Vous êtes sur la page 1sur 381

SIRIA

#EXPEDIENTE #PVI FECHA_APERTURA_EXP


XXXXX XXXXX 6/11/2018
XXXX XXXX 6/4/2018
XXXX XXXX 6/4/2018
XXXX XXXX 6/4/2018
XXXX XXXX 6/4/2018
XXXX XXXX 9/28/2018
689214 725929 1/13/2019
689214 725929 1/13/2019
690598 727783 1/31/2019
690598 727783 1/31/2019
691597 728744 2/14/2019

NEOKOKE
#EXPEDIENTE #PVI FECHA_APERTURA_EXP
XXXX XXXX 2/12/2019
XXXX XXXX 2/12/2019
XXXX XXXX 8/27/2018
680759 15843-A 8/28/2018
XXXXX XXXXX 10/26/2018
XXXX XXXX 11/28/2018
XXXX XXXX 11/28/2018
XXXXX XXXX 11/28/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
3 XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018

000000 1
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018

000000 2
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXXXX 10/5/2018
679318 714154-A 8/7/2018
XXXXX XXXXX 12/26/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018

000000 3
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018

000000 4
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/7/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2019
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXXX XXXX 12/17/2018
XXXX XXXX 12/17/2018
XXXX XXXX 12/17/2018
XXXX XXXX 12/17/2018
XXXX XXXX 12/17/2018
XXXX XXXX 12/17/2018

000000 5
IDCUENTA PLAN
SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIPVI
SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIPVI
SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIPVI
SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIPVI
SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIPVI
SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIPVI
SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO PVI
SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO PVI
SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIPVI
SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIPVI
SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO PVI

IDCUENTA PLAN
SVN ACTA DE ENTREGA
SVN ACTA DE ENTREGA
SVN
SVN ACTA DE ENTREGA
SVN PVI
SVN ACTA DE ENTREGA
SVN ACTA DE ENTREGA
SVN ACTA DE ENTREGA
SVN ACTA DE ENTREGA
SVN ACTA DE ENTREGA
SVN ACTA DE ENTREGA
SVN ACTA DE ENTREGA
SVN PVI
SVN ACTA DE ENTREGA
SVN PVI
SVN PVI

000000 6
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN PVI
SVN ACTA DE ENTREGA

000000 7
SVN ACTA DE ENTREGA
SVN ACTA DE ENTREGA
SVN ACTA DE ENTREGA
SVN PVI
SVN ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA

000000 8
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA

000000 9
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA
SVN PRE-ACTA DE ENTREGA

000000 10
STATUSASISTENCIA SERVICIO
PROGRAMADO ALBALIÑERIA
PROGRAMADO TABIQUERIA
PROGRAMADO GASFITERIA
PROGRAMADO GASFITERIA
PROGRAMADO TERMINACIONES
PENDIENTE PINTURA
EN COORDINACION CARPINTERIA
PROGRAMADO VENTANAL
PROGRAMADO GASFITERIA
PROGRAMADO GASFITERIA
PROGRAMADO

STATUSASISTENCIA SERVICIO
PENDIENTE CITOFONIA
PENDIENTE TIMBRE
EN COORDINACIÓN TERMINACIONES
EN COORDINACION ALFOMBRA
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE
PENDIENTE
RECHAZADO TERMINACIONES
PENDIENTE GASFITERIA
PENDIENTE ALBAÑILERIA
PENDIENTE TERMINACIONES
PROGRAMADO TERMINACIONES
PENDIENTE PAPELERIA
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES

000000 11
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE CERRAJERIA
PENDIENTE PINTURA
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE PISO FLOTANTE
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE PAPELERIA
PENDIENTE PAPELERIA
PENDIENTE PINTURA
PENDIENTE PINTURA
PENDIENTE PINTURA
PENDIENTE PINTURA
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE ACCESORIOS
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE ALFOMBRA
PENDIENTE ALFOMBRA
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE GASFITERIA
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE ALBAÑILERIA
PENDIENTE CITOFONIA

000000 12
PENDIENTE ALFOMBRA
PROGRAMADO TERMINACIONES
EN COORDINACION ALFOMBRA
PROGRAMADO VARIOS
PENDIENTE ELECTRICIDAD
PENDIENTE GASFITERIA
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE PINTURA
PENDIENTE EMPAPELADO
PENDIENTE CITOFONO
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE GASFITERIA
PENDIENTE GASFITERIA
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE PINTURA
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE ELECTRICIDAD
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE ELECTRICIDAD
PENDIENTE GASFITERIA
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE ELECTRICIDAD
PENDIENTE GASFITERIA
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE ELECTRICIDAD
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE ELECTRICIDAD
PENDIENTE GASFITERIA
PENDIENTE ELECTRICIDAD
PENDIENTE ELECTRICIDAD
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES

000000 13
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE GASFITERIA
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE GASFITERIA
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE GASFITERIA
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE GASFITERIA
PENDIENTE CERRAJERIA
PENDIENTE CERRAJERIA
PENDIENTE PAPELERIA
PENDIENTE GASFITERIA
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE GASFITERIA
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE ABAÑILERIA
PENDIENTE PAPELERIA
PENDIENTE CERRAJERIA
PENDIENTE GASFITERIA
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE ALBAÑILERIA
PENDIENTE GASFITERIA
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE GASFITERIA
PENDIENTE ELECTRICO
PENDIENTE PINTURA
PENDIENTE GASFITERIA
PENDIENTE PINTURA
PENDIENTE ELECTRICIDAD
PENDIENTE ELECTRICIDAD

000000 14
PENDIENTE GASFITERIA
PENDIENTE ELECTRICIDAD
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE GASFITERIA
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE GASFITERIA
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE PAPELERIA
PENDIENTE GASFITERIA
PENDIENTE PAPELERIA
PENDIENTE GASFITERIA
PENDIENTE GASFITERIA
PENDIENTE PAPELERIA
PENDIENTE PINTURA
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE PAPELERIA
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE TERMINACIONES
PENDIENTE GASFITERIA
PENDIENTE PAPELERIA
PENDIENTE PAPELERIA
PENDIENTE GASFETERIA
PENDIENTE GASFETERIA
PENDIENTE GASFETERIA
PENDIENTE GASFETERIA
PENDIENTE GASFETERIA

000000 15
NOMBRETITULAR CVEAFILIADO
HECTOR MERINO 997854638
IGNACIO ROA 988828163
IGNACIO ROA 988828163
IGNACIO ROA 988828163
IGNACIO ROA 988828163
ONEIDA LABRADOR 995399295
FERNANDO KLAGGES
FERNANDO KLAGGES
MAURICIO SANTANA
MAURICIO SANTANA
GRECIA FRANCO

NOMBRETITULAR CVEAFILIADO
HERNAN MEDINA
HERNAN MEDINA
ROCIO GOMEZ VALDIVIA 974083696
NORA VIDAL (PROYECTO)
MARGARITA VILLAGRA
MARGARITA VILLAGRA
MARGARITA VILLAGRA
MARGARITA VILLAGRA
MARIELA SEPULVEDA
MARIELA SEPULVEDA
MARIELA SEPULVEDA
RAUL BASTIAS
RAUL BASTIAS
EDUARDO HORMAZABAL
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO

000000 16
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO
JUAN PABLO MOROCHO

000000 17
JUAN PABLO MOROCHO
SEBASTIAN CONTADOR
ESTANISLAO RUBIO
IVAN CONA 973930007
LUIS MORENO LOPEZ

000000 18
000000 19
000000 20
NOMBRECONTACTO EXP_TELEFONO1
HECTOR MERINO 997854638
ENRIQUE 981610342
ENRIQUE 981610342
ENRIQUE 981610342
ENRIQUE 981610342
JUDIT LABRADOR 995399295
DANIELA OYARZUN 988976907
DANIELA OYARZUN 988976907
CESAR AVALOS 98720918
MAURICIO SANTANA 98720918
GRECIA FRANCO 931215656

NOMBRECONTACTO EXP_TELEFONO1
HERNAN MEDINA
HERNAN MEDINA
ERIKA LARRAIN
MARIA BEATRIZ BOCARANDA 955161896
MARGARITA VILLAGRA 956589920
MARGARITA VILLAGRA 956589920
MARGARITA VILLAGRA 956589920
MARGARITA VILLAGRA 956589920
VANESSA ÁVILA 966026702
VANESSA ÁVILA 966026702
VANESSA ÁVILA 966026702
992008202

999979664
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026

000000 21
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
JUAN PABLO MOROCHO 952551026

000000 22
JUAN PABLO MOROCHO 952551026
ALEJANDRO SUAZO 994790889
ERICK CASTRO 996792785
IVAN CONA
LUIS MORENO LOPEZ

000000 23
000000 24
000000 25
EXP_TELEFONO2 DIRECCIONASIST DPTO
SIN DATO SIRIA 3396 205
SIN DATO SIRIA 3396 606
SIN DATO SIRIA 3396 606
SIN DATO SIRIA 3396 606
SIN DATO SIRIA 3396 606
SIN DATO SIRIA 3396 808
SIN DATO SIRIA 3396 302
SIN DATO SIRIA 3396 302
91566106 SIRIA 3396 402
SIN DATO SIRIA 3396 402
949622742 SIRIA 3396 708

EXP_TELEFONO2 DIRECCIONASIST DPTO


998294737 NEOKOKE 1102 A 103
998294737 NEOKOKE 1102 A 103
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 106
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 201
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 203
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 203
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 203
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 203
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 409
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 409
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 409
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 410
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 410
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 506
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202

000000 26
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202

000000 27
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
961948099 NEOKOKE 1102 B 207
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENE NEOKOKE 1102 ESPACIO
NO TIENE NEOKOKE 1102 LOCAL 6
NEOKOKE 1102 A 202
NEOKOKE 1102 A 202
NEOKOKE 1102 A 202
NEOKOKE 1102 A 202
NEOKOKE 1102 A 202
NEOKOKE 1102 A 202
NEOKOKE 1102 A 205
NEOKOKE 1102 A 205
NEOKOKE 1102 A 205
NEOKOKE 1102 A 205
NEOKOKE 1102 A 206
NEOKOKE 1102 A 206
NEOKOKE 1102 A 206
NEOKOKE 1102 A 206
NEOKOKE 1102 A 206
NEOKOKE 1102 A 206
NEOKOKE 1102 A 206
NEOKOKE 1102 A 304
NEOKOKE 1102 A 304
NEOKOKE 1102 A 304
NEOKOKE 1102 A 304
NEOKOKE 1102 A 304
NEOKOKE 1102 A 307
NEOKOKE 1102 A 307
NEOKOKE 1102 A 307
NEOKOKE 1102 A 307
NEOKOKE 1102 A 307
NEOKOKE 1102 A 307
NEOKOKE 1102 A 307
NEOKOKE 1102 A 307
NEOKOKE 1102 A 310
NEOKOKE 1102 A 310
NEOKOKE 1102 A 310
NEOKOKE 1102 A 310
NEOKOKE 1102 A 310
NEOKOKE 1102 A 310
NEOKOKE 1102 A 501

000000 28
NEOKOKE 1102 A 501
NEOKOKE 1102 A 501
NEOKOKE 1102 A 501
NEOKOKE 1102 A 501
NEOKOKE 1102 A 510
NEOKOKE 1102 A 510
NEOKOKE 1102 A 510
NEOKOKE 1102 A 510
NEOKOKE 1102 A 510
NEOKOKE 1102 A 510
NEOKOKE 1102 A 510
NEOKOKE 1102 A 510
NEOKOKE 1102 A 606
NEOKOKE 1102 A 610
NEOKOKE 1102 A 610
NEOKOKE 1102 A 610
NEOKOKE 1102 A 610
NEOKOKE 1102 A 702
NEOKOKE 1102 A 702
NEOKOKE 1102 A 702
NEOKOKE 1102 A 702
NEOKOKE 1102 A 702
NEOKOKE 1102 A 702
NEOKOKE 1102 A 702
NEOKOKE 1102 A 702
NEOKOKE 1102 A 709
NEOKOKE 1102 A 709
NEOKOKE 1102 A 709
NEOKOKE 1102 A 709
NEOKOKE 1102 A 709
NEOKOKE 1102 A 710
NEOKOKE 1102 A 710
NEOKOKE 1102 A 710
NEOKOKE 1102 B 103
NEOKOKE 1102 B 103
NEOKOKE 1102 B 103
NEOKOKE 1102 B 103
NEOKOKE 1102 B 103
NEOKOKE 1102 B 106
NEOKOKE 1102 B 106

000000 29
NEOKOKE 1102 B 106
NEOKOKE 1102 B 106
NEOKOKE 1102 B 106
NEOKOKE 1102 B 106
NEOKOKE 1102 B 502
NEOKOKE 1102 B 502
NEOKOKE 1102 B 502
NEOKOKE 1102 B 502
NEOKOKE 1102 B 502
NEOKOKE 1102 B 502
NEOKOKE 1102 B 502
NEOKOKE 1102 B 502
NEOKOKE 1102 B 502
NEOKOKE 1102 B 503
NEOKOKE 1102 B 503
NEOKOKE 1102 B 503
NEOKOKE 1102 B 503
NEOKOKE 1102 B 606
NEOKOKE 1102 B 606
NEOKOKE 1102 B 606
NEOKOKE 1102 B 606
NEOKOKE 1102 B 606
NEOKOKE 1102 B 610
NEOKOKE 1102 B 610
NEOKOKE 1102 B 610
NEOKOKE 1102 B 610
NEOKOKE 1102 B 610
NEOKOKE 1102 LOCAL 1
NEOKOKE 1102 LOCAL 2
NEOKOKE 1102 LOCAL 5
NEOKOKE 1102 LOCAL 7
NEOKOKE 1102 LOCAL 8

000000 30
MOTIVO
LOGIA SE LLUEVE NUEVAMENTE, SE DEBE REVISAR LOSA SUPERIOR Y PENDIENTE NUEVAMEN
PROBLEMAS DE TABIQUE FISURADO
PROBLEMAS DE FILTRACION MURALLA BAÑO
PROBLEMAS FILTRACION LLAVE LAVAPLATOS
VENTANA PIEZA PRINCIPAL MANCHADA CON PINTURA
REVISAR FISURAS CIELO LOGIA
MARCO DE PUERTA SE ESTA DESPEGANDO
VENTANA DE DORMITORIO PRINCIPAL NO SE PUEDE CERRAR
DESAGUE DE LAVADORA SE ENCUENTRA TAPADO. NO SE PUEDE INSTALAR
SE COORDINO CON MADEMSA. OIT 1619899
NO PRENDE EL HORNO ADECUADAMENTE

MOTIVO
TIMBRE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.
CITOFONO NO FUNCIONA DE DPTO A CONSERJERIA
AGUA SE APOSA EN TERRAZA, HAY QUE SACAR, HACER NIVEL E INSTALAR NUEVAMENTE CER
DORMITORIO 3 ALFOMBRA MANCHADA
PISO FLOTANTE CON PIQUETE
FALTA SILICONA EN EL BORDE DEL LAVAPLATOS Y EN LA UNION DEL POST FORMADO CON EL
PINTAR FISIURAS QUE PRESENTA CORNIZA DEL DPTO
PAPEL MURAL PRESENTA SEPARACION EN UNION EN MURO DE ACCESO AL DOMRITORIO PR
PINTAR Y EMPASTAR CIELO LOGIA
CAMBIAR MESON POST FORMADO DE MURO EN COCINA
FALTA TAPA DE CILINDROS DE CHAPA EN PUERTA INTERIOR
FALTA PARTE DEL TAPACANTO CUBIERTA LAVAPLATOS LADO COCINA
PAPEL DE LIVING COMEDOR ESTA ROTO
DORMITORIO SECUNDARIO, ALFOMBRA ROTA EN DOS LUGARES
JUNQUILLO EN VENTANA LIVING COMEDOR NO CALZA. NO PEGA BIEN
SILICONA BLANCA AUSENTE EN LAVAMANOS DE BAÑO PRINCIPAL

000000 31
BODEGA 2 PRESENTA AGUJEROS, FALTA DE TERMINACIONES Y PINTURA EN MAL ESTADO. REVISAR A RAIZ
PUERTA DE LOGIA EN MAL ESTADO
CUADRO RESUMEN DE CIRCUITOS AMARILLO DEBERIA SER BLANCO
TERMINADO DE PUERTA JUNQUILLO CORRESPONDIENTE A COCINA EN MUY MAL ESTADO
TERMINADO DE PUERTA JUNQUILLO CORRESPONDIENTE A BAÑO SOCIAL EN MAL ESTADO
TERMINADO DE PUERTA JUNQUILLO CORRESPONDIENTE A DORMITORIO 1 EN MAL ESTADO
AUSENCIA DE COLGADOR DE PAPEL HIGIENICO DE BAÑO SOCIAL
PISO FLOTANTE BAÑO PRINCIPAL EN MAL ESTADO
PARED DE SEPARACIÓN ENTRE LOGIA Y TERRAZA EN MUY MAL ESTADO
PAPEL TAPIZ PASILLO ENTRADA PRINCIPAL EN MAL ESTADO
PAPEL TAPIZ DORMITORIO 1 EN MAL ESTADO
PINTURA DE PAREDES TERRAZA EN MAL ESTADO
PINTURA DE PAREDES LOGIA EN MAL ESTADO
PINTURA DE CIELO DE TERRAZA EN MAL ESTADO
PINTURA DE CIELO DE LOGIA EN MAL ESTADO
GUARDA POLVOS DE COCINA EN MAL ESTADO
GUARDA POLVOS DE BAÑO SOCIAL EN MAL ESTADO
GUARDA POLVOS EN DORMITORIO 3
GUARDA POLVOS DE ENTRADA DEL BAÑO DEL DORMITORIO 1 EN MAL ESTADO
GUARDA POLVOS BAÑO PRINCIPAL EN MAL ESTADO
TAPÓN DE BAÑERA DE BAÑO SOCIAL OXIDADO
TOPE DE PUERTA DORMITORIO 2 EN MAL ESTADO
TOPE DE PUERTA DE DORMITORIO 3 EN MAL ESTADO
TOPE DE PUERTA DE BAÑO SOCIAL EN MAL ESTADO
TOPE DE PUERTA PRINCIPAL DE ENTRADA DESAJUSTADA
TOPES DE PUERTA DE COCINA DESAJUSTADA
ALFOMBRA DE DORMITORIO 3 DAÑADA POR TAPA PUERTAS
ALFOMBRA DE ENTRADA DE BAÑO PRINCIPAL DAÑADA POR TAPA PUERTAS
TERMINACIONES DE CERAMICA BAÑO SOCIAL EN MAL EATDO
TERMINACIONES DE CERAMICA DE BAÑO PRINCIPAL EN MAL ESTAOD
TUBERIA DE BAÑO SOCIAL NO FUE ARREGLADA. SÓLO SE PEGO TAPA
PISO FLOTANTE QUE COMPRENDE CERCA DE DORMITORIO 1 Y BAÑO SOCIAL DESPEGADO
PANEL DE YESO VENTANA LIVING COMEDOR EN MAL ESTADO
CITOFONO INSERVIBLE. ESTA SUELTO Y NO FUNCIONARÍA

000000 32
ALFOMBRA DE DORMITORIO 2 DAÑADA POR TAPA PUERTAS
CERRADURA PUERTA PRINCIPAL UNIDA EN EL EXTERIOR
REVISAR SI ALFOMBRA ESTA MANCHADA O NO
PROBLEMAS CERAMICA, MANILLAS SALA BASURA, PUERTAS DESCUADRADAS
FALTA CONEXIÓN DE LA CORRIENTE AL MOTOR DEL CHAFT EXTRACTOR
AIREADORES DE BAÑO FILTRAN
ACCESORIOS DE BAÑO SUELTOS
TERCER DORMITORIO FALTA PINTURA EN PUERTA
entrada papel mural con piquete muro derecho llegando a pasillo
CITOFONO NO FUNCIONA DESDE CONSERJERIA DEL DPTO
en cocina falta pedazo de tapa canto en mueble de microondas
CONEXIÓN PARA GAS SOBREPUESTO
aireadores de lavamanos ducha y lavaplatos con filtración
PUERTA DE PUERTA DE LAVAMANOS PICADA ( SE CAMBIO POR A 608 R, TORRES)
cubrejunta puerta dormitorio con piquete
Pintura closet parte de cielo en tres dormitorios
alfombra manchada color café
puerta de closet dos dormitorios no cierra bien
FALTA SELLO VENTANA
PIQUETE EN PISO FLOTANTE EN ENTRADA DE DPTO
AIREADORES CON FILTRACION
PAPEL MANCHADO EN WALKING CLOSET
AIREADORES FILTRAN
DUCHA Y LAVAMANOS FILTRAN
TAPON PEGADO
UNO DE LOS AUTOMATICOS SALTA. NO SUBE INTERRUPTOR.
NO SE HA PODIDO PRENDER EL CALEFONT
ALFOMBRA MANCHADA EN DORMITORIO PRINCIPAL
AIREADORES FILTRAN
PUERTA DE ENTRADA EN PARTE INFERIOR PICADA
EN COCINA CUBREJUNTAS CON PIQUETES
CERAMICAS CON PIQUETE EN COCINA
MESON DE LAVAPLATOS CON PIQUETE EN ESQUINA DE COCINA
DORMITORIO 2 PIQUETE EN PAPEL MURAL AL LADO DE CLOSET
PRESENTA CORTE DE AUTOMATICO
LLAVE DE PASO DUCHA FILTRA
AEREADOR FILTRA
TIMBRE MALO
DORMITORIO PRINCIPAL EN W. CLOSET ALFOMBRAS MAL CUADRADAS
CUBREJUNTAS DE ENTRADA CON PIQUETES
PAPEL MURAL CON PIQUETE
FALTA TAPA CIEGA

000000 33
RIEL PUERTA CLOSET MALO
AIREADORES FILTRAN
LOGIA CERAMICA PICADA
SOP0RTE DE DUCHA SE ENCUENTRA SUELTO
FALTA TAPON LAVAPLATOS
AIREADORES FILTRAN
TINA PICADA EN CENTRO
FILTRA ESTANQUE DE BAÑO
TERRAZA CON DOS CERAMICAS PICADAS
AIREADOPRES FILTRAN
CHAPA DE LOGIA NO CIERRA
CHAPA DE VENTANAL NO CIERRA
TERCER DORMITORIO PAPEL ENGLOBADO
AIREADORES FILTRAN
TINA PICADA EN CENTRO
CERAMICA PICADA Y MUY SEPARADAS EN LOGIA Y COCINA
PUERTA DE CLOSET DESCUADRADA
AIREADORES FILTRAN
PASILLO JUNQUILLOS CON CLAVOS A LA VISTA
CERAMICA QUEBRADA EN TERRAZA
MUEBLE DE MICROONDA CON RALLADO
TAPACANTO RAYADO LIVING COMEDOR PISO FLOTANTE ENGLOBADO POR HUMEDAD
HONGOS EN PAPEPL MURAL DESPEGADO EN DORMITORIO 1
DEBAJO DE VENTANA DE LIVING COMEDOR Y CHAPA DE LOGIA SUELTA
CALEFONT SE APAGA
PAPEL DESPEGADO Y RAJADO EN LIVING
HONGOS BAJO VENTANA EN DORMITORIO
AIREADORES FILTRAN
TERRAZA CERAMICA QUEBRADA
DORMITORIO 3 CUBREJUNTAS QUEBRADA
AIREADORES FILTRAN
DORMITORIO 3 GUARDAPOLVOS RAYADOS
ALFOMBRA PICADA EN W. CLOSET
NO FUNCIONA CALEFONT
CITOFONO NO FUNCIONA DESDE DPTO Y A LA CONSERJERIA LE MARCA CON OTRO NUMERO
FALTA PINTURA EN PUERTA LOGIA
AIREADORES FILTRAN
CIELO DE LOGIA MANCHADO
AMPOLLETA DE TERRAZA Y LOGIA SUELTA
FALLA ENCHUFE DE CABLE DE CALEFONT

000000 34
FALLA TAPA CIEGA, CALEFONT NO FUNCIONA
CITOFONO NO FUNCIONA DESDE CONSERJERIA
FALTA COLGADOR DE TOALLA DE BAÑO
ESTANQUE DE BAÑO NO CORTA
FALTA TAPA CIEGA
FALTA LAVAMANOS QUE SE CAMBIO AL B 602 POST VENTA S. AGUILAR
FILTRAN AIREADORES
TAPA AUTOMATICOS MANCHADA EN AMARILLO
MUEBLE COLGANTE TAPA CANTO EN MAL ESTADO
TAPA CANTO DE MUEBLES COCINA EN MAL ESTADO
FALTA TAPON EN LAVAPLATOS
DORMITORIO 1 MANCHADO ALFOMBRA
PAPEL DESPEGADO DORMITORIO 1
FALTA CADENA TAPON LAVAPLATOS
PAPEL MURAL EN VENTANA DESPEGADO
FALTA TAPON DE CADENA
AIREADORES FILTRAN
PAPEL MANCHADO CON HONGOS AL INGRESAR
PINTURA DAÑADA EN PUERTA LOGIA
CERAMICA LOGIA PICADA
DORMITORIO 1 PAPPEL DESPEGADO EN VENTANA Y ESQUINAS
TERCER DORMITORIO GUARDA POLVOS SEPARADOS
MUEBLES DE COCINA TAPACANTOS DETERIORADO
FALTA TAPON EN COCINA
AIREADORES FILTRAN
PAPEL DESPEGADO EN LIVING COMEDOR
PAPEL DESPEGADO EN 1 Y 2 DORMITORIO
LLAVE DE LAVAMANOS TIENE MAL ESTADO EN LA BASE
LLAVE DE LAVAMANOS TIENE MAL ESTADO EN LA BASE
FALTAN TAPAS CIEGAS, LLAVE DE LAVAMANOS EN MAL ESTADO EN LA BASE
FALTAN TAPAS CIEGAS, LLAVE DE LAVAMANOS EN MAL ESTADO EN LA BASE
FALTAN TAPAS CIEGAS, LLAVE DE LAVAMANOS EN MAL ESTADO EN LA BASE

000000 35
TIPO DE PRESTA
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

TIPO DE PRESTADOR
PVI
PVI
GREVIA
GREVIA
PVI

PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

000000 36
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

000000 37
PVI
PVI
GREVIA
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

000000 38
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

000000 39
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

000000 40
COMENTARIO
SE VISITÓ DEPTO , SE ESTÁN REALIZANDO PRUEBAS DE FUGAS
CLIENTE NOS INFORMARÁ CUANDO NOS PUEDE ATENDER
CLIENTE NOS INFORMARÁ CUANDO NOS PUEDE ATENDER
CLIENTE NOS INFORMARÁ CUANDO NOS PUEDE ATENDER
PENDIENTE
FILTRACION POR AZOTEA
MAIL ENVIADO A CONSTRUCTURA EL 4-02-2019
ACUDIERON DEL DÍA 4 DE FEBRERO A LAS 16:00 HRS.
SE AGENDA VISITA PARA EL DI SABADO 16/ 02
PROGRAMADO PARA EL LUNES 18/02
OIT: 1634005

COMENTARIO
SE ENVIA MAIL CONSULTANDO SI LLAVES ESTNA EN SALA DE VENTAS. NO SE HA RES
SE ENVIA CORREO A DOT
AGUA SE APOSA EN TERRAZA, HAY QUE SACAR, HACER NIVEL E INSTALAR NUEVAMENTE
DORMITORIO 3 ALFOMBRA MANCHADA
SE ESPERA PISO FLOTANTE PARA CAMBIAR, SERGIO INFORMARA PARA PROCE

NO SE HA PODIDO AGENDAR POR TEMA DE DISPONIBILIDAD DE PROPIETAR


SE ENVIO MAIL A GREVIA
SE ENVIO MAIL A GREVIA
SE ENVIO MAIL A GREVIA
ALBERTO TOMO MEDIDAS DEL TAPACANTO
PROPIETARIA DIO CUENTA DE ESTE DESPERFECTO A ALBERTO ALVARADO
SE ENVIO MAIL A GREVIA
SE ENVIO MAIL A GREVIA NOTIFICANDO SITUACION
SE ENVIO MAIL A GREVIA NOTIFICANDO SITUACION

000000 41
SE NOTIFICA A CONSTRUCTORA PARA REVISAR EN CONJUNTO VIA MAIL CON EVIDENC
SE ENVIO MAIL A GREVIA NOTIFICANDO SITUACION
SE NOTIFICA A CONSTRUCTORA PARA REVISAR EN CONJUNTO VIA MAIL CON EVIDENC
SE NOTIFICA A CONSTRUCTORA PARA REVISAR EN CONJUNTO VIA MAIL CON EVIDENC
SE NOTIFICA A CONSTRUCTORA PARA REVISAR EN CONJUNTO VIA MAIL CON EVIDENC
SE ENVIO MAIL A GREVIA
SE NOTIFICA A CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PARA REVISAR EN CONJUNTO VIA MAIL CON

SE NOTIFICA A CONSTRUCTORA PARA REVISAR EN CONJUNTO VIA MAIL CON EVIDENC

SE NOTIFICA A CONSTRUCTORA PARA REVISAR EN CONJUNTO VIA MAIL CON EVIDENC

SE NOTIFICA A CONSTRUCTORA PARA REVISAR EN CONJUNTO VIA MAIL CON EVIDENC


SE NOTIFICA A CONSTRUCTORA PARA REVISAR EN CONJUNTO VIA MAIL CON EVIDENC
SE NOTIFICA A CONSTRUCTORA PARA REVISAR EN CONJUNTO VIA MAIL CON EVIDENC
SE NOTIFICA A CONSTRUCTORA PARA REVISAR EN CONJUNTO VIA MAIL CON EVIDENC

L DIA 22 DE ENERO. SIN EMBARGO, PROPIETARIO RECLAMA QUE CITOFONO ESTA VIEJO Y USADO. SE NO

000000 42
SE NOTIFICA A CONSTRUCTORA PARA REVISAR EN CONJUNTO VIA MAIL CON EVIDENC
SEGÚN ALBERTO CERRADURA FUE MAL MONTADA
REVISAR SI ALFOMBRA ESTA MANCHADA O NO
PROBLEMAS CERAMICA, MANILLAS SALA BASURA, PUERTAS DESCUADRADA
COPIA DE LLAVE ESTÁ EN SALA DE VENTAS

000000 43
000000 44
000000 45
COMENTARIO 2

VER SI SE PUEDE ACUDIR AL DOMICILIO, AGENDAR DURANTE ESTA O LA PROXIMA SEMANA

SE ENVIA MAIL A ANODITE PARA CONFIRMAR PROCEDIMIENTO. AÚN NO RESPONDEN

MADEMSA IRÁ EL 7/02 AL DOMICILIO DEL ARRENDATARIO

COMENTARIO 2

CONSULTAR MAIL SERGIO


CONSULTAR MAIL SERGIO
ADVERTIR QUE SE HA TRATADO DE COORDINAR CON AFILIADA EN MUCHAS OPORTUNIDADES Y NO SE

ADVERTIR QUE SE HA TRATADO DE COORDINAR CON AFILIADA EN MUCHAS OPORTUNIDADES Y NO SE


YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE CAIDA DE AGUA . LA MISMA NO GOTEA EN EL BORDE SINO QUE FILTR
MESON ESTA AGRIETADO. 10 COM COSTADO DERECHO
NO SE CUENTA CON EL ACCESORIO, YA QUE NO LO VENDEN POR SEPARADO
NO SE CAMBIO PORQUE EN HOMECENTER NO ESTA EL MODELO CORRESPONDIEN

000000 46
VERTIR QUE JOSE OVALLE ESTA DE VACACIONES. SE LLAMO A EMPRESA PARA QUE SOCIO SE CONTACTE

000000 47
GREVIA
PVI
SE ENVIA CORREO A CONSTRUCTIRA

000000 48
000000 49
000000 50
VER CUANDO TIENE DISPONIBILIDAD

DANIELA LLAMA OFUSCADA SEÑALANDO QUE EL PROBLEMA AUN NO ESTA RESULETO Y LA VENTANA NO

SE DEBE HACER
GREV
DIDO GESTIONAR

DIDO GESTIONAR
A ADENTRO Y DAÑO PINTURA Y PASTA MURO

000000 51
L FIN DE COORDINA. AÚN NO RESPONDEN

000000 52
SERGIO PRESENTA LOS DATOS DE ARRENDATARIO PARA RESPECTIVA COORDINACIÓN

000000 53
000000 54
000000 55
COMENTARIO DANIELA

SEÑALA QUE EL AÑO PASADO LE REALIZARON ESTA GESTIÓN

000000 56
000000 57
000000 58
000000 59
000000 60
REPROGRAMACION

A GESTIÓN

REPROGRAMACION

000000 61
000000 62
000000 63
000000 64
000000 65
MOTIVO REPROGRAMACION

MOTIVO REPROGRAMACION

000000 66
000000 67
000000 68
000000 69
000000 70
FECHA DE SOLUCION DEFINITIVA
DIAS GESTION PVI

FECHA DE SOLUCION DEFINITIVA


DIAS GESTION PVI

000000 71
000000 72
000000 73
000000 74
000000 75
000000 76
000000 77
#VALUE!

000000 78
#EXPEDIENTE #PVI FECHA_APERTURA_EXP PLAN STATUSASISTENCIA
657236 688091 8/21/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
657236 688093 8/21/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
657292 688153 8/22/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
657456 688353 8/25/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
657456 688353-A 8/25/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
657456 688353-B 8/25/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
657556 688465 8/28/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
657574 688485-A 8/28/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
657574 688485-B 8/28/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
657655 688581 8/30/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
657784 688735 9/1/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
657786 688736 9/1/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
657786 688736-A 9/1/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
657906 688884 9/4/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
657956 688952 9/5/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
657956 688952-A 9/5/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
658103 689137 9/8/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
658225 689285 9/11/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
658232 689295 9/11/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
658283 689356 9/12/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
658696 689840-B 9/22/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
658696 689840 9/22/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
658910 690186 9/27/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
658910 690187-A 9/27/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
658910 690187-B 9/27/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
658957 690165 9/28/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
659028 690245 9/29/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
659028 690245-A 9/29/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
659028 690245-A 9/29/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO

000000 79
659110 690336-B 10/2/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
659110 690336 10/2/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXX XXX 10/2/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
659110 690336-E 10/2/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
659110 690336-D 10/2/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXX XXX 10/2/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
xxx xxxxx 10/2/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
659110 690336-C 10/2/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
xxx xxxxx 10/3/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXX XXX 10/5/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXX XXX 10/5/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXX XXX 10/5/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXX XXX 10/5/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXX XXX 10/5/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXX XXX 10/5/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
659357 690635 10/6/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
xxx xxx 10/6/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXX XXX 10/10/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXX XXX 10/10/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
659687 691026 10/12/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
659752 691111 10/14/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
659978 691381 10/18/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXX XXXX 10/26/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
660465 691971 10/30/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
660465 691971-A 10/30/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXX XXXX 10/30/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXX XXXX 10/30/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXX XXXXX 10/30/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXX XXXXX 10/30/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXX XXXX 11/3/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO

000000 80
XXXX XXXX 11/3/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXX XXXX 11/3/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXX XXXX 11/3/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXX XXXX 11/3/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXX XXXX 11/3/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXX XXXX 11/3/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXX XXXX 11/9/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXX XXXX 11/9/2017 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXX XXXX 11/9/2017 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXX XXXX 11/9/2017 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
661576 693320-A 11/13/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
661576 693320-B 11/13/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
661576 693320-D 11/13/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
661576 693320 11/13/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
661576 693320-C 11/13/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXX XXXX 11/14/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXX XXXX 11/14/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
661491 693215 11/16/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
661491 693215-A 11/16/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
661491 693215-B 11/16/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
661491 693215-C 11/16/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
661638 693389-A 11/20/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
661694 693456 11/20/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
661638 693389 11/20/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
661694 693456-A 11/20/2017 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXXXX XXXXX 12/20/2017 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXXX XXXXX 12/20/2017 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXXX XXXXX 12/20/2017 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXXX XXXXX 12/20/2017 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXXX XXXXX 12/20/2017 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO

000000 81
XXXXXX XXXXX 12/20/2017 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXXX XXXXX 12/20/2017 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXXX XXXXX 12/20/2017 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXXX XXXXX 12/20/2017 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXXX XXXXX 12/20/2017 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXXX XXXXX 12/20/2017 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXXX XXXXX 12/20/2017 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXXX XXXXX 12/20/2017 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
664199 696298-A 1/8/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
664199 696298 1/8/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
664199 696298-A 1/8/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 1/12/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXXXX XXXXX 1/24/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXXXX XXXXX 2/9/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXXXX XXXXX 2/9/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXXXX XXXXX 2/9/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXXXX XXXXX 2/9/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXXXX XXXXX 2/9/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXXXX XXXXX 2/9/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
666213 698822 2/9/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXXXX XXXXXX 2/22/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
666479 699122 2/27/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 3/5/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
667888 700755 3/6/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
667888 700755-A 3/6/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
667888 700755-B 3/6/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
667888 700755-C 3/6/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
668008 700907 3/7/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXX XXXX 3/9/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
668547 701545 3/9/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO

000000 82
672226 705886 3/9/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
668662 701683 3/15/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
668662 701683-A 3/15/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
668662 701683-B 3/15/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
668849 701902 3/17/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
668849 701902-A 3/17/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
668886 701944 3/19/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
669369 702512 3/22/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
669410 702562 3/23/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
670104 703364 4/3/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
670123 703389 4/3/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
670123 703389-A 4/3/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
670123 703389-C 4/3/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
670123 703389-D 4/3/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
670599 703970 4/10/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
670734 704127 4/11/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
670734 704127-A 4/11/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
671614 705157 4/11/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
670734 704127-A 4/11/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
671600 705139 4/24/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
671813 705388 4/26/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIARECHAZADO
672513 706211 5/5/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
673191 706988 5/14/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
673191 706988-A 5/14/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
673191 706988-B 5/14/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXX XXXX 6/4/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIARECHAZADO
XXXX XXXX 6/7/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXX XXXX 6/7/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXX XXXX 6/7/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXX XXXX 6/7/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO

000000 83
XXXX XXXX 6/7/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXX XXXX 6/7/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXX XXXX 6/7/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXX XXXX 6/7/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXX XXXX 6/7/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXX XXXX 6/7/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXX XXXX 6/7/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXXX XXXXX 6/7/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXXXX XXXXX 6/7/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXX XXXX 6/7/2018 ACTA DE ENTREGA ANULADO
XXXX XXXX 6/7/2018 ACTA DE ENTREGA ANULADO
XXXX XXXX 6/8/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIAANULADO
XXXXX XXXXX 6/12/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 6/14/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
676426 710740 6/26/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIARECHAZADO
676409 710717 6/26/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
676845 711243 7/3/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
677247 711705 7/9/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIAANULADO
XXXXX XXXX 7/13/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 7/13/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 7/13/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 7/13/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 7/13/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 7/13/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 7/13/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 7/13/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 7/13/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 7/13/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 7/13/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 7/13/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO

000000 84
XXXXX XXXX 7/13/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 7/13/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 7/13/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 7/13/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 7/13/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 7/13/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 7/13/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 7/13/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 7/13/2018 ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
678003 712731 7/20/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
678003 712731-A 7/20/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
678157 712804 7/21/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
678691 713431 7/29/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
678835 713605 7/31/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
679078 713875 8/3/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
679726 714633 8/14/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
679726 714633-A 8/14/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
678424 713122 7/25/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXXXX XXXXX 7/25/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
XXXX XXXX 8/26/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
681460 716659 9/7/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
xxxxx xxxxx 9/26/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIARECHAZADO
68570 715616 8/26/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
680976 716095 8/31/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
681173 716325 9/3/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
6881516 716721 9/8/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
681882 717142 9/14/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
682046 711339 9/17/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
679005 713796 8/2/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIARECHAZADO
679078 713875 8/3/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIARECHAZADO

000000 85
679078 713875 8/3/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIARECHAZADO
683587 719140-A 10/11/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIAANULADO
XXXXXX XXXXX 7/25/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIARECHAZADO
676845 711243-A 7/3/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIARECHAZADO
684487 720213 10/25/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIARECHAZADO
683465 719000 10/9/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIARECHAZADO
683587 719140 10/11/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIARECHAZADO
685419 721337 11/9/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
686764 722955 11/30/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
686350 722474 11/23/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
686764 722955 11/30/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
685255 721126 11/6/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIARECHAZADO
687345 723749 12/10/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
683465 719000 10/9/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
686677 722845 11/29/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIASOLUCIONADO
687816 724226 12/17/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIARECHAZADO
687816 724226 12/17/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIARECHAZADO
687816 724226 12/17/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIA RECHAZADO
687816 724226 12/17/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIA RECHAZADO
689125 725827 1/7/2019 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIA SOLUCIONADO
689462 726224 1/16/2019 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIA SOLUCIONADO

683587 719140 10/11/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIA SOLUCIONADO


XXXXXX XXXXX 10/5/2018 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIA RECHAZADO
689214 725929 1/13/2019 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIA SOLUCIONADO

690510 727465 1/30/2019 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIA RECHAZADO


690510 727465 1/31/2019 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIARECHAZADO
691391 728383 2/11/2019 SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO SIRIARECHAZADO

