Vous êtes sur la page 1sur 3

Ñeâm Yeâu Thöông

Vieát Chung
¬ 3 »»œ »»»œ »»œ œ»» œ»» . «« »»œ œ» œ»» . «« œ»» œ» « £ «
«
4 » » » » » j
ˆ
« » » j
ˆ » » œ
»
» « «
ˆ
« ˆ« »»»œ œ»»» œ»» l ˙»»»=l l
“l & » » » » l
L=========================== l » « l » #ˆ«
Nhaïc môû ñaàu ...
£
¬ œ»» œ»» œ»» . Jœ»» «ˆ« «« ««« «« «« ««
» » »
“===========================
l& l » «
ˆ «
ˆ l ˙
« «
ˆ ˆ«=l
“l S 1 Ñeâm yeâu l thöông, oâi ñeâm dieäu l huyeàn. Ñeâm meânh l
“l 3 Ñeâm lung l linh,
2 Ñeâm xuaân nguyeân,
traêng sao nhieät l tình.
oâi ñeâm maàu nhieäm.
Ñeâm vöôn l
Ñeâm trinh

“l l «« «« «« « l l
Œ «j «
ˆ« l «ˆ« ««ˆ _«««ˆ « Œ
“===========================
l& l ˆ« «ˆ ˆ« . =l
“l A l Ñeâm yeâu thöông (Hm l ... ...) l
“l l œ»»» »»»œ œ»» . œ»» l œ»» »»œ œ»»œ l
Œ
“Ll===========================
l œ
» »œ »
œ.
»» »
»Jœ»» »
œ
l » » » œ
» » Œ
? =l
T+B Ñeâm yeâu thöông (Hm ... ...)
¬ «« . «« «« ««« «« « « « ««˙« ««ˆ« ˆ«««
ˆ
«
“l===========================
& j
ˆ
« ˆ
« ˆ« ˆ« l ˙« « « « «
ˆ« _«ˆ« l =l
“l 1 moâng, oâi ñeâm hieàn l laønh. Ñeâm cöïc l Thaùnh, ñeâm l
“l 3 leân,
2 trong,
traêm muoân ñieäu l ñaøn.
oâi ñeâm toaøn veïn.
Ñeâm roäng l caùnh
Ñeâm röïc rôõ,
cho l
ñeâm

“l l l «« l
« « « « « « « « « «
& «ˆ« ˆ«« «ˆ« .
“l=========================== «j
ˆ« l _«ˆ« __«««ˆ __«« «ˆ l _««ˆ _««ˆ .
_«j ˆ=l
«j
“l ˆ
« .
(Hm l ... A l l
œ»»œ l _ˆ« ««« «««ˆ ««
Ñeâm yeâu thöông ...)
“l œ»œ»» œœ»»» œ»»œ.. »
œ l _»œ» œ
» .. _»œ» l
» » ˆ
« . »
œ
J
»» ll »» œ
» œ
»
»» J»œ» l
? »»œ» œ»»» »»œ» .
“L“ll===========================
»»
»»Jœ»
»»
ll œ» »»œ̂ œ»» .
» » »
» =l
Ñeâm yeâu thöông (Hm ... ...) A
¬ «« ««ˆ« . «« «« . «« Œ œ»»» œ»»»
ˆ
«
“===========================
l& j
ˆ
« l ˙
« l ˆ« =l
“l 1 vaøng ñeâm hoøa l bình. l Ñeâm khai l
“l 3 tình thöông ngaäp l traøn.
2 Thaàn Linh trôû mình.
l Ñeâm linh l
Ñeâm cao

