Vous êtes sur la page 1sur 2

Composed byVehnee Saturno

Arranged by Louie Ocampo

Slowly with feelings


SALAMAT MARIA Words by Jovito Cariño
Sung by Basil Valdez
BASIL VALDEZ Transcribed by Gerard A. Lao
q = 80
Ebsus4 Eb Abm6/Eb Ebsus4 Eb Abm6/Eb

b b b 4 œ»»» œ»»» _»»œ


» œ»»
» œ»» œ»» ˙»» »»»œ œ»» _»»œ
» œ»»
» œ»» »œ» ˙»» »»»œ œ»»»
4 »
====================================
& l
»
l
» Œ »
l
» »
l
» Œ
=l
Eb/Bb Abm6/F Eb

b b b œ»»» »œ» ˙»
‰ . «« «« ˆ«««
_œ»»»
Fm7
w »»˙
œ»» «« Œ »œ»» n˙»»»» » »»
& » «
ˆ «
====================================
«
ˆ« l w » l ww l ˙»»˙» ˆ« ˆ« =l
k »»œ
»»
Ebsus4 Abm6/Eb Ebsus4 Db/Eb
b b «« «« «« « «« «« «« « « « « «« Œ « «£ «« «« «« «« «« «« «« «« « « « ««
sa la - wak

b ˆ« ˆ« ˆ.« ««ˆ ˆ« ˆ« ˆ« . ˆ«« l «ˆ« ˆ«« ˆ«« ˆ« «ˆ« ««ˆ «ˆ l ˆ« ˆ« ˆ.«« ˆ«« ˆ« ˆ« ˆ.« ˆ«« l «ˆ« ««ˆ ˆ« ««˙«
====================================
& =l
ng da - gat na a - king ti - na - ta - wid. ta - nging pa - nga - lan mo ang s'yang la - ging si - na - sam - bit.

Bbm/F Ab/Eb £ « « « Abm Bb7


bb b bœ»» »œ œ»» »œ »»œ œ.»»» œ»» œ» »œ ««ˆ.« ««« « bœ
» «
« «
‰ . «« bœ»»» œ»» œ»»» œ.»»» »»œ »» nœ»» ˆ« bˆ« ««ˆ ««ˆ ˆ«« œ»»
« ‰ . «« «« ˆ««
»» »» » »» »» » »» »» l
====================================
& ˆ«« «ˆ« _ˆ««« ««ˆ« ˆ« l » » » »
k » l » ˆ« ˆ« «=l
k
Ebsus4 Abm6/Eb Ebsus4 Db/Eb
ha - nap - ha - nap ang pa - nga - ko ng i - yong lam - bing, i - na - a - sam na t'wi - na'y na - sa - 'yong pi - ling. sa a - raw -

b b ««ˆ« «« «« «« « ««ˆ« «« « « « « ‰ . «« «« ««« ««ˆ« ˆ««« «« «« ««ˆ« ˆ««« ««« «« «« « ‰ . Kœ»»


& “{b ˆ« «
ˆ «
ˆ «
«ˆ ˆ
« «
«
ˆ. «
«ˆ l
==================================== «
«
ˆ
j «
«
ˆ . ˆ« ˆ« ˆ l
k ˆ.« «ˆ ˆ ˆ« ˆ« l «˙« . » =l
a - raw na pag - lu - song ko sa bu - hay, i - kaw lang ang sak - si't nag -i - i - sang ban - tay. da -

Bbm Ab/C
« « £ «
Ab
«« «« ««£ ««
Abm Bb 7
bb b bœ»» œ»» œ»» œ»» »»œ »»»œ œ»» œ»» œ» œ
» œ
» œ
» œ
» ‰ . « nœ
» bœ
» nœ
» bœ
» bœ
»
» «

« «
«
bˆ « œ
J
» œ
» . ‰ .
» » » »» » » »» » »» l »» »» »»
====================================
& »» ˆ« l »» »» »» »» »
«k ˆ« l »» »» ˆ« ˆ« ˆ« =
k ˆ« l
yu - hin man a - ko ng lung - kot at hi - rap, tang - gu - lan kong la - gi li - ngap mo't ya - kap. sa - la - mat Ma -

