Vous êtes sur la page 1sur 2

L’Acord de la Junta Electoral Central de 3 de gener de 2020, excedint palmàriament les

competències que l’Administració electoral té atribuïdes legalment, va pretendre deixar


sense efecte la credencial de diputat del M. H. Sr. Quim Torra i Pla.
A la vista d’aquest acord, el Ple del Parlament, que d’acord amb l’article 72.1 del
Reglament del Parlament és l’òrgan suprem de la Cambra, va aprovar la Resolució
694/XII, que ratifica el M. H. Sr. Quim Torra i Pla com a diputat del Parlament i com a
president de la Generalitat. Aquesta resolució, que d’acord amb la jurisprudència del
Tribunal Constitucional té valor jurídic, no ha estat objecte de cap impugnació.
Com es desprèn de l’informe dels Serveis Jurídics del Parlament de 14 de gener de
2020, l’Acord de la Junta Electoral Central de 3 de gener de 2020 és un acte radicalment
nul, que vulnera greument l’autonomia i la inviolabilitat de la Cambra, que vulnera els
drets del M. H. Sr. Quim Torra i Pla com a diputat d’aquest Parlament, i que per tant
també vulnera els drets de totes les ciutadanes i tots els ciutadans de Catalunya. Per
aquesta raó, el mateix 14 de gener de 2020, la Mesa del Parlament va acordar interposar
recurs contenciós-administratiu contra l’Acord de la Junta Electoral Central de 3 de
gener de 2020.
L’Acord de la Junta Electoral Central de 23 de gener de 2020 requereix ara el president
del Parlament perquè executi l’Acord de 3 de gener de 2020. Aquest nou acord, pels
mateixos motius, és també radicalment il·legal i nul, i constitueix una manifestació
encara més greu de l’autonomia i la inviolabilitat d’aquest Parlament. En aquest sentit,
cal recordar que el Parlament en cap cas no és un òrgan administratiu en el sentit de
l’article 39.4 de la Llei 39/2015, i que la declaració de cessament de qualsevol diputat
és una qüestió estrictament parlamentària.
Per aquest motiu, és procedent la interposició del corresponent recurs contenciós-
administratiu també contra l’Acord de la Junta Electoral Central de 23 de gener de 2020,
amb aplicació, per analogia, del que preveuen l’article 39.5 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Per últim, cal recordar que, d’acord amb l’article 249.1 del Reglament del Parlament, «el
secretari general del Parlament, sota la direcció del president i de la Mesa del Parlament,
és el cap superior de tot el personal i de tots els serveis del Parlament i compleix les
funcions tècniques de suport i d’assessorament dels òrgans rectors del Parlament,
assistit dels lletrats del Parlament».
Les instruccions dictades pel secretari general del Parlament amb data 27 de gener de
2020 pretenen fer efectius els Acords de la Junta Electoral Central de 3 i 23 de gener de
2020, de manera que contravenen igualment l’ordenament jurídic i també la Resolució
694/XII. Per tant, són igualment nul·les de ple dret i tampoc no poden produir cap efecte,
raó per la qual aquest acord les revoca expressament i íntegra.
Per això, la Mesa, de conformitat amb el que preveu l’article 37.1 del Reglament del
Parlament, acorda:

1. Deixar sense efecte les instruccions dictades pel secretari general del Parlament
amb data 27 de gener de 2020.

2. Confirmar la condició de diputat del M. H. Sr. Quim Torra i Pla.


3. Requerir la Junta Electoral Central perquè anul·li el seu Acord de 23 de gener de
2020, d’acord amb el que preveuen l’article 39.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 44
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-
administrativa, prèviament a la interposició del corresponent recurs contenciós-
administratiu.

4. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2020.