Vous êtes sur la page 1sur 6

Păstor-mi-este Domnul

SATB Choir and Piano

Music and Lyrics by


Thomas Koschat and James Montgomery
q = 70
# 3
& 4 ∑ ∑ ∑ Ó œ œ
S.A.
œ œ
Păs - tor mi'es - te

# 3 œœ ˙˙ œœ ˙˙ œœ ˙˙ œœ ˙˙ œœ
& 4 Ó œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ
œœ œ œœ œ
Piano

?# 3 œœœ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ
4 œ œ œ œ œ œ
6
#
& œ j œ ˙ œ œ j
œ. œ œœœœ œ œ œ œ œ. œ
S.A.

Dom -nul eu lip - să nu duc; prin văi la pă - şu - ne cu


# ˙ œ ˙ œœ ˙ œ œ ˙
Œ ˙˙ œœ œœ
6

& ˙˙ œœ ˙˙ œ Ó œœ

œœœ œ œ œ œ
Pno.

?# œ œ œ œœ œ
œ œ œ œ œœ œœ
œ œ œ œ
11
# Πj
S.A. & œœ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ nœ
El eu mă duc. Mă poar-tă la a - pe ce lin şo - po -
# œœ ˙˙ œœ ˙˙ œœ ˙˙ œœ ˙˙ nœ
œ œœœ
11

& œœœ Ó œ ˙ n œœ
œ ˙ œ ˙ œ ˙
œ œ œœ œ œœ
Pno.
œ œœ œ œœ œ
?# œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
17
# œ
œ œ . œj œ
& ˙ œ œ ˙ œœ œœ œœ œœ œœ
S.A.
œ œ œ œ œ œ ˙
tesc, pă - zit şi în pa - ce eu mă o - dih - nesc, pă - zit şi în
# ˙˙˙.. ˙˙œ œ œœ œœ œœ œœœ œœ œœœ œœ ˙˙ ..œ œ œ
17

& ˙. œ ˙ œ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ
œ
‰̇ .J œ
œœœ œ œ œ œ Jœ œ œ œ
Pno.

?# œ œ ˙˙ œœ œ œœ œœ œœ
œœ œ #œ œ
J
œ œ
#
j œ
23

& œœ œ œœ ˙ .. ˙ .. ∑ ∑
S.A.
œœ .. œœ œ œ
pa - ce eu mă o - dih - nesc.

T.B.
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó œ
Şi

# œœ œœ ˙˙ œœ ˙˙ œœ
œ œ œœœœ œ ˙ œ ˙
23

& œ œœ œœ ˙˙ œœ ˙˙ œœ ˙˙ œ ˙ œ
œœ œ˙ œ
œ ˙
œ œœ œ œœœ
Pno.
œ œ
?# œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ

?# œ œ œ j œ ˙ œ œ
œ œœœœ œ œ
29

T.B. œ œ. œ
chiar va - lea mor - Ńii de'ar fi s'o stră - bat, când Tu eşti cu
# ˙˙
29
œœ ˙˙ œœ ˙˙ œœ ˙
Œ ˙˙ Ó
œœ œ
& ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ

œ œ œ
Pno.
œ œ œ
?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
œ œ œœ
œ œ œ œ

?# œ j œ œ œ
œ œœœ œ œ
34

T.B.
œ. ˙ œ Œ œ
mi - ne sunt ne - în - fri - cat. M'a - tingi cu nu -
# ˙ œœ œ œœ ˙˙ œœ ˙˙ œœ
œœ
34

& œ œ œ œœœ Ó œ ˙
œ ˙ œ
œ œ œ œ œ œ œ
Pno.

?# œœ œ œ œ œ
œ œ œœ œ œ
œ œ œ œ œ œ

3
œœ œ œ. œ
?# œ œ œ œ nœ ˙ œ œœ œœ œ œ.
39

œ. œ
J J
T.B.

ia - ua şi to - ia - gul Tău, mă'n - deam-nă pe dru-muri fe -


# ˙ œ ˙ nœ ˙˙˙.. ˙˙œ œœ œ œœ œœ
œ œœœ
39

& ˙˙ œœ ˙˙ n œœ ˙. œ ˙ œ œœ œœ

œœœ œ œ œ œ œ œ œ Jœ
Pno.

