f« våš. éy¡f§fë‹ t®¡f¡
TLjyhdJ
(1) 30000 (2) 40000 (3) 160900 (4) 160000
7. 8, 8,8, 8, 8….8 M»a jué‹ Å¢R
(1) 8 (2) 3 (3) 1 (4)0
8. bfhL¡f¥g£litfëš vJ jtwhdJ?
(1) p(A) +P(A) =1 (2) P(Q) =0 (3) 0≤ 𝑃 𝐴 ≤ 1 (4) P(A)> 1
9. P Át¥ò, Q Úy« k‰W« R g¢ir ãw¡ THh§f‰fŸ cŸs xU FLitæš ÏUªJ xU Át¥ò
THh§fš vL¥gj‰fhd ãfœjfthdJ.
𝑃+𝑅 𝑃+𝑄 𝑃 𝑄
(1) 𝑃+𝑄+𝑅 (2) 𝑃+𝑄+𝑅 (3) 𝑃+𝑄+𝑅 (4) 𝑃+𝑄+𝑅
𝑥
10. xU egU¡F ntiy »il¥gj‰fhd ãfœjfthdJ 3 . ntiy »il¡fhkš ÏU¥gj‰fhd
2
ãfœjfÎ 3 våš, x-æ‹ kÂ¥ghdJ
(1)1 (2) 1.5 (3) 2 (4)3
11. xU gz¥igæš %.2000 neh£LfŸ 10-«, %.500 neh£LfŸ 15-«, %.200 neh£LfŸ
25-« cŸsd. xU neh£L rkthŒ¥ò Kiwæš vL¡f¥gL»‹wJ våš, mªj neh£L %.500
neh£lhnth mšyJ %.200 neh£lhfnth ÏU¥gj‰fhd ãfœjfÎ v‹d?
4 2 3 1
(1)5 (2) 3 (3) 10 (4) 5
12. x,y,z M»at‰¿‹ £léy¡f« p -våš,3x+5,3y+5, 3z+5 M»at‰¿‹ £l éy¡fkhdJ
(1) 3p+5 (2) 3p (3) 9p+15 (4) p+5
13. Kjš 20 v©fë‹ éy¡f t®¡f ruhrçahdJ (1) 32.25 (2)33.25 (3)44.25 (4) 30
14. ruhrçæèUªJ »il¡f¥ bg‰w juÎ¥ òŸëfSila éy¡f§fë‹ TLjyhdJ
(1) v¥bghGJ« äif v© (2) v¥bghGJ« Fiw v©(3) ó¢Áa« (4) ó¢Áak‰w KG¡fŸ
15. ÑnH bfhL¡f¥g£litfë‹ vJ gutš msit Ïšiy?
(1) T£L¢ruhrç (2) Å¢R (3) éy¡f t®¡f ruhrç (4) £l éy¡f«

9750827997 66
2 MARKS
1. bfhL¡f¥g£l juÎ¥ òŸëfS¡F Å¢R k‰W« Å¢R¡ bfG M»at‰iw¡ fh©f :
25,67,48,53,18,39,44.
ԮΠäf¥ bgça kÂ¥ò, L = 67; äf¢ Á¿a kÂ¥ò, S = 18
Å¢R R = L – S = 67 - 18 = 49

L–S
Å¢R¡ bfG = L+ S

67−18 49
Å¢R¡ bfG = 67+18 = 85 = 0.576

2. bfhL¡f¥g£l gutè‹ Å¢R fh©f


taJ (tUl§fëš) 16 – 18 18 – 20 20 – 22 22 – 24 24 – 26 26 - 28
khzt®fë‹ v©â¡if 0 4 6 8 2 2
ԮΠϧF äf¥ bgça kÂ¥ò L = 28
äf¢ Á¿a kÂ¥ò S = 18
Å¢R R = L – S ⇒ R = 28 – 18 = 10 tUl§fŸ

3. xU jué‹ Å¢R 13.67 k‰W« äf¥ bgça kÂ¥ò 70.08 våš äf¢ Á¿a kÂ¥ig¡ fh©f.
ԮΠŢR, R = 13.67
äf¥ bgça kÂ¥ò, L = 70.08
Å¢R, R = L – S
13.67 =70.08 – S
S = 70.08 – 13.67 = 56.41
vdnt, äf¢ Á¿a kÂ¥ò 56.41.

4. Ñœ¡fhQ« juΡF Å¢R k‰W« Å¢R¡ bfGit¡ fh©f. 43.5, 13.6, 18.9, 38.4, 61.4, 29.8
ԮΠ43.5, 13.6, 18.9, 38.4, 61.4, 29.8
L = 61.4, S = 13.6
Å¢R, R = L – S = 61.4 – 13.6 = 47.8
L–S 47.8 47.8
Å¢R¡bfG = = = 61.4+13.6 = 75.0 = 0.64
L+ S

5. Kjš 21 Ïaš v©fë‹ Â£l éy¡f¤ij¡ fh©f.


ԮΠKjš 21 Ïaš v©fë‹ Â£léy¡f«
𝑛2− 1 (21)2 − 1 441− 1 440
𝜎= = = = = 36.66 = 6.05
12 12 12 12

6. xU jué‹ Â£l éy¡f« 4.5 MF«. mš ÏU¡F« juÎ¥ òŸë x›bth‹¿Y« 5-I
fê¡f »il¡F« òÂa jué‹ Â£l éy¡f« fh©f.
ԮΠxU jué‹ Â£l éy¡f« 𝜎 = 4.5
juÎ¥òŸë x›bth‹¿Y« 5 I fê¡f, »il¡F« òÂa £l éy¡f« = 4.5 MF«.

9750827997 67
7. xU jué‹ Â£l éy¡f« 3.6 MF«. mj‹ x›bthU òŸëiaÍ« 3Mš tF¡F«nghJ
»il¡F« òÂa jué‹ Â£l éy¡f« k‰W« éy¡f t®¡f¢ ruhrçia¡ fh©f.
ԮΠxU jué‹ Â£l éy¡f« 𝜎 = 3.6
3.6
juÎ¥òŸë x›bth‹¿Y« 3 Mš tF¡F« nghJ »il¥gJ = 1.2
3
mjhtJ òÂa £l éy¡f« = 1.2
òÂa éy¡f t®¡f ruhrç = (1.2)2 = 1.44

8. xU jué‹ Â£l éy¡f« k‰W« ruhrç M»ad Kiwna 6.5 k‰W« 12.5 våš
khWgh£L¡ bfGit¡ fh©f.
ԮΠjué‹ Â£l éy¡f« 𝜎 = 6.5
ruhrç 𝑥 = 12.5
𝜎
khWgh£L¡ bfG CV = 𝑥 x 100Ð
6.5 6500
= 12.5 x100 = = 52 Ð
125

9. xU jué‹ Â£l éy¡f« k‰W« khWgh£L¡ bfG M»ad Kiwna 1.2 k‰W« 25.6 våš
mj‹ ruhrçia¡ fh©f.
ԮΠjué‹ Â£l éy¡f« 𝜎 = 1.2
khWgh£L¡ bfG CV = 25.6
𝜎 1.2 1200
ruhrç 𝑥 = x 100 = 25.6 x100 =
𝐶𝑉 256
𝑥 = 4.7

10. xU jué‹ ruhrç k‰W« khWgh£L¡ bfG Kiwna 15 k‰w« 48 våš mj‹ £l
éy¡f¤ij¡ fh©f.
ԮΠjué‹ ruhrç 𝑥 = 15
khWgh£L¡ bfG CV = 48
𝐶𝑉 × 𝑥
£l éy¡f« 𝜎 = 100
48 ×15 720
= = 100 = 7.2
100

11. n = 5, 𝒙=6, 𝒙𝟐 = 765 våš, khWgh£L¡ bfGit¡ fh©f.


ԮΠn = 5, 𝑥 = 6 , Σ𝑥 2 = 765
Σ𝑥 2 Σ𝑥 2
£l éy¡f« 𝜎 = −
𝑛 𝑛
765 2
= − 6
5

= 153 − 36
= 117 = 10.8
𝜎
khWgh£L¡ bfG CV = 𝑥 x 100
10.8 1080
= x100 = = 180Ð
6 6

9750827997 68
12. Ïu©L ehza§fŸ x‹whf¢ R©l¥gL»‹wd. Ïu©L ehza§fëY« bt›ntW
Kf§fŸ »il¥gj‰fhd ãfœjfÎ v‹d?
ԮΠÏu©L ehza§fŸ R©l¥gL«bghGJ mj‹ TWbtëahdJ
S = {HH, HT, TH, TT}; n(S) = 4
A MdJ ehza§fëš bt›ntW Kf§fŸ bfh©l ãfœ¢Á v‹f.
A = { HT, TH }; n(A) = 2
𝑛(A) 2 1
P(A) = 𝑛 (𝑆) = 4 = 2

13. xU be£lh©oš( leap year) 53 rå¡»HikfŸ »il¥gj‰fhd ãfœjfÎ v‹d?


( F¿¥ò 366 = 52 x 7 + 2)
ԮΠS = {(PhæW – §fŸ, §fŸ – br›thŒ, br›thŒ – òj‹,
òj‹ - éahH‹, éahH‹ - btŸë, btŸë – rå, rå – PhæW) }
n(S) = 7
A v‹gJ 53-tJ rå¡»Hik »il¡F« ãfœ¢Á v‹f.
vdnt A = { btŸë – rå, rå – PhæW } n(A) = 2
𝑛(A) 2
53 rå¡»HikfŸ »il¥gj‰fhd ãfœjfthdJ P(A) = 𝑛 (𝑆) = 7

14. xU gfil cU£l¥gL« mnj neu¤Âš xU ehzaK« R©l¥gL»wJ. gfilæš


x‰iw¥gil v© »il¥gj‰F«, ehza¤Âš jiy¡ »il¥gj‰Fkhd ãfœjfit¡
fh©f.
ԮΠTWbtë S = { 1H, 1T, 2H, 2T, 3H, 3T, 4H, 4T, 5H, 5T, 6H, 6T} n(S) = 12
A MdJ x‰iw¥gil v© k‰W« jiy¡ »il¥gj‰fhd ãfœ¢Á v‹f.
A = { 1H, 3H, 5H} ; n(A) = 3
𝑛(A) 3 1
P(A) = 𝑛 (𝑆) = 12 = 4
15. xU igæš 5 Úy ãw¥gªJfS«, 4 g¢ir ãw¥gªJfS« cŸsd. igæèUªJ rkthŒ¥ò
Kiwæš xU gªJ vL¡f¥gL»wJ. vL¡f¥gL« gªjhdJ (i) Úykhf (ii) Úykhf
Ïšyhkš ÏU¥gj‰fhd ãfœjfit¡ fh©f.
ԮΠbkh¤j thŒ¥òfë‹ v©â¡if n(S) = 5 + 4 = 9
(i) A v‹gJ Úy ãw¥gªij bgWtj‰fhd ãfœ¢Á v‹f.
A ãfœtj‰fhd thŒ¥òfë‹ v©â¡if, n(A) = 5
𝑛(𝐴) 5
Úyãw¥ gªJ »il¥gj‰fhd ãfœjfÎ, P(A) = 𝑛 (𝑆) = 9
(ii) 𝐴 MdJ Úy ãw¥gªJ »il¡fhkš ÏU¡F« ãfœ¢Á. vdnt,
5 4
P(𝐴) =1- P(A) = 1 - 9 = 9
5 MARKS
1. Kjš n Ïaš v©fë‹ ruhrç k‰W« éy¡f t®¡f¢ ruhrçfis¡ fh©f.
ԮΠruhrç 𝑥 = juÎ¥ òŸëfë‹ TLjš kÂ¥ò
juÎ¥ òŸëfë‹ v©â¡if
Σ𝑥 𝑖 1+2+3+⋯+𝑛 𝑛 𝑛 +1
= = =
𝑛 𝑛 2 ×𝑛

9750827997 69
𝑛+1
ruhrç 𝑥 = 2
Σ𝑥 𝑖2 Σ𝑥 𝑖 2 Σ𝑥𝑖2 = 12 + 22 + 32 + ⋯ + 𝑛2
éy¡f t®¡f¢ ruhrç 𝜎 2 = -
𝑛 𝑛 Σ𝑥𝑖 2 = (1 + 2 + 3 + ⋯ + 𝑛)2
𝑛 𝑛+1 (2𝑛+1) 𝑛 𝑛 +1 2
= -
6×𝑛 2 ×𝑛
𝑛 +1 2𝑛+1 𝑛+1 𝑛+1 4𝑛+2−3𝑛−3
= − =
2 3 2 2 6

𝑛 +1 𝑛−1 𝑛2 − 1
éy¡f t®¡f¢ ruhrç 𝜎 2 = =
2 6 12
2. Ïu©L gfilfŸ cU£l¥gL»‹wd. »il¡f¥bgW« Kf kÂ¥òfë‹ TLjš
(i) 4 -¡F¢ rkkhf (ii) 10-I él¥ bgçjhf (iii) 13-I él¡ Fiwthf ÏU¥gj‰fhd
ãfœjfÎ fh©f.
ԮΠÏu©L gfilfŸ cU£l¥gL«bghGJ, TWbtëahdJ
S = {(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6)
(2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6)
(3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6)
(4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6)
(5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6)
(6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)}vd ÏU¡F«. vdnt n(S) =36
(i) A MdJ Kf kÂ¥òfë‹ TLjš 4-Mf ÏU¥gj‰fhd ãfœ¢Á v‹f.
𝑛(A) 3 1
A = {(1,3), (2,2), (3,1)}; n(A) = 3 P(A) = 𝑛 (𝑆) = 36 = 12
(ii) B MdJ Kf kÂ¥òfë‹ TLjš 10-I él bgça v©zhf ÏU¥gj‰fhd
ãfœ¢Á v‹f.
𝑛 (𝐵) 3
B = {(5,6), (6,5), (6,6)}; n(B) = 3 P(B) = 𝑛 (𝑆) = 36
(iii) C MdJ Kf kÂ¥òfë‹ TLjš 13-I él Fiwthf ÏU¥gj‰fhd ãfœ¢Á
v‹f. vdnt C =S.
𝑛 (𝐶) 36
Mfnt, n(C) = n (S) = 36. P(C) = 𝑛 (𝑆) = 36 = 1
3. e‹F fiy¤J mL¡f¥g£l 52 Ò£Lfis¡ bfh©l Ò£L¡f£oèUªJ rkthŒ¥ò
Kiwæš xU Ò£L vL¡f¥gL»wJ. mJ (i) Át¥ò ãw¢ Ó£L (ii) Ah®£ Ó£L (iii) Át¥ò
ãw Ïuhrh (iv) Kf Ó£L (v) v© Ò£lhf ÏU¥gj‰fhd ãfœjfit¡ f©l¿f.
ԮΠn(S) = 4
(i) A v‹gJ Át¥ò¢ Ò£L »il¡F« ãfœ¢Á v‹f. n(A) = 26
26 1
Át¥ò Ò£LfŸ »il¥gj‰fhd ãfœjfÎ P(A) = 52 = 2
(ii) B v‹gJ Ah®£ Ò£L »il¡F« ãfœ¢Á v‹f. n(B) = 13
𝑛 (𝐵) 13 1
Ah®£ Ò£LfŸ »il¥gj‰fhd ãfœjfÎ P(B) == 𝑛 (𝑆) = =4
52
(iii) C v‹gJ Át¥ò ãw Ïuhrh Ò£L »il¡F« ãfœ¢Á v‹f. n(C) = 2
𝑛(𝐶) 2 1
vdnt, Át¥ò ãw Ïuhrh Ó£L »il¥gj‰fhd ãfœjfÎ P(C) = 𝑛 (𝑆) = = 26
52
(iv) D v‹gJ Kf¢Ò£L »il¡F« ãfœ¢Á v‹f. Kf¢Ò£Lfshtd kªÂç (J) muÁ
(Q) k‰W« Ïuhrh (K) n(D) = 4 x 3 = 12
𝑛(𝐷) 12 3
Kf¢Ò£LfŸ »il¥gj‰fhd ãfœjfÎ P(D) = = = 13
𝑛 (𝑆) 52

