Vous êtes sur la page 1sur 28

Œ

!Zi Z »Vß
[Z »wZÎq
-Z~eÆ}Zx ˆ

:i Z
Š‡r Ññ]|xsÑZœ
ò ™q·~g ‡**
#
È- Šx‰Zg ZŠz.‚

www.deoband.net

1 www.deoband.net
Kqçñ
ô=zƒÅ 9+ŠÔ]§Ñ»yZì w°@
á õg @*
,giÅÈ » Z]Z|
ò -Š',
8 gzZ Ô c*
â
Û ÅnËä ]Z|yZaÆTì ;g #
Û 7$gŠÐ ã!*
Œ Ö Z b &Zz
+y›~˜Í˜ÍÆ*ŠÉR',
§Z sÜ:Ð]»',
Å]Z@W: ÀÆyZ \¬
X Tg V á Ã~«™Å•òsZ LZgzZì‡6,
Ð i ZgŠd²ä •Æ yZgzZ ~w',r # ™V{ Ÿg£Z ** Ññt · Z ñÎ1
: ]ÅyZ ‚Ôì 3g™{ "z6,: Ö#aÆä¢ ã0* 6,]â}.yZ ÅÈ-Š', »Z
Æ™wï̈_zãçÆyZÐs§KZgzZÆ™- $çÄ~VÂg „Åòzëz?£
V{ Ÿg£Z ** ÑñÒÃxñè q -Z Å b§ÏZì 3g ¯ r[8CZÃ[ÅÈ- Š', »Z
]|xsÑZ Á6, gîm{~kZgzZX ¶ÅÅÉ[Â}Zx ˆ~| 1324är #™
x ) {ukŠ„{ q£Zæg ** Ññ]| ã!* gx â Z ( | 1297 x ) ~
ò Ââ **
# ™Ì‡·**
r Ññ
gzZ å c*
¯:¶Kà ( | 1346x ) {ukŠ ~gzg –r # ™£Z 2** Ññ]|gzZ ( | 1323
X¸KÝqòzëƬnŠ$èÃY f[²
Òà ;g !* ÅVß Zi ZÆV ð‹NÅèyZ~q ÊÆvZÂg', » ZÐ+ $YÅÈ- Š ñf
]|xsÑZœ~!‚g kZì ~š /Ëq -Z ÅŸÏZ Ì!‚gÃk ,iXì _ Y Å
ß ~ i Z0+Z: ZŠg^z {¤ð•Z ä È- Š x‰Zg ZŠ z.‚ r ò ™q·~g ‡ **
# Ññ
Y K Zq -Z ñƒ ñW~È- Šx‰Zg ZŠY ëÑZg ZŠ Ôì ðâ
Û ÒÃg7½Å!Zi ZÆV
Å¡~w', !‚gtìyZX åc* â
,
Ûk’ämvZ îG*9gr # ™~g ‡]|~[ZÆ
!ÐnÊçjÖ] oÖæ ä×# Ö]æ X ǃ"
$U* =g f +4»ä™ »ÃVßðƒð;
~g7gµy¢·
È- Šx‰Zg ZŠzT $** .‚
2 www.deoband.net
lŸ]ç³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ‰
þ
:è WZ# z â ˆr # ™?x HG
ó ó}Zx ˆL Lx **»Tì ~Š[Âq -Z ä„  zŠ y!* -Z}÷=
$q
è'!* +Z0ÆY fgFÆx‰Zg ZŠ~kZ H·_»kZä~Ôì
gzZ ǃyZZ Ì‚Zg f~wŠÆTVƒŒ~gzZ Î%Åyp Z÷™| 7, ÃX
¹6,[ÂkZgzZ ÇñY „ wÅyp »kZ σ›ÅÅzmvZ -ݬzŠg »u
.ñZ',\WÔì ÅG @*
Z} ÅkZ äY fÆÜægzZl Ô\ŠÆ[²ñfÐ
ß'!* ðƒ è~ [  kZ¤ /ZN C Ìt gzZ ,Š ]!* ZÆ] ÑZÎ}÷
[ Z »[ ÂkZÐ s§ÅÈ-Š ñfgzZKVY \Š6,kZä[²ñfÂ
X Vƒ³»[ZÐì" ~Ô Š Hc*Š7VY[ Z J -
V6na Ømƒ gŠu lŸ]ç‰
# ™Ì‡·**
r Ññ]|ì ~ ó ó}Zx ˆL L D :wZÎ ( 1)
~y WݬzŠ§»uì –~ kÜZk , ‘ä ( ò~gŠ ‡Ô ~Šgz˜~&²) ~ ò Ââ **
» ( VŠY| 7,yZ )x Zú**™t~íZÆY m CZƒ Ãäâ iÆ\ å WgzZ7Ñ
Xì w ì
# ™£Zæg **
r Ññ]| LL ì ~ }Z x ˆ D :wZÎ( 2)
Xì m1^Ñ\¬vZì –ä( ~gŠ ‡Ô~Šgz˜Ô ~&²) „{ q
# ™£Z2**
r Ññ]|ì ~ó ó}Zx ˆL L D :w ZÎ( 3)
ݬzŠ§»uì –~ ó ó‡
Z', L Lä ( ~gŠ ‡Ô ~Šgz˜Ô~&Ô²) ~ ð-G 5E
H4E"
Z
Xì D»y-{Š c* iÐDÆÅzmvZ-
ZsÑZ ** Ññ ]| ì ~ ó ó}Z x ˆL L D :wZÎ( 4)
3 www.deoband.net
(ì –~ ó óyZÑZ ¡ L Lä ( ~gŠ ‡Ô ~Šgz˜Ô ~&Ô ²) ~ #™
ò â år
Ù É É0*
gzZÃgâ YC Ù Â(Zì ÃÅzmvZ -vZwÎgD6 »VÂ!*
Ù gzZ^C
C Å
Xì ÝqÃñ0*g eC
Ù
c*Îò :»¬~ó ó}Zx ˆL 6, L yZÆ™[™}ots§ÅY fyZ
»yZgzZì – (Z äÈ- Š ñfªZz HX \Š6,kZÆY f[²gzZì Š H
X ,Š â

Û ãZz|ÝZì {o
A Ä
S¥/\@*6,ö Z†

l ^e]ç³³þ ³þ q
þ
!x Hzx(
Áëh
+i
y²i *Ôy%xs
0Ð ÝVa b)Ô àk0* Æ{È Zƒ @* ƒY ëÑZg ZŠ)**
ò Z¤
/
~}g !* ÆkZ Œƒ  oakZì CƒZ +¬6,¢Z ißZ ~g ZŠ)f ÅX¸
X}™w‚g Z~ò Z¤ /ï G .™ÉgTP„¢Z
L !}
x ˆL L[ Ât ~ | 1324ä ~w',r # ™ V{ Ÿg £Z ** Ññ[ »

Z',ÔkÜZk ,‘L LÃY fÆV;zÔ ‰ á p=[²™á ÐZgzZ èó ó}Z
?£Å]Z|V#V#t c* » ó óyZÑZ ¡ Ôtæg òzëÔ‡
C ™á x **
( ñâ
,
Ûk’wZΧ ~âkZ ä\W „z) `gŠ b)t ~yZgzZ
ŒÈßÃY fÆV;zÆ™yÒ~i Z0
ÅyZtgzZ c* +Z LZÃ]Zg„ÅyZgzZ
6,h',+ŠgzZ Y» Vâ ›Æy [ Z Ôì „g ’„Ze~ y*zy Ðzz
ñfÔ•: ðÃ] !* ÅyZQ @*,™[ÅyZ Ì\Wì s ¸ñ6,kZ xg ì‡

4 www.deoband.net
¼ Ô¸M h7™Šp‰~zŠg ZÃV1ÂÝZakZ¸… Y7zŠg Z[²
™ZVÃ[ÂkZ ä]|dZgzZ ñŠ™\ŠgzZ HŠ OZ6,kZ c* Cä** ÑñÈ
}wñfZ # Ð Y f‰Æy*zy X Zƒ 0* ',„
 Š', iÐ T c* Š™ ù 
á
ß ä ~w',]|dZ ` Ø ¹Z  Zƒ {™E +» [  kZgzZ ðƒ ] ‡5 Å
gzZ Å - $ì~ x|Æ yZgzZ ]Zg „™}ŠðŠÆ yZ w– gzZ ™e È
0_IqÆ]Z|yZ Ô Å[™6,gîÆ{o'!*
î0G +Z s§ÅÈ- Š ñf
Ð ë™}ŠðŠ ! k\Z ñƒxŠ ** ¹ }wñf6,kZ‰7Ì~ wì
Ð~vZY 1zZƉ Ü zÉ 7„[} (, ñZ™\Š6, ¬Æ]Z|, Z
SzŠ L 8™Ô ÝÐ ~&Ô ~Šgz˜Ô ~gŠ ‡Ô ²ÔvZY 1zZ ÿL]sgzZ
á g Z ïE
Æ ïÅb)yZÐ [²ˆÆ kZ Ô < L Ç6,gî}g7 „B‚gzZ 
\ WgzZ ?ì – (Z ä ] Z|yZ gzZ È- Š ñf H ñW]ÑZÎxa
?ì H{o»]Z|
Æ y*zy 6,X‰ K : Zzg ™É~ ! ²Ð VŒ ]!* Z Æ yZ
zG @* ÅyZ™NŠÃ] !* Z yZˆÆî[²Ô\ŠÆY fäaÆ¡‘zZ
Ô$** Ô],Z4Z Ô÷ÂÔ Zg g Ô wŠ Ô$Z§Ô^Ô{gëÜæ Ô)(l gzZ ðâ
Û &¤
yZgzZq -у  Ô UÔËâ Ôw á Ô 4~XK\Š äY f:àÆ{)z
pÑxwŠp‰Ô ݬt0* —gzZ ?t0* —Æ ÝL Z L Z q -ZCÙ Ð~
X ̯gædZÆ
Ôì XXl^Šnf×jùÖ] ÄÊ‚Ö l^Ïm‚³’³jùÖ]L Lx ** »·ùÆ]!* Zz]ÑZÎyZ
Y ¯Å/Zz** L {zgzZ ¬ŠÃ]!*
6,XXànÚ†øvøÖ] Ý^³ŠuL ¬ Z yZä[²ñfX
dZ L ™L }ŠðŠÃë Hy´ZgzZ H qgÐ\Š LZäV,Z¸`™\Š6,
gzZ ¶_ Wy*zy ó ó}Zx ˆL L[ÂtVaÔ ñZ™\Š ä ~w',ó ó]|

