Vous êtes sur la page 1sur 7

Nr 11

Lubawa
23.11.2010r.
Wydawca:
Automobilklub
Lubawski

GAZETKA BEZPŁATNA GAZETKA BEZPŁATNA GAZETKA BEZPŁATNA GAZETKA BEZPŁATNA Nakład 3000szt.

Do wyłącznej właściwości rady miasta należy:

1. uchwalanie statutu miasta


2. powoływanie i odwoływanie sekretarza oraz skarbnika miasta, który jest głównym
księgowym budżetu,
3. uchwalanie budżetu oraz przyjmowanie sprawozdań z działalności finansowej miasta i
udzielanie absolutorium burmistrzowi
4. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
5. uchwalanie programów gospodarczych,
6. ustalanie zakresu działania zakładów budżetowych oraz przekazywanie im składników
mienia do korzystania,
7. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w
odrębnych ustawach,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art.8 ust.2 i 2a
9. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na
ten cel odpowiedniego majątku,
10. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i
terytorialnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń
społeczności lokalnych i regionalnych,
11. i kilka jeszcze innych, ważnych dla społeczności lokalnej punktów

to jednoosobowy organ wykonawczy. Wielka szkoda, że 10


„nowych” radnych w Lubawie dało się przypisać hasłu „razem z
burmistrzem Radtke”, co już na starcie grozi brakiem
demokratycznych działań ciała uchwałodawczego, najważniejszego
w Mieście.

www.przegladlokalny.to.pl www.przegladlokalny.to.pl

Krzepiąca wiadomość dotarła do mnie w piątek, że Przegląd Lokalny znika ze sklepów w ilościach wskazujących
na hurtowe. Pobieraniem zajmowało się kilka osób, ustalono, że ponad wszelką wątpliwość w grupie tej znajdowała
się duma Kisielic Tomasz Więcek oraz duma Lubawy Adam Domazer. Na mieście mówią, że była wśród nich
duma lubawskiej hydrauliki Graboś, ale nie wiem jeszcze o kogo chodzi. Gadają też na mieście, że Więcek stara się
o powrót do Głosu Magistratu, a Domazer walczyć będzie o nagrodę burmistrza podczas gali sportu, która może
wynieść nawet 3.000 zł, a taka kwota piechotą nie chodzi, więc dla silnego mężczyzny, te dodatkowe kilka
kilogramów przerzucić, to żaden wysiłek

