Vous êtes sur la page 1sur 47

FANTASIES

per a dolçaines i percussió

1. Fantasia Ibèrica
2. Fantasia Mediterrània
3. Fantasia Llatina

1r Premi Música per a concert al II Concurs de Composició per


a dolçaina i percussió "Poble de Muro" (19-01- 2002)

ANTONI DE LA ASUNCIÓN ANDRÉS


1. Fantasia Ibèrica
q.»•º Antonio de la Asunción
b b 3 j œ œ œ. ‰ œ .
j œ œ œJ ‰ œ j œ œ œJ
.
j œ œ œJ
.
j œ œ œJ
. œ. ‰ ‰
& 8 œ J œ. œ. œ. œ. J
.
Dolçaina 1

b 3 j j œ œ œ.j ‰ œ j œ œ œ.j j œ œ œ.j j œ œ œ.j j


& b 8 œj œ œ œ. ‰ œ œ. œ. œ. œ. œ. ‰ ‰
.
Dolçaina 2

bb 3 j j j‰ j j j j
& 8 œ # œ œ œ. ‰ œ j
œ. # œ œ œ. œ
j
œ. # œ œ œ.
j
œ. # œ œ œ.
j
œ. # œ œ œ. # œ. ‰ ‰
.
Dolçaina 3

? 3 j j j j j j
Timbals b 8 œ. ‰ ‰ ‰ œ œ. ‰ ‰ ‰ œ œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰
÷ 3 œj œ œ œ œ ‰ œ œ œ œœœ ‰ œ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ ‰ ‰
8 J
j j j j j
Tabal
J æ J J æ J J J J J J J
÷ 3 œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
Bombo 8 ! !

b j j j j
&b ! ! ! ! ! ! ! ! œ œœ œ œ œœ œ
9

Dolç. 1

&b
b ! ! j j j j j j !
# œ œœ œ # œ œœ œ œ œœ œ ! œ œj œj j j j j
# œ œœ œ # œ œœ œ
Dolç. 2
J
b j j
Dolç. 3 & b œjœœ œj œjœœ œj œjœœ œj œ œj œj œjœœ œj œjœœ œj œjœœ œj œ œj œj j j j j
œ œœ œ œ œœ œ
?b ‹ ‹‹‹ ‹ ‹‹‹ ‹ ‹‹‹ ‹ ‹j‹ ‹j ‹ ‹ ‹‹‹ ‹ ‹‹‹ ‹ ‹‹‹ ‹ ‹j‹ ‹j ‹ ‹ ‹‹‹ ‹ ‹‹‹
Castanyoles
9
j j j j j j j j j j
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

Timb.

÷ j
œ œœœ j
œ œœœ j
œ œ œ œ œjœ œjœ œj œ j
œ œœœ j
œ œœœ j
œ œ œ œ œjœ œj œ œj œ j
œ œœœ j
œ œœœ
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
œ œ œ œ œ œ œ œ
Tab.

÷ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ ‰
Bº.
J J J J J J

j j j j œ.
&b
b œ œœ œ œ œ œ œ. ‰ ‰ ! ! ‰ j # œj œ . œ œ œ œj œ
19

Dolç. 1
J J J J J œ œ J J
b j j
& b œ œœ œ œ œj œj j # œ œ œj ‰ œ j # œ œ œj ! ‰ # œ œ œj œj ‰ ‰ ‰ œœ œj œj ‰ ‰
Dolç. 2
J œ. . œ. .
b j
Dolç. 3 & b œjœœ œj œ œj œj j j‰ œ
œ. œœ œ.
j j !
œ. œœ œ.
‰ j j ‰ ‰ ‰ œœ œj œj ‰ ‰
œœ œ œ
?b ‹ ‹ ‹ ‹ j‹ ‹j‹ ‹j ‹ j j
œ. ‰ ‰ ‰ œ œ. ‰ ‰ ! ! ! ! !
19
j
J J J J J
‹ ‹

Timb.

÷ œ œ œœœ>
œ œœ >œ œœ >œ œœ œj œ œ œ œ ‰ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ . œœœ œ œ .
!
j j j j
J J J J æ J J J J æ J J æ
œ œ
Tab.

÷ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
3 3 3

Bº.
J J J ! ! ! !
b œ. œ. œœœœ ‰ j # œj œ . j j j œ. œ œj œ œ.
&b œ œ œ
29

Dolç. 1
œ J J
b j j j j j ‰ œ œ œj œj ‰ ‰
&b œ. œ. # œ œœ œ # œ ‰ ‰ ‰ # œ œ œ œ ‰ ‰ œ.
3

Dolç. 2

b ‰ œ œ œj œj ‰ ‰
Dolç. 3 &b œ. œ. j j j‰ ‰
œ œœ œ œ
‰ j j‰ ‰
œœ œ œ œ.
?b ! ! ! ! ! ! ! ! !
29

Timb.

÷ j
œ œœœ j
œ œœœ j
œ œœ œ œ . j
œ œ œ œ œ. j
œ œ œ œ œ. j
œ œœœ
J J J J J J æ J J æ J J æ J J
œ œ œ œ œ œ
Tab.

Bº.
÷ œ ‰ œ ‰ œ ‰ ! œ ‰ ! œ ‰ ! œ ‰

b œ. œœ œœ ‰ œj œj œ . œ œ œ œ. j
&b œ # œj œj œ . œ.
38

Dolç. 1 J J J
j j
bb j j j j j
# œ œœ œ # œ œ œ œ . œ œ œj # œ . j
œ œj œj œ .
3

Dolç. 2 & œ. œ.
b
Dolç. 3 &b œ.
j j j‰ ‰
œ œœ œ œ
‰# œ œ œ œ # œ . ‰# œ œ œ œ j j j œ .
œ œ œ œ.
?b ! ! ! ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ! !
38

Timb. œ œ
÷ j
œ œœœ j
œ œœ œ œ . j
œ œœœœ œ œ j
œ œœœœ œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ
J J J J æ J J æ J J æ
œ œ œ œ
Tab.

Bº.
÷ œ ‰ œ ‰ ! œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰

‰ œj œj
b œ. j
& b œœœ œ
œ œ œ œ. œ # œj œj œ . œ œJ œJ œJ # œJ œ .
47

Dolç. 1 J J J
bb 3 œ3 j j j j
Dolç. 2 & œ œ #œ ‰ # œj œj œ. œ œ œj # œ . j
œ œj œj œ . œ œ œj # œ .
b b 3 ! ‰# œ œ œ œ # œ . ‰# œ œ œ œ j j j œ . j j j
Dolç. 3 & œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ.
?b ! ! ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ! ! !
47

Timb. œ œ
÷ j
œ œœœœ œ œ j
œ œœ œ œ. j
œ œ œ œ œ. >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ
J J æ J J J J æ J J
œ œ œ
Tab.
æ
Bº.
÷ œ ‰ ! œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰

-Fantasia Ibèrica 3 -
œ œ œ œ œ œ œ œj j j j
7

b .. œ . œ œ j j
œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ # œj œ
7

& b ‰ œ œ# œ œ œ œ œ œ œœ # œœœœœ..
56

J JJJ
1

m
Dolç. 1

b .. ! ! ..
&b ! ! ! ! ! ! !
1
Dolç. 2

b .. ..
&b ! ! ! ! ! ! ! ! !
1
Dolç. 3

?b ! .. ! ! ! ! ! ! ! ! ..
56
1

Timb.

÷ j
‰œ ‰ .. œj œ œ œ j
œ œ œœœœœ j
œ œ œœœœœ j
œ œ œœœ œj œ œ
1
œœ ..
J J æJ J Jæ J Jæ J J J æ Jæ
œ œ œ œ
Tab.

Bº.
÷ ! .. ! ! ! ! ! !
1
! ! ..

b2
& b œœœœœœ j‰ ‰ ! ! ‰ j # œj œjœœ œj œj œj œj œœœ œ œ œj œ œ .
65

Dolç. 1
œ. œ J J J J
b2 ! j# œ œ œj ‰ œ j# œ œ œj ! ‰ # œ œ œj œj ‰ ‰ ‰ œœ œj j
Dolç. 2 &b œ. . œ. . œ ‰ ‰ ‰ œ
b2 ! ‰ œœ œj œj ‰ ‰ ‰ œ
Dolç. 3 &b j j‰ œ
œ. œœ œ.
j j !
œ. œœ œ.
‰ j j‰ ‰
œœ œ œ
?b ! j j
œ. Œ ‰ œ œ. Œ ! ! ! ! ! !
65
2

Timb.

÷ œ. œ œ œœ œ ‰ œ
j
œ œ œœ œ
j
!
j
œ œœ œ œ . j
œœ œ œ œ . ‰ œ
2

J J æ J J J J æ J J æ
œ œ
Tab.
æ æ
÷ ! œ ‰ ! œ ‰ ! œ ‰ ! œ ‰ ! œ ‰
2

Bº.

j j
b
& b œ. œœœœ j j ‰ œ. œ œj œ œ. œ œj œ
75

Dolç. 1
œ #œ J J
b j3 j j ‰ # œ œ œj œj ‰ ‰ ‰ œ œ œj œj ‰ ‰
Dolç. 2 &b ‰ œ #œ œ œ œ #œ ‰ ‰
b ‰ œ œ œj œj ‰ ‰
Dolç. 3 &b ‰ œ j j j ‰ ‰
œ œœœ œ
‰ j j ‰ ‰
œœœ œ
?b ! ! ! ! ! ! !
75

Timb.

÷ ‰ œ j
œ œœœ œ. j
œ œ œ œ œ. j
œ œœœ œ.
J J J J æ J J
œ œ œ
Tab.
æ æ æ
Bº.
÷ œ ‰ œ ‰ ! œ ‰ ! œ ‰ !

-Fantasia Ibèrica 4 -
b
Solo

œ.
fi Tots

œœœœ j j 3
& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. ! œ. œ œ œ. ‰ # œ
82

Dolç. 1 4
b j j j j 3
&b ! ! ! ! # œ. œœ œ. ‰ œ # œ. œ œ œ. ‰ œ
3

Dolç. 2 4
b
Dolç. 3 &b ! ! ! ! j
œ. œœ œ.
j‰ œ j j ‰ œ
œ. œ œ œ. 43
?b ! ! ! ! j j 43
œ. Œ ‰ œ œ. Œ ‰ œ
82

Timb.

÷ ! ! ! ! œ œ œœœ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ 43
j j
Tab.
J J æ J J æ
Bº.
÷ ! ! ! ! œ ‰ ! œ ‰ ! 43

q»qk U̇.
bb 3 œ œ œ œ Œ ˙ Œ œœœœ œ
˙. œ œ ˙. ˙.
90

Dolç. 1 & 4 œ #œ œ #œ
b
& b 43 # œ œ œ œ #u˙ . ! # ˙˙ .. ˙˙ .. # ˙˙ .. ! # ˙˙ .. ˙˙ ..
3
Dolç. 2

b
& b 43 œ œ œ œ ! ! ! ! ! ! !
u̇.
Dolç. 3

? b 43 æ ! ! ! ! ! ! !
90

Timb. œ œœœ u̇.


÷ 3 œ œ œ œ œ
U˙ . ˙. ˙. >œ œ œ œ œ œ ˙ Œ ˙. ˙.
4 !
j

æ p æ æ æ p æ æ
Tab.

÷ 3 œ œœœ U̇ .
Bº. 4 ! ! ! ! ! ! !

b ˙ Œ œ œ ˙. .. Œ
&b ˙ œ œ #œ œ ˙ œ ˙ œ œ #˙.
99

Dolç. 1 . œ œ ˙. œ œ ˙.
b .. ! ˙ .
Dolç. 2 & b # ˙˙ .. ! ˙˙ .. ˙˙ .. œ œ # ˙˙ œœ
Ó ˙˙ .. ˙˙ œ œ # ˙˙ .. ˙.
b .. !
Dolç. 3 &b ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
?b ! ! ! ! ! ! ! ! ! .. ! !
99

Timb.

÷ >œ œ œ œ œ œ ˙ Œ ˙. ˙ œ œ œ œ ˙ œ Œ Œ ˙. ˙ œ œ ˙. .. ! ˙.
æ æ æ æ æ æ æ æ
Tab.

÷ .. — Ó
Triangle

Bº. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

-Fantasia Ibèrica 5 -
b .. 2˙ œ œ ˙. ˙.
& b ˙ œ œ œ œ #˙ ˙ œ œ #˙.
110

œ œ œ ˙.
1
Dolç. 1

b .. 2˙ œ œœ ˙ .
& b ˙˙ .. œ œ # ˙˙ œœ Œ Œ ˙˙ .. ˙˙ .. # ˙˙ .. ˙ #œ #˙. ˙˙ ..
1
Dolç. 2

b .. 2 !
&b ! ! ! ! ! ! ! !
1
Dolç. 3

?b ! ! ! ! ! ! .. !
110

˙æ. ˙æ.
1 2
Timb.

÷ ˙ œœ œœ ˙ œ Œ Œ ˙.
1
˙ œ œ ˙. .. 2˙ œ œ ˙. ˙.
æ æ æ æ æ æ æ æ
Tab.

÷ — Ó — Ó ! — Ó 1
— Ó — Ó .. — Ó
2
— Ó !
Bº.

b
& b .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ # œ ˙ .
# ˙œ œ. œ œ œ œ œ œ#œ .
119
1

m
Dolç. 1

bb . ..
& . #œ œ œ #˙ œ ˙. œ œ œ ˙. œ œ œ #œ ˙ ˙.
1 3
3 3
Dolç. 2

b
& b .. œ œ œ ˙ œ ˙ . œ œ œ ˙. œœ œ œ ˙
..
1
Dolç. 3
˙.
? b .. ! ! ! ! ! ! ..
119

˙æ. ˙æ.
1
Timb.

÷ .. >˙ >œ >˙ . >˙ >œ >˙ . >˙ >œ >˙ . 1


>œ >˙ >˙ . ..
fæ æ æ æ æ æ æ æ
Tab.

Bº.
÷ .. œ Œ œ œ Ó œ Œ œ œ Ó œ Œ œ œÓ
1
œ Œ œ œ Œ œ ..

bb œ œ 38
rit.

˙ œ œ œ œ #˙ ˙
127

& #˙. œ œ œ ˙. œ œ œ ˙.
2

Dolç. 1

b
& b #˙. œ Œ Œ ˙˙ .. ˙˙ .. œ œ # ˙˙ œœ Œ Œ ˙˙ .. ˙˙ œ œ 38
2

Dolç. 2

fins fi
b2 38
D.C.
& b ΠΠ! ! ! ! ! !
Dolç. 3
˙. œ
?b ! ! ! ! ! ! ! ! 38
127
2

Timb. i
÷
2
>˙ . œ Œ Œ ˙. ˙ œœ œœ ˙ œ Œ Œ ˙. ˙. 38 CODA
æ æ æ æ æ æ
Tab.

÷ œ Œ œ œ Ó — Ó — Ó — Ó — Ó — Ó 3
! 8
2 Triangle
Bº.

-Fantasia Ibèrica 6 -
CODA
b 3 œ œœ œ j j œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ . œ.
&b 8 ! œ. œ œ œ. ‰ # œ ‰ ‰ œJ J ‰‰
135

Dolç. 1 J J J
b 3 j j j j j j j ‰ ‰ # œj j
& 8 # œ. œœ œ. ‰ œ
b # œ. œ œ œ. ‰ œ # œ. ‰ ‰ # œ. ‰ ‰ # œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰
3

Dolç. 2
.
b j
& b 38 œj œœ œj ‰ œ j j‰ œ
œ. œ œ œ. œ.
j‰ ‰ j‰ ‰
œ. œ.
j‰ ‰ ‰‰ j
œ. œ. ‰ ‰
. .
Dolç. 3

? b 38 j Œ ‰ œ j j j j >
œ. Œ ‰ œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ ‰ ‰ œj œ Œ
135

œ. J
>
Timb.