5 www.deoband.net
7°» ¢ 8™qg ã!* iÐ\Š LZ »}wñfakZÔ ¶_ƒù á ™¾
ä ó ó{gëÜæ ñfL LakZ ; å YƒD»kZ6,gîòÀÃVß Zz y*zy:gzZ å
kZ Ôì ó ów6Z îG »!‚g q
!¸L Lx **
G -ZÔ ñâ
Û "~ sf kZ Ìb‚g x
Åh +Š F,
 Š',
„ iB‚ÆbÑŠ}g7Åîσ!* +ÆyZgzZ Å~wG',
Z ]|dZ~
G 5Ò&ÅyZgzZì ˆ
}uzŠ Xì ˆÅ ãZz wq ï LG
G©G3©8Æ™ue {Š6,» ~g » øG 4E
o³× à³nfÞ„³Û³Ö] Åç³q…L L x ** »!‚g}Šì ó ó Ý¡Ó³Ö] Ìnϳ%iL Lx ** »!‚g
Xì ó ó àn›^n*Ö] Œ¨…
ÀF, zŠg Zx» ó ó l^Šnf×jùÖ] ÄÊ‚Ö l^Ïm‚’³jÖ]L LaÆœÆx Zú
~g7~yZ Åb)x ÓyZ ;ì óÈ ó - Š ñfZ +L Lx **»Tì Š Hc* Š™ù 
áÌ
XìŠñs # Ÿz
\Š Æ }w ñf b§¾6,ó ó}Z x ˆL Lä ~w',]| dZ
Vƒ[£5!* /Z ?H] !*
¤ ZÆ] ŸZ ‹Z ñƒ‘~kZ2?ñZ™
tÃˤ /ZX ñY1™·_» ó ó hƒ^ÓÖ] ц*jŠÛÖ] o׳ g³Î^³%ùÖ] h^³`*Ö]L L Â
h^³³³v³³³ŠÖ]L L{zÂì ˆÅp’z- $ìb§¾~] Zg „Å', » Zƒ**™x¥
¡gzZÔ‡èE LG4X3Z',ïL 8™~[ÂkZÔAŠ ó ó …^nìŸ] xn•ç³i o³Ê …]…‚³Û³Ö]
E
yZŠpgzZ Š HHÄc* gŠ ™Éoè0Æ ]Zg „Å yZ „  Zg { Z',Ð yZÑZ
‰ bŠ™ ù á ~ kZ ] !* Z ìoèx Ót ñâ
,
Ûk ’]!*ZÆyZ ä ]Z|
X
# ™ ZsÑZ · **
r Ññ]|'Æ kZ Šp bÑ Å yZÑZ ¡
,
k’bÑgzZq -ZQì ó ó á^ß³fÖ] ¼³ŠeL Lx ** »kZ ðâ
Ûk,’ä„mvZ îG*9g ~â å
x **»Tì ðâ
Ûk ,’bÑgzZq -Zh+' × Qì ó ó á^nfÖ] xn•çiL Lx **»Tì ðâ
Û
Xì ó ó á^ʆÃÖ] ØnÛÓiL L

6 www.deoband.net
Å ù á [ Âxq -Z0Ð b)x ÓyZgzZ]Zg „ÅÈ- Š', » Z2
gzZ ~w', ]|dZ,i Z {z´Ôì ó ó èß³ŠÖ] س³aŸ èß³³r³³Ö]L Lx ** »Tì _ Y
Ô<Ø è z +Š »]|dZÔ< Ø è ã{ŸgÔ< L ÓZg ÁÂ F0Ð ~ ò â å]|
Æ]2z u“0Ð b)x ÓyZ~X_ƒ ù á {)z äYZ ~[
E$E
©
yZÃÅ[»ì ÀÔŠñ]** ÒãZz0Ð b) øL gzZ]!* Z °
á
Æ[»ÔðƒðW6,x ¬©Ð'²°» ~ 7, 7Ì6, [ Âq -Z ËÐ~
„0 +¶KÅV1ÂyZ {z¤ /Zì ðâ

Ûe$Áó ó}Zx ˆL LÃ\ Wä„  zŠy!* $T


gzZ @*
g/¦: yÙt ~‚fÆ[»gzZ Cƒ: ØiÅ]ÑZÎyZÃ\ W ÂïŠ â
Û
c*Š 7~h ƒZ ðà »kZÐ s§ÅÈ- Š ñf CW: "
+Š F, $âÅ%Åyp
ÁÂt ¤ /Z wq¾X ì 9sd sw{zì Š H–¼ ~ ó ó}Zx ˆL LgzZ Š H
Ìcg ZuzŠ »k ,¦ @*VƒêŠK n²'Ü »yZ~Â,g*7ÐÃÅ[ »
]ÑZÎÆ [» X A µñ» ä™ì‡ñZg 9Ã\WgzZ ñYWt ‚Æ[ »
XÐVƒ" $U* °»gzZ ° KZìyZ]!*
á vZY ¶ Z sf ïEL i8~eÆ
Vh]ç³³þ ³þ ³þ ³þ q
þ ( 1)
»X ~ ó ókÜZ k , ò Ââ **
‘L Lä ~ # ™ ̇· **
r ÑñkŠZ ]|
~ *™yWŒ Û Ôì ðƒ #6,],: E e ã½ ðâ
Ûk , ½: ¦z: Ó¬6,]t
G
-8
»q -Z ‘ ZgŠ &Æ ]t êL ñƒ D™ ô=ÅkZ ;ì c* WËZ ?{
Æ}i Ò™kZ ãk]t»}uzŠÔ ( … YX6, gîx ¬ÃT) ãâ i]t
\ W v% ]t »ZŠX Y W7Ñ ZuzŠ ðà ?{ ~ V \WÌÐ p Ò
 ðà » ~ V \Wt sÜ: ~yZ?{ ÌÐ p ÒÆ] Ѿ CZ f ~ V
Xì ;»]tÅ\W]tÅY m CZ}g ‚É 7
?{ Ã~ V x™Z Ñ ]|Ð g ±Z Æ VgŠ VÐ ä ** Ññ]|

7 www.deoband.net
ÌÐ g ±ZÆû %gzZ Y W7Ñ ðÃˆÆ ~ V \Wªì H" $U* ËZ
G-8EG
ÃËgzZ ]t êL î0E 0"%t Ñ ~ V \W6,}i kZ Ñ ~y W~V \W
Æ\Wì H ãZzgzZñâ
Û ì‡bÑŠ [gzZ ¨6,kZgzZ Yƒ7Ýq
ÈWŒ Û n kZ ;ì
Û »¬gzZ `g {Ð xsZµš {z}™g ïZ »äƒÑ ~y W
ðÈ}÷) ó ó p‚Ãe oùfÞ ŸL LpÑg $ugzZ » ó ó ànnfßÖ] Üi^ìL Le
$WÅm, ³
Eš !
q )Z6,kZgzZì F, ZáÐg ±ZÆ öW - g $utwqVZgŠÔì ” G» ( 7Ñ
E
-š!
öW Ôì ÐpÑg $u]o»«gg e ÅkZgzZì n
Û i úÅ׉ì
gNó ó Œ^ßÖ] †³m„³v³iL ì Û »Ì{zì”
L
G»kZ b§TÔì F, ZáÐg ±ZÆ
XN â
Û ·_
ò Ññ]|~[ZÆyZG ]ÑDZ ä ]Z|X6,} úŠ kZ
-Z ä **
q
nÆó ókÜZk , ‘L L|gŠ!‚gt ì óR ó ÒøoL Lx ** »T c* â
,
Ûk’Ì!‚g ZuzŠ
'
‹tÅ ~ V ÆÔZ ?{ ]|L L : D â
ò |6,3™Æ kZ ì Æ bÑ!çEE
Û] .-E
~ Å ãâ i ï GLG3.G
'{ L L :ì –t 6,37™ X ó ì ó ›q -Š 4, ƃ GG3.G
 Â ãâ i ï '{
EG
X ó óÅ7ûG3Ò›$ ( vZ f ç)ì ÅG @*
zäÂÂä
G
GLG3.'{ Ô ãâ i ï G
GLG3.'{ Ô v% ï G
GLG3.'{ s ™ s ™ˆ ÆSg e 6,™ÏZ Q
ï
GLG3.G
ï '{L L :ì –6,39™Xì H" $U*aÆ~ V x™Z wÎg]|ÃVÐÔ ãk
Ð ëŠS2™)³™| (,ÌÐ kZ L L :ì –6,50™X ó ì ó yZZz +Š CZ ãâ i
G
GG3.'{ÐTì ðâ

gzZ ãâ i ï ,
Ûk ,
’k ,
½{z( ~kÜZk -ÞSÅëŠi c*
‘J ™™á
G G
$U*ö§E
"
$ GÅ
_ ïL Ñ$+Ð ËZ ?{ e $W¥% VÐ v% ï GG3.G
GG3.'{ gzZ ãk ï '{

(7„)Ð ãâ i ï GG3.G
'{ìt ÈÝqL L :ì –6, ™ÏZQX ó óN Yƒ
GvV-É 7g ïZÃí
X ó ó~hg:g ïZöRaÆVz”
Ññ]| It Š z!*
-w=wÎg ]|vZ¶g ** Æ ]%¥yZ

