Vous êtes sur la page 1sur 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 11 wrzeÊnia 2001 r. Nr 97
TREÂå:
Poz.:
USTAWY:

1050 — z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7166

1051 — z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów


naturalnych kraju   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7171

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

1052 — z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie programu badaƒ statystycznych statystyki publicznej
na rok 2002   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7172

ROZPORZÑDZENIA:

1053 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie okreÊlenia placówek
odpowiedzialnych za przeprowadzanie analiz antydopingowych oraz trybu, sposobu
i zasad odp∏atnoÊci za kontrolne badania antydopingowe   .   .   .   .   .   .   .   . 7173

1054 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyj-
mowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkó∏ oraz przechodzenia z jednych
typów szkó∏ do innych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7173

1055 — Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaç sieci gazowe   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7179

1056 — Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagaƒ, jakim powinien od-
powiadaç plan operacyjno-ratowniczny sporzàdzony na wypadek wystàpienia nadzwy-
czajnego zagro˝enia poza teren, do którego jednostka organizacyjna eksploatujàca
instalacj´ mogàcà spowodowaç nadzwyczajne zagro˝enie Êrodowiska posiada tytu∏
prawny   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7191

1057 — Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagaƒ, jakim powinien od-
powiadaç plan operacyjno-ratowniczy podejmowanych na w∏asnym terenie dzia∏aƒ na
wypadek nadzwyczajnych zagro˝eƒ, oraz szczegó∏owych zasad jego weryfikacji   .   . 7193

1058 — Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagaƒ, jakim powinien
odpowiadaç raport bezpieczeƒstwa, oraz szczegó∏owych zasad jego weryfikacji   .   . 7195

1059 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie urz´dów celnych,
w których przeprowadza si´ granicznà kontrol´ fitosanitarnà   .   .   .   .   .   .   . 7196

1060 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegó∏owych za-
sad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierujàcym niektórymi podmiotami
prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej   .   .   .   .   .   .   . 7199

1061 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie niektórych op∏at
i wynagrodzeƒ stosowanych w nasiennictwie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7202

1062 — Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie


szczegó∏owych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierujàcym niektó-
rymi podmiotami prawnymi   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7206

1063 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia-
∏ania rodzinnych oÊrodków diagnostyczno-konsultacyjnych   .   .   .   .   .   .   . 7207

1064 — Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zg∏aszania podj´cia lub zakoƒcze-
nia dzia∏alnoÊci lekarza lub piel´gniarki wykonujàcych zadania z zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracujàcymi oraz trybu przekazywania tych zg∏oszeƒ   .   .   . 7211

Centres d'intérêt liés