÷ 38 œj œ œœ œ ‰ œ œ œ œœœ ‰ œ >œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œj >œ >œ >œ >œ œj >œ ‰ œj >œ œ > œ ‰ ‰
Solo
j j
Tab.
J J æ J J æ æJ æJ J J J J J
÷ 38 œ ‰ ! œ ‰ ! œ ‰ œ ‰ œ ‰ ‰ ‰ >œ >œ ‰ ‰
Bº.
J J

-Fantasia Ibèrica 7 -
2. Fantasia Mediterrània
# 4 q»ª§∑
Antonio de la Asunción

∑ ∑ ∑ œ . œ œ œ œ . œ œ œ œj ˙ .
3

Dolçaina 1 & 4
#
& 44 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3
Dolçaina 2

# 4
Dolçaina 3 & 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? # # 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
ƒ P
Timbals

Bombo i Plats ÷ 44 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

÷ 44
Caixa ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Percussió 1 ÷ 44 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Percussió 2 ÷ 44 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# œ. œ œ œ œ. œ
& œ. œ œ œ œ. œ œ œ w
3

œ œ œJ ˙ .
7 3 3

Dolç. 1 œ. œ œ œ œ œ œ œ œ w
#
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3 3
3
Dolç. 2

#
Dolç. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ## œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œœœœœœ œ œ œœ œ œ œœ œ œœ
7

Timb.

÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
7

Bº. i Pl.

÷
7

Caixa ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
7

Perc. 1

÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
7

Perc. 2
# œ .œ œ œ . œ .œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ œj˙ . œ .œ œ œ œ .œ œ œ w
3

œ ˙.
13 3

Dolç. 1 & œ J
# œ œ œœœœœ œ œœœœœœœœœœœ
& ˙. œ œœœœœœœœœœœœœœ ˙ . œ œ œ
œœ œ œ œœ ˙. œœœœœ
3

œ
3

œ œ
3 3
Dolç. 2

#
Dolç. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ## œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ
13

Timb.

÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
13

œŒ œŒ œ œ œ ‰œ œ Œ œ Œ œ œ œ ‰œ œ Œ œ Œ œ œ œ ‰œ
J J J
Bº. i Pl.

÷
13

Caixa ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
13

Perc. 1

÷ ∑ Ó ‰ œJ œ ∑ Ó ‰ œJ œ ∑ Ó ‰ œJ œ
13 Cròtals o Triangle

Perc. 2

# œ œ œœœœ œ
œœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœ œ œœ œ œœœœœœœ œœœœœœœ œœœœ
19 3 3 3

Dolç. 1 & œ .œ œ œ œ œ œ œ œ w œ œ
# j j j j j œj˙ œjœ œjœjœ œj j
Dolç. 2 & ˙. œ w œœ œœœœ œœ œ œ œj ˙
#
Dolç. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ## œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ Œ Ó ∑ ∑ ∑
19

Timb.

÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
19

œ Œ œ Œ œœ œ ‰ œ œ Œ Ó
J
Bº. i Pl.

÷ œœ œœ œ œœ œœ œœœ œœ œ œœ œ œœ
19

∑ ∑ Jæ Jæ æ Jæ Jæ æ Jæ Jæ æ Jæ Jææ
Sense bordons
Caixa

÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
19

Pandereta œ œ œœ œ œœ œœ œœœ œœ œ œ œ œ œœ
J æ Jæ æ Jæ Jæ æ Jæ Jæ æ Jæ Jææ
Perc. 1

œ œ
÷ ∑ Ó ‰J ∑ ∑ ∑ ∑
19

Perc. 2

-Fantasia Mediterrània 2 -
# j j
∑ ∑ ∑
25

Dolç. 1 & w œœœœœ œœœ œ œ œ œ ˙


#
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Dolç. 2
w
#
Dolç. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? # # œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
25

Timb.

F ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
÷
25

œ Œ œ Œ œœœ ‰ œ œ Œ œ Œ œ œ œ ‰ œ œ Œ œ Œ œ œ œ ‰ œ
J J 2 J
Bº. i Pl.

÷ œœ œ œœŒ œœ œ œœŒ œœ œ œœœ œœ œœ œ œ œœ œ œœœ


25

∑ ∑ «
Amb bordons j
Caixa

÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
25

Perc. 1

÷ ∑ Ó ‰ œJ œ ∑ Ó ‰ œj œ ∑ Ó ‰ œj œ
25
Vibraslap
Perc. 2

31
# j œ œj œ œ œ j œ œj œ œœ j œœj œ œœ
Dolç. 1 & œ
œ œœ œ œ œ˙ œ
œ œœœ œ œ ˙ œ
œ œœœ œ œ˙
#
Dolç. 2 & ∑ ∑ œ . œjœ . œj œœœœœœœ ˙ œ . œjœ .œj œœœœœœœ˙
#
Dolç. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
31

Timb.

÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
31

œ Œ œ Œ œ œ œ ‰œ œ Œ œ Œ œ œ œ ‰ œ œ Œ œŒ œ œ œ ‰œ
2 J J 2 J
Bº. i Pl.

÷ œœ œ œ œ Œ œ œ œ œ Œ œœ œ œœ œ œœœ œ œœ œœœœ œœ
31

« «
j

2
Caixa

÷ ∑ ∑
∑Pandereta Œ >œ œœ Œœ>œœ ‰ œ œ >œ >œœœ ∑
31

«

Perc. 1

÷ ∑ Ó ‰ œjœ ∑ Ó ‰ œjœ ∑ Ó ‰ œjœ


31

Perc. 2

-Fantasia Mediterrània 3 -
# j j j j j j
œœœœœ œ œ œ œ œœœ ˙
37

Dolç. 1 & œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œœœœœ œ œ œ œ œ œœ œ # œ


# œ . j œ . j œœœ œ œ ˙
& œ œ œœ œ . œjœ . œj œœœœœœœ œ # œ # œ . œ œ . œ # œ œœœœœ œ ˙
Dolç. 2
J J
# œ . œœ œ . œœ œ œ œ ˙ œ . œœ œ . œœ œœœ œ #œ œ . œ œœ . œ œ œ œ œ ˙
Dolç. 3 &
? # # œ œ œœœ œ œ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œœœ œ œœœ œ œ œ œœ œ œœœœ
37

Timb.
æ
∑ ∑ ∑ Ó Œ ¿ fŒ ¿ Œ ¿ ¿ Œ ¿ Œ ¿ ¿
÷
37

œ Œ œ Œ œ œ œ ‰ œ œ Œ œŒ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ
2 J
Bº. i Pl.

f
÷ œœ œ œœ Œœ œ œ œœ Œ œœœ œœ œ œœœ œœœœœœœœœ œœœ œœ œ œœœœ>œœœœ>œœ œœœ œœ œjœœœœ>œœœ >œ
37

«
j j

æ
Caixa

Plat Suspés f > > > > > >


¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿ ¿¿¿ > >
÷ ∑ ∑ ∑ ∑
37

> > > > > >


Œ œ œœ Œœœœ ‰ œ œ œ œ œœ Œ œ œœ Œ œ œœ ‰ œ œ œ œœœ > > ∑ ∑
Jæ Jæ
Perc. 1

÷ ∑ Ó ‰ œœj ∑ Ó ‰ œjœ ∑ Ó ‰ œœj


37

Perc. 2

# j j j œœœ ‰œœœœœœœ
œœœœœ œ œ œ œ œœœ œ œ n œ œœœœœjœ œ ‰
43

Dolç. 1 & œ œ œ œœ# ˙ œœœ œœœœœœœ


# œ œ j j
Dolç. 2 & # œ . œJ œ . œJ # œ œœœœ œ œn œ œ . œ œ . œ œœœœœœœ ˙ œœœ ‰œœœœœœœ œœœ ‰œœœœœœœ
# œ . œ œœ . œ œ œ œ œ œ œ n œ œ . œ œ œ . œ œ œ œ œ #˙ ‰ œ
Dolç. 3 & œœœ œœœœ œœ œœœ ‰œœœœœœœ
? # # œ œ œœ œ œ œœœ œ œ œœ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙æ œœœ‰ œœœœœœœ œœœ ‰ œœœœœœœ
43

j j
Timb.

Œ ¿ Œ ¿ ¿ Œ ¿ Œ ¿ ¿ ∑ Ó · ‰ ¿ Œ ‰¿‰ ¿ ‰ ¿ Œ ‰¿‰ ¿
÷
43

œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ‰ Œ œ œ œ ‰ Œ œ œ
J J
Bº. i Pl.

> > > > > > > >


÷ œœ œ œ œ œ œœœœœœœ œ œœœ œœ œ œ œœœœœœœ œ œœœ œ œ œ œœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ˙ œœœ ‰œœœœœœœ œœœ ‰œœœœœœœ
43
j j j j

æ ææ æ æ
Caixa

>¿¿¿¿¿ ¿¿¿> >¿ >¿¿¿ >¿¿¿¿¿ ¿¿¿> >¿ >¿¿¿ ∑ ∑


÷ ∑ ∑
43

∑ ∑ Œ œ œœ Œ œœœ œ œœ œ œ >˙
> > >
æ
Perc. 1

÷ ∑ Ó Œ œ ∑ Ó ∑ ∑
43

Perc. 2
˙

-Fantasia Mediterrània 4 -
# ˙ #˙ .. œœœœ œJ œ . œ œ ˙ ˙ œœœœœ œ . œ œ ˙ œ œœœ
49

Dolç. 1 & #œ œ œ œ œ œ œ œ J
# œœœœ .. œ œ œ œ œœœ œ
Dolç. 2 & œ œ œ œ ˙. œœœœ ˙ . œ œ œ œ
œ œœ œ œ ˙ . œ
# .. œ œ œ . œ ˙
& #œ œ œ œ œ œ œ œ #w ˙ œ œœ . œ œ ˙ ˙
Dolç. 3
J œ J
? # # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙ œœ œœ œ .. œœœœœœœœœ œœœ œœœœœœœœœ œœœ œœœœœœœœœ œœœ œœœœœœœœœ œœœ
49

æ > > > >


ß ƒ ¿ Œ ¿ ‰ ¿j ¿ Œ ¿ ‰ ¿j ¿ Œ ¿ ‰ ¿j ¿ Œ ¿ ‰ ¿j
Timb.

÷ ..
49

Bº. i Pl.
œ œœ œœœ œœ ˙ ˙ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œœœ
ƒ
÷ œjœ œjœ œjœ œjœ œjœ œjœ œjœ œjœ wæ .. œj œ œœœœœœœœœœ œj œ œœœœœœœœ œj œ œœœœœœœœœœ œj œ œœœœœœœœ
49

ß æ æ
Caixa

w ƒ
÷ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑
49

æ molles)

Perc. 1 Plat Suspés (Baquetes

÷ ∑ ∑ .. w ∑ w ∑
49
Gong
Perc. 2

# œœœœœœ . œ œ ˙ œ œ# œ œ ˙ . . œœœœ˙ # œœœœ


w
œ . œœœ ‰œœœœœœœ
55

& J œ
1 2

Dolç. 1

# œ .. œ
& ˙. œ œ
œ œ œœ œ œ ˙ œœœœœ w ˙. œœœœ œœœ ‰œœœœ œœ
1 2

Dolç. 2

# œ œœ . .
& J œœ ˙ œ œ# œ œ ˙ . ˙. #œ . ˙ . # œœœœ œœœ ‰œœœœœœœ
1 2

Dolç. 3
˙
? # # œœœœ œœœœœ œœœ œœœœ œœœœœ œœœ >œ œ œ œ ˙æ. >œ œ œ œ æ œœœ . >œ œœœ æ
. ˙ œ œœœ ‰ œœœœœœœ
55

˙
1 2

> >
Œ ¿ ‰ ¿j ¿ Œ ¿ ‰ ¿j ‰ ¿ . ‰ ¿ . 1‰ ¿ . Ó . j
Timb.

¿ ‰ ¿. Ó ‰ ¿ Œ ‰¿‰ ¿
÷ ŒŒ‰ œ .
55 2

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œœ . œ œ œ ŒŒœ œ ‰ Œ œ œ
J J1 J J
Bº. i Pl.

÷ œ œ œœœœœœœœœœ œ œ œœœœœœœœœœ ˙ > > >>>> >


œœœœœ ˙ >
œœ .. >˙ œ >œ œœœ ‰œœœœœœœ
55 2
j j

æ æ æ æ æ æ
Caixa

÷ ∑ ∑ ∑ ∑ .. ∑ ∑
55 1 2

Perc. 1

w ..
÷ ∑ ∑ ∑ ∑ w
55
1 2

Perc. 2

-Fantasia Mediterrània 5 -
# œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œ œ œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œœ w ##

61

Dolç. 1 &
# œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ. j j ##
& œ œ œ. œ œJ œ
œ œ œ œ w ∑
Dolç. 2
J J J
# ##
& œœœ ‰œœœœœœœ jœ . j œj œ œj œj œ œj w ∑
Dolç. 3
œ. œ œ
? # # œ œœ ‰ œœ œœ œ œ œ œœœœ œœœ œœœœ œœœ œœœœ œœœœœœœœ œœœœ w ∑ ###
61

j æ
Timb.

‰ ¿ Œ ‰¿‰ ¿ ‰ ¿. ‰ ¿. ‰ ¿. ‰ ¿. ·
÷ ∑
61

œ ‰ Œ œ œ œ Œ œ Œ œ. œ œ. œ ˙ Ó
J J J
Bº. i Pl.

÷ œœœ ‰œœœœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœ œœœ œœœ œœ wæ


61

Caixa ∑
w
÷ ∑ ∑ ∑ ∑
61

Perc. 1 æ ∑
÷ w ˙ ˙ ˙ ˙ w ~ ~~ ~~
61

~ ~
Cortina

w~ ~ ~
do
san
Perc. 2 Glis

## ˙ . œ bœ ˙. bœ œ ˙. œ bœ w ˙. œ œ ˙. œ bœ ˙. bœ œ
66

Dolç. 1 &
#
Dolç. 2 & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
##
Dolç. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
66

Timb.

÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
66

Bº. i Pl.

÷
66

Caixa ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
66

Perc. 1

÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
66

Perc. 2

-Fantasia Mediterrània 6 -
# ˙.
& # w œ bœ ˙. bœ œ ˙. œb œ w ˙.
73

Dolç. 1 œ œ
#
Dolç. 2 & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
## Ó 3 b œ b œ
3
Ÿ~
bœ bœ
Dolç. 3 & œb œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ b œ œ œ œœ b œœ œ œ œ œ œ œ œœœ b œ œ œ b œ œ œ ˙ œ œ œ œ b œ œ œ œœ
? ### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
73

Timb.

÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
73

Bº. i Pl.
˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ
P
÷
73

Caixa ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Darbuka o Djembé .
˙ œ œœ œœœœ œ .œœ ≈œj œœœ œ .œœ œœœœ œ .œœ œœœœ œ .œœ œœœœ
÷
73

Perc. 1 Ó æ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
73 3

Perc. 2

##
˙. œ bœ ˙. ∑ ∑ ∑
79

Dolç. 1 & œ bœ w
#
Dolç. 2 & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
##
Dolç. 3 & b œ œ œ œ b œœ œ œ œ b œ œ œ œ œœ œ œ œ w ∑ ∑ ∑
? ### ∑ ∑ œ .œ œœœ œœœœ œ œ .œœœœ œœœœœ œ œ . œœœœ œœœœ œ œ . œ œœœ œ Œ
79

Timb.