8 www.deoband.net
ÐE
kZgzZì xêL ƒgzZ ycôÜ H; … â 7( Ñ ~y W ) ËZ ?{ÃÅzmvZ
ÅTÔì u** çð•ZÐ p ÒÆ]y WgzZÕ',ÕbŠ ò :»¬6,Š ã CÅyc
t ‚Æ \¬ h Â̹Zy WX ¶ce ム{Š c* iÐ ƒ  à ó ó]|dZ L L„
y*t» ~tì " uÐÃÅyZÔì ãâ

ILG Û „Š[Z ÅkZgzZì ** ƒ7yŠq -Z


G
¬ »kZÐ bÑŠ ¦ÑªÔƒ:
Û »G Û »ÃË¿ ǃ Zg* ÂÌ
îSœ¢ Zz {zgzZ¾

oe] àÂL Ltg $up ÖZÔì ¹


Û »äTì @* W™^ß6, ÏZŠp¬tƒ: " $U*
Øq… oÚ†m Ÿ Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 Ù^Î Ù^Î äß ä×Ö] o³•… …ƒ
äfu^‘ ÜÓm ÜÖ á] än× l‚i…] Ÿ] †Ë³Ó³Ö^³e ä³nÚ†³m Ÿæ Ñ糊˳Ö^³e ¡³q…
( 411mpÑ> ½Ô ~g ‡Z {Zzg ) ó ó ÔÖ„Ò
ÅkZ σ{ Ze™™9Ã} :kZt‘ÐzzŶŠ ò :Š ã C" (ZQgzZ
Xì CWuƹZg »y WÌ~g ZŠ)f
mJ -V˜ »,t0* —Å{ukŠ~ Ââ ** ̇·** ÑñkŠZ]|
~ŠëDZ†{ á ** Ññ]|~ pÑg $u bz@]| … Y ƒ ì
™Å
AE
ÆV ò ̀'r # ™vZŠ ZæZ Y q]| ê Zz [²Z gzZŠ¤ á Æ~
/ ò ŠŠ_ö
¯ W~ ( ~Šgz˜Ô ~&Ô ~gŠ ‡Ô² )VzŠ Zâ { Vzg e 6,³ 6,ug I„ Š
Ð Vzm, ôZ ~ Y 1857 ~œ¸*~ ðÉg Å LZ ä \ WX g§
X ìg D â
Û Š ˜Ð¯B‚ÆxsZÈ=ŠåˆÆkZgzZ c* â
Û Š˜
Ù ÐÈ- Šx‰Zg ZŠgzZ ;;»\W~[fz tæyZgzŠ kZ
ÔY f;g ZD
»Z # ä ‘
Û ãc* s !*
Š ‡y gzZ ñƒ Za @WgzZ Y ëZ z ögD +ƒ!*g Z Ôg§ Y x
Ð s§C Ù Æ ]t »+ ” GgzZñ (,ÐWÆáz {èˆÆ yZ  Hg ïZ » ]t
XKÈ5 Zg
»+” G® ) ) ŹZÐ yZÄÆ]t»~ yÎ 0* zy Ì` W2

9 www.deoband.net
»+” G{zì ]ªÌQÔì â i Wk B ÐyWŒ Û +”GgzZg $u+” GÔ]t
X N Y¾ ]t
;Ð ug IGÅ\ W]Z|wŠ IZ Ì` WgzZ ð0* ]Ãz ~| 1297
X Dƒ:Zz™áyjzb ZíZm{gzZD™Ýq
Vh]ç³³þ ³þ ³þ q
þ ( 2)
òzëÆm, +Z {uvZ kŠ„{ q_ör # ™£Zæg ** ÑñkŠZ]|
ˆÆd $tÅòzëƒ  yZgzZ` ¾g !* FgzZñƒ|~V”&
kZ Ô M hâ
Û ±5 [» Ôì Š Hc* Š™ ù á Ð x **Æ ótó æg òzëL LÆ™ Š
Xì Š Hc*Š6,wZÎsfzgqò :»sf~
‰Z ³\¬~g!* ‹Z fÔ~XkZ+Š ñfD â
Û H VÙ]ç³³‰
E$
¿ gzZ ?7c* ì m1 ^Ñ\¬ ñZ} .gzZ ?7c* ì [˜ ï GL ©{E sßñ
?ì ÷{zì m1^Ñ{zŒtÃ\¬ñZ} .
ÃkZÐkZì {2zu 0* Å!°V\¬hu 0* ‹Z f Vh]ç³³³³³³q
E$
X 7»[˜ î0E 0J" 
á¦/
Ù ¦
C /Ù ~x¯ÆkZ ( vZ f ç) ñY H[˜ ï
C GL ©{Eé
c*Çg{otÚÅ\¬h¿ !¡÷nûÎô äô×#Ö] àøÚô Ñö‚ø‘ûø] àûÚøæøVoFÖ^Ãi ä×ù³Ö] Ù^³Î
$uz yWŒ
zg Û ³#gzZì y²Ôì
Û » †{zì m1 [˜ {z¾ Ð y!* i
!]†nfÒ ]ç× áç³þÛÖ^¿Ö] ÙçÏm ^³Û³Â ä³×³Ö] o³Ö^³Ã³iÔ7ðñ¦ / Ù {zXì »#
C Ö Zq )Z
( 90 :mtæg òzë)
á x **
»Tì c*
â
,
Ûk’tämvZ îG*9g **
Ññ]|ìt]!* ÝZ
kZÃkZ1ÇÇ~ 3gz¢{zÃkZ {z Ç ñY~ 3t c* Šâ

Û ä \¬vZ™
Ô ñYƒg66,−~37b ¬{z1}Š Ÿ~¼ A ì ]gŠÌÅ]!*
Å ~z¡‚Xì {o»# Ö Z ñf¸ Ôì " $U*
Ð *™yWŒÛ b§ÏSXt

10 www.deoband.net
Ôì c*Û 9ÃkZ Ìä)(l ñfÔì ðâ

â
Û Üä ò** Ññ]|~ ]g „
]c*WaÆkZgzZÔì c* Û 9ÃkZ Ìä{ Š%vZgâr
â
# ™vZŠ ZæZY q]|
XìŠñ~tæg òzëƒ  tÔì H7]oÐg $Š q Zz
V,Z Ô¸ M
h: PÃVÂ!* E yZ~ Ýzg ÅbÑŠ ó ó~w',]|dZ L L
]|Ånt™}Š yZÄ»%1^ÑÃyZÄÆó ó]gŠ ï G
L š^zL LkZ% Z ä
Æ kZ Ãx Zú @*(ìv!* fÍ) b‡Æ%1 ^ÑÆ Z} .vZ f ç „ q
ò {
t ‚Æ „ ò {q]|Ô c* Š Î yc 6,„ Ññ]|gzZ X Ùus Ü
q**
ò {
 –ñƒ D™~ çOE G
.*KZÐ Z íZ kZ ä ò]| Âc* Wnç» ~i Z§yct Z #
-!
]Æ {ÈÔì ̉ Ü z kZ _ ðBEX¸gzZ L L þ : ì ~ ( 84:m )tæg òzë
X ó óǃHyÒ6, b§~uzŠ äY Z°ZÃkZë¸[ xZ
Vh]ç³³þ ³þ ³þ ³þ q
þ ( 3)
nZ ‹Zt »Ð‰6,ò~gzg – ( ~ ð-G 5E
H4E"
# ™£Z2**
Z) r Ññ]|
V ]Ñ»§zu]|D»y-ì –~ ó ó‡
Z',
~ L L[Â KZ ä VrZ
&
Cìt |Ôþì yczZ íZuZut ?ì {Š c*
 ~ pÑŠ ~ øL ÒE iÐ DÆ
ì nÆ( Wž )Ѿx ªt Š HHÄc* gŠÐ yZD™x ªvß
X D Ñp=~ V x™ZÁÎg~>+Z c* Š[ Z äVrZ
ñ‡W H ?ì H]o » ~gzWp=Å ~ V g— Š H¹Ð yZQ
&
CÌZ
Š ~øL ÒE # gzZ ÌV˜ì c* â
Û Š
á g Zt Špä ~ V ]Ñ»õg Zæ**
ðC ÔñY c* Š!Zj ƒ u 0* $u ðÃ+Z ¤
g /ZÔ Vƒ* @Y ~ kZ ~ ì Cƒ
s§Å ~ V kŠZg—à ( ~gzWp=~Š ~>ª) ]!* -Z:gz ñY
ßq
Xì yc6, V 2l‹Z fgzZ†ŸZ6,
~ <Ñ* *™[™
àøÚ å‚øÃÏÚø ]ç$ fjn×Ê÷]‚Û( ójÚ o$ ³×³Âø hø„ô³Ò à³ÚL ì L Š á g Z~u0* $u
g

