Vous êtes sur la page 1sur 2

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5282 — Poz.

600

600
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 maja 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu korzystania przez ˝o∏nierzy


zawodowych, ma∏˝onków i dzieci pozostajàcych na ich utrzymaniu z bezp∏atnych przejazdów
oraz innych Êwiadczeƒ socjalno-bytowych

Na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrze- wych w formie kolonii, obozów i zimo-
Ênia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodo- wisk, w tym równie˝ po∏àczonego z le-
wych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z póên. zm.1)) zarzàdza czeniem albo pobytem na leczeniu sa-
si´, co nast´puje: natoryjnym;
2) dop∏aty do turnusów rehabilitacyjnych
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej dzieci ˝o∏nierzy zawodowych;
z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie szczegó∏owych wa-
runków i trybu korzystania przez ˝o∏nierzy zawodo- 3) dop∏aty do wypoczynku w ramach pro-
wych, ma∏˝onków i dzieci pozostajàcych na ich utrzy- gramu „Tanie wczasy”;
maniu z bezp∏atnych przejazdów oraz innych Êwiad- 4) pe∏nego pokrycia kosztów wypoczyn-
czeƒ socjalno-bytowych (Dz. U. Nr 135, poz. 1452 ku dzieci ˝o∏nierza zawodowego.
i Nr 218, poz. 2213 oraz z 2006 r. Nr 86, poz. 598) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany: 2. ˚o∏nierzom zawodowym przys∏uguje
uprawnienie do ulgowych przejazdów
1) w § 1 w pkt 2 dodaje si´ lit. e w brzmieniu: Êrodkami publicznego transportu zbioro-
wego kolejowego.”;
„e) wykup uprawnieƒ do ulgowych przejazdów
publicznymi Êrodkami komunikacji.”; 4) w § 12:
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
2) uchyla si´ § 6;
„1. WysokoÊç dofinansowania, o którym mowa
3) § 11 otrzymuje brzmienie: w § 11 ust. 1 pkt 1, jest uzale˝niona od wy-
ra˝onej w procentach relacji Êredniego mie-
„§ 11. 1. ˚o∏nierzowi zawodowemu oraz jego ma∏- si´cznego dochodu ˝o∏nierza zawodowego
˝onkowi i dzieciom pozostajàcym na jego i cz∏onków jego rodziny, przypadajàcego na
utrzymaniu przys∏uguje prawo do korzy- osob´ w rodzinie ˝o∏nierza, za okres 12 mie-
stania z nast´pujàcych rodzajów Êwiad- si´cy kalendarzowych poprzedzajàcych
czeƒ socjalno-bytowych: dzieƒ wniesienia op∏aty, do najni˝szego
1) dofinansowania zorganizowanego wy- uposa˝enia zasadniczego ˝o∏nierza zawodo-
poczynku dzieci ˝o∏nierzy zawodo- wego i wynosi odpowiednio:

Âredni miesi´czny dochód przypadajàcy WysokoÊç dofinansowania w procentach,


na osob´ w rodzinie ˝o∏nierza ustalany ustalona od ceny skierowania
w procentach od najni˝szego uposa˝enia
zasadniczego ˝o∏nierza zawodowego na pierwsze dziecko na drugie i nast´pne dziecko

do 30 80 90
powy˝ej 30 do 45 60 70
powy˝ej 45 do 65 40 50
powy˝ej 65 nie przys∏uguje

2. Âredni miesi´czny dochód, o którym mowa obliczenia podatku na zasadach ogólnych


w ust. 1, uwzgl´dnia dochody ˝o∏nierza za- na podstawie przepisów o podatku docho-
wodowego, jego ma∏˝onka oraz dzieci, wy- dowym od osób fizycznych, pomniejszone
mienione w ust. 4, stanowiàce podstaw´ o nale˝ny podatek dochodowy od osób
fizycznych, sk∏adki na ubezpieczenie spo-
———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. ∏eczne i zdrowotne, z zastrze˝eniem ust. 2a.
z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. W odniesieniu do osób prowadzàcych dzia-
Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, ∏alnoÊç pozarolniczà za dochód przyjmuje
poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107, si´ wysokoÊç dochodu z dzia∏alnoÊci stano-
poz. 732 i Nr 176, poz. 1242. wiàcej podstaw´ opodatkowania na podsta-
Dziennik Ustaw Nr 94 — 5283 — Poz. 600