www.przegladlokalny.to.pl www.przegladlokalny.to.pl

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/


2 - Przegląd Lokalny – Forum dialogu
Andrzej Kleina Nie przekonuje? To idźmy dalej! Należy też mieć
Polityczni awanturnicy świadomość, iż grupa ludzi z najbliższego otoczenia
Taka sobie analiza Standary - Radtke to grupa wspólnego interesu, niezwykle
zdeterminowana, ażeby zachować panujący status quo.
Immanuel Kant twierdził, że matematyka jest dumą Normalne to i arcyludzkie. Każdy z tych ludzi był w
ludzkiego rozumu. Twierdził też, że gdziekolwiek i sposób naturalny agitatorem w jedynie słusznej sprawie:
kiedykolwiek, jakkolwiek istota rozumna zastosuje POZOSTANIA. Niezwykle potężne i skuteczne było to
matematykę do opisu przyrody otrzyma te same rezultaty. narzędzie. Przegranie Radtke tożsame byłoby dla
większości z nich, teoretycznie przynajmniej,
Czy rzeczywiście? Bo na przykład George Orwell pisał: -
Przy układaniu tygodniowego budżetu dwa i dwa to relegowaniem z pracy czy też z pełnionej funkcji. Kolejną
zawsze cztery. Natomiast polityka to rodzaj świata niemałą ilość głosów dostarczyli pracownicy wielu firm w
sposób coraz bardziej czytelny powiązanych więzami
subatomowego i nieeuklidesowego, w którym część może
być łatwo większa od całości, a dwa przedmioty mogą biznesowymi i towarzyskimi z magistratem. Nie będzie
chyba, jak sądzę, błędem stwierdzenie, iż kolejny worek
znajdować się w tym samym miejscu. Tak jest w
głosów dostarczyły Radtke osoby związane z lubawskim
Lubawie…
sportem.
Wybory o stanowisko burmistrza Lubawy i piętnaście Ciągle mało? Wiem, zapraszam przeto dalej! Głos
miejsc w radzie zakończone. Wygrał namaszczony przez Lubawski zgodnie z intuicyjnie znanymi tam zasadami
odchodzącego poprzednika Maciej Radtke. Otrzymał sztuki indoktrynacyjnej stosował środki skuteczne w
1930 głosów czyli uzyskał ponad 50% . Drugi był przekonywaniu pewnej grupy nieskorej do głębszej
Sławomir Szczawiński 730 głosów (postrzegam ten wynik refleksji. Aktywność lubawskiej prasy, sterowanej przez
jako spory sukces), 3. Jerzy Brodowski 491 głosy, 4. Anna ośrodek dowodzenia zlokalizowany w magistracie,
Tańska 449 głosów (w mej ocenie kompletna klapa). pozwoliła na bezprecedensową w historii grodu
Radtke w relacji solowej z każdym ze swych rywali manipulację, rozumianą za Fabrice d’Alemida jako
uzyskał przewagę od dużej, do miażdżącej, co do tego nie „wszelkie oszustwa, kłamstwa i patologiczne
ma żadnych wątpliwości. Rywale uzyskali razem 1770 uwarunkowania, czyniące z człowieka (wyborcy w tym
głosów, czyli innymi słowy oznacza to, że wygrał z nimi przypadku) ofiarę tych, którzy uzurpują sobie nad nim
160 głosami. Nie jest to dużo, co by tu nie deliberować władzę”. Działania te, szeroko pojęte, a więc pomijanie
jednak, burmistrzem został on. informacji niekorzystnych, podawanie nieprawdziwych
oraz prawdziwych jako będących odpowiednikiem
Dlaczego wygrał Radtke? Wygrał, bo był lepszy. Nie, nie zdobycia Mount Everestu zimą, oscylowały pomiędzy
jako człowiek, menadżer, wizjoner. Bo był lepiej prawem a bezprawiem, nie przekraczając jednak tej
przygotowany. Bo kampania Radtke trwała 8 lat. Bo granicy, ażeby można je nazwać przestępstwem. Co
Radtke posiadł całkowicie podległe mu me(n)dia, więcej, działania te stają się, generalnie rzecz ujmując,
zatruwające mózgi ludzi. Bo zbyt wielu ludzi związało z zjawiskami trwale obecnymi w społeczeństwie polskim.
nim swój los. Bo wreszcie z tymi konkurentami
przegrać... nie mógł. (…) Warunkiem funkcjonowania społeczeństwa
obywatelskiego jest zagwarantowanie wolności słowa,
Radtke do wyborów przystąpił jako aktualnie urzędujący wolnym i niezależnym mediom. (…) wolność mediów
wiceburmistrz, co skutkowało określonymi, definicyjnymi postrzegana jest przez niektórych jako wolność do
wręcz profitami promocyjnymi. Na szalę oceny wyborczej kreowania rzeczywistości, zamiast opisywania jej i
zaprzyjaźnione z nim służby położyły zbiorowy wysiłek komentowania. Służy to osiąganiu, nie zawsze
wielu ludzi, sukces natomiast przypisano Radtke, co jest szlachetnych, celów – pisał cztery lata temu w „Kurierze”
naturalne i niekoniecznie oczywiste. Marian Licznerski.

Kampania miała symptomatyczny charakter. W Lubawie Tak dzieje się np. w Lubawie – pisał dalej Licznerski. -
od wielu już lat funkcjonuje nie demokracja, a Gdzie niestety opozycji zablokowano możliwość
demonkracja. Demonkracja to system, w którym wg słów prezentowania swojego stanowiska w kwestiach lokalnej
profesora Zbigniewa Stawrowskiego chodzi tylko o polityki i funkcjonowania miasta. Powoduje to poczucie
władzę. Rządzący nie skupiają się w rezultacie na trosce o bezsilności i jest przyczyną zniechęcenia do czynnego
dobro wspólne, nikt już nie myśli w kategoriach zaangażowania się w życie publiczne. Stąd biorą się coraz
historycznych – wszystkie cele są doraźne większe rzesze „milczącej większości”.
podporządkowane wyborom następującym co cztery-pięć
lat. Stąd ogromny wykwit przeprowadzanych inwestycji
w roku wyborczym. Cztery lata temu był to stadion,
aktualnie rewitalizacja rynku i kilku ulic, a także REDAKCJA
zapowiedź gościny zespołu piłkarskiego podczas Euro 14 – 260 Lubawa , Grunwaldzka 5
2012 w Lubawie. Tel.: 600 695 412
lubawaprzegladlokalny@gmail.com