“l «« l « « « l l
l & «ˆ« « «ˆ . «
«j « «
«ˆ« «
««ˆ «
ˆ« «
« « Œ Œ
“=========================== ˆ« l «ˆ« «ˆ l «ˆ« =l
“l l Ñeâm laønh thaùnh yeâu l thöông l
“l _»œ» _»œ» . _»œ» l «ˆ« « _ˆ« « «
««ˆ _ˆ«« «
_«ˆ l œ»»œ l
»
» œ.»»»» »
œJ»»» ll ˙» .
“L“ll=========================== ll »»»œ Œ Œ
? œ»»» » » »» »
»» =ll
Ñeâm laønh thaùnh yeâu thöông.
¬ œ»» . Jœ»» «ˆ« «« ««« ««˙ «« ««
»
“===========================
l& » ˆ « «
ˆ l « «
ˆ ˆ« =l
“l 1 nguyeân, oâi ñeâm roän l raøng. Ñeâm theânh l
“l 2 sang, oâi ñeâm laï l luøng. Ñeâm vinh l
“l 3 thieâng,
«« «« ««
xua tan muoän
« l phieàn.
«« ««
Ñeâm bao
l
« « Œ
“===========================
l& ˆ« «ˆ ˆ« . ˆ«
j l ˆ« ˆ«« _««ˆ =l
“l Ñeâm yeâu thöông (Hm l ... ...) l
“l œ»»» »»»œ œ»» . œ»» l œ» œœ»»» œ»»œ l
œ œ
“L“ll=========================== œ.
» »
Jœ»» ll » »
»
œ » Œ
? »» »» »» »
» » =ll
Ñeâm yeâu thöông (Hm ... ...)
¬ ««ˆ« . ««j ««ˆ« ««« «« «« «« ««
ˆ
« «ˆ ˆ« l ˙« « «
« «
« «
« ˙
« ˆ« «ˆ=l
“l===========================
& ˆ« _«ˆ« l
“l 1 thang, oâi ñeâm noàng l naøn. Ñeâm hoàng l phuùc, ñeâm l
“l 23 quang, oâ i ñeâ m haø o l huø n g. Ñeâ m chaø o l ñoù n , Chuù a l
“l dung, tuoân cho moïi
l mieàn, Ñeâm gôûi
l ñeán Tin
« l
« « « « « « « «
& «ˆ« ˆ«« «ˆ« .
“l=========================== ˆ« l _««ˆ« __ˆ«««« __«««
«j _«j«ˆ l _««ˆ _««ˆ . ˆ=l
«j
“l Ñeâm yeâu thöông (Hm l ...
ˆ
«
...)
. A l l
“l œ»œ» œœ»» œ»œ.» . œ»œ» l _««ˆ ««« ˆ««« « œ l _»œ» œ
» .. _»œ» l
»»» »»» »»» .
“L“ll=========================== »»» l «
ˆ«œ» .. »
Jœ»»» l »» œ
» œ
»
» J»œ»» l
? œ»» œ»» œ»» œJ»» œ
»
l » »» œ̂
» »
» l » =l
Ñeâm yeâu thöông
» (Hm
» ... ...) A
¬ «« «« ˙»» . œ»» œ»» œ»»
ˆ
« «
ˆ . Jœ»» » » Œ » » =l
l&
“=========================== » l l
“l 1 hoàng ñeâm bình l an. l ÑK
Coù tieáng l
“l 3 2 Trôøi ñaõ haï l sinh. l l
“l Möøng cho
««
anh em.
« l « « « «« ««« «« l « «« «« l
«
«ˆ« .
“l=========================== «
ˆ« l «ˆ« ˆ«
j « «
««ˆ ˆ
« «
ˆ« ˆ« l «ˆ« Œ ˆ« ˆ« =l
& ˆ«
“l l Ñeâm laønh thaùnh yeâu l thöông.
ÑK
tieáng l
“l _»œœ» «
«j l ««ˆ« «ˆ« _«ˆ ««ˆ l ««ˆ«
Coù
_»œ»» _œ»»» l
»»» œ»œ.» . ˆ
« œ
J
» ««ˆ
»
»
“L“ll=========================== »
» ll ˙»» . ll œ»» Œ »
»œ» »
œ»» =ll
? » » ÑK
Ñeâm laønh thaùnh yeâu thöông. Coù tieáng
¬ œ»» ««ˆ« ««« ««« ««« ««« «ˆ«« «««
œ»» . » « ˆ « ˆ
« ˆ
« ‰ j
ˆ«« œ»»œ.. œ»»Jœ ˆ
l & »œ»» » . Jœ»»
“===========================
»
ˆ« ˆ«« l «ˆ« « «
«ˆ« «ˆ« l »»» »»» ˆ« ˆ«« =l
“l haùt giöõa coõi trôøi l cao quang. Tieáng l haùt ñaõ thöùc tænh l
“l _»œ» . _»œ» _œ»»» _œ»»» l œ» œ»œ» œ»Jœ» l #œ_»œ»» .. _»œ» œ»œ»» _œœ»»» l
» » œ œ
»
» » ‰ » »
œ
J »
» J»œ»»
“L“ll===========================
? »œ.»» œ»»» »»» ll » » » ll »» »» » » =ll
»
haùt giöõa coõi trôøi cao quang. Tieáng haùt ñaõ thöùc tænh
baàu
¬ ««« ««« «« «««ˆ ««
ˆ«« ˆ«« ‰ «j ˆ«ˆ« ««ˆ.
« ««
«_ĵ
««
ˆ
« œ»»œ..
«ˆ l »» j
«ˆˆ« œ»»œ œ»»
œ»» =l
“===========================
l & «ˆ ˆ« l ˆ« . ««ˆ ˆ« » »
»
“l l l l
“l nhaân gian. Ca
l ngôïi tình thöông chan chöùa,
« l »œ . hoàng aân Thieân
l
_»œ»œ _»œ»œ _» œ
» _»œ . _ » œ
»
“l »» »» ‰ »J»œ»» l »œ»»» . ˆ«Jœ»» _œ»»œ»»
«j _»»œ l _»»
»
»œ »
œ .
_»»
œ
J
»
_œ»»
»
œ
»
œ»» l
œ»»» l
“Ll===========================
? l » » » l »»» »» » =
nhaân gian. Ca ngôïi meán thöông chan hoøa, phuùc aân Cha

