Vous êtes sur la page 1sur 4

Score

2. CANCÓ DE LES CULLERES I ELS PLATS


Rebel·lió en la cuina Antoni Miralpeix
AE

Andante {q = c 100}
ε
∀∀ 1 Œ ∑
% 3 ∑ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ) ) ) œ œ
Veu
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ) ) ) ) œ
œ œ œ
∀ œ œœœ
Pli - pla! pli - pla! les cu - lle - res i els plats, tots ple - gats n'es - tan ben farts, per això di - uen en - fa - dats que s´ho men - gen amb els dits! Pli - pla! pli -

1 œ Œ
Flute 1 % ∀ 3 Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ
ε ε
∀ œ œ
Flute 2 % ∀ 13 œ Œ ∑ ∑ ∑ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œœœœ
ε ε
∀∀ œ œ œ
% 13 œ œ Œ ∑ ∑ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œœ œœ œœ
Oboe
œ œ Œ
ε ε
> ∀∀ 1 Œ
3 ∑ Œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ µœ œ œ
α œ œ ∀ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Ι ‰ œΙ ‰ œ
ι
œ œ œ œ œ œ
Bassoon
ε
∀ ∀∀ 1
Clarinet in B α 1 % ∀ 3 Œ Œ œ œ œ Œ ∑ œ Œ
œ œ Œ µœ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ œ œ œœ
œ œ œ œ
 œ ∀œ œ Œ ∑
ε œ
∀∀∀∀ 1
Clarinet in B α 2 % 3 Œ Œ œ œ œ Œ ∑ Œ œ œ Œ œœŒ œ œ Œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ µœ œ µœ œœ œ Œ ∑
ε œ œ
∀∀
Clarinet in B α 3 % ∀ ∀ 13 Œ ∑ Œ Œ ∑ Œ œ œ Œ œœŒ œ œ Œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ µ œ œ µ œ œ ∀œ œ Œ ∑
œ
ε œ œ
∀∀
% ∀ ∀ 13 Œ ∑ Œ œ
œ œ
Œ
œœœ œ œ œ œ œ µœ œ
‰ œ ‰ ι‰ ι
µ œ œ ∀œ œ œ œ œ œ œ Ι œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Bass Clarinet

œ œ œ œ
∀ ∀∀ 1 œ εœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Alto Sax % ∀ ∀3 Œ Œ œ Œ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ∑
ε
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∀ ∀∀ 1 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
Tenor Sax % ∀ 3 Œ ∑ Œ œ Œ œ ∑
ε
∀ ∀∀ 1 œ ι ‰ ι = = ι ι ι ι =
% ∀ ∀3 Œ ∑ Œ œ œ Œ œ ι ‰ œ ‰ œ‰Œ ∑ Œ œ ‰ µœ ‰ µ œ ‰ ∀ œι ‰ œ ‰ œ ‰ œ Œ Œ ‰ œι
Baritone Sax
œ œ = œ = Ι œ œ Ι = = = = = =
ε = = =
∀∀ œ œ œ Œ
Trumpet in B α 1 % ∀ ∀ 13 Œ Œ œ œ Œ ∑ ∑ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ œ œ ∑
ε ε
∀∀∀∀ 1 Œ Œ œ Œ ∑ ∑ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ
Trumpet in B α 2 % 3 œ œ œ µœ œ µœ œœ œ Œ ∑
ε ε
∀∀∀∀ 1 Œ Œ œ Œ ∑ ∑ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ
Flugelhorn % 3 œ œ œ µœ œ µœ œœ œ Œ ∑
ε ε
∀∀∀ 1 =œ =œ
% 3 Œ ∑ Œ œ Œ ∑ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ Œ ∑
œ œ =
Horn in F 1
ε
∀∀ 1
% ∀ 3 Œ ∑ Œ œ Œ ∑ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ Œ ∑
œ œ =ε = =
Horn in F 2

œ œ œ µœ œ α œ œ ∀œ œ œ œ œ œ œ
> ∀∀ 13 Œ ∑ ∑ Œ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ∑
œ
Trombone 1
ε
> ∀∀ 13 Œ ∑ ∑ Œ œ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ µœ œ α œ œ ∀œ œ œ œ œ œ œ Œ ∑
œ
Trombone 2
ε
œ œ µœ œ α œ œ ∀œ œ œ œ œ œ œ
> ∀∀ 1 Œ
3 ∑ ∑ Œ œ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ∑
œ
Euphonium
ε
> ∀∀ 1 Œ ι ι = = ι ι ι ι =
3 ∑ ∑ ∑ Œ œ œ ‰ ι ‰ œ ‰ œ‰Œ ∑ Œ œ ‰ µœ ‰ α œ ‰ ∀ œι ‰ œ ‰ œ ‰ œ Œ Œ ‰ œι
Tuba
œ = œ = Ι œ œ Ι = = = = = =
= = =
œ œ
pizz.