wie przepisów o zrycza∏towanym podatku dochód na osob´ w rodzinie — za okres


dochodowym od niektórych przychodów 12 miesi´cy kalendarzowych poprzedzajàcych
osiàganych przez osoby fizyczne, pomniej- miesiàc, w którym ˝o∏nierz z∏o˝y∏ wniosek o za-
szony o nale˝ny zrycza∏towany podatek do- kwalifikowanie do programu — nie przekracza
chodowy, sk∏adki na ubezpieczenie spo∏ecz- 50 % kwoty najni˝szego uposa˝enia zasadni-
ne i zdrowotne.”, czego ˝o∏nierza zawodowego. Jego wysokoÊç
jest ustalana w sposób, o którym mowa w § 12
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu: ust. 2 i 2a.”;
„2a. Do dochodu ˝o∏nierza zawodowego nie do-
licza si´ dochodu ma∏˝onka lub dzieci, któ- 7) w § 15:
rzy w dniu wniesienia op∏aty nie uzyskujà a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
dochodu z tytu∏u stosunku pracy, stosunku
s∏u˝bowego, umowy cywilnoprawnej oraz „1. Pe∏ne pokrycie kosztów wypoczynku dziecka
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej.”, ˝o∏nierza zawodowego, o którym mowa
w § 11 ust. 1 pkt 4, przyznaje si´ w przypad-
c) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie: ku, gdy dochód na osob´ w rodzinie za
„4. Dofinansowanie, o którym mowa w § 11 okres 12 miesi´cy kalendarzowych poprze-
ust. 1 pkt 1, mo˝e byç przyznane nie cz´Êciej dzajàcych miesiàc, w którym ˝o∏nierz z∏o˝y∏
ni˝ dwa razy w roku kalendarzowym, z za- wniosek o zakwalifikowanie na wypoczynek,
strze˝eniem § 16 ust. 2, na ka˝de dziecko po- nie przekracza 40 % najni˝szego uposa˝enia
zostajàce na utrzymaniu ˝o∏nierza zawodo- zasadniczego ˝o∏nierza zawodowego.”,
wego. b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
5. Wyp∏ata dofinansowania, o którym mowa „3. Dochód, o którym mowa w ust. 1, jest usta-
w § 11 ust. 1 pkt 1, nast´puje na wniosek lany w sposób, o którym mowa w § 12 ust. 2
˝o∏nierza zawodowego, do którego za∏àcza i 2a. Przepisy § 12 ust. 7 i 8 stosuje si´ odpo-
si´ dowód wniesionej op∏aty, potwierdzenie wiednio.”,
pobytu dziecka przez organizatora na wypo-
czynku lub leczeniu oraz dokumenty po- c) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
twierdzajàce wysokoÊç dochodów w rodzi- „4. Wypoczynek z pe∏nym pokryciem jego kosz-
nie, z tym ˝e dochodów uzyskanych w jed- tów organizuje si´ w formie kolonii i obo-
nostce wojskowej dokonujàcej wyp∏aty nie zów w okresie letnim w wojskowych oÊrod-
dokumentuje si´.”, kach wypoczynkowych, dla dzieci ˝o∏nierzy
d) ust. 8 otrzymuje brzmienie: zawodowych, o których mowa w § 12
ust. 4.”;
„8. ˚o∏nierzowi zawodowemu wyznaczonemu
na stanowisko s∏u˝bowe w instytucji cywil- 8) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
nej, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, „2. W razie skorzystania z jednego ze Êwiadczeƒ,
oraz w jednostkach organizacyjnych podle- o których mowa w ust. 1, dzieci ˝o∏nierzy za-
g∏ych Ministrowi Obrony Narodowej lub wodowych mogà skorzystaç w danym roku ka-
przez niego nadzorowanych nieb´dàcych lendarzowym tylko raz z dofinansowania okre-
jednostkami bud˝etowymi, a tak˝e przedsi´- Êlonego w § 11 ust. 1 pkt 1.”;
biorstwach paƒstwowych, dla których jest
on organem za∏o˝ycielskim, dofinansowa- 9) po § 16 dodaje si´ § 16a w brzmieniu:
nie, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, wy- „§ 16a. 1. Uprawnienie, o którym mowa w § 11
p∏aca dowódca jednostki wojskowej, w któ- ust. 2, przys∏uguje w przypadku wykupu
rej ˝o∏nierz zawodowy pozostaje na zaopa- ulgowych przejazdów Êrodkami publicz-
trzeniu logistycznym, w terminie 30 dni od nego transportu zbiorowego kolejowe-
dnia z∏o˝enia wniosku.”; go od przewoênika.
5) w § 13 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu: 2. Uprawnienie do ulgowych przejazdów
„3. W przypadku gdy dziecko, o którym mowa Êrodkami publicznego transportu zbio-
w ust. 1, wymaga sta∏ej indywidualnej opieki rowego kolejowego w szczególnoÊci
rodzica, prawnego opiekuna bàdê innej osoby mo˝e przys∏ugiwaç ˝o∏nierzom zawodo-
uprawnionej do opieki podczas pobytu na tur- wym doje˝d˝ajàcym do miejsca pe∏nie-
nusie rehabilitacyjnym, na wniosek ˝o∏nierza nia s∏u˝by, w tym korzystajàcym z pra-
zawodowego przyznaje si´ dop∏at´ w wysoko- wa do przejazdu, o którym mowa w § 7,
Êci 40 % poniesionych przez opiekuna kosztów Êrodkami publicznego transportu zbio-
zakwaterowania i wy˝ywienia. Dop∏ata ta nie rowego kolejowego, którzy zadeklaro-
mo˝e byç jednak wy˝sza ni˝ 60 % kwoty, o któ- wali ch´ç posiadania tego uprawnie-
rej mowa w § 12 ust. 3.”; nia.”.
6) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
„2. Z dop∏aty w ramach programu, o którym mo- 14 dni od dnia og∏oszenia.
wa w ust. 1, mo˝e korzystaç rodzina ˝o∏nierza
zawodowego, w której przeci´tny miesi´czny Minister Obrony Narodowej: B. Klich