∑ ∑ P ∑ ∑ ∑ ∑
÷
79

Bº. i Pl.
˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œŒ
P
÷ œœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœ œœ œœ œœœŒ
79

Caixa ∑ ∑
œ .œœ œj œœœ œ .œœ œœœœ P œ . œœ œœœœœ œ . œœ œœœœœœ œ . œœ œœœœœ œ . œœ œ Œ
÷ ≈
79

Perc. 1
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
79

Perc. 2

-Fantasia Mediterrània 7 -
# .
& # ˙ œb œ ˙. bœ œ ˙. œb œ w ˙. œ œ ˙. œbœ
85

Dolç. 1

#
Dolç. 2 & # œ œ b œœ œ œœ œ b œ œ œ œœb œ œ œœ b œ œ œ b œœœ œœœb œ œ œ b œ œ œ ˙ œ œ œ œb œ œœœ œ b œ œ œ œ b œœ œ œ œ
## ˙ . bœ ˙. bœ ˙. bœ ˙. œ œb œ œ ˙ . œ œ b˙. œœ
Dolç. 3 &
? # # # œ . œ œœœ œ .œ œœœœ œ . œ œœœ œ . œ œœœœ œ . œ œœœ œ . œ œœœœ
85

œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ
ƒŒ ¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿
Timb.

÷
85

œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ
ƒ
Bº. i Pl.

÷ œœœœ œœœœœœœœ œœœœ œ œœœœœœœœ œœœœ œœœœœœœœ œœœœ œœœœœœœœ œ œœœœ œ œœœœœœœ œœœœ œ œœœœœœœœ
85

85 ƒ Bongós (amb Baquetes)


Caixa

œ .œœ œœœœœ œ .œœ œœœœœœ œ .œœ œœœœœ œ .œœ œœœœœœ œ .œœ œœœœœ œ .œœ œœœœœœ
÷
Perc. 1
ƒ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
÷ w ∑ w ∑ w ∑
85
Gong
Perc. 2

## ˙ . .. œ Œ Ó >œ >œ> Œ Ó
œ œ œ Œ Ó œ Œ Ó œ
91

Dolç. 1 & œbœ w . > >> .


#
& # b œ œ œœœœ œœ œ w .. œ Œ Ó
. œœœ Œ Ó œ. Œ Ó >
œœ œ Œ Ó
>>> >>
Dolç. 2

## ˙ . œ
œ w .. Œ Ó Œ Ó Œ Ó
& w œ œ œ œ œ œ bœœ Œ Ó
Solo . >> > . >
Solo 3 >
>
Dolç. 3

#
? # # œ .œ œœœ œœ. œœœœ .. œ œœœ
œœœ œœ œœœ œœœœ œœœœ œœœœ œ Œ Ó œ Œ Ó œœœœ œœœ œœœœœœœœœœœœ
3 3 3 3
91

Timb.

Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ . ∑ ∑ ∑ ∑
÷ .
91

Bº. i Pl.
œŒ œŒ œŒ œ Œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ
÷ œœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœœœ .. œj œ Œ Ó Soloœ œœœ œ .œœœœœœ œ Œ Ó œ Œ Ó
91

æ
Caixa

œ .
œœ œœœœœ œ .
œœ œœœœ . œ œ
j
œ œ
j
œ œœœœœœ œœœ 3 œ œ
j j
÷ œ œ œ œœœœ . Œ Ó Œ Ó Œ Ó
91 Solo

œ œœœ
Perc. 1 j

w ..
÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
91 3 3

Perc. 2

-Fantasia Mediterrània 8 -
# .
3 3

b >œ >œ>œ Œ œw œ b œ œ œ œ œ œ œ ..
3

& # bœ Œ Ó Ó bw
97 1

Dolç. 1

#
& # œ. Œ Ó œœœ Œ Ó œ œ œ bœ w ..
1

>>>
Dolç. 2

#
& # bœ Œ Ó b œœœ Œ Ó ..
1

. bw w
>>>
Dolç. 3

? ### œ Œ Ó œ Œ Ó œ . œ œœœ œœœ œ œ œ . œ œœ œ œœœœ œæ ..


97 1

Timb.

÷ ∑ ∑ ..∑ ∑
97 1

Bº. i Pl.
˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ
j> j> j> j>
÷ œ œ œœ œ œ œœœ œ œ œ œœœœœœœœœ œ œ Œ Ó œœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœ ..
97
Solo 1
j

æ Solo æ
Caixa

j> j> j> 1 . .


œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœœœœ œ œœ œœœœ .
÷ ∑ œæ .
97

Perc. 1
œœ œ œ œ œ œ
÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ..
97 1

Perc. 2

# # 2b ˙ œ b œ n # .. œœœœœJœ . œ œ ˙ ˙ œ œœ œœ œ . œ œ ˙ œ œœ œ
101

Dolç. 1 & J
## 2 # œ œ œ œ œœ œ œ
Dolç. 2 & ˙ . œ œ œ œ n .. ˙ . œ œ œ œœ œ œœ œ ˙ . œ
## 2 n # . œ œœ .
& bw . œ œœ . œ œ ˙
Dolç. 3
J œœ ˙ ˙ J ˙
? # # # 2 ˙ œ œ œœ œ n # # .. œ œœœ œœœœœ œœœ œ œœœ œœœœœ œœœ œ œœœ œœœœœ œœœ œ œœœ œœœœœ œœœ
101

101 ß2
æ > j > j > j > j
Timb.

∑ ƒ ¿ Œ ¿ ‰ ¿ ¿ Œ ¿ ‰ ¿ ¿ Œ ¿ ‰ ¿ ¿ Œ ¿ ‰ ¿
÷ ..
Bº. i Pl.
˙ œœ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœœ
ƒ
÷ wæ .. œj œ œœœœœœœœœœ œj œ œœœœœœœœ œj œ œœœœœœœœœœ œj œ œœœœœœœœ
101 2

Caixa
ß æ æ
ƒ
÷ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑
101 2

Perc. 1

÷ ∑ .. w ∑ w ∑
101
2 Gong
Perc. 2

-Fantasia Mediterrània 9 -
# œœœœœœ . œ œ ˙ œ œ# œœ ˙ . . œœœœ˙# œœœœ œœœ ‰œœœœœœ# œ
œ w .
106

& J œ
1 2

Dolç. 1

# œ .. œ
& ˙. œ œ
œ œ œœ œ œ ˙ œœœœœ w ˙. œœœœ œœœ ‰œœœœ œ œ
1 2

Dolç. 2

# œ œ œ. ..
& œ œ ˙ ˙ ˙ . # œœœœ œœœ ‰œœœœœœ œ
1 2

Dolç. 3
J œ ˙ ˙ œ #œ œ . . #œ
? # # œœœœ œœœœœ œœœ œœœœ œœœœœœœœ >œœ œ œ ˙æ. >œ œ œ œ æ œœœ . >œ œœœ æ
. ˙ œ œœœ ‰ œœœœ œœ œ
106

˙
1 2

> >
Œ ¿ ‰ ¿j ¿ Œ ¿ ‰ ¿j ‰ ¿ . ‰ ¿ . 1‰ ¿ . Ó . j
Timb.

¿ ‰ ¿. Ó ‰ ¿ Œ ‰ ¿‰ ¿
÷ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ . œœ . œ œ Œ Œ ‰ œ .
106 2

œ ŒŒœ œ ‰ Œ œ œ
J J1 J J
Bº. i Pl.

÷ œ œ œœœœœœœœœœ œ œ œœœœœœœœœœ ˙ > >œ œœœœ> ˙> œœ> .. >˙ œœ> œœœ ‰œœœœœœ œ
106
2
j j

æ æ æ æ æ æ
Caixa

÷ ∑ ∑ ∑ ∑ .. ∑ ∑
106 1 2

Perc. 1

÷ w ∑ ∑ ∑ .. ∑ w
106 1 2

Perc. 2

# œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ # œ œœœœœœœ œœœœœœœ œœ œœœœœœœœœœ œœœ œ n ˙ . >>>


Œ œœœ Œ Ó
112

Dolç. 1 &
# j j >>>
& œœœ ‰œœœœœœ œ œ. œ œ. œ œJ œ
œœ œ œ ˙. Œ œœ œœ œœ Œ Ó
Dolç. 2
JJ J
#
& œœœ ‰œœœœœœ œ j j j jj j n ˙ . Œ œœ œœ œœ Œ Ó
œ. œ œ. œ œ œ œœ œ œ >>>
Dolç. 3

? # # œ œ œ ‰ œœ œœ œ œ œ œœœœ œœœ œœœœ œœœ œœœœœœœ œ œœœœ œœœœ ˙ . .


œ
æ œ œ >œ >œ >œ Œ Ó
112

j j
Timb.

‰ ¿ Œ ‰¿‰ ¿ ‰ ¿. ‰ ¿. ‰ ¿. ‰ ¿. ¿. Ï Œ ‰ ¿. Œ Ó
÷
112

œ ‰ Œ œ œ œ Œ œ Œ œ. œ œ. œ ˙ . œ >œ ‰ Œ Ó
J J J Ï J
Bº. i Pl.

÷ œœœ ‰œœœœœœ œ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœ œœœ œœœ œœ ˙ . œ œ œ œ >œ >œ >œ Œ Ó
112

æ
Caixa

∑ Ï ∑
÷ ∑ ∑ ∑ Pandereta ˙ .
112

Perc. 1
. œ >œ >œ >œ Œ Ó
æ
÷ w ˙ ˙ ˙ ˙ ˙. Ï Œ ∑
112

Perc. 2

-Fantasia Mediterrània 10 -
3. Fantasia Llatina
q»¡§º Antonio de la Asunción
# 4 j j j
Dolçaina 1 & 4 œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j j
œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœ œ
# 4 j j
Dolçaina 2 & 4 ! ! œ œ œ œ œJ œœœœœ œ
œ œœ œœJ
œœœœœ œ œ
œ
# 4
& 4 w w w œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ #œ
Dolçaina 3 w J
÷ 44 ! ! wæ wæ wæ wæ
Congues

4 wæ wæ
Bongós/
Campana
÷ 4 ! ! ! !
(Esquella de mà)

÷ 4
Claves 4 ! ! ! ! ! !
Maraques
÷ 44 wæ wæ wæ wæ wæ wæ
Güiro
44 |¿ |¿ |¿
Plat Crash (amb baqueta de fusta)

Plats
÷ ! ! !

#
Œ Œ Ó œ # œ œ. Œ Ó .. ! ! ! ! ..
7

Dolç. 1 & œ œ œ œ
# j j j j
& œ œŒ œ œŒ Œ ˙ œ œ. Œ Ó .. ‰ œœ Œ ‰ œœ Œ ‰ œ Œ ‰ œœ œœ ‰ œœjŒ ‰ œœjŒ ‰ œj Œ ‰ œœ œœ ..
Dolç. 2 œ J œ
# œ œ œ œ .. œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
& Œ Œ
œ œ.
Œ Ó
˙. œœ œ . œœ œ n œ# œ œ ‰ œ ‰ œ ‰œ‰ œ . ..
L
Dolç. 3

œ. œ. œ. œ. œ .. ! ! œ ! ! ! œ œ ..
÷ Œ Œ Ó Œ œ Œ Ó
7 TP SPTP

‘ ‘ ‘
L L
Cong.

j . j . j . j .
E E D E E E DD

œ œ œ œ œ œœ œ œ
÷ Œ Œ Ó Œ œ Œ Ó .. œ ! ! ! œ ! œ ..
S P PTSP T

Bong./ œ ‘ ‘ ‘
Camp.

.. Œ œ œ Œ œ ‰ œ Œ œ Œ œ œ Œ œ ‰œŒ œ ..
DE D E D E D E
÷
7

Clv. ! ! ! J J
Mar.
÷ ¿. ¿. Œ ¿. ¿. Œ Ó Œ ¿ ¿ Œ Ó > > > > > > > >
.. ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿¿ ..

¿. ¿. ¿. ¿. ¿. ¿.
Gro.
¿
÷ Œ Œ Ó Œ Ó | .. ! ! ! ! ..
7

Plts.
# . ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ . ‰ 1œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ . . 2œ œ œ œœ Œ œ œ œ œ œ.
œ œ‰œ ‰ œ œ
14

& . .
J
Dolç. 1

# . ‰ œj Œ ‰ œj j
‰ œœ Œ ‰ œœ œœ ‰ œœjŒ ‰ œœjŒ
j 2
‰ œjŒ ‰ œœ œœ .. ‰ œœj Œ ‰ œœj Œ œ œ ‰ œ ‰ œj œ.
& . œ œ
1

Dolç. 2
J œ
# j
& .. œ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ . œ œ œ n œ# œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ . .. œ œ œ n œ # œ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ œ.
1 2

L L
Dolç. 3

÷
14

. ! ! œ!!! œœ
T P S P T P
. ! ! œ ! !! œœ œ œ ‰ œ ‰ j œ
2T P S P T P

. ‘ ‘ ‘ .
1

œ
L L L L
Cong.
E E D E E E DD E E D E E E DD

÷ .. œ ! ! ! œ ! œ .. œ ! ! ! œ ! œ œ œ ‰ œ ‰ j œ
S P P T S P T 2S P P T S P T

‘ ‘ ‘
1

Bong./ œ œ œ
Camp.

.. Œ œ œ Œ œ ‰ œ Œ œ Œ œ œ Œ œ ‰ œ Œ œ .. Œ œ œ Œ œ ‰ œ Œ œ
DE D E D E D E DE D E D E D E
÷
14 1 2

Clv. J J J
> > > > 1> > > > 2> >
Mar.
÷ .. ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ .. ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿J ¿
Gro.

÷ .. |¿ ! ! ! .. ! |¿ Ó |¿
14 1 2

Plts.

# œ œ ˙ œ. œ. œ. œ œ œ
& .. Ó œ œ œ Ó œ œ œ œ .. œ œ J
20

J
1 2

Dolç. 1 J J J
# .Œ j j .. œj œ
& . ˙ œ œ œ œ ˙ Œ ˙ œ œ œ œ. œ. œ. œ œ œ
1 2

Dolç. 2 J J
# j j j
& .. ˙ . j œ. .. j
œ œ œ. œ œ œ
1 2

œ œ œ œ ˙ ˙. œ œ œ œ.
L L
Dolç. 3

. !T !P œS !P !T !P œ œ .. ! ! œ ! ! ! œ œ
÷
20 2T P S P T P

. ‘ ‘ ‘
1

L L L L
Cong.
E E D E E E D D E E D E E E D D

÷ .. œ ! ! ! œ ! œ .. œ ! ! ! œ ! œ
S P P T S P T 2S P P T S P T

‘ ‘ ‘
1

Bong./ œ œ
Camp.

.. Œ œ œ ‰ œ Œ œ Œ œ œ Œ œ ‰ œ Œ œ .. œ ‰ œ Œ œ
DE D E D E D E D E

÷ Œ œ
20 1
D E D E D E
2

Clv. J J J
> > > > > > 1> > 2> >
Mar.
÷ .. ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ .. ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Gro.

÷ .. ! ! ! ! .. !
20 1 2

Plts.

-Fantasia Llatina 2 -
# . ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ . ‰ 1œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ . . 2. œ œ œ œ œ ‰‰ œ œ ‰ œ ‰ œ œ.
25

& . . . œœ œ œ œ
J
Dolç. 1

# j j j j
& .. ‰ œœ Œ ‰ œœ ‰ œœ Œ ‰ œœ œœ ‰ œœjŒ ‰ œœjŒ ‰ œjŒ ‰ œœ œœ .. .. ‰ œœj Œ ‰ œœj Œ œ œ ‰ œ ‰ œj œ.
1 2

Dolç. 2
J œ
# . j
& . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œn œ# œ œ œ œ œ œ . . .. œ œ œ n œ # œ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ œ.
‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ .
1 2

L L
Dolç. 3

. ! ! œ ! ! ! œ œ . !! œ ! !! Œ œ œ ‰œ ‰ j œ
÷ . ..
25 T P S P T P 2 TP S P TP

. ‘ ‘ ‘
1

œ
L L L L
Cong.
E E D E E E DD EE D E EE

÷ .. œ ! ! ! œ ! œ .. .. œ ! ! ! œ ! Œ œ œ ‰ œ ‰ j œ
S P P T S P T 2 S P P T SP

‘ ‘ ‘
1

Bong./ œ œ
Camp.

