Vous êtes sur la page 1sur 2

Hanggang Sa Dulo Ng Walang Hanggan

By: G .Canseco

Moderato Transcribed By :Walter M. Gravador


Intro

% ∀ β ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Û Û œ


% ∀ ˙
5

œ œ ∀œ œ ˙ œ œ œ œ
ϖ


% ∀ ˙ œ œ αœ œ µ˙ œ œ œ
8

µ˙ œ œ œ


% ∀ ϖ Ó ‰ œ ˙ œ
11

œ œ œ œ œ


% ∀ ˙ œ ˙ œ ι ι
14

œ œ œ ˙ œ œ œ ∀œ œ œ œ œ− œ œ− œ


% ∀ œ ˙ Ó Œ
18

œ œ œ ˙ œ
œ


% ∀ ˙
21

œ œ ∀œ œ ˙ œ œ œ œ
ϖ

∀∀ µ˙ œ
˙ œ œ ∀œ œ œ œ
24

% œ œ
˙ µœ

∀∀
Ó ‰ œ ˙ œ
27

% ϖ œ œ œ œ œ
1
∀∀ œ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ
œ Œ œ
30

% œ œ œ
3

∀ ∀∀∀∀
% ∀ ˙ œ œ
34

œ ˙ ∀œ œ œ ˙ œ œ ∀œ œ
œ

∀∀∀∀
˙ œ
37

% œ œ œ œ œ
ϖ ˙

∀∀∀∀ ˙ œ œ ∀œ œ µ˙ œ œ œ œ Ó ‰ œ œ œ
ϖ
40

∀∀ œ
% ∀∀ ˙ œ œ œ œ œ ˙ Œ
44

œ œ œ œ œ

∀∀∀∀ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ
47

∀∀∀∀ ϖ ϖ ϖ ϖ
Ó ‰ œ œ œ ϖ
50