E b6 Bb/D Eb/Bb Abmaj7 Eb/G

b b »Jœ œ» . »
œ . œ»» œ»» œ»» Jœ»»
œ . ‰ . ««k «« «««ˆ œ»» œ» ≈ œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»»» . œ»»» œ»»»» œ»» œ»» ‰ . œ
K
» œ»»» œ»» œ»»
» £» =
Cm7

b »
» »» »» » »» »
====================================
& l » »
»» ˆ
« ˆ« l » »» » l » » » » l

Ab/Bb Bb/Ab
ri - a sa - 'yong pag - pi - san sa ba - wat ha - pis, lu - wal - ha - ti at tu - wa na - min. sa - la - mat sa

b b b œ»»» »»»œ œ»»» œ»»»» »»»œ »»»»œ œ»»»» œ»»» œ»»» Jœ»»» œ»» . ‰ . Kœ»» ««ˆ« ˆ««« œ» œ»»» œ»»» œ»»» ‰ œ»» »»œ ««ˆ« «««ˆ œ»» œ»»»» œ»»» nœJ»»» ≈ Kœ»» ««ˆ.« «««ˆ
Fm7 Gm7 C7 Fm7 Gm7 C7

====================================
& £at sa ba - wat da l- la - ngin.» » l »» »» » » » l » » =l
Abmaj7/Bb Bb7 Eb Abm Eb
pag - i - big sa - la - mat sa i - yo, sa mga pag - da - may mo. ka - mi'y pa -

«
bb b œ» »»»œ »»»œ »»»œ »»»œ œ»»» œ»»» œ.»»» »»œ w œ»»» œ»»» »œ»» . _J»œ»» n_œ»» b_»»œ _»»œ ««ˆ . ««j ««
Fm7
» » œ»» «
1.
» ˙«
»» »» »» »» » l Œ » œ»»
====================================
& l l Œ œ»»
»
œ̂»»
» » œ»» =l
»

Abm Bb 7 2.Eb #
tu - loy na mag - ma - ma - hal sa - 'yo.

bb b ˙
» nœ
J
» #œK»» »»»œ #œ»» œ»» # ## # EJœ» . »
œ »
œ œ»
. »»» »» »» Jœ»»» œ» . ‰ . ««k ««ˆ« «««ˆ
« »» »» ≈ »
« »» œ»»
6

» œ
»
B/D A/B
««ˆ nˆ«« ««ˆ« œ» bˆ««
====================================
& ‰ . Kœ»»» œ»»» »» ”{
« » ll » »
» l »
» ˆ
« =l
_Ó £
sa a - raw 'yo. sa - la - mat Ma - ri - a sa - 'yong pag - pi - san sa ba - wat

C#m7 E/G# F # m7 G # m7 C# 7
# ## # »œ œ» ≈ œ»» »œ E/B »»œ œ»» œ»» . œ»»» Amaj
œ»» œ œ»
» » » ‰ . œ
»
Kœ»» » » »» » »» »» »» »» »» »»»»œ œ»»» œ»» Jœ»» œ»» .
» œ
»
» œ
» »
œ
» œ
» »
œ »
œ œ
» œ
» ‰ . Kœ» ««ˆ« ««
» » »
7 A/B B/A

»
» » » » »
====================================
& » l » »
» » » £ l » » » l » » »» ˆ«=l
ha - pis, lu - wal - ha - ti at tu - wa na - min. sa - la - mat sa pag - i - big
£at sa ba - wat da - la - ngin. sa - la - mat

# # #7 #
# ## # F m œ»» œ»» œ»» ‰ œ» »œ ««ˆ« «« G œ» m »»»œ œ»» nœCJ»» ≈ Kœ «« «« F m œ»» œ»» œ»»» œ»»» œ.»»» »»œ A/B
»
œ
» »
œ .
» l » »» »»œ
» œ»»» ‰ . Kœ»»»
7 7 7 7

ˆ« l »» » » » »»» ˆ.« ˆ« l œ»» »» »» »»


B

»»œ »»» »» » »» »»
====================================
& =l
» » » »
F # m7 G # m7
sa i - yo, sa mga pag - da - may mo. ka - mi'y pa - tu - loy na mag - ma - ma - hal sa

# ## # Eww w
A
«««
ˆ.«
««« «««
j
A/B
«ˆ««ˆ «ˆˆ««
«««
«ˆˆ««
E
w
w
====================================
& ww l _www l ww l ««ˆ.ˆ«. ˆ« ˆ« ˆ« l ww =”
- 'yo.

