Vous êtes sur la page 1sur 7

Score

El Testament d"Amelia
catalan song William Beauvais

With quiet longing q = 88


# 3
Keening

& 4 ! ! ! ! œ œ œ. œ œœœœ
J œ
Ooooo -

# 3 ! ! ! ! ! !
& 4

# 3 œœœœœœ œ˙ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœ œ˙ œ œ œ œ œ
& 4 ˙. ˙˙ .. ˙ . œ œ œ œ œ̇˙ . œ œ œ œ œ ˙ . ˙˙ ..
˙. . ˙. . ˙. .

# j
j j œ
7

& œ œ œ. œ œœ˙ œ œ œ. œ œœ˙ œ œ œ. œ œœœœ


œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œœœ œ œ
- - - - - - - -
# œ œ œ J J œ. J
! Œ. œœ
7

& J

# œœ œ œ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ œ œ
œ̇
& ˙ . œ œ œ œ ˙ .œ œ œ œ ˙. ˙ . œ œ œ œ œ̇˙ . œ œ œ œ œ
7

˙˙ ..
˙. . ˙. . ˙. .

# œ œ œ. œ œœœœ j
j œœ˙
13

& J œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œœ˙

# œJ œ œJ œ œ œ . œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ
- - - - - - - -

J J J œ J
13

&

# œ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ
œ̇
˙ . œ œ œ œ ˙ .œ œ œ œ ˙.
13

& ˙. ˙˙ .. ˙˙ ..
˙. . ˙. . ˙. .

©2018
# j
2 El Testament d"Amelia

j .. œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
19

& œ œ œ. œ œœ˙
œ. œœœ œœœœ œœ˙ œœœœœ œœœœ
œ
- - - - - - - -
# J Œ. œ œ œ .. Œ
19

& J
j
# œ œ œ œ œ œ ˙ œ . œ œ œ ˙. ˙.
œ œ œ̇ œ œ . œ œ œœœœœœ œœœœ
19

& ˙. œ œ œ ˙. . œ œœ œ œœ˙
˙. . œ œœ

# j œ œœœœ
œœ œœ œœœœœœ ˙ Œ œ
25

& œ. œ œ œ ˙
œœ ˙ œ œ ˙-
œœœœœ œœœœ œ
- - - - . N'A - me - lia/es - tá ma -

#
Fil - la, la me - va

œœ œ ˙ !
25

&
j
# œœ œ ˙ œ œ . œ œ œ ˙ . œ ˙.
œ˙ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ
œ
25

& œ œœ œ œœ˙ œœœ œœ ˙˙ ..


œœ œœœ . .
œ ˙.

# ˙. œ œ œ
œ
31

& ˙.
œ œ œ œ œ ˙ œ-
lal - - - ta, la fil - lla

# œ œ
fil - - - la, de quin mal

!
31

&

# œ œ œ̇˙ . œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ
œ œ
31

& ˙. œ œ œ .
˙. . ˙.
# ˙ j
El Testament d"Amelia 3

œ ˙. ˙. œ œ ˙ œ
34

& œ.
del bon Rei Com - tes la van a

# ˙
us quei - xeu? El mal que jo - tinc
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ˙. !
34

&

# œ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ̇ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ˙ . œ œ œ œ œ
œ œ œ
34

& ˙. . ˙. œ œ œ ˙. ˙. ˙.
˙. . ˙.
˙. ˙.

#
˙. œœ ˙
39

& ˙. œ œ œ ˙.
œ œ œ œ
veu - rer Com - tes i - no - ble gent. -

# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ma - re bé prou que - me'l sa - beu. -

œ œ œ ˙. ! J J
39

&

# œ œ
œ̇ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ ˙. œ œ œ œ
39

& ˙. œ œ œ ˙. ˙. ˙˙ ..
˙. . ˙. . ˙.

# œ ˙ œ
œ ˙.
44

& ˙. œ ˙.
- - Ay que'l meu cor se'm nu - a

˙. ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
- - - - - - - -

# œJ œ œ œ œ œ œ
J
44

&

# œ̇ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ œ œ
& ˙. œ œ ˙. ˙ . œ œ œ œ œ̇˙ . œ œ œ œ œ
44

˙˙ ..
. ˙. . ˙. .
#
4 El Testament d"Amelia

œ œ ˙ Œ ..
49

& œ œ œ ˙. ˙
Com un pom de cla - vells. - - - -
- - - - - - - -

# ˙. œ œ œ œ œ
œ
! œ œ œ œ œ œ ..
49

&

# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙ .. ˙. œ œ œ œ œ̇˙ . œ œ œ œ œ ..
49

& ˙. ˙.
˙. ˙. .

#
œ ˙. œ œ œœ ˙ œ
53

& œ œ œ ˙ ˙.
œœœœœœ œ
Ma - re, la me - va ma - re, Lo meu mal - ja'l sa -

œœœœœ œœ œœœœœœ
œœœœœ ˙
Un Cas - tell dei - xo/al Po - bres, par - qués re - sin a
53
# œœ ˙
&

#
! ! ! ! ! !
53

&

# ˙. ˙. œ œ œ ˙ œ ˙.
59

& ˙.
beu, Met - zin - es me n'han da - des

# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œœœœœœ œœœœœœ œ
Déu Qua - tre a/meu ger - mà/en Car - les.