000000 86
SERVICIO NOMBRETITULAR CVEAFILIADO NOMBRECONTACTO
CERRAJERIA MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO 124178924 MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO
ALBALIÑERIA MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO 124178924 MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO
ELECTRICIDAD DIAZ ROMERO ,CAMILA ALEJANDRA 167763192 CANALES ROMERO ,MARGOT
TERMINACIONES VALLEJOS ,CRISTIAN JAMES 97188254 SAROVICK ,JOSE
GASFITERIA VALLEJOS ,CRISTIAN JAMES 97188254 SAROVICK ,JOSE
CERRAJERIA VALLEJOS ,CRISTIAN JAMES 97188254 SAROVICK ,JOSE
ELECTRICIDAD TRUJILLO CABAÑAS ,MARISOL 97494002 FRANCISCO RUIZ
TERMINACIONES RABIC VIDAL ,ANTONIO EDUARDO GRECIA FRANCO
VENTANAS RABIC VIDAL ,ANTONIO EDUARDO GRECIA FRANCO
CALEFONT PABLO CABEZAS 984246684 PABLO CABEZAS
MUEBLES CECILIA MACHUCA 992254162 CECILIA MACHUCA
GASFITERIA CECILIA MACHUCA 992254162 CECILIA MACHUCA
ELECTRICIDAD CECILIA MACHUCA 992254162 CECILIA MACHUCA
ALBALIÑERIA HECTOR MERINO 997854638 HECTOR MERINO
CALEFONT CAMPO ECHAIZ ,CRISTIAN 160613688 CALDERON ,JESICA
GASFITERIA CAMPO ECHAIZ ,CRISTIAN 160613688 CALDERON ,JESICA
ELECTRICIDAD MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO 124178924 MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO
CALEFONT HARACENA QUITSON ,KEVIN ISBAN 164747697 ARACENA QUITSON ,CRISTIAN
PINTURA KLAGSES DAZAR ,FERNANDO ANDRES 177275861 MONCADA DAZAR ,LARRIN
CORRIENTES DEBILES JORGE PASTOR 157368427 CECILIA VALLE (CORREDORA)
GASFITERIA EIZAGUIRRE CASTILLO ,SEBASTIAN 135513407 NOGUERA ENRIQUE ,FERNANDO
GASFITERIA EIZAGUIRRE CASTILLO ,SEBASTIAN 135513407 NOGUERA ENRIQUE ,FERNANDO
GASFITERIA SILVA SARMIENTO ,ALEJANDRO HUMBERTO 130676057 SILVA SARMIENTO ,ALEJANDRO HUMBERTO
GASFITERIA SILVA SARMIENTO ,ALEJANDRO HUMBERTO 130676057 SILVA SARMIENTO ,ALEJANDRO HUMBERTO
GASFITERIA SILVA SARMIENTO ,ALEJANDRO HUMBERTO 130676057 SILVA SARMIENTO ,ALEJANDRO HUMBERTO
GASFITERIA CAMPO ECHAIZ ,CRISTIAN 160613688 CALDERON ,JESSICA
CITOFONIA FERNANDO REYES 16323503K CAMILA REYES
MUEBLES FERNANDO REYES 16323503K CAMILA REYES
MUEBLES FERNANDO REYES 16323503K CAMILA REYES

000000 87
TERMINACIONES MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO 124178924 MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO
SOLDADURA-PORTON MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO 124178924 MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO
ALBALIÑERIA MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO 124178924 MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO
ALBALIÑERIA MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO 124178924 MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO
ALBALIÑERIA MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO 124178924 MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO
TERMINACIONES MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO 124178924 MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO
ALBALIÑERIA MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO 124178924 MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO
ALBALIÑERIA MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO 124178924 MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO
CERRAJERIA MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO 124178924 CONSERJE
GASFITERIA SILVA SARMIENTO ,ALEJANDRO HUMBERTO 130676057 SILVA SARMIENTO ,ALEJANDRO HUMBERTO
GASFITERIA HARACENA QUITSON ,KEVIN ISBAN 164747697 ARACENA QUITSON ,CRISTIAN
MUEBLES PEDRO RADIC S/I PEDRO RADIC
PAPEL MURAL HARACENA QUITSON ,KEVIN ISBAN 164747697 ARACENA QUITSON ,CRISTIAN
VENTANAS PEDRO RADIC S/I PEDRO RADIC
GASFITERIA PEDRO RADIC S/I PEDRO RADIC
GASFITERIA YANEIDI PEREZ COMPLETAR YANEIDI PEREZ
GASFITERIA CARLOS YAVAR 81901414 CARLOS YAVAR
TERMINACIONES PEDRO RADIC S/I PEDRO RADIC
ALBALIÑERIA PEDRO RADIC S/I PEDRO RADIC
GASFITERIA CAMILA LOPEZ CAMILA LOPEZ
GASFITERIA RODRIQUEZ ,MARIA ANDREA S/I RODRIQUEZ ,MARIA ANDREA
GASFITERIA LITA IBARRA CELIS 951282553 LITA IBARRA CELIS
GASFITERIA SILVA SARMIENTO ,ALEJANDRO HUMBERTO 130676057 SILVA SARMIENTO ,ALEJANDRO HUMBERTO
CALEFONT MARABUENA PINTO ,ANGEL 15152107K VARGAS ,BARBARA
CITOFONIA MARABUENA PINTO ,ANGEL 15152107K VARGAS ,BARBARA
GASFITERIA SERGEY LOWSKO DANIEL COLMENARES
ELECTRICIDAD SERGEY LOWSKO DANIEL COLMENARES
ALBALIÑERIA ANDRES ARRIAGADA XXXX ANDRES ARRIAGADA
GASFITERIA LITA IBARRA CELIS 951282553 LITA IBARRA CELIS
VENTANAS MIGUEL ARENAS MIGUEL ARENAS

000000 88
GASFITERIA MIGUEL ARENAS MIGUEL ARENAS
PINTURA MIGUEL ARENAS MIGUEL ARENAS
CALEFONT PAMELA DIAZ 999374257 JEANETTE
ALBALIÑERIA PAMELA DIAZ 999374257 JEANETTE
ELECTRICIDAD MIGUEL ARENAS MIGUEL ARENAS
ALBALIÑERIA MAURICIO SANTANA 56950551703 MARTA LACOSTE
ALBALIÑERIA PABLO TOLEDO RODRIGUEZ ANDRES ARRIAGADA
PINTURA PABLO TOLEDO RODRIGUEZ ANDRES ARRIAGADA
VENTANAS PABLO TOLEDO RODRIGUEZ ANDRES ARRIAGADA
PINTURA PABLO TOLEDO RODRIGUEZ ANDRES ARRIAGADA
PINTURA OSCAR GOMEZ 930715385 OSCAR GOMEZ
TERMINACIONES OSCAR GOMEZ 930715385 OSCAR GOMEZ
PINTURA OSCAR GOMEZ 930715385 OSCAR GOMEZ
ELECTRICIDAD OSCAR GOMEZ 930715385 OSCAR GOMEZ
GASFITERIA OSCAR GOMEZ 930715385 OSCAR GOMEZ
GASFITERIA ONEIDA LABRADOR 995399295 ONEIDA LABRADOR
GASFITERIA GONZALO BUSTOS 954433154 GONZALO BUSTOS
GASFITERIA MARGARITA RABO MUÑOEZ 981535834 MARGARITA RABO MUÑOEZ
GASFITERIA MARGARITA RABO MUÑOEZ 981535834 MARGARITA RABO MUÑOEZ
GASFITERIA MARGARITA RABO MUÑOEZ 981535834 MARGARITA RABO MUÑOEZ
CERRAJERIA MARGARITA RABO MUÑOEZ 981535834 MARGARITA RABO MUÑOEZ
GASFITERIA NEFTALI PELAES RANEDEL 946137094 NEFTALI PELAES RANEDEL
ELECTRICIDAD JURELIS VERDESIA 958239502 JURELIS VERDESIA
CORRIENTES DEBILES NEFTALI PELAES RANEDEL 946137094 NEFTALI PELAES RANEDEL
ELECTRICIDAD JURELIS VERDESIA 958239502 JURELIS VERDESIA
LIMPIEZA INMOBILIARIA ANDRES ARRIAGADA
TERMINACIONES INMOBILIARIA ANDRES ARRIAGADA
LIMPIEZA INMOBILIARIA ANDRES ARRIAGADA
ALBALIÑERIA INMOBILIARIA ANDRES ARRIAGADA
ALBALIÑERIA INMOBILIARIA ANDRES ARRIAGADA

000000 89
PINTURA INMOBILIARIA ANDRES ARRIAGADA
TERMINACIONES INMOBILIARIA ANDRES ARRIAGADA
PAPEL MURAL INMOBILIARIA ANDRES ARRIAGADA
TERMINACIONES INMOBILIARIA ANDRES ARRIAGADA
PINTURA INMOBILIARIA ANDRES ARRIAGADA
PINTURA INMOBILIARIA ANDRES ARRIAGADA
MUEBLES INMOBILIARIA ANDRES ARRIAGADA
MUEBLES INMOBILIARIA ANDRES ARRIAGADA
GASFITERIA JACKSON BAUTISTA 998720918 JACKSON BAUTISTA
GASFITERIA JACKSON BAUTISTA 998720918 JACKSON BAUTISTA
GASFITERIA JACKSON BAUTISTA 998720918 JACKSON BAUTISTA
GASFITERIA SILVA SARMIENTO ,ALEJANDRO HUMBERTO 130676057 SILVA SARMIENTO ,ALEJANDRO HUMBERTO
ELECTRICIDAD MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO
TERMINACIONES PAMELA DIAZ 999374257 PAMELA DIAZ
LIMPIEZA PAMELA DIAZ 999374257 PAMELA DIAZ
TERMINACIONES PAMELA DIAZ 999374257 PAMELA DIAZ
PINTURA PAMELA DIAZ 999374257 PAMELA DIAZ
PINTURA PAMELA DIAZ 999374257 PAMELA DIAZ
PISO FLOTANTE PAMELA DIAZ 999374257 PAMELA DIAZ
GASFITERIA ANGEL MAURICIO NORAMBUENA 993279907 ANGEL MAURICIO NORAMBUENA
CERRAJERIA MARGARITA BRAVO 981535834 MARGARITA BRAVO
MUEBLES DANIEL DIAZ 940927983 DANIEL DIAZ
GASFITERIA CECILIA MACHUCA 992254162 CECILIA MACHUCA
GASFITERIA LUCIO MELLA 965212308 LUCIO MELLA
PISO FLOTANTE LUCIO MELLA 965212308 LUCIO MELLA
GASFITERIA LUCIO MELLA 965212308 LUCIO MELLA
GASFITERIA LUCIO MELLA 965212308 LUCIO MELLA
GASFITERIA LITA IBARRA 942230059 LITA IBARRA
GASFITERIA VIRGINIA APARICIO 950859161 VIRGINIA APARICIO
CERRAJERIA VIRGINIA APARICIO 950859161 VIRGINIA APARICIO

000000 90
GASFITERIA VIRGINIA APARICIO 950859161 VIRGINIA APARICIO
GASFITERIA CLAUDIA PACHECO 979593620 CLAUDIA PACHECO
GASFITERIA CLAUDIA PACHECO 979593620 CLAUDIA PACHECO
TERMINACIONES CLAUDIA PACHECO 979593620 CLAUDIA PACHECO
GASFITERIA MARGARITA RABO MUÑOEZ 981535834 MARGARITA RABO MUÑOEZ
TERMINACIONES MARGARITA RABO MUÑOEZ 981535834 MARGARITA RABO MUÑOEZ
ELECTRICIDAD VALLEJOS ,CRISTIAN JAMES 97188254 SAROVICK ,JOSE
TERMINACIONES FRANCISCO RUIZ 994934791 FRANCISCO RUIZ
GASFITERIA MARIA DEL PILAR CARO 982002852 MARIA DEL PILAR CARO
GASFITERIA CECILIA MACHUCA 992254162 ADAN SAN MARTIN
GASFITERIA FERNANDO KLAGGES 994432323 DANIELA OYARZUN
GASFITERIA FERNANDO KLAGGES 994432323 DANIELA OYARZUN
PISO FLOTANTE FERNANDO KLAGGES 994432323 DANIELA OYARZUN
GASFITERIA FERNANDO KLAGGES 994432323 DANIELA OYARZUN
GASFITERIA ANDREA SANCHEZ 948452539 SAMUEL ALVARADO
GASFITERIA NAFTALI PELAES 993558533
GASFITERIA NAFTALI PELAES 993558533
GASFITERIA NAFTALI PELAES 993558533
GASFITERIA NAFTALI PELAES 993558533
GASFITERIA BARBARA VELO 931217631 BARBARA VELO
GASFITERIA LUCIO MELLA 965212308
GASFITERIA RODRIQUEZ ,MARIA ANDREA 997367602 RODRIQUEZ ,MARIA ANDREA
GASFITERIA CECILIA CHACHUCA TRONCOSO 972171388 DAYANA MUNDARAY
GASFITERIA CECILIA MACHUCA TRONCOSO 972171388 DAYANA MUNDARAY
GASFITERIA CECILIA CHACHUCA TRONCOSO 972171388 DAYANA MUNDARAY
TERMINACIONES IGNACIO ROA 988828163 IGNACIO ROA
PINTURA ANDRES ARRIAGADA ANDRES ARRIAGADA
LIMPIEZA ANDRES ARRIAGADA ANDRES ARRIAGADA
LIMPIEZA ANDRES ARRIAGADA ANDRES ARRIAGADA
LIMPIEZA ANDRES ARRIAGADA ANDRES ARRIAGADA

000000 91
TERMINACIONES ANDRES ARRIAGADA ANDRES ARRIAGADA
LIMPIEZA ANDRES ARRIAGADA ANDRES ARRIAGADA
PINTURA ANDRES ARRIAGADA ANDRES ARRIAGADA
LIMPIEZA ANDRES ARRIAGADA ANDRES ARRIAGADA
PINTURA ANDRES ARRIAGADA ANDRES ARRIAGADA
PINTURA ANDRES ARRIAGADA ANDRES ARRIAGADA
LIMPIEZA ANDRES ARRIAGADA ANDRES ARRIAGADA
CALEFONT PAMELA DIAZ 999374257 JEANETTE
CALEFONT PAMELA DIAZ 999374257 JEANETTE
PAPEL MURAL ANDRES ARRIAGADA ANDRES ARRIAGADA
PAPEL MURAL ANDRES ARRIAGADA ANDRES ARRIAGADA
GASFITERIA PAMELA DIAZ 999374257 OSCAR
GASFITERIA SILVA SARMIENTO ,ALEJANDRO HUMBERTO 130676057 SILVA SARMIENTO ,ALEJANDRO HUMBERTO
ELECTRICIDAD TRUJILLO CABAÑAS ,MARISOL 97494002 FRANCISCO RUIZ
GASFITERIA MARGARITA RABO MUÑOEZ 981535834 MARGARITA RABO MUÑOEZ
GASFITERIA RABIC VIDAL ,ANTONIO EDUARDO GRECIA FRANCO
GASFITERIA JOAN JOSE BUSTOS 930886216 JOAN JOSE BUSTOS
JENIFFER BORJAS 930102250
PINTURA BORIS CANCINO ANDRES ARRIAGADA
LIMPIEZA BORIS CANCINO ANDRES ARRIAGADA
LIMPIEZA BORIS CANCINO ANDRES ARRIAGADA
VENTANAS BORIS CANCINO ANDRES ARRIAGADA
PINTURA BORIS CANCINO ANDRES ARRIAGADA
LIMPIEZA BORIS CANCINO ANDRES ARRIAGADA
PINTURA BORIS CANCINO ANDRES ARRIAGADA
PINTURA BORIS CANCINO ANDRES ARRIAGADA
PINTURA BORIS CANCINO ANDRES ARRIAGADA
LIMPIEZA BORIS CANCINO ANDRES ARRIAGADA
TERMINACIONES BORIS CANCINO ANDRES ARRIAGADA
ALFOMBRA BORIS CANCINO ANDRES ARRIAGADA

000000 92
TERMINACIONES BORIS CANCINO ANDRES ARRIAGADA
TERMINACIONES BORIS CANCINO ANDRES ARRIAGADA
PAPEL MURAL BORIS CANCINO ANDRES ARRIAGADA
PAPEL MURAL BORIS CANCINO ANDRES ARRIAGADA
TERMINACIONES BORIS CANCINO ANDRES ARRIAGADA
TERMINACIONES BORIS CANCINO ANDRES ARRIAGADA
TERMINACIONES BORIS CANCINO ANDRES ARRIAGADA
TERMINACIONES BORIS CANCINO ANDRES ARRIAGADA
PAPEL MURAL BORIS CANCINO ANDRES ARRIAGADA
GASFITERIA JOSE LEIVA 976956978
GASFITERIA JOSE LEIVA 976956978
GASFITERIA CLAUDIO MARO 946264958
CALEFONT PIA SAROVIC 955237447 JOSE LEIVA
CALEFONT MARIA CAMILA COFRE LORCA 997657782
GASFITERIA TAMARA MORALES 965212308
GASFITERIA MARABUENA PINTO ,ANGEL VARGAS ,BARBARA
GASFITERIA MARABUENA PINTO ,ANGEL VARGAS ,BARBARA
ELECTRICO JUDIT LABRADOR PARRRA 995399295
CALEFONT PAMELA DIAZ 999374257 JEANETTE
GASFITERIA MANUEL GONZALEZ 978955692 MANUEL GONZALEZ
GASFITERIA CAROLINA SAN MARTIN CAROLINA SAN MARTIN
FILTRACION JUAN JOSE BUSTOS 930886216 JUAN JOSE BUSTOS
GASFITERIA NORA VIDAL MANUEL GONZALEZ
GASFITERIA CARLOS YAVAR 81901414 NATALIA ALEJANDRA PINTO
GASFITERIA CAROLINA SAN MARTIN CAROLINA SAN MARTIN
GASFITERIA MARIA CARO VARGAS MARIA CARO VARGAS
GASFITERIA FELIPE CRISTAL FELIPE CRISTAL
GASFITERIA MARIA RANJEL MARIA RANJEL
GASFITERIA TAMARA MORALES 965212308
GASFITERIA TAMARA MORALES 965212308

000000 93
GASFITERIA TAMARA MORALES 965212308
ALBALIÑERIA MARIA CARO VARGAS MARIA CARO VARGAS
CALEFONT PAMELA DIAZ 999374257 OSCAR
GASFITERIA JUAN JOSE BUSTOS 930886216 JUAN JOSE BUSTOS
GASFITERIA JACKSON HERRERA 999037707 JACKSON HERRERA
CALEFONT ADRIANA ZAMBRANO 999374257 ADRIANA ZAMBRANO
GASFITERIA MANUEL GONZALEZ 978955692 MANUEL GONZALEZ
TERMINACIONES TAMARA MORALES 933776204 TAMARA MORALES
ALBAÑINERIA MARIA CARO VARGAS MARIA CARO VARGAS
ELECTRICO ANTONIO RABIC VIDAL GRECIA FRANCO
PAPELERIA MARIA CARO VARGAS MARIA CARO VARGAS
GASFITERIA MARIA ANDREA RODRIGUEZ JOSÉ ALBANA
ELECTRICO OSCAR GOMEZ OSCAR GOMEZ
GASFITERIA ADRIANA ZAMBRANO ADRIANA ZAMBRANO
ELECTRICO ALFREDO TAPIA ALFREDO TAPIA
GASFITERIA CRISTIAN ALBERTO JAMES CRISTIAN ALBERTO JAMES
TERMINACIONES CRISTIAN ALBERTO JAMES CRISTIAN ALBERTO JAMES
ELECTRICO CRISTIAN ALBERTO JAMES CRISTIAN ALBERTO JAMES
TERMINACIONES CRISTIAN ALBERTO JAMES CRISTIAN ALBERTO JAMES
ELECTRICIDAD GRECIA FRANCO GRECIA FRANCO
GASFITERIA CECILIA MACHUCA DAYANA MUNDARAY

GASFITERIA MANUEL GONZALEZ MANUEL GONZALEZ


GASFITERIA PAMELA DIAZ JEANETTE
TERMINACIONES DANIELA MUÑOZ DANIELA MUÑOZ

GASFITERIA CRISTIAN VALLEJO RODRIGO DEL VALLE


GASFITERIA CRISTIAN VALLEJO RODRIGO DEL VALLE
GASFITERIA MANUEL GONZALEZ MANUEL GONZALEZ

000000 94
EXP_TELEFONO1 EXP_TELEFONO2 DPTO
996906200 SIN DATO ESPACIO COMUM
996906200 SIN DATO ESPACIO COMUN
959037381 225026842 705
976956978 79099336 505
976956978 79099336 505
976956978 79099336 505
966389798 994934791 508
931215656 SIN DATO 708
931215656 SIN DATO 708
984246684 SIN DATO 601
992254162 SIN DATO 102
992254162 SIN DATO 404
992254162 SIN DATO 404
997854638 SIN DATO 205
55277894 87741292 506
55277894 87741292 506
96906200 NO BRINDA ESPACIO COMUN
229848125 92508507 101
89718774 32924679 204
63412939 NO TIENE 301
54260676 50377102 807
54260676 50377102 807
73980797 SIN DATO 603
73980797 SIN DATO 603
73980797 SIN DATO 603
55277894 SIN DATO 506
76405224/93591 SIN DATO 208
76405224/93591 SIN DATO 208
76405224/93591 SIN DATO 208

000000 95
996906200 SIN DATO ESPACIO COMUN
996906200 SIN DATO ESPACIO COMUN
996906200 SIN DATO ESPACIO COMUN
996906200 SIN DATO ESPACIO COMUN
996906200 SIN DATO ESPACIO COMUN
996906200 SIN DATO ESPACIO COMUN
996906200 SIN DATO ESPACIO COMUN
996906200 SIN DATO ESPACIO COMUN
996906200 SIN DATO ESPACIO COMUN
73980797 SIN DATO 603
229848125 92508507 101
954082707 610
229848125 92508507 101
954082707 610
954082707 SIN DATO 610
91969285 5804143467882 707
81901414 609
954082707 504
954082707 SIN DATO 504
954433154 408
997367602 SD 409
951282553 SIN DATO 709
73980797 SIN DATO 603
987757116 SD 801
987757116 SD 801
989806900 608
989806900 608
XXXX SIN DATO 305
951282553 SIN DATO 607
710

000000 96
710
710
966729303 706
966729303 706
710
56950551703 806
210
210
210
210
930715385 308
930715385 308
930715385 959856332 (YANIE308
930715385 959856332 (YANIE308
930715385 959856332 (YANIE308
995399295 808
954433154 408
981535834 704
981535834 704
981535834 704
981535834 704
946137094 306
958239502 707
946137094 306
958239502 707
801
801
801
801
801

000000 97
801
801
801
801
801
801
801
801
998720918 SIN DATO 306
998720918 SIN DATO 406
998720918 SIN DATO 306
73980797 SIN DATO 603
996906200 SIN DATO ESPACIO COMUM
999374257 NO TIENNE 705
999374257 NO TIENNE 705
999374257 NO TIENNE 705
999374257 NO TIENNE 705
999374257 NO TIENNE 705
999374257 NO TIENNE 705
987757116 NO TIENNE 801
981535834 NO TIENNE 704
948839326 SIN DATO 602
992254162 SIN DATO 404
965212308 SIN DATO 604
965212308 SIN DATO 604
965212308 SIN DATO 604
965212308 SIN DATO 604
942230059 SIN DATO 607
950859161 SIN DATO 210
950859161 SIN DATO 210

000000 98
950859161 210
979593620 SIN DATO 410
979593620 SIN DATO 410
979593620 SIN DATO 410
981535834 704
981535834 704
976956978 979099336 505
994934791 508
229837124 303
949653134 SIN DATO 102
988976907 302
988976907 302
988976907 302
988976907 SIN DATO 302
SIN DATO 509
SIN DATO 306
SIN DATO 306
SIN DATO 306
SIN DATO 306
931217631 802
LUCIO MELLA 965212308 604
932311743 SD 409
972171388 309
972171388 309
972171388 309
988828163 606
507
507
507
507

000000 99
507
503
503
503
207
207
207
966729303 706
966729303 706
SIN DATO 503
SIN DATO 503
982451160 999376709 705
73980797 SIN DATO 603
966389798 994934791 508
981535834 704
931215656 SIN DATO 708
931217631 SIN DATO 802
SIN DATO SIN DATO
SIN DATO 703
SIN DATO 703
SIN DATO 703
SIN DATO 703
SIN DATO 703
SIN DATO 703
SIN DATO 703
SIN DATO 703
SIN DATO 703
SIN DATO 703
SIN DATO 703
SIN DATO 703

000000 100
SIN DATO 703
SIN DATO 703
SIN DATO 703
SIN DATO 703
SIN DATO 703
SIN DATO 703
SIN DATO 703
SIN DATO 703
SIN DATO 703
979099336 803
979099336 803
SIN DATO 206
976956978 SIN DATO 803
SIN DATO 805
SIN DATO 604
987757116; PAPA SD 801
987757116; PAPA SD 801
SIN DATO 805
966729303 SIN DATO 706
963307261 SD 301
973359776 SIN DATO 608
931217631 SIN DATO 802
978955682 963307261 301
956111607 SD 609
973359776 974960594 608
982002852 SIN DATO 303
959163639 959163418 407
930908510 93099865 209
SIN DATO 604
SIN DATO 604

000000 101
SIN DATO 604
982002852 SIN DATO 303
958442133 SIN DATO 705
931217631 SIN DATO 802
982214377 999037707 207
932924679 SIN DATO 201
978955680 SIN DATO 301
933783359 SIN DATO 604
982002852 SIN DATO 303
931215656 SIN DATO 708
982002852 SIN DATO 303
SIN DATO 932321743 409
999285255 941131684 308
932924679 SIN DATO 201
SIN DATO 941876914 504
SIN DATO 998374931 405
SIN DATO 998374931 405
SIN DATO 998374931 405
SIN DATO 998374931 405
SIN DATO 949622742 708
SIN DATO 972171388 309

SIN DATO 978955680 301


966729303 SIN DATO 706
SIN DATO 988976907 302

SIN DATO 998374931 405


SIN DATO 998374931 405
SIN DATO 978955682 301

000000 102
MOTIVO
MAMPARA ACCESO RECEPCION CAIDA
FILTRACION LOZA POR JARDINERA INTERIOR AGUA SIN DESAGUE
CALEFONT NO FUNCIONA, FUNCIONA INTERMITENTEMENTE
PUERTA DE ACCESO DESCUADRADA
REVISAR REGULADOR CORTE AGUA NIVEL BAÑO WATER, LOS DOS BAÑOS
CHAPA DE ACCESO TRABADA (SOLO DESDE ADENTRO)
ENCIMERA NO FUNCIONA.
CERAMICA BALCON DESNIVELADA, TERMINACION HORMIGÓN BALCON DESCASCARADA, TAPA VENTILACION COCINA DESPEGADA
VENTANAL CON HOJA CORTA (DESCUADRADA)
CALEFONT NO FUNCIONA HACE 16 DIAS
AJUSTE PUERTA MUEBLE COCINA (DESCUADRADO), AJUSTE PUERTA CLOSET CHUECAS, PINTAR PUERTA ACCESO (ESTABA MANCHADA)
TERMO CON AGUA CALIENTE DURA MUY POCO
VERIFICAR FUNCIONAMIENTO Y AUTOMATICO SE CAE AL CONECTAR ESTUFA Y SECADOR
LOGIA SE LLUEVE, PINTURA PRESENTA UNA LINEA, VARIOS, REVISAR SI EXISTE FILTRACIÓN O ES LLUVIA
AFILIADA INDICA QUE EL CALEFON NO LE ENCIENDE DESDE HOY, NO DA CHISPA, ESTÁ MUERTO TOTALMENTE.
AFILIADA INFORMA QUE DEL LAVAMANOS CAE AGUA.
SE COMUNICA EL ADMINISTRADOR DEL EDIFICIO SIRIA, INDICANDO DE QUE DESEA QUE SE LE MANDE UN TÉCNICO, YA QUE PRESENTA UN CORTO DE EN
SE QUEMÓ EL CALEFON POR COMPLETO EL DÍA VIERNES, AL PARECER POR UN CORTE. ADICIONALMENTE HUBO APARICIÓN DE HONGOS EN LA PARED.
TIENE UNA FILTRACIÓN QUE NO ESTA A LA VISTA, EL PISO DE AFUERA DEL BAÑO ESTÁ MOJADO. LE SUCEDE DESDE EL DÍA DE ANOCHE, DICE QUE EL AGU
SE COMUNICA AFILIADA CECILIA E INDICA QUE TIENE EL DUCTO DE CORRIENTE DE AIRE OBSTRUIDO Y NO LE PUEDE COLOCAR INTERNET.
AFILIADO SE COMUNICA A CABINA INDICANDO QUE NECESITA ASISTENCIA, LLAVE BAÑO GOTEA Y SE SALIO
AFILIADO SE COMUNICA A CABINA INDICANDO QUE NECESITA ASISTENCIA, YA QUE AL ABRIR LA DUCHA DEL BAÑO NO CALIENTA EL AGUA , NO ENCIEND
LLAVE LAVAPLATOS SALE AGUA POR EL BORDE,
LLAVE DUCHA SALE POR LOS LADOS (GOMA
SIFON LAVAPLATOS PIERDE AGUA
SOLO NO FUNCIONA CALIFONT DE COCINA, DE BAÑOS SI FUNCIONA
CITOFONO ESTA CONECTADO A OTRO DEPTO 207
PUERTA TERMO DESCUADRADA
MOLDURA ZOCALO COCINA TERMINACION ENCHAPE DEFORMADO

000000 103
REPARAR BASE DESAGUE SALIDA AUTOS (PISO), ESTA SUELTA, SIN SOPORTES PLATINAS Y PERNOS
BASE DE CORREDERA PORTON DESOLDADA
LOMO DE TORO ACCESO ESTACIONAMIENTO PARA QUE NO SE ACUMULE AGUA (CANALETA NO AGUANTA A ABSORVER EXCESO AGUA)
ESTACIONAMIENTO 54 CEDE TERRENO
ZONA SUPERIOR MURO (MEDIO MURO) DESPEGADA (PALMETA SUPERIOR)
TECHO ACCESO HALL CENTRAL
ZONA SALIDA DEPTO 101 CON PROBLEMAS DE NIVEL DE AGUA, HACER SEGUIMIENITO
ZONA SUPERIOR JARDINERA ACCESO ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEOSE ENCUENTRA QUEBRADA
MANILLA CHAPA PUERTA BODEGA QUINTO PISO SUELTA
SELLO SILICONA COCINA LAVAPLATOS CON FUGA
SELLO SILICONA COCINA LAVAPLATOS CON FUGA
ZOCALO MUEBLE DE COCINA ROTO EN UN EXTREMO
APARICIÓN DE HONGOS EN LA PARED.
FALTA COLOCAR TOPES DE VENTANAS CORREDERAS, LOS QUE VAN EN BASE
LLAVE AGUA CALIENTE DUCHA BAÑO 2 POCA PRESION
CALEFONT NO FUNCIONA
CALEFONT NO FUNCIONA
FALTA CELOSIA BAÑO (DE REGISTRO)
REPARAR PISO BODEGA (25)
FILTRACION AGUA WC POR SELLO
AFILIADO INDICA QUE TIENE INCONVENIENTES CON EL LAVAPLATOS, CADA VEZ QUE LO UTILIZA LE PRESENTA FILTRACCION AL SUELO, LA CAÑERIA ESTA
AEREADORES TAPADOS, PROBLEMAS CON CALEFONT
SIFON LAVAPLATOS PIERDE AGUA NUEVAMENTE
AFILIADO INDICA QUE DESDE HACE DOS DIAS EL CALEFONT NO LE ESTA FUNCIONANDO
EL CITOFONO SI ELLA LLAMA NO SE ESCUCHA
TERMO PIERDE AGUA
COCINA PRODUCE CORTE ELECTRICO EN NIVEL 6, SE CAE DIFERENCIAL, ANTES FUNCIONABA BIEN
LOGIA SE LLUEVE, NO TIENE PENDIENTE POR LO QUE EL AGUA SE APOZA Y FALTA DE SELLO POR LO QUE EL AGUA FILÑTRA A DEPTO 205
AEREADORES TAPADOS, PROBLEMAS CON CALEFONT
FALTA LIMITADOR VERTICAL VENTANA

000000 104
MANILLA BAÑO 2 MALA
REPASAR GUARDAPOLVO, PINTURA
CALEFONT NO FUNCIONA
CIELO LOGIA CON FILTRACION, SE COORDINA REPARACION CON PISO ARRIBA
REVISAR CALEFONT, FUNCIONA CON RUIDO. NO FUNCIONA
INTERVENIR LOSA PARA REPARAR PISO LOGIA
TERRAZA CERAMICA SOLPADA
DOMITORIO 1 CIELO CLOSET INTERIOR CON FISURA
DOMITORIO 1 VENTANA CON HOJA SUELTA, NO SELLA BIEN
DOMITORIO 2 CIELO CLOSET INTERIOR CON FISURA
PINTAR BAÑO, MANCHADO CON AGUA PISO SUPERIOR
PONER MOLDURA PISO DESPEGADA
PINTAR CIELO Y MURO DE BAÑO MANCHADO POR AGUA FUGA PISO SUPERIOR DEPTO 408
REVISION COCINA NO CALIENTA
FLEXIBLE AGUA CALIENTE PIERDE AGUA
TERMO PIERDE AGUA
PROBLEMAS DE PRESION DE AGUA, BAJA PRESION
PIERDE AGUA LAVAPLATOS
AJUSTE SIFON DESAGUE
SUELTA MANILLA LAVAMANOS
CHAPA BODEGA SUELTA
COCINA NO SALE AGUA CALIENTE LAVAPLATO
AUTOMATICO SE CAE Y SE QUEMAN ELECTRODOMESTICOS
TUBERIAS INTERNET OBSTRUIDAS
PASILLO EXTERIOR NO FUNCIONAN LUMINARIAS, REVISAR
INTERRUPTORES LIVING CON PINTURA
GUARDAPOLVOS LIVING REVISAR UNIONES
LIMPIAR PINTURA ENCHUFE REFRIGERADOR
CERAMICA SOBRE COCINA PICADA
CANTERIA COCINA FIZURADA

000000 105
ESQUINA BAÑO 2 VENTANA PINTURA FIZURADA
GUARDAPOLVO BAÑO 3 UNION FIZURADA
PAPEL MURAL DORMITORIO 3 SUELTO ABAJO
GUARDAPOLVO UNION FIZURADA DORMITORIO 3
PINTURA ARRIBA ESPEJO FIZURADA BAÑO 1
PINTURA ARRIBA ESPEJO FIZURADA BAÑO 1
PUERTA CLOSET ESQUINA PELADA DORMITORIO 3
PUERTA CLOSET ESQUINA PELADA DORMITORIO 3
REPARAR CIELO DE BAÑO POR PROBLEMAS DE FUGA DE AGUA DE DPEOT 406
SE GENERA FILTRACION EN DESAGUE CUANDO OCUPA LAVADORA, SE FILTRA A DEPTO INFERIOR 306
REPARAR CIELO DE BAÑO POR PROBLEMAS DE FUGA DE AGUA DE DPEOT 406
LLAVE TINA NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, EL SEGURO PARA CHALLA NO FUNCIONA
LAMPARAS DE PASILLO NO FUNCIONAN
JUNTURAS ENTRADA COCINA CON FISURA
LLAVE MONOMANDO DE TINA MANCHADA
ESPEJO BAÑO 2 SALTADO, CON PROBLEMAS EN SU FUNCIONAMIENTO
PROBLEMAS DE FISURA EN PINTURA UNION PIEZA 2
PINTURA MAL TERMINADA EN ZONA SUPERIOR MUEBLE DE COCINA
PISO FLOTANTE SEPARADO
FUGA DE AGUA LAVAPLATOS
CHAPA DE PUERTA PRINCIPAL TRABADA NO PUEDE CERRAR DEPTO
VISAGRAS DE PUERTAS DE COCINA CON FALLAS, SE ROMPIERON 2 POR FALLA DE MATERIAL
DEPARTAMENTO PRESENTA DAÑOS EN CIELO BAÑO POR POSIBLE FILTRACIÓN DE DEPTO SUPERIOR 505
PERDIDA DE AGUA DE LAVAPLATOS SIIFON
PISO FLOTANTE CON EXCESIVO JUEGO
PUERTA LAVAPLATOS SE CAYÓ
CUBRE JUNTAS DE COCINA SE DESPEGÓ
CALEFONT NO FUNCIONA
CIFON TAPADO
PUERTA DE ACCESO DESCUADRADA, FUE AJUSTADA ANTERIORMENTE Y PROBLEMA SE GENERA PORQUE CLIENTE DEJA PUERTA ABIERTA CON LA LLAVE P

000000 106
SE LE INFORMA A CLIENTE QUE POR ÚNICA VEZ ASISTIREMOS, CALEFONT NO FUNCIONA POR AEREADORES TAPADOS, ES MANTENCIÓN, SE LE INFORMA
PROBLEMA CON EXTRACTOR DE AIRE DE BAÑO
CIFON AGUA ESTANQUE BAÑO NO FUNCIONA, SE DEBE CAMBIAR
REVISAR GRIETA EN BAÑO DORMITORIO PRINCIPAL
PIERDE AGUA LAVAPLATOS
CUBRE JUNTAS ESTÁ DESPEGADO
ENCHUFES TERRAZA NO FUNCIONAN, AUTOMATICOS ARRIBA
MUEBLE SOBRE LAVAPLATOS SE LE QUEBRÓ UNA BISAGRA, REVISAR
CALEFONT NO FUNCIONA
CAÑERIAS FLEXIBLES AGUA CALIENTE Y FRIA OXIDADAS TERMO
VARIOS FUGA SIFON
HUMEDAD EN PASILLO, PINTURA MANCHADA POR PROBLEMAS DE FILTRACION EN EDIFICIO
PISO FLOTANTE COORIDO
TINA CON DAÑOS , PRESENTA ESMALTE DESCASCARADO
PROBLEMAS PRESION AGUA BAÑO PRINCIPAL
FILTRACION SIFON LAVAPLATOS
DUCHA BAÑO DOS CON PROBLEMAS DE PRESION Y AGUA CALIENTE
FILTRACION SIFON LAVAPLATOS
DUCHA BAÑO DOS CON PROBLEMAS DE PRESION Y AGUA CALIENTE
HORNO FUNCIONA PERO NO CALIENTA
LAVAPLATOS MALO, LLAMAR Y CONFIRAR
CLIENTE INDICA QUE TIENE MUCHAS MURALLAS TRIZADAS, SE IRÁ A INSPECCIONAR PARA CONTIONUAR PROCESO
CUBRE JUNTAS DESPEGADA
CALEFONT SE DEMORA EN CALENTAR AGUA
WC DEMORA EN DESCARGAR
ALFORMBRA DESHILACHADA EN JUNTURA
PINTURA GUARDAPOLVOS MANCHADA TODO EL DEPTO
PINTURA PUERTA PRINCIPAL
ALFOMRA SUCIOA PIEZA 2
LIMPIEZA DE PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO

000000 107
PUERTA PIEZA PRINCIPAL DESCUADRADA
GUARDAPOLVOS LIVING Y PASILLOS MANCHADOS, LOS LIMPIARON MANCHANDOLOS
MURO COCINA CON TRIZADURA EN ESTUCO
PUERTA PRINCIPAL MANCHADA, SE REALIZA LIMPIEZA
PINTAR GUARDAPOLVOS DE TODO EL DEPTO
PINTAR MARCO PUERTA SEGUNDO BAÑO
LIMPIAR PUERTAS DE VIDRIO Y MADERA JUNTO VENTANAS
CALEFONT DESPUES DE LLUVIA NO FUCNIONA
CALEFONT DESPUES DE LLUVIA NO FUCNIONA
REPARAR PAPEL MURAL DETRÁS DE PUERTA PRINCIPAL, ROTO
REPARAR PARCHE PAPEL MURAL EN ENTRADA
NO SALE AGUA CALIENTE EN LA COCINA
PROBLEMAS DE PRESION DE AGUA EN LAVAPLATOS Y BAÑO DOS
CITOFONO SIN SEÑAL, NO FUNCIONA
CADENA DE WC CORTADA
ENCIMERA COCINA NO FUNCIONA
FILTRACION SIFON COCINA
SIRIA 3396
PINTAR PUERTA ACCESO
GUARDAPOLVOS MANCHADO EN CORNIZA LIVING
PAPEL MURAL MANCHADO EN CORREDOR LIVING
PERFIL VENTANAL INFERIOR ABOLLADO
MUROS TERRAZA SUCIOS Y MARCADOS
CIELO TERRAZA MANCHADO
PUERTA COCINA MANCHADO
FISURA EN DILATACION COCINA MURO
MURO LOGIAS SUCIOS
EMBELLECEDOR CAMPANA MANCHADO SUELO
FALTA FLEXIBLE DUCHA
ALFOMBRA MANCHADA Y SUCIA COMPLETA

000000 108
DORMITOTIO 2 JUNQUILLO MANCHADO Y DESNIVELADO
HALL OFFICE FALTA SELLO
DORMITORIO PRINCIPAL PROBLEMA DE UNIONES EN PAPEL, CAMBIAR 4 PAÑOS
CAMBIAR PAPEL MURAL DETRÁS PUERTA, ROTO Y ENGLOBADO POR FISURA EN MURO
BAÑO PRINCIPAL FALTA SELLO TINA
BAÑO PRINCIPAL FALTA FLEXIBLE Y DUCHA
PUERTAS EN GENERAL SUCIAS Y MANCHADAS
GUARDAPOLVOS EN GENERAL SUCIOS Y MANCHADOS
CAMBIAR PAPEL MURAL PASILLO POR DIFERENCIA DE TONO PAPEL NUEVO
CALEFONT NO FUCNIONA, SALE OLOR A QUEMADO
CALEFONT NO FUCNIONA, SALE OLOR A QUEMADO
CALEFONT FUNCIONA IRREGULARMENTE
CALEFONT EXPLOTÓ
CALEFONT NO LE FUNCIONA
PISO FLOTANTE SUELTO
PROBLEMAS PRESION DE AGUA EN DUCHA
PROBLEMAS FUGA LLAVE LAVAPLATOS
NO CALIENTA SEGUNDO PLATO COCINA; MADEMSA, MODELO MEE 2E, ELECTRICA
SE ESPERA QUE GREVIA COMPRE CALEFONT PARA CAMBIAR
CALEFONT NO FUNCIONA
EXTRACTOR DE AIRE NO FUNCIONA
MANCHAS DE HUMEDAD Y HONGOS EN PARED VENTANA PIEZA PRINCIPAL
NO TIENE AGUA CALIENTE
CALEFONT FUNCIONA. NO TIENE AGUA CALIENTE
ENCIMERA NO FUNCIONA COMO ES DEBIDO
CALEFONT FUNCIONA IRREGULARMENTE
CALEFONT NO FUNCIONA. SE PRENDE Y APAGA.
CALEFONT SE APAGA Y SE PRENDE
TERMO PIERDE AGUA
SIFON LAVAPLATOS FILTRA AGUA

