Vous êtes sur la page 1sur 3

Sijè: Bondye rele timoun yo

Lekt: Lik 18: 15-17,

Lòt Vèsè: Sòm 39:15 -16, Jeremi 1 :5-7, 1 Samyèl 3 : 2-3, MaK 10: 13-14

Vesè pou aprann: Lik 18: 16: “Kite timoun yo vin jwenn mwen, pa anpeche yo vini, paske peyi
kote Bondye Wa a, se pou tout moun ki tankou timoun sa yo li ye”.

Bi leson an: Se pou nou rive konprann poukisa Jezi rele timoun yo.

Pwen an

1- Bondye rele timoun yo:


a) pou yon travay espesyal
b) Poul beni yo

Entwodiksyon

Gen anpil moun ki panse mennen yon vi apa pou Bondye se zafè granmoun sèlman. Yo panse
timoun pa gen bon konprann ase pou konnen Bondye, pou pwoche pi pre l. Yo menm panse
Bondye pa entèrese ak timoun yo. Poutan yo menm, yo zele nan chache Bondye, yo bliye si ti
souf timoun yo se nan men Bondye li ye. Timoun yo gen obligasyon tou pou f è louanj senyè a.
Menm disip yo te panse timoun yo t ap nwi Bondye, se sak f è Jezi te kouri deyè yo, Li te di yo :
Kite timoun yo vini jwenn mwen. Nan leson sa a, nou va chèche konprann ansanm poukisa Senyè
a rele timoun yo. An nou etidye bèl leson sa pou nou ka konnen verite ki kache ladann.

1-Bondye rele tmoun yo :


A) pou yon travay espesyal

Lè nou gade nan ansyen testaman, nou wè Bondye te fè chwa pwofèt Jeremi depi avan menm li
te nan vant manman l. Nan Jeremi 1 :5-6 Bondye di konsa :“ Mwen te konnen ou anvan menm
mwen te ba ou lavi nan vant manman ou. Mwen te mete ou apa pou mwen anvan menm ou te
fèt. Mwen te chwazi ou pou ou te pwofèt pou nasyon yo. Lè sa a Jeremi reponn li : Aa! Senyè
Bondye sèl mèt! Se timoun mwen ye, mwen pa konn pale. Men Senyè a di li: pa di se timoun ou
ye. Ou gen pou w ale bò kote tout moun m’ap voye ou. W’a di yo tou sa m’a ba ou lòd di yo’’. Se
vre wi, malgre Jeremi te timoun, Bondye te rele l pou pote mesaj pawòl Bondye a bay nasyon
yo; Paske Bondye pat gade sou kapasite fisik li, men li te mete Lespri l sou li pou l te ka fè travay
la byen.
Timoun èske nou konnen Bondye granmoun, li fè sa l vle, lè li vle? Lè nou gade nan 1 Samyel 3,
nou wè Bondye te rele Samyèl pou ranplase Eli (Sakrifikatè a). Nan tan sa, se pat fasil pou
Bondye te pale ak moun, men yon jou lannwit, antan Samyèl te kouche, Senyè a te rele l pou fè l
konnen gwo bagay li ta pral fè nan mitan pèp Izrayel la. Malgre Samyèl pa t sòti nan ras moun
levi yo, Senyè a te rele l pou l jwe wòl sakrifikatè, e tout pèp Izrayèl la te vin rekonèt li tankou yon
bon pwofèt kap pale pawòl Senyè a.

Se vre wi, Bondye nou an konn fè timoun piti ak ti bebe nan tete chante jan li gen fòs, pou l
koresponn ak moun ki pa vle wè l yo, pou l fèmen bouch lènmi l yo ak moun kap kenbe tèt avè l
yo. Sòm 8:3

Nou ka pran ekzamp lòt timoun Bondye te chwazi depi nan vant manman yo ou byen depi yo te
tou piti , tankou : Samson(jij 13 : 5), Jan Bats(Lik 1 :13,14) David( 1 Samyèl 16 :12) ak Moyiz
(egzòd 2 :2) .

B) Pou’l beni yo

Jwif yo te gen nan abitid yo, mennen timoun yo bay kèk gran chèf legliz pou yo mete men sou tèt
timoun yo, pou beni yo. Pandan Jezi te sou wout li ta pral Jerizalèm, yo te mennen kèk timoun ba
li pou l te beni yo, pou’l te mete men sou tèt yo. Men disip yo te panse sa te ka deranje Jezi, yo
te anpeche timoun yo vini jwen li. Poutan, lè Jezi wè sa, li te fache. Jezi te wè nan timoun yo:
inosans, imilite, afeksyon, obeisans. Li te pwofite di disip yo” kite timoun yo vin jwen mwen, pa
anpeche yo vini, paske peyi kote Bondye Wa a, se pou tout moun ki tankou timoun sa yo li ye”.
Apre sa, li pran timoun yo nan bra l, li mete men l sou tèt yo chak epi li beni yo. Benediksyon sa
te tankou yon semans Jezi te mete anndan timoun yo, pou yo te ka grandi nan pawòl li; epi nou
tout konnen moun Bondye beni pèson paka modi l.

KONKLIZYON

Timoun, kisa ki ka anpeche nou vini jwen Bondye? Eske se yon jwèt, yon telefòn, yon zanmi,
sitiyasyon lavi a, maladi oubyen tout bèl bagay monn lan ka ofri nou? Enben timoun, pa kite
anyen anpeche nou vin jwenn Bondye. Paske,lè Li rele nou, Li gen travay ak benediksyon Li
rezève pou nou.

Kesyon sou leson an

1) Èske sèvi Bondye se zafè gramoun sèlman?


R.-________________________________________
2) Poukisa timoun yo gen obligasyon pou sèvi Bondye ?
R.-_________________________________________________
3) Poukisa disip yo tap anpeche timoun yo vin jwen Bondye?
R.-______________________________________

4) Poukisa Bondye rele timoun yo?


R.-______________________________
5) Bay de (2) egzamp timoun Bondye te chwazi depi nan vant manman yo?
R.-____________________________________________________

6) Kisa Senyè a te fè pou ti Samyèl?


R.-________________________________________________________________

Sources: Google, la Bible