11 www.deoband.net
]!* ÝZ" +Z Z åE<XÅì 3: 1»kZñ0 +!*yc6, í™ú1yY¿ ó ó …ô^ß$ Ö]
X ’ eãYÅ/ÂÐ
>(¾¾äY Z} .~‰ Ü zq-Z ÂñY à Ìyâ ~gzWp=¤ /Z 2
ã{ Ÿg ) vß {z ÔÐVƒ D Y á p=V¹V¹ ~ V g— ÂÔ Ïƒ „gƒ
Ô7Šñ„ g $u ðÃÅy*kZVYÔn™: 7 ÂpÑg $u ( ]Z|
Y}Š 7[Z (ZòŠ Wg ZgŠÉg ZŠ™ðà (Z Âc* Š Ì[Z »]!* ~uzŠ%Z
g¦Æ[ Z kZ ‚f » kZ ǃmÌ‚ Z hðÐ ~ V kŠZ ]|ÃTÉ Ô
: åt [Z Ô ì @* ZêwŠ gzZ ¡
C» ¯Ìñƒ ˜ & Ç ñYƒ VZi°ÌÐ
hV7~
X ó óM V w=ÁÎg]|Hì * @Yõ ðAXF( ~>Ây-L L
Vg—vZ f çä]Z|yZÆä™7]oÐ u0*
~ ILG
ì " uñ O
c*ÍÔì @* Y Vy-V˜ V˜gzZ Z #Z # ðZryYÆ™kª6,y-Ã
])~J gÆTX ó ó ä×Ö]†³Ë³Ç³j‰]L LD YVÌ~ V x™ Zg—b§ÏZ
X Çn™“  ZŠ', ùÃ]!* Åwå Îg
ÂgzZ¾"+Z ǃwŠq
ìt Ýq »kZÔ c* Š[ Z »kZ¼ är ò ™£Z2**
# Ññ]|
Ô~: {eÔ~: {[ ZÑÔ(~nC Ù {zì Š HH Za nÆä™{ Ze Ây-
L ZÔì *
o³³³³Þô] Ü$ ³³³`×ù³³³Ö]L % @YB‚ÆòŠ WC Ù ~sZš M Ôì * @YV~: {" $
Ôì LgpôÐÑÆkZ ÑZzäY™| 7, ó ó &ñ^³fí³Ö]æ &ô³fí³Ö] àø³Ú Ôøeƒç³Â]
kZgzZì Í™ wªCZ6, g«Ôì * @Y™e $Zu b§Åyp~VÍgÅyK̈Z
gzZ ¨Y ~ 3~ ݬ}uzŠ Ô D ‹ ~gZ*g » KZ™ W W}0 + g »ÆHÆ
X {)z{)zbgz~[ Z±nÆåå
]| ZÎÆ kª u0* kZpÔ Šñg
** $Š q Z nÆgñZ] yZ
?ì Šñg $u ðÃÌc äYá p=~ >C Ù nÆ ~ V Z} .ÁÎg

12 www.deoband.net
Æ™kª6, y-Ôì Šñ~g $Š qZ ** Y»y-V˜V˜ Zƒ'Ü »T
rð•Z ÌÅwΰZZZ íZ *
ム… *™" $U* ** WV;zaÆ~
Y ** V x™ZÁÎg]|
XÇgpôà  ëÐ{o{ŠƒkZu 0* vZÔì ]gß
t Å ~¢q((Å ~ V g—ä r # ™y{Ÿg£Z ** Ññì À
Á ƒ: {zì ]gz¢Åy·ÀÂwzZnÆ{o?Åë Z
Û ÐV¹?Š¿â Z
I!
Ññ;ƒ ÂB‚ÆZZ ÿL 5 Ëuµª ƒ: Ì{zgzZƒ Âg
à ** $u ôÜðÃÁÐ
L kZÆkZñZÎó ó äßÚ ä×Ö^e ƒçÃÞL L5„y-Â5ÌnÆkª
ä×Ö ^ÞùV L 6,
X ñYHn²HgzZ ñYJ 7, ó ó áçÃq]… änÖV ^ÞVæ
Ôì ~] .z ï G -Ztìt | ÂÔì m»ZÆx ªJ
L ±wq -V˜
6, TÔì Ìgzm~kZwq ïE L 8™Xì CƒgzZì $ Ë ƒŠiuÐwq ïE L 8™
ñY c* Šx ZÐZÔx ¬¬§ 7x ¬yâ ‡{zpÔ $ Ë Y Å7# Ö 5z,ðÃ
,
k /**
¦ **Y H6,gî CgŠc_»ÜÑïE GLB9ÂÇñY H76,gîƦÑX{z Z #
ä~ V g—ì Qt …{zì m»yâ ‡zuJ -V˜~{g !* kZÎÔì
V x™Zg—Ã ñ/ôD â

~ Û÷ñ Z]|X ~Š]i YZ ÅkZ:Ô c* â


Û I:ÐZ
D™7x ªÂÙŠÃ~ V \ WZ # åtwq»yZ1Ôå:[8ÌðÃ{Š c* iÐ
ÆpÑg $uXì Cƒ ~g ZÍ ** Ã\ WÐ ä™x ª¸ … Y {zVYÔ¸
# äô³×Ö] Ùô牅 àÚ Ü`nÖVô g$ u] “í³Y à³Ó³m Ü³Ö ‹
" z ³³Þ] à³ÂL L:tp ÖZ
p„Ú†jÖ] å]æ…E XXÔøÖ„Ö äjna]†Ò àÚ áøçÛ×Ãm ^ÛÖ ]çÚçϳm Ü³Ö åæ]*… ]ƒV ]ç³Þ^³Òæ
Dxnv‘ àŠu &m‚u ]„a Ù^Îæ
¸ ñƒÆ /
ñ ôiŠ q Å\WÃ xñ Z™/ô
-Z Zƒ b§kZ D» ~g ZÍ **
å WÔ ñÑp=C
Ù ŠÃ \ Ù !* e Zg –6,_Ñ™òÐg IïvLZ ~
ñƒf V g—
»V½Â½Äªt c*
â
å W6,
Û IÐx ªä\  ~›/_
kZÔ‰ƒ} 9ƒ .„

13 www.deoband.net
t†ì Ù^Î èzÚ^Ú] o³e] à³Â:tp ÖZÆpÑg $uÔz™# Ö g (ZÃkZ ?Ôìi§
Üq^Ÿ] ÝçÏi ^ÛÒ oÖ ]çÚçÏiŸ Ù^ÏÊ äÖ^ßÛÏÊ ^÷’ o× ^òÓj$ Ú "
# ä³×³Ö] Ù糉…
( Š ZŠ1Z { Zzg ) ó ó ^–Ãe Ü`–Ãe Ü¿( Ãm
,™x ªnÆkZvß}™It¿ìŠ $u~uzŠq
á g Z~g -Z
Ù^³Î Ù^³Î èzmæ^³Ã³³Ú à³³ÂL L :tp ÖZÆpÑg$uÔá& ðe: 1CZ~3{z
+
ó ó …^ßÖ] àÚ å‚ÃÏÚ ]ç$ fjn×Ê ^Ú^nÎ Ù^q†Ö] äÖ Ø%Ûjm á] å†$ ‰ àÚ "
# ä×Ö] Ù糉…
( Š ƒ ZŠ1Pz~ènZ { Zzg )
c ~g ‚t ; ~ ( 40 3 ) mpÑ >‡hu VÐt 0Ð x ª
V g—Ãq T ñ Y c*
>K Z ä ~ â
Æzz% Ä ª
+Z Ôì ~ } g !*
Û { i Z0
× kZ ~ ÖWÅ ] Z|\ Wˆ Æ ] Ãz HÔ c*
p=)ú' â

Û 7{g ZÍ~ u 0*
?D â

Û Zg ZÍÐ Z6,~gz W
# 1Ô CY ¿g6,V\WuwY¾ {z ÂCƒe
7„ì Z /Zp
$Zzg ðÃ+Z¤
{zgzZ » ¶Š ]i YZ ÅkZy
W6,]‚ ª{z(gzZƒ
 o** ÛÂ
Ì{zgzZ Ô]‚ªgzZ]M

?ì hHÃËÔÆ{og Ì
:h]ç³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ q
þ ( 4)
Äc* gŠä¿ËÐm, +Z {ukŠ~â å** Ññ#Ö ÑZœkŠZ]|
.ØZ ݬ™pkZ ]Z¯!*
Z} ( 1) 9zŠ Å(Dì H ( h +i ) å H
gzZ {o»h +iX¸ ØZ ݬ ~V vZ wÎg™pkZôZ1 ( 2) 7ðà ZÎÆ
) Ë ~ ÈZyÔ **
® W » kz b§T åt Ñ » h +i ?ì ÷ wÑ+ Z
~]t‹Ñ¾ÆÅzmvZ -]Ñ»§zu]|Ô {)z ** ö ã0* øjÔ*
6,W, þ*™
?ìÐ~]t]ѾÌ** ƒØZݬb§ÏZ HÔìÐ
G
# ì t Ýq » T c*
L 3µZ
ïE Šä~ Ññ]|[ Z » kZ
ò â å **

14 www.deoband.net
higzZ ;ì @*
+ ƒ„ôZzšØZݬŠ Z%ÐkZ Âì * @YÑ1ó óØZݬL L~<Ñ
wÎg]|Z®;ì 7ZuzŠ ðÃZÎÆ\¬Z} .ôZzšó óØZݬL LÌq -Š 4, Æ
DÃË Â»+ M Åh +i ÂÇñY Ñ1ó óØZݬL LûLE ©EŤ
/ZaÆÅzmvZ -w=
ݬL LŠ Z%Ð kZÐ−¸ Ôá Zz"7,gzZá ZzG ggzZá ZzÚ ŠÔ ǃ7
ÅzmvZ -g—ÃkZì mºnÆvZ ÚgzZ Â Â;ìôZzš ó óØZ
X ’ eÜ17ÂtZ®;ǃµ»uÑÐ+ â nÆ
kZ Âì HØZݬ h +i : D â
Û vZ¶g ~â å ** ÑñˆÆkZ
} â ', Z',D»ÅzmvZ -x™Z wÎg]|gzZ \¬vZt q -Z : 'gßzŠ ~
b§ÏZÔì Lgø** z¢q(C Ù‰ Ü zC Ù {z7—Ð \¬vZ {g f ðà b§TÔì
(Z »h +i ÂA
$( ì »ôZzšgzZôZ1sÜt
Û )ì wq »ÅzmvZ -x™ Zg—
ÌÆ]uZzgzZì ³ #ÌÆpÑg $uX ì s ÜÌÆ *™yWŒ ÛI
k0* Æ( „vZ ) ÏZgzZ û çûaö Ÿ$ ]ô ^ ø̀ Ûö×øÃûmø Ÿø gônûÇøÖû] xöiô^ËøÚø åö‚øßû³ÂôæøüXì s Ü
X } Y7ðùZÔ ZÎÆvZÔVºÅ(
å W —äö³×#Ö] Ÿ$ ô] gønûÇøÖû] š
\ ô …ûŸøû]æø lôçF³ÛF ³Š$ Ö] o³Êô àû³Úø Üö³×ø³Ãû³mø Ÿø Øû³Îöü
X } Y7(ZÎÆZ} .Ð~Vß Zzg~yWgzZ}i £Š â
Û
:7(D= £Š â
Û y´Z :ì%Z s ™ÃÅzmvZ -g—É
{)z¦Û@* Ô: ðš! çLJ.E
* —gønûÇøÖû] Üö×øÂûø] Ÿø æø äô×#Ö] àöñô] ø̂ ìø pû‚ôßûÂô ÜûÓöøÖ ÙöçûÎöø] Ÿ$ Øû³Îöü
I#
î0œG
¢ ZzXì ;g —Ð gå —D» Vzq Xì " $U* s ™ ÌÐ ö-Gu ‹uZz
™ƒs ™]!* °ÔÅwi ** kz ä \¬vZ Z # Ô ~ 7,ãVZ ã.6,X~ ó ’ ó ZL L
W, øj~D â
Û Š
á gZ ~V *™ÑÔì ~pÑg $uX ðƒ «Š ã.6,
Ã~÷{zQ ÇVßyT™NŠÃyZ~ÔÐN Wvß¼Æ# Ö Z ~÷Ô ÇVƒ6,
ÐN Yá s§Å3ÃyZÆäÑ6,W, øjñOªÐN YƒÍzZÐ