Redaktor naczelny Andrzej Kleina

www.przegladlokalny.to.pl
PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/
Przegląd Lokalny – Forum Dialogu - 3
Prymitywne zabiegi socjotechniczne, polegające na Maciej Radtke chce, by to, co dobre – trwało.
publikowaniu jedynie słusznej opinii w formie listów Demonoja będzie podsycana. To, co od dłuższego już
czytelników, są nadal sposobem indoktrynowania opinii czasu dzieje się w lubawskim magistracie, przypomina
publicznej. Te, bardzo niebezpieczne, zjawisko postrzegane mi system mostów linowych, zbudowanych przez
jest jako jedna z patologii głównie demokracji młodych. Indian nad przepaściami w Andach. Po mostach tych,
Stwarza się bowiem podłoże dla sprawnie działającego chybotliwych niezwykle, można maszerować śmiało
układu: władza, zaprzyjaźniony biznes i usłużna prasa, naprzód – z tym aczkolwiek zastrzeżeniem, iż ma się
stojąca jak cerber na straży świętego spokoju włodarzy. oczy zamknięte i nie wolno spoglądać w dół, ażeby ulec
Jest to układ quasi-mafijny. złudzeniu, że żadnych przepaści nie ma. Nie zmienia to
A stąd już o krok do zawłaszczania majątku publicznego, jednak absolutnie faktu, że przepaści istnieją.
nepotyzmu w instytucjach samorządowych i degeneracji
władzy lokalnej. (…) Jedynym antidotum na taką chorobę Wielkim indywidualnym przegranym tych wyborów
mogą być inne media, które w sposób właściwy pojmuję jest Wiesław Piotrowicz. Nie dostał się do rady. Być
swoją rolę. Takie media są rzeczywistym strażnikiem może dlatego, że nie uwierzyło mu społeczeństwo, że
demokracji i fundamentem społeczeństwa obywatelskiego. nie on był kandydatem na burmistrza, a Sławomir
Zatem bez społeczeństwa obywatelskiego, demokracja – Szczawiński. Nie uwierzyło i ukarało. Społeczeństwo
rozumiana jako rządy większości – może być nawet woli być oszukiwane księżycowymi programami
patologiczna. Wszechobecna machina propagandowa kandydatów, innych „oszustw” nie toleruje. Wielką
stworzona w Lubawie przez byłego redaktora „Głosu przegraną jest też Anna Tańska. Jej wynik jest
Lubawskiego”, a obecnie sekretarza miasta – Macieja dowodem wprost na to, że wyborcy nie tolerują
Radtke – przybrała, jak na lokalne warunki, rozmiary wybujałego poziomu aspiracji bez właściwej korelacji
monstrualne z poziomem wykonania. Aspiracji skorelowanych
(…) Efektem snującej się propagandy jest fałszywe ponadto z brakiem funduszy na kampanię i jej
przekonanie, że pobudowanie stadionu czy chodnika jest amatorszczyzną.
wyrazem nadzwyczajnych zdolności organizatorskich
burmistrza. Przeciętny mieszkaniec nie wie nawet, że Cała trójka zresztą nie prowadziła kampanii w
budowa czegokolwiek nie stanowi obecnie żadnego znaczeniu konstrukcji. Przypadkowość goniła
problemu. Najważniejsze, żeby budować sensownie, po przypadkowość, wszyscy rozpoczęli kampanię zbyt
gospodarsku, nie sprowadzając zagrożeń finansowych, późno. Nie potrafili, bądź nie umieli wykorzystać
zwłaszcza że robi się to za pieniądze publiczne, a nie wpadek Macieja Radtke, a było ich wiele. Ot, choćby
prywatne. Tyle Licznerski! pozaprawnego wykorzystania w kampanii logo Euro
Jeżeli demokracja oznacza wspólną odpowiedzialność, 2012, ot choćby prowadzenia kampanii na terenie
konstytucję, wybory, prawo, społeczeństwo obywatelskie, Urzędu Miasta. Było też szereg brudnych elementów
przeżywanie wspólnoty itd., itp., to my Polacy, ten ludek kampanii. Były dwukrotnie kolportowane anonimy,
specyficzny, taką demokrację w nosie na ogół mamy, miast było „porywanie” gazetki PL ze sklepów. Nie
niej wolimy demonoję, czyli ludową umysłowość. Czy przyłączyła się trójka kandydatów do próby ich
demonoja, może stworzyć wspólnotę? Oto jest pytanie? Czy wyjaśnienia przez redakcję PL, nie zatroskała się o
demonoję interesuje zasypanie basenu w Lubawie? Czy wręcz bizantyjski, rozdmuchany finansowo poziom
demonoję interesują podarunki czynione przez władze kampanii Radtke.
wybranym? Czy demonoję cokolwiek w przestrzeni
publicznej interesuje? Doświadczenie uczy, że Największym przegranym jest jednak Lubawa,
zdecydowanie nie. rozumiana jako dobro wspólne. (AK)