9750827997 70
(v) E v‹gJ v© Ò£L »il¡F« ãfœ¢Á v‹f. v© Ò£Lfshtd 2,3,4,5,6,7,8,9
k‰W« 10. n(E) = 4 x 9 = 36
𝑛(𝐸) 36 9
v© Ò£LfŸ »il¥gj‰fhd ãfœjfÎ P(E) = 𝑛 (𝑆) = = 13
52
4. xU igæš 6 g¢ir ãw¥gªJfS«, Áy fU¥ò k‰w« Át¥ò ãw¥gªJfS« cŸsd. fU¥ò
gªJfë‹ v©â¡if, Át¥ò gªJfis¥ nghš ÏUkl§fhF«. g¢ir gªJ
»il¥gj‰fhd ãfœjfÎ Át¥ò gªJ »il¥gj‰fhd ãfœjfit¥ nghš _‹W
kl§fhF«. Ï›thbwåš, (i) fU¥ò gªJfë‹ v©â¡if (ii) bkh¤j gªJfëd
v©â¡if M»at‰iw¡ fh©f.
ԮΠg¢ir gªJfë‹ v©â¡if n(G) = 6
Át¥ò gªJfë‹ v©â¡if n(R) = x v‹f
vdnt, fU¥ò gªJfë‹ v©â¡if n(B) = 2x
bkh¤j¥ gªJfë‹ v©â¡if n(S) = 6 +x + 2x = 6 +3x
bfhL¡f¥g£lJ, P(G) = 3 x P(R)
6 𝑥
=3 ×
6+3𝑥 6+3𝑥
3x = 6 èUªJ, x = 2
(i) fU¥ò gªJfë‹ v©â¡if = 2 x 2 =4
(ii) bkh¤j gªJfë‹ v©â¡if = 6 + (3x 2) = 12
5. xU rkthŒ¥ò¢ nrhjidæš xU ãfœ¢Á A v‹f. ϧF P(A) : P(𝑨 ) = 17: 15 k‰w« n(S)
= 640 våš, (i) P(𝑨 ) (ii) n(A) – I¡ fh©f.
𝑃(𝐴) 17
ԮΠ=
𝑃(𝐴) 15

1−𝑃(𝐴 ) 17
= 15
𝑃(𝐴 )

15 [1- P(𝐴 )] = 17 P(𝐴 ) ⟹ 15 - 15 P(𝐴 ) = 17 P(𝐴 )


15 = 15 P(𝐴 ) + 17 P(𝐴 ) ⟹ 32 P(𝐴 ) = 15
15
P(𝐴 ) = ⟹ P(A) = 1 - P(𝐴 )
32
15 32−15 17
=1- = =
32 32 32
𝑛 𝐴 17 𝑛(𝐴) 17 ×640
P(A) = 𝑛 ; = ⟹ n(A) = n(A) =340
𝑆 32 640 32

6. Ïu©L Òuhd gfilfŸ Kiwahf xnu neu¤Âš cU£l¥gL»‹wd.


(i) Ïu©L gfilfëY« xnu Kf kÂ¥ò »il¡f
(ii) Kf kÂ¥òfë‹ bgU¡f‰gy‹ gfh v©zhf¡ »il¡f
(iii) Kf kÂ¥òfë‹ TLjš gfh v©zhf¡ »il¡f
(iv) Kf kÂ¥òfë‹ TLjš 1 – Mf ÏU¡f, M»a ãfœ¢Áfë‹ ãfœjfÎfis¡
fh©f.
ԮΠn(S) = 36
9750827997 71
(i) A = Ïu©L gfilæY« xnu Kf« »il¡F« ãfœ¢Á v‹f.
A = {(1,1), (2,2), (3,3),(4,4),(5,5),(6,6)}
𝑛(𝐴) 6 1
n(A) = 6 ; P(A) = 𝑛 (𝑆) = = 36
36

(ii) B = KfkÂ¥òfë‹ bgU¡f‰gy‹ gfh v©zhf ÏU¥gj‰fhd ãfœ¢Á v‹f


B = {(1,2), (1,3), (1,5), (2,1),(3,1), (5,1)}
𝑛(𝐴) 6 1
n(B) = 6 ; P(B) = 𝑛 (𝑆) = = 36
36

(iii) C = Kf kÂ¥òfë‹ TLjš gfh v©zhf »il¡F« ãfœ¢Á v‹f


C ={(1,2),(1,4) ,(1,6), (2,3), (2,5), (3,4), (5,6) }
𝑛(𝐶) 7
n(C) = 7 ; P(C) = 𝑛 (𝑆) = 36

(iv) D = Kf kÂ¥òfë‹ TLjš 1 Mf ÏU¡f ãfœ¢Á v‹f


𝑛(𝐷)
n(D) = 0 ; P(D) = = 0
𝑛 (𝑆)

7. _‹W Òuhd ehza§fŸ Kiwahf xnu neu¤Âš R©l¥gL»‹wd. (i)mid¤J«


jiyahf¡ »il¡f (ii) Fiwªjg£r« xU ó »il¡f (iii) mÂfg£r« xU jiy »il¡f
(iv) mÂfg£r« Ïu©L ó¡fŸ »il¡f M»at‰¿‰fhd ãfœjfÎfis¡ fh©f.
ԮΠS = { HHH, HHT, HTH, THH, TTT, TTH, THT, HTT} n(S) = 8
(i) A = mid¤J« jiy »il¡F« ãfœ¢Á v‹f.
𝑛(𝐴) 1
A = { HHH} n(A) = 1 P(A) = 𝑛 (𝑆) = 8

(ii) B = Fiwªjg£r« xU ó »il¡F« ãfœ¢Á v‹f


𝑛(𝐵) 7
B = { HHT, HTH, THH, TTT, TTH, THT, HTT} n(B) = 7 P(B) = 𝑛 (𝑆) = 8

(iii) C = mÂfg£r« xU jiy »il¡F« ãfœ¢Á v‹f


𝑛 (𝐶) 4 1
C = { TTT, TTH, THT, HTT} n(C) = 4 P(C) = 𝑛 (𝑆) = =2
8

(iv) D = mÂfg£r« ÏU ó¡fŸ »il¡F« ãfœ¢Á v‹f


𝑛(𝐷) 7
D = { TTH, THT, HTT, HHT, HTH, THH, HHH} n(D) = 7 P(D) = =
𝑛 (𝑆) 8

8. Ïu©L gfilfëš x‹¿š 1,2,3,4,5,6 v‹W« k‰bwhU gfilæš 1,1,2,2,3,3 v‹W« Kf


kÂ¥òfŸ F¿¡f¥g£LŸsd. mit Ïu©L« cU£l¥gL«nghJ »il¡F« Kf
kÂ¥òfë‹ TLjš 2 Kjš 9 tiu x›bthU kÂ¥ò« »il¥gj‰fhd ãfœjfit¤
jå¤jåahf¡ fh©f.
ԮΠS={ (1,1),(1,1), (1,2), (1,2), (1,3), (1,3),
(2,1), (2,1), (2,2), (2,2), (2,3), (2,3)
(3,1), (3,1), (3,2), (3,2), (3,3), (3,3)

9750827997 72
(4,1), (4,1), (4,2), (4,2), (4,3), (4,3)
(5,1), (5,1), (5,2), (5,2), (5,3), (5,3)
(5,1), (5,1), (5,2), (5,2), (5,3), (5,3)
(6,1), (6,1), (6,2), (6,2), (6,3), (6,3)} n(s) =36
2
i) A = TLjš 2 v‹f n(A) = 2 ∴ P(A) = 36
4
ii) B = TLjš 3 v‹f n(B) = 4 ∴ P(B) = 36
6
iii) C = TLjš 4 v‹f n(C) = 6 ∴ P(C) = 36
6
iv) D = TLjš 5 v‹f n(D) = 6 ∴ P(D) = 36
6
v) E = TLjš 6 v‹f n(E) = 6 ∴ P(E) = 36
6
vi) F = TLjš 7 v‹f n(F) = 6 ∴ P(F) = 36
4
vii) G = TLjš 8 v‹f n(G) = 6 ∴ P(G) = 36
2
viii) H = TLjš 9 v‹f n(H) = 2 ∴ P(H) = 36

9. xU igæš 5 Át¥ò ãw¥ gªJfS«, 6 btŸis ãw¥ gªJfS«, 7 g¢ir ãw¥gªJfS« 8


fU¥ò ãw¥gªJfS« cŸsd. rkthŒ¥ò Kiwæš igæèUªJ xU gªJ
vL¡f¥gL»wJ. mªj¥ gªJ (i) btŸis (ii) fU¥ò mšyJ Át¥ò (iii)btŸisahf
Ïšyhkš (iv) btŸisahfΫ, fU¥ghfΫ Ïšyhkš ÏU¥gj‰fhd ãfœjfÎfis¡
fh©f.
ԮΠS = {5Á, 6bt, 7g, 8Ú} n(S) = 26
i) A v‹gJ btŸis ãw gªJ v‹f
6 3
n(A) = 6 ; P(A) = 26 = 13

ii) B v‹gJ fU¥ò (m) Áf¥ò ãw gªJ v‹f


13 1
n(A) = 5 + 8 =13 ; P(B) = 26 = 2

iii) A v‹gJ btŸis ãw gªJ Ïšiy v‹f


20 10
n(A) = 20 ; P(A) = 26 = 13

iv) A v‹gJ btŸis mšyJ fU¥ò ãw gªJ v‹f


12 6
n(A) = 12 ; P(A) = 26 = 13

10. e‹F fiy¤J mL¡f¥g£l 52 Ò£LfŸ bfh©l xU Ò£L¡f£oš, ilk©£


Ó£LfëèUªJ Ïuhrh k‰W« Ïuhâ Ò£LfS«, Ah®£ Ò£LfëèUªJ, Ïuhâ k‰W«
kªÂç Ò£LfS«, °ngL Ò£LfëèUªJ, kªÂç k‰W« Ïuhrh Ò£LfS« Ú¡f¥gL»wJ.
ÛjKŸs Ò£LfëèUªJ, xU Ò£L rkthŒò Kiwæš vL¡f¥gL»wJ. mªj Ò£lhdJ

9750827997 73
(i) ¡sht® Mf (ii) Át¥ò Ïuhâahf (iii) fU¥ò Ïuhrhthf ÏU¥gj‰fhd
ãfœjfÎfis¡ fh©f.
ԮΠn(S) = 46
(i) A = »sht® »il¡F« ãfœ¢Á v‹f.
𝑛(𝐴) 13
n(A) = 13 P(A) = 𝑛 (𝑆) = 46

(ii) B = Át¥ò Ïuhâ »il¡F« ãfœ¢Á v‹f.


𝑛 (𝐵) 0
n(B) = 0 P(B) = 𝑛 (𝑆) = 46

(iii) C = fU¥ò Ïuhrh »il¡F« ãfœ¢Á v‹f.


𝑛 (𝐶) 1
n(C) = 1 P(C) = 𝑛 (𝑆) = 46

11. Ïu©L gfilfŸ cU£l¥gL»‹wd. Ïu©L Kf kÂ¥òfS« rkkhf ÏU¡f mšyJ


Kf kÂ¥òfë‹ TLjš 4 Mf ÏU¥gj‰fhd ãfœjfit¡ fh©f?
ԮΠn(S) = 36.
A – MdJ Ïu©L gfilfëY« xnu Kf kÂ¥òfŸ k‰W« B MdJ Ïu©L
gfilfë‹ Kf kÂ¥òfë‹ TLjš 4 – Mf »il¡f¥bgW« ãfœ¢ÁfŸ v‹f.
6
vdnt, A = {(1,1), (2,2), (3,3),(4,4),(5,5),(6,6)} n(A) = 6 P(A) =36
3
B = {(1,3), (2,2),(3,1) n(B) = 3 P(B) =36

Mfnt, A∩ 𝐵 = {(2,2)} , n (A∩ 𝐵) = 1


𝑛 (A∩𝐵) 1
P(A∩ 𝐵) = =
𝑛 (𝑆) 36

P (A∪ 𝐵) = P A + P 𝐵 − P (A ∩ 𝐵)
6 3 1 8 2
= + − = =
36 36 36 36 9
2
vdnt, njitahd ãfœjfÎ 9MF«.

12. 52 Ò£LfŸ bfh©l Ò£L¡ f£oèUªJ xU Ò£L vL¡f¥gL»‹wJ. vL¤j Ó£L Ïuhrh
mšyJ Ah®£ mšyJ Át¥ò ãw¢ Ò£lhf ÏU¥gj‰fhd ãfœjfit¡ fh©f.
ԮΠbkh¤j Ò£Lfë‹ v©â¡if = 52 ; n(S) = 52.
𝑛(𝐴) 4
A MdJ Ïuhrh Ò£L »il¥gj‰fhd ãfœ¢Á v‹f. n(A) = 4 ; P(A) = 𝑛 (𝑆) = 52
𝑛(𝐵) 13
B MdJ Ah®£ Ò£L »il¥gj‰fhd ãfœ¢Á v‹f. n(B) = 13 ; P(B) = 𝑛 (𝑆) = 52
𝑛(𝐶) 26
C MdJ Át¥ò Ò£L »il¥gj‰fhd ãfœ¢Á v‹f. n(C) = 26 ; P(C) = 𝑛 (𝑆) = 52
1
P(A∩ 𝐵) = P(Ah®£ k‰W« Ïuhrh Ò£L »il¡f) = 52
13
P( B∩ 𝐶) = P(Át¥ò ãw Ah®£ Ó£L »il¡f) = 52
9750827997 74
2
P( A∩ 𝐶) = P(Át¥ò ãw Ïuhrh Ó£L »il¡f) = 52
1
P( A∩ 𝐵 ∩ 𝐶) =P(Ah®£, Ïuhrh Ò£L Át¥ò ãw¤Âš »il¡f) = 52

vdnt, njitahd ãfœjfthdJ


P (A∪ 𝐵 ∪ 𝐶) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A∩ 𝐵) - P( B∩ 𝐶) - P( A∩ 𝐶) + P( A∩ 𝐵 ∩ 𝐶)
4 13 26 1 13 2 1 28 7
= 52 + + 52 - 52 − 52 − 52 + 52 = 52 = 13
52

13. 50 khzt®fŸ cŸs xU tF¥Ãš, 28 ng®NCC- æY«, 30 ng® NSS - Y« k‰W« 18 ng®
NCC k‰W« NSS-Y« nr®»wh®fŸ. xU khzt® rkthŒ¥ò Kiwæš
nj®ªbjL¡f¥gL»wh®. mt® (i) NCC- æš ÏUªJ, Mdhš NSS – š Ïšyhkš (ii) NSS-
š ÏUªJ, Mdhš NCC – š Ïšyhkš (iii) x‹nw x‹¿š k£L« nr®ªJ ÏU¥gj‰fhd
ãfœjfÎfis¡ fh©f.
ԮΠbkh¤j khzt®fë‹ v©â¡if n(S) = 50.
A k‰W« B M»ait Kiwna NCC k‰W« NSS – æš nr®ªj khzt®fŸ v‹f.
n(A) = 28, n(B) = 30, n(A∩ 𝐵) = 18
𝑛(𝐴) 28
P(A) = 𝑛 (𝑆) = 50
𝒏(𝑩) 𝟑𝟎
P(B) = =
𝒏(𝑺) 𝟓𝟎
𝑛 (A∩𝐵) 18
P(A∩ 𝐵) = =
𝑛 (𝑆) 50

(i) NCC æš nr®ªJ NSS – æš nruhkš cŸs khzt®fis¤ nj®bjL¥gj‰fhd


ãfœjfÎ
28 18 10
P(A∩ 𝐵 ) = P(A) - P(A∩B) =50 − =
50 50

(ii) NSS - æš nr®ªJ NCC–æš nruhkš cŸs khzt®fis¤ nj®bjL¥gj‰fhd


ãfœjfÎ
30 18 12
P(𝐴 ∩ 𝐵 ) = P(B) - P(A∩B) = 50 − =
50 50

(iii) VjhtJ x‹¿š k£Lnk nr®ªj khztiu¤ nj®ªbjL¥gj‰fhd ãfœjfÎ


P(A k£L« mšyJ B k£L«)
= P (A ∩ 𝐵 ) ∪ (𝐴 ∩ 𝐵)
10 12 22 11
= P (A ∩ 𝐵 ) + P(𝐴 ∩ 𝐵 ) = 50 + 50 = 50 =25

(F¿¥ò : (A∩ 𝐵 ), P(𝐴 ∩ 𝐵) M»ait x‹iwbah‹W éy¡F« ãfœ¢ÁfŸ )


14. Ïu©L gfilfŸ xU Kiw cU£l¥gL»‹wd. Kjš gfilæš Kf kÂ¥ò Ïu£il¥
gil v© mšyJ Kf kÂ¥òfë‹ TLjš 8 Mf¡ »il¥gj‰fhd ãfœjfit¡ fh©f.
Ô®Î

9750827997 75
S={ (1,1),(1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6),
(2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6)
(3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6)
(4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6)
(5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6)
(6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)} n(S) =36
A = Kjš gfilæš KfkÂ¥ò Ïu£il¥gil v© »il¡F« ãfœ¢Á v‹f.
2,1 (2,2 2,3 2,4 2,5 (2,6)
A = 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 (4,6)
6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 (6,6)
𝑛(𝐴) 18
n(A) = 18 ; P(A) = 𝑛 (𝑆) = 36

B = Kf kÂ¥òfë‹ TLjš 8 »il¡F« ãfœ¢Á v‹f.