¬ «« «« ««
˙« « «««ˆ Œ »œ»» œ»»» œ»» . œ»» œ»»» œ»»»
& »» ˙
» œ̂
» œ̂
» » » l
“l===========================» œ
»
» ˆ
« œ
»
» œ »
» l »» »
œ
» . »
œ
J
» œ»» œ» =l
»»
“l l l l
“l Chuùa
.
tuoân
l traøn. Coù aùnh
l saùng khaép chín taàng
l
“l _ œ
» _

»
» _

»
» _œ
»
l »»œ» _ œ
»
»» _
œ »
»» l »» _ œ
» . _ œ
» _ œ
»
»» _ œ
»
»œ» l
»»» »»» »»» Œ » » » »»» » »»» l
? »»» œ œ.
» œ
J
»
L“l=========================== l » œ
»» œ »» l »» œ. œ
J
» œ
»»
»» »» » »» =
Caû ñaõ traøn tuoân. Coù aùnh saùng khaép ngaøn taàng

«« «« « «« «« ««
¬ «ˆ«« «ˆ«« ‰ ««ĵ «« œ»»œ.. œ»»Jœ œ»»»œ »
œ «
ˆ
« «
ˆ
« ‰ ˆ ««ˆ«
j
l & «ˆ« «ˆ«
“=========================== «ˆ« l »»» »»» » »œ» l «ˆ« «ˆ« =l
“l l l l
“l maây xanh, aùnh saùng
l chieáu xuoáng caû
l döông gian. Ñaát
l
“l œ»»œ œ»»œ œ» _»œ . _»œ» œ»œ» _»œ» »
œ l _»œœ»» _»œ»œ _»œ
»» »» ‰ Jœ»»» l #œ»»»» . Jœ»»» »» »» » »» ‰ »»»Jœ» l
L“l===========================
? l l » =l
maây xanh, aùnh saùng chieáu xuoáng caû döông gian. Ñaát

¬ «« «« ««ˆ« . «««ˆ «ˆ«« «« ««


«
« œ
»
» œ
»
» «
˙ . ˆ« Œ
& «ˆ.ˆ«. «_ˆ««ˆ
j ˆ«ˆ«
“l=========================== ˆ« l œ.»»
»
Jœ»»
»
ˆ« ˆ« l œ»»
» œ
»
»
»
. œ
J
»
»
» l œ»» =”
“l l l l » ”
“l trôøi böøng leân thanh khí
l »œ . l
ñoùn muøa giaùng sinh, ñoùn giaùng sinh.
œ»
» »
œ l ”
“l _œ
» . _ »
œ
»»œ _ »
œ _
_ »
»»œ l »»» . _
_ »» _ »
œ
»œ» _
_ »
»» l »»_
_ œ
»
» œ
»
_ .
»œ»œ .. œ
»
_ _
»œ»Jœ l »œ» œ
» ”
»œ»» . œœ»J»» » » œ »
œ
J » » » » » » Œ
? » »
L“l===========================» » l »»» »
»» »
»» »
»œ» l »»»œ »
» » œ
» l »»» =”
trôøi vaúng leân thaùnh nhaïc möøng Chuùa haï sinh, ñoùn giaùng sinh.