.. Œ œ œ Œ œ ‰ œ Œ œ Œ œ œ Œ œ ‰ œ Œ œ .. .. Œ œ œ Œ œ ‰ œ Œ
DE D E D E D E
÷ œ
25 1 2
DE D E D E

Clv. J J J
> > > > 1> > > > 2 > > >
Mar.
÷ .. ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ .. .. ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ ¿ ¿ ‰ ¿ Œ ¿
Gro.

÷ .. |¿ ! ! ! .. .. ! |¿ Ó |¿
25 1 2

Plts.

# œ œ œ œ . œ. ˙ œœ
‰ œ œJ . œ ‰ œ œJ œ œ œ œJ œ œ œ ‰ œ œJ œ œ œ . ˙ œ ‰œ œ œ œ
31

Dolç. 1 & J J J J
# ‰ jœ œ j j j j
Dolç. 2 & . œ. ˙
œœ œ œ .
œ
J
‰œ œ œ #œ œ. ˙
J œ ‰ œ œ œ œœ œ œ . ˙ œ ‰œ œ œ œ
# ! .. œ j œ j j j
& œœ œ ˙ ˙ œ œjœ n œ # œ ˙ ˙ œ œjœ n œ # œ ˙ ˙
L L
Dolç. 3

2 2
÷ ! .. ! ! œ ! ! ! œ œ !T !P œS !P œ œ
31 TP S P TP

Cong. œœ « «
E E D E E E DD

÷ ! .. ¿ ¿¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿¿
E E D D D ED D

Bong./ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
Camp.

÷ .. Œ œ œ Œ œ ‰œŒ œ Œ œ œ Œ œ ‰œ Œ œ Œ œ œ Œ œ ‰œ Œ œ
31

Clv. ! J J J
÷ ! .. æ
¿ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿.¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿.¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿.¿. ¿æ ¿. ¿.
Mar.

Gro.

÷ ! .. |¿ ! ! ! ! !
31

Plts. ¿ ¿ ¿¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿¿ ¿ ¿¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿¿


Plat Ride (o tocat en la campana amb baqueta de caixa)

-Fantasia Llatina 3 -
q»•º Ritme de Bolero

# 1œ . ˙ œ ‰ œ œ œ œ œ œ .. œ . œ ˙ œ œ œ œ."
J J œ ˙ œœ œ ˙ œ œ œ ˙ œ# œ
38

&
2

Dolç. 1 J J J œ
# 1œ . j ‰ j œ œ .. 2œ . j œ œ œj œ. Œ ‰ œ œ œ œ Œ ‰ œ œ œ œ Œ ‰ œ œ œ œ œ# œ
Dolç. 2 & ˙ œ œ œ œœ œ ˙ J
# j .. œ j œj œ œj œ œj œ Œ ‰
& œ œj œ œ œ ! Œ ‰ Œ ‰œ œœ œ œ œ
1 2

œœ . œ œœ œ œ œœ œ
L
Dolç. 3

2
÷ .. ! ! œ ! ! ! œ œ œJ œ j œ Œ Ó ‰ œ Ó ‰ œ Ó ‰ œ
38 2T P S P T P

«
1

œ œ œ œ œ œ œ
LL
Cong.
E ED E E E DD

÷ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿. 2 ¿ ¿ ¿ j j Œ Sœ œS !P!P !T !P!P !P
. ‹ ‘ ‘
1

Bong./ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹‹ ‹ œ
Camp.

÷ Œ œ œ Œ œ ‰ œ Œ œ .. Œ œ œ Œ œ ‰œ œ Œ œ ‰ œ Œ œ œ ‰ œ Œ œ œ ‰ œ Œ œ
38 1 2
D DED E D DDD

Clv. J J J J J
. ¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿
÷ ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿.¿. ¿æ ¿. ¿. . æ¿ ¿ ¿ ¿æ ¿¿ !
1 2
Mar.

Gro. .. ..
÷ ! ! . |¿ Œ |¿ Œ ! ! !
38

¿ ¿ ¿¿¿ ¿ ¿¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ .
1 2

Plts. ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿

# œ ˙
˙. œœ œ ˙ œœ œ ˙ œœ ˙. œ ˙ œœ œ ˙ œœ
45

Dolç. 1 & œ œ
# j
Dolç. 2 & œœ œ ˙ ‰ ‰ œ œœ œ Œ ‰ œ œœ œ Œ ‰ œ œœ œ œœ ˙. Œ ‰ œ œœ œ Œ ‰œ œœ œ Œ

# œœ œ ˙ ‰ ‰œ œœ œ Œ ‰ œ Œ ‰ œ Œ ‰ œ Œ ‰ œ Œ
Dolç. 3 & J œ œ œ œ œ œ œœ ˙. œ œœ œ œœ
œ œ œ œ œ œ œ
÷ Ó ‰œ œ Ó ‰œ œ Ó ‰œ œ Ó ‰œ œ Ó ‰œ œ Ó ‰œ œ Ó ‰œ œ
45

Lœ Lœ ! ! ! ! ! Lœ Lœ ! ! ! ! !
Cong.

!P !P
÷
S S P P T PP S S P P T PP

Bong./ ‘ œ ‘ ‘ ‘ œ ‘
Camp.

÷ œ ‰ œŒ œ œ ‰œ Œ œ œ ‰œ Œ œ œ ‰œ Œ œ œ ‰ œŒ œ œ ‰œ Œ œ œ ‰œ Œ œ
45 D DED E DDDD D DE D E DDDD

Clv. J J J J J J J
Mar.
÷ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Gro.

÷ ! ! ! ! ! ! !
45

Plts.

-Fantasia Llatina 4 -
# œ œ ˙.
& œ ˙ .. œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ 1œ
˙ œœ ˙. . œ ˙
52

œ . œ œ
2

Dolç. 1 œ
# œ œ ˙.
& ‰ œ œœ œ .
œ . ˙. œ œ ˙. œ œ ˙. œœ ˙. .
œ . ˙. œ œ
1 2

Dolç. 2

# . .
& ‰ œ œ œ œ œ œ ˙. œ . ˙. œ . ˙.
1 2

Dolç. 3 œ œ ˙. œ œ ˙. œ œ ˙. œ œ
÷ Ó ‰ œ Ó ‰ œ .. Ó ‰ œ Ó ‰ œ Ó ‰ œ Ó ‰ œ .. Ó Œ œ
52 1 2

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
LL LL
Cong.

.. œ œ ! ! ! ! ! ! œ œj œ3 œj œ ˙ .. œ œ ! ! ! ! ! œ œ œ œ
j 2S S P P T PP j j
÷
S S PP T P P P
œ
‘ ‘ ‘ ‘ æ
1

Bong./ œ
Camp.

÷ œ ‰ œ Œ œ œ ‰ œŒ œ .. œ ‰ œ Œ œ œ ‰ œŒ œ œ ‰ œŒ œ œ ‰ œ Œ œ .. œ ‰ œŒ œ œ
52 D DED E D DD D 1
D DED E DD
2

Clv. J J J J J J J
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ .. ¿ ¿¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ . 2¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿
÷ .
1
Mar.

Gro.

÷ ! ! .. ! ! ! ! .. !
52 1 2

Plts.

q»¡™º Ritme de Cha-cha-cha

# œ
œ. Œ Œ œ œ œ Œ Œ œ œ œ Œ Œ œ œ ˙ œ œ œjœ . œ œ œ Œ Œ œ œ œ œ Œ Œ œ œ ˙ ˙
59

Dolç. 1 & #˙
# j œ. œ. œ Œ Œ œ œ œ Œ ˙
Dolç. 2 & œ. Œ Ó Œ œ œ œ Œ Œ œ œœ Œ ˙
.. .. #˙ œœ œ œ . Œ Œ .. ˙
# .. œœ œ œ . Œ Œ œ œ œ Œ Œ
& œ. Œ Ó Œ œ œ œ Œ Œ œ œ œ Œ ˙ ˙ J .. œ. œ. œ Œ ˙ ˙
..
L L
Dolç. 3

œ !!œ! ! œ !T !P œS !P !T œ
÷ Œ Ó
59 TP S P T

Cong. œ œ ‘ ‘ ‘ œ œ ‘ ‘
D EE E D EE E
j
œ
÷ Œ Ó ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
E D DD E D DD
œ
Bong./
Camp.

÷ œŒ Ó œ ‰œŒ œ Œ œ œ Œ œ ‰œŒ œ Œ œ œ Œ œ ‰œŒ œ Œ œ œ Œ œ ‰œŒ œ


59

Clv. J J J J
÷ ¿Œ Ó
¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿.
Mar.

Gro.
>>>>>
÷ Œ— — — — — Œ ! ! ! ! ! ! !
59

Plts.
Esquella (amb baquetes)

-Fantasia Llatina 5 -
67
# ˙. œœŒ Œ œœ œœŒ Œ œœ ˙ ˙ ˙. .. œJ œ œ œ œ œ œ œ
Dolç. 1 & œ œ
# Œ Œ œœœ Œ Œ œœœ Œ .. ˙ .
& ˙. ˙ ˙ ˙. œ œœ
Dolç. 2
. . . .
# Œ Œ Œ Œ œ. œ. œ Œ ˙ ˙ ˙. ..
& ˙. œ. œ. œ œ ˙. œœ
L L
Dolç. 3

÷
67
!!œ!! œ
T P S P T
.. ! ! œ ! ! œ
T P SP T

Cong. ‘ œ œ ‘ ‘ ‘ œ œ
E E D E E EDE

÷ ..
E DD D E DDD

Bong./ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
Camp.

÷ Œ œ œ Œ œ ‰œŒ œ Œ œ œ Œ œ ‰œŒ œ Œ œœŒ .. œ ‰ œ Œ œ


67

Clv. J J J
÷ .
¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. . ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿.
Mar.

Gro.

÷ ! ! ! ! ! .. !
67

Plts.

q»¡§º
# œ œ œ œ 1œ œ œ . nb
& Jœ œ œ œ Jœ œ œœœ ˙
Ritme de Mambo
. œ œ œ œ. Ó œ. Œ Œ œ b
œ . Jœ œ œœœ
73

œ. œ.
2

Dolç. 1

# œœ œ. œ. œ. œ. n bb
& ˙. œ œ ˙. œ œ ˙. .. ˙ œœ œ Ó œ œ œ Œ Œ
1 2

Dolç. 2 œ . œ
# . Ó n bb
& œ . ˙. œ œ œ. œ. œ. œ. Œ Œ œ
1 2

˙. œ œ ˙. œ œ ˙.
L L
Dolç. 3

!T !P œS !P !T œ 1 . ! ! œ ! !T œ œ œœ œ
÷ Ó Œ Ó
73 2T P S P

Cong. œ œ ‘ ‘ . œ œ
E E ED D E E E

÷ .
‹ ‹‹ ‹ Ó ‹‹ ‹ Œ Ó
E D DD E DDD D

‹ ‹ ‹ ‹ . ‹ ‹
1 2

Bong./ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
Camp.

÷ Œ œ œ Œ œ ‰œ Œ œ Œ œ œ Œ .. œ ‰ œ Œ œ œ œ Ó œœ œ Œ Ó
73 1 2

Clv. J J
÷ . Ó Œ Ó
¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. . ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿.
1 2
Mar.

Gro.
¿ ¿ ¿.

÷ ! ! ! .. ! ! !
73 1 2

Plts.

-Fantasia Llatina 6 -
b
&b w œ œ œœ œœ w ˙ Œ œ œ ˙. œ œ œœœœœœ
79

Dolç. 1 œ 3

b
Dolç. 2 &b w œ œ œœ œœ w ˙ Œ
œ œ œ ˙. œ œ œœœœœœ

bb
3

& œ œ #œ œ œ œ #w Œ #œ œ ˙. œ œ #œ œ œ œ œ œ
3

#w ˙ œ
L L
Dolç. 3

!T !P œS !P !T !P œ œ !T !P œS !P œ œ 2 2
÷
79

Cong. œœ « «
E E D E E E DD

÷ ‰ ‰ ‰
E E D D D ED D

Bong./ ‹ ‹ ‹‹‰‹ ‹ ‹ ‹ ‹‰‹ ‹ ‹ ‹‹‰‹ ‹ ‹ ‹ ‹‰‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‰ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‰‹


Camp.

÷ Œ œ œ Œ œ ‰ œŒ œ Œ œ œ Œ œ ‰œŒ œ Œ œ œ Œ œ ‰ œŒ œ
79

Clv. J J J
>¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿
Mar.
÷
Gro.

÷ ¿ ¿ ¿ ¿‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿
79Plat Crash (amb baqueta de fusta i deixant sonar)

ƒ
Plts.

b œ . w œœ œœ œœœ œ w
&b œ ˙
˙ Œ œ œœ œ œ œ œœ œ
85

Dolç. 1

b w œ œ œ œ œ œ œ #œ w
Dolç. 2 & b œ œ ˙. ˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ
b
& b #œ œ ˙. ˙ Œ œ w œ œ #œ œ œ œ œ œ w œ œ #œ œ œ œ œ œ
L L
Dolç. 3

!T !P œS !P !T !P œ œ !T !P œS !P œ œ 2 2
÷
85

Cong. œœ « «
E E D E E E DD

÷ ‹ ‹ ‹‹‰‹ ‹ ‹‹ ‰‹‰‹ ‹ ‹ ‹‹‰‹ ‹ ‹ ‹ ‰‹‰ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‰ ‹ ‹ ‹‹ ‰‹‰ ‹


E E DD D EDD

Bong./
Camp.

÷ Œ œ œ Œ œ ‰ œ Œ œ Œ œ œ Œ œ ‰œŒ œ Œ œ œ Œ œ ‰œŒ œ
85

Clv. J J J
>¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿
Mar.
÷
Gro.

÷
85
¿ ¿ ¿ ¿‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿‰ ¿
Plts.

-Fantasia Llatina 7 -
œ œœœ œ . ˙ œ œ œ
b
&b w œ œ œ œ œ œ œ #œ w n n # ‰ œ œJ .. œ
J ‰ J œ œ œ J œ œ œJ
91

Dolç. 1

b
&b w œ œ œ œ œ œ œ œ nw n n # ‰ jœœ œœ .. œ . ˙ œ ‰ œ œ œ #œ œ. ˙ œ
j
Dolç. 2 œœ J J
b n# .. œ j œ œj ˙ j n œ # œj
&b w œ œ
œ #œ œ œ œ œ w n !
œœ ˙ œ œœ
L L L L L L L
Dolç. 3

÷
91
! ! œ ! ! !
T P S P T P
œ œ ! !
TP S
œ !
P
œ œ ! ! œ !
TP SP TP
! ! œ œ œ
S
Œ Ó . ! ! œ ! !
T P S P TP
! œ œ ! !œ
T PS
!P œ œ !T !P œS !P !T !P œ œ
Cong. œœ . œ œ
E E D E E E DD E E D E E E DD E E D E E EDD E E D E E E DD

÷ ‰ Œ Ó .. ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿¿
E E DD D E D D D E E DD DEDD

Bong./ ‹ ‹ ‹ ‹ ‰ ‹ ‹ ‹‹ ‹‰ ‹ ‹ ‹ ‹‹‰‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
Camp.

÷ Œ œ œ Œ œ ‰œŒ œ Œ œ œ Œ œ Œ Ó .. Œ œ œ Œ œ ‰œ Œ œ Œ œ œ Œ
91

Clv. J J
>¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ >¿
÷ Œ Ó .. æ æ
¿ ¿. ¿. ¿ ¿.¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿.
Mar.