B = {(2,6), (3,5),(4,4), (5,3), (6,2)}
𝑛 (𝐵) 5
n(B) = 5; P(B) = 𝑛 (𝑆) = 36
3
P(A∩ 𝐵) = 36

P (A∪ 𝐵) = P A + P 𝐵 − P (A ∩ 𝐵)
18 5 3 20 5
= 36 + - = =9
36 36 36

15. e‹F fiy¤J mL¡»a 52 Ò£Lfis¡ bfh©l f£oèUªJ, rkthŒ¥ò Kiwæš xU


Ò£L vL¡f¥gL»wJ. mJ Át¥ò Ïuhrhthf mšyJ fU¥ò Ïuhâahf ÏU¥gj‰fhd
ãfœjfit¡ fh©f.
ԮΠn(S) = 52
A = Át¥ò Ïuhrh »il¡F« ãfœ¢Á v‹f.
2
n(A) = 2 P(A) = 52
B = fU¥ò Ïuhâ »il¡F« ãfœ¢Á v‹f.
2
n(B) = 2 P(B) = 52
2 2 4 1
P(AUB) = P(A) + P(B) = 52 + = 52 = 13
52

16. Òuhd _‹W ehza§fŸ xU Kiw R©l¥gL»‹wd. mÂfg£r« 2 ó¡fŸ mšyJ


Fiwªjg£r« 2 jiyfŸ »il¥gj‰fhd ãfœjfit¡ fh©f.
ԮΠn(S) = 8
A = mÂfg£r« Ïu©L ó¡fŸ »il¡F« ãfœ¢Á v‹f
A = {HHH, HHT, HTH, THH, TTH, THT, HTT}
7
n(A) = 7 P(A) = 8
B = Fiwªjg£r« Ïu©L jiyfŸ »il¡F« ãfœ¢Á v‹f

9750827997 76
B = {HHT, HTH, THH, HHH}
4
n(B) = 4 P(B) = 8
4
P(A∩ 𝐵) = 8
7 4 4 7
P (A∪ 𝐵) = P A + P 𝐵 − P (A ∩ 𝐵) = +8-8 =
8 8

17. xU ehza« _‹W Kiw R©l¥gL»wJ. rçahf Ïu©L jiyfŸ mšyJ


Fiwªjg£r« xU ó mšyJ mL¤jL¤J Ïu©L jiyfŸ »il¥gj‰fhd ãfœjfit¡
fh©f.
ԮΠS = {HHH, HHT, HTH, THH, TTT, TTH, THT, HTT}
n(S) = 8
A = rçahf 2 jiy »il¡F« ãfœ¢Á v‹f
3
A = { HHT, HTH, THH} n(A) = 3 P(A) =
8
B = Fiwªjg£r« xU ó »il¡F« ãfœ¢Á v‹f.
7
B = {HHT, HTH, THH, TTT, TTH, THT, HTT} n(B) = 7 P(B) = 8
C = mL¤jL¤J 2 jiyfŸ »il¡F« ãfœ¢Á v‹f.
3
C = {HHH, HHT,THH} n(C) = 3 ⟹ P(C) = 8
3 2
P(A∩ 𝐵) = ; P( B∩ 𝐶) = 8
8
2 2
P( A∩ 𝐶) = ; P( A∩ 𝐵 ∩ 𝐶) = 8
8

P (A∪ 𝐵 ∪ 𝐶) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A∩ 𝐵) - P( B∩ 𝐶) - P( A∩ 𝐶) + P( A∩ 𝐵 ∩ 𝐶)


3 7 3 3 2 2 2 15−7 8
= + + − − −8+ = =8 =1
8 8 8 8 8 8 8

18. 9 Cêa®fë‹ CÂa« ÑnH bfhL¡f¥g£LŸsJ. CÂa§fë‹ éy¡f t®¡f¢


ruhrç k‰W« £l éy¡f« fh©f.
`310, `290,`320,`280,`300,`290,`320,`310,`280

𝚺𝒙 𝟐𝟕𝟎𝟎
ԮΠ𝒙= = = 𝟑𝟎𝟎
𝒏 𝟗

x d=x-𝒙 d2
310 10 100
290 -10 100
320 20 400
280 -20 400
300 0 0
290 -10 100
320 20 400
310 10 100
280 -20 400
𝚺𝒙 =2700 0 2000

9750827997 77
Σ𝑑 2 2000
éy¡f t®¡f ruhrç = = = 222.22
𝑛 9
Σ𝑑 2
£l éy¡f« , 𝜎 = = 222.22 = 14.91
𝑛
19. xU thu¤Âš IªJ kht£l§fëš bt›ntW Ïl§fëš bgŒj kiHæ‹ msthdJ
gÂÎ brŒa¥g£L ÑnH bfhL¡f¥g£LŸsJ. bfhL¡f¥g£LŸs kiHasé‹ jué‰F
£l éy¡f« fh©f.
kiHasÎ (ä.Û) 45 50 55 60 65 70
Ïl§fë‹ v©â¡if 5 13 4 9 5 4

ԮΠCf¢ruhrç A= 35, C = 10


kiHasÎ Ïl§fë‹ fi xi d=x-𝒙 𝒅𝒊 𝟐 fi𝒅𝒊 𝟐
xi (ä.Û) v©â¡if fi
45 5 225 -11 121 605
50 13 650 -6 36 468
55 4 220 -1 1 4
60 9 540 4 16 144
65 5 325 9 81 405
70 4 280 14 196 784
N =40 𝚺 fi xi = 2240 𝚺 fi𝒅𝒊 𝟐 =2410
Σ fi xi 2240
ruhrç = 𝑥= = = 56
𝑁 40
Σ fi𝑑 𝑖 2 240
 £l éy¡f« , 𝜎 = = = 60.25 = 7.76
𝑁 40
20. itu° fhŒ¢riy¥ g‰¿a fU¤J fâ¥Ãš, gh¡f¥g£l k¡fë‹ v©â¡if ÑnH
bfhL¡f¥g£LŸsJ. Ϥjué‹ Â£l éy¡f« fh©f.
taJ (tUl§fëš) 0 – 10 10 –20 20 – 30 30 – 40 40 – 50 50 – 60 60 -70
gh¡f¥g£l k¡fë‹
3 5 16 18 12 7 4
v©â¡if
ԮΠCf¢ruhrç A= 35, C = 10
taJ gh¡f¥g£l ika di = xi - di = 𝐱𝐢 − 𝐀 fi xi 𝒅𝒊 𝟐 fi𝒅𝒊 𝟐
𝑪
(x) k¡fë‹ kÂ¥ò A
v©â¡if xi
fi
0 - 10 3 5 -30 -3 -9 9 27
10 – 20 5 15 -20 -2 -10 4 20
20 - 30 16 25 -10 -1 -16 1 16
30 – 40 18 35 0 0 0 0 0
40 - 50 12 45 10 1 12 1 12
50 – 60 7 55 20 2 14 4 28
60 – 70 4 65 30 3 12 9 36
N =65 𝚺 fi xi = 𝚺 fi𝒅𝒊 𝟐 =139
3
Σ fi𝑑 𝑖 2 Σ fid 2
 £l éy¡f« , 𝜎 = 𝐶 × −
𝑁 𝑁

139 3 2
= 10 x −
65 65

= 10 x 2.138 − (0.046)2
= 10 x 2.138 − 0.002116
9750827997 78
= 10 x 2.136
= 10 x 1.46
= 14.6
21. 24,26,33,37,29,31 M»at‰¿‹ khWgh£L¡ bfGit¡ fh©f.
Ô®Î
x d=x-𝒙 d2
24 -6 36
26 -4 16
33 3 9
37 7 49
29 -1 1
31 1 1
180 𝚺𝒅=0 112

𝚺𝒙 𝟏𝟖𝟎
ruhrç = 𝒙 = = = 𝟑𝟎
𝒏 𝟔
Σ𝑑 2 112
£l éy¡f« , 𝜎 = = 18.66 = 4.32
𝑛 6

𝜎
khWgh£L¡bfG = 𝑥 x 100%
432
= x 100%
30
= 14.4 %

gæ‰Á¡fhf
2 Marks
1. Ñœ¡fhQ« juΡF Å¢R k‰W« Å¢R¡ bfGit¡ fh©f. 63, 89, 98, 125, 79, 108, 117, 68
2. xU jué‹ Å¢R k‰w« äf¢ Á¿a kÂ¥ò M»ad Kiwna 36.8 k‰W« 13.4 våš,
äf¥bgça kÂ¥ig¡ fh©f?
3. bfhL¡f¥g£l jué‹ Å¢ir¡ fh©f
tUkhd« 400 – 450 450 – 500 500 – 550 550 – 600 600 - 650
Cêa®fë‹ v©â¡if 8 12 30 21 6
4. jué‹ ruhrçahdJ 25.6 k‰W« mj‹ khWgh£L¡ bfGthdJ 18.75 våš, mj‹ £l
éy¡f¤ij¡ fh©f.
5. e‹F fiy¤J mL¡¥g£l 52 Ò£LfŸ bfh©l Ò£L¡ f£oèUªJ xU Ò£L
vL¡F«nghJ X® Ïuhrh mšyJ X® Ïuhâ »il¥gj‰fhd ãfœjfÎ v‹d?
6. P(A) = 0.37, P(B) = 0.42, P(A∩B) = 0.09, våš P(A∪B) I¡ fh©f.
7. A k‰W« M»ait ÏU ãfœ¢ÁfŸ. nkY«, P(A) = 0.42, P(B) = 0.48 k‰W« P(A∩B) = 0.16
våš (i) P(B Ïšiy) (ii) P(A mšyJ B) M»at‰iw¡ fh©f.

9750827997 79
5 Marks
1. X® MÁça® khzt®fid, mt®fë‹ brŒKiw¥ gÂnt£o‹ 60 g¡f§fis ãiwÎ
brŒJ tUkhW T¿dh®. v£L khzt®fŸ Kiwna 32, 35, 37, 30, 33, 36, 35, 37 g¡f§fŸ
k£Lnk ãiwÎ brŒÂUªjd®. khzt®fŸ ãiwÎ brŒahj¥ g¡f§fë‹
£léy¡f¤ij¡ fh©f.
2. 100 khzt®fŸ bfh©l xU FGéš, m t®fŸ vL¤j kÂ¥bg©fë‹ ruhrç k‰W«
£léy¡fkhdJ Kiwna 60 k‰W« 15 MF«. Ëd® 45 k‰W« 72 v‹w ÏU
kÂ¥bg©fS¡F¥ gÂyhf Kiwna 40 k‰W« 27 v‹W jtwhf¥ gÂÎ brŒa¥g£lJ
bjça tªjJ. mt‰iw¢ rç brŒjhš »il¡f¥bgW« òÂa jué‹ ruhrçÍ« £l
éy¡fK« fh©f.
3. xU thu¤Â‹ x›bthU ehëY« é‰f¥g£l bjhiy¡fh£Á¥ bg£ofë‹ v©â¡if
ËtUkhW 13, 8, 4, 9, 7, 12, 10. Ϫj¤ jué‹ Â£l éy¡f« fh©f.
xU tF¥ò¤ nj®éš, 10 khzt®fë‹ kÂ¥bg©fŸ 25, 29, 30, 33, 37, 38, 40, 44, 48
MF«. khzt®fŸ bg‰w kÂ¥bg©fë‹ Â£l éy¡f¤ij¡ fh©f.
4. xU F¿¥Ã£l thu¤Âš 48 khzt®fŸ bjhiy¡fh£Á gh®¥gj‰fhf¢ bryé£l neu«
nf£l¿a¥g£lJ. mªj¤ jftè‹ mo¥gilæš, ÑœfhQ« jué‹ Â£léy¡f« fh©f.
x 6 7 8 9 10 11 12
f 3 6 9 13 8 5 4
5. tF¥ò¤ nj®éš khzt®fŸ bg‰w kÂ¥bg©fŸ ÑnH bfhL¡f¥g£LŸsd. mt®fë‹
kÂ¥bg©â‰F¤ £l éy¡f« fh©f.
x 4 6 8 10 12
f 7 3 5 9 5
6. xU tF¥ÃYŸs khzt®fŸ, F¿¥Ã£l ghl¤Âš bg‰w kÂ¥bg©fŸ Ñœ¡f©lthW
bfhL¡f¥g£LŸsd.
kÂ¥bg©fŸ 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50 – 60 60 - 70
khzt®fë‹ 8 12 17 14 9 7 4
v©â¡if
Ϥjué‰F¤ £l éy¡f« fh©f.
7. xU Rt® fofhu« 1 kâ¡F 1 KiwÍ«, 2 kâ¡F 2 KiwÍ«, 3 kâ¡F 3 KiwÍ« xè

vG¥ò»wJ våš, xU ehëš m¡fofhu« v›tsÎ Kiw xè vG¥ò«? nkY« fofhu«


vG¥ò« xè v©â¡iffë‹ Â£l éy¡f« fh©f.
8. 8 khzt®fŸ xU ehëš Å£L¥ ghl¤ij Ko¥gj‰F vL¤J¡ bfhŸS« fhy msÎfŸ
(ãäl§fëš) ËtUkhW bfhL¡f¥g£LŸsJ. 38, 40 ,47, 44, 46, 43, 49, 53. Ϥjué‹
khWgh£L¡ bfGit¡ fh©f.

9750827997 80
9. xU igæš 12 Úy ãw¥gªJfS«, x Át¥ò ãw¥gªJfS« cŸsd. rkthŒ¥ò Kiwæš xU
gªJ nj®ªbjL¡f¥gL»wJ. (i) mJ Át¥ò ãw¥gªjhf ÏU¥gj‰fhd ãfœjfit¡
fh©f. (ii) 8 òÂa Át¥ò ãw¥gªJfŸ m¥igæš it¤j Ëd®, xU Át¥ò ãw¥gªij
nj®ªbjL¥gj‰fhd ãfœjfthdJ (i) 1 š bgw¥g£l ãfœjfit¥ nghy ÏUkl§F våš,
x-‹ kÂ¥Ãid¡ fh©f.
10. A, B, C v‹gd, VnjD« _‹W ãfœ¢ÁfŸ. nkY« B »il¥gj‰fhd ãfœjfÎ A-‹
ãfœjfit¥ nghy ÏUkl§fhfΫ, C »il¥gj‰fhd ãfœjfÎ A-I él _‹W
1 1 1
kl§fhfΫ cŸsd. nkY« P( 𝐴 ∩ 𝐵 ) = , P( 𝐵 ∩ 𝐶 ) = , P( 𝐴 ∩ 𝐶 )= ,
6 4 8
9 1
P(𝐴 ∪ 𝐵 ∪ 𝐶) = 10 , P(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶) = 15 våš, P(𝐴), P(𝐵) k‰W« P(C )-I¡ fh©f.