15 www.deoband.net
Æ\ W7DÃ\W ÇA [ZÐV;zÔòŠ W}÷Ât ÇV¼~A $Ô
X zŠ‡Š~3ÃyZÐN â
Û Šá g Z6,kZ ?XŠ XZ] ¬$+H HäV,Zˆ
Ð ó óØZݬL Lh +iì ‰ Ü z kZ Â! Zy  t (D â
ò â å]| )
Û~
Ð
ìt+ M Åh +i¤ /ZgzZ å(êL ‘Zg7Zg7ÃÅzmvZ -x™ZÑ]|አZ%t
Ð
H ó óØZݬL 6, L Y ¯kZÔ å7»‰åD»Vzq‰ªå7Zg7Zg7(êL ‘
»‰** ƒD»Vzq‰WZzkZ ;7^ ,YI ó óØZݬL L̙አZ%tÂì
» Tì @* ƒ D» q Ë: ËÃq -ZC Ù VY Ô7Ð ~ ]t‹Ñ¾t ** ƒ:
Ô ðñÉ –Ôz/Ôh +iX ì (D{zÐg ±ZÆ}uzŠ :; @* ƒ7DÃ}uzŠ
Æ ÙÏ ‰Ô7ÃVzuzŠ ì @* ƒ D»q +Z ËÌÃVzgâ YÉ
Û»
X 7x¥ÃVzuzŠ f e™x¥]!* ðÃ=g f
¸ÅªgzZ
Ån " ™ WäkZì gÃè~*™yWŒ Û §Zz »@@
:~ DÆ yZ gzZ ¶¸Å (Ð g ±ZÆ yZ ~Š Ãx?Zm yÑ]|
Ã}i 5Æ ä{ uZ egzZ } †  7 DgŠT » ]q ˜Z Åä{ uZ eX ¶
Б
êL ðb kZÌÃ  yZh +i H ÂÔ @* ƒ7Ã7Û} (, Ð} (, -Z {zì @*
q ƒÝq
aÆ DT7Ð ~ ]t‹Ñ¾D(Z ?Ǿ ó óØZ ݬL LÐzz Å(
Ƀ: oÑÌ+ M K̈ZaÆTgzZì YƒÝqÌÃ
Û »Éƒ:oÑÌyZZ
ùÐ ~]t‹Ñ¾{zÔì @ á *™yWÛŒ 6;ƒ YƒÝq ÌÃVzgâ Y
dZ L LŠp 6Ôì YY c* Û g £ »q=gzZ ½ZÃkZ „:gzZ ?ì Yƒ
Šg Z Œ
c*â
Ûk, ’~B 11Ô 10mxgX zp“LZ Ìä ó ór # ™V{ Ÿg£Z ** Ññ]|
aÆ›) ;7w¾aÆyK̈Zì $ Ë ƒnÆyK̈Z) Ú{zì
]|ñY Hg¨~ Ýzg Åp“ÏZ ÁÐ ÁX 7w¾aÆ›{zì $ Ë ƒ
{z Ô7„ w ðÃÅ" @@ t ‚Æ yZ Ô ^ ,Ã6,]t ïEL {3E
!x?ZmyÑ

16 www.deoband.net
7t ‚~ + M K̈Z ÔY™¨ £ H  » w¾ ËÐ ~ ]t‹Ñ¾d{g œ
Ð äC Æ ÏZ Ãx?ZmyÑ Š Hƒ D»×b -ZÐZèÑq ;Y W
, Z q
Ð
 gŠ IØZݬÃÅzmvZ -2ÈZ¦™áŠ Z%(êL ‘‰»h
:„ +i Z®X Zƒ
+Z nÆÅzmvZ -ÆÔZ¦Ý¬zŠõ‹|h +i~]gßkZVYÔǃ
+ yZZaÆkZÉ Ô7Ð~]t‹Ñ¾|gŠì @*
M K̈Z c* ™"$U* q
ÁÎg ]|Ðzz Å ó ó(DL L ÒoLZh +i ~ ]gßkZ H ÂÔ 7oÑÌ
ÐZ ~ ‚f LZ {zá q VWgŠ Ôǃ 7>% »
ÂÅÅzmvZ -w=
Ð
ä kZ  ( ™yâ ´(êL ‘) ~ ]gßq -Z :;ì ñƒK wìCz bæ
]gß~uzŠgzZXì uÑ Ô c* +Šg Z Œ
h Û ', Æ!q
Z', -ÑÑ{uz \¬ñZ} .à gå —
ÃÉ 7zzbæÅÅzmvZ -] Ñ»õ]| ( ™yâ ðb (D) {z~
Xì xiÑ/ÂÐw¸gzZ}o,ZÃh +i Z®;ì ;g™
Âz
Ð kZ}™sz@* gzZ¾ ØZ ݬ p,!* à g— +i¤
å h /Z ,i Z {z´
vZÐp ÒkZ ÂÔ ñƒ:q -ÑB‚Æ\¬hg— å Z®;ìôZß !* ØZݬŠ Z%
\¬vZ ǃ „  gŠ ÌIt gzZ Ï ñYƒ 9ÌÔÅôZß !* (DÐ \¬
σ sz@* Ug Ìsz@* t  ØZ ݬôZß !* g—gzZ 7ØZ ݬôZß !*
Ë Y ~Š ]i YZÃËÅì ]!*
$ ß+Z:gzZ $ Ë Y ðÖ 7tÅ]!* ÐT
ÇñY{g™0** [q -Z+Š ( Æ~g »ßàßZÃs)~]gßkZVYÔì
]|Ð t
Û ÆôZzšôZzgzZ sz@* Ë ;eÃ:ß ZÚTÅ \¬vZÔ
„z nÆgå —gzZ ~Š™ÔÅôZß !* Ð \¬vZ c* $U*
Š™" nÆ~ V þx™ZwÎg
kZ ;» [Z Æ ~ ò â å** Ññ ]| ì Ýq tX ~Š™ " $U* ôZß !*Ú
D6 » VÂ!* Å( c* â
Û 7yÒ {ot »Šp CZ Ì}ä ** ò Ññ]|~
ÝqÃñ0* g eC Ù É É0*
Ù gzZgâ YC Ù gzZ^C
C Ù Â(Zì Ã~ V x™ ZwÎg]|

17 www.deoband.net
]|:ì } â ØZݬ {zì c* WxiÑ6,{oÆh WxiѼtÉ Ôì
+i c*
ó óy#Z ûiE L ‚g LZ~{g !*
$ L! Æ]$yZ ~ ò â å]|çOX6, {oÆ~ ò âå
X D â
Û 6,( 11Ô 10)™
~ »}÷g )gŠ ÂrgzZ –7~ [ Â Ëy*Öt ä ~
X @* W7ÌxiÑy*t Ð ]g „Ë~÷X Zg*7{çL»y*kZ Ì
xsZi Z `g {ÿkZ~;¾ ]!* ™ ZÜŠ NZ šc*
á Z c*
t èSg ÇgŠ NZ (Z¿
X ó óÅ~
Vg—ì @* ™ÃgzZÅymÀì @* ™d$†{zVƒ&
xE n Æ ]tL L:ì ŠñÌ]g „t~B9™yZÑZ ¡Q
ó ‰ƒÝq'Ã\W{z~gz¢zòiÑ
X ó¸
z nZ ‹ZÆ~w',]|dZ ä ~ ò â å]|Ã7Æ]g „kZ KZ
kZ~( 12m ) ó óyaZ ûiE $ L L bÑ Å ó óyZÑZ ¡ L LçOX ì c* Š [ Z » x äZ
î0ªGÒ›G
3!fÑD¬xE 0ÃkZ ¿ Ôì oÑs »Z L L:ì c* â

Û Æ™ÜÃ]g „
Æ\ å Wz˜DÆ]** Z³gzZy7ÔóÔz/Ôh +iv!* fÍ{zHì ;gÈìY»]t
}uzŠ éÆ\ W ÂxEt? ÝqxEt Ã{)zz/Ôh +i H ? Ç}Š eÆ D
X ó ó7ÝqÌÃx?Z:À5zY m CZ
/xÆDÆ~ VvZwÎg~{gÃè]g „ ǃŠ Hƒx¥Ðk ,½kZ
Åg Y16,yZÐ ]ŸzGLZ ?ì Š H“  ¹ÃDÆ{)z–Ôz/Ôh +ivZ f ç
g¨~kZì Š HHxiÑgz÷6,ÔkZ L L:ì c* â
,
Ûk’~VzSÅÐWQX ñY
ÆÃxEljçOX ì ˆÅÔŹxì Yƒx¥ ÂÐ ä™
ÕZ ó ó?ì HHÅ~ Vg—~kZì ðe! Zy  tÂ6, eŠ Z%
h
kZ Ì{)z –Ôz /Ôh +iÉ ; Ïìg: HÅ \ å W~ ]gßkZ ª
»å\W~D¾'{ ]ÌÅ\ å WVÑqXÐ N Yƒ q -ÑÆ \ å W~ Ú