GERARD ADRIANO LAO contact numbers: (63 2) 904 4886 / (63) 927 781 4651 www.ellipsismusic.com
Composed byVehnee Saturno
Arranged by Louie Ocampo

Slowly with feelings


SALAMAT MARIA Words by Jovito Cariño
Sung by Basil Valdez
BASIL VALDEZ Transcribed by Gerard A. Lao
q = 80
Ebsus4 Eb Abm6/Eb Ebsus4 Eb Abm6/Eb

b b b 4 œ»»» œ»»» _»»œ


» œ»»
» œ»» œ»» ˙»» »»»œ œ»» _»»œ
» œ»»
» œ»» »œ» ˙»» »»»œ œ»»»
4 »
====================================
& l
»
l
» Œ »
l
» »
l
» Œ
=l
Eb/Bb Abm6/F Eb

b b b œ»»» »œ» ˙»
‰ . «« «« ˆ«««
_œ»»»
Fm7
w »»˙
œ»» «« Œ »œ»» n˙»»»» » »»
& » «
ˆ «
====================================
«
ˆ« l w » l ww l ˙»»˙» ˆ« ˆ« =l
k »»œ
»»
Ebsus4 Abm6/Eb Ebsus4 Db/Eb
b b «« «« «« « «« «« «« « « « « «« Œ « «£ «« «« «« «« «« «« «« «« « « « ««
sa la - wak

b ˆ« ˆ« ˆ.« ««ˆ ˆ« ˆ« ˆ« . ˆ«« l «ˆ« ˆ«« ˆ«« ˆ« «ˆ« ««ˆ «ˆ l ˆ« ˆ« ˆ.«« ˆ«« ˆ« ˆ« ˆ.« ˆ«« l «ˆ« ««ˆ ˆ« ««˙«
====================================
& =l
ng da - gat na a - king ti - na - ta - wid. ta - nging pa - nga - lan mo ang s'yang la - ging si - na - sam - bit.

Bbm/F Ab/Eb £ « « « Abm Bb7


bb b bœ»» »œ œ»» »œ »»œ œ.»»» œ»» œ» »œ ««ˆ.« ««« « bœ
» «
« «
‰ . «« bœ»»» œ»» œ»»» œ.»»» »»œ »» nœ»» ˆ« bˆ« ««ˆ ««ˆ ˆ«« œ»»
« ‰ . «« «« ˆ««
»» »» » »» »» » »» »» l
====================================
& ˆ«« «ˆ« _ˆ««« ««ˆ« ˆ« l » » » »
k » l » ˆ« ˆ« «=l
k
Ebsus4 Abm6/Eb Ebsus4 Db/Eb
ha - nap - ha - nap ang pa - nga - ko ng i - yong lam - bing, i - na - a - sam na t'wi - na'y na - sa - 'yong pi - ling. sa a - raw -

b b ««ˆ« «« «« «« « ««ˆ« «« « « « « ‰ . «« «« ««« ««ˆ« ˆ««« «« «« ««ˆ« ˆ««« ««« «« «« « ‰ . Kœ»»


& “{b ˆ« «
ˆ «
ˆ «
«ˆ ˆ
« «
«
ˆ. «
«ˆ l
==================================== «
«
ˆ
j «
«
ˆ . ˆ« ˆ« ˆ l
k ˆ.« «ˆ ˆ ˆ« ˆ« l «˙« . » =l
a - raw na pag - lu - song ko sa bu - hay, i - kaw lang ang sak - si't nag -i - i - sang ban - tay. da -

Bbm Ab/C
« « £ «
Ab
«« «« ««£ ««
Abm Bb 7
bb b bœ»» œ»» œ»» œ»» »»œ »»»œ œ»» œ»» œ» œ
» œ
» œ
» œ
» ‰ . « nœ
» bœ
» nœ
» bœ
» bœ
»
» «

« «
«
bˆ « œ
J
» œ
» . ‰ .
» » » »» » » »» » »» l »» »» »»
====================================
& »» ˆ« l »» »» »» »» »
«k ˆ« l »» »» ˆ« ˆ« ˆ« =
k ˆ« l
yu - hin man a - ko ng lung - kot at hi - rap, tang - gu - lan kong la - gi li - ngap mo't ya - kap. sa - la - mat Ma -