> ∀∀ 1 Œ ∑ ∑ Œ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ‰ Ι ‰ œ ‰ œι
3 Ι
œ
Cello
ε
13 x x x x œ œ œ œ Bombo Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Triangle Plat suspés caixa Tenor drum

Percussion 1 ã œ œ
Œ Œ
Plats i forquilles

ã 13 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œœœœ œœœœœœœœ œ Œ Œ Œ
Percussion 2
œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
arros en un pot

> ∀∀ 1 Œ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Timpani 3
Ε
Rafel 2018
2 2. CANCÓ DE LES CULLERES I ELS PLATS

% ∀ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
15

V.
œ
∀∀ œ− œ− œ− œ− Œ
pla! solo

œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ∑ ∑
15

Fl. 1 %
ο
∀ œ œ
Fl. 2 % ∀ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∀ œ
Ob. % ∀ œ œ
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ− œ−
œ− œ− Œ
solo

> ∀∀ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ
Bsn.
ο
∀∀∀∀ ο
Œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cantant

% Œ œ œ Œ
B α Cl. 1
œ œ

∀∀∀∀ ο Cantant
Pli - pla! pli - pla!

B α Cl. 2 % Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ
œ
œ
œ
Œ ∑ ∑ ∑ ∑
œ
ο
∀∀∀∀
Pli - pla! pli - pla!

% Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
Cantant

B α Cl. 3
œ œ
œ
∀∀∀∀
Pli - pla! pli - pla!

B. Cl. % ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ ο
∀ ∀ œ œ
% ∀ ∀∀ Œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cantant

A. Sx. Œ œ œ Œ

οPliœ œ
∀∀∀∀
- pla! pli - pla!

Œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sx. %

∀∀
Pli - pla! pli - pla!

% ∀ ∀∀ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ
B. Sx.

=
∀∀∀∀ ο Cantant
Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
15

% Œ œ œ Œ
B α Tpt. 1
œ œ œ

∀∀ ο Cantant
Pli - pla! pli - pla!

B α Tpt. 2 % ∀∀ Œ œ
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ
œ
œ
œ
Œ

ο
∀∀∀∀
Pli - pla! pli - pla!

% Œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ Œ
Cantant

Flghn.
œ œ

∀∀
Pli - pla! pli - pla!

% ∀ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ
Hn. 1

∀∀
% ∀ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ
Hn. 2

> ∀∀ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ
Tbn. 1

> ∀∀ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ
Tbn. 2

> ∀∀ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ
Euph.

solo

> ∀∀ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ
œ œ −
Tuba

= ο
> ∀∀ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
15

œ œ
Vc.

Œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
15

Perc. 1 ã

Œ
ã œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Œ œœ
Perc. 2
œ œœœœ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

> ∀∀ Œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
15

Timp.
ε
2. CANCÓ DE LES CULLERES I ELS PLATS 3

% ∀ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ œ œ
31

V.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Pli - pla! pli - pla! les cu - lle - res i els plats, tots ple - gats n'es - tan ben farts, per això

œ œ
% ∀ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ∑ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
31

Fl. 1

∀ œ œ
Fl. 2 % ∀ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ∑ Œ ∑ ∑ ∑ ∑


Ob. % ∀ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ
Œ ∑
œ
Œ ∑ ∑ ∑ ∑

> ∀∀ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Bsn. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

∀ ∀∀ œ œ µœ œ Œ
B α Cl. 1 % ∀ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ∑ œ Œ Œ œ œ Œ œ œ Œ
œ
∀∀∀∀
B α Cl. 2 % ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ∑ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ
œ œ
∀∀∀∀
B α Cl. 3 % ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ∑ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ
œ œ
∀ ∀∀
% ∀ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ
Œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
B. Cl.

œ œ œ œ œ œ œ œ
∀∀ œ œ œ œ
A. Sx. % ∀ ∀∀ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ Œ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

∀∀∀∀ œ œ œ œ œ œ œ
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
T. Sx. % œ œ

∀∀ =
% ∀ ∀∀ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ Œ ι
œ ‰ ι ‰ œ
ι ‰ œ ‰ Œ
Ι
∑ Œ
œ œ = œ = œ œ
B. Sx.

= = =
∀ ∀∀
% ∀ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ∑ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
31

B α Tpt. 1
œ œ

∀∀
B α Tpt. 2 % ∀∀ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ
Œ ∑
œ
Œ ∑ ∑ ∑ ∑

∀∀
Flghn. % ∀∀ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ Œ ∑ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑

∀∀
% ∀ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ∑ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ
Hn. 1

∀∀
% ∀ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ∑ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ
Hn. 2

> ∀∀ œ
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
œ
Tbn. 1

> ∀∀ œ
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
œ
Tbn. 2

> ∀∀ œ
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
œ
Euph.