18 www.deoband.net
ÕZX ðƒë!* ÔtnkZ ;7/xzq -ÑðÃ
gzZ Z÷ L L: ì c*
Šâ
Û »Ã[ KZ 6,]ÜyZ ä ~ ò â å]|~íZ
ÄnÛq oÊ l ^³³Îç³×³í³Û³Ö] س–³Ê] Æ\ å WÐå{o»VÍg ) , }÷
ƒ
Xìt~[!* Æäƒèn×ÛÃÖ] æ ènÛ×ÃÖ] lŸ^ÛÓÖ]
¿rðÂvg) , .i Zˆ
Z} q
Å\Wä~w', ]|dZ Š HHn²~# Ö } .Å~ò â å**Ññ]|
ì 9~ µZz:X {o»\W:gzZì Š°»\W:ì Z {È (Z »]g „
H{ Zeä]c* g f ÅyZgzZ]|dZ™ CÈ{zÃZ} .t‘gzZì ¬gzZß {zÉ
KZ Â-ZÈÐ T,Š w$ +b§kZp ÖZÆkZ\ W¤ /Zì 3g™ 0* gzZ
',
µñ»ä™{ ZegzZ% ïÈßÐ kZ%Zì 9Ç!* {zVYìg {z6,(
:c*â

Û Š ò Ññ]|Xì 4ÂÔ ñYƒ»„


á g Zä**
Ù ªY ¯ ªZzðÃIÆkZVY ;ì ñZghZ „¹! \¬vZ ÁZ b
C L L
G Å
gzZ Œx{aÆgZ Œ Û ZÆŠ ð{©. Z s ÜZª ÑŠ ÃçF, a kZ ;¶ˆÅ7
E
Y ¯ ~ ZB ÁZÎ[ZX Œ7Ì^ ,Y H Â~gz¢ÃçF, a kZì ¬ç«½É!* gZŒ
ÛZ
Ý ¬L Ð
L ˆÆó ¤ ó Z L LÂÃkZ é…ç
Û³×³Ö Ÿ÷ç³fÎZ®ì ªZz%Zq
/ -Zì ˆÅyÒ
wZÎkZÃ]g „kZ ÅyZÑZ ¡[ZX Vƒm$ +b§kZJ - ó óñY¹ØZ
ó zYJ 7,
Xó} b§kZÔìgÃè~„qzÑÇ!* Æ
ÇÔì HHÅÅzmvZ -g—~ kZ  Š Z%ÃÄE‰¤
/Z L L
ÕZ ñY ¹ØZ ݬÃ
 ’ e  Ýq ÌÃx?Z :Y m
CZ) ÂÃxE‰
Æa#~ wzZ ÑÔ wzZ œ%ÔkŠ ‚ <ñÆ <Zñ bÑ é<XE $ ]g „+Z gzZX
4›E
-G
kZgzZ ó ó où@fßÖ^e p] äe “jím Ÿ ˜ÃfÖ] o׳ š³›Ÿ] pœ ˜³Ã³fÖ]æL L:ì ~[Z
ä³e ]æ$]…œ áæ!ZZ:ì ~ pæ^–nf×Ö XX…]çÞŸ] ÄÖ]ç³› |†³* …^³¿³ÞŸ] ijÖ^³_³ÚZZéÆ

19 www.deoband.net
oF× Ä×_ùm ᜠ‡çrmæ Ÿ! ‚uœ àÚ ^Ú ƒ! o@fßùÖ] è‘ù^ì áçÓm ¡Ê ^`–Ãe oF³×³Â Å¡³›Ÿ]
X îÖ] l^fñ^ÇÖ] ˜Ãe
ÂÔ ~Š ^» „aÆ™ ±Â~ ]g „~| 1342ä ' ò Z # nºZ
Æ t‘Ô ¶: öRÅ]d’yZaÆY ZÌ~ kZÃ]g „ ãZ6,kZQ
G
.* Å ':Ô xg D ÑŠ 'ÐÐ W
:Ô 9 Š ÃÙz ~ çOE ü Æ™7t ‚
» izg z ‘
 & Ôì ¿K̈à » - $c* W 9 Š Ã]g „{Š™ ±Â: Ô9 Š ]!*
Šy Z
X ñY3g™ ¯r
IV Ù]ç³³þ ³þ ‰
þ ( 5)
g+ !
Šñ ó ó¹ ZÜL /
L öW [Â Å ~ ò ŠŠLr # ™³ Z ** Ññ]|
[& +E +»nq-Z~‚f Ôì c* Š wZ e~yÙÂf ä]g „q -Z ÌÅkZ ;ì
Vƒy.6, ~[ ZX ßc* ì s {zD™ ¹ vß~w', ªZzì Š HƒZa
E
:ìtÅ ó ó¹ ZÜL L]g „Vz™ H
B+E
, å5E
F Ô°!*
[–ª‚gƒ»Í èEG 4)Šši! ZVWÁVZzñqȽÜL L
-‹E
šG"
3E
òyK̈Z ÁŠ ñZh
+q w°z ê VWÁì„
G ƒ Ç‹gßgŠ t Z¢Z i Z F,
 ZŠpy +û%
$
&
5G
X ( 95ð éE4E
C· ,¹ ZÜ) ó ƒ Çs gåF

óy 5k8F
]|ÍÔ s§Å VÍg ) ,éÆ yZ c* ”%zc **Yƒzá@! ª
èYÔì F, +ÌÐäY[ze~wìÆñ¢gzZ ñÇLZÔVƒ[
$ å –ª ‚g
Æñ¢gzZ ñÇsgÔì @* WB‚ÆÏg )
,gzZW~ wŠÆyK̈Zwì »yZ
XÆwì
ñÇ Zƒ F,
+**
$ W~ i úwì » ÅzmvZ -vZ wÎg Z # VHç³³þ ³þ Þþ
~¾Z # Ô 7c* ñY J 7,¾~ i ú H Â;Ð äWÆwìÆñ¢gzZ
gzZ ñYJ 7,¾Ô ñYH H6, µñkZ ;ìŠñ XXofßÖ] ^`m] Ôn׳ ݡ³ŠÖ]ZZ

20 www.deoband.net
# VY ?ñYH H c*
¾Z ñYc* Š™µ Zà XXo³fßÖ] ^³³`m] Ôn׳ ݡ³ŠÖ]ZZ
]|~B 107mB 1`x‰ZY § Z 6;¨W~‚f Ug ¯wì»WÂÇñYJ 7,
Å\WgzZ z™¢qÃÅzmvZ -x™Z Ñ ~ wŠ LZ ¬ c* â

Û ä àò Z çx â Z
E \I
yZXìŠ §gŠ¾XXofßÖ] ^`m] Ôn× ݡŠÖ]ZZ¼™|0 +!* g¦»ò Z¤
/ï LG3{B
G
XÐN â
Û gzŠWZ©â Š ~gø
Æ®ÏZ6,gî¦ù~ kZ σ~®T[  IVh]çq
E
-š!
VƒÆÂkZ~®kZÐN Ya öW „zÆyZgzZÐVƒp ÖZk˜Z
Eš! Eš!
¹ x|Ð K~ öW - k˜Z Æ ®}uzŠ Ë c*öW - ~½Ãp ÖZ yZ XÐ
Eš! Eš!
öW - " ) ó ó·L L~«£ì ó óÂg ZŠ öW - LÀ L F,» ó óqçñL LÂ}Ô ÇñYƒ
ì‡h +iAŠ ¿ðÃ~ [ Šyà ó óqçñL LÂkZ¤ /Z [ ZX ì Æ( Â
E
-š!
y.6,{z Â;Âg ZŠ öW Ñ KÈ » kZgzZ Ôì wúì‡gzZì qçñh +i~
kZ ÌV;zÂaÆnÒì qçñg Z] .}ÔƒÙ~,Âtb§ÏZX ǃ
E Eš!
èE /Z b§ÏZ X Ç ñYƒ ¹È Zg ‚ Â Ç ñY 1 » ÂgZŠ öW - ¤
L ¢¤ /Z È »
E š !
g ZŠ öW - ¤/Z È » kZ Âó ì ó qçñg $uV# }ñWqçñÂ~ g $u
E- š!
XÐN Y00Z5ÉÐVƒ7„ß öW ÂÇñY1Â
®L L¹ ZÜÉ~ Ýzg Å kZgzZ q pg d‚f)lt g
X ‰ K yÒ & §ÆÑ— &ZgzZí!* ~ Tì [ Šó ós¦
P H,
Âì @* ¬ Ð ä™gzŠ ÃyZ {zgzZì Lg xW » kz‚z z ]Ñì6,¿T
YW b
¿tt{zgzZì c* â

Û m, -ZaÆkZ äëg ZuZvZ kŠx Z™ñ5ß


?` ´q
I
ìg: öR~ kZ Å ö0\Ë~uzŠ ñ) b§kZg¦ »q Ë~ wŠ LZ
ƒ @* W@»áZz äg¦ / Ù ~ kZgzZƒ ZƒÎ6,y»zŠ Ë~g Zi !*
C sWxŠ WåLG
¡‰;
ëL É â gzZƒ @* W@» kZ}g*6,uvÌq n¾ÔR, ñLÔ Zh˜LÔòŠ WL;

