Vous êtes sur la page 1sur 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 12 marca 2003 r. Nr 43
TREÂå:
Poz.:

UMOWY MI¢DZYNARODOWE:

368 — Konwencja mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Królestwem Danii w sprawie unikania po-
dwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania w zakresie po-
datków od dochodu i majàtku, sporzàdzona w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r.   .   . 2793
369 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Konwen-
cji mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania w zakresie podatków
od dochodu i majàtku, sporzàdzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r.   .   .   .   . 2815
370 — Umowa mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Mongolià o pomocy prawnej i stosunkach
prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporzàdzona
w Warszawie dnia 19 paêdziernika 1998 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2816
371 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Umo-
wy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Mongolià o pomocy prawnej i stosunkach prawnych
w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporzàdzonej w Warsza-
wie dnia 19 paêdziernika 1998 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2859
372 — Konwencja o ustanowieniu Wielostronnej Agencji Gwarancji Inwestycyjnych, sporzàdzo-
na w Seulu dnia 11 paêdziernika 1985 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2859
373 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Kon-
wencji o ustanowieniu Wielostronnej Agencji Gwarancji Inwestycyjnych, sporzàdzonej
w Seulu dnia 11 paêdziernika 1985 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2910

368
KONWENCJA

mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapo-
biegania uchylaniu si´ od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majàtku,

sporzàdzona w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

W dniu 6 grudnia 2001 r. zosta∏a sporzàdzona w Warszawie Konwencja mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Kró-
lestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania
w zakresie podatków od dochodu i majàtku, w nast´pujàcym brzmieniu:

KONWENCJA CONVENTION

mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Królestwem Danii between the Republic of Poland and the Kingdom
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania of Denmark for the Avoidance of Double Taxation
i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to
w zakresie podatków od dochodu i majàtku Taxes on Income and on Capital

Rzeczpospolita Polska i Królestwo Danii, The Republic of Poland and the Kingdom of Den-
mark,