Vous êtes sur la page 1sur 2

Hang Belem Häi-Linh & Minh Châu

f ‰ ««ĵ ˆ«« «« «« « « ««ˆ« ««˙ «« «««ˆ «« « « « « «


ChÆm ( q = 66) * Bùi Chu 1945 *

b 2 « « ˆ« «ˆ « ˆ « ‰ ˆj« « ˆ« « «
l & 4 «ˆˆ« ˆˆ«« ˆ«ˆ« l «ˆˆ« ˆ«ˆ« l «ˆ«ˆ« « l ˙«˙« l ˆ«Jœ»»» œ̂»»» ˆ« l ˆ«˙»»» ˆ« l «ˆ«œ»» «ˆ«œ»» _œ»» l __«˙«˙»˙ =l l
======================
«

l » » » l »»»
«
«
ˆ«
«

ˆ«

l ORGUE «mª ÇÀu l « l « l « l « l« ll


l b 24 ˙« « « «
l ˙« l ˙«œ»» œ» l ˙«˙» « «
l ˙«˙» «
l ˙«˙» «
l «ˆ« ««ˆ« «ˆ« l «˙«« « ll
======================
l? ˙»» l ˙»» »
l » »» l »˙» l »»˙» l ˙»»» l «
l ˙»«» =l l
&
» » » » » »
F « «« « « ««ˆ« «««ˆ «« « « , >« > > ««
b Œ «
«
ˆ ˆ « «
ˆ
« . «
ˆ
j «
ˆ. « « « «
S
l & _Ó
T =======================l _Ó « l « l «ˆ« «ˆ«œ»»
ˆ l «
ˆ
œ
«
» «
œ
ˆ
»
« l «_«œˆ«» _œˆ«««» œ̂«»» «»»»œ̂ =l
«
_Ó Œ » »» »» » » »
«
«

ˆj̄
«

l F « « l « l « « l l l Ç©i n¢m trong hang l


Al «ˆ« «ˆ« l «ˆ« . ««j l «ˆ« ««ˆ ««ˆ.« ˆ««« l «« , «« l «« « l « « «« «««»œ̂ l
ñêm Çông lånh lëo Chúa sinh ra Ç©i, Chúa sinh ra
b Œ ˆ
«
B =======================
l & _Ó l _Ó l _Ó l «Œ̂ œ»ˆ«»» l ˆ«œ»» «ˆ«œ»» l _««»œˆ» _ˆœ««»» œ̂«»»» »» =l
«

» »
«

ˆ«

p« % «. «. f « « «
ñêm Çông lånh lëo Chúa sinh ra Ç©i, Chúa sinh ra Ç©i n¢m trong hang

««œ»ˆ« « «« « .̂
« «
b « œ̂ « ‰ « « « « ‰ «j
ˆ
« ««ˆ. ««ˆ ˆ««« ˆ««
l& » » œˆ«»»» »» l ˙«»»
======================== »
« « «
l œ»ˆ«»» ˆ
j
« ll ˆ
« ˆ
« l « l =l
»
l Çá nÖi máng l lØa. l Trông l l hang Be - l lem: ánh l sáng tÕa lan tÜng l
«« « « « . . . ««j f «« «« « «« l
l b œ»ˆ«» « «
»
«
œ̂
ˆ«œ»»» »» l ˙»«» l « l «
« ‰ «
« l l «
« «
« l «
« ‰ ˆ
« l ˆ.« «ˆ ˆ«« ˆ« =l
l& »
======================== l ˆ«œ»» ˆ« l l ˆ« ˆ« l ˆ«
j l
» »
Çá nÖi máng lØa. Trông hang Be - lem: ánh sáng tÕa lan tÜng

« p « «. «
.
«
. «« «« . «« « «« « ,«
b « ‰ « « « « ‰ ˆ
j
« «ˆ «
ˆ « «
ˆ
l & ˆ«
======================== ˆ« l ˆ«
j ˆ« l ˆ« l «ˆ l ˆ« «ˆ« =l
«
l bØng. Nghe l trên không l trung ti‰ng l hát Thiên ThÀn vang l lØng. ñàn l
l b « ‰p « l «. .
« l «
.
‰ ««j ˆ
« l «« . ««
«
ˆ « « l« Œ l
l & _««ˆ
======================== _«j«ˆ l _««ˆ _««ˆ l _««ˆ l «
ˆ _««ˆ _«ˆ« l _ «««ˆ =l
_
bØng. Nghe trên không trung, ti‰ng hát Thiên ThÀn vang _ «ˆlØng.
f «« «« F««« . ««ˆ« «« « « f «« ««
˙
«
b ‰ . »» »» »» »» œ
K
» »
œ œ
» ˆ
œ
«
» « ˙«‰ . Kœ»» œ»» œ»»
cresc
«
œ»ˆ«» Jj
Jj «
œ»ˆ«» œ̂«»»» œ̂«»»
========================
l& l Œ̂ l » » » l » » » =l
l déo d¡t ti‰ng l hát. l ca, dÜ âm vang l xa. ñây Chúa Thiên l
f « «
hát, Xܧng