21 www.deoband.net
Å uvì t ]gßÅ kZ ÂñW: ~ kZ @» Vzq Zì etsW
Ëá= Í b§~g7 ÃkZ ñY c* ñq
Š wZ e Z À N*-Z6,cgÆsWkZ + $Y
Ë~wŠZ # b§ÏZÇÔìg: ¹!* „(gzZöR~kZ Å@Æq~uzŠ
I
Âìg: „(ÅwìgzZg¦ » R\~uzŠ ñY 1) b§~g7 g¦ »q q -Z
~ b ˜Z ÅY 5ßÃkZ Ô Ç ñYƒ »Ç!* Ÿ » kz‚z z ]Ñì6,gî CgŠ
¦** Ññ]|g§LZL ò ³ Z·** Ññ]|X ë ó È ó sÜL L
mvZ -w=ÁÎg]|È ½Üt ~i ú¤ /ZD â
Û ÜÐ ~ ò w',£Z
 ©; $ Ë {g7¹!* nöRÅq ~uzŠ ËQìC Ù ªÂñY HaÆÅz
q Tìt „ È » ó È ó sÜL L VY ; ÇnW7Ìy·Š » \¬vZ
~ i ú¤ /Z ©Ïá= Í Ã»}g7 q „zì ;gYH ó È ó sÜL LaÆ
Ô {>Ô qÃgX ǃaÆg—ÌtÂÐ} —àönûÃô jøŠûÞø Õ ø ^³m$]ôæø ‚ö³fö Ãû ³Þø Õø ^³m$]ôü
„gå —Ì{)z XXoן] oe… á^vf‰ (Ün¿ÃÖ] oe… á^³v³f‰ZZ :g » f Z ©Ô {ƒ
XÐN YƒaÆ
\¬vZ ÏñYƒaÆ ÅzmvZ -ݬzŠ§»ui ú~g7 t'Ü
aÆ„vZì ]Š „i úVÑqX ǃ:ȽÜ{z:gzÔ Ïìg7aÆ
aÆÅzmvZ-u 0* g—„ƒ  {)z™fgzZÔ {>Ô qÃgZ # gzZXì mº
E
š!
ÂXìg: aÆvZÐzz ÅÈ ½ÜkZgzZ öW - ÆÈ ½Ü Ô ‰ƒ
WZzÆ ]Š „t }uzŠ X ÏñYƒ ]Š „: »æi út Å {È kZìC Ùª
 … Y ƒ  gzZì ~gz¢ ** ƒ~ »»ª °z Ñð•ZgzZ ›ð•Z
Å\ å Wug I§¦ì m„ (ZÃVâ ›B‚Æ ÅzmvZ -kŠZ ‹Z f
È ½Üt Z # B‚Æ mkZÔì @* W~ »B‚Æ ª °z Ñð•Z
E
¶Ð „¬ ~» Â~t ï GL .Š“ìC Ù ª ÂǃÅzmvZ -u 0* Ñ ñq

22 www.deoband.net
½Ü mgŠ  Š Hƒ `g {Ð »y·Š »q -ZCÙ ZÎÆ \
å WÐzz ÅÈ ½ÜÔ
~g7 t ~ ]gßkZ ÔY7„ {g ¹!* y·Š s§Å \¬vZ Ð zz ÅÈ
X ˆƒaÆÅzmvZ-g—sÜ]Š „
` ZcL La ÏZ gzZ ¶a Æ [ Œ Û Æ kZ gzZ \¬vZ sÜi ú :
gzZZ # ñ» XXÐv³Ö] à³Â ‚³Ã³eZZ™ƒuÑ{zÐzzÅȽÜkZX ¶ó óÝ>Z
{)zñÇÔñ¢Ô} h˜ÔELZ~i úÃòŠ WnÁ!* /ZgzZÔ ˆ{g™ƒg **
¤ L 8ñ
ïE
E
B‚ÆVzqyZÐZVaÂñYƒÌtº~wìkZ {zgzZ ñYWwì»
zz ÅwìÆY âZyZ7„wÈZtVŒakZÔ @* ƒ7m»ª °z Ñ
ŠpÐ g¦Æ Y âZ yZ yK̈Z Z # gzZX Ï ñYƒa Æ Y âZ yZ i út Ð
TŠ HWwì»Y âZBzHyZ=Ì~]Š „Üi úk\Zì @* ƒ{qÑ
)ÔLÉ L 7°oÆ> [»çñÏqÑt „g CY „ wÅi ú~÷Ð
Ç} 7,7ñÌŠ Z ðÃ~ i úÐg¦ÆY âZ yZa kZ ;σ¥aÆóv ó Z
X »]g „Å ó ó¹ ZÜL ì L ÝqtX 7Z +ZiÐÐÎz|Åg¦kZ
g¦z wì: ìg uzgÐ È ½Ü~}g!* Ægå —** ò Ññ:
[™t s§ÅL ò ** ÑñakZ ;g¦zwìV¹gzZ ó óÈ sÜL LV¹:X Ð
CYƒ‡ à i úÐ äW~ »ug IÁì » ÅzmvZ -[ –ª ‚g **™
wìÆVzq?fzHyZ óv ó Z f çL L ** W~i úwì»ÅzmvZ -g—c* Ôì
kZ Ås¦ ì F F6,.ß ð•Z c* ì Z íZ 6,** ÑñXì Z',˜g$ +Ð äYW
Xì ðƒ6, Y ¯ÅK:Æó óÈsÜL Lb ˜Z
ËÉ y›ÆzgŠ ÌŠ Z Ë ÂtÃt;ì ]Z f œzZ¹Â]Z f Å ** ò Ññ
™™ÂÃi ú … Y „ƒ  Â]!* âZ:gz; Yƒ 7Ì»›) ~Z pÑ
ðö ]‚$ *ô]ø äö Ãø Úø àømû„ô$Ö]æø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…$ ‚ºÛ$ ³vø³Úö L L ~i úq-Z~i úZ# Xì ¬»"7,

23 www.deoband.net
XXÙºçû ‰ö…ø Ÿ$ ]ô ‚ºÛ$ vøÚö ^Úø æøL L{zZ# X ÇñWug IÁì!õÑÂÇñ7,XX…ô^Ë$ ÓöÖû] o×øÂø
gzZ Ǿ XXofßÖ] ^`m] Ôn׳Âø Ýö¡³ŠùÖ]ZZ~¾Ô ÇñWugIÁì!õÑÂÇñ7,
wì6,§ñC Ù Ð ~ yZ ÂÇá ugIÌZ »ÅzmvZ -g—~ pÑŠzgŠQ
» u 0* Áì6,u 0* Ä**a kZ ;Çìg @* ™{ i @*ÃyZZ™ W WgzZX Ç ñWgz¢ug I
ðà ñYp; Y™7ÌòŠ WÌðÃ]P̀ÅTì s ÜÆ ]¡  )zg
*™òúŠtakZ ;–v!*
* sg ¬gzZݬìYzÅf 6L** ÑñÌ~Y fgzZÔݬ
¬»Š YÆi ú6,äWugIwìc* Ôì c* Š™IÃw ìÆgå —~i úä** ò Ññ
: ;ì Y Z íZ ¡ì ¹ F, +Ð wìÆ Vzgâ Y óv
$ ó Z f çL LÃg »uÁì c* Ôì c* Î
E
TXì HIà ó óȽÜLÉ L Ô ¹i úåLh©!ÃkZ:Ô HIÐ ~ å tÁìä** ò Ññ
Xì _ YÅyÒÌZ ô=Å
vZIZzazDIZ îSgzZÃx¯ÌÆËì ]!* Å]ggŠ¾
Eš!
Hu™ ¯ ó$ +gzZ ñY ðÑŠ ]Ðs ÜÆyZÃx Zú™h — öS- c* 0Ãx¯Æ
IF4&g
äö ³³jöÞûƒøS ‚û³Ïø³Êø ^³n&Öôæø oû³³Öô pF$^³³Âø àû³³Úø ZZceD bgÃøL G $ut¹ZX ñY
È´ZÃkZÐs§~÷ì @* ™]zZ°Ðà zË}÷¿ :ÀF,XXhô†û vøÖ^³eô
! }WX ñ`6, ¹ ZÜgzZ}Še $Z@\¬hXì k B
~Š™ãZzg !* g !* Š Z%KZÐVÂg „KZähÐ fyZìt]ª ïE EL 8ñ
gzZÐ Vß ‚ggzZV1·,É 7Ð " $ÂzâgzZv Z%—c* W˜ËgzZ
ß c* Š wÅÌt „B‚Ôìg D Ñ Ì6,x ¬©ÐZg 3Z z y´Z ‹gz
»yZ {z: Ô c* W7Ì~wì î0G 0_IqÆyZ L{zì ;gY 1Ð VÂg „ÅyZÈ
c*
Âx ·Z c* Š™spÌyZÄä', ò » Z ‰É ì »VÍg ) , ÆyZ:ì {o
È CZ~yZ™hñh ÂÃVÂg „ÅyZ ÌQÔìg: ¹!* Ì< á »y*ýG L $’
{¤b§¾y W xg D™h +‰ÅVz[g!* Æ™F
g !* F6,kZgzZ xg s Z egzZ ÜZ e

24 www.deoband.net
Hy´Z î6,äYƒ ãZzŠ Z% åt Ÿ» »- $c* ŠÔì ñƒ ñ0* (~[¨
ðÃ6,Š Z%…ˆÆäYƒ ãZzY AgzZŠ Z%ì m»VÂg „yZJ -V˜ * @Y
Æ yZÄ{Š c* iÐ {Š c*i ; D™ qgÐ[ëa kZ ; ;g 7¹!* nZ ‹Z
Xì Š HHg (Zßq -Š 4, }g øyZÄtaÆŠ Z%kZ åYY¹t~}g !*
 @* Y ¹Ð à Šs ™Â~{g !* ÆyZ c* +ÌyZÄä]Z|XÎ
Š w$
XŠHƒ»s%ZJ -uÅXkZakZ ;;g7yÙðÃ~{g!* ÆyZ
]Z|~w',ðâ
Û ãZzŠ Z% KZ ä VÍg ),yZìt ]ª6,]ª
I E
»kZ6, Y ¯Å øÒ7ËgzZ * @Y;ZuÁÐÁ ÂÃѾ · ZkZÔ ¶._Æ{oÆ„
yZ]* ! @* @Y Hg (Z „ ]jÁÐ Á ¶: öRÅyEZg ÖZ
Y eÎgzZ *
ŠpÁÐÁë Âì {oÌZg øZ # „zì ½ñƒD™Š Z%— ÏZ ä]Z|
»gœï GL š^zgzZzgŠ −Я»y´ZkZQ c* ?BÅùy!* is ÜÆ{oLZ
yZ 1; ì ì‡s %Z Ð È- Š ‹Z|~ b)gzZ Zg ø åt x £ YZ q -Z
 ðƒãZz „zŠ Z%ÅyZZ # ;;g7wDZ ðÃ[Z~}g!* ÆŠ Z%ÅVÂg „
CƒG @* ÅÝƹZŠptì F, $Œ
d Û Ð {okZ c* ì {oÌZg ø Šp
GE
1 „z ÕäS¨$z YÈ »x¯ÌËÆ1Z # Ôˆ~Š wzÊ Z%ÈÒ Â: p;
E
yZŠp~TˆÅgŠðÃÅ„Ý þL ¢Z Â: Ô}™s # ZÜŠp1ÅTì * @Y
Z# ;ˆ~ŠÌZ ðÃÄI‹uzÐÑ‹uzkZ „:gzZ¶e $¾ÌÅ
gzZ X {”ŠgZz ,N @* ¦Ñ]{ ~ {g !* Æ (Z ]Z f Š Z gzZ I½ sZ
yZŒHgzZ ðÃZÎÆkZakZ ;ì Š Hc*Zg eÐ kZ™ â