000000 109
MANILLA BAÑO SE SALIO
GRIETAS EN ENTRADA Y EN BAÑO
PROBLEMAS DE CALEFONT PROXIMA SEMANA SE DEBE PROGRAMAR PORQUE CLIENTE NO PUEDE ESTA SEMANA
TINA ROTA
FILTRACION EN EL LIVING, PAPEL MURAL INFLADO
PROBLEMA CON CALEFONT, NO PRENDE
POCA PRESION DE AGUA. AGUA SALE CON RESIDUOS
DESCUADRE DE MARCO DE PUERTA PRINCIPAL
FISURA EN UNION MATERIALES BAÑO PRINCIPAL
CADA VEZ QUE SE UTILIZA COCINA SE GENERA CORTE GENERALIZADO EN HOGAR
PAPEL MURAL ROTO EN MURO TRASERO PUERTA ACCESO DEPTO (JUNTA DILATACION)
TUBERIAS DEL BAÑO ESTARIAN TAPADAS
HORNO NO ENCIENDE
PROBLEMA CON CALEFONT, NO PRENDE
CADA VEZ QUE UTILIZA COCINA SE GENERA CORTE GENERALIZADO EN HOGAR
NO SALE AGUA CALIENTE EN EL BAÑO PRICNIPAL
MUEBLE DE LA COCINA SUELTO
ENCHUFE QUEMADO EN BAÑO DEL DORMITORIO
BODEGA PRESENTA MANILLAS SUELTAS
PLATO DE ENCIMERA SE RECALIENTA
CALEFONT SE APAGA Y SE PRENDE

POCA PRESIOND E AGUA. AGUA SALE CON RESIDUOS DE MADERA


FILTRACION CIELO LOGIA
PISO FLOTANTE DESCUADRADO

CORRE AGUA EN EL WWC


TUBERIA DE LA COCINA FILTRA (REVISAR)
POCA PRESION DE AGUA. AGUA SALE CON RESIDUOS

000000 110
COMENTARIO
PROGARAMADA VISITA DE CONTRATISTA MARTES 29 DE AGOSTO 14:30 HORAS
CONSTRUCTORA
FUSIBLE SISTEMA ELECTRICO CALEFON SE ENCNONTRABA SUELTO, SE HIZO AJUSTE SIN INCONVENIENTE
SE PROGRAMA VISITA PARA LUNES 28 Y CLIENTE NO SE ENCUENTRA, NO CONTESTA CELULAR, FINALMENTE CLIENTE ATIENDE Y SE SOLUCIONAN INCONV
SE PROGRAMA VISITA PARA LUNES 28 Y CLIENTE NO SE ENCUENTRA, NO CONTESTA CELULAR, FINALMENTE CLIENTE ATIENDE Y SE SOLUCIONAN INCONV
SE REALIZA LUBRICACION QUEDANDO OK
SE PROGRAMA VISITA PARA LUNES 28 A LAS 19:00 HORAS
PVI
TERCERO VENTANAS
PROGRAMADO PARA 30 AGOSTO 2017 A LAS 19:00
SE REALIZARON LOS TRABAJOS, CLUENTE INFORMA QUE PUERTA PRINCIPAL QUEDÓ MUY AJUSTADA, RECONFIRMAR NUEVA VISITA
SE REVISA FUNCIONAMIENTO ESTANDO OK CON CAPACIDAD Y FUNCIONAMIENTO

PVI
SOLUCION CALEFON, PROBLEMAS EN EL DESAGUE, REVISAR PLANOS
SOLUCION CALEFON, PROBLEMAS EN EL DESAGUE, REVISAR PLANOS
ICA , LA CUAL ESTÁ UBICADA EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO ESTO PASO : HACE 1 SEMANA DISPONIBILIDAD : COMPLETA.
SE COORDINO CON SPENDID CAMBIO QUE SE HARA JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE, OTROS DETALLES EN PROGRAMACION
TERCERO

URGENCIA GASFIETERIA
TERCERO SPLENDID
SE COORDINA ASISTENCIA GASFITERIA
ASISTE TECNICO GASFITER, SE DEBE CAMBIAR LLAVE TINA
ASISTE TECNICO GASFITER, SE DEBE CAMBIAR LLAVE TINA
SE COORDINA VIA MAIL CON SPLENDID ATENCION DE CLIENTE Y CONSULTA PROBLEMÁTICA RECURRENTE
TERCERO CITOFONIA
PVI
TERCERO MUEBLES

000000 111
PVI
PVI
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
PVI
PVI
PVI
TERCERO MUEBLES
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
CONSTRUCTORA
PVI
PVI
PVI
PVI
TERCERO
CITOFONIA
TERCERO
TERCERO
PVI
PVI
TERCERO

000000 112
PVI
PVI
TERCERO
PVI
TERCERO
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
TERCERO
PVI
PVI
TERCERO
TERCERO
GREVIA
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
GREVIA
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

000000 113
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
TERCERO
TERCERO
TERCERO
PVI
TERCERO
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

000000 114
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

000000 115
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
TERCERO
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
TERCERO
PVI
602
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

000000 116
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
TERCERO
TERCERO
TERCERO
PVI
PVI
PVI
PVI
TERCERO
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
TERCERO
TERCERO
TERCERO
TERCERO
PVI
PVI

000000 117
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

PVI

PVI
PVI
PVI

PVI
PVI
PVI

000000 118
COMENTARIO 2

DESAGUE JARDINERA Y SELLO PISO, INFORMAR GREVIA, PROBLEMA DISEÑO

TRABAJO ELECTRICO MAYOR A REALIZAR POR CONTRATISTA VIERNES 22-09-2017

SOLICITAR GARANTIA CALEFONT MARCA , SPLENDID 13 LITROS TIPO FORZADO MASATER MODELO SBTFI132EIV, SERIE 160915286

SE COMENZÓ AREPARAR LOGIA DEL TERCER PISO

SE REVISA SISTEMA Y SE COORDINA CON CONTRATISTA PARA SOLUCION DEFINITIVA


SPLENDID REVISA Y CONFIRMA QUE HAY QUE CAMBIAR CALIFONT, QUEDA DE IR 21-09-2017 Y NO LLEGAN, COORDINAR CON INMOBILIARIA OCUPAR OT
PROGRAMADA VISITIA VIERNES 22 DE SPETIEMBRE
GREVIA HARÁ DESPEJE DE CAÑERIAS DE TV CABLE
SE COORDINA ASISTENCIA Y SOLUCIOAN PROBLEMA

PROGRAMADO JUEVES 20:00

SE REALIZA VISITA PERO PROBLEMA DEBE SER RESUELTO POR CONTRATISTA

000000 119
SE REALIZA REPARACION
SE REALIZA REPARACION

AUTORIZADO

AUTORIZADO
SE REALIZA REPARACION

SE COORINA VISITA CON CLIENTE PARA MARTES 10-10-2017


REVISAR PRESION SISTEMA EDIFICIO
SE CONFIRMA QUE PROBLEMA SE GENERA EN LLAVE, SE DEBE CAMBIAR

INFORMADO SERGIO AGUILAR


SE REALIZA SELLO NUEVAMENTE Y SOLUCIONA
CONTACTAR A CLIENTE PARA EVALUAR SITUACION
SE HA REALIZADO LIMPIEZA DE AEREADORES DE MANERA PERIODICA Y SIGUE EL PROBLEMA, CALEFONT A VECES NO FUNCIONA

SE REALIZA VISITA Y CALEFONT FUNCIONA PERO NO CALIENTA AGUA


SE REALIZA REVISION , NO SE ENCUENTRAN DAÑOS MAYORES Y SE COORDINA LA REVISION DE CONTRATISTA CITOFONOS
TERMO PIERDE AGUA, FLEXIBLE AGUA CALIENTE PIERDE AGUA, MARCA MADEMSA MODELO MEE 2E, 80 LITROS
COCINA MADEMSA
SE COMENZÓ AREPARAR LOGIA DEL TERCER PISO
SE HA REALIZADO LIMPIEZA DE AEREADORES DE MANERA PERIODICA Y SIGUE EL PROBLEMA, CALEFONT A VECES NO FUNCIONA
SE COORDINA VISITA DE CONTRATIS

000000 120
SE REALIZA REVISION ENCONTRANDOSE EN BUEN ESTADO
REPASAR PINTURA MIERCOLES 09-11.-2017
SE COORDINA CON SPLENDID
EN ESPERA DE CONFIRMACION DEPTO 806
PROBLEMA SE ENCONTRABA EN CAJA DE AUTOMATICOS , LE FALTABA EL QUE CORRESPONDE A CIRCUITO CALEFONT
MALA INSTALACIÓN DE LLAVE AGUA EN LOGIA (LAVADORA)

FECHA SOLCUION 16-11-2017


ANODITE

SE COORDINA VISITA PARA MARTES

GREVIA IRÁ A REALIZAR CAMBIO DE MANGUERA


CASO SOLUCIONADO POR MADEMSA
GREVIA IRÁ A REALIZAR CAMBIO DE MANGUERA
FLEXIBLE AGUA CALIENTE PIERDE AGUA
SE REVISA SISTEMA Y EFECTIVAMENTE TIENE POCA PRESION
SE REALIZA AJUSTE Y RE SELLADO
SE REALIZA APLICACIÓN TEFLON SIFON
SE REALIZA AJUSTE , OK
CLIENTE NOS DEBE INDICAR CUANDO PODEMOS ENTRAR

GREVIA HARÁ DESPEJE DE CAÑERIAS DE TV CABLE

000000 121
NO ES POST VENTA, SE ANULA TRABAJO
NO ES POST VENTA, SE ANULA TRABAJO
SE REALIZA REPARACION DE DAÑOS GENERADOS POR DEPTO 406
SE REALIZA VISITA Y SOLUCION DE PROBLEMA POR TEFRA Y TERMINADO POR PVI
SE REALIZA REPARACION DE DAÑOS GENERADOS POR DEPTO 406
SE INFORMA A TEFRA QUE LLAVE FALLA NUEVAMENTE PROBABLEMENTE POR PROBLEMAS DE PRESION
SE COORDINA CON CONTRATISTA QUIEN ASISTE INMEDIATAMENTE SOLUCIONANDO EL PROBLEMA, FALLA EN SENSOR, NO TIENE COBERTURA PERO DE T
SE REALIZA REPARACIÓN
SIN COBERTURA PVI
SIN COBERTURA DE PVI
SE REALIZA REPARACI´ÇON Y PINTURA
SE REALIZA PINTURA DE ZONA CORRECTAMENTE
SE REALIZA AJUSTE DE PISO FLOTANTE

SE ACUDE EN FORMA INMEDIATA VERIFICANDO QUE CHAPA PRESENTA PROBLEMAS Y DE CAMBIA POR UNA NUEVA
SE REALIZA CAMBIO DE VISAGRAS ENTREGADAS POR GREVIA
SE ACUDE EN FORMA INMEDIATA Y SE VERIFICA QUE FALA SE PRESENTA EN DEPTO 504 POR MALA INSTALACIÓN DE LAVADORA
SE REALIZA REPARACIÓN Y LIMPIEZA, NO TIENE COBERTURA POR SER MANTENCIÓN PERO DE TODAS FORMAS SE HARÁ POR UNICA VEZ
SE REALIZA AJUSTE DE PISO EN JUNQUILLO PARA EVITAR JUEGO
SE REALIZA REVISIÓN Y SE SOLTÓ FIJACIÓN POR APERTURA CON EXCESIVA FUERZA, SALIENDO DE SU BASE, SE REALIZA INSTALACIÓN AUNQUE NO TIENE C
NO TIENE COBERTURA POR SER MANTENCIÓN, SE REALIZA PEGADO DE TODAS FORMAS POR ÚNICA VEZ
SE REALIZA REVISIÓN Y SISTEMA DE LLAVES ESTABA TAPADO PRODUCTO DE EXCESIVO SARRO, SE LIMPIAN QUEDANDO OK
MANTENCION NO TIENE COBERTURA
SE REALIZA CAMBIO DE CHAPA DE PUERTA ACCESO YA QUE SE ENCONTRABA TRABADA

000000 122
MANTENCION NO TIENE COBERTURA
PROGRAMADA VIERNES 16-03-2018 A LAS 10:00 HORAS
PROGRAMADA VIERNES 16-03-2018 A LAS 10:00 HORAS
PROGRAMADA VIERNES 16-03-2018 A LAS 10:00 HORAS
SE ADVIERTE A CLIENTE QUE SI ESTÁ SUCIO NO TIENE COBERTURA
SE ADVIERTE A CLIENTE QUE SI ESTÁ SUCIO NO TIENE COBERTURA
SE ACUDE A REALIZAR REVISIÓN CONSTATANDO QUE PBLOBLEMA NO ESTÁ EN TABLERO, SE COORDINA ATENCIÓN CON INTELECSA
PROGRAMADO MARTES 27 A LAS 18:30 HORAS
SE REVISA SISTEMA Y SE COMPRUEBA QUE NO FUNCIONAMIENTO SE DEBE A QUE AEREADORES SE ENCUNTRAN TAPADOS, SE LIMPIAN QUEDANDO SIN
GREVIA ENTREGA REPUESTO PARA EFECTUAR CAMBIO
SE REALIZA AJUSTE SIN COBERTURA
SERGIO CONFIRMA QUE EFECTIVAMENTE DEBEMOS REPARAR Y PINTAR

CUANDO GREVIA NOS HAGA LLEGAR TINA SERÁ CAMBIADA


PROGRAMADO VIERNES A LAS 17:00 HORAS
PROGRAMADO VIERNES A LAS 17:00 HORAS
PROGRAMADO VIERNES A LAS 17:00 HORAS
MIERCOLES 09:00
MIERCOLES 09:00
SE REALIZA REVISIÓN INMEDIATA PERO EFECTIVAMENTE SE DEBE SOLICITAR GARANTIA
SE HABIA HECHO LIMPIEZA Y SE INFORMÓ QUE NUEVOS REQUERIMIENTOS NO TENDRIAN COBERTURA
SE ENVIAN FOTOS A RAFAEL GREZ Y SERGIO PARA SU EVALUACION
RECHAZADO SIN COBERTURA AL SER MANTENCIÓN
SE INDICA A ARRENDATARIA SRTA DAYANA QUE DEBE REVISAR AEREADORES Y CONFIRMAR SI FALLA PERSISTE, QUE ES MANTENIMIENTO
RECHAZADO SIN COBERTURA AL SER MANTENCIÓN
NO TIENE COBERTURA POR PVI
ESTABA SUCIO Y LO LIMPIARON MANCHANDOLO, HAY QUE PINTARLOS TODOS
ESTABA SUCIA TAMBIEN, SE LIMPIO
ESTABA SUCIA, SE LIMPIO
ESTABA SUCIA, SE DEBE LIMPIAR

000000 123
SE DEBE SACAR PUERTA Y CORTAR
SE REALIZA LIMPIEZA DE GUARDAPOLVOS LIVING Y PASILLOS
SE REALIZA REPARACION QUEDANDO OK

SE REALIZA PINTURA YA QUE ESTABAN MANCHADOS


SE REALIZA PINTURA YA QUE ESTABAN MANCHADOS
SE LIMPIAN QUEDANDO OK
SE COORDINA CON SPLEMNDID QUIENES VAN Y CONFIRMAN QUE CALEFONT ESTÁ MOJADO Y OXIDADO, SE CAMBIA PRESSOSTATO
EQUIPO DE PVI ASISTE A DEPTO A REVISAR GORRO (SALIDA DE CALEFONT) LA QUE SE ENCUENTRA MAL INSTALADA LO QUE HACE QUE AGUA INGRESE, S

SE LLAMA A ARRENDATARIO PARA EXPLICAR PROCEDIMIENTO

SE RECHAZA POR NO TENER COBERTURA DE PVI, SIN VISITA


MADEMSA, MODELO MEE 2E, ELECTRICA
SE REALIZA AJUSTE DE SIFÓN EXEPCIONALMENTE PORQUE NO TIENE COBERTURA
PRESUPUESTO POR MANTENCION TERMO

000000 124
SE REVISA CALEFONT ENCONTRANDOSE CABLE CONECTADO A QUEMADOR, CABLE SE ENCUENTRA QUEMADO Y DEBE SER REVISADO POR SPLENDID
SE REVISA CALEFONT ENCONTRANDOSE CABLE CONECTADO A QUEMADOR, CABLE SE ENCUENTRA QUEMADO Y DEBE SER REVISADO POR SPLENDID
CALEFONT FUNCIONA IRREGULARMENTE
SE COORDINA CON SPLENDID LA ATENCION DE URGENCIA, DOMINGO NO ATENDIAN
SE COORDINA CON SPLENDID JUEVES, OT 435958

DEBE TENER COPIA DEL ACTA DE ENTREGA


SE ESPERA QUE GREVIA COMPRE CALEFONT PARA CAMBIAR
SE ENCONTRABA LLAVE TAPADA, SE HIZO LIMPIEZA QUEDANDO OK

FUE REVISADO POR ALBERTO QUIEN VERIFICA QUE PROBLEMA SE GENERA POR EXCESP CONDENSACION Y FALTA DE VENTILACION DEPTO
CLIENTE QUEDO EN LLAMAR A SPELNDID. IRAN A HACER VISITA HOY29/08
SE LLAMO A SPLENDID. VISITA AGENDADA 4 DE SEPT. CONNOTAR Nº ATENCION 438791
SE LLAMARA A MADEMSA PARA COORDINAR ATENCION.
SE DEBE LLAMAR A MADEMSA PARA REALIZAR LA GESTION
SE DEBE HACER GESTIÒN CON SPLENDID
FRANKLIN LLAMO Y EFECTIVAMENTE EL CALEFONT SE PRENDE Y APAGA. LLAMAR A SPLENDID
TERMO PIERDE AGUA, FLEXIBLE AGUA CALIENTE PIERDE AGUA, MARCA MADEMSA MODELO MEE 2E, 80 LITROS

000000 125
PROBLEMAS DE GRIFERIA YA NO TIENEN GARANTIA
CLIENTE AVISARA CUANDO SE PUEDE ENTRAR EN DEPTO PARA REALZIAR TRABAJOS
CASO RECHAZADO POR SER UN PROBLEMA DE MANTENCION
FUE REVISADO POR SERGIO AGUILAR INDICANDO QUE AL NO ESTAR EN ACTA DE ENTREGA NO TIENE COBERTURA, ENVIAR CORREO
CASO RECHAZADO POR SER PROBLEMA DE SIFON MAL INSTALADO POR PROPIETARIO, FUGA DE AGUA POR ESE MOTIVO, INFORMADO POR CORREO A ES
ANTERIORMENTE FUE REVISADO FUNCIONANDO PERFECTAMENTE
CONNOTAR ANTERIOR SERVICIO SOLUCIONADO EN CALEFONT
PROBLEMAS EN MARCO PUERTA, SE SOLTARON LOS TARUGOS Y SE DESCUADRÓ
SE GESTIONO EL DIA 12-12-2018
SE GESTIONO A TRAVÉS DE INTELECSA 1 DE DICIEMBRE
SE REALIZO GESTION EL DÍA 12-12-2018

GESTION REALIZADA CON MADEMSA


SE COORDINO DIRECTAMENTE CON SPLENDID, QUEDANDO OK
CADA VEZ QUE UTILIZA COCINA SE GENERA CORTE GENERALIZADO EN HOGAR
NO SALE AGUA CALIENTE EN EL BAÑO PRICNIPAL
MUEBLE DE LA COCINA SUELTO
ENCHUFE QUEMADO EN BAÑO DEL DORMITORIO
BODEGA PRESENTA MANILLAS SUELTAS
PLATO DE ENCIMERA SE RECALIENTA
FUERON EL DIA 23 DE ENERO A SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUEDANDO OK

POCA PRESION DE AGUA. AGUA SALE CON RESIDUOS DE MADERA

ACUDIERON DIA 31 DE ENERO

ENVIAR CORREO PARA NOTIFICAR RECHAZO DE COBERTURA


ENVIAR CORREO PARA NOTIFICAR RECHAZO DE COBERTURA
CASO RECHAZADO, YA QUE ES MANTENCION. SE NOTIFICA POR CORREO Y SE HACE VISITA PARA REVISAR

000000 126
REEMPLAZO

GREVIA HARÁ DESPEJE DE CAÑERIAS DE TV CABLE

000000 127
SE ESTÁ REPARANDO

000000 128
000000 129
MAS SE CAMBIA

000000 130
SE REALIZA LIMPIEZA DE SIFON EL QUE ESTABA COMPLETAMENTE SUCIO, NO EXISTIRÁ MAS COBERTURA POR ESTE PROBLEMA, SE INFORMA A CLIENTE
SE REALIZA PEGADO INFORMANDO QUE PROXIMOS NO TENDRÁN COBERTURA

AS CALEFONT, SE INFORMA QUE ES MANTENCIÓN Y QUE PRÓXIMO REQUERIMIENTO TENDRÁ COSTO

TINA FUE ENTREGADA POR GREVIA A LA ESPERA DE COORDINACION CON CLIENTE

SOLICITADO A FENSA EXPEDIENTE 1515964

SE SOLICITA A ANDRES ARRIAGADA CORREO DE PROPIETARIO PARA REALIZAR RECHAZO DE SOLICITUDES POR SER MANTENCIÓN

COBRAR
COBRAR
COBRAR
COBRAR

000000 131
COBRAR
COBRAR

COBRAR
COBRAR
COBRAR
COBRAR

QUEDANDO OK

CLIENTE INFORMARÁ CUANDO PUEDE ATENDER A PVI

6/26/2018
SE COORDINA CON MADEMNSA LA ATENCION DE CLIENTE, ELLOS VAN Y A LA ESPERA DE CAMBIO DE PLATOS O CAMBIO DE COCINA

PVI

000000 132
SPLENDID REALIZA VISITA CAMBIANDO CABLE QUEDANDO OK , MODULO DE CONTROL NO FUNCIONA SE QUEMÓ Y SE CAMBIO
REVISAR AEREADORES Y CONFIRMAR,COORDINAR CON SPLENDID VISITA A DEPTO, TESTIGO TEMPERATURA NO FUNCIONA
SERVICIOTECNICO@CEMSA.CL,435795, OT, Y 435001

OT MADEMSA 1557244
SE REALIZA CAMBIO DE CALEFONT OK

DEPARTAMENTO NO TIENE EXTRACTOR DE AIRE

SE SOLICITO ACTA DE ENTREGA


SE SOLICITO ACTA DE ENTREGA RESPECTIVA. OT 1574672
SPLENDID ASISTE Y SOLUCUIONA CAMBIANDO PRESOSTATO
SE DEBE SOLICITAR ACTA DE ENTREGA PARA REALIZAR GESTIÒN
COORDINAR CON SPLENDID, PEDIR ACTA DE ENTREGA
OT 1560472 MADEMSA

000000 133
ADVERTIR QUE AFILIADO TIENE EN SU PODER ACTA DE ENTRETA

IA Y ADMINISTRACION

ANTERIORMENTE FUE REVISADO FUNCIONANDO PERFECTAMENTE


PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

PVI
PVI
PVI

PVI
PVI
PVI

000000 134
SEGUIMIENTO
FECHA DE SOLUCION DEFINITIVA
DIAS GESTION PVI TIPOLOGIA
SOLUCIONADO 8 TERCERO
SOLUCIONADO SIN DATO SIN DATO TERCERO
SOLUCIONADO 1 PVI
SOLUCIONADO 3 PVI
SOLUCIONADO 3 PVI
SOLUCIONADO 3 PVI
SOLUCONADO 25 TERCERO
SOLUCIONADO 2 PVI
SOLUCIONADO 30 TERCERO
SOLUCIONADO 2 TERCERO
SOLUCIONADO 5 PVI
SOLUCIONADO 3 PVI
SOLUCIONADO 3 PVI
SOLUCIONADO 2 PVI
SOLUCIONADO 7 TERCERO
SOLUCIONADO 7 TERCERO
SOLUCIONADO 7 TERCERO
SOLUCIONADO 10 TERCERO
SOLUCIONADO 11 TERCERO
SOLUCIONADO 16 TERCERO
SOLUCIONADO 6 PVI
SOLUCIONADO 13 TERCERO
SOLUCIONADO 2 PVI
SOLUCIONADO 8 PVI
SOLUCIONADO 8 PVI
SOLUCIONADO 8 TERCERO
SOLUCIONADO 6 TERCERO
SOLUCIONADO 6 PVI
SOLUCIONADO 13 TERCERO

000000 135
SOLUCIONADO 1 PVI
SOLUCIONADO 1 PVI
SOLUCIONADO 16 TERCERO
SOLUCIONADO 16 TERCERO
SOLUCIONADO 42 TERCERO
SOLUCIONADO 45 TERCERO
SOLUCIONADO 45 TERCERO
SOLUCIONADO SIN DATO
SOLUCIONADO 0 PVI
SOLUCIONADO 0 PVI
SOLUCIONADO 0 PVI
SOLUCIONADO 7 TERCERO
SOLUCIONADO 20 PVI
SOLUCIONADO 20 TERCERO
SOLUCIONADO 21 PVI
SOLUCIONADO 0 PVI
SOLUCIONADO 0 PVI
SOLUCIONADO 2 PVI
SOLUCIONADO 21 PVI
SOLUCIONADO 0 PVI
SOLUCIONADO 1 PVI
SOLUCIONADO 27 TERCERO
SOLUCIONADO 0 PVI
SOLUCIONADO 7 TERCERO
SOLUCIONADO 4 TERCERO
SOLUCIONADO 0 TERCERO
SOLUCIONADO 0 TERCERO
SOLUCIONADO 0 PVI
SOLUCIONADO 15 TERCERO
SOLUCIONADO 2 TERCERO

000000 136
SOLUCIONADO 0 PVI
SOLUCIONADO 2 PVI
SOLUCIONADO 3 TERCERO
SOLUCIONADO 0 PVI
SOLUCIONADO 0 PVI
SOLUCIONADO 1 PVI
SOLUCIONADO 4 PVI
SOLUCIONADO 7 PVI
SOLUCIONADO 7 PVI
SOLUCIONADO 7 PVI
SOLUCIONADO 3 TERCERO
SOLUCIONADO 0 PVI
SOLUCIONADO 4 PVI
SOLUCIONADO 4 TERCERO
SOLUCIONADO 3 TERCERO
SOLUCIONADO 14 TERCERO
SOLUCIONADO 3 TERCERO
SOLUCIONADO 1 PVI
SOLUCIONADO 1 PVI
SOLUCIONADO 1 PVI
SOLUCIONADO 0 PVI
SOLUCIONADO 0 PVI
SOLUCIONADO 1 PVI
SOLUCIONADO 7 TERCERO
SOLUCIONADO 0 PVI
SOLUCIONADO 2 PVI
SOLUCIONADO 2 PVI
SOLUCIONADO 2 PVI
SOLUCIONADO 2 PVI
SOLUCIONADO 2 PVI

000000 137
SOLUCIONADO 2 PVI
SOLUCIONADO 2 PVI
SOLUCIONADO 2 PVI
SOLUCIONADO 2 PVI
SOLUCIONADO 2 PVI
SOLUCIONADO 2 PVI
SOLUCIONADO 0 PVI
SOLUCIONADO 0 PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO TERCERO
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO TERCERO
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI

000000 138
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO TERCERO
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI

000000 139
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO TERCERO
SOLUCIONADO TERCERO
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO TERCERO
SOLUCIONADO PVI
MANTENCION TERMO $ 59.000 ENVIADO POR CHAT
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI

000000 140
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO PVI
SOLUCIONADO 0 PVI
SOLUCIONADO 2 TERCERO
TERCERO
TERCERO
PVI
PVI
PVI
PVI
MADEMSA REALIZA REVISION OK TERCERO
TERCERO
1 PVI
0 PVI
1 PVI
3 TERCERO
FALTA REALIZAR MONITOREO PARA TRASPASAR A SOLUCIONADO TERCERO
SE DEBE LLAMAR PARA VER COMO FUE L 7 TERCERO
TERCERO
TERCERO
TERCERO
MADEMSA DICE QUE DEBEN HACERLE MANTENCION TERCERO
PVI

000000 141
PVI
0 PVI
0 PVI
3 PVI
2 PVI
1 PVI
1 PVI

SE REALIZO GESTIÓN CON SE GESTIONOAGENDADO PARA EL DÍA VIERNES 7 DE DICIEMBRE


FUE REVISADO Y SE DEBE C DANIELA SE COMUNICA CON CLIENTE QUIEN NOS AVISARA CUANDO PUEDA ATENDERNOS
NO TIENE COBERTURA AL SER PROBLEMA DE MANTENCIÓN. SE CONSULTA POR COBRO Y ENVIO DE PRESUPUESTO
SE SOLUCIONO, VISITA REALIZADA EL 10-12-2018

COORDINAR CON MADEMSAOIT 1619415


OIT 446673

NOTAR ANTERIOR SERVICIOCLIENTE


SOLUCIONADO
DANIELA
ESTARA
LO LLAMARA
EN
DESPUES
CALEFONT
PARA
DE 16
COORDINAR
HORAS VISITA SIN COSTO, AUTORIZADO JP
O DE ARRIBA, CASO RECHAZADO, SE LE INFORMARA A ARRENDATARIA

ENVIAR MAIL PARA NOTIFICAR RECHAZO


ENVIAR MAIL PARA NOTIFICAR RECHAZO

000000 142
#EXPEDIENTE #PVI FECHA_APERTURA_EXP IDCUENTA PLAN STATUSASISTENCIA
657953 688947 9/5/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
658632 689762 9/21/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
658632 689762-A 9/21/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
658632 689762-B 9/21/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
658632 689762-C 9/21/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
658632 689762-D 9/21/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
658632 689762-E 9/21/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
658632 689762-F 9/21/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659561 690876 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659561 690876-A 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659561 690876-C 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659561 690876-D 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659561 690876-E 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659561 690876-F 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659561 690876-H 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659561 690876-I 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659561 690876-J 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659561 690876-K 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659561 690876-L 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659561 690876-M 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659561 690876-N 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659561 690876-O 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659561 690876-P 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659561 690876-B 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659563 690878 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659563 690878-A 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659563 690878-B 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659563 690878-C 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659563 690878-D 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO

000000 143
659563 690878-E 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659563 690878-F 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659563 690878-G 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659563 690878-H 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659563 690878-I 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659563 690878-J 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659563 690878-K 10/10/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659658 690993 C 10/12/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659658 690993 D 10/12/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659658 690993 E 10/12/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659658 690993 F 10/12/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659658 690993 C 10/12/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659658 690993 D 10/12/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659658 690993 E 10/12/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659658 690993 G 10/12/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659917 691308 10/16/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659917 691308-A 10/16/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659917 691308-B 10/16/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659917 691308-C 10/16/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659917 691308-D 10/16/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659917 691308-E 10/16/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659917 691308-F 10/16/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659917 691308-G 10/16/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659917 691308-H 10/16/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659917 691308-I 10/16/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659917 691308-J 10/16/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659917 691308-K 10/16/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659909 691298 10/17/2017 SVN PVI SOLUCIONADO
659563 690878 10/17/2017 SVN PVI SOLUCIONADO
659896 691282 10/17/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO

000000 144
659896 691282-B 10/17/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659896 691282-C 10/17/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659896 691282-D 10/17/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659896 691282-E 10/17/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659896 691282-F 10/17/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659896 691282-G 10/17/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659896 691282-I 10/17/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659908 691297 10/17/2017 SVN PVI SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/20/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/20/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
660097 691526 10/20/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
660097 691526 10/20/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
660097 691526 10/20/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
660190 691634 10/23/2017 SVN PVI SOLUCIONADO
660190 691634-B 10/23/2017 SVN PVI SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO

000000 145
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/23/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
660361 691843 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
660361 691843-B 10/24/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA CERRADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA CERRADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO

000000 146
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN PVI SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN PROGRAMADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN PROGRAMADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN PROGRAMADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN PROGRAMADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN PROGRAMADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN SIN COBERTURA

000000 147
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN SIN COBERTURA
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN SIN COBERTURA
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN PROGRAMADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN PROGRAMADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN PROGRAMADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN SIN COBERTURA
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN SIN COBERTURA
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN SIN COBERTURA
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN PROGRAMADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN PROGRAMADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN PROGRAMADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN PROGRAMADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN PROGRAMADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/24/2017 SVN ESPACIO COMUN SOLUCIONADO
660330 691808 10/25/2017 SVN PVI SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/26/2017 SVN/GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/26/2017 SVN/GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/26/2017 SVN/GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/26/2017 SVN/GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/26/2017 SVN/GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/26/2017 SVN/GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 10/31/2017 SVN ESPACIO COMUN SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 11/6/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO

000000 148
xxxx xxxx 11/12/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 11/12/2017 SVN SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO NEOKOKE III SOLUCIONADO
659561 690876-Q 11/13/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659561 690876-S 11/13/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659561 690876-R 11/13/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
661311 693011 11/13/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
661311 693011-A 11/13/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
661311 693011-B 11/13/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
661311 693011-C 11/13/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659563 690878-L 11/13/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659563 690878-M 11/13/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659563 690878-N 11/13/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
659563 690878-Ñ 11/13/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
661481 693204-B 11/16/2017 GREVIA ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
661481 693204 11/16/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
661481 693204-A 11/16/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
661481 693204-C 11/16/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
661481 693204-D 11/16/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxxx xxxxx 11/16/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxxx xxxxx 11/16/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxxx xxxxx 11/16/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxxx xxxxx 11/16/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxxx xxxxx 11/16/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
661488 693211 11/16/2017 SVN PVI SOLUCIONADO
661516 693241 11/17/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
661516 693241-A 11/17/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
661516 693241-B 11/17/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
661516 693241-C 11/17/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
661516 693241-D 11/17/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
661516 693241-E 11/17/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO

000000 149
661516 693241-F 11/17/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
661516 693241-G 11/17/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
661566 693307 11/18/2017 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 11/20/2017 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 11/20/2017 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 11/20/2017 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 11/21/2017 SVN PVI SOLUCIONADO
662134 693977 11/28/2017 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXX XXXXX 11/28/2017 SVN PVI SOLUCIONADO
662190 694051 11/29/2017 SVN PVI SOLUCIONADO
662253 694125-A 11/30/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
662253 694125-B 11/30/2017 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
662563 694489 12/13/2017 SVN PVI SOLUCIONADO
662503 694419 12/13/2017 SVN PVI SOLUCIONADO
663626 695782 1/2/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
663961 696177 1/4/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
664063 696298 1/5/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 1/5/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 1/5/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 1/5/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 1/5/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 1/5/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 1/5/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 1/5/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 1/5/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 1/5/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
664219 696477 1/6/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 1/8/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 1/8/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 1/8/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO

000000 150
XXXXX XXXXX 1/8/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 1/8/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 1/8/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
664338 696610-A 1/9/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
664338 696610-B 1/9/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
664338 696610-D 1/9/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
664338 696610-F 1/9/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
664338 696610 1/9/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
664338 696610-E 1/9/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
664338 696610-G 1/9/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
664338 696610-H 1/9/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
664338 696610-I 1/9/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
664338 696610-C 1/9/2018 SVN SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO NEOKOKE III SOLUCIONADO
664340 696611 1/9/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
664340 696611-A 1/9/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
664340 696611-B 1/9/2018 SVN SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO NEOKOKE III SOLUCIONADO
664429 696720 1/9/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
664429 696720-A 1/9/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
664432 696724 1/9/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
664432 696724-A 1/9/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
xxxx xxxx 1/15/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 1/16/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 1/16/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
664755 697112 1/16/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
664837 697811 1/17/2018 SVN PVI PROGRAMADO
666236 698850 2/9/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
666236 698850-A 2/9/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
665620 698133 2/9/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
666191 698795 2/9/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
666274 698893 2/10/2018 SVN PVI SOLUCIONADO

000000 151
666274 698893-A 2/10/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
666754 699446 2/19/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
666754 699446-A 2/19/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
666921 699646 2/21/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
666921 699646-A 2/21/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
666933 799660 2/22/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
666933 799660-A 2/22/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
667470 700292 2/28/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
667470 694125-B 2/28/2018 SVN PVI RECHAZADO
667470 694125-A 2/28/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
667471 700293 3/1/2018 SVN SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO NEOKOKE III SOLUCIONADO
667578 700415-B 3/1/2018 SVN SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO NEOKOKE III SOLUCIONADO
667578 700415 3/1/2018 SVN SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO NEOKOKE III SOLUCIONADO
667602 700444 3/3/2018 SVN SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO NEOKOKE III SOLUCIONADO
667583 700420 3/5/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
667583 700420-A 3/5/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
664268 696533 3/6/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
668031 700735-D 3/7/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
668031 700735-E 3/7/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
668031 700735-B 3/7/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
668031 700735 3/7/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
668031 700735-A 3/7/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
668031 700735-C 3/7/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
668164 701094 3/9/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
668260 701204 3/10/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
668260 701204 3/10/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
668260 701204 3/10/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
668522 701513 3/16/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
668522 701513-A 3/19/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
669272 702389 3/21/2018 SVN PVI SOLUCIONADO

000000 152
669253 702367 3/21/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
669253 702367-B 3/21/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
669549 702729 3/26/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
669549 702729-A 3/26/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
670220 703509 4/4/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
670220 70350-A 4/4/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXX XXXX 4/4/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXX XXXX 4/4/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXX XXXX 4/4/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXX XXXX 4/4/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXX XXXX 4/4/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXX XXXX 4/4/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
670482 703830 4/9/2018 SVN PVI ANULADO
671214 7046980-Z 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
671214 7046980-X 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
671214 7046980-T 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
671214 7046980-P 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
671214 7046980-N 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
671214 7046980-H 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
671214 7046980 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
671214 7046980-A 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
671214 7046980-B 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
671214 7046980-C 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
671214 7046980-D 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA RECHAZADO
671214 7046980-E 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
671214 7046980-F 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA RECHAZADO
671214 7046980-G 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
671214 7046980-I 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA RECHAZADO
671214 7046980-J 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
671214 7046980-K 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO

000000 153
671214 7046980-M 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA RECHAZADO
671214 7046980-O 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
671214 7046980-Q 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
671214 7046980-R 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
671214 7046980-S 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
671214 7046980-V 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
671214 7046980-Z2 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
671214 7046980-Z3 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
671214 7046980-L 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
671214 7046980-Y 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
671214 7046980-T 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
671214 7046980-U 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
671214 7046980-V 4/18/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
671624 705168 4/23/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
671624 705168-A 4/23/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
671624 705168-B 4/23/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
671624 705168-C 4/23/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
671624 705168-D 4/23/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
671624 705168 4/23/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
xxxx xxxx 4/23/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
xxxx xxxx 4/23/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 4/23/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
671553 705084 4/23/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
671553 705084-A 4/23/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
671479 705004 4/23/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
671957 705567 4/28/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
672408 706088 5/4/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
672706 706429 5/7/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
672977 706735 5/11/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
673158 706945 5/14/2018 SVN PVI SOLUCIONADO

000000 154
673141 706926 5/14/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
673284 707086 5/15/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
673254 707053 5/15/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
664219 696477-B 5/15/2018 SVN SERVICIO DE POST VENTA EDIFICIO NEOKOKE III SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 5/28/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 5/28/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
674160 708085-E 5/28/2018 SVN ACTA DE ENTREGA RECHAZADO
674160 708085-F 5/28/2018 SVN ACTA DE ENTREGA RECHAZADO
674160 708085-G 5/28/2018 SVN ACTA DE ENTREGA RECHAZADO
674160 708085-H 5/28/2018 SVN ACTA DE ENTREGA RECHAZADO
674160 708085-I 5/28/2018 SVN ACTA DE ENTREGA RECHAZADO
674160 708085-J 5/28/2018 SVN ACTA DE ENTREGA RECHAZADO
674160 708085-K 5/28/2018 SVN ACTA DE ENTREGA RECHAZADO
674160 708085-L 5/28/2018 SVN ACTA DE ENTREGA RECHAZADO
674160 708085-J 5/28/2018 SVN ACTA DE ENTREGA RECHAZADO
674160 708085-L 5/28/2018 SVN ACTA DE ENTREGA RECHAZADO
674160 708085-M 5/28/2018 SVN ACTA DE ENTREGA RECHAZADO
674160 708085-Ñ 5/28/2018 SVN ACTA DE ENTREGA RECHAZADO
674160 708085-A 5/28/2018 SVN ACTA DE ENTREGA RECHAZADO
674160 708085 5/28/2018 SVN ACTA DE ENTREGA RECHAZADO
674160 708085-O 5/28/2018 SVN ACTA DE ENTREGA RECHAZADO
674160 708085-B 5/28/2018 SVN ACTA DE ENTREGA RECHAZADO
674160 708085-C 5/28/2018 SVN ACTA DE ENTREGA RECHAZADO
674369 708321 5/30/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
674369 708321-A 5/30/2018 SVN PVI ANULADO
674875 708928 6/5/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
674961 709023 6/6/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
675071 709152 6/7/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
675071 709152-A 6/7/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
675339 709453 6/11/2018 SVN PVI SOLUCIONADO

000000 155
XXXXX XXXXX 6/13/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 6/13/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 6/13/2018 SVN ACTA DE ENTREGA ANULADO
XXXXX XXXXX 6/13/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 6/13/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 6/13/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 6/13/2018 SVN ACTA DE ENTREGA ANULADO
XXXXX XXXXX 6/13/2018 SVN ACTA DE ENTREGA ANULADO
XXXXX XXXXX 6/13/2018 SVN ACTA DE ENTREGA ANULADO
XXXXX XXXXX 6/13/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 6/13/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 6/13/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 6/13/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 6/13/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 6/13/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 6/13/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 6/14/2018 SVN PVI ANULADO
675658 709846 6/15/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXX XXX 6/18/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
675742 709940 6/18/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
676024 710254 6/21/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
676109 710354 6/22/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
676300 710581 6/26/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
676413 710724 6/26/2018 SVN PVI ANULADO
XXXXX XXXXXX 6/27/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 6/27/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 6/27/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 6/27/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 6/27/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 6/27/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO

000000 156
XXXXX XXXXXX 6/27/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
676808 711203 7/3/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
676808 711203-A 7/3/2018 SVN PVI RECHAZADO
676808 711203-B 7/3/2018 SVN PVI RECHAZADO
676949 711358 7/4/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
676610 710975 7/5/2018 SVN PVI ANULADO
XXXXX XXXX 7/6/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 7/6/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 7/6/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 7/6/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
678235 712892-A 7/9/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
678235 712892-B 7/9/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
678235 712892-D 7/9/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
678235 712892-E 7/9/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
678235 712892-F 7/9/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
678235 712892-C 7/9/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
678235 712892 7/9/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
678235 712892-G 7/9/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
678235 712892-H 7/9/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
678235 712892-I 7/9/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
677334 711815 7/10/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
677334 711815 7/10/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
677420 711924 7/11/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
677420 711924 7/11/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
677420 711924 7/11/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
677420 711924 7/11/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
677420 711924-A 7/11/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
677515 712070 7/12/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXX XXXX 7/12/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
678826 713593 7/12/2018 SVN PVI SOLUCIONADO

000000 157
XXXXX XXXXXX 7/13/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/13/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/13/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
677637 712205 7/14/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
677637 712205-A 7/14/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
677637 712205-B 7/14/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
677642 712212 7/14/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
677727 712307 7/17/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO

000000 158
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
677987 712611 7/19/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
678455 713259 7/25/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
678662 713397 7/28/2018 SVN ACTA DE ENTREGA ANULADO
678664 713850 8/1/2018 SVN PVI ANULADO
XXXXX XXXXXX 8/1/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
678963 713749-A 8/1/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 8/1/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
678963 713749 8/1/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
xxxx xxxx 8/1/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
679160 713979 8/5/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
xxxxx xxxxx 8/6/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
679201 714021-A 8/6/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
679201 714021-C 8/6/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
679201 714021-D 8/6/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
679201 714021 8/6/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
679201 714021 8/6/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
679201 714021-B 8/6/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
679201 714021-F 8/6/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
679201 714021-H 8/6/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO

000000 159
679201 714021-J 8/6/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
679201 714021-K 8/6/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
679201 714021-E 8/6/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
679201 714021-G 8/6/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
679318 714154 8/7/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
679229 714056 8/7/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
679739 714647 8/14/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
679890 714823 8/16/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
xxxx xxxx 8/17/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXX XXXX 8/17/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXX XXXX 8/20/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA ANULADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA ANULADO

XXXXX XXXX 7/6/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO


XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
681757 715842 8/28/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
681757 715842-B 8/28/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
680759 15843-E 8/28/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
680759 15843 8/28/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
6816659 716878 9/10/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
681718 716946 9/11/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 9/19/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
681961 717245 9/14/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
681081 717260 9/15/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
679318 714154-A 8/7/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
679201 714021-R 8/6/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
681744 716974 9/11/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
679201 714021-I 8/6/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO

000000 160
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 6/20/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
682021 717307 9/16/2018 SVN PVI RECHAZADO
681744 716974 9/11/2018 SVN PVI RECHAZADO
679201 714021-L 8/6/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
682021 717307 9/27/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
679890 714823 8/16/2018 SVN PVI ANULADO
XXXXX XXXX 8/29/2018 SVN PVI ANULADO
680759 15843-B 8/28/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
680759 15843-D 8/28/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
681474 716677-A 9/7/2018 SVN PVI RECHAZADO
681474 716677-B 9/7/2018 SVN PVI RECHAZADO
681718 716946-B 9/11/2018 SVN PVI RECHAZADO
XXXXX XXXXX 9/27/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
674160 708085-D 5/28/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 7/6/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 10/2/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA RECHAZADO
679201 714021-M 9/27/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXX XXXXX 10/5/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
680759 15843-C 8/28/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 10/2/2018 SVN PVI RECHAZADO
683079 718530 10/3/2018 SVN PVI RECHAZADO
683078 718529 10/3/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
683078 718529-A 10/3/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
683078 718529-B 10/3/2018 SVN PVI RECHAZADO
674160 708085-E 5/28/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 7/24/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO

000000 161
XXXXX XXXXXX 7/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
679890 714823 8/16/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 9/11/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 10/25/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 10/25/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 10/25/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 10/25/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 10/25/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 10/25/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 10/25/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 10/25/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 10/25/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
683926 719533 10/17/2018 SVN PVI RECHAZADO
XXXXX XXXXX 10/26/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 10/26/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 10/26/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 10/26/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 10/26/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 10/26/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 10/26/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 10/26/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 10/26/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 10/26/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 9/20/2018 SVN PVI RECHAZADO
XXXXX XXXXX 9/20/2018 SVN PVI ANULADO
XXXXX XXXXX 9/20/2018 SVN PVI RECHAZADO
682646 718020 9/27/2018 SVN PVI RECHAZADO
683282 718769 10/6/2018 SVN PVI RECHAZADO
683149 718613 10/6/2018 SVN PVI ANULADO
684400 720118 10/23/2018 SVN PVI RECHAZADO

000000 162
XXXXX XXXXX 10/26/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 10/26/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 10/26/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 10/26/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 10/26/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 10/26/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
686227 722325 11/21/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO

686241 722339 11/22/2018 SVN PVI SOLUCIONADO


686241 722339 11/26/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
686518 722671 10/27/2018 SVN PVI RECHAZADO
687449 723781 12/11/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
687449 723781 12/11/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
687669 724046 12/14/2018 SVN PVI RECHAZADO
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN PRE-ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO

000000 163
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 12/27/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 12/27/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
686971 726194 12/4/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
687026 723263 12/5/2018 SVN PVI RECHAZADO
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN PVI PENDIENTE
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN PVI PENDIENTE
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN PVI PENDIENTE
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN PVI PENDIENTE
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN PVI PENDIENTE
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA PENDIENTE
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA PENDIENTE
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN PVI PENDIENTE
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN PVI PENDIENTE
XXXXX XXXX 12/27/2018 SVN PVI PENDIENTE
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN PVI PENDIENTE
687449 723781 12/11/2018 SVN PVI PENDIENTE
689136 725840 1/7/2019 SVN PVI SOLUCIONADO
689640 726434 1/17/2019 SVN PVI ANULADO
689640 726434 1/17/2019 SVN PVI ANULADO
689640 726434 1/17/2019 SVN PVI ANULADO
XXXXX XXXXX 10/26/2018 SVN PVI SOLUCIONADO
689686 726491 1/16/2019 SVN PVI RECHAZADO

000000 164
689686 726491 1/16/2019 SVN PVI RECHAZADO
690137 727024 1/23/2019 SVN PVI RECHAZADO
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXX XXXX 12/26/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 12/22/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 12/22/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXXX 12/22/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
683729 719322 10/17/2018 SVN PVI RECHAZADO
683734 719329 10/16/2018 SVN PVI RECHAZADO
683508 719049 10/10/2018 SVN PVI RECHAZADO
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
690254 727170 1/25/2019 SVN PVI PROGRAMADO
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA SOLUCIONADO
690254 727170 1/25/2019 SVN PVI ANULADO
XXXX XXXX 12/26/2018 SVN ACTA DE ENTREGA RECHAZADO
690456 727403 1/29/2018 SVN PVI RECHAZADO
XXXXX XXXX 12/17/2018 SVN ACTA DE ENTREGA PROGRAMADO

000000 165
SERVICIO NOMBRETITULAR CVEAFILIADO NOMBRECONTACTO
TERMINACIONES TORRES RAMIREZ ,RODOLFO 50253244 LARRAIN ,ERICA
TERMINACIONES SEPULVEDA ,MARIA CECILIA 159069729 SEPULVEDA ,MARIA CECILIA
TERMINACIONES SEPULVEDA ,MARIA CECILIA 159069729 SEPULVEDA ,MARIA CECILIA
TERMINACIONES SEPULVEDA ,MARIA CECILIA 159069729 SEPULVEDA ,MARIA CECILIA
TERMINACIONES SEPULVEDA ,MARIA CECILIA 159069729 SEPULVEDA ,MARIA CECILIA
TERMINACIONES SEPULVEDA ,MARIA CECILIA 159069729 SEPULVEDA ,MARIA CECILIA
ALBALIÑERIA SEPULVEDA ,MARIA CECILIA 159069729 SEPULVEDA ,MARIA CECILIA
GASFITERIA SEPULVEDA ,MARIA CECILIA 159069729 SEPULVEDA ,MARIA CECILIA
ELECTRICIDAD TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
CERRAJERIA TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
MUEBLES TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
PINTURA TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
GASFITERIA TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
MUEBLES TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
PINTURA TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
TERMINACIONES TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
PINTURA TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
PAPEL MURAL TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
PINTURA TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
GASFITERIA TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
GASFITERIA TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
ALFOMBRA TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
TERMINACIONES TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
TERMINACIONES TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
PINTURA TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
TERMINACIONES TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
PINTURA TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
PINTURA TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
TERMINACIONES TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA

000000 166
TERMINACIONES TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
TERMINACIONES TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
TERMINACIONES TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
PAPEL MURAL TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
GASFITERIA TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
CERRAJERIA TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
TERMINACIONES TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
TERMINACIONES JULIO FERNANDEZ JULIO FERNANDEZ
ELECTRICIDAD JULIO FERNANDEZ JULIO FERNANDEZ
ELECTRICIDAD JULIO FERNANDEZ JULIO FERNANDEZ
GASFITERIA JULIO FERNANDEZ JULIO FERNANDEZ
PINTURA JULIO FERNANDEZ JUAN PABLO FERNANDEZ
PAPEL MURAL JULIO FERNANDEZ JUAN PABLO FERNANDEZ
PINTURA JULIO FERNANDEZ JUAN PABLO FERNANDEZ
TERMINACIONES JULIO FERNANDEZ JUAN PABLO FERNANDEZ
GASFITERIA NORA BARBERA LORETO IBARRA
GASFITERIA NORA BARBERA LORETO IBARRA
GASFITERIA NORA BARBERA LORETO IBARRA
PINTURA NORA BARBERA LORETO IBARRA
PAPEL MURAL NORA BARBERA LORETO IBARRA
PAPEL MURAL NORA BARBERA LORETO IBARRA
PAPEL MURAL NORA BARBERA LORETO IBARRA
ALFOMBRA NORA BARBERA LORETO IBARRA
ALFOMBRA NORA BARBERA LORETO IBARRA
PAPEL MURAL NORA BARBERA LORETO IBARRA
TERMINACIONES NORA BARBERA LORETO IBARRA
TERMINACIONES NORA BARBERA LORETO IBARRA
GASFITERIA ERWIN BUENO PILAR VARGAS CORREDORA ENCARGADA DEPTO
PINTURA ERWIN BUENO PILAR VARGAS CORREDORA ENCARGADA DEPTO
GASFITERIA NORA BARBERA FELIPE BUENO

000000 167
GASFITERIA NORA BARBERA FELIPE BUENO
TERMINACIONES NORA BARBERA FELIPE BUENO
PINTURA NORA BARBERA FELIPE BUENO
TERMINACIONES NORA BARBERA FELIPE BUENO
TERMINACIONES NORA BARBERA FELIPE BUENO
TERMINACIONES NORA BARBERA FELIPE BUENO
GASFITERIA NORA BARBERA FELIPE BUENO
TERMINACIONES ERWIN BUENO PILAR VARGAS CORREDORA ENCARGADA DEPTO
GASFITERIA TAMARA GALLARDO TAMARA GALLARDO
TERMINACIONES TAMARA GALLARDO TAMARA GALLARDO
GASFITERIA CLAUDIA LORENA MARTEL BUSTOS
PAPEL MURAL CLAUDIA LORENA MARTEL BUSTOS CLAUDIA LORENA MARTEL BUSTOS
TERMINACIONES CLAUDIA LORENA MARTEL BUSTOS CLAUDIA LORENA MARTEL BUSTOS
GASFITERIA ALEXIS LOPEZ MUÑOZ ALEXIS LOPEZ MUÑOZ
ELECTRICIDAD ALEXIS LOPEZ MUÑOZ ALEXIS LOPEZ MUÑOZ
TERMINACIONES MANUEL MORENO TIARE CORTEZ
CERRAJERIA MANUEL MORENO TIARE CORTEZ
TERMINACIONES MANUEL MORENO TIARE CORTEZ
TERMINACIONES MANUEL MORENO TIARE CORTEZ
TERMINACIONES MANUEL MORENO TIARE CORTEZ
TERMINACIONES MANUEL MORENO TIARE CORTEZ
TERMINACIONES MANUEL MORENO TIARE CORTEZ
TERMINACIONES MANUEL MORENO TIARE CORTEZ
TERMINACIONES MANUEL MORENO TIARE CORTEZ
TERMINACIONES MANUEL MORENO TIARE CORTEZ
TERMINACIONES MANUEL MORENO TIARE CORTEZ
PAPEL MURAL MANUEL MORENO TIARE CORTEZ
PAPEL MURAL MANUEL MORENO TIARE CORTEZ
TERMINACIONES MANUEL MORENO TIARE CORTEZ
TERMINACIONES MANUEL MORENO TIARE CORTEZ

000000 168
TERMINACIONES MANUEL MORENO TIARE CORTEZ
TERMINACIONES MANUEL MORENO TIARE CORTEZ
PINTURA MANUEL MORENO TIARE CORTEZ
TERMINACIONES MANUEL MORENO TIARE CORTEZ
TERMINACIONES MANUEL MORENO TIARE CORTEZ
TERMINACIONES MANUEL MORENO TIARE CORTEZ
TERMINACIONES MANUEL MORENO TIARE CORTEZ
TERMINACIONES MANUEL MORENO TIARE CORTEZ
PAPEL MURAL MANUEL MORENO TIARE CORTEZ
PINTURA MANUEL MORENO TIARE CORTEZ
TERMINACIONES MANUEL MORENO TIARE CORTEZ
TERMINACIONES MANUEL MORENO TIARE CORTEZ
TERMINACIONES MANUEL MORENO TIARE CORTEZ
CERRAJERIA JUAN FUENTES JUAN FUENTES
ALFOMBRA JUAN FUENTES JUAN FUENTES
GASFITERIA JOSE MIGUEL ZUÑIGA JOSE MIGUEL ZUÑIGA
TERMINACIONES JOSE MIGUEL ZUÑIGA JOSE MIGUEL ZUÑIGA
PINTURA JOSE MIGUEL ZUÑIGA JOSE MIGUEL ZUÑIGA
PINTURA JOSE MIGUEL ZUÑIGA JOSE MIGUEL ZUÑIGA
TERMINACIONES STEFANIDEONSO BASSO STEFANI DEONSO BASSO
VENTANAS GEORGINA FLORES ROZAS GEORGINA FLORES ROZAS
GASFITERIA GEORGINA FLORES ROZAS GEORGINA FLORES ROZAS
TERMINACIONES SERGIO IBARRA SERGIO IBARRA
TERMINACIONES CRISTIAN ARAVENA DIAZ CRISTIAN ARAVENA DIAZ
TERMINACIONES ALICIA BELTRAN LOPEZ ALICIA BELTRAN LOPEZ
TERMINACIONES ALICIA BELTRAN LOPEZ ALICIA BELTRAN LOPEZ
TERMINACIONES ALICIA BELTRAN LOPEZ ALICIA BELTRAN LOPEZ
PINTURA BESSSY ZAPATA MORALES BESSSY ZAPATA MORALES
PAPEL MURAL BESSSY ZAPATA MORALES BESSSY ZAPATA MORALES
ELECTRICIDAD BESSSY ZAPATA MORALES BESSSY ZAPATA MORALES

000000 169
TERMINACIONES BESSSY ZAPATA MORALES BESSSY ZAPATA MORALES
VENTANAS BESSSY ZAPATA MORALES BESSSY ZAPATA MORALES
TERMINACIONES CARLA VIDELA CARLA VIDELA
GASFITERIA MARIO LEAL SUAZO MARIO LEAL SUAZO
TERMINACIONES MARIO LEAL SUAZO MARIO LEAL SUAZO
TERMINACIONES MARIO LEAL SUAZO MARIO LEAL SUAZO
TERMINACIONES KRASHNA MELENDEZ RIVEROS KRASHNA MELENDEZ RIVEROS
GASFITERIA MARIO LEAL SUAZO MARIO LEAL SUAZO
CERRAJERIA MARIO LEAL SUAZO MARIO LEAL SUAZO
ALFOMBRA ERIKA ARANDA ROJAS ERIKA ARANDA ROJAS
PAPEL MURAL ERIKA ARANDA ROJAS ERIKA ARANDA ROJAS
VENTANAS ERIKA ARANDA ROJAS ERIKA ARANDA ROJAS
TERMINACIONES ERIKA ARANDA ROJAS ERIKA ARANDA ROJAS
TERMINACIONES ERIKA ARANDA ROJAS ERIKA ARANDA ROJAS
PINTURA ERIKA ARANDA ROJAS ERIKA ARANDA ROJAS
TERMINACIONES PABLO CARVAJAL RAMIREZ PABLO CARVAJAL RAMIREZ
PINTURA PABLO CARVAJAL RAMIREZ PABLO CARVAJAL RAMIREZ
TERMINACIONES PABLO CARVAJAL RAMIREZ PABLO CARVAJAL RAMIREZ
GASFITERIA GUISELA DIAZ MIRANDA GUISELA DIAZ MIRANDA
GASFITERIA GUISELA DIAZ MIRANDA GUISELA DIAZ MIRANDA
GASFITERIA GUISELA DIAZ MIRANDA GUISELA DIAZ MIRANDA
GASFITERIA GUISELA DIAZ MIRANDA GUISELA DIAZ MIRANDA
TERMINACIONES IGNACIO BURON IGNACIO BURON
PINTURA TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
PINTURA TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
GASFITERIA TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
PINTURA TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
PINTURA TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
TERMINACIONES TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
TERMINACIONES TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ

000000 170
TERMINACIONES TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
TERMINACIONES TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
TERMINACIONES TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
TERMINACIONES TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
PINTURA TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
TERMINACIONES TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
TERMINACIONES TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
TERMINACIONES TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
TERMINACIONES TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
ELECTRICIDAD TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
PINTURA TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
ELECTRICIDAD TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
PINTURA TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
TERMINACIONES TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
ELECTRICIDAD TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
GASFITERIA TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
PINTURA TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
PINTURA TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
TERMINACIONES TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
PINTURA TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
PINTURA TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
GASFITERIA ADRIANA LEON ADRIANA LEON
GASFITERIA NORA BARBERA NORA BARBERA
TERMINACIONES STEPHANY DONOSO STEPHANY DONOSO
TERMINACIONES STEPHANY DONOSO STEPHANY DONOSO
VENTANAS STEPHANY DONOSO STEPHANY DONOSO
PINTURA STEPHANY DONOSO STEPHANY DONOSO
PINTURA STEPHANY DONOSO STEPHANY DONOSO
TERMINACIONES TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
PINTURA NORA BARBERA FELIPE BUENO

000000 171
GASFITERIA TAMARA GALLARDO TAMARA GALLARDO
ACTA DE ENTREGA TAMARA GALLARDO TAMARA GALLARDO
GASFITERIA TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
TERMINACIONES TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
PAPEL MURAL TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
GASFITERIA JOSE MAXIMILIANO SOLORZA JOSE MAXIMILIANO SOLORZA
GASFITERIA JOSE MAXIMILIANO SOLORZA JOSE MAXIMILIANO SOLORZA
GASFITERIA JOSE MAXIMILIANO SOLORZA JOSE MAXIMILIANO SOLORZA
TERMINACIONES JOSE MAXIMILIANO SOLORZA JOSE MAXIMILIANO SOLORZA
VENTANAS TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
TERMINACIONES TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
TERMINACIONES TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
GASFITERIA TIARE CORRI LARRAIN ,ERICA
TERMINACIONES ESTANISLAO RUBIO ESTANISLAO RUBIO
TERMINACIONES ESTANISLAO RUBIO ESTANISLAO RUBIO
TERMINACIONES ESTANISLAO RUBIO ESTANISLAO RUBIO
PINTURA ESTANISLAO RUBIO ESTANISLAO RUBIO
TERMINACIONES ESTANISLAO RUBIO ESTANISLAO RUBIO
GASFITERIA PILAR VARGAS FELIPE BUENO
PINTURA PILAR VARGAS FELIPE BUENO
TERMINACIONES PILAR VARGAS FELIPE BUENO
PINTURA PILAR VARGAS FELIPE BUENO
VENTANAS PILAR VARGAS FELIPE BUENO
GASFITERIA CAROLINA CABRERA CAROLINA CABRERA
TERMINACIONES NELSON GRANDE NELSON GRANDE
GASFITERIA NELSON GRANDE NELSON GRANDE
TERMINACIONES NELSON GRANDE NELSON GRANDE
VENTANAS NELSON GRANDE NELSON GRANDE
ELECTRICIDAD NELSON GRANDE NELSON GARATE
TERMINACIONES NELSON GRANDE NELSON GARATE

000000 172
TERMINACIONES NELSON GRANDE NELSON GARATE
TERMINACIONES NELSON GRANDE NELSON GARATE
ELECTRICIDAD BEATRIZ DEL PILAR OLARDES BEATRIZ DEL PILAR OLARDES
GASFITERIA TIARE CORTEZ
GASFITERIA TIARE CORTEZ
GASFITERIA TIARE CORTEZ
GASFITERIA CARLOS CHAVEZ CARLOS CHAVEZ
GASFITERIA ARIANA LEON ARIANA LEON
ELECTRICIDAD BEATRIZ DEL PILAR OLARDES BEATRIZ DEL PILAR OLARDES
VENTANAS FELIX VERA PATRICIA PEREZ
TERMINACIONES GUILLERMO SALINAS GUILLERMO SALINAS
GASFITERIA GUILLERMO SALINAS GUILLERMO SALINAS
TERMINACIONES CLAUDIA PAZ SANCHEZ GLORIA CEBALLOS/ESTANISLAO
ELECTRICIDAD MARIA SEPULVEDA MARIA SEPULVEDA
ELECTRICIDAD CAROLINA CABRERA CAROLINA CABRERA
GASFITERIA ROSARIO CASTRO ROSARIO CASTRO
GASFITERIA JOSE MAXIMILIANO SOLORSA JOSE MAXIMILIANO SOLORSA
PINTURA TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
TERMINACIONES TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
VENTANAS TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
TERMINACIONES TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
TERMINACIONES TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
PAPEL MURAL TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
PAPEL MURAL TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
TERMINACIONES TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
TERMINACIONES TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
VENTANAS JOSE ZUÑIGA SEPULVEDA JOSE ZUÑIGA SEPULVEDA
PAPEL MURAL PILAR VARGAS PILAR VARGAS
TERMINACIONES MANUEL, ARRENDATARIO PILAR VARGAS
TERMINACIONES TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ

000000 173
TERMINACIONES TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
VENTANAS TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
VENTANAS TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
GASFITERIA JAIME TUZ SANDOVAL JAIME TUZ SANDOVAL
GASFITERIA JAIME TUZ SANDOVAL JAIME TUZ SANDOVAL
TERMINACIONES JAIME TUZ SANDOVAL JAIME TUZ SANDOVAL
TERMINACIONES JAIME TUZ SANDOVAL JAIME TUZ SANDOVAL
GASFITERIA JAIME TUZ SANDOVAL JAIME TUZ SANDOVAL
PAPEL MURAL JAIME TUZ SANDOVAL JAIME TUZ SANDOVAL
PINTURA JAIME TUZ SANDOVAL JAIME TUZ SANDOVAL
TERMINACIONES JAIME TUZ SANDOVAL JAIME TUZ SANDOVAL
TERMINACIONES JAIME TUZ SANDOVAL JAIME TUZ SANDOVAL
ACTA DE ENTREGA JAIME TUZ SANDOVAL JAIME TUZ SANDOVAL
PINTURA HECTOR URZUA IBERIA HECTOR URZUA IBERIA
GASFITERIA HECTOR URZUA IBERIA HECTOR URZUA IBERIA
ACTA DE ENTREGA HECTOR URZUA IBERIA HECTOR URZUA IBERIA
GASFITERIA JOSE MAXIMILIANO SOLORSA JOSE MAXIMILIANO SOLORSA
TERMINACIONES JOSE MAXIMILIANO SOLORSA JOSE MAXIMILIANO SOLORSA
GASFITERIA GUILLERMO SALINAS GUILLERMO SALINAS
ELECTRICIDAD GUILLERMO SALINAS GUILLERMO SALINAS
TERMINACIONES MARIA FRANCISCA JAVIER
GASFITERIA CLAUDIA LORENA MARTEL BUSTOS LUZ ARREBDTARIA
GASFITERIA VICTOR GARCIA-FELIPE VARGAS VICTOR GARCIA-FELIPE VARGAS
GASFITERIA CAROLINA MARGARITA CABRERA CAROLINA MARGARITA CABRERA
VENTANAS EDUARDO TOBAR EDUARDO TOBAR
TERMINACIONES ALEJANDRA MUÑOZ ALEJANDRA MUÑOZ
GASFITERIA ALEJANDRA MUÑOZ ALEJANDRA MUÑOZ
GASFITERIA ESTEFANI DONOSO ESTEFANI DONOSO
GASFITERIA HECTOR CONTRERAS HECTOR CONTRERAS
VENTANAS EDUARDO TOBAR EDUARDO TOBAR

000000 174
GASFITERIA EDUARDO TOBAR EDUARDO TOBAR
TERMINACIONES EMISELI VASQUEZ EMISELI VASQUEZ
TERMINACIONES EMISELI VASQUEZ EMISELI VASQUEZ
GASFITERIA CARLA FUENTES FUENTES CARLA FUENTES FUENTES
GASFITERIA CARLA FUENTES FUENTES CARLA FUENTES FUENTES
GASFITERIA ALBERTO ROJAS ALBERTO ROJAS
GASFITERIA ALBERTO ROJAS ALBERTO ROJAS
TERMINACIONES GUILLERMO SALINAS GUILLERMO SALINAS
GASFITERIA GUILLERMO SALINAS GUILLERMO SALINAS
GASFITERIA GUILLERMO SALINAS GUILLERMO SALINAS
PVI MARGARITA CERDA MARGARITA CERDA
ACTA DE ENTREGA TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
ACTA DE ENTREGA TIARE CORTEZ TIARE CORTEZ
PVI CAMILA ROJAS CAMILA ROJAS
PINTURA STEPHANY DONOSO STEPHANY DONOSO
PINTURA STEPHANY DONOSO STEPHANY DONOSO
ACTA DE ENTREGA URRUTIA TORO ,EDUARDO ALFREDO URRUTIA TORO ,EDUARDO ALFREDO
ACTA DE ENTREGA RODRIGO MARTINEZ RODRIGO MARTINEZ
ACTA DE ENTREGA RODRIGO MARTINEZ RODRIGO MARTINEZ
ACTA DE ENTREGA RODRIGO MARTINEZ RODRIGO MARTINEZ
ACTA DE ENTREGA RODRIGO MARTINEZ RODRIGO MARTINEZ
ACTA DE ENTREGA RODRIGO MARTINEZ RODRIGO MARTINEZ
ACTA DE ENTREGA RODRIGO MARTINEZ RODRIGO MARTINEZ
ACTA DE ENTREGA VALLADARES TAPIAS ,FERNANDO HILDERBRANDO VALLADARES TAPIAS ,FERNANDO HILDERBRANDO
ACTA DE ENTREGA AVIGAIL CORNEJO VARGAS AVIGAIL CORNEJO VARGAS
ACTA DE ENTREGA AVIGAIL CORNEJO VARGAS AVIGAIL CORNEJO VARGAS
ACTA DE ENTREGA AVIGAIL CORNEJO VARGAS AVIGAIL CORNEJO VARGAS
GASFITERIA CLAUDIA PAZ SANCHEZ ALBERTO ROJAS
PINTURA CLAUDIA PAZ SANCHEZ GLORIA CEBALLOS/ESTANISLAO
PVI TAMARA GALLARDO TAMARA GALLARDO

000000 175
PVI AVIGAIL CORNEJO VARGAS AVIGAIL CORNEJO VARGAS
PVI AVIGAIL CORNEJO VARGAS AVIGAIL CORNEJO VARGAS
PVI ROSARIO PATRO ROSARIO PATRO
PVI ROSARIO PATRO ROSARIO PATRO
GASFITERIA EDUARDO TOBAR CHARLIN CABRERA
CITOFONIA EDUARDO TOBAR CHARLIN CABRERA
ACTA DE ENTREGA ESTANISLAO
ACTA DE ENTREGA ESTANISLAO
ACTA DE ENTREGA ESTANISLAO
ACTA DE ENTREGA ESTANISLAO
ACTA DE ENTREGA ESTANISLAO
ACTA DE ENTREGA ESTANISLAO
PISO FLOTANTE FERNANDO VALLADARES
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA

000000 176
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
GASFITERIA FACUNDO RAFAEL FERNANDEZ FACUNDO RAFAEL FERNANDEZ
GASFITERIA FACUNDO RAFAEL FERNANDEZ FACUNDO RAFAEL FERNANDEZ
GASFITERIA FACUNDO RAFAEL FERNANDEZ FACUNDO RAFAEL FERNANDEZ
GASFITERIA FACUNDO RAFAEL FERNANDEZ FACUNDO RAFAEL FERNANDEZ
GASFITERIA FACUNDO RAFAEL FERNANDEZ FACUNDO RAFAEL FERNANDEZ
GASFITERIA FACUNDO RAFAEL FERNANDEZ FACUNDO RAFAEL FERNANDEZ
TERMINACIONES STEPHANY DONOSO STEPHANY DONOSO
TERMINACIONES STEPHANY DONOSO STEPHANY DONOSO
GASFITERIA CAMILA ROJAS CAMILA ROJAS
GASFITERIA CARLOS NAVARRO VALENZUELA TIARE CORTEZ
GASFITERIA CARLOS NAVARRO VALENZUELA TIARE CORTEZ
GASFITERIA CLAUDIA LORENA MARTEL BUSTOS LUZ MARTINEZ
GASFITERIA ALEJANDRA MUÑOZ ALEJANDRA MUÑOZ
GASFITERIA BESSSY ZAPATA MORALES BESSSY ZAPATA MORALES
GASFITERIA ALICIA CONTRERAS ALEXIS CONTRERAS REVECO
PAPEL MURAL DESPEGADO EMISELI VASQUEZ EMISELI VASQUEZ
GASFITERIA JUAN LUIS GIRALDO RODRIGUEZ JUAN LUIS GIRALDO RODRIGUEZ

000000 177
GASFITERIA BESSSY ZAPATA MORALES BESSSY ZAPATA MORALES
GASFITERIA DAVID GALLEGOS
PAPEL MURAL MANCHADO, VARIOS FRANCISCA LEAL MELENDEZ MARIO LEAL MELENDEZ
PVI JOSE ZUÑIGA SEPULVEDA JOSE ZUÑIGA SEPULVEDA
GASFITERIA ERIKA LARRAIN SALA DE VENTAS
GASFITERIA ERIKA LARRAIN
TERMINACIONES LIDIA OSES LIDIA OSES
TERMINACIONES LIDIA OSES LIDIA OSES
TERMINACIONES LIDIA OSES LIDIA OSES
TERMINACIONES LIDIA OSES LIDIA OSES
TERMINACIONES LIDIA OSES LIDIA OSES
TERMINACIONES LIDIA OSES LIDIA OSES
TERMINACIONES LIDIA OSES LIDIA OSES
TERMINACIONES LIDIA OSES LIDIA OSES
TERMINACIONES LIDIA OSES LIDIA OSES
TERMINACIONES LIDIA OSES LIDIA OSES
TERMINACIONES LIDIA OSES LIDIA OSES
TERMINACIONES LIDIA OSES LIDIA OSES
GASFITERIA LIDIA OSES LIDIA OSES
TERMINACIONES LIDIA OSES LIDIA OSES
TERMINACIONES LIDIA OSES LIDIA OSES
PAPEL MURAL LIDIA OSES LIDIA OSES
TERMINACIONES LIDIA OSES LIDIA OSES
GASFITERIA STEPHANY DONOSO STEPHANY DONOSO
VENTANAS STEPHANY DONOSO STEPHANY DONOSO
PAPEL MURAL DESPEGADO EMISELI VASQUEZ EMISELI VASQUEZ
GASFITERIA SONIA ORTEGA DIEGO GALVEZ
GASFITERIA CARLOS CHAVEZ CARLOS CHAVEZ
ELECTRICIDAD CARLOS CHAVEZ CARLOS CHAVEZ
GASFITERIA VICTOR GARCIA-FELIPE VARGAS VICTOR GARCIA-FELIPE VARGAS

000000 178
GASFITERIA ERIKA LARRAIN
VENTANAS ERIKA LARRAIN
VENTANAS ERIKA LARRAIN
PINTURA ERIKA LARRAIN
TERMINACIONES ERIKA LARRAIN
TERMINACIONES ERIKA LARRAIN
TERMINACIONES ERIKA LARRAIN
TERMINACIONES ERIKA LARRAIN
CERAMICAS ERIKA LARRAIN
GASFITERIA ERIKA LARRAIN
GASFITERIA ERIKA LARRAIN
TERMINACIONES ERIKA LARRAIN
TERMINACIONES ERIKA LARRAIN
TERMINACIONES ERIKA LARRAIN
TERMINACIONES ERIKA LARRAIN
TERMINACIONES ERIKA LARRAIN
GASFITERIA STEPHANY DONOSO STEPHANY DONOSO
ELECTRICIDAD CAROLINA CABRERA CAROLINA CABRERA
GASFITERIA DAVID GALLEGOS
GASFITERIA LORETO IBARRA GONZALEZ LORETO IBARRA GONZALEZ
GASFITERIA BESSSY ZAPATA MORALES BESSSY ZAPATA MORALES
ELECTRICIDAD CAROLINA CABRERA CAROLINA CABRERA
ELECTRICIDAD JAVIER LEON ENRIQUE GODOY
GASFITERIA ANA BRAVO ALEGRIA ANA BRAVO ALEGRIA
ALFOMBRA ERIKA LARRAIN ERIKA LARRAIN
PAPEL MURAL ERIKA LARRAIN ERIKA LARRAIN
PAPEL MURAL ERIKA LARRAIN ERIKA LARRAIN
VENTANAS ERIKA LARRAIN ERIKA LARRAIN
TERMINACIONES ERIKA LARRAIN ERIKA LARRAIN
TERMINACIONES ERIKA LARRAIN ERIKA LARRAIN

000000 179
GASFITERIA ERIKA LARRAIN ERIKA LARRAIN
GASFITERIA CATALINA ZAPATA MANUEL RUZ
PISO FLOTANTE CATALINA ZAPATA MANUEL RUZ
TABIQUERIA CATALINA ZAPATA MANUEL RUZ
GASFITERIA EMISELI VASQUEZ EMISELI VASQUEZ
OTROS DANI MORENO RIVERA
TERMINACIONES RODOLFO TORRES ESTANISLAO
TERMINACIONES RODOLFO TORRES ESTANISLAO
ELECTRICO RODOLFO TORRES ESTANISLAO
MUEBLES RODOLFO TORRES ESTANISLAO
TERMINACIONES ROCIO GOMEZ VALDIVIA ERIKA LARRAIN
TERMINACIONES ROCIO GOMEZ VALDIVIA ERIKA LARRAIN
TERMINACIONES ROCIO GOMEZ VALDIVIA ERIKA LARRAIN
GASFITERIA ROCIO GOMEZ VALDIVIA ERIKA LARRAIN
TERMINACIONES ROCIO GOMEZ VALDIVIA ERIKA LARRAIN
TERMINACIONES ROCIO GOMEZ VALDIVIA ERIKA LARRAIN
PAPEL MURAL ROCIO GOMEZ VALDIVIA ERIKA LARRAIN
PAPEL MURAL ROCIO GOMEZ VALDIVIA ERIKA LARRAIN
PAPEL MURAL ROCIO GOMEZ VALDIVIA ERIKA LARRAIN
PAPEL MURAL ROCIO GOMEZ VALDIVIA ERIKA LARRAIN
CERRAJERIA JESSIE FERNANDEZ
GASFITERIA JESSIE FERNANDEZ
GASFITERIA PEDRO PEREZ NORA BARRERA
TERMINACIONES PEDRO PEREZ NORA BARRERA
GASFITERIA PEDRO PEREZ NORA BARRERA
TERMINACIONES PEDRO PEREZ NORA BARRERA
ALFOMBRA PEDRO PEREZ NORA BARRERA
ELECTRICO ESTANISLAO RUBIO
TERMINACIONES ERIKA LARRAIN DOMINIQUE PATIÑO
TERMINACIONES ERIKA LARRAIN DOMINIQUE PATIÑO

000000 180
GASFITERIA ESTANISLAO RUBIO NATALIA BAEZA
PAPEL MURAL ESTANISLAO RUBIO NATALIA BAEZA
PAPEL MURAL ESTANISLAO RUBIO NATALIA BAEZA
GASFITERIA PAOLA MEJIA
GASFITERIA PAOLA MEJIA
GASFITERIA PAOLA MEJIA
ELECTRICO ALBANI ESTUPIÑAN
ELECTRICO ALVARO MORA ALVARO MORA
TERMINACIONES ESTANISLAO RUBIO
TERMINACIONES ESTANISLAO RUBIO
PAPEL MURAL ESTANISLAO RUBIO
PINTURA ESTANISLAO RUBIO
ALFOMBRA ESTANISLAO RUBIO
PINTURA ESTANISLAO RUBIO
PAPEL MURAL ESTANISLAO RUBIO
PAPEL MURAL ESTANISLAO RUBIO
TERMINACIONES ESTANISLAO RUBIO
PAPEL MURAL ESTANISLAO RUBIO
GASFITERIA ESTANISLAO RUBIO
PINTURA ESTANISLAO RUBIO
ALFOMBRA ESTANISLAO RUBIO
TERMINACIONES ESTANISLAO RUBIO
TERMINACIONES ESTANISLAO RUBIO
TERMINACIONES ESTANISLAO RUBIO
TERMINACIONES ESTANISLAO RUBIO
PINTURA ESTANISLAO RUBIO
TERMINACIONES ESTANISLAO RUBIO
TERMINACIONES ESTANISLAO RUBIO
TERMINACIONES ESTANISLAO RUBIO
TERMINACIONES ESTANISLAO RUBIO

000000 181
TERMINACIONES ESTANISLAO RUBIO
TERMINACIONES ESTANISLAO RUBIO
TERMINACIONES ESTANISLAO RUBIO
PAPEL MURAL ESTANISLAO RUBIO
TERMINACIONES ESTANISLAO RUBIO
TERMINACIONES ESTANISLAO RUBIO
TERMINACIONES ESTANISLAO RUBIO
TERMINACIONES ESTANISLAO RUBIO
VENTANAS ESTANISLAO RUBIO
ELECTRICO ESTANISLAO RUBIO
ALFOMBRA ESTANISLAO RUBIO
GASFITERIA ROSARIO CASTRO
CERRAJERIA LUIS CERDA
TERMINACIONES VANESSA MONTALVA VIDELA VANESSA MONTALVA VIDELA
GASFITERIA FACUNDO RAFAEL FERNANDEZ FACUNDO RAFAEL FERNANDEZ
ELECTRICIDAD NATALIA BAEZA
GASFITERIA JESSIE FERNANDEZ
TERMINACIONES ESTANISLAO RUBIO NATALIA BAEZA
CERRAJERIA JESSIE FERNANDEZ
PISO FLOTANTE STEPHANY DONOSO STEPHANY DONOSO
ELECTRICO CARLOS NAVARRO VALENZUELA ARRENDATARIA
GASFITERIA CARLOS NAVARRO VALENZUELA ARRENDATARIA
ELECTRICO PATRICIO CAMPOS
GASFITERIA PATRICIO CAMPOS
PINTURA PATRICIO CAMPOS
PAPEL MURAL PATRICIO CAMPOS SALA DE VENTAS
PAPEL MURAL PATRICIO CAMPOS SALA DE VENTAS
GASFITERIA PATRICIO CAMPOS
VENTANAS PATRICIO CAMPOS
ALFOMBRA PATRICIO CAMPOS

000000 182
TERMINACIONES PATRICIO CAMPOS
TERMINACIONES PATRICIO CAMPOS
TERMINACIONES PATRICIO CAMPOS
ALFOMBRA PATRICIO CAMPOS
CITOFONIA IVAN CONA
PAPEL MURAL CARLA VIDELA VICTOR (ARRENDATARIO)
GASFITERIA ROSARIO CASTRO ROSARIO CASTRO
GASFITERIA NELSON GRANDE NELSON GRANDE
GASFITERIA PABLO CARVAJAL RAMIREZ JUAN CARLOS CARVAJAL
GASFITERIA BESSSY ZAPATA MORALES BESSY CONSTANZA ZAPATA
GASFITERIA THOMAS MARTINEZ THOMAS MARTINEZ
VENTANAS ESTANISLAO RUBIO
VENTANAS ESTANISLAO RUBIO

TERMINACIONES RODOLFO TORRES ESTANISLAO


MUEBLES ESTANISLAO RUBIO
TERMINACIONES CARLOS VIDAL CARLOS VIDAL
TERMINACIONES CARLOS VIDAL CARLOS VIDAL
VARIOS NORA VIDAL (PROYECTO) MARIA BEATRIZ BOCARANDA
VARIOS NORA VIDAL (PROYECTO) MARIA BEATRIZ BOCARANDA
GASFITERIA LORETO IBARRA LORETO IBARRA
GASFITERIA CAROLINA CABRERA CAROLINA CABRERA
GASFITERIA CAROLINA CABRERA CAROLINA CABRERA
GASFITERIA CAROLINA CABRERA CAROLINA CABRERA
GASFITERIA JAIME RUIZ JOAN DONOSO
VARIOS IVAN CONA
GASFITERIA PATRICIO CAMPOS
VARIOS ERIC CASTRO ERIC CASTRO
MUEBLES PATRICIO CAMPOS