11. xU igæš 5 Úy ãw¥gªJfS«, 4 g¢ir ãw¥gªJfS« cŸsd. igæèUªJ rkthŒ¥ò


Kiwæš xU gªJ vL¡f¥ggL»wJ. vL¡f¥gL« gªjhdJ (i) Úykhf (ii) Úykhf
Ïšyhkš ÏU¥gj‰fhd ãfœjfit¡ fh©f.
12. Ïu©L gfilfŸ cU£l¥gL»‹wd. »il¡f¥bgW« KfkÂ¥òfë‹ TLjš
(i)4-¡F¢ rkkhf (ii)10–I él¥ bgçjhf (iii) 13–I él¡ Fiwthf ÏU¥gj‰fhd ãfœjfÎ
fh©f.
13. jué‹ ruhrçahdJ 25.6 k‰W« mj‹ khWgh£L¡ bfGthdJ 18.75 våš, mj‹ £l
éy¡f¤ij¡ fh©f.
14. xU bg£oæš 20 Fiwghošyhj és¡FfS« xU Áy FiwghLila és¡FfS«
cŸsd. bg£oæèUª rkthŒ¥ò Kiwæ nj®ªbjL¡f¥gL« xU és¡fhdJ
3
FiwghLilajhf ÏU¥gj‰fhd thŒ¥ò 8
våš, FiwghLila és¡Ffë‹
v©â¡ifia¡ fh©f.
15. khzt®fŸ éisahL« xU éisah£oš mt®fshš v¿a¥gL«
fšyhdJ t£l¥gç¡FŸ éGªjhš mij¤ bt‰¿ahfΫ,
t£l¥gç¡F btëna éGªjhš mij njhšéahfΫ
fUj¥gL»wJ. éisah£oš bt‰¿ bfhŸtj‰fhd ãfœjfÎ v‹d?

9750827997 81
ãiy - 2
v©fS« bjhl®tçirfS«
2 Marks

1. ô¡ëo‹ tF¤jš Jiz¤ nj‰w«


ԮΠa k‰W« b (a>b) v‹gd VnjD« ÏU äif KG¡fŸ våš a = bq+r, 0≤r<b
v‹wthW q, r vD« jå¤j äif KG¡fŸ »il¡F«

2. xU egçl« 532 óªbjh£ofŸ cŸsd. mt® tçir¡F 21 óªbjh£ofŸ Åj« mL¡f


éU«Ãdh®. v¤jid tçirfŸ KGik bgW« vdΫ k‰W« v¤jid óªbjh£ofŸ
ÛjäU¡F« vdΫ fh©f.
ԮΠô¡ëo‹ nj‰w¥go
a = bq + r
532 = 21 q + r ⇒ 532 = 21 x 25 + 7
25 tçirfŸ KGikbgW«
7 ó¤bjh£ofŸ ÛjäU¡F«.

3. bjhl®¢Áahd ÏU äif KG¡fë‹ bgU¡f‰gy‹ 2 Mš tFgL« vd ãWÎf.


ԮΠbjhl®¢Áahd ÏUäif KG x k‰W« x + 1 v‹f
bgU¡fš gy‹ = x (x + 1)
case 1 : x v‹gJ X® Ïu£il¥gil v© v©f
x = 2k + 1⟹ x(x+1) = 2k(2k+1+1) = 2k [2k + 2], 2 Mš tFgL«
case 2 : x v‹gJ X® x‰iw¥gil v© v©f
x=2k + 1 ⟹ x2+x = (2k+1)(2k+1+1)=(2k+1) (2k+2)=(2k+1)(k+1) 2 Mš tFgL«
∴bjhl®¢Áahd Ïu©L äif KK¡fë‹ bgU¡fšgy‹ 2Mš tFgL«.

4. ô¡ëo‹ tF¤jš têKiwia¥ ga‹gL¤Â¥ ËtUtdt‰¿‹ Û.bgh.t fh©f. 84,


90 k‰W« 120
ԮΠô¡ëo‹ nj‰w¥go a = bq + r
90 = 84q + r (b≠0)
90 = 84x1+ 6 ⟹ 84 = 6 x14 + 0
∴84, 90 ‹ Û.bgh.t = 6.
nkY« 120, 6‹ Û.bgh.t fhd 120 = 6 x 20 + 0
∴84, 90,120 ‹ Û.bgh.t = 6

5. 32 k‰W« 60 M»at‰¿‹ Û¥bgU bghJ tF¤Â d v‹f. d = 32 x + 60y våš x k‰W« y


v‹w KG¡fis¡ fh©f.
ԮΠô¡ëo‹ nj‰w¥go a = bq+r
60 = 32 x1 + 28 ⟹ 32 = 28 x1 +4
28 = 4 x 7 +0 ∴32,60 ‹ Û.bgh.t = 4
mjhtJ d=4. nkY« d = 32x + 60y ⟹ 4 = 32x + 60y
4 = 32(2) + 60(-1) ⟹ ∴x = 2, y = -1 MF«
9750827997 82
6. vªj ÏU mL¤jL¤j äif KGΫ rh®gfh v©fŸ vd ãWÎf.
ԮΠVnjD« Ïu©L äif KG¡fŸ x+1 , x v‹f.
(a,b) æ‹ Û.bgh.t = (a-b,b)æ‹ Û.bgh.t
(x+1,x) æ‹ Û.bgh.t = (x + 1 – x, x)æ‹ Û.bgh.t
(x+1,x) æ‹ Û.bgh.t = ( 1, x)æ‹ Û.bgh.t
(x+1,x) æ‹ Û.bgh.t = 1 ∴x+1, x v‹gd rh®gfh v©fshF«.

𝒙 𝒙 𝒙 𝒙
7. 𝒑𝟏𝟏 × 𝒑𝟐𝟐 × 𝒑𝟑𝟑+ × 𝒑𝟒𝟒 = 113400 ϧF, P1, P2 , P3 ,P4 v‹gd VW tçiræš mikªj gfh
v©fŸ k‰W« x1, x2 , x3 ,x4 v‹gd KG¡fŸ våš P1, P2 , P3 ,P4 k‰W« x1, x2 , x3 ,x4
M»at‰¿‹ kÂ¥òfis¡ fh©f.
ԮΠ11340 = 23 x34x52x71
∴ P1 =2, P2 =3, P3 = 5, P4 =7
x1 =3, x2 =4, x3 =2, x4 =1

8. ab x ba = 800 v‹wthW mikÍ« ÏU äif KG¡fŸ a k‰W« b I fh©f.


Ô®Î
800= ab x ba
800 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 5 x 5
= 25 x52
∴a = 2 , b = 5 (m) a = 5, b = 2

9. K‰gfš 7 kâ¡F 100 kâ neu¤Â‰F¥ ÃwF neu« v‹d?


ԮΠ100 ≡ 𝑥 (k£L 24)
100 – x = 24 n
100 – x v‹gJ 24 Mš tFgL«. ( 100 – 4 = 96)
∴ x ‹ Û¢ÁW kÂ¥ò 4
K‰gfš 7 kâ¡F 100 kâ neu¤Â‰F ÃwF
neu« = 7 + 4 = K‰gfš 11
5 Marks
1. Ãç£oZ V®iy‹° ékhd¤Âš br‹idæèUªJ y©l‹ bršy¥ gazneu«
njhuhakhf 11 kâneu«. ékhd« jdJ gaz¤ij Phæ‰W¡»Hik 23:30 kâ¡F¤
bjhl§»aJ. br‹idæ‹ Â£l neukhdJ y©lå‹ Â£l neu¤ijél 4.30 kâ
neu« K‹djhf ÏU¡Fbkåš, ékhd« y©låš jiyæw§F« neu¤ij¡ fh©f.
ԮΠ23.30 + 11 ≡ 𝑥 (k£L 24)
34.30 ≡ 𝑥 (k£L 24)
34.30 – 𝑥 = 24n
34.30 – 𝑥 v‹gJ 24 Mš tFgL« våš x‹ Û¢ÁW kÂ¥ò 10.30
y©lå‹ neukhdJ ϪÂa neu¤ÂèUªJ 4.30 K‹ v‹gjhš ékhd«
y©låš jiuæu§F« neu« 10. 30 – 4.30 §fŸ K‰gfš 6.00 kâahF«.
2. Ãçah jdJ Kjš khj tUkhdkhf `15,000 <£L»wh®. mj‹ ÃwF x›nth® M©L«
mtuJ khj tUkhd« `1500 ca®»wJ. mtSila Kjš khj bryÎ `13,000 k‰W«
mtsJ khjhªÂu¢ bryÎ x›nth® M©L« `900 ca®»wJ. Ãçahé‹ khjhªÂu¢
nrä¥ò `20,000 mila v›tsÎ fhy« MF«?

9750827997 83
ԮΠ1 tUl« 2 tUl«
tUkhd« `15,000 `16,500
bryÎ `13,000 `13,900
nrä¥ò `2,000 `2,600
∴ tUl nrä¥ò `2,000, `2,600, `3,200…….a = 2,000, d = 600, tn = 20,000
a + (n – 1) d = 20,000
⇒ 20000+(n-1)600 = 20,000
⇒ 600n – 600 = 18,000
⇒ 600n = 18,600
186
⇒ n = n = 31
6
31 tUl§fS¡F ÃwF Ãçahé‹ nrä¥ò `20,000 MF«
3. Á¿a jiynahLfis¡ bfh©L 12 mo g¡f msΟs rkg¡f K¡nfhz
jiunahLfŸ(Mosaic) mik¡f¥gL»wJ. mt‰¿š cŸs x›bthU jiunahL« 12
m§Fy mséyhd rkg¡f K¡nfhz toéš cŸsJ. Á¿a jiynahLfë‹
t©z§fŸ gl¤Âš fh©Ã¡f¥g£LŸsJ nghy kh¿ kh¿ cŸsd. x›bthU
t©z¤ÂY« cŸs jiynahLfë‹ v©â¡if k‰W« bfhL¡f¥g£l mik¥Ãš
cŸs bkh¤j jiunahLfë‹ v©â¡if fh©f.
ԮΠjiunahLfŸ MdJ 12 mo g¡f msΟs rkg¡f K¡nfhzkhfΫ
k‰W« x›bthU Á¿a jiunahL« 12 m§Fy (1 mo) g¡f msΟs
rkg¡f K¡nfhzkhfΫ ÏU¥gjhš Ϫj mik¥Ãš 12 tçirfëš
Á¿a jiunahLfŸ mL¡f¥g£oU¡»‹wd.
gl¤ÂYUªJ x›bthU tçiræY« cŸs btŸis ãw
jiunahLfë‹ v©â¡if 1,2,3,4,.......,12 v‹gJ xU T£L¤
bjhl®tçir vd m¿ayh«.
ÏJnghy x›bthU tçiræY« cŸs Úy ãw jiunahLfë‹ v©â¡if 0,1,2,3,.......,11.
ÏJΫ xU T£L¤ bjhl® tçirahF«.
12
btŸis ãw jiunahLfë‹ v©â¡if = 1 + 2 + 3 +..... + 12 = (1 +12) = 78
2
12
Úy ãw jiunahLfë‹ v©â¡if = 0+1 + 2 + 3 +..... + 11 = (0 +11) = 66
2
bkh¤j jiunahLfë‹ v©â¡if = 78 + 66 = 144

4. S1, S2 , S3 ,………,Sm v‹gd m bt›ntW T£L¤ bjhl®tçirfë‹ n cW¥òfë‹


TLjyhF«. Kjš cW¥òfŸ 1,2,3,...,m k‰W« bghJ é¤Âahr§fŸ 1,3,5,....,(2m-1) Kiwna
𝟏
mikªjhš, mªj T£L¤ bjhl® tçiræš S1+ S2 + S3 ,……… +Sm = 𝟐mn(mn+1) vd
ãUáf.
𝑛
ԮΠS1 = [2(1) + (n – 1)1]
2
𝑛
S2 = [2(2) + (n – 1)3]
2
𝑛 𝑛
S3 = [2(3) + (n – 1)5] …… Sm = [2(m) + (n – 1)(2m-1)]
2 2
.
.
𝑛
Sm = [2(m) + (n – 1) (2m-1)]
2
𝑛
S1+ S2 + S3 ,………+Sm = 2 [2(1+2+3+…+m) + (n-1) (1+3+5+….+(2m-1)]

9750827997 84
𝑛 𝑚 (𝑚 +1)
= 2 [2 + (n-1)m2]
2
𝑛
= 2 [m2+m+m2n - m2]
𝑛
= 2 [m2n +m]
1
= 2 mn[mn +1] Ú%áf¥g£lJ.
5. a, b, c v‹gd xU T£L¤ bjhl®tçiræš mikÍ« våš 3a, 3b, 3c xU bgU¡F¤
bjhl®tçiræš mikÍ« vd¡ fh£Lf.
ԮΠa,b,c v‹gd X® T£L¤bjhl®tçif våš
t2-t1 = t3 – t2
b–a=c–b
2b = a + c → (1)
a b c
3 , 3 , 3 v‹gd xU bgU¡Fbjhl®tçir vd ãUáf nt©L«
nkY« a,b,c v‹gd xU bgU¡Fbjhl®tçir våš
𝑡2 𝑡3
=
𝑡1 𝑡2
𝑏 𝑐
= ⇒ b2 = ac
𝑎 𝑏
(3b)2 = 3a. 3c
32b = 3a+c ⇒
2b = a+ c → (2)
rk‹ghL (1), (2) èUªJ ∴ 3 , 3 , 3 xU bgU¡Fbjhl®tçiræš mikÍ«.
a b c

6. Átkâ xU gâ¡fhd ne®fhzèš g§nf‰»wh®. mªãWtd« mtU¡F Ïu©L


éjkhd thŒ¥òfis tH§F»wJ.
thŒ¥ò A: Kjš khj CÂa« `20,000 k‰W« ã¢rakhd 6… M©L CÂa ca®Î 5 M©LfS¡F
thŒ¥ò B: Kjš khj CÂa« `22,000 k‰W« ã¢rakhd 3… M©L CÂa ca®Î 5 M©LfS¡F
ԮΠthŒ¥ò A: P = ` 20,000 r = 6Ð
n = 3 (4tJ tUl¤Âš)
𝑟 3
A = P 1 + 100
6 3 106 3
= 20,000 1 + 100 = 20,000 100
3
= 20,000 1.06 = ` 23,820
thŒ¥ò B: P = ` 22,000 r = 3Ð
n = 3 (4tJ tUl¤Âš)
𝑟 3
A = P 1 + 100
3 3 103 3
=22,000 1 + 100 = 22,000 = 22,000 1.03 3 = ` 24,040
100
7. a, b, c v‹gd xU T£L¤ bjhl®tçiræš cŸs _‹W mL¤jL¤j cW¥òf¡ k‰W« x,
y, z v‹gd xU bgU¡F bjhl®tiræ‹ _‹W mL¤jL¤j cW¥òfŸ våš xb-c, yc-a, za-b
vd ãWÎf.
ԮΠa,b,c v‹gd mL¤jL¤J tU« xU T£L¤ bjhl®tçir
a = a, b = a + d, c = a + 2d
nkY« x, y, z v‹gd mL¤jL¤JtU« xU bgU¡F¤bjhl®tçir
x = a, y = ar, z = ar2
LHS = x b-c x yc-a x z a-b = a a+d-a-2d x (ar)a+2d-a x(ar2)a-a-d
= a-d x a2d r2d x a-d r-2d ⟹ = a-2d x a2d x r2d x r-2d
9750827997 85
= a-2d+2d x r2d-2d ⟹ = a0 x r0 =1x1 =1

8. Ô®¡f 8x ≡1(k£L 11)