Û <qѸz t Z íZ
yYgz!Zì Ã7„ ª@* +‰ÅkZgzZs %Z ñZ',s%ZVŒÆ]Z|
zh

à ÷L „ ** àg Zi W c*
*
*™ ZÎggzZx **
+ÐZ™ ¯ ó$
$ +ÃVÍßÐ ® ) )q -Z™ú1
kCŠgŠÄŠt¤ /ZvßëpÔM h™ Â,™kCŠgŠgzZÄŠ[¨¤ /ZÐ kZXì

25 www.deoband.net
c ðZÎg ËKZ H„ q ëX 7Ð wìÆ ðZÎg c*
* ò **
+ËKZ Â,™
$
gzZò ** +ðÃÅyZì§Zzi ‚ Z}
$ .t1X F¦æ{ Z ({ ZpgzZ$™á §»ò ** +
$
~'²Æ~œy7 kZVY ;àg Zi WðùZ „:gzZ ðƒ7̵Zz ðZÎg
ŸZZ ] Zg „ƒ!* g Z]Z|tì ;g Wt~Ú ŠÔ Zƒx¤ / »
Âz[tÐZ
gZi !* #
tZƒgzZìg Dƒ" $U* t Z]9Æ XXÜ`Öƒ^ì àÚ Ÿæ Ü`ËÖ^ì àÚ Üa†ù³–³m
Å< L z [ ÂÐ yZ ä VÍßÆ [fz tægzZ Zƒ& ݬŸ(» ¹Z
Ô ¨Z Ô\g- gzZK ì‡x  —„ ä V,ZX Å kC]³KZ ~ h e ,
zgzZg ZgŠŠ Z
Û Zg ZD
Ù VZg ZDÙ Ð X ;qN Zœ—ÅyZ J -M%ZgzZi
ÛZ
“6,& §&!~yÈzÛzyeÆŠ á gZzßgzZ & §Ð¹ZX ¶g Z ¦ /
GG3GI
4h8FvßgzZ ðƒ b &Z Å kÓÆ Vzg ZD
gzZ Ôe$Šgz˜Ôe $gŠ ‡Ô ï Ù Ð X;
gzZ ÅÒÃÅä™ Za x £CZ™ ¯
Û »ÃËäV,Z:X ñƒ ÙWÐ e $&
YE
ðà CZ~hÆyZsw»ò ** +akZ ;3gŠ ã
$ CëL 5_»yKZ6,d $CÅË„:
Eš!
gzZ 3g„x ** (Ðx™zaLZ¹Zä\¬hs§C Ù É Ô e™: Za ÌöW -
X c* Š ¯&ݬÐV2Zg´ŠZÃò ** (kZ
ZÎg {z&wŠakZ {z:Ð]â äZÆ4Š', igzZVz[yZakZ
{ i ZègzZ ‘¸Æ Vâ ›£z ôgtÉ ;àg Zi W ðùZa kZ: Ô‰ƒ
ÝÆG™ýLÒ]gzZD9ÆŠ Z
Û Z bß{Š ‚gzZx Zú›Ð ¹gzZ äY)
ì 6,Y ¯ kZ 2Ô ì g¢ » xE¸~g7 |gŠ Ôì 6,äY ØŠ™xzøÐ
4}ÒC!&
t Z íZp;Dƒ ÌèEG z ÁgzZCƒÌVÒp¼:¼~® ) )C Ù
~w', ì Ì6,Y ¯ kZ „B‚X ì xzøZuzŠÐ ! pÅq -ZC٠Є èÅ
E E E
Ôï GG3©E38 Ô/ô ï L .Š“Ô]t ï
G GL .Š“Ô© §Z Œ Û Z :VÂ!* Cx Ó; ~È- Š c*
~Š ã Vƒ
&
IZ ïE GL 3B z ]oÔŠ á g Zz ³ MÔ uîZÐvZ Y 1zZ Ôg§ËsÔg§

26 www.deoband.net
=gfÆ]×b {ŠgzWýÒ¹G "É ;)ú'
1E × ÆnkZŠ z!* Æ uZ· Z~ {)zvZ
gzZ ü»x ¸~g7 V˜ h +‰z Y §Z » kZ ]Z%z ]Z–gzZ ‰ Ü
Û öWŠ ÁÉ tZíZ
TÔì Zƒ ¯ ÌY Z¬Zz #ïE EL 4]aÆ+Š ÐZ°ZgzZvZY Z°Z {zzÔìgZiW
Xì ;g 7, W, Z6, ]³gzZg ‡zÆx ¸~g7Ð
Ãx Zú~ V/}uzŠ gzZ D Y bŠ  ½Æ Vzøoò Zú ` W
x Zú~³gzZì ;g Y@* µgzZ @* ½Z6,Rò ZúÐ TÔì ;g YH ™6,mZp
@* Yc*‚ Z™ÑŠw9Zs ÜÆ+ŠIZqÔìg Y− Dƒ„gZÜÐ+Š
yZ Y f{¤P§{ Åz', Wz ]³¦ùÅx ¸ åce ** ƒ @*ƒ 7t p;ì
µ ZÐ yZJ -u¾{zâ7 йZŠpgzZ]ŸZ ‹Z6,XNš ÃVÍß
aƆ™}ŠgZ Œ Û ó ók‚Z L LÃ{uœX ¿z {oëLG -u¾gzZ
& ÑJ
ÁÐ ÁÐ TN Y Å ³Šzu Ônƒ: ¬Z Â: L Æ u Ë~ kZ ¤ /Z
u ËVc* 0Z w9Z Å Rò ZúgzZ ñe7,äŠ Âv WÅ]tgzZ b!* ‹
Ûo
3 Zg » ïz „ u!* Ë™ƒ d $Œ Û Ð }uzŠ q -Z gzZ N YW6,wZŠZ J
-
E
ŠpÐ [ Œ Û ÔCƒZa Ð å›E $N VxßgzZV G é5E +Ϲì/ŠX ñY7,
4ƒ$
ú â å Ð ðígzZ ƒz x ~Z ì Sg CY ]
Û o{zgzZX CYƒ »Š l
X 7µì @* ƒ»u{zÂì Lg ¹!* s%Z¤ /Z ÌQÔì „g
ì e IW¯k , i#‚" Ã7ÆÎâÅb)yZ ,SPt
m ~ y*kZ ë@* X N 3: h Ð y*kZ ñƒ Ù Š Ã: â i§ëg
s§Å}j%æLE %» Z yZB‚Æ ÝÈÒ Ñ » kZì Š HHn²¼ b)
G
:-!
bzê¹Z ~ VÂg „ÅyZgzZ X ‰ K ê X gzZ yjzz" ì q ÊÐ
zdklÅyZ c* ÍÔì Š Hc*Š\ðuÆyZÈ›Z%s ÜÆyZaÆä™
à Ägt ‚'g „P ÅyZ ÂÔ eï:¼ Z # aÆ ãi sw~ V70 +ii

27 www.deoband.net
{zÐ TÔì Š H0* ðuÆyZ 4Š', i™wZ e È£zG CZ~yZgzZ I
G
ÓzgzZÃüL‹¢fZæ ÅyZgzZ x¤{zakZ ;`™y´Zg !* »]Y Z',
g !*
Xì fZæÅÕgzZe $×Åx¤Æí
g ÖZÆ©:gzZ§ZzÈÒ{zì Š HHn²¼ ~)lÆy*kZ
Åb‚ggzZ ¶$ Ë W7t ‚ õg @* Å úz›Æb)yZ%ÆkZì6, gîÆ
X åH6, +Z]g @*
i Z0 „wZÎäTÔ ¶$ Ë ƒ7Ì„
6,gîÆŠgŠ§ÖZgzZ ~iÎwŠ {zì Š HHn²¼ ~Ø{Æy*
zŠg L L c*
Vç: Zøo„:gzZ Ô ** {Z c* úZ: ì Š°Åz ƒ: Ôì Š HHn²
G E
-4É
& Ôì Ã7 **
i ZzW: ZqŠgŠ ÅwŠ LZsÜB‚Æc î0E @G CŸ » ó ób Š

XXØnÒæ ÙçÏÞ ^Ú o× ä×#Ö]æ Xì **
y á ½ ÜÆ VÍg ) ,Æ yZ c* ~',‹Z|yZÄc*  ðä/Z Ì6,kZ
7löWðÃÅ b§kZ ~ + M ÔVƒ Le °çÅkZ wŠ tx ~ ƒ Š HW
ÐnÊçjÖ] ä×#Ö^eæ Xì
äÖ†ËÆ gn› ‚ÛvÚ
‚ßeçmg Ýç×ÃÖ]…]g ÜÛj`Ú

28 www.deoband.net