000000 183
TERMINACIONES ESTANISLAO RUBIO
ELECTRICIDAD PILAR VARGAS
ELECTRICIDAD ORIANA AVILES ORIANA AVILES
ELECTRICIDAD ERIC CASTRO ERIC CASTRO
TERMINACIONES PATRICIO CAMPOS
GASFITERIA ORIANA AVILES ORIANA AVILES
GASFITERIA NELSON GRANDE NELSON GRANDE
GASFITERIA ROSARIO CASTRO ROSARIO CASTRO
PAPEL MURAL NORA VIDAL (PROYECTO) MARIA BEATRIZ BOCARANDA
VARIOS NORA VIDAL (PROYECTO) MARIA BEATRIZ BOCARANDA
VARIOS DAVID GALLEGOS DAVID GALLEGOS
VARIOS DAVID GALLEGOS DAVID GALLEGOS
GASFITERIA CAROLINA CABRERA CAROLINA CABRERA
GASFITERIA CARLA VIDELA VICTOR PORTILLO
GASFITERIA LIDIA OSES LIDIA OSES
MUEBLES RODOLFO TORRES ESTANISLAO
ELECTRICO RODOLFO TORRES ESTANISLAO
PAPEL MURAL ESTANISLAO RUBIO
TERMINACIONES PATRICIO CAMPOS ORIANA AVILES
GASFITERIA PATRICIO CAMPOS ORIANA AVILES
VARIOS NORA VIDAL (PROYECTO) MARIA BEATRIZ BOCARANDA
VARIOS NORA VIDAL (PROYECTO) MARIA BEATRIZ BOCARANDA
GASFITERIA ERIKA ARANDA ROJAS
ELECTRICIDAD ERIKA ARANDA ROJAS
CERRAJERIA ERIKA ARANDA ROJAS
GASFITERIA ERIKA ARANDA ROJAS
VENTANAS LIDIA OSES LIDIA OSES
ELECTRICO LIDIA OSES LIDIA OSES
VENTANAS ESTANISLAO RUBIO

000000 184
VENTANAS ESTANISLAO RUBIO
VENTANAL NELSON GRANDE NELSON GRANDE
ELECTRICIDAD GONZALO INFANTE GONZALO INFANTE
VENTANAS
VENTANAS
VENTANAS
VENTANAS
VENTANAS
VENTANAS
VENTANAS
VENTANAS
VENTANAS
TERMINACIONES JOSE ZUÑIGA SEPULVEDA
GASFITERIA MARGARITA VILLAGRAN AGUAYO
TERMINACIONES MARGARITA VILLAGRAN AGUAYO
TERMINACIONES MARGARITA VILLAGRAN AGUAYO
TERMINACIONES MARGARITA VILLAGRAN AGUAYO
TERMINACIONES MARGARITA VILLAGRAN AGUAYO
TERMINACIONES SHANNEL BUYER GEIS
TERMINACIONES JORGE DROGUETT URTUBIA
GASFITERIA JORGE DROGUETT URTUBIA
TERMINACIONES JORGE DROGUETT URTUBIA
TERMINACIONES JORGE DROGUETT URTUBIA
PINTURA PILAR VARGAS
VENTANAS PILAR VARGAS
PINTURA PILAR VARGAS
GASFITERIA ANDREA GONZALEZ ANDREA GONZALEZ
GASFITERIA FELIX GUILLERMO DIAZ VERA FELIX DIAZ VERA
GASFITERIA MAGALY CONTRERAS FELIPE VARGAS
CALEFONT CRISTOBAL VALENZUELA MARGARITA MENESES

000000 185
TERMINACIONES EDUARDO ORMAZABAL OLIVARES
TERMINACIONES EDUARDO ORMAZABAL OLIVARES
TERMINACIONES SHANNEL BUYER GEIS
TERMINACIONES SHANNEL BUYER GEIS
TERMINACIONES SHANNEL BUYER GEIS
TERMINACIONES MARGARITA VILLAGRAN AGUAYO
GASFITERIA ABIGAIL CORNEJO ABIGAIL CORNEJO

GASFITERIA HUGO GONZÁLEZ HUGO GONZÁLEZ


GASFITERIA JOSE MAXIMILIANO SOLORZA JOSE MAXIMILIANO SOLORZA VERGARA
CALEFONT JULIO FERNANDEZ JUAN PABLO FERNANDEZ
PINTURA LESLIE VASQUEZ LESLIE VASQUEZ
ELECTRICO LESLIE VASQUEZ LESLIE VASQUEZ
ELECTRICO RENATO LOMPARTE PILAR VARGAS CORREDORA
PAPELERIA
TERMINACIONES MARGARITA VILLAGRAN AGUAYO
PINTURA MARGARITA VILLAGRAN AGUAYO
TERMINACIONES JUAN PABLO MOROCHO VIDAL
PINTURA JUAN PABLO MOROCHO VIDAL
ELECTRICO LESLIE VASQUEZ
TERMINACIONES LESLIE VASQUEZ
TERMINACIONES SEBASTIAN CONTADOR
TERMINACIONES SEBASTIAN CONTADOR
TERMINACIONES SEBASTIAN CONTADOR
TERMINACIONES SEBASTIAN CONTADOR
TERMINACIONES SEBASTIAN CONTADOR

000000 186
TERMINACIONES SEBASTIAN CONTADOR
TERMINACIONES SEBASTIAN CONTADOR
PAPELERIA FRANCISCO LERIS
PAPELERIA FRANCISCO LERIS
GASFITERIA JUAN PABLO MOROCHO JUAN PABLO MOROSIO
GASFITERIA DOMINIQUE PATIÑO DOMINIQUE PATIÑO
PINTURA JUAN PABLO MOROCHO JUAN PABLO MOROCHO
PAPELERIA JUAN PABLO MOROCHO JUAN PABLO MOROCHO
TERMINACIONES JUAN PABLO MOROCHO JUAN PABLO MOROCHO
GASFITERIA JUAN PABLO MOROCHO JUAN PABLO MOROCHO
TERMINACIONES JUAN PABLO MOROCHO JUAN PABLO MOROCHO
TERMINACIONES JUAN PABLO MOROCHO
TERMINACIONES JUAN PABLO MOROCHO
PINTURA JUAN PABLO MOROCHO JUAN PABLO MOROCHO
TERMINACIONES JUAN PABLO MOROCHO JUAN PABLO MOROCHO
VENTANAL JUAN PABLO MOROCHO JUAN PABLO MOROCHO
ELECTRICIDAD JUAN PABLO MOROCHO JUAN PABLO MOROCHO
GASFITERIA LESLIE VASQUEZ LESLIE VASQUEZ
GASFITERIA SAMUEL MENDOZA SAMUEL MENDOZA
GASFITERIA HECTOR CONTRERAS HECTOR CONTRERAS
GASFITERIA HECTOR CONTRERAS HECTOR CONTRERAS
CITOFONIA HECTOR CONTRERAS HECTOR CONTRERAS
ELECTRICIDAD FAUSTA MURITIKA
GASFITERIA GIANINA TABO GIANINA TABO

000000 187
GASFITERIA GIANINA TABO GIANINA TABO
GASFITERIA JOSE MIGUEL ZUÑIGA JOSE MIGUEL ZUÑIGA
TERMINACIONES MARIELA SEPULVEDA VANESSA ÁVILA
PINTURA LUIS MORENO LOPEZ LUIS MORENO LOPEZ
ELECTRICIDAD SEBASTIAN CONTADOR
ELECTRICIDAD SEBASTIAN CONTADOR
TERMINACIONES FRANCISCO LERIS FRANCISCO LERIS
PAPELERIA FRANCISCO LERIS FRANCISCO LERIS
GASFITERIA FRANCISCO LERIS FRANCISCO LERIS
TERMINACIONES EDUARDO HORMAZABAL ROSALIA
GASFITERIA EDUARDO TOBAR 982695037 CHARLIN CABRERA
GASFITERIA EDUARDO TOBAR EDUARDO TOVAR HERNANDEZ
GASFITERIA CAROLINA MARGARITA CABRERA CAROLINA MARGARITA CABRERA
TERMINACIONES MARIELA SEPULVEDA VANESSA ÁVILA
TERMINACIONES MARIELA SEPULVEDA VANESSA ÁVILA
TERMINACIONES MARIELA SEPULVEDA VANESSA ÁVILA
TERMINACIONES NATALIA BAEZA NATALIA BAEZA
PAPELERIA RAUL BASTIAS
GASFITERIA RAUL BASTIAS
GASFITERIA NATALIA BAEZA NATALIA BAEZA
ELECTRICIDAD LUIS MORENO LOPEZ LUIS MORENO LOPEZ
ALBAÑILERIA CARLA VIDELA CARLA VIDELA
PAPELERIA RAUL BASTIAS

000000 188
EXP_TELEFONO1 EXP_TELEFONO2 DIRECCIONASIST DPTO
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 505
53338803 SD NEOKOKE 1102 B 209
53338803 SD NEOKOKE 1102 B 209
53338803 SD NEOKOKE 1102 B 209
53338803 SD NEOKOKE 1102 B 209
53338803 SD NEOKOKE 1102 B 209
53338803 SD NEOKOKE 1102 B 209
53338803 SD NEOKOKE 1102 B 209
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 210
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 210
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 210
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 210
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 210
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 210
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 210
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 210
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 210
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 210
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 210
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 210
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 210
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 210
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 210
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 210
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 206
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 206
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 206
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 206
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 206

000000 189
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 206
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 206
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 206
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 206
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 206
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 206
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 206
998957047 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 510
998957047 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 510
998957047 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 510
998957047 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 510
998957047 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 510
998957047 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 510
998957047 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 510
998957047 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 510
944994929 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 506
944994929 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 506
944994929 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 506
944994929 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 506
944994929 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 506
944994929 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 506
944994929 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 506
944994929 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 506
944994929 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 506
944994929 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 506
944994929 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 506
944994929 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 506
990344226 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 408
990344226 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 408
722230083 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 405

000000 190
722230083 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 405
722230083 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 405
722230083 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 405
722230083 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 405
722230083 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 405
722230083 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 405
722230083 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 405
990344226 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 505
961399763 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 507
961399763 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 507
NEOKOKE 1102 B 403
988085982 NEOKOKE 1102 B 403
988085982 NEOKOKE 1102 B 403
973760286 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 609
973760286 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 609
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204

000000 191
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
966996091 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
956078705 NO TIENE NEOKOKE 1102 A 102
956078705 NO TIENE NEOKOKE 1102 A 102
981622897 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 105
981622897 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 105
981622897 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 105
981622897 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 105
973853158 NO TIENE NEOKOKE 1102 A 306
998057825 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 405
998057825 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 405
992271378 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 603
954094779 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 701
999648645 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 304
999648645 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 304
999648645 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 304
990154212 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 406
990154212 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 406
990154212 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 406

000000 192
990154212 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 406
990154212 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 406
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 407
981997586 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 409
981997586 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 409
981997586 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 409
989278908 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 410
981997586 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 504
981997586 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 504
977680324 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 508
977680324 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 508
977680324 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 508
977680324 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 508
977680324 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 508
977680324 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 508
994442920 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 604
994442920 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 604
994442920 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 604
987145559 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 705
987145559 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 705
987145559 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 705
987145559 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 705
997955683 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 706
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN

000000 193
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
982965610 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 602
972759436 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 302
982965610 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 306
982965610 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 306
982965610 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 306
982965610 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 306
982965610 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 306
961938190 NO TIENNE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMUN
722230083 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 405

000000 194
961399763 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 507
961399763 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 507
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 210
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 210
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 210
998209239 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 104
998209239 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 104
998209239 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 104
998209239 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 104
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 206
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 206
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 206
66996091 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 206
722234000 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 103
722234000 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 103
722234000 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 103
722234000 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 103
722234000 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 103
722230083 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 405
722230083 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 405
722230083 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 405
722230083 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 405
722230083 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 405
987541549 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 703
988343381 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 107
988343381 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 107
988343381 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 107
988343381 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 107
988343381 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 107
988343381 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 107

000000 195
988343381 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 107
988343381 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 107
930314614 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 608
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 101
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 401
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 704
968464807 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 302
982865610 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 602
930314614 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 608
981318791 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 307
997368157 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 310
997368157 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 310
722234000 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 103
982730749 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 209
987541549 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 703
995747952 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 601
998209230 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 104
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 509
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 509
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 509
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 509
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 509
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 509
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 509
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 509
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 509
979782578 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 702
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 308
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 308
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 509

000000 196
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 509
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 509
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 509
998279679 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 303
998279679 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 303
998279679 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 303
998279679 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 303
998279679 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 303
998279679 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 303
998279679 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 303
998279679 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 303
998279679 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 303
998279679 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 303
997433888 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 102
997433888 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 102
997433888 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 102
998209239 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 104
998209239 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 104
997368157 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 310
997368157 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 310
990968847 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 206
946897039 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 403
994592500-988996099 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 408
987541549 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 703
982695037 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 604
951682015 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 104
951682015 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 104
973853158 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 306
979787321 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 309
982695037 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 604

000000 197
982695037 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 604
975341002 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 508
975341002 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 508
946647552 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 706
946647552 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 706
973758498 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 103
973758498 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 103
997368157 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 310
997368157 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 310
997368157 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 310
959922096 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 402
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 101
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 306
994423040 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 504
982965610 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 306
982965610 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 306
950141954 SIN DATO NEOKOKE 1102 B 603
979514474 SIN DATO NEOKOKE 1102 B 708
979514474 SIN DATO NEOKOKE 1102 B 708
979514474 SIN DATO NEOKOKE 1102 B 708
979514474 SIN DATO NEOKOKE 1102 B 708
979514474 SIN DATO NEOKOKE 1102 B 708
979514474 SIN DATO NEOKOKE 1102 B 708
985017540 SIN DATO NEOKOKE 1102 B 203
996337565 SIN DATO NEOKOKE 1102 B 302
996337565 SIN DATO NEOKOKE 1102 B 302
996337565 SIN DATO NEOKOKE 1102 B 302
973758498 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 103
722234000 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 103
961399763 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 507

000000 198
965264763 SIN DATO NEOKOKE 1102 B 302
965264763 SIN DATO NEOKOKE 1102 B 302
995747952 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 601
995747952 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 601
946439259 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 604
946439259 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 604
SIN DATO NEOKOKE 1102 A 605
SIN DATO NEOKOKE 1102 A 605
SIN DATO NEOKOKE 1102 A 605
SIN DATO NEOKOKE 1102 A 605
SIN DATO NEOKOKE 1102 A 605
SIN DATO NEOKOKE 1102 A 605
985017540 SIN DATO NEOKOKE 1102 B 203
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306

000000 199
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
978775099 NEOKOKE 1102 A 301
978775099 NEOKOKE 1102 A 301
978775099 NEOKOKE 1102 A 301
978775099 NEOKOKE 1102 A 301
978775099 NEOKOKE 1102 A 301
978775099 NEOKOKE 1102 A 301
982965610 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 306
982965610 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 306
994423040 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 504
NEOKOKE 1102 A 707
NEOKOKE 1102 A 707
946897039 NEOKOKE 1102 B 403
951682015 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 104
990154212 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 406
961552045 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 406
975341002 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 508
940284212 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 401

000000 200
990154212 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 406
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 509
981997586 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 703
979782578 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 702
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 208
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 208
992206474 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 701
992206474 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 701
992206474 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 701
992206474 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 701
992206474 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 701
992206474 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 701
992206474 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 701
992206474 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 701
992206474 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 701
992206474 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 701
992206474 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 701
992206474 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 701
992206474 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 701
992206474 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 701
992206474 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 701
992206474 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 701
992206474 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 701
982965610 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 306
982965610 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 306
975341002 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 508
983588352 NEOKOKE 1102 A 407
968464807 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 302
968464807 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 302
994592500-988996099 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 408

000000 201
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 208
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 208
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 208
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 208
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 208
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 208
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 305
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 305
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 705
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 705
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 705
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 705
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 705
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 705
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 705
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 705
982965610 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 306
987541549 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 703
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 509
944994929 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 506
990154212 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 406
987541549 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 703
942889548 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 404
974888501 SIN DATO NEOKOKE 1102 B 203
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 501
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 501
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 501
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 501
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 501
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 501

000000 202
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 501
945557345 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 503
945557345 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 503
945557345 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 503
975341002 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 508
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 207
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 608
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 608
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 608
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 608
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 106
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 106
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 106
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 106
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 106
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 106
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 106
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 106
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 106
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 106
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 401
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 401
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 305
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 305
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 305
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 305
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 305
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 510
979727117 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 101
979727117 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 101

000000 203
961338003 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 501
961338003 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 501
961338003 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 501
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 105
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 105
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 105
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 206
972137055 SIN DATO NEOKOKE 1102 A 105
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602

000000 204
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 601
NEOKOKE 1102 LOCAL 4
962606174 NEOKOKE 1102 B 306
978775099 NEOKOKE 1102 A 301
961338003 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 501
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 401
961338003 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 501
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 401
982965610 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 306
995314925 NEOKOKE 1102 A 707
995314925 NEOKOKE 1102 A 707
992242450 NEOKOKE 1102 B 402
992242450 NEOKOKE 1102 B 402
992242450 NEOKOKE 1102 B 402
992242450 NEOKOKE 1102 B 402
992242450 NEOKOKE 1102 B 402
992242450 NEOKOKE 1102 B 402
992242450 NEOKOKE 1102 B 402
992242450 NEOKOKE 1102 B 402

000000 205
992242450 NEOKOKE 1102 B 402
992242450 NEOKOKE 1102 B 402
992242450 NEOKOKE 1102 B 402
992242450 NEOKOKE 1102 B 402
NEOKOKE 1102 ESPCIO COMUN
NEOKOKE 1102 B 407
995747952 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 601
974962895 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 107
953692895 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 604
990154212 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 406
983989174 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 605
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602

NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 608


NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
992759436 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 209
992759436 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 209
955161896 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 201
955161896 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 201
944994929 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 506
987541549 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 703
987541549 94588814 NEOKOKE 1102 A 703
971208277
987541549 94588814 NEOKOKE 1102 A 703
(NUMERO
ARRENDATARIO)
97393007/ 998279679NEOKOKE 1102 A 303
NEOKOKE 1102 ESPCIO COMUN
992242450 NEOKOKE 1102 B 402
996792785 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 602
992242450 NEOKOKE 1102 B 402

000000 206
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 208
945250157 973664290 NEOKOKE 1102 B 402
996792785 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 602
992242450 NEOKOKE 1102 B 402
945250157 973664290 NEOKOKE 1102 B 402
974962895 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 107
995747952 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 601
955161896 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 201
955161896 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 201
981367203 NO TIENE NEOKOKE 1102 A 509
981367203 NO TIENE NEOKOKE 1102 A 509
987541549 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 703
962653358 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 407
992206474 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 701
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 608
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 608
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
973364290 NEOKOKE 1102 B 402
973364290 NEOKOKE 1102 B 402
955161896 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 201
955161896 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 201
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 508
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 205
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 205
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 205
992206474 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 701
992206474 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 701
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602

000000 207
NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 602
974962895 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 107
993237957 NO TIENE NEOKOKE 1102 ESPACIO COMÚN
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 204
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 502
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 510
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 606
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 702
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 709
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 610
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 206
93435122 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 703
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 203
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 203
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 203
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 203
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 203
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 606
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 710
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 710
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 710
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 710
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 208
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 208
NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 208
97737067 NO TIENNE NEOKOKE 1102 B 308
968435538 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 307
88996099 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 408
957936755 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 507

000000 208
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 506
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 506
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 606
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 606
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 606
NO TIENE NEOKOKE 1102 A 203
965264763 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 303

993459361 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 608


933829054 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 104
998857047 998320168 NEOKOKE 1102 B 510
977084313 NO TIENE NEOKOKE 1102 A 309
977084313 NO TIENE NEOKOKE 1102 A 309
990344226 953188240 NEOKOKE 1102 A 705
NEOKOKE 1102 B 103
NEOKOKE 1102 A 203
NEOKOKE 1102 A 203
NEOKOKE 1102 B 202
NEOKOKE 1102 B 202
NEOKOKE 1102 A 309
NEOKOKE 1102 A 309
NEOKOKE 1102 B 207
NEOKOKE 1102 B 207
NEOKOKE 1102 B 207
NEOKOKE 1102 B 207
NEOKOKE 1102 B 207

000000 209
NEOKOKE 1102 B 207
NEOKOKE 1102 B 207
NEOKOKE 1102 B 609
NEOKOKE 1102 B 609
969657660 952551026 NEOKOKE 1102 B 202
979727117 NO TIENE NEOKOKE 1102 A 101
952551026 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
952551026 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
952551026 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
952551026 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
952551026 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
NEOKOKE 1102 B 202
NEOKOKE 1102 B 202
952551026 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
952551026 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
952551026 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
952551026 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 202
977084313 NO TIENE NEOKOKE 1102 A 309
995580088 NO TIENE NEOKOKE 1102 A 308
979787321 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 309
979787321 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 309
979787321 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 309
NO TIENE NEOKOKE 1102 B 104
959964365 NO TIENE NEOKOKE 1102 A 608

000000 210
959964365 NO TIENE NEOKOKE 1102 A 608
981622897 NO TIENE NEOKOKE 1102 A 105
966026702 NO TIENE NEOKOKE 1102 A 409
NO TIENE NEOKOKE 1102 LOCAL 6
994790889 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 207
994790889 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 207
985961115 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 609
985961115 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 609
985961115 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 609
999979664 NO TIENE NEOKOKE 1102 A 506
946439259 NO TIENNE NEOKOKE 1102 A 604
982695037 NO TIENE NEOKOKE 1102 A 604
987541549 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 703
966026702 NO TIENE NEOKOKE 1102 A 409
966026702 NO TIENE NEOKOKE 1102 A 409
966026702 NO TIENE NEOKOKE 1102 A 409
961338003 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 501
992008202 NO TIENE NEOKOKE 1102 A 410
992008202 NO TIENE NEOKOKE 1102 A 410
961338003 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 501
NO TIENE NEOKOKE 1102 LOCAL 6
993898327 NO TIENE NEOKOKE 1102 B 407
992008202 NO TIENE NEOKOKE 1102 A 410

000000 211
MOTI
ERTA DE ENTRADA TIENE UN PIQUETE POR DENTRO, EL PAPEL MURAL EN EL LIVING-COMEDOR Y DORMITORIO PRESENTAN MANCHAS, EL COSTADO DERECHO DEL M
CLIENTE INDICA QUE EL MUEBLE DE COCINA TIENE UN PIQUE
ENCHUFE DE LA PARED
BAJO DE LA VENTANA TIENE SUELTO EL PAPEL, PAPEL DEL LIVING COMEDOR ESTA MANCH
TAPAS DE CORRIENTES D
PUERTA DEL DORMITORIO CHICO ESTA MAL PINT
CERAMICA
LAVAMANOS CO
TIMBRE NO F
Lubricar chapa de acceso, est
Mueble superior coci
Pintar puerta logia y sellar donde va vidri
Falta gomita interior lav
Cambiar chapa mueble cocina
Pintar baran
Revisar topes de puertas .
Revisar pintura y term
Revisar terminación papel
Pintar lavamanos
Poner aereador
Poner goma de
Alfombra quemada
Limpiar terminación supe
CAMBIO GUARDAPOLVOS Y JUN
Pintura puert
Revisar clavos d
Pintar baranda t
Muro terraza sin
Poner interruptor livi

000000 212
Cambiar caja ciega , n
Ver bichos (foto v
Ver closet terminacione
Papel mural pilar al lado de b
Ajustar llaves lavamanos
Poner chapa clo
Mala terminación de alfor
SOPORTES DE MELAMINA
CORTE DE LUZ EN SOQUETES (PUERTA PRINCIPAL, DOMITORIO PEQUEÑO, BAÑO S
REVISAR TABLERO DE AUT
REVISAR WC
RETOQUE PINTURA MARCO PUE
PAPEL MURAL DESPEGADO M
PINTAR BARANDA TE
PONER SELLO GUAR
FILTRACION AEREADOR
ESTANQUE WC
AEREADOR LAVAMANO
FALTA PINTURA T
PAPEL MURAL MANCHAD
PAPEL MURAL PI
PAPEL MURAL CON PIQUETE
ALFOMBRA DORMITORIO P
ALFOMBRA CLOSET
PAPEL MURAL DORMITORIO 3
SELLAR GUAR
2 CERAMICAS PICADAS EN TERRAZA, PIQUETES
CIFON PROBLEMAS AGUA (CONFIRMAR ASISTENC
VER BODEGA 84 CON
SELLO BOR

000000 213
MEDIDOR DE AGUA C
PUERTA DORMITORIO TOPA
PUERTA BAÑO
PUERTA TERRAZA
PUERTA BODEGA 8
SOLICONA MARC
AEREADOR BAÑO MALO
MUEBLE COCINA SUE
FUGA DE AGUA BAÑO, CAMBIO DE LLAVES CORTE AGUA, VARIO
CAMBIO DE PUERTA, P
desde el 12 de Agosto que está reclamando, quedaron d
PAPEL MURAL
REVISAR ACTA
PERDIDA DE AGUA POR CAÑERÍA
REVISAR AUTOMATI
FALTA SELLO EN MARCO D
PUERTA DE ENTRADA PICADA EN BORDES, CH
ALFOMBRA MAL CORTADA EN TOPE DE
TERMINACIÓN GUARDAPOLVO
ENCHUFE LIVING SUELTO
PUERTA CLOSET DORMITO
FALTA FRAGUE EN CE
TERMINACIÓN DE MASILLA EN VEN
BALCON CON RESTOS DE CEMENTO Y EN C
CIELO DE BALCON SALPICADO CON GRAVIL
TERMINACIONES DE GUARDAPOLVO EN DORMITORIO PRINCIPAL, FALTA
MURO DE MESON DE COCINA
PAPEL MURAL EN MURO D
GUARDAPOLVO LIVING MURO LO
CUBREJUNTA DE PUERTA DORMIT

000000 214
MARCO DE PUERTA DE DORMITORIO PRINCIPAL ROTA EN PARTE
FALTA TERMINACIÓN LADO DE LAVAMANOS PARTE
BARANDA DE BAL
FALTA SELLO EN MUEB
MEJORAR TERMINACIONES DE FRA
ACCESORIOS DE B
TAPA WC SUELTO Y SI
TINA SE ENCUENTRA PICADA EN BORDE Y PINTU
PAPEL MURAL DESPEGADO EN BORDE DE M
PUERTA DE BAÑO FALTA PINTUR
ESTRUCTURA DE VENTANA EXTER
AL LADO DE CHAPA DE PUERTA
CUBREJUNTA DE PUERTA
NO PUEDE ACCEDER A DEP
FALTA CAMBIAR ALFOM
LLAVE LAVAPLATO
CAJA AUTOMATICOS
CONEXIÓN LAVADORA, MURO TRIZAD
EXTRUCTURA DE BARANDA DE TERRAZA L
VARIOS ACTA DE ENTREGA, SOLO FAL
SEGURO VENTANAL L
LLAVE LAVAPLATOS GOTEA POR LA MANILLA,( PRODUCE CONSU
SE NIVELA PISO DE LIVING Y CLIENTE NO QUEDA CONFORME, S
FALTA PONER PISO FLO
PUERTA PRINCIPAL PRESENTA FRACTURA, REVI
GUARDAPOLVO SUELO LIVING COMEDOR P
PARED DE CLOSTE HABITACION AL LADO DEL BAÑO PRES
PINTURA DE PUERTA LOGIA HINCHAD
PAPEL MURAL MURO LIVING Y PIEZA (3) CO
CITOFONO NO SUENA CUANDO C

000000 215
ACCESORIO BA
SEGURO VENTANA PUERTA
VARIOS ACTA D
FALTA GOMA AEREADOR
TAPA DE WC SE EN
ACCESORIOS DEL BAÑO PARA TOALLA SE E
ARIOS ACTA DE ENTREGA, CLIENTE LLAMA A SERVIN INFORMADO QUE AUN ESTAN PENDIENTES, PUERTA DE ACCESO CAMBIAR, LAVAMANOS Y LAVAPLATOS FILTRAN,
FALTA GOMA AEREADOR
PUERTA DE BODEGA 77, MARCO DE PUERTA SUELTO, CU
MANCHA ALFOMB
PAPEL MURAL MARCO PUERTA DORMITORIO DESPEGADO, P
SEGURO VENTANAL DORMITO
TAPA WC
PUERTAS MUEBLE LAVAMANOS MU
PIQUETES EN LAVA
GUARDAPOLVO BAJO VENTANA CLO
FALTA PINTAR MU
FALTA TAPACA
FALTA GOMA AEREADOR
REVISAR DUCHA TELEFONO, FILTRA AGUA
REVISAR NIVEL ESTAN
FALTA GOMA AEREADOR
VARIOS ACTA D
HUMEDAD EN TECHO PASILL
REPARAR GRIETAS PASILLOS
CIRCULACION PEATONAL
PINTURA ENGLOBADA POR HU
PINTURA LAVA PIEZ PISCINA
FALTA TAPA FALSA CI
PIQUETE PLATO DUCHA

000000 216
SELLO SILICONA ENF
PLATO DUCHA CAMARIN
SALA BASURA Nº 13
SUBTERRANEO CON FILTRACIONES, REVISAR SI ES POR LO YA VISTO (BA
MARCO PUERTA ACCESO ESCALERA TRIZA
ROTULADO TABLERO ELECTRICO
REPONER ARENA JU
FALTA CAJA FALSA AL LADO
FALTA CAJA FALSA ESCAL
FOCO CAJA ESCALERA TORRE
REVISAR TECHO DE LOCALES PO
EXTRACTOR BAÑO SDV NU
TECHO LOCALES COMERCIALES CON F
CAJA FALSA CONSERJER
MESON DE CONSERJERIA ENCH
LLAVE DUCHA DEREC
PAREDES SALA DE ENFER
CAMARINES C
LAVAPLATOS QUI
PINTURA PUERTA DUCTO BA
PINTAR SALIDA DESAGUE EXTE
LE CAE AGUA EN BAÑO (REVISAR GOTERA SIN
REVISAR CALEFONT, FUNCI
APLICAR SELLO EN MUEBLE C
LIMPIEZA DE MURALLA
AJUSTAR PESTILLO VENTANA
PINTAR PUER
PINTAR BARANDA LO
PUERTADE AC
PINTAR MURO LAVADERO FRACTURA EN MURO, COSTADO

000000 217
FUGA DE AGUA EN
PUERTA PRINCIPAL MAL REP
PEQUEÑA FUGA DE
DORMITORIO N2 CL
DORMITORIO N2 AL LADO DE CLOS
PERDIDA DE
AGUA LLAVE CALIEN
GOTERAS Y PERDIDA A
IMPLEMENTOS M
VENTANAL TERRAZA DESCUAD
AJUSTAR PUERTA DE DORM
REVISAR QUE PRO
BAÑO DEMORA EN BAJAR AGU
ENCHUFE Y TAPA CALEFON
5 CERAMICAS TE
FALTA TERMINACION D
FALTA PINTURA EN LI
JUNQUILLO SUE
LAVAPLATOS CON OXIDO, REV
FISURA EN MURO ESQUINA LADO LAVADORA, PINTAR MUR
INSTALAR SOPORTE
REPASAR TERMINACION CIELO, SO
FALTA PESTILLO DE SEGURID
NO LE SALE AGUA CALIE
FALTA FRAGUE EN LOGIA EN LOG
FALTA AIREADOR EN LAVAPLATOS DE COC
FALTA TOPE DE PUERTA EN COCINA, PUERT
ARREGLAR SEGURO CEN
FALTA CIT
CERAMICA BAÑO QUEB

000000 218
POR EL LADO EXTERIOR DEL VENTANAL PIEZA PRINCIPAL SE ACUMULA A
FALTA IDENTIFICADOR DE E
FALLA ELECTRICA, AUTOMATI
CALEFON FUNCIONA MA
CALEFON FUNCIONA MA
CALEFON FUNCIONA MA
AEREADORES TAPADOS, REVISAS SISTEMA COMP
FILTRACION LLAV
FALLA ELECTRICA, SE CAE AUTOMATI
VENTANA LIVING CON PROBLEMA
FALTA PEDAZO GUAR
FILTRACION CON MANCHA DE HUMEDAD DE PIEZ
PUERTA CORREDERA TIENE UN DOBLEZ
LUZ DE COCINA SOLO FUNCIONA CUAND
PROBLEMA CON INTERRUPTORES ELECTRICOS
CALEFONT SIN FUERZA, NO CALIENTA
CALEFONT SE APAGA
EN UNION MARCO PUERTA LOGIA FALTA PINTURA
BARANDA PARA CORTINA DUCHA SUELTA
SEGURO CARACOLNO ENCAJA DORMITO RIOPRINCIPAL
CERAMICA PICADA EN COCINA PUERTA LOGIA
FALTA FRAGUE EN CERAMICA AL LADO DE TUBO DE DESAGUE
PAPEL DECO MURAL EN LIVING MANCHADO CON PEGAMENTO
PAPEL MURAL DOMRITORIO 3 SUCIO CON PEGAMENTO
TOPE DE PUERTA ALFOMBRA CON DETALLE, CONFIRMAR DE QUÉ PIEZA ES
MARCO DE PUERTA PRINCIPAL QUEBRADO, LADO DE LA CHAPA
CIERRE VENTANAS CON PROBLEMAS
PEGAR PAPEL MURAL DORMITORIO
ESPEJO DE BAÑO SE ENCUENTRA SUELTO
SELLOS DE GUARPAPOLVO EN PASILLO

000000 219
PISO FLOTANTE LIVING FALTA PEDAZO Y PASILLO
VENTANAL LIVING, SEGURO MUY APRETADO, GRANDE
VENTANA QUE MIRA HACIA NORTE PROBLEMA CON SEGURO
AIREADORES LAVAMANOS NO SE ENCUENTRA
LAVAMAOS FILTRA, FALTA GOMA
MOLDURA CIELO DORMITORIO 2 QUEBRADO
JUNQUILLO SUELTO ENTRE DORMITORIO Y BAÑO
FILTRACION DUCHA (CHALLA)
DOMRITORIO 2 PAPEL MURAL MANCHADO
FALTA PINTURA MOLDURA SOBRE CLOSET PRINCIPAL
FALTA TAPA TORNILLO CLOSET PUERTA DERECHA, DESAJUSTADA
CUBRE JUNTA PUERTA PRINCIPAL PICADA
TIMBRE NO FUNCIONA
FALTA PINTURA LOGIA
FALTA AIREADOR TINA
INTERRUPTOR TIMBRE PEGADO
LLAVE MONOMANDO TINA FILTRA, INUNDACION
ACCESORIOS DE BAÑO SUELTOS
DUCHA CON PERDIDA DE AGUA
TABLERO ELECTRICO NO COINCIDE CON PLANO
REVISAR ENCHUFES SUELTOS
REVISAR FUNCIONAMIENTO Y CORTE DE ESTANQUE WC
NO TIENE PRESION DE AGUA CALIENTE
AGUA DE LAVAMANOS SE QUEDA ESTANCADA
VENTANA LIVING CON PROBLEMAS SEGURO CIERRE
PISO ENGLOBADO
WC TAPADO, INFORMA QUE DESDE EL COMIENZO SE HA TAPADO QUE ES UNA FALLA DE ORIGEN
FALTA PRESIÓN DUCHA
LAVAMANOS TAPADO
VENTANA LIVING CON PROBLEMAS SEGURO CIERRE

000000 220
CALEFON FUNCIONA MAL, PROBLEMAS DE RUIDO Y NO CALIENTA AGUA
SE SALIÓ TOPE DE PUERTA
MESON DE COCINA SE DESPEGÓ
NO SALE AGUA CALIENTE DE DUCHA
PÉRDIDA DE AGUA DE ESTANQUE
LLAVE DUCHA GOTEA
FILTRACIÓN DE AGUA EN PIEZA PRINCIPAL
FALTA PEDAZO GUARDAPOLVO PASILLO
PROBLEMAS ACCESO ESTACIONAMIENTO TOPA AUTO, VER DISEÑO Y ENTREGAR RESPUESTA
FILTRACION CON MANCHA DE HUMEDAD DE PIEZA PRINCIPAL QUE DA HACIA DUCHA DE BAÑO.
CITÓFONO NO FUNCIONA
PINTURA EN CLOSET
TINA ESTÁ PICADA, HAY QUE CAMBIARLA. AUTORIZADO CONSTRUCTORA GREVIA, RAFAEL GREZ
CALEFONT NO FUNCIONA, NO SALE AGUA CALIENTE
PROBLEMAS EN PISO FLOTANTE DESGASTADO, REVISAR SI ES O NO PVI
REGILLA DE TINA SE ENCUENTRA SUELTA
CIFÓN BAÑO SE ENCUENTRA TAPADO
SACAR MANCHA DE PAPEL MURAL EN RESPALDO DE CAMA DORMITORIO
CARACOL VENTANA LIVING NO CIERRA
TERRAZA, PAPEL MURAL PICADO EN MURO INTERIOR BAJO VENTILACION
PELADURA EN PUERTA DE ACCESO INTERIOR
RAYADURA EN PERFIL INTERIOR DE ALUMINIO POR INTERIOR VENTANAL
MANCHA DE PEGAMENTO GUARDAPOLVO DE DORMITORIO
TIENE LA TINA TRIZADA DE BAÑO- HACE 2 MESES - DISPONIBILIDAD TOTAL
EN EL DORMITORIO UNO, EL CLOSET ESTA TRIZADO SE DIO CUENTA AHORA QUE LO RECIBIÓ , PINTURA QUEBRADA
EN EL LIVING LOS ENCHUFES ESTÁN SUELTOS.
EN EL DORMITORIO NUMERO 2 LOS ENCHUFES ESTAN SUELTOS/EN EL LIVING LOS ENCHUFES ESTÁN SUELTOS.
PRODUCTOR DE FILTRACION DE AGUA YA REPARADA PANEL DE MADERA DE CLOSET SI INFLÓ, SE DEBE CAMBIAR
REVISAR TERMINACIÓN DE REPARACION Y REALIZA, VER AFOMBRA Y PISO FLOTANTE DE FUGA DE AGUA PUERTA CORREDERA TIENE UN DOBLEZ EN ZON
FILTRACION LLAVE LAVAMANOS

000000 221
AL INSTALAR LAMPARA SE PERFORA CAÑERÍA DE AGUA DE DEPTO SUPERIOR
AL INSTALAR LAMPARA SE PERFORA CAÑERÍA DE AGUA DE DEPTO SUPERIOR
BAÑO DORMITORIO TIENE TAPADO LAVAMANOS
SOPORTE MANGUERA DUCHA SUELTO
CALEFON FUNCIONA MAL, PROBLEMAS SE ENCIENDE Y APAGA INMEDIATAMENTE
CITOFONO NO FUNCIONA, ESTÁ MUERTO
CAMBIAR PAPEL MURAL ENTRADA PIEZA PRINCIPAL
REVISAR TERMINACIONES DE JUNQUILLOS
CAMBIAR CUBRE JUNTAS ACCESO PIEZA
CAMBIAR CUBRE JUNTAS LAVADERO
AJUSTAR PISO FLOTANTE
REGULAR Y HACER SELLOS BAJO MUEBLES DE CLOSET
PISO FLOTANTE SEPARADO
SOPORTE MESON ABIERTO Y SUELTO
FALTA PINTURA EN PUERTA DE BAÑO
MUEBLE MICROONDAS FALTA TAPA TORILLOS Y SE ENCUENTRA RAYADO
FALTA PINTURA EN BORDE DE PUERTAS, MARCOS
REGULAR VALCULA REGULADOR ESTANQUE WC, FILTRA
FALTA PINTURA EN CLOSET, DORMITORIO 2, SE VE MANCHADO
MUEBLE LAVAMANOS FALTAN TAPAS DE TORNILLOS
FALTA PINTURA EN COCINA BAJO CERÁMICOS
TODAS LAS PUERTAS DEL DEPARTAMENTO SIN PINTAR
ENCHUFE CALEFONT TOPA CON TUBO
REPASO BARANDA LOGIA PINTURA, REVISAR
FALTA PINTURA BAÑO, MURO ENCHUFE BAJO CERÁMICAS
SOPORTE CLOSET ROTO (DOMINTORIO 2)
DORMITORIO 3, CLOSET TOPA AL ABRIR (CON ALFORMBRA, PUERTA)
ALFOMBRA DORMITORIO 2 DESILACHADA EN CLOSET
VENTANA DESCUADRADA DOMRITORIO 2, NO ABRE COMPLETAMENTE
FALTA TOPE EN WALKING CLOSET, Y UNO SE ENCUENTRA SUELTO

000000 222
REPASAR PINTURA EN BALCON
REVISAR TOPES DE WALKING CLOSET, AGUNOS NO CIERRAN, LOS TOPES QUE ESTAN DEBAJO DE BANDEJAS DE MUEBLES
LIMPIEZA DE PUERTAS EN BORDE SUPERIOR
PUERTA PRINCIPAL BORDES ASTILLADOS Y PROBLEMAS DE ENCHAPES
PORTAROLLO CONFORT SUELTO
TORNILLOS DE BISAGRAS SON DISTINTOS EN TODAS LAS PUERTAS
GUADAPOLVOS JUNQUILLOS LIVING Y PASILLO SUELTOS
FALTA VENTILACION INTERIOR (CABEZA DE TORNILLOS)
PAPEL MURAL LIVING MANCHADO
MESON COCINA, MELAMINA DESPEGADA
MUEBLE MICROONDAS FALTA TAPA TORILLOS Y SE ENCUENTRA RAYADO
ALFOMBRA DESNIVELADA CON GUARDAPOLVO
ALFOMBRA DESNIVELADA CON GUARDAPOLVO 3 PIEZAS
PROBLEMAS CON CAÑERIA SE REVIENTAN POR ARENA
VENTANA DORMITORIO PRINCIPAL NO CIERRA, DESCUADRADA
PAPEL MURAL DESPEGADO
TAPAS CIEGAS (FALTA UNA)
CHAPA PUERTA PRINCIPAL REVISAR LLAVE ENTRA MUY PRESIONADA
PROBLEMAS CON CAÑERIA SE REVIENTAN POR ARENA
PROBLEMAS CON REJILLA TINA
PROBLEMAS PISO FLOTANTE LEVANTADO
SIFON LAVAPLATOS FILTRA
PRESENTA HONGOS EN PAPEL MURAL DORMITORIO PRINCIPAL A 707
TERMINACIONES LIVING COMEDOR REVISAR, JUNQUILLOS Y GUARDAPOLVOS PICADOS
FILTRACION LLAVE LAVAMANOS, CAMBIAR LLAVE
CALEFONT NO FUNCIONA, PROBABLEMENTE SISTEMA DE AGUA TAPADO
CALEFONT NO LE FUNCIONA
CALEFONT NO LE FUNCIONA, POSIBLEMENTE AEREADORES
PAPEL MURAL DORMITORIO QUE DA HACIA VENTANA DESPEGADO, REVISAR
CALEFONT NO SALE AGUA CALIENTE, YA FUIMOS UNA VEZ A HACER MANTENCION