Gro.

÷
91
¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ |¿ Œ Ó .. |¿ ! !
Plts. ¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

#
‰ œ œJ
œ œ œ œ œ. ˙ œ ‰œ œœ œ œ. ˙ œ ‰ œ œ œ œ œ œ .. 2œ . œ˙
98

&
1

Dolç. 1 J J J J J
# ‰ j j j j j
& œ œ œ œ œ œ œ. ˙ œ ‰œ œœ œ œ. ˙ œ ‰ œ œj œ œ œ œ .. œ . œ˙
1 2

Dolç. 2

# j j .. œ j œj œ
& œ œjœ n œ # œ ˙ œ œjœ œ œ !
1 2

˙ ˙ ˙ œ œ
L L
Dolç. 3

!T !P œS !P œ œ 2 2
÷ .. ! ! œ ! ! ! œ œ
98 2T P S P TP

« «
1

Cong. œœ
E ED E E E DD

¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿. ¿ ¿¿
÷
E E DD D E D D

. ‹
1 2

Bong./ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
Camp.

÷ œ ‰œ Œ œ Œ œ œ Œ œ ‰œ Œ œ Œ œ œ Œ œ ‰œ Œ œ .. Œ œ œ Œ
98 1 2

Clv. J J J
÷ .
¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. . ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿.
1 2
Mar.

Gro.

÷ ! ! ! ! ! ..
98 1 2

Plts. ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿¿

-Fantasia Llatina 8 -
# œJ œ œ œ. Œ j j j j
J œ œ œ œ œ œ œ
104

Dolç. 1 & œ œ œ œ œ œ œ œ œ
# œ œ j j
Dolç. 2 & J œ œ. Œ ! ! œ œ œ œ œ
J
# j j Œ
Dolç. 3 & œ œ œ œ. w w w

÷ œ œ j œ Œ ! ! wæ
J
104

Cong. œ

÷ j j Œ ! ! !
Bong./ ‹ ‹ ‹ ‹
Camp.

÷ œ ‰ œ œ Œ
104

Clv. J ! ! !
wæ wæ wæ
Mar.
÷ !
Gro.

÷ |¿ Œ |¿ Œ |¿ ! |¿
104

Plts.

# j j
œœœœœ œ œ œœœœœœœœ œ œ Œ œ œ ‰ œ ˙. Œ
108

Dolç. 1 & œ œ œœ
# œœ j
Dolç. 2 & œœœ œ œ œœ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ ‰ œ ˙. Œ

#
œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ Œ œ œ ‰ œ ˙. Œ
Dolç. 3 & w J
wæ wæ wæ œ. œ. œ. œ. ˙.
÷ Œ Œ Œ
108

Cong. æ
wæ wæ j
œ. œj œ. j
œ. œj œ. ˙.
÷ ! Œ Œ Œ
œ œ
Bong./ æ
Camp.

÷
108

Clv. ! ! ! ! !

÷ wæ wæ wæ ¿. ¿. Œ ¿. ¿. Œ ·. Œ
æ
Mar.

¿. ¿. Œ ¿. ¿. Œ
Gro.

÷
108

! |¿ ! ·. Œ
Plts. æ

-Fantasia Llatina 9 -
q.»•º
1. Fantasia Ibèrica
. . . . . .
Antonio de la Asunción
b
& b 38 œj œœœJ ‰ œ œ.
j œœœJ ‰ œ j œœ œJ j œœœJ j œœœJ œJ ‰ ‰ !
œ. œ. œ.
! ! !
.
Dolçaina 1

bb 3 j œœ œj ‰ j œœœ.j ‰ œ j œœ œ.j j œœ œ.j jœœœ.j œ.j ‰ ‰ ! ! ! !


& 8œ . œ œ. œ. œ. œ.
.
Dolçaina 2

bb 3 j j ‰ j# œœœj ‰ œ j# œ œ œj j# œ œœj j# œ œœj # œj ‰ ‰ j j j j œjœœ œj œjœjœj


& 8 œ # œœ œ. œ œ. . œ. . œ. . œ. . . œ œœ œ œ œœ œ
.
Dolçaina 3

&b !
b ! ! ! œjœœ œj œjœœ œj œ œœ œ œJ œJ œ œ.j ‰ ‰ ! ! ‰ j# œj
13

Dolç. 1
J J J œ
b j j jj j j jj
& b # œjœœ œj # œjœœ œj œ œœ œ œJ œ œ # œjœœ œj # œjœœ œj œ œœ œ œJ œ œ œj # œœ œ.j ‰ œ œj # œœ œ.j !
. .
Dolç. 2

bb j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j ‰
& œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œj œœ œj !
. . . .
Dolç. 3

b jjj œ œj œ œ . œœœœ ‰ j# œj œ . j j j œ. œ œj œ
& b œ. œ œ œ œ. œ. œ œ
25

Dolç. 1
J J œ œ J J
b j j j j j j j j j j j
& b ‰ # œ œœ œ ‰ ‰ ‰œœ œ œ ‰ ‰ œ . œ. # œ œœ œ # œ ‰ ‰ ‰# œ œœ œ ‰ ‰ ‰œœ œ œ ‰ ‰
3
Dolç. 2

b
Dolç. 3 & b ‰ œœœj œj ‰ ‰ ‰œœ œj œj ‰ ‰ œ . œ.
j j j‰ ‰ ‰ j j ‰ ‰ ‰ j j ‰ ‰
œ œœ œ œ œœœ œ œœ œ œ

b b œ. œ. œ œ œœ ‰ j j œ . œ œ œ
j jj
œ . œ œ œ ‰
jj
œ œ œ œ œ œ œ
37

Dolç. 1 & JJJ . #œ œ œ .


bb œ j j j j j jjj j jj
j j œ . œ œ œ # œ ‰# œ œ
3

& . œ. # œ œœœ # œ œ œ . œ œ œ œ #œ. œ œ œ œ.


33

Dolç. 2

b b j j j ‰ ‰ ‰ ‰ j j j
& œ. # œœœœ # œ . # œœœœ œ œ œ œ . œœœ œ !
3

Dolç. 3
œ. œ œœ œ œ œ.
b œ. œ œ œ œ . œ j j . œ œ œ œ # œ œ . ‰ œœœ .. œ . œ œ œ œ œ œ œœœœj œj œ œj
j
7

&b
49

Dolç. 1 JJJ #œ œ œ J J J J œœ# œœ J JJJ J


b jj jj
Dolç. 2 & b œ. œ œ œj # œ . œj œjœj œ . œ œ œj # œ . ! .. ! ! ! !
b jj j ! .. !
Dolç. 3 & b ‰# œœœœ # œ . ‰# œœœœ œj œjœj œ . œ œ œ œ.
! ! !

b j j j ! ‰ j# œj œjœœœj œjœjœj œœœ œ


& b œœœœœ œ œ#œ œœ # œj œ œœœ# œœœœœ.. œœœœœœ œj ‰ ‰ !
7
61
1 2
Dolç. 1
m . œ J J
b ! .. ! j# œœœj ‰ œ j# œœœj ! ‰# œœœj œj‰ ‰ ‰ œœ œj
&b ! ! !
1 2
Dolç. 2
œ. . œ. .
b ! .. ! j j ‰ œ j j ! ‰ j j‰ ‰ ‰ œœ œj
&b ! ! !
1 2
Dolç. 3
œ. œœœ. œ. œœœ. œœœ œ
bb œ œj œ œ . j j œ œj œ œœœœœœ œœœœœœ œ .
fi
œ . œ œ œ œ ‰ j# œj œ . œ œjœ œ . œ.
73 Solo

Dolç. 1 & J J œ J J
b j ‰ œ # œjœœœj# œj‰ ‰ ‰# œ œœj œj‰ ‰ ‰œœœj œj ‰ ‰ !
&b œ‰‰ ‰œ ! ! !
3
Dolç. 2

b
Dolç. 3 & b œj ‰ ‰ ‰ œ j j j‰ ‰ ‰ j j‰ ‰ ‰ j j ‰ ‰ !

œ
œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ
! ! !

bb œ œœ œ ! j j ‰ # œ 3 q»qkœ œ œ œ U̇.
Tots

œ œœ œ Œ #œ ˙. ˙ œ œ ˙. Œ #œ ˙.
86

Dolç. 1 & . . 4 œ œ
b
& b # œ. jœœœ.j ‰ œ # œ. jœœœ.j ‰ œ 43 # œ œ œ œ #u˙ . ! # ˙ . ˙˙ .. !
3

Dolç. 2
˙. # ˙˙ .. # ˙˙ ..
b
& b œj œœ œj ‰ œ œjœœœj ‰ œ 43 œ œ œ œ . ! ! ! ! ! !
. . . . u̇
Dolç. 3

b
& b œ œœ œ œ ˙ . Œ œ œ ˙ . ˙ œ œ # œ œ ˙ œ œ œ ˙ . ˙ œ œ # ˙ . .. Œ œ œ ˙ . ˙ œ œ œœ# ˙
98

Dolç. 1 œœœ
b 3
Dolç. 2 & b ˙˙ .. # ˙˙ .. ! ˙˙ .. ˙˙ .. œœ# ˙˙ œœ Ó ˙˙ .. ˙˙ œ œ # ˙˙ .. .. ! ˙˙ .. ˙˙ .. œœ# ˙˙ œœ Œ Œ
b ! ! ! ! .. ! ! ! !
Dolç. 3 &b ! ! ! ! ! ! !

b ˙ œ œ # ˙ . .. 2˙ œ œ ˙ . ˙. .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ
& b ˙.
113


1

m
Dolç. 1

b .. 2˙ œ œœ ˙ . ..
& b ˙˙ .. ˙˙ .. # ˙˙ .. ˙ #œ #˙. ˙˙ .. #œ œ œ #˙ œ ˙. œ œ œ ˙. œœ œ
1
Dolç. 2

b ! .. ! ..
&b ! ! ! !
œ œ œ ˙ œ ˙. œ œ œ ˙. œœ œ
1 2
Dolç. 3

bb # œ ˙ # ˙œœ. œœœœœœ#œ.. # ˙ . ˙ œ œ 38 D.C.


rit.

˙ œ œ œ œ# ˙ œ
125

& œ œ œ ˙. œ œ ˙.
1 2
Dolç. 1

fi
b
&b .
. #˙. œ Œ Œ ˙˙ .. ˙˙ .. Œ Œ ˙ .. ˙˙ œ œ 38
fins
#œ ˙ ˙. œ œ # ˙˙ œœ
3 2

˙
1 3
3
Dolç. 2
i
& bb .. 2 ŒŒ ! ! ! ! ! 3
! 8 CODA
1
Dolç. 3
œ ˙ ˙. ˙. œ

CODA œ.
b
& b 38
œœ œ œ ! j j
œ. œ œ œ. ‰ # œ œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ ‰ ‰ œ. J ‰ ‰
135

Dolç. 1 J J J J
b j
& b 38 j j
# œ. œœœ. ‰ œ
j j
# œ. œ œ œ. ‰ œ
j j j
# œ. ‰ ‰ # œ. ‰ ‰ # œ. ‰ ‰ ‰ ‰ # œ.
j œ. ‰ ‰
3

Dolç. 2

b j
Dolç. 3 & b 38 j j‰ œ
œ. œœœ.
j j‰ œ
œ. œ œ œ. œ.
j‰ ‰ j‰ ‰ j‰ ‰ ‰ ‰ j
œ. œ. œ. œ. ‰ ‰

-Fantasia Ibèrica 2 -
1. Fantasia Ibèrica
Timbals q.»•º Antonio de la Asunción

? b 38 j ‰ ‰ ‰ œ j j
œ. œ. ‰ ‰ ‰ œ œ. ‰ ‰
Castanyoles

?b j ‰ ‰ j j ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰
6
j j
J J J J
œ.
‹ ‹

?b ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
11
j j j j j j j
J J J J J J J J J J J
‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

?b ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
16
j j j j j j j j j
J J J J J J J J J J J J
‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

?b j ‰ ‰ ‰ œ j
œ. ‰ ‰ ‰
21
17
œ. œ

?b œ ‰ ‰ œ ‰ ‰
42
4
œ œ

?b œ ‰ ‰ œ ‰ .. ..
50
4 6 2
œ
1

?b j j
fi j
! œ. Œ ‰ œ œ. Œ Œ
65
17
œ.
2

q»qk
?b ‰ œ j Œ ‰ œ 43 œ æ
87

œ. œ œ œ u̇.
?b .. .. !
92

˙æ. ˙æ.
1 2
16 6 2

? b .. .. 38 fi
119 D.C.
˙æ. ˙æ.
6 2 8 rit.
1
fins
i
CODA
CODA
? b 38 j Πj j j j >
‰ œ œ. Œ ‰ œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ ‰ ‰ œj œ Œ
135

œ.
> J
1. Fantasia Ibèrica
q.»•º
Tabal Antonio de la Asunción

÷ 38 œj œœœ œ ‰ œ j
œœœ œ ‰ œ j
œœœ œ œj œœœ œ œj œœœ œ œj œ ‰ ‰ œj œœœ œ œj œœœ œ œj œœœ œ
J J æ J J æ J J J J J J J J J J J J J
œ œ

÷ œjœ œjœ œj œ œj œœœ œ œj œœœ œ œj œœœ œ œjœ œj œœj œ œj œœœ œ œj œœœ œ œj œœœ œ >œœœ>œœœ>œœœ œj œœœ œ ‰ œ
12

J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J æ
3 3 3

÷ œj œ œ œ œ œœœœ œ. œœœœ œ. œ œ œ œ œj œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ . œœœ œ


23

!
j j j j
J J J Jæ J Jæ J J J J J Jæ J J
œ œ œ œ

÷ œ. œœœœ œ. œ œ œ œ œj œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ . œœœœœ œ œ œœœœœ œ œ


34
j j j j
J Jæ J J J J J Jæ J Jæ J Jæ
œ œ œ œ
æ

÷ >œ œœœœœ >œ œœœœœ œj œœœœœ œ œ œœœ œ œ . œœœœ œ. >œ œœœœœ >œ œœœœœ œj œœœ œ
45
j j
J Jæ J Jæ J Jæ J J
œ œ

÷ œj œ‰ ‰ .. œj œ œ œ œj œ œ œœœœ œ œj œ œ œœœœ œ œj œœœœœ œj œ œ œ œ .. œ . œœœ œ


56
1 2
j
J JæJ J J æ J Jæ J J Jæ Jæ æ J J
œ

÷‰ œ œ œœœ œœœœ œ. œœœœ œ. ‰ œ ‰ œ œœœœ œ.


67

!
j j j j
J J J Jæ J Jæ J Jæ
œ œ œ œ
æ æ æ
fi
÷ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œœœ ‰ œ œ œœœ
78
j j
4 j j
J J æ J J æ J J J J
œ œ œ œ
æ
q»qk
U
÷‰ œ 43 œ œ œ œ œ ˙ . ˙. ˙. >œ œ œ œ œ œ ˙ Œ ˙ . ˙. >œ œ œ œœ œ
89

!
j

æ æ pæ æ æ pæ æ

÷ ˙ Œ ˙. ˙ œœ œœ˙ ˙. ˙ œ œ ˙. .. ! ˙. ˙ œœ
100

!
æ æ æ æ æ æ æ æ æ

÷ œœ˙ ˙. ˙ œ œ ˙. .. 2˙ œ œ ˙ . ˙. .. >˙ >œ >˙ . >˙ >œ


111

!
1

æ æ æ æ æ æ æ fæ æ æ

÷ >˙ . >˙ >œ >˙ . >œ >˙ >˙ . .. >˙ . 38


rit.