11n + 1
ԮΠ8x – 1 = 11n ⟹ 8x = 11n + 1 ⟹ x = 8
n=5 ⟹ x=7
n = 13 ⟹ x = 18…….
gæ‰Á¡fhf
2 Marks
1. Égfš 11 kâ¡F 15 kâ neu¤Â‰F K‹ò neu« v‹d?
2. ô¡ëo‹ tF¤jš têKiwia ga‹gL¤Â¥ ËtUtdt‰¿‹ Û.bgh.t fh©.
(i) 340 k‰w« 412 (ii) 867 k‰w« 255
a b
3. 13824 = 2 x 3 våš a k‰W« b æ‹ kÂ¥ò fh©f.
4. 3,15,27,39 ... v‹w bjhl®tçiræ‹ 15tJ k‰W« 24 tJ cW¥ò fh©f.
5. 3,6,9,12...111 v‹w T£L¤ bjhl®tçiræ š cŸs cW¥òfë‹ v©â¡ifia¡ fh©f.
6. 16,11,6,1... v‹w T£L¤bjhl®tçiræš – 5 4 v‹gJ v¤jidahtJ cW¥ò?
7. ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs Kjš cW¥ò k‰W« bghJé»j« cila bgU¡F¤ bjhl®tçiræ‹
2
Kjš _‹W cW¥òfis vGJf. (i) a = 6, r = 3 (ii) a = 2, r = 2 (iii) a =1000, r = 5
8. ËtU« bgU¡F¤ bjhl®tçiræš cŸs cW¥òfë‹ v©â¡ifia¡ fh©f.
1 1 1 1
(i) 4, 8, 16, …,8192 (ii) 3, 9, 27 , …. 2187
5 Marks

1. S1,S2,S3 v‹gd Kiwna xU T£L¤ bjhl®tçiræ‹ Kjš cW¥òfë‹ TLjy MF«.


S3 = 3(S2 - S1)vd ãWÎf.
8 64
2. xU bgU¡F¤ bjhl®tçiræ‹ 4-tJ cW¥ò 9 k‰W« 7-tJ cW¥ò 243 våš, mªj¥
bgU¡F¤ bjhl®tçiria¡ fh©f.
3. xU T£L¤ bjhl®tçiræ‹ 104 –tJ cW¥ò k‰W« 4 –tJ cW¥òfŸ Kiwna 125 k‰W« 0.
m¤bjhl®tçiræ‹ Kjš 35 cW¥òfë‹ TLjš fh©f.

9750827997 86
Ïa‰fâj«
5 Marks
1. (c2 – ab)x2 – 2(a2 – bc)x + b2 – ac = 0 v‹w rk‹gh£oš _y§fŸ rk« k‰W« bkŒ våš, a
= 0 mšyJ a3 + b3 + c3 = 3abc vd ã%Ã.
ԮΠ(c2 – ab)x2 – 2(a2 – bc)x + b2 – ac = 0
A = c2 – ab, B = – 2(a2 – bc), C = b2 – ac
∆ = B2 – 4AC
_y§fŸ bkŒ k‰W« rk« v‹gjhš ∆ = 0
[-2(ba2 – bc)]2 – 4[c2 – ab] [b2 – ac] = 0
4(a2 – bc)2 – 4 (c2 – ab) (b2 – ac) = 0
4[a4+ b2c2 – 2a2bc] – 4 [ b2c2 – ac3 – ab3 + a2bc] = 0
4a4+ 4b2c2 – 8a2bc – 4 b2c2 +4ac3 + 4ab3 - 4a2bc = 0
4a4+ 4ab3 + 4ac3 - 12a2bc = 0
4a [a3+b3+c3 – 3abc] = 0
a=0 OR a3+b3+c3 – 3abc = 0
⇒a3+b3+c3 = 3abc
2. f(x) k‰W« g(x) ‹ Û.bgh.t, Û.bgh.k fh©f. nkY« f(x) x g(x) = (Û.bgh.k) (Û.bgh.t)
rçgh®¡f. (x3 – 1 ) (x + 1), x3 + 1.
Ô®Î
f(x) = (x3 – 1 ) (x + 1)
= (x – 1) (x2 + 12 +x .1) (x + 1) = (x – 1) (x2 + x + 1) (x + 1)
g(x) = x3 + 1
= x3 + 13 = (x + 1) (x2 + 12 - x .1) = (x + 1 ) (x2 - x + 1)
Û.bgh.t = ( x + 1)
Û.bgh.k = (x + 1) (x – 1) (x2 + x + 1) (x2 - x + 1)
f(x) x g(x) = Û.bgh.k x Û.bgh.t
[(x – 1) (x2 + x + 1) (x + 1)] x [(x + 1)(x2 - x+1)]=[(x +1 (x – 1) (x2 + x + 1) (x2 - x + 1)] x (x+1)
gæ‰Á¡fhf
5 MARKS
1. x + 7x + 10 = 0vD« rk‹gh£o‹ _y§fŸ 𝛼 k‰W« 𝛽 våš, ËtUtdt‰¿‹
2

𝛼 𝛽 𝛼2 𝛽2
kÂ¥òfis¡ fh©f.(i)(𝛼– 𝛽) (ii) 𝛼 2 + 𝛽 2 (iii) 𝛼 3 − 𝛽 3 (iv) 𝛼 4 + 𝛽 4 (v) 𝛽 + 𝛼 (vi) +
𝛽 𝛼
2. 3x2 + 7x - 2 = 0vD« rk‹gh£o‹ _y§fŸ 𝛼 k‰W« 𝛽 våš, bfhL¡f¥g£l kÂ¥òfis¡
𝛼 𝛽 𝛼2 𝛽2
fh©f.(i) 𝛽 + 𝛼 (ii) +
𝛽 𝛼
3. x3 +x2 - x +2 k‰W« 2x3 -5x2 + 5x – 3 M»a gšYW¥ò nfhitfë‹ Û.bgh.t fh©f.
4. 2x2 - x - 1 = 0 v‹w rk‹gh£o‹ _y§fŸ 𝛼 k‰W« 𝛽 våš, ÑnH bfhL¡f¥g£l
1 1
_y§fisÍila ÏUgo¢ rk‹gh£il¡ fh©f.(i) 𝛼 , 𝛽 (ii) 𝛼 2 𝛽 + 𝛽 2 𝛼(iii) 2𝛼 + 𝛽, 2𝛽 + 𝛼
5. 2x2 - 7x + 5 = 0 v‹w rk‹gh£o‹ _y§fŸ 𝛼 k‰W« 𝛽 våš, ËtUtdt‰¿‹
1 1 𝛼 𝛽
kÂ¥òfis¡ fh©f. (F¿¥ò : ӮΠnjitæšiy) (i) 𝛼 + 𝛽 , 𝛽 + 𝛼
6. x2 + 6x - 4 = 0 – æ‹ _y§fŸ 𝛼 , 𝛽 våš, Ñœ¡f©lt‰iw _y§fshf¡ bfh©l
ÏUgo¢ rk‹gh£il¡ fh©f. (i) 𝛼 2 k‰W« 𝛽 2 (ii) 𝛼 2 𝛽 k‰W« 𝛽 2 𝛼
−13
7. 𝛼 , 𝛽 v‹gd 7x2 + ax + 2 = 0 –æ‹ _y§fŸ k‰W« 𝛽 – 𝛼 = 7 våš, 𝛼 -æ‹ kÂ¥ò fh©f.
8. 6x3 – 30x2 + 60x – 48 k‰W« 3x3 – 12x2 + 21x - 18 M»a gšYW¥ò¡ nfhitfë‹ Û.bgh.t
fh©f.

9750827997 87
Ma¤bjhiyÎ toéaš
5 MARKS
1. X® miyngÁ ä‹fy¤Â‹ r¡Â 100ÐÏU¡F«nghJ (Battery Power) miyngÁia¥
ga‹gL¤j bjhl§F»nwh«. x kâ neu« ga‹gL¤Âa ÃwF Û ÏU¡F« ä‹fy¤Â‹
r¡Â y rjÅj« (jrk¤Âš) vdJ y = 0.25x + 1 MF«.
(i) Ϫj¢ rk‹gh£o‰fhd tiugl« tiuf.
(ii) v¤jid kâ neu¤Â‰F¥ ÃwF ä‹fy¤Â‹ r¡Â 40Ð Mf¡ FiwªÂU¡F«
vd¡ fh©f.
(iii) ä‹fy« jdJ KG¢ r¡Âia ÏH¡f vL¤J¡bfhŸS« fhy msÎ v›tsÎ?
ԮΠy = - 0.25x + 1
x= 0 våš y = - 0.25(0) + 1
y=0+1 y=1
x= 1 våš y = - 0.25(1) + 1
y = -0.25 + 1 y = 0.75
x= 2 våš y = - 0.25(2) + 1
y = -0.50 + 1 y = 0.50
x= 3 våš y = - 0.25(3) + 1
y = -0.75 + 1 y = .025
x= 4 våš y = - 0.25(4) + 1
y = -1.00 + 1 y=0
ii) ä‹fy® r¡Â 40Ð våš neu¤ij¡ fz¡»l, y = 0.40
y = - 0.25x + 1
0.40 = - 0.25 x + 1 ⇒ 0.40 + 0.25x = 1
𝟎.𝟔𝟎 𝟏𝟎𝟎 𝟔𝟎
0.25x = 1 - 0.40 ⇒ 𝟎. 𝟐𝟓𝒙 = 𝟎. 𝟔𝟎 x = 𝟎.𝟐𝟓 x 𝟏𝟎𝟎 = = 2.4 kâ
𝟐𝟓
(iii) ä‹fy« jdJ KG¢ r¡Âia ÏHªJé£lhš y = 0
𝟏
0 = - 0.25x + 1 ⟹ 0.25x = 1⟹ x = 𝟎.𝟐𝟓
𝟏 𝟏𝟎𝟎 𝟏𝟎𝟎
x = 𝟎.𝟐𝟓 × = ⇒x =4
𝟏𝟎𝟎 𝟐𝟓

2. ∆𝑨𝑩𝑪 - æ‹ KidfŸ A(-3,0), B(10,-2) k‰W« C(12,3)våš, A k‰W« B-æèUªJ


K¡nfhz¤Â‹ v®g¡f¤Â‰F tiua¥gL« F¤J¡nfh£o‹ rk‹ghLfis¡ fh©f.

Ô®Î
𝑦 2 −𝑦 1 3+2 5
B(10,-2) C(12,3)BC ‹ rhŒÎ = = 12−10 =
𝑥 2 −𝑥 1 2
BC ⊥ AD
2
∴ AD ‹ rhŒÎ = - 5 A(-3,0)
A æèUªJ K¡nfhz¤Â‹ v®g¡f¤Â‰F tiua¥g£l
F¤J¡ nfh£o‹ rk‹ghL
y – y1 = m(x – x1)

9750827997 88
2
y – 0 = - 5 (x +3)
2x + 5y + 6 = 0
3−0 3 1
A(-3,0) C(12,3) AC ‹ rhŒÎ = 12+3 = =
15 5
B(10,-2) BE ‹ rhŒÎ = -5
B æèUªJ K¡nfhz¤Â‹ v®g¡f¤Â‰F tiua¥g£l F¤J¡ nfh£o‹ rk‹ghL
y – y1 = m(x – x1)
y +2 = -5 (x - 10)
y +2 = -5x + 50
5x + y - 48 = 0
3. 7x + 3y=10, 5x – 4y =1 M»a ne®nfhLfŸ rªÂ¡F« òŸë têahfΫ 13x+5y + 12 = 0
v‹w ne®nfh£o‰F ÏizahfΫ mikÍ« ne®nfh£o‹ rk‹gh£il¡ fh©f.
ԮΠ13x + 5y + 12 = 0
rhŒÎ = -x ‹ bfG
y ‹ bfG
13
m=- 5

7x + 3y =10 ---------- (1)


5x - 4y = 1 --------(2)
(1) x 5 ⇒ 35x + 15y =50
(2) x 7 ⇒ 35x - 28y =7
43y =43
y=1
y ‹ kÂ¥ig (1) š ÃuÂæl 7x + 3(1) = 10
7x = 10 - 3 ⇒ 7x = 7
x= 1
7
br§F¤J nfh£o‹ rhŒÎ - 4, òŸë ( 1,1)

y – y1 = m(x – x1)
13
y–1=- (x –1) ⟹ 5y - 5 = -13x + 13
5

13x + 5y – 18 = 0
∴ njitahd rk‹ghL 13x + 5y -18 = 0
4. 5x – 6y =2 , 3x + 2y = 10 M»a ne®¡nfhLfŸ rªÂ¡F« òŸë têahfΫ
4x – 7y +13 = 0 v‹w ne®¡nfh£o‰F¢ br§F¤jhfΫ mikÍ« ne®¡nfh£o‹
rk‹gh£il¡ fh©f.
ԮΠ5x – 6y =2 ---------- (1)
3x + 2y = 10 --------(2)
(1) x 1 ⇒ 5x – 6y =2
(2) x 3 ⇒ 9x + 6y =30
14x =32
32
x = 14

9750827997 89
16
x= 7
16 80
x ‹ kÂ¥ig (1) š ÃuÂæl 5 – 6y =2 ⇒ - 6y =2
7 7
80 14−80
-6y =2 - ⇒ -6y =
7 7
66 66
-6y =- ⇒ y =- 7× −6
7
11
y= 7
16 11
∴ rªÂ¡F« òŸë , .
7 7
4x – 7y +13 = 0
4
rhŒÎ = 7
7
br§F¤J rhŒÎ = - 4
7 16 11
rhŒÎ = m = - 4. òŸë ,
7 7
∴ njitahd rk‹ghL y – y1 = m(x – x1)
11 7 16
y– = - 4 (x – )
7 7
11 7𝑥−16
4y - 4 = -7
7 7
44
4y - = - 7x + 16
7

28y – 44 = -49x + 112


49x + 28 y – 156 = 0

gæ‰Á¡fhf
5 MARKS
1. Ú§fŸ xU ghliy¥ gÂéw¡F« brŒÍ«nghJ, x édhofS¡F¥ ÃwF gÂéw¡f«
brŒant©oa ÛjKŸs ghlè‹ rjÅj« (bkfh ig£oš) y-MdJ (jrk¤Âš)
y= -0.1 x + 1 v‹w rk‹gh£o‹ _y« F¿¡f¥g£lhš,
(i) rk‹gh£o‹ tiugl« tiuf. (ii) ghlè‹ bkh¤j MB msit¡ fh©f.
(ii) 75Ð ghliy¥ gÂéw¡f« brŒa v›tsÎ édhofŸ MF«?
(iii) v¤jid édhofŸ fê¤J¥ ghlš KGikahf¥ gÂéw¡f« brŒa¥gL«?
2. 7x - 3y = -12 k‰W« 2y =x + 3 M»a ne®nfhLfŸ rªÂ¡F« òŸëiaÍ«, 3x + y + 2 = 0
k‰W« x - 2y - 4 = 0 M»a ne®nfhLfŸ rªÂ¡F« òŸëiaÍ« Ïiz¡F«
ne®nfh£o‹ rk‹gh£il¡ fh©f.
3. 8x + 3y = 18, 4x +5y = 9 M»a ne®nfhLfŸ rªÂ¡f« òŸëæ‹ têahfΫ, (5, -4)
k‰W« (-7,6) M»a òŸëfis Ïiz¡F« ne®nfh£L¤ J©o‹ eL¥òŸë têahf¢
bršY« ne®nfh£o‹ rk‹gh£il¡ fh©f.