?# œœ œ œ œ œ
œœ œœ œ œ #œ œ
J

? # œœ œ œ ˙ œœ œœ œ œœ œœ œ
œ
œ.
œ.
œ œ œ œœ
œ
44

œ œ ˙ œ œ
J
T.B.

ri - te de rău, mă'n - deam-nă pe dru - muri fe - ri - te de


# œœ
44
œœœ œœ ˙˙ .. œ œ œ œ œ œœœœ œœ œœ
& œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ˙ œ œ œœ œœ
‰̇ . J œ œ ˙
œ
Pno.

? # œ œ œ œœ ˙˙ œœ œ œœ œ œ œ ˙ œ œ œ
œ œ œ œ

49
# Ó
& ∑ ∑ ∑ œ œœ œœ
Ó œ œ
S.A.

Ó
Tu ma - sa'mi în -
? # ˙. ˙˙.. œœ œœ œœ
∑ œ
Ó
T.B.

rău.

# ˙˙˙ œœ ˙˙ œœ œ œ œ œ
œœ ˙˙ œœ ˙˙ œ œ
49

& ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ

œ œœœ œœ œœ
Pno.
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
?# œœ
œ œ œ
œ œ œ œ

4
54
#
& œœ j œ œ œ œ œ œ ˙˙ œ œœ œœ œœ œœ j
œ. œ œ .. œ
S.A.

J J
tinzi chiar când duş - ma - nii vin, cu bi - ne - cu - vân- tări pa-
œœ .. œ œœ ˙ œ œ œ œœ
? # œœ œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ ..
T.B.
J œ œ ˙ J
j
# œ ‰ œœ
œ œ œ ˙. œ œ œœ œœ .. œœ
œœ œœœ
54

& œ œ œ œ œ œ œ ˙ . œ
œ œ œ. œ
œ œ œ œ ˙˙ . œ œ œ J
.
œ
Pno.

? # œœœ œœ .. œœ œ œ œœ ˙ .. œ œ J
J
œ œ œ ˙ j œ œ Jœ œJ
œ

59
# j
& œœ œ œœ œœ œœ œœ n œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ .
S.A.

.
ha - rul mi'e plin. Mă ungi ca pe'un re - ge cu sfânt unt - de -
œ œ j œ #œ
? # œœ œ œœ œ ˙ œ œœ œ œ œ. œ œ
T.B.
˙ œ œ œ œ. œ œ œ œ

# œœ œœ œœœ œœ ˙œ̇œ . ˙ œ œ œ œ
œ œœœ œ œ
59

& œ œ œ . ˙ œ œœ œ œ nœ
œ œ
Pno.
œ œ ˙ œ œœ œœ ˙.
?# œ œ ˙ .. œ œ #œ
œ œ œ œ œ
œ œ ˙

5
#
j œ
64

& ˙œ œ œœ œœ œœ ˙œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œ
S.A.

lemn ca semn al cin - sti - rii şi'al dra - gos - tei semn, ca

œ œ
?# œ œ œ œ
œ
œ œ
œ #œ
œœ œœ .. œœ œ
œ œ #œ
˙˙ œ
T.B.
˙ J

# œœœ œ œœ œ œœœœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ
œ œœ .. œœ œœ œœ # œœ
64

& œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
œ ˙ J œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ bœ œ œ
Pno.

? # œ˙ . œ ˙
˙
œ
#œ œ
œ
œ
œ J
˙. J

# j U
œœ
69 rit.

S.A. & œœ # œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ ˙˙ .. ˙˙ ..
semn al cin - sti - rii şi'al dra-gos - tei semn.

œ œ œ œ U
? # œœ œ
œ œ
œ
œ.
œ. œ œ œ
œ
œ
˙˙ .. ˙
˙
T.B.
œ J ˙. ˙
œ œ œ œ œ ˙ U
# œœ
69
œ œœœ œ˙ œ œ œ œ ˙˙˙ œœ ˙˙ œœ
& œœ # œœœ œ ˙œ .. œ ˙ œ
œ œ œ œ œœ œœ œœ
œ œ œ Uœ œ
Pno.

?# œ œ œ œœ œ
œ œ œ
œ œ œ œœ