! ˙. ˙ œ œ œ œ ˙ ! ˙. ˙.
fi
122
1 2
D.C.
æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ fins
i
CODA CODA

÷ 38 œj œ œ œ œ ‰ œ œ œœœ ‰ œ >œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œj >œ >œ >œ >œ œj >œ ‰ œj >œ œj >œ ‰ ‰
135 Solo
j
J J æ J J æ æJ æJ J J J J J
œ
1. Fantasia Ibèrica
Bombo
Antonio de la Asunción

÷ 38 œ ‰ ! œ ‰ ! œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰

÷œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œœ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œœ œ œ ‰
12

JJ J JJ J JJ J !

÷œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
23

! ! ! !

÷ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
34

! ! !

÷œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
45

÷ .. .. œ ‰ œ ‰
56

! ! ! !
6 1 2 2

÷œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
70

! ! !
fi
÷œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ 43
78

! ! !
5

q»qk
÷ 43 œ œ œ œ U̇. .. ! —Ó —Ó —Ó —Ó —Ó — Ó ..
90 Triangle

!
16 1

÷— Ó —Ó .. œ Œ œ œ Ó œ Œ œ œ Ó œ Œ œ œ Ó œ Œ œ œ Œ œ ..
116

!
2 1

fi
rit.

— Ó — Ó — Ó — Ó — Ó 38
D.C.
÷œ Œ œ œ Ó
127 Triangle

!
2
fins
i
CODA
CODA
÷ 38 œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ ‰ ‰ >œ >œ ‰ ‰
135

! ! J J
2. Fantasia Mediterrània
Antonio de la Asunción

q»ª§
# 4 4 œ .œ œ œ œ .œ œ œ œj ˙ . œ .œ œ œ œ .œ œ œ w œ .œ œ œ œ .œ œ œ
3 3
3 3

Dolçaina 1 & 4 œ J ˙. œ .œ œ œ œ œ œ œ œ w
3 3

# j œ .œœœœ .œœ œ
3 3

œ. œœœ œ.œœœ w
3

& œ .œœœœ .œœœ œ ˙ .


13 3 3 3

Dolç. 1 œ J ˙. œ .œ œ œ œ œ œ œ œ w
# 3 œ
& ˙. œ
œ œœœœœ œœœœœœœœ ˙ . œ œœœœœ œ œœ ˙ . œ œ œœœœœœœœœœœœœœ
œ œœœœœ œ
3 3

œ œ œ ˙. œ w
3
Dolç. 2

# œ œ œ œ œ œ œ œœ
& œœœœœœœœœœœœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ
3

œœœœ œœœœœœœœœœœœœ w
21
3
Dolç. 1

# j j j j j
& œj œ j j j j œ ˙ œ œ œ œ œ œ œj œ j
3
Dolç. 2
œ œ œ œ œ œ œ ˙ w
#
& œ œ œ œ œjœ œ œj œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œjœ œ œj œ œ œ œ ˙ œœœœœjœ œ œj œ œ œ œ ˙ j j
29

Dolç. 1
œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
# ! ! ! ! œ . œjœ .œj œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ . œjœ .œj œ œ œ œ œ œ œ ˙
Dolç. 2 &

# j j œ œj œ œœ j œj j œj
& œœœœœjœ œœ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œœœœœn œ
37

Dolç. 1 œ
œ œœœ œ œ
œœ# œ œœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œœ œ œ
# . j .j œ œ j j
& œ œ œ œ œ œœœœ ˙ œ . œ œ .œ œœœœœœœœ# œ # œ . œ œ .œ # œœ œ œ œ œ œ˙ # œ . œ œ .œ # œœœœœœœœœn œ
Dolç. 2
J J J J
# œ . œ œœ . œœ œ œ œ ˙ œ . œ œ œ . œœ œ œ œ œ # œ œ . œ œ . œ œ œ œ ˙ œ . œ œ .œ œ œ œ œ œ œ n œ
œ œ œ
Dolç. 3 &

# œœœ‰œœœœœœœ
& œ œ œ œ œj œ œ œj ‰ ˙ #˙
45

Dolç. 1 œ
œ œ œ #˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ
# j j œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ
Dolç. 2 & œ. œ œ .œ
# œ. œ œ œ .œ œ œ œ œ #˙
Dolç. 3 & œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #w

# œœ œ œ œ œœ œœœ œ .œ œ ˙ œ œ œ œ œœ œœœ .œ œ ˙ œ œ #œ œ ˙. .
& .. œJœ . œ ˙ ˙ Jœ œ œ w .
51

J
1

Dolç. 1

# œ œ œ œ œœ œ œ œ ˙ .
& .. ˙ . œ œœœ œœœ œ œœœœœœœœ ˙ œœœœœ w ..
1

Dolç. 2
œ œ ˙.
#
& .. œ œJœ .œ œ ˙ ˙ œ œ œ .œ œ ˙ œ œ œ .œ œ ˙ ..
1

Dolç. 3
J ˙ J ˙ œ œ# œ œ ˙ . ˙. #œ
59
# 2œ œ œ œ ˙ # œ œ œœ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœœ œœœ œœœœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœ œœ œ w
Dolç. 1 & œœœ œœœœ œœ œ
# œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ . œjœ . œj œ œ œ œ œ œ w
& ˙. œ œ œ ‰ œ œ
2

Dolç. 2 œ œ œœ J JJ J
#2 ‰ œ ‰ œ j j œj œ jj j
Dolç. 3 & ˙. # œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ. œ œœœ œ w
# ## ˙ . œ b œ b œ œ ˙ . œ b œ ˙.
! ˙. w ˙. œ œ ˙. œ bœ ˙. bœ œ w œb œ
65

Dolç. 1 &
# ##
3

& ! ! ! ! ! ! ! ! Ó b œ œ œ œ b œ œœ b œ œ œ œ œ œ b œ
3

Dolç. 3
œ
# bœ œ ˙.
& # ˙. œbœ w ˙. œb œ ˙ .
75

Dolç. 1 œ œ ˙. œbœ w
## Ÿ
Dolç. 3 & œ œ œ œ b œ œ œ œ b œ œœ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ b œ œ œ ˙ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ b œ œ œ œ b œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œœ œ w

## ˙. œ bœ ˙. bœ œ ˙. œb œ w ˙. œb œ ˙ .
82

& œ œ ˙. œ bœ
3
Dolç. 1

##
& œœb œœœœœœbœ œ œ œ œ b œœœ œbœ œœ b œœœœœœbœ œœ b œ œ œ ˙ œœ œ œb œœ œœ œ b œ œ œœ bœœœœ œ b œœœœœœœœ œ
3
Dolç. 2

## ˙. bœ ˙. bœ ˙. b œ ˙ . œ œb œ œ ˙ . œ œ b˙. œ œ ˙. œ œ
&
3
Dolç. 3

## >œ >œ > Œ Ó b œ. Œ Ó b >œ >œ >œ Œ Ó b w n#


3 3

œwœb œœœœœœœ.. b˙ œ bœ
3

& w .. œ. Œ Ó >œ >œ >œ Œ Ó œ. Œ Ó œ


92 1 2

Dolç. 1

## w . .. n #
& . œ Œ Ó œ œ œ Œ Ó œ Œ Ó œ œ œ Œ Ó œ Œ Ó œ œ œ Œ Ó œ œ œ bœ w . œ
˙ œœ œ
1 2

Dolç. 2
. >>> . > >> . >>>
## w . .. n#
& w .œ Œ Ó Œ Ó Œ Ó Œ Ó Œ Ó Œ Ó
1 2

œ œ œ œ œ b œ œ b œ. b œ œ œ b w w bw
. >>> . > >> >>>
Dolç. 3

# . œœ œœœ œ .œ œ ˙ ˙ œœ œœœ œ .œ œ ˙ œ œ œ œ œœ œœœ œ .œ œ ˙ œ œ #œ œ ˙. .


. œ œ w .
102

& J J J
1

Dolç. 1

# . œ œ œ œ œ œœ œ œ œ ..
& . ˙. œœœœœœœœ ˙. œœ œ ˙ . œ œ œ œ œ œ ˙ œœœœœ w
1

Dolç. 2

# . œ œœ . œ œ œ . œ œ œ . .
& . J œœ ˙ ˙ J œœ ˙ ˙ #œ .
1

Dolç. 3
J œœ ˙ ˙ œ œ# œ œ ˙ . ˙.
# 2œœ œœ ˙# œ œœœ œœœ ‰ œœ œœ œ œ# œ œœœ ‰ œœ œœ œ œ# œ œœœœœœœ œœœœœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœ n ˙ . Œ >œ >œ >œ Œ Ó
110

Dolç. 1 &
# j j >>>
& ˙. œ œ
œœœœ œœœ‰œœ œœ œ œ œœœ‰œœ œœ œ œ œ . œ œ. œ œ œ œ œ œ œ ˙ . Œ œœ œœ œœ Œ Ó
2

Dolç. 2
J JJ J
#2 ‰ œ ‰ œœ œ œ œ œ . jœ . j j jj j Œ œœ œœ œœ Œ Ó
Dolç. 3 & ˙. # œ œœœ œœœ œœ œœ œ œ œœœ œœ-Fantasia œ
Mediterrània 2 -
œ œ œ œ œ œ œ n˙. >>>
2. Fantasia Mediterrània
? # # 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
Timbals Antonio de la Asunción

ƒ P
? ## œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ
7

œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ
? ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
13

? ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ
19
3

F
? ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
27

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ
33

? # # œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ
39

æ
f
? # # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙æ œ œœ ‰ œœ œœ œ œ œ œ œœ ‰ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙ œ œ œ œ œ
45

æ
ß
? # # .. œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œ œœ œœ œ
51

ƒ> > > > >


? # # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œœœ œ ˙æ. >œ œ œ œ æ œ œ œ . >œ2 œ œ œ æ
. ˙ œ œ œ œ ‰ œœ œ œ œ œ œ
56

˙
1

>
? # # œ œœ ‰ œœ œœ œ œ œ œœœœ œœœ œ œ œœ œœœ œœœœœœœ œ œœœœ œœœœ w ! # # # 15
61

æ
? ### œ . œ œœ œ œœ œ œœ œ œ . œ œœ œ œ œ œ œœ œœ œ
œ œ . œœ œ œ œ . œ œœ Œ . œœ œ
81

œœ œ œœ œœ œ œœ
P ƒ
? # # # œ . œ œœœœ œ .œ œœ œ œ .œ œ œœœ œ .œ œœœ œ .œ œœœœ œ .œ œœœ
86

œœœ œ œ œ œœ œ œ œœœ œœ œœ œ œ œ œœœ œœ œœ œ œ œ


? ### œ . œ
3 3 3 3 3

œ œ œœ
œ œœœ .. œ œ œ œ
œ œœœ œ œ Œ Ó œ œœœ œœœ œœœ
œœœœ Œ Ó
92 Solo

œœ œ œœœ œœœ œœœ


? ### œ Œ Ó œ Œ Ó œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œæ .. ˙ œ œ œ œ œ n # #
97 1 2

æ
ß
? ## .. œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œ œœ œœ œ
102

>ƒ > > > >


? ## œ œ œ œ œ œ >œ œœ œ æ. >œ œ œ œ æ œ œ œ . 2>œ œ œ œ æ œ œ œ ‰ œœ
107

œœœœ œœ ˙ ˙ . ˙ œ œœ œœ œ
1

>
? # # œ œ œ ‰ œœ œ œ œ œ œ œœœœ œœœ œ œ œœ œœœ œœœœœœ œœ œœœœ œœœœ ˙ . .
œ œœœ Œ Ó
112

æ
Ï >>>
œœ
2. Fantasia Mediterrània
Caixa Antonio de la Asunción

÷ 44 œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œ
20 Sense bordons 2

Jæ Jæ æ Jæ Jæ æ Jæ Jæ æ Jæ Jæ æ
2 2
÷ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œœj œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ
27 Amb bordons

« «
2 2
÷ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œœ
33

« «
j

÷ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œœ Œ œ œ œœœ œjœœœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œj œœœ >œ œœœœ>œœ œ œ œ œœ œj œœœ >œ œœœœ> œ œ œ œ œ œj œœœ >œ œœœœ>
39

f æ æ
÷ œ œ œ œœ œj œœœ >œ œœ œœ>>œ œ œ œ œœ œj œ œœ >œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œj œ œœ >˙ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
44

ææ æ æ
÷ œjœ œjœ œjœ œjœ œjœ œjœ œjœ œjœ wæ .. œj œœœœœœœœœœœ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œœœœœœœœœœœ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ
49

ß ƒ æ æ
÷ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >˙ >œ >œ >œ >œ >œ >˙ œ >œ .. >˙ œ >œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
55 1 2

æ æ æ æ æ æ
÷ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ wæ
61

!
15

÷ œœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ Œ œœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœœ


81

P ƒ
÷ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
87

÷ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. œj œ Œ Ó œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó œ Œ Ó
92
Solo
j j
œ œ
æ
÷ >œ œœ œj>œ œœ œj>œ œ œj>œ œœœœ œœœœ œj œ Œ Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. wæ
97 1 2
j
œ
æ æ ß
÷ .. œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œœ œœ œœ œœ œœ
102

æ æ
ƒ
÷ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >˙ >œ >œ >œ >œ >œ >˙ œ >œ .. >˙ œ >œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
107 1 2

æ æ æ æ æ æ
÷ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ >œ >œ >œ Œ Ó
112

æ Ï
Bombo i Plats
2. Fantasia Mediterrània
Antonio de la Asunción

÷ 44
12 ! ! ! !
œ Œ œ Œ œ œ œ ‰œ œ Œ œ Œ œ œ œ ‰œ
J J

÷œ ! ! ! ! !
17

Œ œ Œ œ œ œ ‰œ œ Œ œ Œ œ œ œ ‰œ œ Œ Ó
J J

÷ ! ! ! !
22
3
œ Œ œ Œ œ œ œ ‰ œ œ Œ œ Œ œ œ œ ‰ œ
J J

÷ ! ! ! ! !
29

œ Œ œ Œ œ œ œ ‰œ œ Œ œ Œ œ œ œ ‰œ œ Œ œ Œ
J J

÷ ! ! ! ! !
34

œ œ œ ‰œ œ Œ œ Œ œ œ œ ‰œ œ Œ œ Œ œ œ œ ‰œ
J J J

! Ó Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ ¿ Œ ¿ Œ ¿ ¿ Œ ¿ Œ ¿ ¿
÷œ
39

Œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ
f
j j
÷Œ ¿ Œ ¿ ¿ ! Ó · ‰ ¿ Œ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ Œ ‰ ¿ ‰ ¿
44

œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ ˙ œ ‰ Œ œ œ œ ‰ Œ œ œ
J J

Πj Πj Πj
÷œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ .. ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿
49

˙ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ
ƒ
j j j
÷ œ¿
Œ ¿ ‰¿ ¿ Œ ¿ ‰¿ ¿ Œ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿. ‰ ¿. ‰ ¿. Ó .
‰ œ.
54 1

œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ Œ Œ
J J J
j j ‰ ¿. ‰ ¿.
. ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿. ‰ ¿.
÷ ‰œ ¿ Œ ÓŒ œ ‰ ¿ Œ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ Œ
59
2

œ ‰ Œ œ œ œ ‰ Œ œ œ œ Œ œ Œ œ. œ œ. œ
J J J J
· ! !
÷˙ !
64
8
Ó ˙ œ œ ˙ œ œ
P

÷˙ ! ! ! ! !
76

œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ

! ! ! ! Œ ¿ Œ ¿
÷˙
81

œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ Œ œ Œ œ Œ
P ƒ

Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿
÷œ
86

Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ

Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ .. ! ! !
÷œ
91

Œ œ Œ œ Œ œ Œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ

÷ ! ! ! ! ! ..
96 1

˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ

Πj Πj Πj Πj
÷ ! .. ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿
101
2

˙ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ
ƒ
j j
÷ œ¿
Œ ¿ ‰ ¿ ¿ Œ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿. ‰ ¿. ‰1 ¿ . Ó .
‰ œ .
106

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ Œ Œ
J J J
j j
. ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿. ‰ ¿.
÷ ‰œ ¿ Œ Ó ‰ ¿ Œ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ Œ
110
2

Œ œ œ ‰ Œ œ œ œ ‰ Œ œ œ œ Œ œ Œ
J J

‰ ¿. ‰ ¿. j
¿. Œ ‰ ¿. Œ Ó
÷œ
114

. œ œ. œ ˙. œ >œ ‰ Œ Ó
J J J
Ï

-Fantasia Mediterrània 2 -
Percussió 1
2. Fantasia Mediterrània
Pandereta, darbuka o Djembé, Antonio de la Asunción

! ! ! !
Plat Suspés, Bongós. Pandereta

÷ 44
20 8
œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œ
Jæ Jæ æ Jæ Jæ æ Jæ Jæ æ Jæ Jæ æ
2
÷ Œ >œœœ !Œ >œœœ ‰ œ œ !>œ ! !
33

>œœœ « Œ œœœ Œ œœœ ‰ œ œ >œ


> > >œœœ
Jæ Plat Suspés Jæ
÷ Œ >œœœ!Œ >œœœ ‰ œ œ !>œ ¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿ ¿ ¿¿
> >>> > >>> > >> >
39

>œœœ ! ! !