9750827997 90
4. ∆ABC –æ‹ g¡f§fŸ AB, BC k‰W« AC M»at‰¿‹ eL¥òŸëfŸ Kiwna P(11,7),
Q (13.5, 4) k‰W« R (9.5, 4) v‹g. K¡nfhz¤Â‹ Kid¥ òŸëfŸA, B k‰W« C
fh©f. nkY« ∆ABC -æ‹ gu¥ig ∆𝑃QR–æ‹ gu¥òl‹ x¥ÃLf

K¡nfhzéaš
2 Marks
1. sec𝜽 – cos𝜽 = tan𝜽sin𝜽 v‹gij ã%áfΫ
1
ԮΠLHS = sec𝜃 − 𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑐𝑜𝑠 𝜃 - 𝑐𝑜𝑠𝜃

1−𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 𝑠𝑖𝑛 2 𝜃
= =
𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃

sin 𝜃
= cos 𝜃 . sin 𝜃 = tan𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜃

∴LHS = RHS

𝟏+𝑪𝑶𝑺𝜽
2. =cosec𝜽+cot𝜽 v‹gij ã%áfΫ
𝟏−𝑪𝑶𝑺𝜽

1+𝐶𝑂𝑆𝜃 1+𝐶𝑂𝑆𝜃 1+𝐶𝑂𝑆𝜃


ԮΠLHS = = ×
1−𝐶𝑂𝑆𝜃 1−𝐶𝑂𝑆𝜃 1+𝐶𝑂𝑆𝜃

(1+𝑐𝑜𝑠𝜃 )2 (1+𝑐𝑜𝑠𝜃 )2
= =
1−𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 𝑠𝑖𝑛 2 𝜃

1+𝑐𝑜𝑠𝜃 2 1+𝑐𝑜𝑠𝜃
= =
𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜃

1 𝑐𝑜𝑠𝜃
= 𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝑠𝑖𝑛𝜃

LHS = cosec𝜃 + 𝑐𝑜𝑡 𝜃

∴ LHS =RHS

3. cot𝜽+tan𝜽 = sec𝜽 𝒄𝒐𝒔𝒆𝒄𝜽 v‹w K‰bwhUikia ãWÎf.

ԮΠLHS =cot𝜃+tan𝜃

𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜃
= 𝑠𝑖𝑛𝜃 +𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑐𝑜𝑠 2 𝜃+𝑠𝑖𝑛 2 𝜃
= 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃

1
=𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃 = sec𝜃 cosec𝜃

∴LHS =RHS ã%áf¥g£lJ.

𝐜𝐨𝐬 𝜽
4. =sec𝜽 − 𝒕𝒂𝒏𝜽 v‹w K‰bwhUikia ãWÎf.
𝟏+𝒔𝒊𝒏𝜽
𝐶𝑂𝑆𝜃 1−𝑠𝑖𝑛𝜃 cos ⁡
(1−𝑠𝑖𝑛𝜃 )
ԮΠLHS = 1+𝑆𝑖𝑛𝜃 × × 1−𝑠𝑖𝑛𝜃 = 1−𝑠𝑖𝑛 2 𝜃

𝑐𝑜𝑠𝜃 (1−𝑠𝑖𝑛𝜃 ) 1−𝑠𝑖𝑛𝜃


= =
𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃

9750827997 91
1 𝑠𝑖𝑛𝜃
= 𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝑐𝑜𝑠𝜃 = sec𝜃 − 𝑡𝑎𝑛𝜃

∴ LHS =RHS

5. xU nfhòu« jiu¡F¢ br§F¤jhf cŸsJ. nfhòu¤Â‹ mo¥gFÂæèUªJ jiuæš 48


Û, bjhiyéåš cŸs xU òŸëæèUªJ nfhòu c¢Áæ‹ V‰w¡nfhz« 30° våš,
nfhòu¤Â‹ cau¤ij¡ fh©f.

ԮΠ∆PQR š tan𝜃 = v®g¡f«


f®z«
𝑕
tan 30° = 48
1 𝑕
= = 48
3
48 3 48 3
h= × =
3 3 3

h = 16 3 Û

6. jiuæèUªJ xU g£l« 75Û cau¤Âš gw¡»wJ. xU üš


bfh©L j‰fhèfkhf¤ jiuæ‹ xU òŸëæš g£l«
f£l¥g£LŸsJ. üš jiuÍl‹ V‰gL¤J« rhŒÎ¡ nfhz« 60°
våš, üè‹ Ús« fh©f. (üiy xU ne®¡nfhlhf
vL¤J¡bfhŸsΫ.)

ԮΠ∆ABC æš sin𝜃 = v®g¡f«


f®z«
75
sin 60° = 𝐴𝐶
3 75
==
2 𝐴𝐶
75 ×2 3 150 3
AC = × =
3 3 3

AC = 50 3 Û

∴f承‹ Ús« = 50 3 Û

7. 𝟏𝟎 𝟑 Û. cauKŸs nfhòu¤Â ‹moæèUªJ 30 Û bjhiyéš jiuæš cŸs xU


òŸëæèUªJ nfhòu¤Â‹ c¢Áæ‹ V‰w¡nfhz¤ij¡ fh©f.
ԮΠ∆ABC æš tan𝜃 = . v®g¡f« .
mL¤JŸs g¡f«
10 3
tan 𝜃 =
30
3
tan 𝜃 = 3
3
tan 𝜃 = 3 3
1
tan 𝜃 = 𝜃 = 30°
3
8. 50 𝟑 Û cauKŸs xU ghiwæ‹ c¢ÁæèUªJ 30° Ïw¡f¡nfhz¤Âš jiyæYŸs
k»GªJ x‹W gh®¡f¥gL»wJ våš, k»GªÂ‰F« ghiw¡F« ÏilnaÍŸs
bjhiyit¡ fh©f.

9750827997 92
ԮΠ∆ABC æš tan𝜃 = . v®g¡f« .
mL¤JŸs g¡f«
50 3
tan 30° =
𝐵𝐶
1 50 3
=
3 𝐵𝐶
BC = 50 3 × 3

= 50 (3) = 150 Û

5 MARKS

𝒑𝟐 − 𝟏
1. cosec𝜽 + 𝒄𝒐𝒕𝜽 = 𝒑 våš, cos𝜽 = v‹gij ã%áfΫ
𝒑𝟐 + 𝟏
ԮΠcosec𝜃 + 𝑐𝑜𝑡𝜃 = 𝑝  (1)
1
cosec𝜃 – 𝑐𝑜𝑡𝜃 =  (2)
𝑝

1
(1) + (2) ⟹ 2 cosec𝜃 = 𝑝 + 𝑝
𝑝2 + 1
2 cosec𝜃 =  (3)
𝑝
1
(1) – (2) ⟹ 2cot𝜃 = 𝑝 − 𝑝
𝑝2 − 1
2 cot𝜃 =  (4)
𝑝
𝑝2 − 1
2 cot 𝜃 𝑝
(4) / (3) ⟹ = 𝑝2 + 1
2𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐𝜃
𝑝

cot 𝜃 𝑝2 − 1
=
𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐𝜃 𝑝2 + 1

𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑝2 − 1
×sin𝜃 = 𝑝 2 + 1
𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑝2 − 1
cos𝜃 = ãWáf¥g£lJ.
𝑝2 + 1

𝒔𝒊𝒏𝟑 𝑨+𝒄𝒐𝒔𝟑 𝑨 𝒔𝒊𝒏𝟑 𝑨−𝒄𝒐𝒔𝟑 𝑨


2. + = 2 v‹w K‰bwhUikia ãWÎf
𝒔𝒊𝒏𝑨+𝐜𝐨𝐬 𝑨 𝒔𝒊𝒏𝑨−𝐜𝐨𝐬 𝑨
𝑠𝑖𝑛 3 𝐴+𝑐𝑜𝑠 3 𝐴 𝑠𝑖𝑛 3 𝐴−𝑐𝑜𝑠 3 𝐴
ԮΠLHS = +
𝑠𝑖𝑛𝐴 +cos 𝐴 𝑠𝑖𝑛𝐴 −cos 𝐴

(sin 𝐴+cos 𝐴) (𝑠𝑖𝑛 2 𝐴+𝑐𝑜𝑠 2 𝐴−𝑠𝑖𝑛𝐴 cos 𝐴) (𝑠𝑖𝑛 2 𝐴+𝑐𝑜𝑠 2 𝐴+𝑠𝑖𝑛𝐴𝑐𝑜𝑠𝐴 )


= +(sin-cosA)
sin 𝐴+𝐶𝑜𝑠𝐴 𝑠𝑖𝑛𝐴 −𝑐𝑜𝑠𝐴

= sin2A +cos2A - sinAcosA +sin2A +cos2A + sinAcosA

= sin2A +cos2A+sin2A +cos2 A

= 1+1 = 2
𝒄𝒐𝒔∝ 𝒄𝒐𝒔∝
3. 𝒄𝒐𝒔𝜷
= m k‰W« 𝒔𝒊𝒏𝜷 = n, vd¡ bfh©L (m2 + n2) cos2𝜷 = n2 v‹gij ã%áfΫ.
𝑐𝑜𝑠 ∝ 𝑐𝑜𝑠 ∝
ԮΠm = 𝑐𝑜𝑠𝛽 , n = 𝑠𝑖𝑛𝛽

9750827997 93
𝑐𝑜𝑠 2 ∝ 𝑐𝑜𝑠 2 ∝
m2 = 𝑐𝑜𝑠 2 𝛽 , n2 = 𝑠𝑖𝑛 2 𝛽
𝑐𝑜𝑠 2 ∝ 𝑐𝑜𝑠 2 ∝
m2 + n2 = 𝑐𝑜𝑠 2 𝛽 + 𝑠𝑖𝑛 2 𝛽
1 1
= 𝑐𝑜𝑠 2 ∝ +
𝑐𝑜𝑠 2 𝛽 𝑠𝑖𝑛 2 𝛽
𝑠𝑖𝑛 2 𝛽 + 𝑐𝑜𝑠 2 𝛽
= 𝑐𝑜𝑠 2 ∝ 𝑐𝑜𝑠 2 𝛽 𝑠𝑖𝑛 2 𝛽
1
= 𝑐𝑜𝑠 2 ∝ 𝑐𝑜𝑠 2 𝛽𝑠𝑖𝑛 2 𝛽
1
(m2 + n2) 𝑐𝑜𝑠 2 𝛽 =𝑐𝑜𝑠 ∝ 2
𝑐𝑜𝑠 2 𝛽
𝑐𝑜𝑠 2 𝛽𝑠𝑖𝑛 2 𝛽
𝑐𝑜𝑠 2 𝛼
= 𝑠𝑖𝑛 2 𝛽
(m2 + n2) 𝑐𝑜𝑠 2 𝛽 = n2 ã%áf¥g£lJ.

4. jiuæ‹ÛJ xU òŸëæèUªJ 30 Û cauKŸs f£ll¤Â‹ nkYŸs nfhòu¤Â‹ mo


k‰Wk c¢Áæ‹ V‰w¡nfhz§fŸ Kiwna 45°k‰W« 60° våš, nfhòu¤Â‹ cau¤ij¡
fh©f. ( 𝟑 = 𝟏. 𝟕𝟑𝟐)

ԮΠ∆APB æš tan𝜃 = . v®g¡f« .


mL¤JŸs g¡f«
30
tan 45° = 𝐵𝑃
30
1 = 𝐵𝑃
BP = 30 Û
𝐵𝐶
∆BPC æš tan 60° = 𝐵𝑃
𝑕+30
3= 30
30 3 = h + 30
h = 30 3 - 30
= 30(1.732 – 1) = 30(0.732)
= 21. 960
∴nfhòu¤Â‹ cau« = 21.96 Û

5. Ïu©L f£ll§fS¡F ÏilnaÍŸs »ilk£l¤ bjhiyÎ 140 Û. Ïuh©lhtJ


f£ol¤Â‹ c¢ÁæèUªJ Kjš f£ll¤Âš c¢Á¡F cŸs Ïw¡f¡nfhz« 30° MF«.
Kjš f£ll¤Â‹ cau« 60Û våš Ïu©lhtJ f£ll¤Â‹ cau¤ij¡ fh©f.
( 𝟑 = 𝟏. 𝟕𝟑𝟐)

ԮΠ∆𝐴𝐸𝐶 æš tan𝜃 = . v®g¡f« .


mL¤JŸs g¡f«

𝑕−60
tan 30° = 140
1 𝑕−60
=
3 140
140
h – 60 = 3
140 3
h – 60 = 3

9750827997 94
140 ×1.732
h – 60 = 3
h – 60 = 80.78
h = 80.78 + 60
h = 140.78 Û
6. flè‹ Ú® k£l¤ÂèUªJ 40 Û£lU¡F nkny cŸs xU f¥gè‹ nkš gFÂæš ã‹W
bfh©oU¡»w xUt®, F‹¿‹ c¢Áia 60° v‰w¡nfhz¤ÂY« mo¥gFÂia 30°
Ïw¡f¡nfhz¤ÂY« fh©»wh® våš, f¥gèèUªJ F‹W¡F cŸs bjhiyitÍ«
F‹¿‹ cau¤ijÍ« fh©f. ( 𝟑 = 𝟏. 𝟕𝟑𝟐)

ԮΠ∆𝐵𝐷𝐸 æš tan𝜃 = . v®g¡f« .


mL¤JŸs g¡f«

𝑕
tan 60° = 𝑥
𝑕
3 = 𝑥
𝑕
x = ----- (1)
3

∆𝐴𝐸𝐷 æš tan𝜃 = . v®g¡f« .


mL¤JŸs g¡f«

𝐴𝐸
tan 30° = 𝐷𝐸
1 40
=
3 𝑥
x = 40 3 ----- (2)

rk‹ghL (1), (2) èUªJ


𝑕
= 40 3
3

h = 40 3 ( 3)

= 40(3)
h = 120 Û

h ‹ kÂ¥ig (1) š ÃuÂæl

120 3
x= x
3 3

120 3
x= 3

x = 40 3 Û

∴f¥gY¡F« kiy¡F« Ïil¥g£l öu« = 40 3 Û

∴ kiyæ‹ cau« AB= 120 + 40 = 160Û

7. sin𝛉 + 𝐜𝐨𝐬𝛉 = 𝐩 sec𝛉 + 𝐜𝐨𝐬𝐞𝐜 𝛉 = 𝐪 våš 𝐪(𝐩𝟐 -1) = 2p vd ãWÎf


ԮΠp = sinθ + cosθ
9750827997 95
p2 =(sinθ + cosθ)2 = sin2θ + cos2θ + 2 sinθcosθ
= 1 + 2 sinθcosθ
2
p -1 = 1 + 2 sinθcosθ - 1
= 2 sinθcosθ
q(p -1) = (secθ + cosecθ) (2 sinθcosθ)
2

1 1
= 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑠𝑖𝑛𝜃 (2 sinθcosθ)
𝑠𝑖𝑛𝜃 +𝑐𝑜𝑠𝜃
= (2 sinθcosθ)
𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃
= 2 ( sinθ + cosθ)

=2p

𝒄𝒐𝒔𝜽 𝟏 𝒂𝟐 − 𝟏
8. = 𝒂 , 𝒂𝟐 + 𝟏 = 𝒔𝒊𝒏𝜽 v‹gij ã%áfΫ
𝟏+𝒔𝒊𝒏𝜽
1 𝑐𝑜𝑠𝜃 1+𝑠𝑖𝑛𝜃
ԮΠ= ⟹a=
𝑎 1+𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃
1 𝑠𝑖𝑛𝜃
a = 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑐𝑜𝑠𝜃 ⟹ sec𝜃 + tan𝜃 ------ (1)
1
= sec𝜃 - tan𝜃 ------ (2)
𝑎