000000 223
CALEFONT NO LE FUNCIONA NUEVAMENTE
LLAVE MONOMANDU DUCHA FILTRA
PAPEL MURAL MANCHADO, VARIOS REVISAR TODOS LOS PROBLEMAS
TAPADO LAVAMANOS, TAPON TRANCADO, SACAR DEL DEPTO B 710 (SALA DE VENTAS)
CALEFON NO ENCIENDE
CALEFONT NO FUNCIONA
MANCHAS EN SECTOR EXTRACTOR BAÑO
PISO FLOTANTE MAL CORTADO
PISO FLOTANTE CON PIQUIETES
PISO FLOTANTE CON MANCHAS
ALFOMBRA MAL CORTADA EN DORMITORIOS
UNION DE ALFOMBRAS MAL CORTADA/UNIDA
DESNIVEL DE LOSA MOSTRADO EN TERMINACIÓN GUARDAPOLVO
GUARDAPOLVOS CON MALA TERMINACIÓN (VLAVOS A LA VISTA)
CANTERIAS DE CERÁMICOS FRAGUE MANCHADO AMBOS BAÑOS
CIELO MANCHADO CON PINTURA DE CORNIZAS
UNION DE GUARDAPOLVOS CON PESMIAS UNIONES
PISO FLOTANTE MAL INSTALADO, PESTAÑAS QUEBRADAS
EXTRACTOR BAÑO CON VIBRACIÓN
TINA 2 MANCHADA
TINA 1 MANCHADA
PAPEL MURAL LEVANTADO EN VARIAS PARTES (TERMINACIONES VANOS DE VENTANAS)
CAJA DE ENCHUFES SUELTO BAÑO Y COCINA
CALEFONT NO FUNCIONA
VENTANA TIENE FILTRACION DE AGUA, COORDINAR REVISION CON ALCOGLASS
PAPEL MURAL DORMITORIO QUE DA HACIA VENTANA DESPEGADO, REVISAR, NUEVAMENTE
SALE POCO AGUA DE LA DUCHA, AGUA CALIENTE
FILTRACION LAVAMANOS BAÑO, DAÑA PISO DE DORMITORIO
CUANDO CONECTA LA ESTUFA HACE CORTE
NO FUNCIONA CALEFONT, SALE POCO AGUA EN LLAVE TINA

000000 224
CALEFONT NO FUNCIONA POR SEGUNDA VEZ
VENTANA DORMITORIO LADO DERECHO TIENE UN ROCE
VENTANAL LIVING CON ROCE
DESMANCHE PINTURA BAÑO EN AMBOS MUROS
FISURA BAÑO LADO PUERTA
ACCESO FALTA GUARDAPOLVO Y JUNQUILLO LADO PUERTA
LAVAMANOS PICADO
PUERTA ACCESO PIEZA A TERRAZA NO FUNCIONA, LLAVE TRABADA EN CERRADURA, GIRA MEDIA VUELTA
CERAMICAS TERRAZA QUEBRADAS
FALTA SIFON LAVAMANOS
FALTA GOMA AEREADORES
AJUSTAR TAPA CIEGA CIELO WALKING CLOSET
FALTA ESCUADRA INFERIOR WALKING CLOSET
FALTA TORNILLO TAPA SOBRE REFRIGERADOR
MEJORAR ESQUINA BAJO BISAGRA
PUERTA ACCESO LADO LAVADORA CIBIERTA DESNIVELADA (LEVANTADA)
CALEFONT NO FUNCIONA, AL PARECER CAÑERIAS TAPADAS
SIN LUZ, AUTOMATICO SE CAE Y NO FUNCIONA
DUCHA BAÑO NO FUNCIONA AGUA CALIENTE
CALEFONT NO FUNCIONA, AL PARECER CAÑERIAS TAPADAS
PROBLEMAS DE PRESION EN SISTEMA, REVISAR CAÑERIAS YA QUE ES TERCERA VEZ QUE VAMOIS
SIN LUZ, AUTOMATICO SE CAE Y NO FUNCIONA NUEVAMENTE
AUTOMATICO SE CAE CUANDO CONECTAN DOS ARTEFACTOS AL SISTEMA ENCHUFE
CALEFONT NO FUNCIONA, DISPONIBILIDAD DESPUES DE 17 HORAS
ALFOMBRA ABIERTA EN DORMITORIO
PAPEL MURAL DESPEGADO DORMITORIO 2
PAPEL MURAL DORMITORIO LEVANTADO Y DESPEGADO
CARACOL CIERRE VENTANAL LIVING NO FUNCIONA
FALTA TAPA CIEGA
SEGUROS PUERTA DOMITORIOS Y BAÑOS NO FUNCIONAN

000000 225
CAMBIO DE AEREADOR BAÑO PRINCIPAL
FILTRACION LLAVE DE PASO BAÑO
PISO ENGLOBADO
MURALLA BAÑO ENGLOBADA
CALEFONT NO FUNCIONA
CLIENTE RECLAMA PORQUE LE LAVARON ALFORMA Y CUENTA DE AGUA SUBIÓ $ 35.000, DEPTO AUN NO SE OCUPA
PAPEL ENGLOBADO MURO ENTRE PUERTA DE TERRAZA Y ACCESO DORMITORIO
FALTA TAPA ENCHUFE PISO WALKING CLOSET
AUTOMATICOS SALTAN AL CONECTAR ACCESORIOS
PUERTA LAVAPLATOS PICADA
PUERTA DORMITORIO 2 Y 3 PINTURA DESCASCARADA
3 ALFOMBRAS DORMITORIOS MANCHADAS
FALTA FRAGUE EN PISO COCINA
AEREADOR LAVAPLATOS COCINA CON FILTRACION
FOCO SUELTO TERRAZA, FALTA TORNILLO
FALTA TAPA DE VENTILACION EN LOGIA CELOSIA
UNION PAPEL MURAL LIVING LEVANTADO
PAPEL MURAL LIVING LADO VENTANAL MANCHADO
PAPEL MURAL DORMITORIO 3 INFLADO
PAPEL MURAL DORMITORIO 2 INFLADO
PROBLEMAS EN CHAPA ACCESO PUERTA SUELTOS
NO SALE AGUA CALIENTE LAVAPLATOS NI DUCHA
TAPA WC SUELTA
ALFOMBRA MANCHADA
PUERTA TOPA MARCO AL CERRAR
TOPE CIERRE PUERTA DORMITORIONO NO FUNCIONA
ALFOMBRA SUCIA CON MANCHAS
SECTOR ENCHUFES COCINA Y LAVADORA NO FUNCIONA
DUCTOS TV CABLE TAPADO DEL PISO 2 AL PISO 1
LLAVE LAVAMANOS FILTRA, REGULADOR PLASTICO ROTO

000000 226
ROMPEÑ CAÑERÍA DE AGUA DE LOSA DEL B601 INSTALANDO LÁMPARA
PAPEL MURAL PIEZA 3 DESPEGADO
PAPEL MURAL DORMITORIO 1 CON PROBLEMAS EN UNION T, VER FOTO
CALEFONT NO FUNCIONA
FALTA LLAVE CONEXIÓN LAVADORA EN LOGIA
LAVAPLATOS FILTRA POR FALTA DE SELLO, NO LO TENIA
PROBLEMAS ELECTRICOS ENCHUFES SIN ENERGIA
PROBLEMAS ELECTRICOS PARTE DEL DPETO CON ELECTRIDAD Y OTRA PARTE NO
PUERTA PRINCIPAL FALTA PINTURA, PRESENTA PIQUETES
TERMINACIONES EN VENTANALES, FALTA SILICONA Y PINTURA
REVISAR PAPEL MURAL (TODO) SE ENCUENTRA MANCHADO
FALTA PINTURA MARCO PUERTA BAÑO PRINCIPAL Y MURO
ALFOMBRA HABITACIONES MANCHADA CON PEGAMENTO
FALTA PINTURA MURO COCINA
PAPEL MURAL LIVING MANCHADO CON PINTURA
PAPEL MURAL PASILLO MANCHADO
LIMPIAR PUERTAS CLOSET
DORMITORIO 3 PAPEL MURAL MANCHADO
ESTANQUE BAÑO PRINCIPAL NO CORTA AGUA
PUERTA HABITACION FALTA PINTURA
ALFOMBRA WALKING CLOSET DESILACHADA
FALTA PINTURA BAÑO PRINCIPAL
FALTA PINTURA EN PUERTA DORMITORIO 2
PAPEL MURAL HABITACION SUCIO
PINTAR MUROS BALCON, REPASAR Y EMPAREJAR
BARANDA BALCON FALTA PINTURA
TUBO CORTINA PRINCIPAL SUELTA
PARTE ESTRUCTURAL VENTANA POR FUERA SUCIA
BARANDAS WALKING CLOSET MANCHADAS
MELAMINA WALKING CLOSET MANCHADA

000000 227
FALTA SELLOS EN VENTANAS
SOPORTES BLANCOS (TOPES) WALKING CLOSET ROTOS
BAÑOS (WC) SUCIO
PAPEL MURAL LIVING CON UNIONES LEVANTADAS E INFLADA EN CIELO
TABLERO ELECTRICO MANCHADO
LAVAMANOS CAMBIAR AEREADOR
FALTA AEREADOR BAÑO 2, ACTUAL ESTA ROTO
LAVAMANOS CON PIQUETES (CAMBIAR Y CAMBIAR AEREADOR)
MANILLAS VENTANAL LIVING SUELTA
REVISAR SOQUETE NO FUNCIONA (COCINA)
ALFOMBRA MANCHADA EN HABITACIONES (DORMITORIO PRINCIPAL)
NO SALE AGUA CALIENTE DE LAVAMANOS BAÑO, ESTO OCURRIO DESPUES DE INTERVENCION EN DEPTO B 501
PASADORES DE CORTINA NO SE LE PUEDEN PONER CANDADO
RECLAMO POR JUNQUILLOS PENDIENTES DE ACTA DE ENTREGA, CASO DUPLICADO
CLIENTE PRESENTA FILTRACIÓN EN SECTOR TINA BAÑO
ENCHUFE FUNCIONA IRREGULARMENTE, A VECES SI OTRAS NO
NO SALE AGUA CALIENTE LAVAPLATOS NI DUCHA
FISURA EN TABIQUE BAÑO
PROBLEMAS EN CHAPA ACCESO PUERTA SUELTOS
PISO FLOTANTE SEPARADO, AJUSTAR
ENCHUFES NO FUNCIONAN
CALEFONT NO FUNCIONA
ENCHUFE DE LAVADORA CON DETALLE (LOGIA)
FALTA SELLO SILICONA EN AMBAS TINAS
BARANDA DE BALCON TERRAZA OXIDADA
PAPEL MURAL PASILLO ENTRADA MANCHAS DE PEGAMENTO
PAPEL MURAL PASILLO MANCHAS DE PEGAMENTO
SELLO DE ESTANQUE WC BAÑO PASILLO (FILTRA)
FALTA SILICONA EN VENTANAS (LIVING COMEDOR)
DORMITORIO 3 MANCHA EN ALFOMBRA

000000 228
MOLDURA DORMITORIO 2 CIELO ASPECTO QUEBRADIZO
MOLDURA DORMITORIO 3 CIELO ASPECTO QUEBRADIZO
TOPE DETRÁS DE PUERTA PRINCIPAL MAL PUESTO, REVISAR
ALFOMBRA DESGASTADA EN DORMITORIO PRINCIPAL (MURO ENTRE BAÑO Y DORMITORIO)
CITÓFONOS NO FUNCIONAN, SE APAGÓ CENTRAL
PAPEL ENGLOBADO LIVING Y PIEZA PRINCIPAL
CALEFONT NO FUNCIONA
CALEFONT NO ENCIENDE
CALEFONT SE PRENDE Y APAGA
CALEFONT NO FUNCIONA, LLAVE TAPADA
POCA PRESION EN SISTEMA DE AGUA CALIENTE, LLAVE BAÑO
PIQUETE EN ALUMINIO VENTANAS
VENTANAL LIVING CON RAYAS

PUERTA ACCESO CON PIQUETE EN PARTE INFERIOR


MUEBLE COCINA CON PIQUETES
PUERTAS DORMITORIO 1 PICADA
PUERTAS DE CLOSET PIEZA 2 Y 3 DESCUADRADAS, TOPABAN EN ALFOMBRA
SIFON SUIT BAÑERA PICADA
DORMITORIO PRINCIPAL CORNIZA SEPARADA DE TABIQUE Y MOLDADURA
CALEFONT NO ENCIENDE DESDE EL SÁBADO.
PROBLEMAS DE PRESION Y CALEFACCION DE AGUA. PUEDE A PRIMERA HORA ALREDEDOR DE LAS 9:30.
WC DE BAÑO NO CORTA CORRECTAMENTE
GOTERA EN ESTACIONAMIENTO 65
SEDIMENTO EXISTENTE EN CAÑERIA IMPIDEN QUE AGUA CALIENTE DE MANERA PROPICIA
MANILLAS SALA DE BASURA SUELTAS
REGULAR WC NO CORTA
VENTANAL SALA DE ESTAR NO FUNCIONA
WALKING CLOSET UNION EN ESQUINAS LEVANTADAS

000000 229
BODEGA 13 CON HOYO SE DEBE ARREGLAR
AUTOMATICOS SE CAEN
CABLES IMPIDEN CONEXIÓN DE CABLE SATELITAL
REVISAR AUTOMATICOS SALTAN, PROBLEMA SE GENERA POR MALA INSTALACION DE LAMPARAS
EN BODEGA 9 HAY UN HOYO SIN SELLAR EN AMBOS LADOS DE CANTERIA
GOTERA SIFON LAVAPLATOS
ACUMULACION AGUA LLUVIA AFUERA DE VENTANAL DORMITORIO PRINCIPAL
CLIENTE SIENTE CAIDA DE AGUA EN BAÑO, HAY QUE PASAR A REVISAR
PAPEL ROTO ESQUINA
CERAMICA PICADA COCINA
FISURAS PIEZA MATRIMONIAL
COCINA FISURAS EN PISO
ENCHUFE REFRIGERADOR NO FUNCIONA
PROBLEMAS EN LLAVE DE BAÑO FILTRA AGUA, AJUSTAR
FALTA FRAGUE EN BAÑO
BANDEJA WALKING CLOSET PICADA
AUTOMATICOS SALTAN AL CONECTAR ACCESORIOS
PAPEL MURAL PIEZA 1 PROBLEMAS DESPEGA
AJUSTAR CITOFONO SUELTO
GOTERA LAVAPLATOS COCINA
PUERTA PRINCIPAL RAYADA
CERAMICA DAÑADA BAÑO, CONFIRMAR SI HAY
CAÑERIAS CONEXIÓN LAVADORA SELLADA
TAPA DE ENCHUFE HABITACION SE SALIO
CHAPA PUERTA PRINCIPAL NO GIRA
CAÑERIAS CONEXIÓN LAVADORA SELLADA
PROBLEMAS CON VENTANAS, DESCUADRADAS.
REVISAR TABLERO ELECTRICO, SE CAEN AUTOMATICOS
PIQUETE EN ALUMINIO VENTANAS

000000 230
VENTANA MAL PUESTA
SE LE DESMONTÓ VENTANAL LIVING
PROBLEMAS ELECTRICOS EN ESTACIONAMIENTO SUPERFICIE Y ESTACIONAMIENTO 3 PISO TORRE A
VENTANAS DESCUADRADAS. NO CERRABA CORRECTAMENTE
VENTANALES DESCUADRADOS
VENTANALES NO CERRABAN ADECUADAMENTE
VENTANALES NO CERRABAN ADECUADAMENTE
VENTANAL DESCUADRADO
VENTANAL DESCUADRADO
VENTANAL DESCUADRADO
VENTANAL DESCUADRADO
VENTANAL DESCUADRADO
SEÑALA QUE NO HAY ORIFICIOS PARA INSTALAR EL TELE CABLE
AIREADOR DE LLAVE LAVAMANOS MALO
PIQUETE EN PAPEL MURAL
FALTA FRAGUE EN CERAMICA DE COCINA
TERRAZA CON ALQUITRAN SALPICADO
AFUERA DE TERCER DORMITORIO BARRANDAS TERRAZA EN MAL ESTADO
PUERTA LE FALTA TORNILLO EN LA LOGIA
FALTA SEGURO VENTANAL LIVING
AIREADORES FILTRAN
FALTAN SELLOS LLAVES LAVAMANOS Y DUCHAS
PAPEL MURAL EN LA VENTANA DEL TERCER DORMITORIO ROTO
MANCHA HUMEDAD CIELO 20 CM EN DORMITORIO
VENTANAL TERRAZA NO CIERRA BIEN
HUMEDAD EN CIELO COCINA
CALEFONT NO FUNCIONA
LAVAMANOS TAPADO.
LLAVE DE AGUA CALIENTE SALE FRIA Y VICEVERSA
CALEFONT NO CALIENTA

000000 231
TINA PICADA EN EL CENTRO
SOPORTE DE DUCHA SUELTO EN LA MURALLA
CERAMICAS PICADAS EN TERRAZA
CERAMICAS PICADAS EN COCINA Y FALTA FRAGUE EN CERAMICA LOGIA
FRAGUE EN CERAMICA LOGIA
PUERTA BAÑO TOPA EN MARCO
FILTRACIÓN DE AGUA

CALEFONT NO LE FUNCIONA. NO ENCIENDE


POCA PRESIÓN DE AGUA POR TEMA DEL CALEFONT.
POCA PRESIÓN EN LAVAPLATOS. AGUA NO CALIENTA
SALPICONES DE PINTURA
EXTRACTOR DE AIRE NO FUNCIONA
PROBLEMA HORNO SE BAJA AUTOMATICO
PAPEL MURAL MANCHADO CERCA DE PISO AL INGRESAR Y DESPEGADO EN ORILLA DE VENTANA
FALTA SILICONA EN EL BORDE DEL LAVAPLATOS Y EN UNION POST FORMADO EN EL MURO
PINTAR FISURAS EN CORNIZAS
SELLAR CON SILICONA CUBIERTA DE MESON Y LAVAPLATOS
PINTAR BARANDAS DE TERRAZA Y LOGIA
EXTRACTOR DEL BAÑO NO PRENDE
PICADURA EN PUERTA DEL BAÑO PRINCIPAL
DORMITORIO CHICO CLOSET NO CIERRA BIEN
DORMITORIO PRINCIPAL, PUERTA DEL CLOSET TOPA , JUNQUILLO DEL GUARDA POLVOS POR INTERIOR DEL CLOSET
FISURA EN PINTURA DEL BAÑO
PINTURA PICADA EN COSTADO DE PUERTA DEL BAÑO
MARCO DE PUERTA PRINCIPAL DE LA PIEZA PRINCIPAL PICADA

000000 232
MESON CUBIERTA COCINA AGRIETADA EN UNION CON MURO
MESON COCINA COMEDOR SUELTA
PAPEL CON HONGOS EN ORILLA DE VENTANA DE LIVING COMEDOR
PRIMER Y SEGUNDO DORMITORIO PAPEL CON HONGOS
FUGA EN ESTANQUE DEL WC
FUGA DE AGUA EN EL BAÑO PRINCIPAL
PINTURA DE PARED BAÑO SOCIAL EN MAL ESTADO
TAPAS CIEGAS DE DORMITORIO 2 EN SECTOR CLOSET ESTAN DEFORMES Y FEAS
FALTA TAPA PERNO DE CLOSET
LLAVE DE PASO DE DOS ÑAÑOS DESPEGADA
TAPAS CIEGAS DE DORMITORIO 3 EN SECTOR CLOSET ESTAN DEFORMES Y FEAS
TAPAS CIEGAS DE CIELO COCINA DEFORMADA Y FEA
FALTA TAPA BLANCA DEL SOBERBIO EN CLOSET DORMITORIO 3
PINTURA DE PAREDES DE TERRAZA EN MAL ESTADO
PULSADOR DE TIMBRE SE TRABA. ESTÁ RIGIDO
PASADOR DEL VENTANAL DE LIVING COMEDOR NO CALZA
VENTILADOR DE BAÑO PRINCIPAL MAL AJUSTADO
FILTRACION INTRAMURO DETRÁS DE LAVAMANOS
HUMEDAD DUCTO DE VENTILACION DETRÁS DE COCINA Y LAVADORA
DUCTO DE LAVAMANOS PRINCIPAL TAPADO
CALEFONT NO FUNCIONA
CITOFONO NO FUNCIONA
PROBLEMAS ELECTRICOS ENCHUFES NO FUNCONAN, URGENTE
FILTRACION EN BODEGA 40

000000 233
LAVAMANOS BAÑO PRINCIPAL TAPADO
CALEFONT ENCIENDE SI SE ABREN DOS LLAVES
CHAPA DE PUERTA DE BODEGA SUELTA
PINTURA MANCHADA EN MUROS DEL BAÑO Y SU PUERTA
ENCHUFE MICRONDAS SUELTO Y DE BAÑO
SALTA AGUA DE DUCHA
FISURA EN CORNIZA LADO DERECHO DORMITORIO 1 CAMA
PAPEL MURAL DESPEGANDOSE EN LIVING Y DORMITORIO
FILTRACION EN LAVAMANOS
CITOFONO NO FUNCIONA
FILTRACION CIELO BAÑO PRINCIPAL
FILTRACION LOZA Y PAPEL INFLADO
GOTERA EN ESTACIONAMIENTO 65
CAMBIAR PAPEL CON HONGOS EN MURO BAJO LA VENTANA DORMITORIO 2 CAMAS
PAPEL DESPEGADO EN UNIONES EN DORMITORIO 1 CAMA Y EN MURO DE WALKING CLOSET
PAPEL ENGLOBADO EN COSTADO SUPERIOR DEL TABIQUE SEPARADOR DE DORMITORIO SUIT Y CLOSET
PISO FLOTANTE SE CORRE
PAPEL MURAL DE MURO COCINA COMEDOR DESPEGADO DE LA UNION
TIRADOR DE PUERTA SANITARIO SUELTO (BAÑO)
ARRENDATARIA COMUNICA QUE EL CALEFONT SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO AHORA.
FALTA TAPA DE ECHUFE EN BAÑO
PISO FLOTANTE SE SALE. EXPELE MAL OLOR
PAPEL MURAL W. CLOSET D

000000 234
TIPO DE PRESTADOR
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA/PVI
CONSTRUCTORA/PVI
CONSTRUCTORA/PVI
CONSTRUCTORA/PVI
CONSTRUCTORA/PVI
CONSTRUCTORA/PVI
CONSTRUCTORA/PVI
PVI
PVI
TERCERO MUEBLES
PVI
PVI
TERCERO MUEBLES
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

000000 235
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

000000 236
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
PVI
TERCERO ELECTRICO
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA

000000 237
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
PVI
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
TERCERO ELECTRICO

000000 238
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
GREVIA
GREVIA
GREVIA
GREVIA
GREVIA
PVI
PVI

000000 239
PVI
PVI
PVI
GREVIA
GREVIA
GREVIA
PVI
PVI
PVI
GREVIA
GREVIA
GREVIA
GREVIA
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
TERCERO SPLENDID
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
GREVIA
PVI

000000 240
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
CONSTRUCTORA
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
TERCERO ELECTRICO
PVI

000000 241
GREVIA
GREVIA
TERCERO ELECTRICO
TERCERO SPLENDID
TERCERO SPLENDID
TERCERO SPLENDID
PVI
PVI
TERCERO ELECTRICO
PVI
PVI
PVI
TERCERO
PVI
TERCERO
PVI
TERCERO
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
TERCERO
PVI
PVI
PVI

000000 242
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
TERCERO
PVI
PVI
TERCERO
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
TERCERO
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

000000 243
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
TERCERO
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
TERCERO
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
TERCERO
PVI

000000 244
TERCERO
PVI
PVI
PVI
PVI
TERCERO
PVI

PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

000000 245
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
TERCERO
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

000000 246
TERCERO
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

000000 247
TERCERO
PVI
TERCERO
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

000000 248
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
GREVIA
PVI
TERCERO
PVI

000000 249
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

000000 250
TERCERO
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
TERCERO
PVI
PVI
PVI
GREVIA
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

000000 251
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
TERCERO
TERCERO
PVI
PVI
PVI
TERCERO

PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

000000 252
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
TERCERO
PVI
PVI

000000 253
TERCERO
TERCERO
PVI
TERCERO
TERCERO
TERCERO
TERCERO
TECERO
TECERO
TERCERO
TERCERO
TERCERO
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
TERCERO
PVI
PVI
PVI
PVI
TERCERO
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

000000 254
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

PVI
TERCERO
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

000000 255
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

000000 256
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

000000 257
COMENTARIO

SE COORDINA CON EMPRESA CONTRATISTA MUEBLES

SE COORDINA CON EMPRESA CONTRATISTA MUEBLES

CAMBIO DE GUARDAPOLVOS LIVING COMEDOR Y PASILLO

000000 258
SOPORTES DE MELAMINA EN CLOSET NO CIERRAN
CORTE DE LUZ EN SOQUETES (PUERTA PRINCIPAL, DOMITORIO PEQUEÑO, BAÑO SOQUETE IZUQIERDO), CAMBIO DE INTERRUPTOR O
REVISAR TABLERO DE AUTOMATICOS (CAMBIAR)
REVISAR WC NO CORTA

SE TUVO QUE PINTAR BARANDA COMPLETA POR DIFERENCIA DE COLOR

SE REALIZA CAMBIO
SE REALIZA PEGADO
SE REALIZA CAMBIO
SE REALIZA CAMBIO DE ALFOMBRA

SE REALIZA PEGADO
SELLADO Y PEGADOS
PENDIENTE POR FALTA DE CERAMICAS

000000 259
COORDINAR PARA MARTES 31 DE OCTUBRE 17:00 HORAS
REVISAR WC NO CORTA
CONSULTA SEMANA 30 DE OCTUBRE POR REPUESTO
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
AUTORIZADO
A LA ESPERA QUE VAYA SUB CONTRATO
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE

000000 260
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
DEBE ESTAR LISTO ESTA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE
JNFUENTES01@GMAIL.COM
JNFUENTES01@GMAIL.COM
YA ESTA COORDINADO PARA QUE GREVIA ENTRE
YA ESTA COORDINADO PARA QUE GREVIA ENTRE
YA ESTA COORDINADO PARA QUE GREVIA ENTRE
YA ESTA COORDINADO PARA QUE GREVIA ENTRE
PROGRAMADO JUEVES 26 DE OCTUBRE
CLIENTE NOS INFORMARÁ CUÁNDO PUEDE ATENDERNOS
CLIENTE NOS INFORMARÁ CUÁNDO PUEDE ATENDERNOS
PROGRAMADO 30 DE COTUBRE
MARTES 24 DE OCTUBRE DEL 2017
FALTA PUERTA , ESTÁ SOLICITADA

NO HAY CONTACTO CON CLIENTE, ver con grevia


ARRENDATARIA NO PUEDE JUEVES, NOS INFORMARÁ DIA PARA COORDINAR
ARRENDATARIA NO PUEDE JUEVES, NOS INFORMARÁ DIA PARA COORDINAR

000000 261
ARRENDATARIA NO PUEDE JUEVES, NOS INFORMARÁ DIA PARA COORDINAR
ARRENDATARIA NO PUEDE JUEVES, NOS INFORMARÁ DIA PARA COORDINAR
LUNES 30 DE OCTUBRE
SIN RESPUESTA DE CLIENTE, PREGUNTAR A NORA
SIN RESPUESTA DE CLIENTE, PREGUNTAR A NORA
SIN RESPUESTA DE CLIENTE, PREGUNTAR A NORA
SOLO FALTA PUERTA PRINCIPAL
SIN RESPUESTA DE CLIENTE, PREGUNTAR A NORA
SIN RESPUESTA DE CLIENTE, PREGUNTAR A NORA
CLIENTE COORDINARÁ CON ARRENDATARIA Y NOS AVISARÁ
CLIENTE COORDINARÁ CON ARRENDATARIA Y NOS AVISARÁ
CLIENTE COORDINARÁ CON ARRENDATARIA Y NOS AVISARÁ
CLIENTE COORDINARÁ CON ARRENDATARIA Y NOS AVISARÁ
CLIENTE COORDINARÁ CON ARRENDATARIA Y NOS AVISARÁ
CLIENTE COORDINARÁ CON ARRENDATARIA Y NOS AVISARÁ
DORMITORIO 2 VENTANA BORDE DE ALUMINIO RAYADO

CAMBIAR AERADOR, LO TIENE DAVID


MARTES 31-10.-2017

NO CORRESPONDE
NO CORRESPONDE

000000 262
NO CORRESPONDE
NO CORRESPONDE
NO CORRESPONDE

NO CORRESPONDE
NO CORRESPONDE
NO CORRESPONDE

CAMUS, FUE SOLUCIONADO POR PVI


TEFRA, MAIL ENVIADO A TEFRA, EN ESPERA DE RESPUESTA Y SOLUCION

NO SACAMOS NADA HASTA QUE SE REPARE TODO EL CIELO DE SALIDA SALA DE VENTA Y FILTRACION DE AGUA EN
PROGRAMADO MARTES 31-10-2017
SE REALIZA CONTACTO CON POST VENTA SPLENDID QUIENES ENTREGAN DATOS DE TECNICO PARA COORDINAR, SE ESPERA QUE VEN

SOLUCIONADO PARCIAL, SOLO FALTA SEGUROS VENTANAL

000000 263
ESTARA SOLUCIONADO 13-11-2017
ESTARA SOLUCIONADO 13-11-2017
SE REALIZA APRIETE, REVISION, OK

CAMBIO DE PAPEL MURAL COMPLETO POR TIPO DE DAÑO


SE REALIZA AJUSTE DE REGULADOR CORTE DE AGUA, OK
SE REALIZA REPARACIÓN AEREADOR Y LINEA DE AGUA CALIENTE (se cambia goma de llave agua fria por donde flitraba agua)
SE RAELIZA CAMBIO DE GOMAS Y AJUSTE
SE RE INSTALA LLAVE DE DUCHA, SE AjUSTÓ ACCESORIO CONFORT

NO TIENE NINGUN PROBLEMA, REVISADO OK


LO ESTA VIENDO GREVIA
LO ESTA VIENDO GREVIA
LO ESTA VIENDO GREVIA
LO ESTA VIENDO GREVIA
LO ESTA VIENDO GREVIA

VER CON GREVIA


SE REALIZA CAMBIO DE LLAVE PORQUE SE ENCONTRABA MAL

NINGÚN DEPTO TIENE TOPE EN ESA PUERTA

SE INFORMA A PROVEEDOR TERCERO TEFRA Y GREVIA

000000 264
PROBLEMA DE DISEÑO ENVIAR CORREO GREVIA
ENVIAR CORREO A SERGIO PARA QUE HAGA ESTE TRABAJO, JAVIER
SE COORDINA INMEDIATAMENTE PARA VISITA ELECTRICO
SE COORDINA VISITA DE SPLENDID RANCAGUA
SE COORDINA VISITA DE SPLENDID RANCAGUA
SE COORDINA VISITA DE SPLENDID RANCAGUA
SE REALIZA CAMBIO DE 3 AEREADORES Y AJUSTE DE TOALLERO PORQUE ESTABA SUELTO
LLAVE LAVAMANOS MALA, SE DEBE CAMBIAR, FILTRA POR PARTE TRASERO DE MONOMANDO
SE COORDINA INMEDIATAMENTE PARA VISITA ELECTRICO
MAIL ENVIADO A PROVEEDOR
LUNES 4 DE DICIEMBRE
LUNES 4 DE DICIEMBRE
SERGIO DE GREVIA COORDINA CON PROVEEDOR ALCOGLAS
VIERNES 15-12-2017
SE COORDINA CON CONTRATISTA ELECTRICO
SE COORDINA CON SPLENDID QUIENES VAN Y RESUELVEN PROBLEMA
SE COORDINA CON SPLENDID SOLUCION DE PROBLEMA

ALFOMBRA ESTABA DAÑADA, SE DEBE CAMBIAR COMPLETA

SE COORDINA CON PROVEDOR DE VENTANAS


LLAVES LAS TIENE ESTANISLAO

000000 265
LLAVES SE ENCUENTRAN EN CONSERJERIA
LLAVES SE ENCUENTRAN EN CONSERJERIA
LLAVES SE ENCUENTRAN EN CONSERJERIA
LLAVES SE ENCUENTRAN EN CONSERJERIA
LLAVES SE ENCUENTRAN EN CONSERJERIA
LLAVES SE ENCUENTRAN EN CONSERJERIA
LLAVES SE ENCUENTRAN EN CONSERJERIA
LLAVES SE ENCUENTRAN EN CONSERJERIA
LLAVES SE ENCUENTRAN EN CONSERJERIA
LLAVES SE ENCUENTRAN EN CONSERJERIA

SE REALIZA CAMBIO DE TIMBRE

SE LLAMARA A CLIENTE PARA COORDINAR REVISION DE PROBLEMAS EN CONJUNTO

PROGRAMADO PARA VIERNES 19-01-2018


SE REALIZA CAMBIO DE PISO CON DAÑOS
SE REALIZA REVISIÓN Y SE ENCUENTRA TAPADO POR FALLA DE MANTENCIÓN
LLAVE SE ENCUENTRA TAPADA, SIN COBERTURA
NO TIENE COBERTURA, ES MANTENCIÓN
PROGRAMADO MARTES 13-02-2018

000000 266
PROGRAMADO MARTES 13-02-2018
SE INSTALA TOPE
SE REALIZA CAMBIO DE TARUGOS DE MESON
SE REALIZA LIPIAZA DE SISTEMA QUEDANDO OK
SE REALIZA CAMBIO DE FLAPER CON FALLAS
SE REALIZA CAMBIO DE LLAVE MONOMANDO LA CUAL TENIA FILTRACIÓN
SE COORDINA CON TEFRA PARA REVISION, ELLOS ACUDEN Y FINALMENTE AGUA PROVIENE DEL BAÑO
URGENTE LLAMAR PARA COORDINAR
URGENTE LLAMAR PARA COORDINAR
SE REALIZA REPARACIÓN DE FILTRACIÓN, SOLO FALTA CAMBIAR PAPEL MURAL, SE COORDINA CON CLIENTE CUANDO LLEGU
SE HARÁ REVISIÓN DE DEPTO ANTES DE CONTACTAR A DOT
MURALLA DE CLOSET FALTA PINTURA.
SE TOMAN LAS MEDIDAS Y SE INFORMA A SERGIO ARA QUE COMPREN TINA LA CUAL DEBERÁ SER CAMBIADA POR PER
PVI HARÁ REVISIÓN ANTES DE CONTACTAR A SPLENDID
SE CIERRA CASO YA QUE CLIENTE NO NOS PUEDEN ATENDER YA QUE SE ENCUENTRAN DE VACACIONES Y VUELVEN EL 17 DE MARZO, SE CIERRA EXPEDIE
SE CIERRA CASO YA QUE CLIENTE NO NOS PUEDEN ATENDER YA QUE SE ENCUENTRAN DE VACACIONES Y VUELVEN EL 17 DE MARZO, SE CIERRA EXPEDIE
SE REALIZA REVISIÓN Y ERA PROBLEMA DE MANTENCIÓN, SE REALIZA LIMPIEZA POR ÚNICA VEZ
SE COORDINA CON ESTANISLAO ATENCIÓN DE DETALLES
SE COORDINA CON ESTANISLAO ATENCIÓN DE DETALLES
SE COORDINA CON ESTANISLAO ATENCIÓN DE DETALLES
SE COORDINA CON ESTANISLAO ATENCIÓN DE DETALLES
SE COORDINA CON ESTANISLAO ATENCIÓN DE DETALLES
SE COORDINA CON ESTANISLAO ATENCIÓN DE DETALLES
TINA ESTABA RAYADA Y SE LIMPIÓ, CLIENTE INFORMADO OK

SE PROGRAMA PARA LUNES A LAS 12:00 HORAS


SERGIO DE GREVIA COORDINA CON PROVEEDOR ALCOGLAS
SE HIZO CAMBIO DE LLAVE PORQUE FILTRABA POR PARTE SUPERIOR

000000 267
SE PROGRAMA VISITA PARA DESPEJAR ZONA PARA ENTREDA DE TEFRA SUBCONTRATO
SE PROGRAMA VISITA PARA DESPEJAR ZONA PARA ENTREDA DE TEFRA SUBCONTRATO
SE REALIZA ASJUSTE DE MANGUERA DESAGUE QUE ESTABA DOBLADA Y LIMPIEZA
SE REALIZA APRIETE QUEDANDO OK
PROBLEMAS AEREADORES TAPADOS
MAIL ENVIADO A DOT, JOSE OVALLE
SE COORDINA CON ESTANISLAO ATENCIÓN DE DETALLES

CLIENTES AVISARÁN CUANDO PUEDAN ATENDERNOS

SE PUSIERON, PERO NO TENIA COBERTURA


SE PINTÓ
SE PINTARON
NO TIENE COBERTURA, CONSTRUCTORA INFORMÓ QUE PROBLEMAS DE DIESÑO, EN CASO DE HABERLOS DEBE VERLO CO
ESTABA SUCIO

TOPE NORMAL DE SEPARACION PUERTAS, RECHAZADO

ES ASI, ES EL CORTE NORMAL PARA UNION

000000 268
ESTABA SUCIO, RECHAZADO

A LA ESPERA DE MURANO
A LA ESPERA DE MURANO
CLIENTE NOS INFORMÁ CUANDO PODEMOS INGRESAR POR JUNQUILLOS
CLIENTE NOS INFORMÁ CUANDO PODEMOS INGRESAR POR JUNQUILLOS
MIERCOLES 12:00
NUNCA RESPONDIERON, SOLUCIONADO POR POST VENTA
MIERCOLES 12:00
MIERCOLES 12:00
MIERCOLES 12:00
MIERCOLES 12:00

SE HZIO CAMBIO DE ZONA AFECTADA


NO CONTESTA LLAMADO CELULAR
MIERCOLES A LAS 12:00
MIERCOLES A LAS 12:00
LLEVAR LLAVE MONOMANDO BAÑO
SE HIZO LIMPIEZA A LOS AEREADORES
SE REALIZA MANTENCION A LOS AEREADORES EXPLICABDO PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA
DISPONIBILIDAD TARDE DESPUES DE LAS 14:00 HORAS
SE REALIZA PEGADO DE PAPEL
SE LE EXPLICO QUE ES MANTENCION Y QUE NO TIENE COBERTURA, DE TODAS FORMAS LO VEREMOS ESTE MIE

000000 269
MONOMANDO DUCHA Y LAVAPLATOS DEMASIADO TAPADOS, REVISAR SISTEMA. DE TODAS FORMAS SE LE HIZO MANTENC
SE CAMBIARON SELLOS MONOMANDO
NO HAY NADIE EN DEPTO
TAPON DEBE SER ENTREGADO POR SERGIO AGUILAR, REPUESTO NO SE ENCUENTRA
SE LE ESCRIBE A SPLENDID RANCAGUA JORGE VIDAL, A LA ESPERA DE RESPUESTA
SE COORDINA VISITA CON SPLENDID QUIENES VAN Y CAMBIAN TERMOSTATO
SE ENTREGA INFORMACION A GREVIA PARA ANALISIS, CLIENTE TIENE INFORME DE EMPRESA DE CHECKEO
SE ENTREGA INFORMACION A GREVIA PARA ANALISIS, CLIENTE TIENE INFORME DE EMPRESA DE CHECKEO
SE ENTREGA INFORMACION A GREVIA PARA ANALISIS, CLIENTE TIENE INFORME DE EMPRESA DE CHECKEO
SE ENTREGA INFORMACION A GREVIA PARA ANALISIS, CLIENTE TIENE INFORME DE EMPRESA DE CHECKEO
SE ENTREGA INFORMACION A GREVIA PARA ANALISIS, CLIENTE TIENE INFORME DE EMPRESA DE CHECKEO
SE ENTREGA INFORMACION A GREVIA PARA ANALISIS, CLIENTE TIENE INFORME DE EMPRESA DE CHECKEO
SE ENTREGA INFORMACION A GREVIA PARA ANALISIS, CLIENTE TIENE INFORME DE EMPRESA DE CHECKEO
SE ENTREGA INFORMACION A GREVIA PARA ANALISIS, CLIENTE TIENE INFORME DE EMPRESA DE CHECKEO
SE ENTREGA INFORMACION A GREVIA PARA ANALISIS, CLIENTE TIENE INFORME DE EMPRESA DE CHECKEO
SE ENTREGA INFORMACION A GREVIA PARA ANALISIS, CLIENTE TIENE INFORME DE EMPRESA DE CHECKEO
SE ENTREGA INFORMACION A GREVIA PARA ANALISIS, CLIENTE TIENE INFORME DE EMPRESA DE CHECKEO
SE ENTREGA INFORMACION A GREVIA PARA ANALISIS, CLIENTE TIENE INFORME DE EMPRESA DE CHECKEO
SE ENTREGA INFORMACION A GREVIA PARA ANALISIS, CLIENTE TIENE INFORME DE EMPRESA DE CHECKEO
TINA 2 MANCHADA
TINA 1 MANCHADA
PAPEL MURAL LEVANTADO EN VARIAS PARTES (TERMINACIONES VANOS DE VENTANAS)
CAJA DE ENCHUFES SUELTO BAÑO Y COCINA
ES ATENDIDO POR SPLENDID ENCONTRANDOSE SUCIO SISTEMA, SE EXPLICA A CLIENTE QUE PROXIMA VISITA TENDRA COSTO Y
NO SE ENCUENTRA FALLA EN VENTANA NI PROBLEMAS CON SELLOS
SE REALIZA PEGADO DE PAPEL
SE REALIZA LIMPIEZA DE CAÑERIA QUEDANDO OK

ES SEGUNDA VEZ QUE FALLA Y SE LE INFORMA A CLIENTE QUE SI ES MANTENCION TENDRA COSTO UF 2, FINALMENTE PROBLEMA

000000 270
SE COORDINA VISITA CON SPLENDID QUIENES VAN Y CAMBIAN PRESOSTATO

LLAMAR A ALCOGLASS PARA QUE LO VEAN PORQUE NO PUDIMOS SOLUCIONARLO TOPA ARRIBA, ROCE

VER FOTO Y REVISAR CON GREVIA


VER FOTO Y REVISAR CON GREVIA
DEPTO FUE OCUPADO NOS INFORMARÁN CUANDO SE PUEDA ACCEDER A REPARAR

NO HAY PUERTA ACESO LAVADORA


SE REALIZA DESTAPE CAÑERIAS MUY TAPADAS Y AJUSTE LLAVE COMPLETAMENTE SUELTA
SE REALIZA APRIETE DE CONECTORES TABLERO SUELTOS
SE HZIO LIMPIEZA DE CAÑERIAS QUEDANDO OK
SISTEMA DUCTOS TAPADO, CALEFONT FUNCIONA BIEN.