œœœœœ
59

&

#
! ! ! ! ! !
59

&
#
El Testament d"Amelia 5

œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ
65

& œ œ œ ˙. ˙.
Que'm cre - men el cor meu. - - - Ai, qu'el meu cor sem

œ œœ œœ œœ ˙. ˙.
Dos a la Ma - re de Déu.

# œ œ œ œ œ œ œ œ œ J J
œ J J
65

& œ

65
# ! ! ! ! ! !
&

#
˙. œ œ œœ ˙
71

& ˙. œ ˙. ˙.
œœœœœœ œœœ
meu. - - - Com un pom - de cla - vells!

œ œ œ ˙. œ œ œ œ œJ œ
# œ œ œ œ œ œ œJ œJ J
71

&

#
! ! ! ! ! !
71

&

same tempo with a more rhythmic feel


77
# . ! ! ! ! ! !
& .
œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œœœœœœ œ œ j œ œ
# . œJœ J Jœ œ œJ œ J
77

& .

# . ‰ œœ j j œœ œ œ œ j ˙
œ œ˙ œ J J̇ œ œ œ œ̇ œ ˙ ‰̇ œ œœ œj œj œœ œ œJ
77

& . œ
˙. . . . . ˙.
#
6 El Testament d"Amelia

! ! ! ! ! !
83

&
œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ˙
83
# œ ˙ œ œœœœœ œœ
œœœœ
&
# œ ‰ œœ ... ‰ œ œœ œj œj œœ œ œJ œ œœ j ˙
˙˙˙ J̇ œ œ œ̇ œ ˙
83

& œ #œ
˙. ˙. ˙. . .
˙.

#
With quiet longing q = 88

! ! ! ! .. ! !
89

&
œœœœœœ œ
# œœœ œœ œ œœœ œœœœ .. ! !
89

&
# ‰̇ œœ j j œœ œ œ ˙ ‰ œœœ ... # œ œ .. œ˙ .œ n œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ
œ
89

& œ œ œ J ˙˙ ˙˙ ..
. ˙. ˙. ˙. ˙. .

95
# ! ! ! ! ! !
&
# œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ.
J
! ! œ J œœœ
95

& J
# œœ œ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ œ œ œœ
œ̇
& ˙ . œ œ œ œ ˙ .œ œ œ œ œ ˙. ˙ . œ œ œ œ œ̇˙ . œ œ œ
95

˙˙ ..
˙. . ˙. . ˙. .

# . ˙. œ œ œ
œ œ
101

& . œ œ œ ˙ ˙.
œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
N'A - me - lia/es - tá ma - lal - ta, la fil - lla
# . œ œ ˙
Ai que'l meu cor se'un nu - a Com un pom de

! !
101

& .

# . œ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ . œ œ œ œ œ̇˙ . œ œ œ œ œ œ˙ . œ
101

& . ˙. ˙˙ ..
˙. . ˙. . ˙.
# ˙ j
El Testament d"Amelia 7

œ ˙. ˙. œ œ. œ ˙ œ ˙.
106

&

# ˙
del bon Rei Com - tes la van a veu -
œ œœœœœœ œœœœœ œœœœœœ
cla - veils! - la vós, la me - va ma - re

œ ˙. !
106

&

# œœœœœœ œ œ˙ œ œ œ œ œ œœœœœœ œ
& ˙˙ .. ˙ . œ œ œ œ œ œ̇˙ . œ œ œ œ œ ˙˙ .. ˙ .œ œ œ œ œ
106

˙. . ˙.
˙. . ˙. ˙.

# œ œ œ
œ œ œœ ˙
112

& ˙. œ ˙. ˙.
˙.
rer Com - tes i - no - ble gent. - - - Ai que'l meu

œ œ œJ œ œ œ œJ œ
us dei - xo el ma - rit meu - Per
#
& œœœœœœ ! J J
112

˙.

# œ˙ œ œ œ œ œ œ˙˙ . œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ̇ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ
& œ̇˙ . œ œ œ œ œ
112

. . ˙ .. . œ ˙.
. .
˙. ˙. ˙.

# ˙ œ ˙. .. .
œ œ œœ ˙
118

& ˙. œ ˙. ˙. ˙
˙. œœœœœœ œœœ
cor se'un nu - a Com un pom de cla - veils!

# œ œ œ ˙. œ œ œœœ.
! œ œ œ œ œ œ !
118

& œ .

# œ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ œ œ
˙. œ œ œ œ œ̇˙ .œ œ œ œ œ œ˙ .œ œ œ œ œ ˙ . œ œ œ œ œ̇˙ .œ œ œ œ œ .. !
118

& ˙˙ .. ˙˙ ..
. ˙. . ˙. . ˙. .