÷ >¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ >¿ >¿ >¿ ¿ ¿ Œ ! ! w
Plat Suspés (Baquetes molles)
44

>œ œœ Œ >œ œœ >œ œœ œ œ >˙ æ


3

! !
æ
w
÷ .. ! ..
51

æ
7 1 2 6 7

!
˙ œ . œœ œœ œœ œ . œœ œ œœ œ . œœ œœ œœ œ . œœ œ œ œ œ
Darbuka o Djembé
j
÷Ó "
73
œ
æ œ œ œ œ œ œ œ œ
f 3

. œ. œ.
÷œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
j
"
78

œ œ œ œ œ œ
. . . .
÷ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ Œ
81

. . . . .
÷ œ œœ œ œœ œœœœ œ œœ œ œœœœœœœ œ œœ œ œœ œœœœ œ œœ œ œœœœœœœ œ œœ œ œœ œœœœ
85 Bongós (amb Baquetes)

ƒ
œ . œœ œœœœœœ œ . œœ œœ œœœ œ . œœ œœœœ œ œ
.
j
œ œ
j
÷ œœœœ . Œ Ó Œ Ó
90

œ œ œ œ œ

÷ œ œœœœ
95 Solo
œ œ œ œ œ
j 3
œ Œ Óœ
j
!
Solo
œ œ œ œœj >œ œ œj >œ œ œj >œ
œ œ œ œ œœ œ œ
j
3 3

. œ.
÷œ œœ œœ œœœ œœ œœœœ .. !
991

Ͼ
2

œ œ œ

÷ .. ! .. ! !
102

œ.
7 1 2 5 Pandereta

˙. œœœ Œ Ó
æ >>>
Ï
2. Fantasia Mediterrània
Percussió 2 Antonio de la Asunción
Cròtals o Triangle,
Vibraslap, Gong.

÷ 44 ‰ œJ œ ‰ œJ œ
Cròtals o Triangle

Ó ! Ó !
13

÷Ó ‰ œJ œ ! Ó ‰ œJ œ Ó ‰ œJ œ !
18
5

÷Ó ‰ œj œ ! Ó ‰ œj œ ! Ó ‰ œj œ
28
Vibraslap

÷ ! Ó ‰ œj œ ! Ó ‰ œj œ !
33

÷Ó ‰ œj œ ! Ó ‰ œj œ ! Ó ‰ œj œ
38

÷ ! Ó Œ œ ! Ó .. w
43
4 Gong

÷ ! w ! w ! .. !
52 1 2
2

÷w w ˙ ˙ ˙ ˙ w ~ ~~~
60

w ~~~~~~
Cortina
do
san
Glis

÷ w ! w ! w !
66 Gong
19

÷w ! .. .. ! .. w
91 1 2 Gong
6 2

÷ ! w ! w ! .. !
103 1 2
2

÷w w ˙ ˙ ˙ ˙ ˙. Œ !
111
q»¡§º
3. Fantasia Llatina
# 4 j j j j œ. Œ Ó
Antonio de la Asunción

Dolçaina 1 & 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œjœ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ Œ œ œ Œ Ó œ # œ


œ
# j j
Dolçaina 2 & 44 ! ! œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ Œ œ œ Œ Œ ˙ œ œ. Œ Ó
# œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ Œ œ œ Œ
Dolçaina 3 & 44 w w w w œ J œ ˙. œ œ.
ŒÓ

#
& .. ! ! ! ! .. .. ‰ œœ œœœ ‰ œ ‰œ ‰ œ œ . ‰ œ œ œœ œ ‰œ ‰ œ ‰ œ‰œ . .. œ œ œ œœ
‰‰
10 1 2

Dolç. 1

# . j j j j j j j j j j j j j j j j
& . ‰ œœ Œ ‰ œœ Œ ‰ œœ Œ ‰ œœ œœ ‰ œœ Œ ‰ œœ Œ ‰ œ Œ ‰ œœ œœ .. .. ‰œœ Œ ‰œœ ‰ œœ Œ ‰ œœ œœ ‰œœ Œ ‰œœ Œ ‰ œ Œ ‰ œœ œœ .. ‰œœ Œ ‰ œœ Œ
1 2

Dolç. 2
J œ J œ
#
& .. œœ œ œ œ œ ‰œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ . œ n œ #œ ‰œ ‰œ ‰œ ‰ .. .. œ œ œ ‰œ ‰œ ‰ œ ‰œ . œ n œ #œ ‰œ ‰œ ‰œ‰ .. œœ œ nœ # œœ ‰
1 2

Dolç. 3
œœ œ œ. œœ œ œœ œ œ.

# œ œ ‰ œ ‰ œ œ. . .. œ œ œ. œJ œ œ .. ‰ œ œœœœ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ . ‰
.. Ó œ œ œJ œ œJ ˙ Ó œ œ œ œ œ œ .
19

& œœ œ œ œ
1 2

Dolç. 1
J J J
# œ œ ‰ œ ‰ j œ. .. Œ ˙ œ œj œ œ ˙ Œ j . .. œj œ œ. œ œ œ .. ‰ œœj Œ ‰ œœj ‰ œj Œ ‰ œœ œœ
& œ ˙ œ œ œ œ œ.
1 2

Dolç. 2 J J œ J
#
& œ œ ‰ œ ‰ œj œ. .. ˙ . j j j œ . .. j œj œ œ .. œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ .
1 2

Dolç. 3
œ œ œ œ ˙ ˙. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ
27
# 1œ œ œ œœ ‰œ ‰œ ‰ œ ‰œ . . 2. œ œ œ œœ ‰‰ œ œ‰œ ‰ œ œ. ‰ œ œ œœ œœ . œ . ˙ œ ‰ œ œ œ œ œœ œ œ œ ‰ œ œ œœ œœ
& . . œœ œ œ œ J . J J J J J
J
Dolç. 1

#1 j j j j 2 j j j. j j
Dolç. 2 & ‰œœ Œ ‰œœ Œ ‰œœ Œ ‰œœ œœ .. .. ‰ œœ Œ ‰ œœ Œ œœ‰œ‰ œ œ ‰ œœj œœ œœ .. œ . ˙ œJ ‰ œ œJ œ # œ œ . ˙ œ ‰ œ œ œ œœœ
#1 .. œ j œj ˙
& œœ œ nœ #œœ œ œ œ œ . .. œœ œ n œ #œ œ ‰ œœ ‰ œ ‰ œjœ.
‰ ‰ ‰ ‰ .
. ! j j
2

Dolç. 3
œ œœ ˙ œœ œ n œ # œ ˙ ˙

# . œœ œ œ œ œ." q»•º˙Ritme de Bolero


& œ ˙ œJ ‰ œ œJ œ œ œ . ˙ œJ ‰ œ œJ œœ .. œ . œJ ˙ J J œ œœ œ ˙ œœ œ ˙ œ #œ
36
1 2

Dolç. 1
œ
# j j 1. j j j
& œ . ˙ œ ‰ œ œ œœ œ ˙ œ ‰ j œœ œœ .. œ . œ ˙ œJ œ œ œ. Œ ‰œ œ œ œŒ ‰ œ œ œ œŒ ‰œ œ œ œœ # œ
2

Dolç. 2
œœ
# j j .. œ j j j j
& œ œ œ n œ # œ ˙ ˙ œ œj œ œ œ
j ! œ œ œ œ œ œ. Œ ‰ œ œ œ œ Œ ‰ œ œ œ œ Œ ‰ œ œ œ œœ œ
1 2

Dolç. 3
œœ

# œ˙ œœ œ ˙ œœ œ ˙ ˙ . œ ˙ œœ œ ˙ œœ œ ˙ œœ ˙ . .. œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ
& ˙. œ œ
45

Dolç. 1 œ œ œ
# j ‰œ œ œ œ Œ ‰œ œœ œ Œ ‰œ œ œ œ œ ˙ . Œ ‰œœ œ œ Œ ‰œœ œ œ Œ ‰œ œœ œœ œ ˙ . .. ˙ . œ œ ˙ . œ œ
Dolç. 2 & œœ œ ˙ ‰ œ œ
#
Dolç. 3 & œœ œJ ˙ ‰ ‰œ œœ œ Œ ‰ œ Œ ‰ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ ˙.
Œ ‰ œ Œ ‰ œ Œ ‰œ œœ œ œ œ ˙ . œ .. ˙ . œ œ
œ œœ œ œ œ ˙. œ œ
#1 q»¡™º Ritme de Cha-cha-cha
& œ ˙ œœ
˙. .. œ ˙ œ œ Œ Œ œ œ Œ Œ œ œ œ œ Œ Œ œ œ ˙ #˙ j œ
œ œ œ œ. œ œ Œ Œ œ œ
56
2

Dolç. 1 œ œ . œ
# . j œ. œ. œ Œ
& ˙. œ œ ˙. œ . ˙ . œ œ œ. Œ Ó Œ œ œ œ Œ Œ œ œ œ Œ ˙ #˙ œ œ œ œ. Œ Œ
1 2

Dolç. 2
.. ..
#1
& ˙. ..
œ ˙ . œ œ œ. Œ Ó Œ Œ Œ œ. œ. œ Œ ˙ ˙ œ œ œJ œ . Œ Œ œ œ œ Œ
2

Dolç. 3
œ œ ˙. œ. œ. œ ..

#
& œœŒ Œ œœ ˙ ˙ ˙. œ œœŒ Œ œœ œœŒ Œ œœ ˙ ˙ ˙. œ .. œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ . ..
65 1

Dolç. 1 J J œ
#
& Œ œ. œ. œ Œ ˙ ˙ ˙ . Œ Œ œ. œ. œ Œ Œ œ œ œ Œ ˙ ˙ ˙ . œ .. ˙ . œ œ ˙. œ œ ˙. .
œ œ ˙. œ .
1

Dolç. 2
..
# Œ œ. œ. œŒ ˙ ˙ ˙ . . ..
& Œ œ. œ. œ Œ ˙ ˙ ˙ . Œ Œ œ œ œ Œ œ . ˙.
1

Dolç. 3
.. œ œ ˙. œ œ ˙. œ œ ˙. œ
q»¡§º Ritme de Mambo
# 2œ œ œ nb œ œ œœ œ œ ˙.
& Jœ œ œœœ œ. Ó œ. œ. œ. Œ Œ œ b w œœ w ˙ Œ
76

Dolç. 1
œ
#2 œœ œ. œ. œ. œ. nbb
& ˙. œœ œ Ó œœ œ Œ Œ w œ œ œœ œœ w ˙ Œ œ œ ˙.
Dolç. 2
œ œ
#2 nb
Dolç. 3 & ˙. œœ œ. Ó œ. œ. œ. Œ Œ œ b # w œ œ #œ œ œ œ #w ˙ Œ
œ #œ œ ˙.

b œœœ œ . w œœ œ œœœ œ œ w nn#


& b œœ œ œœ œ ˙ ˙ Œ œ œ œ œ œœœ œ œ w œ œ œ œ œ œ œ #œ w
84

Dolç. 1

b nn#
3

Dolç. 2 & b œœ œœœœœœ œ œ ˙. ˙ Œ œ w œ œ œ œ œ œ œ #œ w œœ œ œ œœ œ#œ w œœ œ œœœ œ œ n w

bb œœ # œ œ œ œ œ œ # œ œ ˙ . ˙ Œ œ w nn#
33

Dolç. 3 & œœ #œ œ œ œ œ œ w œ œ #œ œ œ œ œ œ w œ œ #œ œ œ œ œ œ w

# œ œ œœ œœ . œ . ˙ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œœ œ . ˙ œ œœ œœ .
& ‰J . J ‰ J œ J œJ ‰ J ‰ œ œ œ œ œ . ˙ œJ ‰œ œJ . œ . œJ ˙
94 1 2

Dolç. 1 J J
# j j j j 1 j
& ‰œ œjœœ œœ .. œ . ˙ œJ ‰œ œJ œ # œ œ . ˙ œ ‰ œ œ œœœœ œ . ˙ œ ‰ œ œ œ œ œ . ˙ œj ‰ jœœ œœ .. œ. œ ˙
2

Dolç. 2
œœ
# .. œ j œj ˙ j j j ! ..
& ! j j ˙ ˙ œ œjœ œ œ œœjœ œj œ
1 2

Dolç. 3
œ œœ ˙ œœ œ n œ # œ ˙ ˙ œœ œ n œ # œ

# œ œ œ œ. j œ œ œj œ œ œ œ jœ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ ‰ œ ˙ . Œ
& J J Œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
104

Dolç. 1
œ œ œ œ œ œ œ
# œ œ œj œ. Œ j œ œ œœ j œ œ
Dolç. 2 & J
! ! œ œ œ J œœœœ œ œ œ œ J œœœœœœ œ œ œ Œ œ œ ‰ œ ˙. Œ
# j ˙.
Dolç. 3 & œ œ œj œ. Œ w w w w œ œJ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ Œ œ œ ‰ œ Œ

-Fantasia Llatina 2 -
3. Fantasia Llatina
q»¡§º
œ. œ. œ. œ.
Congues
wæ wæ wæ wæ œ
Antonio de la Asunción

÷ 44 Œ Œ Ó Œ œ Œ Ó
2

.
÷ .
10
L
!T !P œS !P !T !P œ œ
‘ ‘ ‘
T P S P T P
L
.. .. ! ! œ ! ! ! œ œ ‘
1

‘ ‘ ..