Szanowni Państwo!

Dziękuję bardzo za głosy, które oddaliście na moją kandydaturę w wyborach na urząd


burmistrza Lubawy. Jestem przekonany, że Państwa głos był wynikiem świadomego wyboru i
poparcia dla zmian, które proponowałem.
Dziękuję także za zaufanie, jakim Państwo mnie obdarzyliście powierzając mandat radnego.
Zapewniam, że zrobię wszystko, aby sprostać Państwa oczekiwaniom.

Sławomir Szczawiński

www.przegladlokalny.to.pl
PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/
4 Przegląd Lokalny – Forum dialogu
Andrzej Kleina Gdyby w tym miejscu ktoś zarzucił nam nieprawdę,
Czwóreczka że jednak się obrażamy, bo przecież zrobiliśmy
Czwórka jest dla mnie liczbą coraz bardziej zadziwiającą, a nawet proces niejakiemu Tomaszowi Więckowi, to
magiczną. Mieliśmy czterech kandydatów na stanowisko odpowiadamy, że my jesteśmy wrażliwi ale nie
burmistrza, są cztery strony świata, cztery pory roku, cztery obraźliwi na punkcie obrażania, a wygrany proces
kwadry księżyca, cztery wieki ludzkości, cztery rzeki Hadesu, zrobiliśmy dlatego, żeby pokazać, że anonim nie jest
cztery konie Apokalipsy, cztery wiatry, czterech ewangelistów, co bezpieczny jak mu się wydaje i nie może sobie
prawda piąty jest Bejotes, są cztery kąty, a i piec piąty, czterech spluwać na lewo i prawo i śmiać się przy okazji do
pancernych… i pies, no i cztery litery, które wiadomo co rozpuku.
oznaczają. Miała być czwarta RP, cztery lata trwa kadencja w Kowalska twierdzi, że na stare lata zrobiła się co
samorządzie, samochód ma najczęściej cztery cylindry, nie prawda bardziej nabożna niż to wcześniej bywało i
powiem… korci mnie ta czwóreczka. A właściwie sąsiadeczka ateistycznej szmaty PL też do rąk nie bierze, może
Stacha z czwartego piętereczka w [***]. Stół ma cztery brałby Zawadzki, ale on nie doczekał, bo wziął sobie i
(przeważnie) nogi, krzesło też, kiedyś zjadałem cztery schabowe umarł. Stefan B. – zdaniem Kowalskiej – twierdzi, że
na raz, o czterech numerach do południa na „p” nie wspomnę, a nic nie czyta, ale Kowalska uważa to za snobizm, o
jego imię czterdzieści i cztery. ile w minionej epoce snobowano się na czytanie, to
Po doniesieniu w Przeglądzie Lokalnym o wycieczkach władzy teraz na to, że się nie czyta, jedynie Janusz P.
wykonawczej, uchwałodawczej i biznesu, doszły nas słuchy, że w czytałby, ale on to tylko kolorowego Playboya i inne
kołach zbliżonych do [***] rozległy się narzekania, że może świństwa, ale ostatnio go nie stać, bo kampania do
wycieczek w najbliższym czasie nie być. To znaczy będą, ale już powiatu była droga.
nie do Chin, czy Włoch, a przede wszystkim do Grunwaldu, Krzepiąca wiadomość dotarła do mnie w piątek, że
Gietrzwałdu, a najbardziej ambitnych radnych zawiezie się do Przegląd Lokalny znika ze sklepów w ilościach
Lichenia, a nawet do Wilanowa i też będzie prawie jak w Italii. wskazujących na hurtowe. Pobieraniem zajmowało
Czy jednak radny Tadeusz Licznerski wie kto to Albani, Barocci, się kilka osób, ustalono, że ponad wszelką wątpliwość
Bacciarelli? A radny [***] pewnie nie wie, kto to Strozzi, w grupie tej znajdowała się duma Kisielic Tomasz
Tintoretto, Vecchia, Veronese, kiedy on co najwyżej widział Więcek oraz duma Lubawy Adam Domazer. Na
jelenie na rykowisku sprzedawane na odpuście w Lipach. Na mieście mówią, że była wśród nich duma lubawskiej