> ∀∀ ι ι = =
œ− Œ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ ‰ ι ‰ œ ‰ œ ‰ œι ‰ ι ‰ œι ‰ œ ‰
Tuba
œ− œ− œ = œ = Ι = œ = Ι œ œ
= = = =
> ∀∀ œ
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
31

Vc. œ œ

∑ ∑ Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
31

Perc. 1 ã œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œœ œœ œ œ
Œ
ã ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ Œ
Perc. 2
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ

> ∀∀ ∑ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
31

Timp. œ
Ε
4 2. CANCÓ DE LES CULLERES I ELS PLATS
∀ )
% ∀ ) ) œ œ Œ
43

V.
œ œ œ œ œ ) ) ) ) œ œ
œ
œ œ œ
∀∀
di - uen en - fa - dats que s´ho men - gen amb els dits! Pli - pla! pli - pla!

∑ ∑ ∑ Œ œ œ œ œ
43

Fl. 1 %
ε
∀ œ
% ∀ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ œ œ œ œ
Fl. 2
œ
ε
∀∀ œ œ œ œ œ
% ∑ ∑ ∑ Œ œ œ œ œ
Ob.
Œ œ œ
ε
> ∀∀ œ ι
œ œ µœ œ αœ œ ∀œ œ œ œ œ œ œ ‰ Ι ‰ œ ‰ œ
Bsn.
Ι œ œ
∀ ∀∀ œ œ œ œ
B α Cl. 1 % ∀ œ œ œ œ œ œ œ ∀œ œ Œ ∑ Œ œ

∀ ∀∀
B α Cl. 2 % ∀ œ œ œ œ œ œ œ µœ œ µœ œ œ œ Œ ∑ Œ
œ
∀∀∀∀
B α Cl. 3 % œ œ œ œ œ œ œ µœ œ µœ œ ∀œ Œ ∑ Œ
œ
œ
∀ ∀∀
% ∀ œ œ µœ œ
‰ œ
Ι

œ
ι ‰ ι
œ µœ œ ∀œ œ œ œ œ œ œ
B. Cl.

œ œ
∀∀ œ œ œ
œ œ
A. Sx. % ∀ ∀∀ œ œ œ œ œ œ œ Œ ∑ Œ œ

∀∀∀∀ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ Œ ∑ Œ
T. Sx. % œ

∀∀ = ι ι =
% ∀ ∀∀ œΙ ‰ µœ ‰ µœ ‰
∀œ
ι ‰ œ
ι ‰ œ
ι ‰ œ Œ Œ ‰ œ
ι
= = = = = = œ œ
B. Sx.

=
∀ ∀∀ œ œ œ
% ∀ ∑ Œ œ œ œ œ Œ ∑ Œ
43

B α Tpt. 1
œ
ε
∀∀
B α Tpt. 2 % ∀∀ ∑ Œ œ µœ œ µœ œ œ œ
Œ ∑ Œ
œ
ε
∀∀
Flghn. % ∀∀ ∑ Œ œ µœ œ µœ œ œ œ Œ ∑ Œ œ
ε
∀∀ =œ =œ
% ∀ ∑ ∑ œ Œ ∑ Œ
= œ
Hn. 1
ε
∀∀
% ∀ ∑ ∑ œ œ œ Œ ∑ Œ
= œ
ε= =
Hn. 2

œ œ µœ œ αœ œ œ œ œ œ œ
> ∀∀ ∀œ œ Œ ∑ Œ
œ
Tbn. 1
ε
> ∀∀ œ œ µœ œ αœ œ Œ ∑ Œ
Tbn. 2 œ ∀œ œ œ œ œ œ œ
ε
œ œ µœ œ αœ œ œ œ œ œ œ
> ∀∀ ∀œ œ Œ ∑ Œ
œ
Euph.
ε
> ∀∀ = ι
œ œ µœ œ αœ œ ∀œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ ‰ œ
=ε = = = = = = œ œ
Tuba

=
œ
pizz.

> ∀∀ ∑ ∑ ∑ Œ ‰ Ι ‰ œ ‰ ι
43

Vc.
Ι œ œ œ
ε
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ
43

Perc. 1 㠜
Œ
ã œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ œœ
Perc. 2
œ œ œ œ œ œ œ œ œ

> ∀∀ ∑ ∑ ∑ Œ œ ‰ ι œ œ
43

Timp. œ œ