Vous êtes sur la page 1sur 1

21/10/2006

XIN THAÙNH THAÀN CHUÙA ÑEÁN


( Kinh nguyeän tröôùc giôø taäp haùt, giaùo lyù,hoäi thaûo,.... )

24 ««j œ»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»» œ»»


Khoan thai, taâm tình

ˆ » » œ
»
Nguyeãn Coá Nhaân
«
====================
& l » l » » » =l
Laïy Chuùa Thaùnh Thaàn, xin soi saùng loøng trí chuùng
, »
œ œ
» »
œ «
« «« «« «« «««
œ»» œ»» »
» »
» »
» »»œ ˆ« ˆ«
====================
& » » l » l ˆ« ˆ« ˆ«ˆ=l
con. Xin thaùnh hoùa nhöõng hy sinh beù moïn ñeå moïi
« ««
«« «««ˆ «««ˆ «««ˆ ««««ˆ «««ˆ . ««ĵ
« « « «
««ˆˆ« «««ˆ ««ˆˆ ˆˆ««
«
& _ˆ««ˆ «ˆ« «ˆ
==================== ˆ
« «ˆ l ˆ« « . «
ˆ« l «ˆ =l
vieäc chuùng con laøm hoâm nay cho ñuôïc vinh danh
˙»»˙ »
œ » œ œ
»
» » œ »
œ » œ «« ,
»»»œ »œ» «ˆ«ˆ« =l
»» l »œ»»
====================
& »»œ »»»œœ l œ»» »»»œ
Chuùa. Vaø möu ích cho phaàn roãi chuùng con

««ˆ« «««ˆ ««ˆ« «««ˆ «««ˆ «« «««ˆ« ˆ«««« ««


ˆ .
««
ˆ«Jœ=l
j
& ˆ« ««ˆ _«ˆ«
====================«ˆ l ˆ« _««ˆˆ «ˆ« ˆ« l «œ»» . »»»
»
cuøng moïi ngöôøi tin nhaän Chuùa laø Cha yeâu
«« «« ««« ««ˆ« ««ˆ« «« « ««
& _˙««˙«« l _ˆ«œ»»
==================== l ˆ«œ»»» «
#ˆœ»»« œ» l #_˙«˙
»»œ̂ œ»»» » »»» =”
thöông. A............................ men A - men