pewno prezes Motoru zechce najbardziej usportowionych radnych hydrauliki Graboś, ale nie wiem jeszcze o kogo
zabrać na wyjazdowy mecz piłkarzy, a w powrotnej drodze uiścić chodzi. Gadają też na mieście, że Więcek stara się o
za ich obiad z wkładką z prądem. powrót do Głosu Magistratu, a Domazer walczyć
Zainteresowanych odbudową zamku biskupiego zawiezie się do będzie o nagrodę burmistrza podczas gali sportu,
Szymbarku by zobaczyli, że ruiny są też piękne, i nie ma się co która może wynieść nawet 3.000 zł, a taka kwota
palić do odbudowy lubawskiego, bo z odbudowanym zamkiem piechotą nie chodzi, więc dla silnego mężczyzny, te
może być tylko problem. Ruina nie zawsze jest estetyczna, ale dodatkowe kilka kilogramów przerzucić, to żaden
zawsze nostalgiczna, można po niej też oprowadzać wycieczki, wysiłek. Czy jest to przestępstwo, tego w redakcji nie
bilety wyprodukuje Szekla bis, zawsze można postawić pawilon z ustaliliśmy jeszcze, cieszymy się jednak, że kampania
oranżadą z kapslem, drugi może być ze sztuką i Bejotes będzie wyborcza się skończyła, bo niewykluczone, że
rozprowadzał Edzia i Wiesię w strojach ludowych, galantych. nieznani sprawcy mogliby spróbować się z nami
Klozeciku nie budować, bo jest publiczny przy Domu Rzemiosł skutecznie zaprzyjaźnić i mielibyśmy proces o
Wszelakich, a to zawsze taniej. Nawyk odwiedzania zabytków przekroczenie granic obrony koniecznej, kiedy byśmy
zniknął w narodzie wraz z innymi nawykami, teraz trzeba to dali im po buzi.
będzie w Lubawie zmienić, i już dziatwę przedszkolną w ramach Zastanawiałem się w końcówce kampanii nad jednym
wychowania patriotycznego prowadzić na zamek. samorządowcem, że właściwie się czepiałem go tyle
Stachu mi powiedział, że Kowalska, Wiśniewska i Zdzichu Z. lat i było to czepianie niesłuszne. Zarzucałem mu, że
przestają czytać Głos, bo nic w nim złego nie ma. Najbardziej jest był kiedyś politrukiem partyjnym, że wyparł się
wkurzony Zdzichu, bo szuka w gazetach samych złych Marksa aktualnie, a nawet powiedział, że nigdy nie
wiadomości, a w Głosie same dobre, jak na przykład ta, że w był ateistą. Zapomniałem, że życie to nic innego jak
Lubawie jest dobrze i to dobro ma trwać. Co najmniej dwie gra, i ten Edmund Standara, bo przecież o nim mowa,
czwóreczki, a najlepiej trzy. Stachu mu podpowiedział, żeby się grał kiedyś sekretarza partyjnego, a dziś gra liberała, a
przerzucił na PL, bo w nim to samo zło. Źle piszą, gazeta brudzi gdyby sytuacja tego wymagała, to zagrałby nawet
wszechstronnie, reklamę robiła nam stara władza, czy będzie księdza, a jego brat Bejotes przedstawiłby dowód, że
robiła nowa? – zobaczymy! Mamy opanowane do perfekcji młodsze święcenia kapłańskie pobierał na tajnych
obrażanie, tak twierdził jeden z kandydatów na burmistrza. My ze kompletach, i dowód ten, przeprowadzono by zgodnie
Stachem się nie obrażamy, bo jak mawiano przed wojną "obraża ze sztuką na łamach Organu Magistratu, a nawet
się tylko służba domowa", ale - cytując Kodeks Boziewicza – gość wyżej. Wiadomo, że od tego jest aktor, żeby grał raz
mówiący, że PL i ja osobiście go obrażamy - stracił w moich tego, raz tamtego, a nigdy siebie, bo taki jest jego
oczach zdolność honorową, a z kimś takim wręcz nie wypada się zawód.
pojedynkować...