1
(1) – (2) ⟹ a - = sec𝜃 + tan𝜃 - (sec𝜃 – tan𝜃)
𝑎
𝑎 2 −1
= sec𝜃 + tan𝜃 - sec𝜃 + tan𝜃
𝑎
𝑎 2 −1
= 2 tan𝜃 ------ (3)
𝑎
a 2 +1
= 2 sec𝜃 ------ (4)
a
𝑎 2 −1 𝑡𝑎𝑛𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜃
(3) / (4) ⟹ = = 𝑐𝑜𝑠𝜃 × 𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑎 2 +1 𝑠𝑒𝑐𝜃
𝑎 2 −1
∴ 𝑎 2 +1 = sin𝜃
9. cos𝜽 + sin 𝜽 = 𝟐 cos𝜽 cos𝜽 – sin𝜽 = 𝟐 sin 𝜽 vd ã%áf.
ԮΠϥbghGJ, cos𝜃 + sin 𝜃 = 2 cos𝜃 v‹gij ÏUòwK« t®¡f¥gL¤Jf.
(cos𝜃 + sin 𝜃)2 = ( 2 cos𝜃)2
cos2𝜃 + sin2𝜃 + 2 sin𝜃 cos𝜃 = 2 cos2𝜃
2 cos2𝜃 - cos2𝜃 - sin2𝜃 =2sin 𝜃 cos𝜃
cos2𝜃 - sin2𝜃 =2sin 𝜃 cos𝜃
(cos𝜃 + sin 𝜃) (cos𝜃 - sin 𝜃) = 2sin 𝜃 cos𝜃
2sin 𝜃 cos 𝜃 2sin 𝜃 cos 𝜃
cos𝜃 - sin 𝜃 = = = 2 𝑠𝑖𝑛𝜃
cos 𝜃+𝑠𝑖𝑛𝜃 2cos 𝜃

Mfnt, cos𝜃 - sin 𝜃 = 2 𝑠𝑖𝑛𝜃. (Vbdåš cos𝜃 + sin 𝜃 = 2 𝑐𝑜𝑠𝜃)


10. xUt®, nfhòu¤ÂèUªJ éy» flèš br‹W bfh©oU¡F« glF x‹iw, nfhòu¤Â‹
c¢ÁæèUªJ gh®¡»wh®. bjhiyéåš glF ÏU¡F«nghJ, glif mt® 60 °
Ïw¡f¡nfhz¤Âš fh©»wh®. 10 édhofŸ fê¤J Ïw¡f¡nfhz« 45° Mf khW»wJ
våš, glF bršY« ntf¤Âid¤ (».Û/kâæš) njhuakhf fz¡»Lf. nkY« glF
ãiyahd j©Ùçš brš»wJ vd¡ fUJf. ( 𝟑 = 𝟏. 𝟕𝟑𝟐)
ԮΠAB v‹gJ nfhòu« v‹f.
C k‰W« D v‹gd glF ÏU¡F« ãiyf Ÿ v‹f. gl¤ÂèUªJ

9750827997 96
∠ XAC = 60° = ∠ACB k‰W«
∠ XAD = 45° = ∠ADB, BC = 200Û
𝐴𝐵
br§nfhz K¡nfhz« ABC –š tan60° = 𝐵𝐶
𝐴𝐵
3 = 200 ÏÂèUªJ = 200 3 ----- (1 )
br§nfhz K¡nfhz« ABD –š
𝐴𝐵 200 3
tan45° = 𝐵𝐷 ÏÂèUªJ, 1 = -- (1 )... èUªJ
𝐵𝐷
vdnt, BD= 200 3
Ï¥nghJ, CD = 200 3 - 200
= 200 ( 3 - 1) = 146.4
CD v‹w bjhiyit gaâ¡f¤ njit¥gL« neu« 10 édhofŸ, vd¡
bfhL¡f¥g£LŸsJ.
mjhtJ, 146.4 Û bjhiyit 10 édhofëš glF fl¡»wJ.
146.4
vdnt, gl»‹ ntf« = bjhiyÎ = 10
fhy«
3600
= 14.64 Û/é. ÏÂèUªJ 14.64 x 1000 ».Û / kâ
= 52.704 ».Û/ kâ.
gæ‰Á¡fhf
2 MARKS
1+𝑠𝑖𝑛𝜃
1. = sec𝜃 + 𝑡𝑎𝑛𝜃 K‰bwhUikia ã%áfΫ.
1−𝑠𝑖𝑛𝜃
2. sec6𝜃 = tan6𝜃 + 3tan2𝜃𝑠𝑒𝑐2𝜃 + 1 K‰bwhUikia ã%áfΫ.
𝑠𝑒𝑐𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜃
3. - 𝑐𝑜𝑠𝜃 = cot𝜃 v‹gij ã%áfΫ.
𝑠𝑖𝑛𝜃
4. 50 3 Û cauKŸs xU ghiwæ‹ c¢ÁæèUªJ 30 ° Ïw¡f¡nfhz¤Âš
jiyæYŸs k»GªJ x‹W gh®¡f¥gL»wJ våš, k»GªÂ‰F« ghiw¡F«
ÏilnaÍŸs bjhiyit¡ fh©f.
5. 20 Û cauKŸs f£ll¤Â‹ c¢Áæš xU éisah£L Åu® mk®ªJbfh©L
jiuæYŸs xU gªij 60 ° Ïw¡f¡nfhz¤Ây fh©»wh® våš, f£ll
mo¥gF¡f« gªÂ‰F« ÏilnaÍŸs bjhiyit¡ fh©f. ( 3 = 1.732).
5 MARKS
1. sin𝜃 (1 + 𝑠𝑖𝑛2 𝜃) = 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 våš 𝑐𝑜𝑠 6 𝜃 - 4𝑐𝑜𝑠 4 𝜃 + 8𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 = 4 v‹gij ã%áfΫ
2. xU fy§fiu és¡f¤Â‹ c¢ÁæèUªJ vÂbu® g¡f§fëš cŸs Ïu©L f¥gšfŸ
30° k‰W« 60° Ïw¡f¡nfhz¤Âš gh®¡f¥gL»‹wd. fy§fiu és¡f¤Âd cau« h Û.
ÏU f¥gšfŸ k‰W« fy§fiu és¡f¤Â‹ mo¥gF M»ait xnu ne®nfh£oš
4𝑕
mik»‹wd våš, Ïu©L f¥gšfS¡F Ïil¥g£l bjhiyÎ Û vd ã%áf.
3
3. 66 Û caukhdmL¡Fkho¡ FoæU¥Ã‹ c¢ÁæèUªJ xU és¡F¡ f«g¤Â‹ c¢Á
k‰W« moæ‹ V‰w¡nfhz« k‰W« Ïw¡f¡nfhz« Kiwna 60 ° , 30 ° våš
ËtUtdt‰iw¡ fh©f. (i) és¡F¡ f«g¤Â‹ cau«. (ii) és¡F¡ f«g cau¤Â‰F«
mL¡Fkhoæ‹ cau¤Â‰F« ÏilnaÍŸs é¤Âahr« (iii) és¡F¡ f«g¤Â‰F«
mL¡Fkho¡f« Ïilna cŸs bjhiyÎ ( 3 = 1.732)
4. 60 Û cauKŸs fy§fiu és¡f¤Â‹ c¢ÁæèUªJ xUt® flšk£l¤ÂYŸs ÏU
f¥gšfis Kiwna 28° k‰W« 45° Ïw¡f¡nfhz¤Âš gh®¡»wh®. xU f¥gš k‰bwhU

9750827997 97
f¥gY¡F¥ Ëdhš xnu Âiræš fy§fiu és¡f¤Jl‹ ne®nfh£oš cŸsJ våš,
Ïu©L f¥gšfS¡F« ÏilnaÍŸs bjhiyit¡ fh©f. (tan28° = 0.5317).

mséaš
2 MARKS
1. X® cUis tot¥ Ô¥ghæ‹ cau« 20 br.Û mo¥òw Mu« 14 br.Û våš, mj‹
bkh¤j òw¥gu¥ò fh©f.
ԮΠcUisæ‹ bkh¤j¥ òw¥gu¥ò = 2𝜋𝑟 (h + r) r.m
22
= 2x x 14 (20+14) = 2 x 22 x 2 x 34 = 2992 br.Û2
7
22
tisgu¥ò = 2𝜋𝑟h = 2 x x 14 x 20 = 1760 br.Û2
7

2. 88 r.br.Û tisgu¥òila xU ne®t£l cUisæ‹ cau« 14 br.Û våš,


cUisæ‹ é£l« fh©f.
ԮΠcUisæ‹ tisgu¥ò = 88 r.br.Û
22 88 7
2𝜋𝑟h = 88 ⟹ 2x x r x 14 = 88 ⟹ 2r = 14 x 22 ⟹2r = 2
7
cUisæ‹ é£l« = 2 br.Û

3. Ús« 3 Û k‰W« é£l« 2.8Û cila xU rk‹gL¤J« cUisia¡ bfh©L xU


nfh£l« rk‹gL¤j¥gL»wJ. 8 R‰Wfëš v›tsÎ gu¥ig cUis rk‹ brŒÍ«?
ԮΠé£l« d = 2.8 Û
Mu« r = 1.4 Û, cau« h = 3 Û
cUis xU R‰¿š rk‹gL¤J« gu¥ò = rk‹gL¤J« cUisæ‹ gu¥ò
22
= 2𝜋𝑟 h r.m = 2 x x 1.4 x 3
7
cUis xU R‰¿š rk‹gL¤J« gu¥ò = 26.4 r.Û
8 R‰Wfëš rk‹gL¤j¥gL« bkh¤j¥ gu¥ò = 8 x 26.4 = 211.2Û2

4. 704 r.br.Û bkh¤j¥ òw¥gu¥ò bfh©l xU T«Ã‹ Mu« 7 br.Û våš mj‹
rhÍau« fh©f.
ԮΠT«Ã‹ bkh¤j¥ òw¥gu¥ò = 704 r.br.Û
𝜋𝑟 (𝑙 + r) = 704
22
x 7 (𝑙 +7) = 704
7
704 64
𝑙+7 = 22 = = 32
2
𝑙+7 = 32, 𝑙 = 32 – 7 = 25 br.Û

5. rhÍau« 19 br.Û bfh©l T«ò tot¡ Tlhu¤Âš ehšt® cŸsd®. xUtU¡F 22


r.br.Û gu¥ò njit våš Tlhu¤Â‹ cau¤ij¡ fz¡»lΫ.`
ԮΠxUtU¡F njitahd gu¥ò = 22 r.br.Û
4 egU¡F njitahd gu¥ò = 4 x 22 = 88 r.br.Û
22
𝜋𝑟2 = 88 ⟹ x 𝑟2 =88
7

9750827997 98
7
𝑟2 = 88 x 22 = 28 br.Û
𝑙 = 19 br.Û ⟹ 𝑙 2 = 361 br.Û
h = 𝑙 2 − 𝑟 2 = 361 − 28 = 333
T«Ã‹ cau« = 18.25 br.Û
6. xU nfhs¤Â‹ òw¥gu¥ò 154 r.Û våš, mj‹ é£l« fh©f.

ԮΠnfhs¤Â‹ òw¥gu¥ò = 154 r.Û


22
4𝜋𝑟2 = 154 ⟹ 4x x 𝑟2 = 154
7
154 7 7
𝑟2 = x 22 = 2
4
7 7
nfhs¤Â‹ Mu«, r = br.Û ; nfhs¤Â‹ é£l« d = 2Û
2

7. xU nfhs tot të¡ T©oDŸ (Balloon) fh‰W cªj¥gL«nghJ mj‹ Mu« 12


br.Û èUªJ 16 br.Û Mf caU»wJ. ÏU òw¥gu¥òfë‹ é»j« fh©f.
ԮΠr1 k‰W« r2 të¡T©o‹ Mu§fŸ v‹f.
𝑟1 12 3
= 16 =
𝑟2 4
4𝜋𝑟 2 𝑟12 𝑟1 2 3 2 9
òw¥gu¥òfë‹ é»j« = 4𝜋𝑟12 = = = = 16
2 𝑟22 𝑟2 4
òw¥gu¥òfë‹ é»j« = 9 : 16

8. xU ©k miu¡nfhs¤Â‹ mo¥gu¥ò 1386 r.Û våš mj‹ bkh¤j¥ òw¥gu¥ig¡


fh©f.
ԮΠ©k miu¡nfhz¤Â‹ mo¥gu¥ò, 𝜋𝑟2 = 1386 r.Û
2
miu¡nfhz¤Â‹ bkh¤j¥gu¥ò = 3 𝜋𝑟 =3 x1386=4158 r.Û

9. X® T«Ã‹ Ïil¡f©l¢ rhÍau« 5 br.Û MF«. mj‹ ÏU Mu§fŸ 4 br.Û k‰W«


1 br.Û våš Ïil¡f©l¤Â‹ tisgu¥ig¡ fh©f.
ԮΠl = 5 br.Û, R = 4 br.Û r = 1 br.Û
Ïil¡f©l¤Â‹ tisgu¥ò = 𝜋 (R + r) l r.m
22 22×5×5 550
= 4+1 x5 = = = 78.57 r.br.Û
7 7 7

5 MARKS
1. 2.4 br.Û cauKŸs xU ©k cUisæ‹ é£l« 14 br.Û MF«. cUisæDŸ
mnj MuKŸs T«ò tot¡ FêÎ cUisæ‹ cau¤Â‰F V‰gL¤j¥gL»wJ våš
ÛjKŸs ©k¤Â‹ bkh¤j òw¥gu¥ò fh©f.
ԮΠh = 2.4 br.Û, d = 1.4 br.Û,
ÛjKŸs ©k¤Â‹ bkh¤j òw¥gu¥ò
= cUisæ‹ tisgu¥ò + T«Ã‹ tis¥gu¥ò + mo¥gu¥ò
= (2𝜋𝑟𝑕 + 𝜋𝑟𝑙 + 𝜋𝑟 2 ) r.m
= 𝜋𝑟 (2h + l + r) r.m
l= 𝑟 2 + 𝑕2 = (0.7)2 + (2.4)2 = 0.49 + 5.76 = 6.25= 2.5 br.Û
ÛjKŸs ©k¤Â‹ bkh¤j¥ òw¥u¥ò = 𝜋𝑟(2𝑕 + 𝑙 + 𝑟) r.m

9750827997 99
22
= × 0.7[2(2.4)+ 2.5 + 0.7)]
7
= 22 x 0.1 (4.8 + 2.5 + 0.7)
= 22 x 0.1 x 8.0 = 2.2 x 8 = 17.6 br.Û2
2. bjhê‰rhiyæ‹ cnyhf thë, T«ò Ïil¡f©l toéš cŸsJ. mj‹ nk‰òw,
mo¥òw é£l§fŸ Kiwna 10 Û, 4 Û MF«. mj‹ cau« 4 Û våš,
Ïil¡f©l¤Â‹ tisgu¥ò, bkh¤jgu¥ò fh©f.
ԮΠnkšé£l« = 10Û, Mu« R = 5 Û
Ñœé£l« = 4Û, Mu« r = 2Û
cau« h = 4Û
rhÍu« l = 𝑕2 + (𝑅 − 𝑟)2 = 42 + (5 − 2)2 = 16 + 9
= 25 = 5 Û ⟹ l= 5 Û
Ïil¡f©l¤Â‹ tisgu¥ò = 𝜋 (R + r) l r.m
22
= 5+2 x5
7
22
= × 7 × 5 = 110 Û2
7
Ïil¡f©l¤Â‹ bkh¤jgu¥ò = [𝜋 (R + r) l + 𝜋𝑅 2 + 𝜋𝑟 2 ]r.m
= 𝜋 [(R + r) l + 𝑅 2 + 𝑟 2 ]
22
= [(5 + 2) 5 + 52 + 22 ]
7