l b ‰ . ««k œ

»
«
«« «« l ««
»
«
œ̂ »
œ̂
« ˆ
œ
«
» Œ l ‰ . «
« «
« «
« l «
« «
« «œ̂«» »«œ̂« l
========================
l& »» »» »» l »» l ˆ
œ
k
K
«
»
»» »» »»«
»
œ̂ »
œ̂
« ˆ
œ
j
J
«
»
l »» »» »» »» =l œ

j
»
«
déo d¡t ti‰ng hát. dÜ âm vang xa. ñây Chúa Thiên
« «« «« « « « « , f ««˙ «« F «« . ««ˆ
b «ˆ«œ»» œ̂«»»» «œ̂«»» «ˆ«œ» «ˆœ «
˙ «
œ
ˆ «« «‰ . Kœ»» œ»»» œ»»» œ»ˆ«» «ˆ
l& »
======================== » l »» »» »
« l »» «
» l »» »
« « l » l » Œ =l
l Tòa giáng
Œ̂
l sinh vì l ta. l NgÜ©i l h«i, hãy kíp bܧc l t§i. ñ‰n l
l b « «« « l l l l ‰ . ««k ««œ̂»« ««»«œ̂ l ««ˆœ Œ l
«
l & œ»ˆ«»» «
»
œ
ˆ « « « «
»» œ̂»«»» l _«»œ«ˆ _««« «»«œ̂ l _««˙» «
l _««ˆ»œ Œ l œ

»
«
»» » » » » l »» »
«
======================== . » =l
»» _œ»ˆ«» »» »»
Tòa giáng sinh vì chúng ta. hãy kíp bܧc t§i.
«« cresc «« f«« ««œ̂»« «« « « «« ««
b ˙«‰ . Kœ»» »»œ »»œ Jj ˆ
œ
«
»
» œ

j
»
«
» »
» œ̂
«
»
» «
œ
ˆ
»
« «
œ
ˆ
»
« œ
ˆ
»
« ˆ
œ
«
» ««
» »
========================
l& » l » » » »
l» »
» l »» »» l ˙«»»» =”
«
« «
«
« «
« « «
»œ«ˆ «
« «
» «
»œ «ˆ œ«ˆ»

l xem: nÖi hang Be - l lem. Ôi Chúa giáng l sinh khó l khæn thÃp l hèn. ”
» œ«ˆ»
» » »

»
» »
» » »
»

l b ‰ . «« «« «« l «« f«« ««œ̂»« «« l « « l « l ”
œ

k
»
« »
«
œ̂ »
«
œ̂
»» »» »» l »» »»
========================
l& œ

j
»
« E
œ

j
»
« «
»
œ̂
»» »» l ˆ«œ»» « «
ˆ«œ»» « «
l _««ˆ»œ _«ˆ«»œ _««»»ˆœ l _ ««« =”
» » »» » _
«_˙«˙»»
nÖi hang Be - lem. Ôi Chúa giáng sinh khó khæn thÃp » hèn.
p «« ««ˆ« . ««ˆ« ««« ˆ««« ««
b ‰ « «
« «
ˆ œ
J
» «
ˆ ˆ
« ««
N» ======================
l& _««j
ˆ «
ˆ l »
» l l ˙« =l
Nºa Çêm mØng Chúa giáng sinh ra chÓn gian trÀn.
F « «« «« «« «« ««
b ‰ « « œ
»
« ˆ« l »» . œ
J
»
» «
ˆ «
ˆ « «
«ˆ ˆ« l ˙«
l& _«««j
ˆ ˆ«
====================== » l =l
Nam

NgÜ©i Çem ân phúc xuÓng cho muôn dân lÀm than.

f «> ««> >«« « « «« ««˙«


b ‰ «
ˆ
j
«
Jœ»» «
ˆ
œ»» «
œ̂»»» «
ˆ
« « « ˆ
«
œ»»
l œ»»» ˆ«œ» «ˆ«»œ ˙»»
S/T
========================
l& » » »
» l »» » l » =l
A/B
1. NÖi hang Be - lem Thiên ThÀn xܧng ca.
2. NÖi hang Be - lem chiên lØa thª hÖi.
3. NÖi hang Be - lem møc ÇÒng xúm quanh.
4. NÖi hang Be - lem huy hoàng ánh sao.

«« ««« ««
5. NÖi hang Be - lem ta qùi thi‰t tha.

b ‰ ˆj
« œ̂»»» « «
« «
« « « « « ‰ «
«
Jœ»» »»»œ̂ l ˆ«œ» ˆ«œ» l _«ˆ«»œ _«ˆ«œ»œ» _œ» l _ «˙« «ˆ« j
«Ĵœ» =l l
decresc D.S.

========================
l& » »» »» l _ p »»
«

« «

»» » » _
»_˙»˙» _
»_œ»œ»
«
« « «
«ˆ «
« «

«
«ˆ «ˆ

«ˆ

Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa » » Trông


Tan gía Çêm Çông Ãm thân con ngÜ©i. Trông
Ca hát vang lØng m‰n yêu chân thành. Trông
ñÜa lÓi ba vua phÜÖng ñông ljn chÀu. Trông
Xin Chúa nhân hiŠn xuÓng Ön chan hòa. Trông

Vous aimerez peut-être aussi