E b6 Bb/D Eb/Bb Abmaj7 Eb/G

b b »Jœ œ» . »
œ . œ»» œ»» œ»» Jœ»»
œ . ‰ . ««k «« «««ˆ œ»» œ» ≈ œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»»» . œ»»» œ»»»» œ»» œ»» ‰ . œ
K
» œ»»» œ»» œ»»
» £» =
Cm7

b »
» »» »» » »» »
====================================
& l » »
»» ˆ
« ˆ« l » »» » l » » » » l

Ab/Bb Bb/Ab
ri - a sa - 'yong pag - pi - san sa ba - wat ha - pis, lu - wal - ha - ti at tu - wa na - min. sa - la - mat sa

b b b œ»»» »»»œ œ»»» œ»»»» »»»œ »»»»œ œ»»»» œ»»» œ»»» Jœ»»» œ»» . ‰ . Kœ»» ««ˆ« ˆ««« œ» œ»»» œ»»» œ»»» ‰ œ»» »»œ ««ˆ« «««ˆ œ»» œ»»»» œ»»» nœJ»»» ≈ Kœ»» ««ˆ.« «««ˆ
Fm7 Gm7 C7 Fm7 Gm7 C7

====================================
& £at sa ba - wat da l- la - ngin.» » l »» »» » » » l » » =l
Abmaj7/Bb Bb7 Eb Abm Eb
pag - i - big sa - la - mat sa i - yo, sa mga pag - da - may mo. ka - mi'y pa -

«
bb b œ» »»»œ »»»œ »»»œ »»»œ œ»»» œ»»» œ.»»» »»œ w œ»»» œ»»» »œ»» . _J»œ»» n_œ»» b_»»œ _»»œ ««ˆ . ««j ««
Fm7
» » œ»» «
1.
» ˙«
»» »» »» »» » l Œ » œ»»
====================================
& l l Œ œ»»
»
œ̂»»
» » œ»» =l
»

Abm Bb 7 2.Eb #
tu - loy na mag - ma - ma - hal sa - 'yo.

bb b ˙
» nœ
J
» #œK»» »»»œ #œ»» œ»» # ## # EJœ» . »
œ »
œ œ»
. »»» »» »» Jœ»»» œ» . ‰ . ««k ««ˆ« «««ˆ
« »» »» ≈ »
« »» œ»»
6

» œ
»
B/D A/B
««ˆ nˆ«« ««ˆ« œ» bˆ««
====================================
& ‰ . Kœ»»» œ»»» »» ”{
« » ll » »
» l »
» ˆ
« =l
_Ó £
sa a - raw 'yo. sa - la - mat Ma - ri - a sa - 'yong pag - pi - san sa ba - wat

C#m7 E/G# F # m7 G # m7 C# 7
# ## # »œ œ» ≈ œ»» »œ E/B »»œ œ»» œ»» . œ»»» Amaj
œ»» œ œ»
» » » ‰ . œ
»
Kœ»» » » »» » »» »» »» »» »» »»»»œ œ»»» œ»» Jœ»» œ»» .
» œ
»
» œ
» »
œ
» œ
» »
œ »
œ œ
» œ
» ‰ . Kœ» ««ˆ« ««
» » »
7 A/B B/A

»
» » » » »
====================================
& » l » »
» » » £ l » » » l » » »» ˆ«=l
ha - pis, lu - wal - ha - ti at tu - wa na - min. sa - la - mat sa pag - i - big
£at sa ba - wat da - la - ngin. sa - la - mat

# # #7 #
# ## # F m œ»» œ»» œ»» ‰ œ» »œ ««ˆ« «« G œ» m »»»œ œ»» nœCJ»» ≈ Kœ «« «« F m œ»» œ»» œ»»» œ»»» œ.»»» »»œ A/B
»
œ
» »
œ .
» l » »» »»œ
» œ»»» ‰ . Kœ»»»
7 7 7 7

ˆ« l »» » » » »»» ˆ.« ˆ« l œ»» »» »» »»


B

»»œ »»» »» » »» »»
====================================
& =l
» » » »
F # m7 G # m7
sa i - yo, sa mga pag - da - may mo. ka - mi'y pa - tu - loy na mag - ma - ma - hal sa

# ## # Eww w
A
«««
ˆ.«
««« «««
j
A/B
«ˆ««ˆ «ˆˆ««
«««
«ˆˆ««
E
w
w
====================================
& ww l _www l ww l ««ˆ.ˆ«. ˆ« ˆ« ˆ« l ww =”
- 'yo.

GERARD ADRIANO LAO contact numbers: (63 2) 904 4886 / (63) 927 781 4651 www.ellipsismusic.com