L L L
E E D E E E D D E E D E E E D D

÷ ! ! œ ! ! ! œ œ œ œ ‰ œ ‰ jœ .. ! ! œ ! ! ! œ œ .. ! ! œ ! ! ! œ œ
2T P S P T P T P S P T P 2T P S P T P
18

‘ ‘ ‘
1

L L
D
E E D D E E E E E D E E E D D E E D E E E D D

! ! œ ! ! ! œ œ .. .. ! ! œ ! ! ! Œ œ œ ‰ œ jœ
÷ .. ‰ œ
25 T P S P T P 2 T P S P T P

‘ ‘ ‘
1

L L
E E D E E E D D E E D E E E

2 2 2
÷ ! .. ! ! œ ! ! ! œ œ ! ! œ !P œ œ ..
31 T P S P T P T P S

« « «
1

œœ

L
E E D DDE E E
E E D D D E DD Ritme de Bolero
q»•º
÷ ! ! œ ! ! ! œ œ œJ œ œj œ Œ Ó ‰ œ œ œ Ó ‰ œ œ œ Ó ‰ œ œ œ Ó ‰ œ œ œ
2T P S P T P
40

D
E E D D E E E

÷Ó ‰ œ Ó ‰ œ Ó ‰ œ Ó ‰ œ Ó ‰ œ Ó ‰ œ Ó ‰ œ Ó ‰ œ
46

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

L
q»¡™º Ritme de Cha-cha-cha

‰œœœ Ó ‰œœœ Ó ‰œœœ Ó ‰ œ œ œ .. Ó Œ œœ œ Œ Ó


!T !P œS !P !T œ
÷ .. Ó
54 1 2

œ œ

L
E E D E
E DDD

! ! œ ! ! œ
÷
61 T P S P T

‘ ‘ ‘ œ œ ‘ ‘ ‘

L L L
E E D E
E D D D

÷!!œ! !œœœ .. ! ! œ ! ! œ ! ! œ ! ! œ ..
T P S P T
68 T P S P T T P S P T

‘ ‘ ‘ ‘ ‘
1

œ œ œ œ

L L L
DE E E E E D E D E E E

q»¡§º 2
E D D D E D D D E D D D

! !œ!! œ œ œœ œ !!œ! !!œœ !!œ !P œ œ


÷ Ó Œ Ó
2T P S P T
76 T P S P T P T P S

œ œ œœ «

L L L L
E E D E Ritme de Mambo E E D E E E D D

2 2 2
E D D D D E E D D D E D D

!T !P œS !P !T !P œ œ !T !P œS !P œ œ !T !P œS !P !T !P œ œ !T !P œS !P œ œ
÷
83

« œœ « « œœ

L L L L
E E D E E E DD E E D E E E DD

2 2 2
E E DD D EDD E E DD D EDD

÷ !!œ!!!œœ œ Œ Ó .. ! ! œ ! ! ! œ œ ! ! œ ! œ œ ..
TP S P TP
93 S TP S P TP TP S P

« « «
1

œœ

L
E E D E E E DD E E D E E E DD
D E E DD D ED D

÷ ! ! œ ! ! ! œ œ œJ œ j œ Œ
2T P S P T P
103
wæ wæ wæ wæ œ. œ. Œ œ. œ. Œ ˙ . Œ
æ
2

E E D E E E DD
œ
3. Fantasia Llatina
Bongós/Esquella de mà (Campana)
q»¡§º4
œ. œj œ. Œ œj œ. œj œ. Œ
Antonio de la Asunción
wæ wæ œ Œ Ó
Bongós

÷ 44
j
œ
Ó Œ œ

L
÷ .. œ ! ! ! œ ! œ œ
10 S P P T S P T
L ‘ ‘ ‘
L
.. .. œ ! ! ! œ ! œ
S P P T S P T
L ‘
1

‘ ‘ ..
œ

÷ Lœ ! ! ! Lœ ! œ œ œ ‰ œ ‰ jœ . œ ! ! ! œ ! œ L L L
.. œ ! ! ! œ ! œ L
DE D E D E D E DE D E D E D E

.
2S P P T S P
18 T S P P T S P T 2S P P T S P T

‘ ‘ ‘
1

œ œ œ œ
L
÷ .. œ ! ! ! œ ! œ œ L L
.. .. œ ! ! ! œ ! Œ L œ œ ‰ œ ‰ jœ
DE D E DE D E DE D E DE D E DE D E DE D E

!
25 SP P T S P T 2 S P P T S P

‘ ‘ ‘
1

œ
¿ ¿¿ ¿ ¿¿ 2 2 ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿.
DE D E D E D E DE D E D E

÷ .. ‹ ‹ .
32 Campana

« «
1

‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
Lœ Lœ ! ! ! ! ! Lœ Lœ ! ! ! ! !
q»•º Ritme de Bolero
¿ ¿ ¿ j j !P !P
÷‹ ‹ ‹ ‹ ‹ Œ
40 Bongós S S PP T P P S S PP T P P

‘ ‘ ‘
2

‹ œ œ
Lœ Lœ ! ! ! ! ! !
D DE D E D D D D D DE D E D D D D

÷
47 S S PP T P P P

‘ ‘ ‘ œ ‘ ‘ ‘

LL
œ œ!! ! ! ! ! œ œ œ ˙ LL
.. œ œ ! ! ! ! ! œ œ œ œ œ
D DE D E D D D D

÷ ..
j j 3 j 2S S P P T P P j j j
Œ Ó
54 S S PP T P P P
œ œ œ œ
‘ ‘ æ
1

œ
q»¡™º
D DE D E D D D D
Ritme de Cha-cha-cha
D DE D E D D

÷‹‹‹‹
60

‘ ‘ ‘ ‹‹‹‹ ‘ ‘ ‘ ‹‹‹‹ ‘ ‘ ‘
Campana

÷ .. ‹ ‹ ‹ ‹ ..
‹ ‹ ‹ ‹‹ ‹ Ó ‹‹ ‹ Œ Ó
72

‘ ‘ ‘
1 2

q»¡§º Ritme de Mambo 2 2 2


÷ ‹ ‹ ‹ ‹ ‰‹ ‹ ‹ ‹ ‰‹ ‰‹
79

« « «
2 2
÷ ‹ ‹ ‹ ‹‰‹ ‹ ‹ ‹‰‹ ‰‹ ‹ ‹ ‹ ‹‰‹ ‹ Œ Ó
87

« «

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 1 ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿.
÷ .. ‹ ‹ ‹ ‹ .
95

‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
¿ ¿ ¿ j j wæ wæ j
œ. œj œ. j
œ. œj œ. ˙.
Bongós

÷‹ ‹ ‹ ‹ ‹ Œ Œ Œ æ Œ
103
2 4 œ œ


3. Fantasia Llatina
Claves
q»¡§º Antonio de la Asunción

÷ 44 .. Œ œ œ Œ œ ‰ œ Œ œ Œ œ œ Œ œ ‰ œ Œ œ .. .. Œ œ œ Œ
9

J J
÷ œ ‰ œ Œ œ Œ œ œ Œ œ ‰ œ Œ œ .. Œ œ œ Œ œ ‰ œ Œ œ .. Œ œ œ Œ
15
1 2

J J J
÷ œ ‰ œ Œ œ Œ œ œ Œ œ ‰ œ Œ œ .. œ ‰ œ Œ œ .. Œ œ œ Œ œ ‰ œ Œ œ
21 1 2

J J J J
÷ Œ œ œ Œ œ ‰ œ Œ œ .. .. Œ œ œ Œ œ ‰ œ Œ œ .. Œ œ œ Œ
27

!
1 2

J J
÷ œ ‰ œ Œ œ Œ œ œ Œ œ ‰ œ Œ œ Œ œ œ Œ œ ‰ œ Œ œ Œ œ œ Œ œ ‰ œ Œ œ ..
33 1

J J J J
q»•º
÷Œ œ œ Œ œ ‰œœ Œ œ ‰œŒ œ œ ‰œŒ œ œ ‰œŒ œ œ ‰œŒ œ
40
2 Ritme de Bolero

J J J J J
÷œ ‰œŒ œ œ ‰œŒ œ œ ‰œŒ œ œ ‰œŒ œ œ ‰œŒ œ œ ‰œŒ œ
46

J J J J J J
÷ œ ‰ œ Œ œ œ ‰ œ Œ œ .. œ ‰ œ Œ œ œ ‰ œ Œ œ œ ‰ œ Œ œ œ ‰ œ Œ œ .. œ ‰ œ Œ œ œ
52 1 2

J J J J J J J
q»¡™º Ritme de Cha-cha-cha
÷œ Œ Ó œ ‰œŒ œ Œ œ œ Œ œ ‰œŒ œ Œ œ œ Œ œ ‰œŒ œ
59

J J J
÷Œ œ œ Œ œ ‰œŒ œ Œ œ œ Œ œ ‰œŒ œ Œ œ œ Œ œ ‰œŒ œ Œ œ œ Œ
65

J J J
÷ .. œ ‰ œ Œ œ Œ œ œ Œ œ ‰ œ Œ œ Œ œ œ Œ .. œ ‰ œ Œ œ œ œ Ó œœ œ Œ Ó
72 1 2

J J J
q»¡§º
÷Œ œ œ Œ œ ‰œŒ œ Œ œ œ Œ œ ‰œŒ œ Œ œ œ Œ œ ‰œŒ œ Œ œ œ Œ
79
Ritme de Mambo
J J J
÷œ ‰œŒ œ Œ œ œ Œ œ ‰œŒ œ Œ œ œ Œ œ ‰œŒ œ Œ œ œ Œ œ ‰œŒ œ
86

J J J J
÷Œ œ œ Œ œ Œ Ó .. Œ œ œ Œ œ ‰ œ Œ œ Œ œ œ Œ œ ‰ œ Œ œ Œ œ œ Œ
93

J J
÷œ ‰ œŒ œ Œ œ œ Œ œ ‰ œ Œ œ .. Œ œ œ Œ œ ‰œœ Œ
100 1 2 8

J J J
Percussió 1
q»¡§º
3. Fantasia Llatina
Maraques, Güiro

æ wæ wæ wæ wæ wæ ¿. ¿. Œ ¿. ¿. Œ Ó Œ ¿ ¿ Œ Ó
Maraques Antonio de la Asunción

÷ 44 w
! ! ! ! ! !
>¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ > >
.
÷ . .. .. ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‘ ..
10

‘ ‘ ‘ ‘ ‘
1

> > > > 2>


¿ ¿ ¿ ¿ >¿¿ ¿ ¿ > >
÷ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿J ¿ .. ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ .
‘ . .. ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿
18

‘ ‘
2 1

2 > > >


÷ .. .. ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ ¿ ¿ ‰ ¿ Œ ¿ ! .. æ æ
26 Güiro

‘ ‘ ‘ ‘
1

¿ ¿. ¿. ¿ ¿. ¿.
q»•º
÷ ¿æ ¿ ¿ ¿æ ¿ ¿ .. æ æ !
34

‘ ‘ ‘ ‘ ‘
1 2

.. .. ¿ ¿. ¿. ¿ ¿. ¿.

÷ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ‘ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿
42 Ritme de Bolero

‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Maraques

÷ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ .. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ..
50

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
1

q»¡™º
÷ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ Ó ¿æ ¿ ¿ ¿æ ¿ ¿
58 Ritme de Cha-cha-cha

‘ ‘ ‘ ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ‘
2 Güiro

.. ..
÷ .. æ æ
66

‘ ‘ ¿æ ¿. ¿. ¿æ ¿. ¿. ‘ ‘ ‘ ¿ ¿. ¿. ¿ ¿. ¿. ‘
q»¡§º
>¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿
Ritme de Mambo

÷ .. æ æ
¿ ¿. ¿. ¿ ¿. ¿. ¿. Ó ¿ ¿ ¿. Œ ÓMaraques
74

‘ ‘ ‘ ‘
1 2

>¿ ¿ ¿ ¿ >¿¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ >¿¿ ¿ ¿


÷
82

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
> > >¿ ¿ ¿ ¿ >¿¿ ¿ ¿ >¿
÷ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿ Œ Ó .. ¿æ ¿ ¿ ¿æ ¿ ¿
90 Güiro

‘ ‘ ‘ ‘
.. ..
÷ ¿æ ¿ ¿ ¿æ ¿ ¿ .. æ !
98

‘ ‘ ‘ ‘ ¿ ¿. ¿. ¿æ
1 2

.. .. ¿. ¿.

÷
æ Maraques wæ
w
105 æ
w wæ wæ wæ ¿. ¿. Œ ¿. ¿. Œ ·. Œ
! ! ! ! ! ! æ
Percussió 2
3. Fantasia Llatina
Plats Suspesos q»¡§º Antonio de la Asunción

÷ 44 |¿ |¿ |¿ ¿. ¿. Œ ¿. ¿. Œ
Plat Crash (amb baqueta de fusta)

! ! !

.
¿ ¿. Ó
÷Ó Œ |¿ .. .. .. |¿ ! .. !
8 1 2
4 2

÷ |¿ Ó |¿ .. ! .. ! .. |¿ ! ..
19 1 2 1
3 2

÷ .. ! |¿ Ó |¿ ! .. |¿ Plat Ride (o tocat en la campana


! ! !
29
2

¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿amb baqueta de caixa)

÷ ¿ ¿ ¿!¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿! ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿!¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿! ¿ ¿ ¿ .. ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ |¿ Œ |¿ Œ
36 Ritme de Bolero
1 2 12

q»¡™º> >Ritme
> > de> Cha-cha-cha
÷ .. .. ! Œ ————— Œ .. ..
54 1 2 1
2 2 12 2 2

q»¡§º
Esquella (amb baquetes)

¿ ¿ ¿ ¿‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿‰ ¿
Ritme de Mambo

÷
76
2 3

ƒ Plat Crash (amb baqueta de fusta i deixant sonar)

÷ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿
84

÷¿ ¿ ¿ ¿‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿‰ ¿
89

÷ |¿ Œ Ó .. |¿ ! ! !
94

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

÷¿ ! ! ! ! .
¿ ¿ .
99 1

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

÷¿ |¿ Œ |¿ Œ |¿ ! |¿
103
2

¿ ¿ ¿ ¿ ¿

÷
108

! |¿ ! ¿. ¿. Œ ¿. ¿. Œ ·. Œ
æ
Indicacions Importants
2. Fantasia Mediterrània
œ . œœ œœ œœ
÷ 44
* El colp de la línia superior es fa colpejant l'extrem de la pell

œ œ
Darbuka amb tots els dits de la mà junts.
o Djembé
* El colp de la línia inferior es fa colpejant el centre de la pell
i deixant-la sonar (sense apagar-la).

Important: Al compàs 85 s'ha introduït la variant "Bongós amb baquetes" per a aconseguir major intensitat.

3. Fantasia Llatina
Els ritmes i instruments utiliztats són els típics de la música llatina. A les Congues i als Bongós cal prestar

L L
molta atenció a les indicacion de mans i tipus de colps, per a aconseguir l'efecte desitjat.

!T !P œS !P !T !P œ œ !T !P œS !P œ œ
÷
œœ
* E: Mà esquerra
Congues
* D: Mà dreta
E E D E E E D D
E E D D D E D D

El ritme rep el nom de "TUMBAO". La línia superior indica la conga aguda i la línia inferior la greu.
Presenta fonamentalment quatre tipus de colps.

* T: Taló (colpejant amb la base de la palma de la mà)

* P: Punta (colpejant amb la punta dels dits)

La alternància d'aquestos dos colps, generalment amb la mà esquerra, s'anomena "MANOTEO"

* : Colp obert, al centre de la pell i deixant-la sonar.

* S: "SLAP" o "GALLETA": Es colpeja fort amb l'extrem dels dits mantenint l'altra mà sobre

÷ Lœ ! ! ! Lœ !
la pell per a apagar el so.

S P P T S P
œ
T
Bongós:
œ
DE D E D E D E
El ritme bàsic rep el nom de "MARTILLO". La línia superior indica el bongó agut (mascle) i la línia
inferior el bongó greu (femella). Els colps són molt similars als de les congues però presenten alguna
diferència:
* El colp "TALÓ" (T) es fa colpejant la pell amb el dit polze. Això fa que al moviment de
"MANOTEO" la mà es meneje més de costat que a les congues.

* El colp "SLAP" (S) es fa colpejant amb els dits de la mà dreta, mentres que es pressiona un
poc la pell amb la mà esquerra

¿ ¿¿ ¿ ¿¿
÷‹
El bongosero també s'encarrega de tocar la CAMPANA,

‹ ‹ ‹
Campana esquella que es sosté amb una mà i es colpeja amb un
(Esquella de mà): pal de fusta. La línea inferior indica un so greu produït al
colpejar la part oberta de la campana. La línia superior
indica un so més agut produït al colpejar la part tancada
de la campana.