Vous êtes sur la page 1sur 1

LINH AÛNH CUÛA TÌNH YEÂU

HOAØNG PHUÙC
## 2 Œ « « « «« « «« «« ««
« « « ˆ« «« «
Bm D Bm
4 ˆ
« « « ˆ
« . «
ˆ « ˆ«« Jœ»»» ˆ««
ˆ« ˆ« ˆ«
==========================
& ˆ« _«««˙
1 Xin Meï daïy con bieát laøm cho moïi ngöôøi bieát Me.ï
2 Xin Meï daïy con bieát gaãm suy Lôøi Ngöôøi trong loøng.
Xin Meï cuøng ñi luùc ñoaøn con loan baùo Tin Möøng.
## Œ
3

« « « ««ˆ« ««ˆ« ««« ««« ««


«
_««ˆ «
ˆ« «
ˆ« . «
==========================
& ˆ«
j ˆ« ˆ« ˙« )(

1 Vaø trôû neân ngöôøi soáng söù ñieäp möøng vui.


2 Vaø thöïc thi Lôøi Ñaùng Cöùu Ñoä truyeàn ban.
3 Daïy baûo con thaønh chöùng taù cuûa tình yeâu.
## Œ ««ˆ« «« «« œ ««j
«
‚ «« œ» «« ‚««« œ»» »»»œ »»»œ ««˙«
ˆ« ˆ« »
»» ‚« œ»»» »» ‚« ) »»
==========================
& œ
»
»
(
» »
1 Xin môû loøng ( con ra tröôù c ) tieáng than khoâng hy voïng.
( )

( )

Xin Meï luoân luoân dìu daét con ñi theo Meï


()
2

«««
Xin laøm cho con trung tín ñi theo Con Meï.
««« ««« ««
3

## Œ «
«j ˆ« ˆ« ˙»»
«_«ˆ« «« ««ˆ« . ˆ«
==========================
& ««ˆ «ˆ » ”
«ˆ
1 Moät ngaøy kia, moïi ngöôøi ñeán vôùi ñöùc tin.
2 Nhôø nieàm tin soi ñöôøng daãn loái chuùng con.

«« «««ˆ ««
Moät ngaøy kia, con ñöôïc chieâm ngaém Ba Ngoâi.
## «««ˆ ««« ˆ««« ˆ««« ««j ««« . «««
3

œ
»
œ
» .. ˆ
« «
« ˆ
« « « ˆ ˆ«ˆ«
j
«ˆ« ˆˆ««« ˆ«« ˆ«
==========================
& »» ˆ« «œ̂» ««ˆ ˆˆ«« ««ˆ« .
»»
ÑK : OÂI MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP, LINH AÛNH CUÛA TÌNH YEÂU. AÙNH
## «««ˆ ««ˆ «« «« «« . ««ˆ« «««ˆ «««ˆ «« «« ««
ˆ « «
« «
ˆ
«
ˆ
==========================
& «ˆ ˆ«
« ˆ
«
ˆ« . «
«

j «
ˆ «ˆ ˆ
« ˆ« ˆ.
« œĴ«»»
j
ˆ« «ˆ ˆ« ˆ« . »
««
MAÉT CAÛM THÖÔNG CUÛA MEÏ, CUØNG VÔÙI AÙNH MAÉT GIEÂ - SU. NHÌN
## »œœ »
œ ««ˆ« «« «
ˆ ««˙« ««ˆ«
»
»» »
œ
»» œ »
œ»»» ˆ« «
ˆ
ˆ« «
ˆ «˙« «ˆ« Œ
==========================
&
ÑEÁN NOÃI KHOÅ ÑAU CUÛA CHUÙNG CON.
## ««ˆ« ««« ˆ««« ˆ««« œ
» .. ««j
ˆ «
« «« «««ˆ «« ««« . «««
ˆ«« «««ˆˆ ˆ«« ˆ« œ
»
»» «
ˆ« «œ̂» ˆ« « «
«ˆ« ««ˆˆ ˆ
««ˆ« . ˆ«ˆ«
j
==========================
& »»
««
OÂI MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP LINH AÛNH CUÛA TÌNH YEÂU, AÙNH
## ««ˆ« ««ˆ «« «« « « «
««ˆˆ« «««ˆˆ ˆˆ««« ˆ««« « « «
«
««ˆ«œ ˆ«
ˆ « «
«
==========================
& «ˆ ˆ
«
ˆ
« ˆ«
« «
ˆ
«
ˆ« .
. «
«
ˆ«
j ˆ« «
ˆ
« »»»
ˆ« ˆ«
MAÉT CAÛM THÖÔNG CUÛA MEÏ, CUØNG VÔÙI AÙNH MAÉT GIEÂ - SU, LAØM CHUÙNG
## ««ˆ.« ««« «««ˆ ««« ««« ««« ««« «««
«ˆ« . ˆ
j
«ˆ« ˆˆ«« ˆ
ˆ«« ˆ « ˙
««˙« ˆ«« Œ ”
=========================
& ˆ« ˆ«« ˆ« =
CON TIN VAØO TÌNH YEÂU CHUÙA CHA.