SE VE A REVISAR PERO CLIENTE INFORMA QUE YA NO TIENE PROBLEMAS, SE PÌDE A CONTACT CENTER QUE LLAME A CLIENTE PARA CONF
PROGRAMADO MIERCOLES 14:00 HORAS
TRABAJA AL LADO Y SI LLAMAN PUEDEN LLEGAR RAPIDO

PROBLEMAS DE USO, SE EXPLICA FUNCIONAMIENTO

000000 271
PROBLEMAS DE USO, SE EXPLICA FUNCIONAMIENTO
PROBLEMA SE ENCEUNTRABA EN AJYSTE DE LLAVE PARTE SUPERIOR MONOMANDO QUE GENERABA FILTRAC
SEGÚN LO INFORMADO POR SERGIO AGUILAR DE GREVIA NO TIENE COBERTURA, INFORMAR A CLIENTE
SEGÚN LO INFORMADO POR SERGIO AGUILAR DE GREVIA NO TIENE COBERTURA, INFORMAR A CLIENTE
SE REALIZA LIMPIEZA DE LLAVES TAPADAS
SE ENTREGA INFORMACION POR CORREO A GREVIA PARA RESPUESTA CON DETALLE DE BOLETAS
SE REALIZA CAMBIO DE PAPEL
PROGRAMADO VIERNES 27-07-2018
PROGRAMADO VIERNES 27-07-2018
SE CAMBIO POR PUERTA DE DEPTO A 205
VIERNES 12:00 HORAS
VIERNES 12:00 HORAS
VIERNES 12:00 HORAS
VIERNES 12:00 HORAS
VIERNES 12:00 HORAS
VIERNES 12:00 HORAS
VIERNES 12:00 HORAS
VIERNES 12:00 HORAS
VIERNES 12:00 HORAS
VIERNES 12:00 HORAS
CLIENTE SE CONTACTARÁ CONMIGO CUANDO ESTÉ EN DEPTO PARA ASESORARLA EN MANTENCION
CLIENTE SE CONTACTARÁ CONMIGO CUANDO ESTÉ EN DEPTO PARA ASESORARLA EN MANTENCION

SE CAMBIA TOPE POR UNO NUEVO MAS ALTO QUEDANDO OK


GREVIA REALIZA LAVADO DE ALFOMBRA QUEDANDO OK
PROGRAMADO MARTES 12:00 HORAS
MAIL ENVIADO DOT, JOSE OVALLE
SE REPARA FILTRACION DE LLAVE

000000 272
COORDINAR ENTRADA A DEPTO PARA TAPAR CIELO YA REPARADO
PAPELERO
COORDINAR ENTRADA A DEPTO PARA TAPAR CIELO YA REPARADO
EL PROBLEMA ESTABA EN QUE LA CAÑERIA DE GAS ACCESO DEPTO ESTABA CERRADA
LLAVE NO VIENE CON DEPTO, CLIENTE DEBE INSTALARLA

CABLES ESTABAN SUELTOS EN TABLERO


SISTEMA ESTABA RECALENTADO POR CABLES DE TABLERO SUELTOS

SE LIMPIO MURO PERO AHÍ ANIDAN PAJAROS

000000 273
MAIL ENVIADO A JOSE PONCE DE ALCOGLASS

PAPELERO

VER FOTO
MAIL ENVIADO A JOSE PONCE DE ALCOGLASS
VER FOTO
SE REALIZA APRIETA QUEDANO OK
SE HIZO CAMBIO DE SOQUETE QUEDANDO OK
GREVIA REALIZA LAVADO DE ALFOMBRA QUEDANDO OK
SE CONTACTA A CLIENTE PARA VERIFICAR FALLA, FINALMENTE ERA UN TEMA DE MANTENCION AEREADO

CASO LO ESTA VIENDO SERGIO DE GREVIA


SE REALIZA CAMBIO DE ENCHUFE PORQUE ESTABA MALO , PROBLEMAS INTERNOS
MANTENCION AEREADORES
COORDINAR ENTRADA A DEPTO PARA TAPAR CIELO YA REPARADO
SOLUCIONADO, MANTENCION APRIETE DE TORNILLOS
PRIMERA HORA
PROGRAMADO LUNES 06 A LAS 11:00 HORAS
LLAVE DE POSO GAS ESTABAN CERRADAS

PAPELERO

000000 274
SE CAMBIA TOPE QUEDANDO OK
SE REALIZA DESPEGUE Y PEGADO DE ALFOMBRA QUE NO ESTABA DESGASTADA SINO MAL PEGADA QUEDAND
PROBLEMA ESTABA EN CONEXIONES, LO SOLUCIONÓ PERSONAL DE PVI
PAPELERO
HA TENIDO OTROS PROBLEMAS, PERO TIENE QUE IR PVI
LLAMARA SPLENDID
SERA VISITADO POR NUESTRO TECNICO HOY A LAS 17:30 HORAS
SE REALIZA REVISION Y LLAVE SE ENCUENTRA TAPADA COMPLETAMENTE, SE DEBE DESMONTAR

NO SABEMOS DONDE TIENE PIQUETE


MAIL ENVIADO A JOSE PONCE DE ALCOGLASS, DOS RASPADURAS MENORES

SE DEB COTIZAR CON MUEBLISTA


MURANO NO HA RESPONDIDO, SE DEBE COTIZAR CON MUEBLISTA EXTERNO
NORA BARRERA DEBE MANDAR ACTA DETALLADA
ENVIAREMOS CARPINTERO
SE HIZO CAMBIO
SE HIZO REPARACION
SE REALIZO LIMPIEZA DE SISTEMA MONOMANDO DUCHA, PROXIMO CASO DEBE SER CON COBRO
SE REALIZA MANTENCION DE LLAVE DUCHA ESTABA TAPADO, ES MANTENCION, PROXIMO SERVICIO SERA CON
ES MANTENCION PERO SE LE EXPLICARÁ COMO DEBE HACERLO
FILTRACION ESTABA SECA, PERO SE ENCUENTRA DEBAJO DE SHAFT, SE DEJA EN OBSERVACION
SE DEBE CONFIRMAR SI ES MANTENCIÒN O POST VENTA
SE HIZO AJUSTE, SIN COSTO, DEBERIA TENERLO PORQUE ES MANTENCION
SE HIZO RELLENO CON ESPUMA, SOLO FALTA HACER TERMINACION CON PINTURA
SE REGULA Y FIJA VENTANA
COORDINAR CON PAPELERO

000000 275
SE HIZO RELLENO CON ESPUMA, SOLO FALTA HACER TERMINACION CON PINTURA
SE HIZO AJUSTE DE CABLES QUEDANDO OK
SE DEBE GESTIONAR VISITA. PRESENTA DISPONIBILIDAD COMPLETA
SE LLAMA Y SEÑALA PODER DE 1 A 2 DE LA TARDE. CONFIRMAR MAÑANA.
SE HIZO RELLENO CON ESPUMA, SOLO FALTA HACER TERMINACION CON PINTURA

SE DEBE HACER COTIZACION POR TRABAJOS DE NIVELACION TERRAZA, SIN COBERTURA PVI
HA TENIDO OTROS PROBLEMAS, PERO TIENE QUE IR PVI
SE REALIZA CAMBIO DE DOS PAÑOS PAPEL MURAL
SE CAMBIA CERÁMICA
SON EN MARCO PUERTA SIN COBERTURA POR SER MANTENCION
NO ES EN PISO, ES EN TABIQUE UNION CON MUEBLE COCINA POR APOYO EN MESON DAÑANDOSE MURO, RECH
NO TIENE COBERTURA DE PVI, YA QUE SISTEMA EÑLECTRICO ESTÁ FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
NO TIENE COBERTURA PERO LA HAREMOS IGUAL, A CLIENTE SE LE INFORMÓ QUE NO ES DE PVI
FALTA FRAGUE EN BAÑO
BANDEJA WALKING CLOSET PICADA
AUTOMATICOS SALTAN AL CONECTAR ACCESORIOS
PAPEL MURAL PIEZA 1 PROBLEMAS DESPEGA
AJUSTAR CITOFONO SUELTO
GOTERA LAVAPLATOS COCINA
PUERTA PRINCIPAL RAYADA
CERAMICA DAÑADA BAÑO
CAÑERIAS CONEXIÓN LAVADORA SELLADA
TAPA DE ENCHUFE HABITACION SE SALIO
CHAPA PUERTA PRINCIPAL NO GIRA
CAÑERIAS CONEXIÓN LAVADORA SELLADA
PROBLEMAS CON VENTANAS, DESCUADRADAS.
REVISAR TABLERO ELECTRICO, SE CAEN AUTOMATICOS
PIQUETE EN ALUMINIO VENTANAS

000000 276
VENTANA MAL PUESTA
SE LE DESMONTÓ VENTANAL LIVING
PROBLEMAS ELECTRICOS EN ESTACIONAMIENTO SUPERFICIE Y ESTACIONAMIENTO 3 PISO TORRE A
SE REALIZO ARREGLO POR PARTE DE ALCOGLASS
SE HIZO LA REPARACIÓN, QUEDANDO PERFECTAMENTE CUADRADOS
TECNICOS DE ALCOGLASS SOLUCIONARON PROBLEMA
TECNICOS DE ALCOGLASS SOLUCIONARON PROBLEMA
TECNICOS SOLUCIONARON EL PROBLEMA QUEDANDO EN BUEN ESTADO
TECNICOS SOLUCIONARON EL PROBLEMA QUEDANDO EN BUEN ESTADO
TECNICOS SOLUCIONARON EL PROBLEMA QUEDANDO EN BUEN ESTADO
TECNICOS SOLUCIONARON EL PROBLEMA QUEDANDO EN BUEN ESTADO
TECNICOS SOLUCIONARON EL PROBLEMA QUEDANDO EN BUEN ESTADO
RECHAZO
SE PUSIERON AERIADORE NUEVOS

FUE INSTALADO POR ALCOGLASS SEGÚN LO INFORMADO POR NORA

MANCHA HUMEDAD CIELO 20 CM EN DORMITORIO


VENTANAL TERRAZA NO CIERRA BIEN, CORREDORA LO REPARO
HUMEDAD EN CIELO COCINA
CALEFONT NO FUNCIONA
LAVAMANOS TAPADO.
LLAVE DE AGUA CALIENTE SALE FRIA
CASO MANTENCION, RECHAZADO

000000 277
LO ESTA VIENDO GREVIA
LO ESTA VIENDO GREVIA

SE COORDINO URGENTEMENTE CON SPLENDID


ARRENDATARIA SEÑALA QUERER SOLUCIONAR PROBLEMA URGENETEMENTE, REALIZANDO GESTION PORNSU C
SE CONSULTO A SPLENDID SI SERIA FACTIBLE QUE REALIZARAN ARREGLO YA QUE ARRENDATARIA ESTA APREMIADA, SEÑALANDO QUE NO EN
CONNOTAR QUE ESTA DENTRO DE NOMINA ACTA DE ENTREGA
CONNOTAR QUE ESTA DENTRO DE NOMINA ACTA DE ENTREGA
HORNO NO FUE INSTALADO POR INMOBILIARIA, ES MARCA SINDELEN. VERIFICAR QUE HACER EN ESE CASO Y SI HAY

000000 278
AFILIADO SE ENFUENTRA EN LISTADO DE ACTA DE ENTREGA ENTREGADO POR NORA BARRERA A LA FECHA DEL 6
SEÑALA QUE FUGA DE AGUA EN BAÑO PRINCIPAL PROVOCA HONGOS EN MUEBLE DEL BAÑO
CONNOTAR QUE SON OBSERVACIONES QUE NO ESTAN EN ACTA DE ENTREGA. INMOBILIARIA LE SEÑALO A AFILIADA QUE DE
CONNOTAR QUE SON OBSERVACIONES QUE NO ESTAN EN ACTA DE ENTREGA. INMOBILIARIA LE SEÑALO A AFILIADA QUE DE
CONNOTAR QUE SON OBSERVACIONES QUE NO ESTAN EN ACTA DE ENTREGA. INMOBILIARIA LE SEÑALO A AFILIADA QUE DE
CONNOTAR QUE SON OBSERVACIONES QUE NO ESTAN EN ACTA DE ENTREGA. INMOBILIARIA LE SEÑALO A AFILIADA QUE DE
CONNOTAR QUE SON OBSERVACIONES QUE NO ESTAN EN ACTA DE ENTREGA. INMOBILIARIA LE SEÑALO A AFILIADA QUE DE
Connotar que existen observaciones adicionales de la afiliada, las cuales no fuerton contempladas en acta de entrega.

CONNOTAR QUE SON OBSERVACIONES QUE NO ESTAN EN ACTA DE ENTREGA. INMOBILIARIA LE SEÑALO A AFILIADA QUE DE
CONNOTAR QUE SON OBSERVACIONES QUE NO ESTAN EN ACTA DE ENTREGA. INMOBILIARIA LE SEÑALO A AFILIADA QUE DE
CONNOTAR QUE SON OBSERVACIONES QUE NO ESTAN EN ACTA DE ENTREGA. INMOBILIARIA LE SEÑALO A AFILIADA QUE DE
CONNOTAR QUE SON OBSERVACIONES QUE NO ESTAN EN ACTA DE ENTREGA. INMOBILIARIA LE SEÑALO A AFILIADA QUE DE
AFILIADA LLAMO DEBIDO A ESTE PROBLEMA. NO ESTA DENTRO DE ACTA DE ENTREGA
SE LLAMA A AFILIADO PARA VER SI ES FACTIBLE VER SI LA FILTRACION VIENE DEL DEPARTAMENTO DE ARRIBA. NO RESPONDE.
VER SI TIENE COBERTURA POST VENTA. DE VACACIONES. NOS AVISARA CUANDO SE PODRA AGENDAR
SE COORDINO CON SPLENDID RANCAGUA QUEDA REGISTRO VIA CORREO ELECTRONICO. SE VA DE VACACIONES. LLEGARIA EL 12 DE FEBRERO
CLIENTES ESTARA FUERA DE CHILE HASTA EL 12 DE FEBRERO

NO TIENE COBERTURA, YA QUE SEGÚN J. PEREZ LA FILTRACION ES PRODUCTO DEL ENCIERRO Y NO POR HUMEDAD

000000 279
NO PRESENTA EL LAVAMANOS TAPADO.
ES MANTENCION , YA QUE PRODUCTO DEL SARRO OCURRE ESTE DESPERFECTO
REVISAR PVI
COPIA DE LLAVE ESTÁ EN SALA DE VENTAS
REVISAR PVI
REVISAR PVI
SE COLOCO SILICONA PINTABLE
SE PUSO COLA FRIA
FALTABA AIREADOR
NOTIFICAR CONSTRUCTORA
REVISAR SI EL FILTRACION DE PISO DE ARRIBA
REVISAR SI EL FILTRACION DE PISO DE ARRIBA
SE REVISO ANTERIORMENTE, SIN EMBARGO, NO SE ENCONTRO GOTERA.
REVISAR CON CONSTRUCTORA SE ENVIO MAIL
REVISAR CON CONSTRUCTORA SE ENVIO MAIL
REVISAR CON CONSTRUCTORA SE ENVIO MAIL
AGENDADO PARA EL VIERNES 8/02 A LAS 15:00
VIERNES 8 DE FEBRERO A LAS 12:00
VIERNES 8 DE FEBRERO A LAS 12:00
SE ESCRIBE CORREO A SPLENDID RANCAGUA
COPIA DE LLAVE ESTÁ EN SALA DE VENTAS
SERGIO AGUILAR ACUDE EL DIA 13/02 PARA VER SI TIENE COBERTURA. SEÑALA QUE NO LA TIENE PORQUE NO HAY FILTRA

000000 280
COMENTARIO 2

LUNES 20-11-2017

000000 281
000000 282
SOLUCIONADO PARCIAL, VER CON CONSTRUCTORA

ES LO UNICO QUE FALTA

COORDINAR CON CONTRATISTA PARA HACER REPARACION


SE REALIZA REPARACION DE SISTEMA POR SUB CONTRATO

000000 283
ADO Y CLIENTE INFORMA QUE YA FUE SOLUCIONADOMPERO QUIERE QUE LE CAMBIEN LA CHAPA
A LA ESPERRA DE FECHA PÒR PARTE DE CLIENTE

PUEDE VIERNES 3 DE NOVIEMBRE DESPUES DE LAS 13:30 HORAS,


PUEDE VIERNES 3 DE NOVIEMBRE DESPUES DE LAS 13:30 HORAS,
PUEDE VIERNES 3 DE NOVIEMBRE DESPUES DE LAS 13:30 HORAS,

000000 284
PUEDE VIERNES 3 DE NOVIEMBRE DESPUES DE LAS 13:30 HORAS,
PUEDE VIERNES 3 DE NOVIEMBRE DESPUES DE LAS 13:30 HORAS,

PROGRAMADA 5-11-2017

SE REALIZA CAMBIO DE CHAPA BODEGA 77


HACER QUE CONTACT LO LLAME Y LO COORDINE PARA MIERCOLES
HACER QUE CONTACT LO LLAME Y LO COORDINE PARA MIERCOLES
HACER QUE CONTACT LO LLAME Y LO COORDINE PARA MIERCOLES
HACER QUE CONTACT LO LLAME Y LO COORDINE PARA MIERCOLES
HACER QUE CONTACT LO LLAME Y LO COORDINE PARA MIERCOLES
HACER QUE CONTACT LO LLAME Y LO COORDINE PARA MIERCOLES
AR TABLA PISO FLOTANTE HOY 24-10-2017 QUEDA OK, DAÑO SE HIZO CUANDO SE REPARÓ MUEBLE

000000 285
MANTENCION

SE ENTREGO CON
SE ENTREGO CON

12/4/2017

000000 286
LUNES 20-11-2017

SIN COBERTURA

MIERCOLES 27 DE ENERO QUEDA SOLUCIONADO

ENVIAR CORREO URGENTE

000000 287
MAIL ENVIADO A RAGAEL GREZ Y SERGIO
MAIL ENVIADO A RAGAEL GREZ Y SERGIO
O SE PRESENTA DOS HORAS DESPÚES Y REALIZA REVISION EN SISTEMA DE DIFERENCIALES

SENTA Y CONSTATA QUE EXISTEN CABLES SUELTOS DEL TABLERO, REALIZA REAPRETE QUEDANDO OK
MIERCOLES 27 DE ENERO QUEDA SOLUCIONADO
NES, COORDINAR NUEVA VISITA, DAVID SE ENCARGARA DE QUE LO LLAMEN PARA QUE QUEDE GRABADO
NES, COORDINAR NUEVA VISITA, DAVID SE ENCARGARA DE QUE LO LLAMEN PARA QUE QUEDE GRABADO
MIERCOLES 27 DE ENERO QUEDA SOLUCIONADO
SE COORDINA CON CONTRATISTA REVISION DE SISTEMA

000000 288
CAMBIO DE CHALLA

CAMBIO DE TIMPRE POR CAMUS

REPARACION DEBE ENTREGARLA CAMUS

A LA ESPERA DE REPUESTO POR GREVIA


NTE NOS INFORMARÁ CUANDO PUEDE HACER REPARACIÓN, NOS VOLVERÁ A LLAMAR

SIN COBERTURA PVI

SE REALIZA AJUSTE DE SEGRUO VENTANA

000000 289
SE REALIZA REVISIÓN DE SISTEMA QUEDANDO OK

O DE PVI PARA REVISAR FILTRACIÓN, SE REALIZA SOLUCIÓN DE FILTRACIÓN EN BAÑO QUE ESCURRÍA A LA PIEZA

COORDINAR PARA ESTA SEMANA, LLAMAR A CLIENTE


SE REALIZA REVISIÓN Y CITÓFONO NO FUNCIONA, SE ENVÍA CORREO A DOT
A ERA SOLO LIMPIEZA DE PUERTAS DE CLOSET QUE ESTABAN CON PINTURA SPAY, QUEDÓ OK

REALIZA LIMPIEZA DE SISTEMA AEREADORES Y LLAVES, COMPLETAMENTE TAPADOS


EN CUANDO PUEDAN ATENDERNOS
EN CUANDO PUEDAN ATENDERNOS

NO HABIA MANCHA, SE REVISÓ CON ESTANISLAO


OK, SOLUCIONADO
SOLO ESTABA MANCHADO, REVISADO OK CON ESTANISLAO
pendiente entrega de pintura sergio grevia

LIMPIAR

SE REALIZA CAMBIO DE PANEL LATERAL CLOSET


SE REALIZA REPARACION TERMINACION ZOCALO CON CILICONA Y PINTURA

000000 290
E REALIZA TRABAJO DE DESPEJE DE CAÑERIA PARA TRABAJO TEFRA MARTES 27-03
E REALIZA TRABAJO DE DESPEJE DE CAÑERIA PARA TRABAJO TEFRA MARTES 27-03

MAIL ENVIADO A RAFAEL SIN RESPUESTA A LA FECHA 19 ABRIL

000000 291
SITA CON MANTENCIÓN A ESTANQUES, VER MAIL DE RESPALDO, SITUASION INFORMADA A CLIENTE
CORREO ENVIADO A ALCOGLAS

SITA CON MANTENCIÓN A ESTANQUES, VER MAIL DE RESPALDO, SITUASION INFORMADA A CLIENTE

SE ATIENDE Y SOLUCIONA

E IFORMÓ QUE ERAN MANTENCIONES Y QUE PROXIMA VEZ NO TENDRIA COBERTURA


PROXIMA VISITA TENDRÁ COSTO
ONTACTAR SPLENDID, MIERCOLES Y JUEVES DESPUES DE 16 Y VIERNES TODO EL DIA

ESTÓ AL LLAMADO DESDE CONSERJERIA, LO HE LLAMADO HOY 16-05-2018 A LAS 20:43 Y NO CONESTA NADIE

000000 292
ONT NO FUNCIONA, SE APAGA Y SE PRENDE INTERMITENTEMENTE, LLAMAR A SPLENDID

IENTE NO CONTESTA LLAMADOS, SE CIERRA EXPEDIENTE HASTA NUEVO LLAMADO


SACAR DEL DPETO B 710
SISTEMA SE ENCONTRABA CON AIRE, SE SOLUCIONA QUEDANO OK

CTORA ESTÁ ANALIZANDO CASO PARA RESPONDER E INFORMAR PROCEDIMIENTO A SEGUIR


CTORA ESTÁ ANALIZANDO CASO PARA RESPONDER E INFORMAR PROCEDIMIENTO A SEGUIR
CTORA ESTÁ ANALIZANDO CASO PARA RESPONDER E INFORMAR PROCEDIMIENTO A SEGUIR
CTORA ESTÁ ANALIZANDO CASO PARA RESPONDER E INFORMAR PROCEDIMIENTO A SEGUIR
CTORA ESTÁ ANALIZANDO CASO PARA RESPONDER E INFORMAR PROCEDIMIENTO A SEGUIR
CTORA ESTÁ ANALIZANDO CASO PARA RESPONDER E INFORMAR PROCEDIMIENTO A SEGUIR
CTORA ESTÁ ANALIZANDO CASO PARA RESPONDER E INFORMAR PROCEDIMIENTO A SEGUIR
CTORA ESTÁ ANALIZANDO CASO PARA RESPONDER E INFORMAR PROCEDIMIENTO A SEGUIR
CTORA ESTÁ ANALIZANDO CASO PARA RESPONDER E INFORMAR PROCEDIMIENTO A SEGUIR
CTORA ESTÁ ANALIZANDO CASO PARA RESPONDER E INFORMAR PROCEDIMIENTO A SEGUIR
CTORA ESTÁ ANALIZANDO CASO PARA RESPONDER E INFORMAR PROCEDIMIENTO A SEGUIR
CTORA ESTÁ ANALIZANDO CASO PARA RESPONDER E INFORMAR PROCEDIMIENTO A SEGUIR
CTORA ESTÁ ANALIZANDO CASO PARA RESPONDER E INFORMAR PROCEDIMIENTO A SEGUIR
PVI
PVI
PVI
PVI

PROGRAMADO VIERNES 10:30 HORAS

EALIZA VISITA INMEDIATA PERO CLIENTE NO CONTESTA , SE INSISTE PARA COORDINAR

000000 293
PROBLEMA SE ENCONTRABA EN CALEFONT, CABLES CAMBIADOS

ADO NOS INFORMARÁN CUANDO SE PUEDE REVISAR VENTANA PARA COORDINAR CON ALCOGLASS

ANULADO PORQUE DEPTO FUE ARRENDADO


FUNCIONA CORRECTAMENTE

CLIENTE NOS INFORMARÁ CUANDO NOS PUEDA ATENDER NUEVAMENTE

ARA CONFIRMAR VISITA QUIEN INDICAQUE YA LO SOLUCIONÓ DESENCHUFANDOLO Y ENCHUFANDOLO

000000 294
SE ENVÍA CORREO DE RECHAZO A ERIKA LARRAIN DE INMOBILIARIA
SE ENVÍA CORREO DE RECHAZO A ERIKA LARRAIN DE INMOBILIARIA

CLIENTE NO SE ENCUENTRA
SE REALIZA APRIETE DE CONEXIONES EN TABLERO QUEDANDO OK

CABLES SE ENCONTRABAN SUELTOS, SE REALIZA APRIETE DE CIRCUITOS


SE REVISA DUCTOS LOS CUALES NO ESTAN TAPADOS

000000 295
10:00 HORAS
10:00 HORAS

000000 296
CAMBIARON 6 ROLLOS DE PAPEL, LIVING COMEDOR COMPLETO CON PROBLEMAS

CABLES TABLERO SUELOS

CABLES TABLERO SUELOS

000000 297
09::00 HORAS
MARTES 21 A LAS 16:30 HRS
TENIA FLOWSWITCH TRABADO, TECNICO SPLENDID LO DEJÓ OK
PESOSTATO BLOQUEADO, TECNICO SPLENDID ACUEDIO QUEDANDO OK
MARTES 21 A LAS 16:00 HRS
MARTES 21 A LAS 17:00 HRS

INFORMADO POR MUEBLE , FUE REPARADO OK POR EXTERNO

LLAMAR MAÑANA PARA CONFIRMAR


LLAMAR MAÑANA PARA CONFIRMAR

LLAVE MONOMANDO TAPADA CON SARRO, ES MANTENCION PERO SE REALIZA LIMPIEZA

LLAMAR MAÑANA PARA CONFIRMAR

000000 298
TES DEBIBLES OK, FUE INFORMADO POR CORREO PARA QUE BUSQUEN SOLUCION CON INMOBILIARIA
LOS PROBLEMAS SE GENERAN POR MALA INSTALACION DE LAMPARAS

GREVIA (SERGIO) INFORMA QUE NOE XISTE PROBLEMA, SE CIERRA CASO


CLIENTE YA NO SIENTE RUIDO, SE ANULA

A LA ESPERA DE RESPUESTA DE GREVIA MAIL


MANDAR WATSAPP PARA CONFIRMAR
MANDAR WATSAPP PARA CONFIRMAR

PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
TERCERO
PVI
PVI

000000 299
TERCERO
TERCERO
PVI

PVI
TERCERO
PVI
PVI
PVI
CLIENTE INFORMA QUE YA FUE SOLUCIONADO

000000 300
PVI

OBERTURA POR PARTE DE PVI. SE DEBE CONSULTAR SI ACEPTA PRESUPUESTO PARA ARREGLO

000000 301
E HACE 2 SEMANAS. (PERSONAL DE A. ASSIST SEÑALA QUE TITULAR MENCIONO PROBLEMA A SALA DE VENTAS)

N AFILIADA, TECNICOS SACARON FOTOS. FALTARIAN UNAS GOMITAS DEL LAVAMANOS.

JORGE VIDAL QUEDO EN LLAMAR A PROPIETARIO


O A DOT PARA GESTION. LA IDE AES CONCRETIZAR VISITA PARA CUANDO VUELVA AFILIADO

000000 302
SE AJUSTO CHAPA DE LA PUERTA DE LA BODEGA
SE PINTO MURO DE BAÑO Y PUERTA

NO SE HA PODIDO COORDINAR PARA INGRESAR A DEPTO


NO SE HA PODIDO COORDINAR PARA INGRESAR A DEPTO

SE ENVIA CORREO A CONSTRUCTORA


AVISAR POR MAIL ESTADO DE PROCEDIMIENRO KHARLA-VIDELA@HOTMAIL.COM

000000 303
SEGUIMIENTO REPROGRAMACION MOTIVO REPROGRAMACION
SOLUCIONADO
SOLUCIONADO
SOLUCIONADO
SOLUCIONADO
SOLUCIONADO
SOLUCIONADO
SOLUCIONADO
SOLUCIONADO

000000 304
SOLUCIONADO
SOLUCIONADO

LLAVES SERAN DEJADAS LUNES 4 DE DICIEMBRE


LLAVES SERAN DEJADAS LUNES 4 DE DICIEMBRE
LLAVES SERAN DEJADAS LUNES 4 DE DICIEMBRE
LLAVES SERAN DEJADAS LUNES 4 DE DICIEMBRE

EN COORDINACION
EN COORDINACION

000000 305
EN COORDINACION

SE ENCUENTRA EN REPARACION, YA FUE SOLUCIONADA PERDIDA DE AGUA


CONTRATO

000000 306
NO HACER NADA MAS, NO TIENE COBERTURA SOLICITUD DE CLIENTE
OBILIARAIA ENVIARA CARTA PARA QUE EL NOS INFORME CUANDO SE PUEDE REALIZAR EL CAMBIO DE ALFOMBRA

LLAMAR MIERCOLES 1 DE NOVIEMBRE PARA CONFIRMAR VISITA


LLAMAR MIERCOLES 1 DE NOVIEMBRE PARA CONFIRMAR VISITA
LLAMAR MIERCOLES 1 DE NOVIEMBRE PARA CONFIRMAR VISITA

000000 307
LLAMAR MIERCOLES 1 DE NOVIEMBRE PARA CONFIRMAR VISITA
LLAMAR MIERCOLES 1 DE NOVIEMBRE PARA CONFIRMAR VISITA

ARA MIERCOLES
ARA MIERCOLES
ARA MIERCOLES
ARA MIERCOLES
ARA MIERCOLES
ARA MIERCOLES
ÑO SE HIZO CUANDO SE REPARÓ MUEBLE

000000 308
LLAMAR CUANDO ESTÉN ALLA, SE DEBE HACER CAMBIO DE LLAAVE PARA CONFIRMAR FALLA

EN COORDINACION

000000 309
CONFIRMAR CON QUÉ DEPTO ESTÁ CRUZADO EL CITOFONO

000000 310
CONFIRMAR SI GREVIA LO SOLUCIONÓ
SE REALIZA REVISIÓN DEL SISTEMA, CORTE SE GENERABA POR COCINA, QUEDANDO OK

BLERO, REALIZA REAPRETE QUEDANDO OK

CLIENTE SE ENCUENTRA DE VACACIONES, NOS INFORMARÁ CUANDO PUEDE SER ATENDIDO


CLIENTE SE ENCUENTRA DE VACACIONES, NOS INFORMARÁ CUANDO PUEDE SER ATENDIDO

000000 311
N, NOS VOLVERÁ A LLAMAR

000000 312
N DE FILTRACIÓN EN BAÑO QUE ESCURRÍA A LA PIEZA

PROGRAMADA JUEVES 22 DE MARZO A LAS 11:00 POR DOT CAMBIO DE CITOFONO


AN CON PINTURA SPAY, QUEDÓ OK

OMPLETAMENTE TAPADOS

ESTANISLAO

CILICONA Y PINTURA

000000 313
JO TEFRA MARTES 27-03
JO TEFRA MARTES 27-03

CHA 19 ABRIL

000000 314
ALDO, SITUASION INFORMADA A CLIENTE

VISIONES GREVIA CAMBIA CALEFONT POR EXCESO DE TEMPERATURA LO QUE GENERABA EXCESO DE RESIDUO POR DUREZA DE AGUA

EZ NO TENDRIA COBERTURA

6 Y VIERNES TODO EL DIA

DE MAYO A LAS 12:50 QUE REVISARA LOS AEREADORES PORQUE ESO ES MANTENIMIENTO, CLIENTE TRABAJA EN LA NOCHE Y DUERME DESPUESDE LAS 12 DEL DIA

000000 315
EMENTE, LLAMAR A SPLENDID

HASTA NUEVO LLAMADO

A QUEDANO OK

NO ESTÁ EN ACTA DE ENTREGA, SIN COBERTURA


NO ESTÁ EN ACTA DE ENTREGA, SIN COBERTURA
NO ESTÁ EN ACTA DE ENTREGA, SIN COBERTURA
NO ESTÁ EN ACTA DE ENTREGA, SIN COBERTURA
NO ESTÁ EN ACTA DE ENTREGA, SIN COBERTURA
NO ESTÁ EN ACTA DE ENTREGA, SIN COBERTURA
NO ESTÁ EN ACTA DE ENTREGA, SIN COBERTURA
NO ESTÁ EN ACTA DE ENTREGA, SIN COBERTURA
NO ESTÁ EN ACTA DE ENTREGA, SIN COBERTURA
NO ESTÁ EN ACTA DE ENTREGA, SIN COBERTURA
NO ESTÁ EN ACTA DE ENTREGA, SIN COBERTURA
NO ESTÁ EN ACTA DE ENTREGA, SIN COBERTURA
SIN COBERTURA, SE DEBE HACER MANTENCION, NO ESATABA EN ACTA DE ENTREGA
15:00CONSTRUCTORA ESTÁ ANALIZANDO CASO PARA RESPONDERSACAR
E INFORMAR
MANCHAS PROCEDIMIENTO
CON LIMPIADORA SEGUIR
15:00CONSTRUCTORA ESTÁ ANALIZANDO CASO PARA RESPONDERSACAR
E INFORMAR
MANCHAS PROCEDIMIENTO
CON LIMPIADORA SEGUIR
15:00CONSTRUCTORA ESTÁ ANALIZANDO CASO PARA RESPONDER E INFORMAR ATENDER
PROCEDIMIENTO A SEGUIR
15:00CONSTRUCTORA ESTÁ ANALIZANDO CASO PARA
CLIENTE
RESPONDER
INFORMA
E INFORMAR
QUE CAJA PROCEDIMIENTO
DEBE ESTAR FIJA AAMURO,
SEGUIRPFFFF

MANTENCION SISTEMA DE DUCTOS TAPADOS

000000 316
ES CAMBIADOS

TANA PARA COORDINAR CON ALCOGLASS

DER NUEVAMENTE

ONÓ DESENCHUFANDOLO Y ENCHUFANDOLO

000000 317
DE INMOBILIARIA
DE INMOBILIARIA

QUEDANDO OK

ETE DE CIRCUITOS
LO TENDREMOS QUE HACER NOSOTROS

000000 318
DOMINGO 10-08-2018
DOMINGO 10-08-2018

000000 319
DOMINGO 10-08-2018

000000 320
ID LO DEJÓ OK
IO QUEDANDO OK

POR EXTERNO

Pedir carpintero
Se cambió
Reparada

S MANTENCION PERO SE REALIZA LIMPIEZA

000000 321
UE BUSQUEN SOLUCION CON INMOBILIARIA
ON DE LAMPARAS

A, SE CIERRA CASO

15:00CONSTRUCTORA ESTÁ ANALIZANDO CASO PARA RESPONDER E INFORMAR PROCEDIMIENTO A SEGUIR


SE DEBE HACER NUEVAMENTE CON COSTO, A COTIZAR
LA FECHA DEL 9- 10 2018 SE REALIZO ARREGLO DE WALKING CLOSET
SE REALIZA APRIETE DEL SISTEMA FUNCIONANDO OK, SE INGRESA RECLAMO
A LA FECHA
NUEVAMENTE
DEL 9-10-2018 SE AJUSTARON AUTOMÁTICOS
ESTA DESPEGADO POR FALTA DE AEREACION Y TEMPERATURA, INFORMADA INMOBILIARIA
SOLUCIONADO. SE AJUSTÓ EL CITOFONO CON TORNILLOS LA PUERTA FUE
NO SE OBSERVA RASTRO DE GOTERA. REPARADA
QUEDANDO EN
DAÑO
A LA FECHA DEL ESTA EN SE
9 -10-2018 REVISION
CAMBIÓDECERÁMICA.
SERGIO AGUILAR DE GREVIA
FALTA REPASAR PINTURA EN EL BUEN ESTADO
BORDE DE LA CERAMICA
TODAS VIENEN SELLADAS, SE COTIZA PRESUPUESTO PARTICULAR
NO SE REALIZO YA QUE FINALMENTE NO ACEPTA PRESUPUESTO
MANTENCION/REVISION SE REVISA LA TAPA DEL ENCHUFE
MANTENCION/REVISION SE REVISA LA CHAPA, QUEDANDO OK
TODAS VIENEN SELLADAS, SE COTIZA PRESUPUESTO PARTICULAR
NO SE REALIZO YA QUE FINALMENTE NO ACEPTA PRESUPUESTO
COORDINAR VISITA
CONSTRUCTORA
ALCOGLAS ESTÁ ANALIZANDO CASO PARA RESPONDER E INFORMAR PROCEDIMIENTO A SEGUIR
PROBLEMA ELECTRICO
CONSTRUCTORA
COMPLEJO ESTÁ ANALIZANDO CASO PARA RESPONDER SE DEBE
E INFORMAR
ATENDERPROCEDIMIENTO
LOS ANTES POSIBLE
A SEGUIR
NO SABEMOS DONDE TIENE PIQUETE

000000 322
ASS, TODAS CIERRAN BIEN, DORMITORIO 2 FALTA AISLANTE INTERIOR QUE PRODUCE QUE SE CIERRE LEVEMENTE FORZADA RAYANDO MARCO INFERIOR
COORDINAR CON ALCOGLASS POR QUE CIERRE NO QUEDASERGIO
AJUSTADO
INFORMO A ALCOGLASS QUIEN NO DA RESPUESTA
SE NOTIFICA QUE TECNICOS IRIAN DIA JUEVES CASO LO ESTA RESOLVIENDO GREVIA CON SERGIO

EL DÍA 8-10-2018 SE VERIFICO, ESTANDO LA MANCHA SECA. SE DEBE VERIFICAR SU ORIGEN


LLAMAR A ALCOGLASS PARA QUE LO VEAN PORQUE DEPTONO
FUEPUDIMOS
OCUPADO SOLUCIONARLO
NOS INFORMARÁN
TOPACUANDO
ARRIBA, ROCE
SE PUEDE REVISAR VENTANA PARA COORDINAR CON ALCOGLAS
EL DÍA 8-10-2017 SE VERIFICO, ESTANDO LA MANCHA SECA. SE DEBE VERIFICAR SU ORIGEN
REALIZO VISITA DE PARTE DE TÉCNICOS DE SPLENDID,
ARREGLO
QUIENES
DE CALEFONT
SEÑALAN QUE
TIENE
ELCOSTO
PROBLEMA
DE 1 ES
UF.DE
SE LA
NOTIFICO
LLAVE. A ARRENDATARIA SIN TENER RESPUESTA A LA FECHA.
CONTEMPLAR SI EL PROBLEMA ES DE MANTENCION PARA REALIZAR GESTION RESPECTIVA
SE DEBE COORDINAR PARA REALIZAR VISITA EN CASO DE
CONNOTAR
SER NECESARIO.
QUE ARRENDATARIO TRABAJA A 15 MINUTOS DE EDIFICIO.

000000 323
PROBLEMA
FLOWSWITCH CON FLOTADOR DERRETIDO POR SOBRECALENTAMIENTO. LLAVE GENERALIZADO A
TAPADA CON SARRO NIVEL DE EDIFICIO

EPTA PRESUPUESTO PARA ARREGLO

000000 324
SE AGENDO PARA EL DÍA MARTES 11-12, PERO CANCELÓ VISITA. CONNOTAR QUE AL
PARECER NO TIENE COBERTURA. VERIFICAR PARA AVISAR A AFILIADA

GOMITAS DEL LAVAMANOS.