22 1408
= ( 35 + 25 + 4) = = 201.14 Û2
7 7
3. 45 br.Û cauKŸs X® Ïil¡f©l¤Â‹ ÏUòw Mu§fŸ Kiwna 28 br.Û, 7 br.Û
våš Ïil¡f©l¤Â‹ fd msit¡ fh©f.
ԮΠh = 45 br.Û, R = 28 br.Û, r = 7 br.Û
1
Ïilf©l¤Â‹ fdmsÎ = 𝜋𝑕[ 𝑅 2 +Rr + 𝑟 2 ] f.m
3
1 22 1 22
=3× × 45[ 28 +28× 7 + 72 ] = 3 ×
2
× 45[ 784 + 196 + 49 ]
7 7
1 22
=3× × 45 × 1029 = 22 x 15 x 147 = 48510 br.Û3
7
4. cau« 16 br.Û cila xU T«Ã‹ Ïil¡f©l toéš mikªj bfhŸfy‹ x‹¿‹
nk‰òw« Âwªj ãiyæš cŸsJ. Ñœ¥òw Mu« 8 br.Û k‰W« nk‰òw Mu« 20 br.Û
bfh©l bfhŸfyåš KGikahf¥ ghš ãu¥g¥gL»wJ. xU è£l® ghè‹ éiy `4
våš, ãu¥g¥gL« ghè‹ bkh¤j éiyia¡ fh©f.
ԮΠh = 16 br.Û, r = 8 br.Û, R = 20 br.Û,
1
Ïilf©l¤Â‹ fdmsÎ = 3 𝜋𝑕[ 𝑅 2 +Rr + 𝑟 2 ] f.m
1 22
=3× × 16[ 202 + 20(8)+ 82 ]
7
1 22
=3× × 16[400 +160+ 64 ]
7
1 22
=3× × 16 × 624 =10459.42 br.Û3
7
= 10.459 è£l®
1 è£l® ghè‹ éiy = ` 40
10.459 è£l® ghè‹ éiy = 10.459 × 40 = ` 418.36

9750827997 100
5. X® cUisæ‹ ÛJ X® miu¡nfhs« ÏizªjthW css xU bgh«ikæ‹ bkh¤j
cau« 25 br.Û MF«. mj‹ é£l« 12 br.Û våš, bgh«ikæ‹ bkh¤j òw¥gu¥ig¡
fh©f.
ԮΠé£l« d = 12 br.Û, r = 6 br.Û,
cUisæ‹ cau« h = 25 – 6 = 19 br.Û,
bgh«ikæ‹ bkh¤j òw¥gu¥ò
= cUisæ‹ tisgu¥ò + miu¡nfhz¤Â‹
tisgu¥ò + cUisæ‹ mo¥gu¥ò
= 2𝜋𝑟𝑕 + 2𝜋𝑟 2 + 𝜋𝑟 2 r.m
= 𝜋𝑟 (2h + 2r + r) = 𝜋𝑟 ( 2h + 3r)
22 22
= × 6 × 38 + 18 = × 6 × 56= =1056 br.Û2
7 7

6. ehj‹ c‹w bgh¿æš khzt® X® cUisæ‹ ÏUòwK« T«òfŸ


cŸsthW khÂç x‹iw cUth¡»dh®. khÂçæ‹ Ús« 12 br.Û
k‰W« é£l« 3 br.Û MF«. x›bthU T«Ã‹ cauK« 2 br.Û
ÏU¡Fkhdhš ehj‹ cUth¡»a khÂçæ‹ fd msit¡ fh©f.
Ô®Î
cUis é£l« d =3 br.Û, Mu« r=1.5 br.Û cau« h1 = 12 – (2+2) = 8 br.Û
3
T«Ã‹ cau« r = 2 br.Û, cau« h2 = 2 br.Û

khÂçæ‹ fdmsÎ = cUisæ‹ fdmsÎ + 2 T«Ã‹ fdmsÎ


1 1
= 𝜋𝑟 2 h1 + 2 3 𝜋𝑟 2 h2 = 𝜋𝑟 2 [h1 + 2 3 h2]
22 3 3 2 22 9 4
= × 2 × 2[8 + 3 × 2] = × 4[8 + 3]
7 7
99 28
= [ ] = 66 br.Û
14 3

7. é£l« 14 br.Û, cau« 8 br.Û cila xU ©k ne®t£l¡ T«ò, X® cŸÇl‰w


nfhskhf cUkh‰w¥gL»wJ. nfhs¤Â‹ btëé£l« 10 br.Û våš,
cŸé£l¤ij¡ fh©f.
ԮΠT«Ã‹ é£l« d =14 br.Û, Mu« r = 7 br.Û, cau« h = 8br.Û

cŸÇl‰w nfhs¤Â‹ btëé£l« =10 br.Û R=5 br.Û cŸé£l« d=?


cŸÇl‰w nfhs¤Â‹ fd msÎ = T«Ã‹ fd msÎ
4 1
𝜋(𝑅 3 − 𝑟 3 ) = 3 𝜋𝑟 2 𝑕
3
4 1
𝜋(53 − 𝑟 3 ) = 3 𝜋 x 7 x 7 x 8
3
7×7×8
125 − 𝑟 3 = ⟹ 125 − 𝑟 3 = 98
4
3 3 3
𝑟 = 27 ⇒𝑟 =3
r = 3; nfhs¤Â‹ cŸé£l«=2(r) = 2(3) = 6 br.Û

8. X® cŸÇl‰w miu¡nfhs X£o‹ c£òw k‰W« btë¥òw é£l§fŸ Kiwna 6 br.Û


k‰W« 10 br.Û MF«. mJ cU¡f¥g£L 14 br.Û é£lKŸs xU ©k
cUisah¡f¥g£lhš, m›ÎUisæ‹ cau« fh©f.
9750827997 101
ԮΠcŸÇl‰w miu¡nfhs« cUis
btëé£l« = 10 br.Û é£l« = 14 br.Û
Mu«, R = 5 br.Û Mu«, r = 7 br.Û
cŸé£l« = 6 br.Û cau«, h = ?
Mu«, r = 3 br.Û
cUisæ‹ fd msÎ = cŸÇl‰w miunfhz¤Â‹ fd msÎ
2
𝜋𝑟 2 𝑕 = 3 𝜋(𝑅 3 − 𝑟 3 )
2 2
𝜋x7×7 ×𝑕 = 3 𝜋(53 − 33 ) ⟹ 7 × 7 × h = 3 (125 − 27)
2 98
h =3× 7×7
4
cUisæ‹ cau«, h = 3 = 1.33 br.Û

9. 6 br.Û MuKŸs xU ‹k¡ nfhs« cU¡f¥g£L¢ Òuhd jokDŸs X® cŸÇl‰w


cUisahf kh‰w¥gL»wJ. cUisæ‹ btëMu« 5 br.Û cau« 32 br.Û våš
cUisæ‹ jokid¡ fh©f.
ԮΠnfhs« Mu«, r = 7 br.Û
cŸÇl‰w cUis btëMu« R = 5 br.Û, cau« h = 32, r =?
cŸÇl‰w cUisæ‹ fd msÎ = nfhs¤Â‹ fdmsÎ
4
𝜋 𝑅2 − 𝑟 2 𝑕 = 𝜋𝑟 3
3
4
𝜋(52 − 𝑟 2 )32 = 𝜋x6x6x6
3
4×6×6×6
(25 − 𝑟 2 ) = 3×32
25 - 𝑟 2 = 9 ⇒ 25 – 9 = 𝑟 2 ⇒ 𝑟 2 = 16 ⟹ r=4
cUisæ‹ jok‹ = R – r = 5 – 4 = 1 br.Û

10. ÒD Å£o‹ nkšãiy Ú®¤bjh£o cUis toéš cŸsJ. mj‹ Mu« 60 br.Û,
cau« 105 br.Û MF«. 2 Û × 1.5 Û × 𝟏 Û gçkhz§fis cila xU fd¢br›tf¡
Ñœãiy Ú® bjh£oæèUªJ Ú® cªj¥g£L nknyÍŸs cUis tot¤ bjh£o
KGikahf ãu¥g¥gL»wJ. bjhl¡f¤Âš Ñœ¤ bjh£oahš Ú® KGikahf
ÏU¥gjhf¡ fUJf. nkšãiy bjh£o¡F Ú® V‰¿a ÃwF ÛjKŸs Úç‹ fd
msit¡ fh©f.
ԮΠnkšãiy Ú®¤bjh£o (cUis) Mu«,r = 60 br.Û ,cau«,h = 105 br.Û
fdbr›tf« l = 2 Û = 200 br.Û, b = 1.5 Û = 150 br.Û, h=1 Û = 100 br.Û
Ñœãiy bjh£oæš ÛjKŸs Úç‹ fd msÎ
= Ñœãiy bjh£oæ‹ fdmsÎ (fdbr›tf«) –fdmsÎ (cUis)
= l x b x h - 𝜋𝑟 2 h
22
= 200 x 150 x 100 - x60x60x105
7
= 3000000 – 1188000
= 18,12,000 br.Û3 = 1812 è£l®

9750827997 102
11. 14 br.Û é£lKŸs FHhæèUªJ 15 ».Û/kâ v‹w ntf¤Âš 50 Û Ús« k‰W« 44Û
mfy« bfh©l xU br›tf tot¤ bjhloæDŸ j©Ù® ghŒ»wJ. v›tsÎ
neu¤Âš j©Ùç‹ k£l« 21 br.Û ¡F caU«.
ԮΠcUis(FHhŒ) fdbr›t¡bjh£o
é£l« = 14 br.Û Ús« = 50Û
Mu«, r = 7 br.Û mfy« , b= 44 Û
7 21
r = 100 Û cau« h = 100 Û
j©Ùç‹ ntf« = 15 ».Û / kâ = 15000 Û /kâ
T kâ neu¤Âš FHhŒ têna btëna‰w¥g£l j©Ùç‹ fd msÎ
= br›tf bjh£oæš ghŒ¢r¥g£l j©Ùç‹ fdmsÎFHhæ‹ FW¡F
bt£L gu¥ò x neu« x ntf« = l x b x h
𝜋𝑟 2 × T x ntf« = l x b x h
22 7 7 21
× × × T x 15000 = 50 x 44 x 100
7 100 100
22×21
T = 11 ×7 ×3 ;T = 2 kâneu«

12. 6 br.Û Mu«, 15 br.Û cau« bfh©l X® cUis tot¥ gh¤Âu« KGtJkhf
gå¡Tœ cŸsJ. mªj gå¡THhdJ, T«ò k‰W« miu¡nfhs« Ïizªj
tot¤Âš ãu¥g¥gL»wJ. T«Ã‹ cau« 9 br.Û k‰W« Mu« 3 br.Û våš,
gh¤Âu¤Âš cŸs gå¡TiH ãu¥g v¤jid¡ T«òfŸ njit?
ԮΠcUis T«ò miunfhz«
Mu« r = 6 br.Û Mu« r = 3 br.Û Mu« r = 3 br.Û
cau«, h = 15 br.Û cau«, h = 9 br.Û
. cUisæ‹ fd msÎ
gå¡Tœ ãu¥g njitahd T«òfë‹ v©â¡if = T«Ã‹ + miu¡nfhz¤Â‹
fdmsÎ fdmsÎ
𝜋𝑟 2 𝑕 𝜋𝑟 2 𝑕
= 1 2 = 1 2 2
𝜋𝑟 2 𝑕+ 𝜋𝑟 3 𝜋 𝑟 𝑕+ 𝑟 3
3 3 3 3
6×6×15
= 1 2
×𝟑×𝟑×𝟗 + ×𝟑×𝟑×𝟑
3 3
6×6×15
= 27+18
6×6×15
= = 12
45

13. X® miu¡nfhs tot¡ »©z¤Â‹ éë«ò tiuæš gH¢rhW ãu«ÃÍŸsJ. cau¤ijél


50Ð mÂf Mu« bfh©l cUis tot¥ gh¤Âu¤Â‰F¥ gH¢rhW kh‰w¥gL»wJ.
miu¡nfhs« k‰W« cUis M»at‰¿‹ é£l§fŸ rkkhdhš »©z¤ÂèUªJ
v›tsÎ rjÅj¥ gH¢rhW cUis tot gh¤Âu¤Â‰F kh‰w¥gL«?
ԮΠmiu¡nfhs« cUis
Mu« = r Mu« = r
1 3
r = h + 2𝑕 = 2𝑕
2 2 3 3 2 27 9
miunfhs¤Â‹ fdmsÎ = 3 𝜋𝑟 3 = 3 𝜋 𝑕 = 𝜋 𝑕3 =4 𝜋𝑕3
2 3 8
3 2 9 9
cUisæ‹ fdmsÎ = 𝜋𝑟 2 𝑕 = 𝜋 𝑕 𝑕 = 𝜋 × 4 𝑕2 𝑕 =4 𝜋𝑕3
2
100 Ð gH¢rhW kh‰w¥gL»wJ
9750827997 103
gæ‰Á¡fhf
2 Marks
1. xU nfhs«, cUis k‰W« T«ò M»at‰¿‹ Mu§fŸ rk«.
gl¤Â š cŸsgo T«ò k‰W « cUisæ‹ cau§fŸMu¤Â‰F
rk« våš, mt‰¿‹ tisgu¥òfë‹ é»j« fh©f.
2. ÏU nfhs§fë‹ Mu§fë‹ é»j« 4 : 7 våš, mt.¿‹ fd msÎfë‹ é»j«
fh©f.
3. xU ©k¡ nfhs« k‰W« ©k miu¡nfhs¤Â‹ bkh¤j¥ gu¥ò rkkhdjhf
ÏU¡Fkhdhš mt‰¿‹ fd msÎfë‹ é»j« 3 3 : 4 vd ã%Ã.
4. 12 br.Û MuKŸs X® mYäåa¡ nfhs« cU¡f¥g£L 8 br.Û MuKŸs X®
cUisahf kh‰w¥gL»wJ. cUisæ‹ cau« fh©f.
5. cau« 2 Û k‰W« mo¥gu¥ò 250 r.Û bfh©l X® cUisæ‹ fdmsit¡ fh©f.
5 Marks
1. xU kUªJ F¥Ã, X® cUisæ‹ ÏUòwK« miu¡nfhs« Ïizªj toéš cŸsJ.
F¥Ãæ‹ bkh¤j Ús« 12 ä.Û é£l« 3 ä.Û våš mš mil¡f¥gL« kUªÂ‹
fdmsit¡ fh©f.
2. cau« 2.4 br.Û k‰W« é£l« 1.4 br.Û bfh©l xU ©k cUisæš ÏUªJ mnj
é£lK« cauK« cŸs xU T«ò bt£o vL¡f¥g£lhš ÛjKŸs ‹k¤Â‹
fsmsÎ v›tsÎ fd br.Û MF«?
3. xU ©k¤Â‹ mo¥òw« 6 br.Û Mu« cila miu¡nfhs toéY« nk‰òu« 12
br.Û cauK« 6 br.Û MuK« bfh©l T«ò toéY« cŸsJ. KGtJ« Úuhš
ãu¥g¥g£l X® cUisæ‹ mo¥òu¤ij¤ bjhLkhW m¤Â‹k« it¡fgL«nghJ
bt¿naW« Úç‹ fd msit¡ fh©f. cUisæ‹ Mu« 6 br.Û, cau« 18 br.Û
vd¡ bfhŸf.
4. 7 br.Û g¡f msΟs firJu¤Â‹ ÛJ X® miu¡nfhs« gl¤Âš
cŸsathW bghU¤ÂÍŸsJ ©k¤Â‹ òw¥gu¥ò fh©f.
5. fd rJu¤Â‹ xU gFÂæš r myFfŸ é£lKŸs (fd rJu¤Â‹ g¡f
msé‰F¢ rkkhd)X® miu¡ nfhs«(gl¤Âš cŸsJnghy) bt£l¥g£lhš
ÛjKŸs ©k¤Â‹ òw¥gu¥ig¡ fh©f.
6. X® cUisæ‹ ÛJ X® Ïil¡f©l« ÏizªjthW mikªj xU
òdè‹ bkh¤j cau« 20 br.Û, cUisæ‹ cau« 12 br.Û, é£l« 12
br.Û MF«. Ïil¡f©l¤Â‹ nk‰òw é£l« 24 br.Û våš,
òdè‹ btë¥òw¥ gu¥ig¡ fz¡»Lf.
7. mUŸ jdJ FL«g éHhé‰F 150 eg®fŸ j§Ftj‰F xU Tlhu« mik¡»wh®.
Tlhu¤Â‹ mo¥gF cUis toéY« nk‰gF T«ò toéY« cŸsJ. xUt®
j§Ftj‰F 4 r.Û mo¥gF gu¥ò« 40f.Û fh‰W« njit¥gL»wJ. Tlhu¤Âš
cUisæ‹ cau« 8 Û våš, T«Ã‹ cau« fh©f.

****** ALL THE BEST ******

9750827997 104