Vous êtes sur la page 1sur 1

Mariusz

Lachowski
2009.07.21
15:30:34 +02'00'

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 lipca 2009 r. Nr 115

l
TREÂå:

.p
Poz.:

USTAWY:

958 — z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy . . . . . . . . 8726

959 — z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Policji . . . . . . . . . . 8727

ov
960 — z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzeda˝y
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego . . . . . . . . . 8728

961 — z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji


Rolnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8729

962 — z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz


ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó∏kach publicznych . . . . 8730
l.g
963 — z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny wykonawczy

964 — z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów miesz-
kaniowych udzielonych osobom, które utraci∏y prac´ . . . . . . . . .
. . . 8731

8733

965 — z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji . . . . . 8738

966 — z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw . . . . . . 8739
rc
967 — z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leÊnych 8742

ROZPORZÑDZENIA:

968 — Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie


okreÊlenia wzoru informacji o Êrodkach zgromadzonych przez oszcz´dzajàcego na
w.

indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu i trybu jej przekazywania . . 8744

969 — Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie


wzoru i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wyp∏aty z indywidualnego
konta emerytalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8747

970 — Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie


szczegó∏owych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specja-
listycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na in-
spektorów Inspekcji Transportu Drogowego . . . . . . . . . . . 8754
ww

971 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniajàce rozporzàdze-
nie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach
zwiàzanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pra-
cownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8755

972 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie wysokoÊci wynagrodze-


nia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i sta˝y . . 8757

973 — Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu G∏ównemu
Inspektoratowi Farmaceutycznemu . . . . . . . . . . . . . . 8758

WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

974 — z dnia 13 lipca 2009 r. sygn. akt SK 46/08 . . . . . . . . . . . . 8759