SIN COBERTURA DE ACUERDO A MAIL ENVIADO POR TECNICO


PARA CUANDO VUELVA AFILIADO

000000 325
AR A DEPTO
AR A DEPTO

CONSTRUCTORA SEÑALA QUE NO TIENE COBERTURA


IDELA@HOTMAIL.COM

000000 326
FECHA DE SOLUCION DEFINITIVA DIAS GESTION PVI
INDETERMINADA INDETERMINADO
9/27/2017 6
9/27/2017 6
9/27/2017 6
9/27/2017 6
9/27/2017 6
9/27/2017 6
9/27/2017 6
10/10/2017
10/12/2017 2
10/17/2017 7
10/12/2017 2
10/12/2017 2
10/16/2017 6
10/12/2017 2
10/12/2017 2
10/12/2017 2
10/12/2017 2
10/12/2017 2
10/12/2017 2
10/12/2017 2
10/12/2017 2
10/12/2017 2
11/20/2017 41
10/26/2017 16
10/26/2017 16
10/26/2017 16
11/2/2017 23
10/13/2017 3

000000 327
10/13/2017 3
10/10/2017
10/13/2017 3
10/17/2017 7
10/17/2017 7
10/17/2017 7
10/17/2017 7
10/13/2017 1
10/13/2017 1
10/13/2017 1
10/13/2017 1
10/19/2017 7
10/19/2017 7
10/19/2017 7
10/19/2017 7
10/23/2017 7
10/23/2017 7
10/23/2017 7
10/23/2017 7
10/23/2017 7
10/23/2017 7
10/23/2017 7
10/23/2017 7
10/23/2017 7
11/24/2017 39
11/24/2017 39
10/24/2017 8
10/20/2017 3
10/20/2017 3
10/20/2017 3

000000 328
10/20/2017 3
10/20/2017 3
10/20/2017 3
10/20/2017 3
10/20/2017 3
10/20/2017 3
10/20/2017 3
10/20/2017 3
10/24/2017 4
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
11/17/2017 25
11/17/2017 25
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA

000000 329
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
10/24/2017
FECHA INDETERMINADA
10/26/2017 2
10/26/2017 2
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
10/26/2017 2
10/27/2017 3
FECHA INDETERMINADA
10/30/2017 6
10/24/2017
11/3/2017 10
10/26/2017 2
10/26/2017 2
11/3/2017 10
11/3/2017 10
11/3/2017 10

000000 330
11/3/2017 10
11/3/2017 10
10/30/2017 6
10/28/2017 4
10/28/2017 4
10/28/2017 4
11/5/2017 12
10/28/2017 4
10/28/2017 4
11/1/2017 8
11/1/2017 8
11/1/2017 8
11/1/2017 8
11/1/2017 8
11/1/2017 8
10/24/2017
10/24/2017
10/24/2017
10/26/2017 2
10/26/2017 2
10/26/2017 2
10/24/2017
10/31/2017 7
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA

000000 331
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
10/26/2017 2
10/26/2017 2
12/4/2017 41
10/26/2017 2
10/26/2017 2
10/26/2017 2
10/26/2017 2
FECHA INDETERMINADA
10/26/2017 1
10/26/2017
10/26/2017
10/26/2017
10/27/2017 1
10/31/2017 5
10/31/2017 5
FECHA INDETERMINADA
11/8/2017 2

000000 332
11/13/2017 1

11/14/2017 1
11/14/2017 1
11/20/2017 7
11/15/2017 2
11/15/2017 2
11/15/2017 2
11/15/2017 2
11/13/2017
11/13/2017
11/13/2017
11/13/2017
11/16/2017
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
11/20/2017 4
11/16/2017
11/20/2017 4
11/20/2017 4
1/27/2018 72
11/20/2017 4
11/20/2017 3
11/20/2017 3
11/17/2017
11/20/2017 3
11/29/2017 12
11/22/2017 5

000000 333
FECHA INDETERMINADA
FECHA INDETERMINADA
11/18/2017
11/23/2017 3
11/23/2017 3
11/23/2017 3
11/24/2017 3
11/28/2017
11/28/2017
1/27/2018 59
12/4/2017 4
12/4/2017 4
1/27/2018 45
12/15/2017 2
1/8/2018 6 TERCERO
1/8/2018 4 PVI
1/11/2018 6 TERCERO
1/10/2018 5 PVI
1/10/2018 5 PVI
1/10/2018 5 PVI
1/10/2018 5 PVI
1/10/2018 5 PVI
1/8/2018 3 PVI
1/8/2018 3 PVI
1/16/2018 11 PVI
1/8/2018 3 PVI
1/27/2018 21 TERCERO
1/11/2018 3 PVI
1/11/2018 3 PVI
1/11/2018 3 PVI

000000 334
1/11/2018 3 PVI
1/11/2018 3 PVI
1/11/2018 3 PVI
1/10/2018 1 PVI
1/10/2018 1 PVI
1/10/2018 1 PVI
1/10/2018 1 PVI
1/10/2018 1 PVI
1/10/2018 1 PVI
1/10/2018 1 PVI
1/10/2018 1 PVI
1/10/2018 1 PVI
1/24/2018 15 TERCERO
1/10/2018 1 PVI
1/10/2018 1 PVI
1/24/2018 15 TERCERO
1/11/2018 2 PVI
1/11/2018 2 PVI
1/11/2018 2 PVI
1/11/2018 2 PVI
1/16/2018 1 PVI
1/16/2018 PVI
1/16/2018 PVI
1/24/2018 8 PVI
1/19/2018 2 TERCERO
2/13/2018 4 PVI
2/9/2018 PVI
2/9/2018 PVI
2/9/2018 PVI
2/13/2018 3 PVI

000000 335
2/13/2018 3 PVI
2/27/2018 8 PVI
2/27/2018 8 PVI
2/27/2018 6 PVI
2/27/2018 6 PVI
2/27/2018 5 PVI
2/27/2018 5 PVI
3/2/2018 2 PVI
2/28/2018 PVI
3/2/2018 PVI
3/22/2018 21 TERCERO
3/1/2018 PVI
3/13/2018 12 PVI
3/3/2018 PVI
3/5/2018 PVI
3/5/2018 PVI
3/6/2018 PVI
3/9/2018 2 PVI
3/9/2018 2 PVI
3/7/2018 PVI
3/21/2018 14 TERCERO
3/9/2018 2 PVI
3/9/2018 2 PVI
3/13/2018 4 PVI
3/13/2018 3 PVI
3/13/2018 3 PVI
3/13/2018 3 PVI
3/19/3018 3 PVI
3/19/3018 0 TERCERO
3/22/2018 1 PVI

000000 336
3/27/2018 6 TERCERO
3/22/2018 1 PVI
3/26/2018 PVI
3/26/2018 PVI
4/5/2018 1 PVI
4/11/2018 7 TERCERO
4/6/2018 2 PVI
4/6/2018 2 0
4/6/2018 2 0
4/6/2018 2 0
4/6/2018 2 0
4/6/2018 2 0
4/9/2018 PVI
4/21/2018 3 PVI
4/21/2018 3 PVI
4/21/2018 3 PVI
4/21/2018 3 PVI
4/21/2018 3 PVI
4/21/2018 3 PVI
4/21/2018 3 PVI
4/21/2018 3 PVI
4/21/2018 3 PVI
4/21/2018 3 PVI
4/21/2018 3 PVI
4/21/2018 3 PVI
4/21/2018 3 PVI
4/21/2018 3 PVI
4/21/2018 3 PVI
4/21/2018 3 PVI
4/21/2018 3 PVI

000000 337
4/18/2018 PVI
4/21/2018 3 PVI
4/21/2018 3 PVI
4/21/2018 3 PVI
4/21/2018 3 PVI
4/21/2018 3 PVI
4/21/2018 3 PVI
4/21/2018 3 PVI
4/21/2018 3 PVI
6/28/2018 71 TERCERO
6/28/2018 71 PVI
8/23/2018 127 PVI
8/23/2018 127 PVI
4/25/2018 2 PVI
4/25/2018 2 PVI
4/25/2018 2 PVI
4/25/2018 2 PVI
4/25/2018 2 PVI
4/25/2018 2 PVI
4/24/2018 1 PVI
4/24/2018 1 PVI
4/24/2018 1 PVI
4/25/2018 2 PVI
4/25/2018 2 PVI
4/27/2018 4 PVI
4/28/2018 PVI
5/4/2018 PVI
5/14/2018 7 PVI
5/12/2018 1 PVI
5/14/2018 PVI

000000 338
5/18/2018 4 TERCERO
5/17/2018 2 PVI
5/15/2018 PVI
5/17/2018 2 PVI
5/30/2018 2 PVI
5/30/2018 2 PVI
5/28/2018 PVI
5/28/2018 PVI
5/28/2018 PVI
5/28/2018 PVI
5/28/2018 PVI
5/28/2018 PVI
5/28/2018 PVI
5/28/2018 PVI
5/28/2018 PVI
5/28/2018 PVI
5/28/2018 PVI
5/28/2018 PVI
5/28/2018 PVI
PORCELANA TINA DAÑADA, NO SALE CON LIMPIEZA
INFORME DE TERCERO EMPRESA QUE REVISO DEPRO FUE REALIZADO EL 02-02-2018, DEPTO ENTREGADO 25 DE JUNIO DEL 2017
PORCELANA TINA DAÑADA, NO SALE CON LIMPIEZA
NO SE ACEPTA RECLAMO, PAPEL ESTA BIEN
PROGRAMADO VIERNES 27-07-2018
6/3/2018 4 PVI
5/30/2018 PVI
6/7/2018 2 PVI
6/7/2018 1 PVI
6/9/2018 2 PVI
6/9/2018 2 PVI
6/12/2018 1 PVI

000000 339
6/15/2018 2 TERCERO
6/13/2018 PVI
6/13/2018 TERCERO
6/13/2018 PVI
6/13/2018 PVI
6/15/2018 2 PVI
6/13/2018 PVI
6/13/2018 PVI
6/13/2018 PVI
6/15/2018 2 PVI
6/15/2018 2 PVI
6/15/2018 2 PVI
6/15/2018 2 PVI
6/15/2018 2 PVI
6/15/2018 2 PVI
6/13/2018 PVI
6/14/2018 PVI
6/15/2018 PVI
6/18/2018 PVI
6/19/2018 1 PVI
6/21/2018 PVI
6/22/2018 PVI
6/27/2018 1 PVI
6/26/2018 PVI
6/28/2018 1 PVI
6/28/2018 1 PVI
6/28/2018 1 PVI
6/27/2018 PVI
6/27/2018 PVI
6/27/2018 PVI

000000 340
6/27/2018 PVI
7/5/2018 2 PVI
7/5/2018 2 PVI
7/5/2018 2 PVI
7/7/2018 3 PVI
7/5/2018 0 PVI
7/7/2018 1 PVI
7/27/2018 21 PVI
7/27/2018 21 PVI
8/30/2018 55 PVI
7/11/2018 2 PVI
7/11/2018 2 PVI
7/11/2018 2 PVI
7/11/2018 2 PVI
7/11/2018 2 PVI
8/1/2018 23 PVI
7/23/2018 14 PVI
7/23/2018 14 PVI
7/23/2018 14 PVI
7/23/2018 14 PVI
7/10/2018 PVI
7/10/2018 PVI
7/11/2018 PVI
7/12/2018 1 PVI
7/12/2018 1 PVI
7/30/2018 19 PVI
7/30/2018 19 GREVIA
7/12/2018 0 PVI
8/13/2018 0 TERCERO
7/13/2018 0 PVI

000000 341
8/3/2018 21 PVI
8/10/2018 28 PVI
8/10/2018 28 PVI
7/14/2018 0 PVI
7/14/2018 0 PVI
7/16/2018 2 PVI
7/14/2018 0 PVI
7/18/2018 1 PVI
7/19/2018 2 PVI
7/19/2018 2 PVI
7/19/2018 2 PVI
7/20/2018 3 PVI
7/20/2018 3 PVI
7/20/2018 3 PVI
7/20/2018 3 PVI
7/20/2018 3 PVI
7/20/2018 3 PVI
7/27/2018 10 PVI
7/27/2018 10 PVI
7/27/2018 10 PVI
7/27/2018 10 PVI
7/27/2018 10 PVI
7/27/2018 10 PVI
7/27/2018 2 PVI
7/27/2018 10 PVI
7/27/2018 10 PVI
7/27/2018 10 PVI
7/25/2018 8 PVI
7/25/2018 8 PVI
7/25/2018 8 PVI

000000 342
7/25/2018 8 TERCERO
7/25/2018 8 PVI
7/25/2018 8 PVI
8/10/2018 24 PVI
8/10/2018 24 PVI
8/10/2018 24 PVI
8/10/2018 24 TERCERO
8/16/2018 30 PVI
8/10/2018 24 PVI
7/30/2018 13 PVI
7/30/2018 13 GREVIA
7/19/2018 PVI
8/10/2018 16 PVI
7/28/2018 PVI
8/1/2018 PVI
8/3/2018 2 PVI
8/3/2018 2 PVI
8/3/2018 2 PVI
8/2/2018 1 PVI
8/1/2018 PVI
8/6/2018 1 PVI
8/6/2018 PVI
8/6/2018 PVI
8/6/2018 PVI
8/6/2018 PVI
8/6/2018 PVI
8/9/2018 3 PVI
8/6/2018 PVI
8/6/2018 PVI
8/6/2018 PVI

000000 343
8/7/2018 1 PVI
8/7/2018 1 PVI
8/15/2018 9 PVI
8/15/2018 9 PVI
8/8/2018 1 PVI
8/9/2018 2 PVI
8/21/2018 7 PVI
8/18/2018 2 TERCERO
8/18/2018 1 TERCERO
8/18/2018 1 PVI
8/21/2018 1 PVI
7/17/2018 TERCERO
7/17/2018 TERCERO

7/15/2018 9 PVI
7/24/2018 7 TERCERO
9/4/2018 7 PVI
9/4/2018 7 PVI
9/4/2018 7 PVI
9/4/2018 7 PVI
9/12/2018 2 PVI
9/12/2018 1 PVI
9/21/2018 2 PVI
9/15/2018 1 PVI
9/15/2018 PVI
8/9/2018 2 PVI
8/9/2018 3 PVI
9/12/2018 1 PVI
8/9/2018 3 PVI

000000 344
7/20/2018 3 PVI
6/22/2018 2 PVI
9/16/2018 PVI
9/11/2018 PVI
8/20/2018 14 PVI
9/28/2018 1 PVI
9/1/2018 16 PVI
8/29/2018 PVI
9/8/2018 11 PVI
9/9/2018 12 PVI
9/7/2018 PVI
9/7/2018 PVI
9/11/2018 PVI
9/29/2018 2 PVI
PROGRAMADO VIERNES 27-07-2018 PVI
PVI
10/9/2018 7 PVI
7/17/2018 0 PVI
9/28/2018 1 PVI
10/5/2018 0 PVI
9/4/2018 7 PVI
10/2/2018 0 PVI
10/3/2018 0 PVI
10/5/2018 2 PVI
10/5/2018 2 PVI
10/3/2018 0 PVI
11/4/2018 160 TERCERO
10/12/2018 80 TERCERO
11/4/2018 110 TERCERO

000000 345
11/4/2018 110 TERCERO
11/4/2018 80 TERCERO
9/14/2018 3 GREVIA
11/4/2018 10 TERCERO
11/4/2018 10 TERCERO
11/4/2018 10 TERCERO
11/4/2018 10 TERCERO
11/4/2018 10 TERCERO
11/4/2018 10 TERCERO
11/4/2018 10 TERCERO
11/4/2018 10 TERCERO
11/4/2018 10 TERCERO
10/17/2018 0 PVI
10/29/2018 3 PVI
11/13/2018 18 PVI
10/29/2018 3 PVI
10/29/2018 3 PVI
10/29/2018 3 PVI
10/29/2018 3 PVI
11/4/2018 9 PVI
10/29/2018 3 PVI
10/29/2018 3 PVI
11/13/2018 18 PVI
9/20/2018 PVI
9/20/2018 PVI
9/20/2018 PVI
9/27/2018 PVI
10/6/2018 PVI
10/6/2018 PVI
10/23/2018 PVI

000000 346
10/26/2018 GREVIA
10/26/2018 GREVIA
11/4/2018 9 PVI
11/4/2018 9 PVI
11/4/2018 9 PVI
11/4/2018 9 PVI
11/26/2018 5 PVI

11/22/2018 1 PVI

000000 347
#REF!

000000 348
000000 349
O 25 DE JUNIO DEL 2017

000000 350
000000 351
Informacion Proyecto Siria

Subcontratos Empresa Contacto Mail Fono


Corrientes Debiles DOT Jose Ovalle jovalle@dotelectricidad.cl 227278859
Instalaciones Sanitarias TEFRA veronicamoreno@tefra.net
Veronica Moreno 225705844
Muebles MURANO Jorge Salinas jsalinas@mueblesmurano.cl 991892736
Grupo electrogeno Electropower 9 50942391
Ascensores Transve 22698080
INTELECSA JOSE ULLOA
Ventanas ANODITE claudia.carrasco@anodite.cl
Claudia Carrasco 228368900

Artefactos Marca fecha Garantia CONTACTO


Calefon Splendid 1 año
Horno Mademsa 1 año
Encimera Mademsa 1 año MADEMSA, MODELO MEE 2E, ELECTRICA
Campana Mademsa 1 año
TERMO MADEMSA 6006005353

recepcion final
cuando es de la constructora le envio mail a PVI 1/19/2017
posteventas@grevia.cl

000000 353
saguilar@grevia.cl

ACTA DE ENTREGA
RUT
MODELO Y MARCA

litraje 13 litros tiro forzado


cocina al lado de las cocina
vemtilacion si
ductos de cobre si

000000 354
Informacion Proyecto Neo Koke III

Subcontratos Empresa Mail Contacto Fono


Corrientes Debiles DOT jovalle@dotelectricidad.cl Jose Ovalle 227278859
Instalaciones Sanitarias TEFRA veronicamoreno@tefra.net Veronica Moreno 225705844
Muebles MURANO jsalinas@mueblesmurano.cl Jorge Salinas 991892736
Muebles MURANO rcontreras@mueblesmurano.clRicardo Contreras 998248373
Ventanas ALCOGLASS jponce@alcoglass.cl Jose Ponce 998790571
Ventanas ALCOGLASS lgomez@alcoglass.cl Luis Gómez 946126345
ALCOGLASS nbadinor@ecoglas.cl NELSON BADINO
ELECTRICO MAURICIO CAMUS

Artefactos Marca fecha Garantia


Calefon Splendid 1 año
Horno Mademsa X
Encimera Mademsa X
Campana Trottem 1 año

000000 355
000000 356
000000 357
000000 358
000000 359
#EXPEDIENTE #PVI
FECHA_APERTURA_EXP PLANSTATUSASISTENCIA SERVICIONOMBRETITULAR CVEAFILIADO
NOMBRECONTACTO EXP_TELEFONO1
EXP_TELEFONO2
657236 688091 SERVICIO
8/21/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIOHOGAR
SIRIA MORALES
- CERRAJERIA
QUINTEROS ,FRANCISCO
124178924
MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO
996906200 SIN DATO
657292 688153 SERVICIO
8/22/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIA
HDIAZ
OGARROMERO
- GAS ,CAMILA ALEJANDRA
167763192
CANALES ROMERO ,MARGOT
959037381 225026842
657456 688353 SERVICIO
8/25/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIOHOGAR
SIRIA - CERRAJERIA
VALLEJOS ,CRISTIAN JAMES97188254SAROVICK ,JOSE976956978 79099336
657556 688465 SERVICIO
8/28/2017
DE POST
REFERENCIA
VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO
- REFERENCIA
SIRIA TRUJILLO
Y CORDINANCION
CABAÑASTELEFONICA
,MARISOL
97494002FRANCISCO RUIZ 966389798 994934791
657655 688581 SERVICIO
8/30/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIAHOGAR-GAS PABLO CABEZAS984246684PABLO CABEZAS984246684 SIN DATO
657784 688735 SERVICIO
9/1/2017
DE POST VENTAHOGAR-VARIOS
SOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIA CUADRATURA
CECILIAMUEBLES
MACHUCA 992254162CECILIA MACHUCA992254162 SIN DATO
657786 688736 SERVICIO
9/1/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO
HOGAR-VARIOS
SIRIA TERMO CECILIA
Y ELECTRICO
MACHUCA 992254162CECILIA MACHUCA992254162 SIN DATO
658103 689137 SERVICIO
9/8/2017
DE POST VENTASOLUCIONADOELECTRICO
EDIFICIO SIRIA MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO
124178924
MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO
96906200 NO BRINDA
657956 688952 SERVICIO
9/5/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIA
HOGAR-GASFITERIA
CAMPO ECHAIZ ,CRISTIAN160613688CALDERON ,JESICA55277894 87741292
658225 689285 SERVICIO
9/11/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIAHOGAR-PVI
HARACENA QUITSON ,KEVIN 164747697
ARACENA
ISBAN QUITSON ,CRISTIAN
229848125 92508507
658232 689295 SERVICIO
9/11/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO
DERIVACION
SIRIAKLAGSESPOST
DAZAR
VENTA,FERNANDO 177275861
ANDRES
MONCADA DAZAR ,LARRIN
89718774 32924679
658283 689356 SERVICIO
9/12/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO
DERIVACION
SIRIA POSTJORGE
VENTAPASTOR157368427
CECILIA VALLE (CORREDORA)
63412939 NO TIENE
658696 689840-B SERVICIO
9/22/2017
DE POST
REFERENCIA
VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO
- REFERENCIA
SIRIA EIZAGUIRRE
Y CORDINANCION
CASTILLOTELEFONICA
,SEBASTIAN
135513407
NOGUERA ENRIQUE ,FERNANDO
54260676 50377102
659110 690336-B SERVICIO
10/2/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIA MORALES
PVI QUINTEROS ,FRANCISCO
124178924
MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO
996906200 SIN DATO
657574 688485-A SERVICIO DE POST VENTASOLUCIONADO
8/28/2017 EDIFICIO
HOGAR-TERMINACIÓN-CERAMICA
SIRIA RABIC VIDAL ,ANTONIO EDUARDOGRECIA FRANCO 931215656 SIN DATO
658910 690186 SERVICIO
9/27/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIA
SILVA SARMIENTO ,ALEJANDRO
GASFITERIA SILVA130676057
SARMIENTO
HUMBERTO ,ALEJANDRO 73980797
HUMBERTOSIN DATO
xxx xxxxx SERVICIO
10/3/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIACERRAJERIA
MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO
124178924 CONSERJE 996906200 SIN DATO
659110 690336 SERVICIO
10/2/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIOSOLDADURA-PORTON
SIRIA MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO
124178924
MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO
996906200 SIN DATO
657574 688485-B SERVICIO DE POST VENTASOLUCIONADO
8/28/2017 EDIFICIO
HOGAR-TERMINACIÓN-CERAMICA
SIRIA RABIC VIDAL ,ANTONIO EDUARDOGRECIA FRANCO 931215656 SIN DATO
658696 689840 SERVICIO
9/22/2017
DE POST
REFERENCIA
VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO
- REFERENCIA
SIRIA EIZAGUIRRE
Y CORDINANCION
CASTILLOTELEFONICA
,SEBASTIAN
135513407
NOGUERA ENRIQUE ,FERNANDO
54260676 50377102
658910 690187-A SERVICIO
9/27/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIA
SILVA
GASFITERIA
SARMIENTO ,ALEJANDRO SILVA130676057
SARMIENTO
HUMBERTO ,ALEJANDRO 73980797
HUMBERTOSIN DATO
658910 690187-B SERVICIO
9/27/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIA
SILVA
GASFITERIA
SARMIENTO ,ALEJANDRO SILVA130676057
SARMIENTO
HUMBERTO ,ALEJANDRO 73980797
HUMBERTOSIN DATO
659028 690245 SERVICIO
9/29/2017
DE POST VENTASOLUCIONADOCITOFONIA
EDIFICIO SIRIA FERNANDO REYES 16323503KCAMILA REYES
76405224/93591405
SIN DATO
659028 690245-A SERVICIO
9/29/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIA PVI FERNANDO REYES 16323503KCAMILA REYES
76405224/93591405
SIN DATO
659357 690635 SERVICIO
10/6/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIAGASFITERIAYANEIDI PEREZCOMPLETARYANEIDI PEREZ91969285 5.804E+12
xxx xxx SERVICIO
10/6/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIAGASFITERIACARLOS YAVAR81901414 CARLOS YAVAR81901414
XXX XXX SERVICIO
10/5/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIA
SILVA
GASFITERIA
SARMIENTO ,ALEJANDRO SILVA130676057
SARMIENTO
HUMBERTO ,ALEJANDRO 73980797
HUMBERTOSIN DATO
XXX XXX SERVICIO
10/5/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIAGASFITERIA
HARACENA QUITSON ,KEVIN 164747697
ARACENA
ISBAN QUITSON ,CRISTIAN
229848125 92508507
658957 690165 SERVICIO
9/28/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIAGASFITERIA
CAMPO ECHAIZ ,CRISTIAN160613688
CALDERON ,JESSICA55277894 SIN DATO

000000 360
659028 690245-A SERVICIO
9/29/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIA MUEBLESFERNANDO REYES 16323503KCAMILA REYES
76405224/93591405
SIN DATO
659752 691111 SERVICIO
### DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIAGASFITERIA
RODRIQUEZ ,MARIA ANDREARODRIQUEZ
S/I ,MARIA ANDREA
997367602 SD
XXX XXX SERVICIO
10/5/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO
REVISION
SIRIA DETALLESPEDRO
ACTA RADIC S/I PEDRO RADIC954082707
XXX XXX SERVICIO### DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO
REVISION
SIRIA DETALLESPEDRO
ACTA RADIC S/I PEDRO RADIC954082707
659687 691026 SERVICIO
### DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIAGASFITERIACAMILA LOPEZ CAMILA LOPEZ954433154
XXX XXX SERVICIO
10/2/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIA
ALBALIÑERIA
MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO
124178924
MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO
996906200 SIN DATO
659110 690336-E SERVICIO
10/2/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIA
ALBALIÑERIA
MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO
124178924
MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO
996906200 SIN DATO
XXX XXX SERVICIO
10/5/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIA HARACENA
PVI QUITSON ,KEVIN
164747697
ARACENA
ISBAN QUITSON ,CRISTIAN
229848125 92508507
XXX XXX SERVICIO
10/5/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO
REVISION
SIRIA DETALLESPEDRO
ACTA RADIC S/I PEDRO RADIC954082707
XXXX XXXX SERVICIO
### DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIA
SILVA SARMIENTO
PVI ,ALEJANDRO
SILVA
130676057
SARMIENTO
HUMBERTO ,ALEJANDRO 73980797
HUMBERTOSIN DATO
660465 691971 SERVICIO
### DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO
HOGAR
SIRIA - VARIOS
MARABUENA
HOGAR PINTO ,ANGEL
15152107KVARGAS ,BARBARA987757116 SD
660465 691971-A SERVICIO
### DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO
HOGAR
SIRIA - VARIOS
MARABUENA
HOGARPINTO ,ANGEL
15152107KVARGAS ,BARBARA987757116 SD
XXX XXX SERVICIO
10/5/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO
REVISION
SIRIA DETALLESPEDRO
ACTA RADIC S/I PEDRO RADIC954082707 SIN DATO
XXX XXX SERVICIO### DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO
REVISION
SIRIA DETALLESPEDRO
ACTA RADIC S/I PEDRO RADIC954082707 SIN DATO
XXXX XXXX SERVICIO
### DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIA PVI SERGEY LOWSKO DANIEL COLMENARES
989806900
XXXX XXXX SERVICIO
### DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIA PVI SERGEY LOWSKO DANIEL COLMENARES
989806900
659110 690336-D SERVICIO
10/2/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIA
ALBALIÑERIA
MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO
124178924
MORALES QUINTEROS ,FRANCISCO
996906200 SIN DATO
XXX XXX SERVICIO### DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO
REVISION
SIRIA DETALLESPEDRO
ACTA RADIC S/I PEDRO RADIC954082707 SIN DATO
XXXX XXXX SERVICIO
11/3/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIA
ACTA DE ENTREGA
MIGUEL ARENAS MIGUEL ARENAS
XXXX XXXX SERVICIO
11/3/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIA
ACTA DE ENTREGA
MIGUEL ARENAS MIGUEL ARENAS
XXXX XXXX SERVICIO
11/3/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIA
ACTA DE ENTREGA
MIGUEL ARENAS MIGUEL ARENAS
XXXX XXXX SERVICIO
11/3/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIA
ACTA DE ENTREGAPAMELA DIAZ999374257 JEANETTE 966729303
XXXX XXXX SERVICIO
11/3/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIA
ACTA DE ENTREGAPAMELA DIAZ999374257 JEANETTE 966729303
XXXX XXXX SERVICIO
11/9/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIA
ALBALIÑERIA
PABLO TOLEDO RODRIGUEZ ANDRES ARRIAGADA
XXXX XXXX SERVICIO
11/3/2017
DE POST VENTASOLUCIONADO
EDIFICIO SIRIA
ACTA DE ENTREGA
MIGUEL ARENAS MIGUEL ARENAS

000000 361
DPTO MOTIVO COMENTARIO COMENTARIOSEGUIMIENTO
2 FECHA DE SOLUCIONDIAS DEFINITIVA
GESTION PVITIPOLOGIA
PROGARAMADA
ESPACIO
MAMPARA COMUM
VISITA
ACCESO
DE CONTRATISTA
RECEPCION CAIDA MARTES 29 DE AGOSTO SOLUCIONADO8/29/2017
14:30 HORAS 8 TERCERO
SISTEMA
CALEFONT ELECTRICO
NO FUNCIONA,
705 CALEFON FUNCIONA
SE ENCNONTRABA
INTERMITENTEMENTE
SUELTO, SE SOLUCIONADO8/23/2017
HIZO AJUSTE SIN INCONVENIENTE 1 PVI
LADOR
Y CLIENTE
CORTENOAGUA
SE
505
ENCUENTRA,
NIVEL BAÑO NOWATER,
CONTESTA LOS DOS
CELULAR,
BAÑOS, FINALMENTE
CHAPA
SOLUCIONADO8/28/2017
DE ACCESO
CLIENTE TRABADA
ATIENDE Y(SOLO
SE SOLUCIONAN
3 DESDE ADENTRO)
PVI
INCONVENIENTES
SETRABAJO
508
ENCIMERA
PROGRAMA ELECTRICO
NOVISITA
FUNCIONA.
MAYOR
PARA LUNES A REALIZAR
28 A LAS POR19:00
SOLUCONADO9/22/2017
CONTRATISTA
HORAS VIERNES 22-09-2017 25 TERCERO
R GARANTIA CALEFONT
CALEFONT
601
PROGRAMADO
NOMARCA
FUNCIONA, SPLENDID
PARA HACE
30 AGOSTO
16
13DIAS
LITROS
2017 TIPO
A LAS
FORZADO
SOLUCIONADO
19:00 MASATER 9/1/2017
MODELO SBTFI132EIV,
2 TERCERO
SERIE 160915286
RABAJOS,
ESCUADRADO),
CLUENTEAJUSTE
102INFORMA
PUERTAQUECLOSET
PUERTA CHUECAS,
PRINCIPAL PINTAR
QUEDÓ PUERTA
SOLUCIONADO
MUYACCESO
AJUSTADA, (ESTABA
9/6/2017
RECONFIRMAR
MANCHADA)5 NUEVA VISITA
PVI
MUY POCO, VERIFICAR404 FUNCIONAMIENTO Y AUTOMATICO SE CAE SOLUCIONADO
AL CONECTAR 9/4/2017
ESTUFA Y SECADOR
3 PVI
DE
PROGRAMADO/PENDIENTE
UN TÉCNICO,
ESPACIO
SE YA
REVISA
COMUN
QUE SISTEMA
PRESENTA
SEGUNDAY UN
SE COORDINA
CORTO
VISITA CON
DE ENERGÍA
CON
PLANOSCONTRATISTA
ELÉCTRICA
SOLUCIONADO9/15/2017
PARA
, LA CUAL
SOLUCION
ESTÁ UBICADA
DEFINITIVA
7 EN LA TERCERO
ENTRADA DEL EDIFICIO ESTO PASO : HACE 1 SEMANA DISPONI
DE HOY, SOLUCION
NO DA CHISPA,
506CALEFON,
ESTÁ MUERTO
PROBLEMAS TOTALMENTE.
EN EL DESAGUE, ADEMÁS REVISAR
SOLUCIONADO9/22/2017
AFILIADA
PLANOS
INFORMA QUE DEL LAVAMANOS
7 TERCERO
CAE AGUA.
DÍA
ON
QUE VIERNES,
SPENDID
HAY QUEALCAMBIO
CAMBIAR
PARECER
101 QUECALIFONT,
POR
SE HARA
UN CORTE.QUEDA
JUEVES ADICIONALMENTE
21
DE DEIR 21-09-2017
SEPTIEMBRE, HUBO
SOLUCIONADO9/21/2017
Y NO
OTROS
APARICIÓN
LLEGAN,
DETALLES
COORDINAR
DEEN
HONGOS
PROGRAMACION
CONEN
10INMOBILIARIA
LA PARED.
TERCEROOCUPAR OTRO PARA REEMPLAZO
AFUERA DEL BAÑO 204 ESTÁ MOJADO.PROGRAMADA
LE SUCEDEVISITIA
DESDEVIERNES
EL DÍA SOLUCIONADO9/22/2017
DE22ANOCHE,
DE SPETIEMBRE
DICE QUE EL AGUA11SALE POR TERCERO
DEBAJO DEL PISO.
DICA
CA AFILIADA
QUE TIENECECILIA
EL
301DUCTO
E INDICA
DE QUE
CORRIENTE
TIENE EL DEDUCTO
AIRE OBSTRUIDO
DE CORRIENTESOLUCIONADO9/28/2017
Y NODE LEAIRE
PUEDE OBSTRUIDO
COLOCARYINTERNET.
NO16LE PUEDE TERCERO
COLOCAR INTERNET.
A A CABINA INDICANDO
807 QUE SE
NECESITA
URGENCIA
COORDINA ASISTENCIA,
GASFIETERIA
ASISTENCIA LLAVE Y SOLUCIOAN
BAÑO
SOLUCIONADO9/28/2017
GOTEA PROBLEMA
Y SE SALIO 6 PVI
SAGUE SALIDA
ESPACIOAUTOS
COMUN(PISO), ESTA SUELTA, PVISE
SINREALIZA
SOPORTES REPARACION
PLATINAS
SOLUCIONADO10/3/2017
Y PERNOS 1 PVI
GÓN BALCON DESCASCARADA,
708 VENTANALPVI CON HOJA CORTA (DESCUADRADA),
SOLUCIONADO8/30/2017 TAPA VENTILACION
2 COCINAPVI
DESPEGADA
LLAVE LAVAPLATOS
603 SE SALE
COORDINA
AGUA ASISTENCIA
PORPROGRAMADO
EL BORDE, GASFITERIA
JUEVES
SOLUCIONADO9/29/2017
20:00 2 PVI
MANILLA ESPACIO
CHAPACOMUN
PUERTA BODEGA QUINTO PVISE PISO
REALIZA
SUELTAREPARACION
SOLUCIONADO10/3/2017 0 PVI
BASE
ESPACIO
DE CORREDERA
COMUN PORTON DESOLDADA
PVISE REALIZA REPARACION SOLUCIONADO10/3/2017 1 PVI
VENTANAL 708CON HOJA CORTA TERCERO
(DESCUADRADA)
VENTANAS SOLUCIONADO9/27/2017 30 TERCERO
A, YA QUE AL ABRIR 807LA DUCHA DELTERCERO BAÑO NO SPLENDID
CALIENTA EL AGUA SOLUCIONADO10/5/2017
, NO ENCIENDE EL CALEFONT 13, LE SUCEDE
TERCERO
DESDE LA SEMANA PASADA
LLAVEASISTE
DUCHA
603 TECNICO
SALE POR GASFITER,
LOS LADOS SE DEBE
(GOMA CAMBIAR SOLUCIONADO10/5/2017
LLAVE TINA 8 PVI
SIFON
ASISTE
603 LAVAPLATOS
TECNICO GASFITER,
PIERDE AGUA
SE DEBE CAMBIAR SOLUCIONADO10/5/2017
LLAVE TINA 8 PVI
CITOFONO208 ESTA CONECTADO TERCERO
A OTROCITOFONIA
DEPTO 207 SOLUCIONADO10/5/2017 6 TERCERO
PUERTA
208 TERMO DESCUADRADA PVI SOLUCIONADO10/5/2017 6 PVI
707
CALEFONT NO FUNCIONA PVI SOLUCIONADO10/6/2017 0 PVI
609
CALEFONT NO FUNCIONA PVI SOLUCIONADO10/6/2017 0 PVI
SELLO SILICONA
603 COCINA LAVAPLATOS PVICON FUGA SOLUCIONADO10/5/2017 0 PVI
SELLO SILICONA
101 COCINA LAVAPLATOS PVICON FUGA SOLUCIONADO10/5/2017 0 PVI
DINA
O NOVIAFUNCIONA
MAIL CON506
CALIFONT
SPLENDID DEATENCION
COCINA, DE DEBAÑOS
CLIENTE SI YFUNCIONA
CONSULTA
SOLUCIONADO10/6/2017
PROBLEMÁTICA RECURRENTE 8 TERCERO

000000 362
OLDURA ZOCALO208 COCINA
SE REALIZA
TERMINACION
VISITA
TERCERO
PEROENCHAPE
PROBLEMA
MUEBLES DEFORMADO
DEBE SER
SOLUCIONADO
RESUELTO POR###CONTRATISTA13 TERCERO
409 AFILIADO
CONTACTAR
IN PVI A CLIENTE PARA EVALUAR
SOLUCIONADO
SITUACION### 1 PVI
ZOCALO MUEBLE 610 DE COCINA TERCERO
ROTO EN UN MUEBLES
EXTREMO SOLUCIONADO ### 7 TERCERO
FALTA504CELOSIA BAÑO (DE REGISTRO)PVI SOLUCIONADO ### 2 PVI
FILTRACION
408 AGUA SEWCREALIZA
POR SELLO
PVISELLO NUEVAMENTE SOLUCIONADO
Y SOLUCIONA### 0 PVI
MIENTO PARA
ESPACIOQUECOMUN
NO SE ACUMULE CONSTRUCTORA
AGUA (CANALETA NO AGUANTA SOLUCIONADO
A ABSORVER
###EXCESO AGUA)
16 TERCERO
ESPACIO
ESTACIONAMIENTO
COMUN 54 CEDE
CONSTRUCTORA
TERRENO SOLUCIONADO ### 16 TERCERO
APARICIÓN
101 DESE HONGOS
COORINA ENVISITA
LAPVI
PARED.
CON CLIENTE PARASOLUCIONADO
MARTES 10-10-2017
### 20 PVI
COLOCAR TOPES 610 DE VENTANAS CORREDERAS, REVISAR
PVI LOS
PRESION
QUE VANSISTEMA
EN
SOLUCIONADO
BASE
EDIFICIO ### 20 TERCERO
SIFON LAVAPLATOS
603 PIERDE AGUA NUEVAMENTE
PVI SOLUCIONADO ### 0 PVI
ICA QUE DESDE 801 HACESE DOSREALIZA
DIAS EL
VISITA
CALEFONT
TERCERO
Y CALEFONT
NO LE FUNCIONA
ESTA FUNCIONANDO
SOLUCIONADO11/7/2017
PERO NO CALIENTA AGUA 7 TERCERO
EALIZA REVISION
EL CITOFONO
801
, NO SE
SI ELLA
ENCUENTRAN
LLAMA NO TERCERO
DAÑOS
SE ESCUCHA
MAYORES Y SESOLUCIONADO11/4/2017
COORDINA LA REVISION DE CONTRATISTA
4 CITOFONOS
PVI
LLAVE AGUA 610 CALIENTE
SE CONFIRMA
DUCHA QUEBAÑOPROBLEMA
2PVI
POCA PRESION
SE GENERA SOLUCIONADO
EN LLAVE, SE DEBE
###CAMBIAR 21 PVI
504
REPARAR PISO BODEGA CONSTRUCTORA
INFORMADO
(25) SERGIOSOLUCIONADO
AGUILAR ### 21 PVI
608TERMO PIERDE AGUA TERCERO TERMO PIER SOLUCIONADO ### 0 TERCERO
CORTE ELECTRICO 608EN NIVEL 6, SE CAE TERCERO
DIFERENCIAL, COCINA
ANTES MA
FUNCIONABA
SOLUCIONADO BIEN### 0 TERCERO
SUPERIORESPACIO
MURO (MEDIOCOMUNMURO) DESPEGADA
CONSTRUCTORA (PALMETA
AUTORIZADO
SUPERIOR)
SOLUCIONADO ### 0 TERCERO
504
REPARAR PISO BODEGA CONSTRUCTORA
INFORMADO
(25) SERGIOSOLUCIONADO
AGUILAR ### 0 PVI
FALTA 710
LIMITADOR VERTICALTERCERO
VENTANA SE COORDINA SOLUCIONADO11/5/2017 2 TERCERO
710MANILLA BAÑO 2 MALAPVI SE REALIZASOLUCIONADO11/3/2017 0 PVI
REPASAR
710 GUARDAPOLVO, PINTURA PVI REPASAR PINSOLUCIONADO11/5/2017 2 PVI
706
CALEFONT NO FUNCIONA TERCERO SE COORDIN SOLUCIONADO11/6/2017 3 TERCERO
OGIA CON FILTRACION,
706 SE COORDINA REPARACION PVI EN
CON
ESPERA
PISOSOLUCIONADO11/3/2017
ARRIBA 0 PVI
TERRAZA
210 CERAMICA SOLPADA PVI SOLUCIONADO11/13/2017 4 PVI
REVISAR CALEFONT,710 FUNCIONA CON RUIDO. TERCERO NO FUNCIONA
PROBLEMASOLUCIONADO
S ### 0 PVI
TOTAL 6.5
TERCERO 10
PVI 3.9

000000 363
000000 364
000000 365
000000 366
000000 367
000000 368
000000 369
000000 370
000000 371
000000 372
000000 373
000000 374
000000 375
000000 376
000000 377
000000 378
000000 379
portones
roberto pinto automatec ltda
959474242

000000 380
000000 381