www.przegladlokalny.to.pl
PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/
- Przegląd Lokalny – Forum dialogu- Gazetka powyborcza strona 5
Skład wybranej 21 XI 2010 r. nowej
Rady Miasta Lubawa

Brodowski Jerzy(kojarzony z PSL)


Piszczatowski Wojciech Marek(KWW Macieja Radtke)
Sarnowski Jan (KWW Macieja Radtke )
Sobiechowski Janusz Alfons( KWW Macieja Radtke)
Szczawiński Sławomir Jacek(KWW Wiesława Piotrowicza)
Tańska Anna Stanisława( KWW Anny Tańskiej)
Pankowska Magdalena (KWW Macieja Radtke)
Gul Tomasz(KWW Wiesława Piotrowicza)
Rolka Grzegorz( KWW Wiesława Piotrowicza)
Kasprowicz Marian KWW Macieja Radtke)
Licznerski Tadeusz Leszek (KWW Macieja Radtke)
Kurszewski Józef Antoni (KWW Macieja Radtke)
Truszczyński Piotr (KWW Macieja Radtke)
Zaleski Zdzisław (KWW Macieja Radtke)
Zawadzki Bolesław Henryk (KWW Macieja Radtke)

Wśród wybranych do nowego składu Rady Miasta Lubawa jest 10 radnych wystawianych przez KWW Macieja
Radtke. Doświadczenie oraz hasło z jakim ta dziesiątka szła do wyborów – „Razem z burmistrzem Radtke”
podpowiada już na starcie podporządkowanie jedynie słusznej wizji i jedynie słusznemu kierunkowi. Może to
doprowadzić do takiego samego stanu rzeczy jaki miał miejsce przez poprzednie 8 lat, kiedy większość skupiona przy
Standarze przegłosowała każdy punkt wyznaczony przez „władzę”.

Żadnych konsultacji, żadnych dyżurów radnych, żadnych referendów, żadnych nieprzychylnych komentarzy…
Tak było. Zanosi się na gorsze, gdyż całkowicie z rady wypadli m.in. Piotrowicz i Wyżlic, pierwszy zawsze
przygotowany do sesji i działania prospołecznego, drugi współorganizował m.in. obywatelskie działanie dotyczące
ograniczenia Strefy Płatnego Parkowania. Zanosi się na gorsze, bo „obstukana” już przez Radtke i Standardę Anna
Tańska, na fotel przewodniczącej rady nie ma co liczyć. Zanosi się na gorsze, bo kolejny przewodniczący będzie
zabierał głos nieprzychylnie wypowiadającemu się przy każdej próbie dyskusji, a Tańska zabierała głos „tylko” w
czasie współbrzmienia z duetem wychowawcy – Standary i wychowanka – Radtke. Zanosi się na gorsze, bo nikłe są
szanse na skontrolowanie finansowania okazałej kampanii Macieja Radtke, a skoro w przedbiegach gra się nie fair to
„u władzy” dopiero dostaje się skrzydeł, co nie raz już pan Maciej pokazał choćby „rozmawiając z mediami, które sam
wybiera, bo ma do tego prawo” i nie odpowiadając na żadne pytanie PL w trakcie kampanii. Ale to akurat może zawsze
naprawić przez „podjęte kroki”, które zapowiedział i mam nadzieję, że nie chodziło o „utylizację” większości nakładu
Przeglądu z dnia 19 listopada, a dotrzymanie słowa - o podjętych krokach, naturalnie.

Nie można jednak zakładać z góry, że totalitaryzm zawita na (kolejne) cztery lata. Może Piszczatowski
skorzysta z wiedzy jaką nabył w szkole wyższej i doprowadzi do działania demokratycznych trybików w machinie
„Razem z burmistrzem Radtke”? Może Licznerski i Kasprowicz, noszący co prawda rożne ale jednak mundury, w
poprzedniej epoce, dojdą do wniosku, że życie „cywila” w demokratycznym kraju nie odbywa się już na rozkaz? Może
składający się z H2O, jak większość z nas, chemik Zaleski będzie odpowiadał już na każde pytanie, bez oczekiwania na
wybór do kolejnej rady?

Wszystkie scenariusze dzisiaj są możliwe, pod warunkiem, że nie jest już rozpisany na role czteroletni dramat
zatytułowany „Razem z burmistrzem …” , bo brak zaproszenia do współdecydowania o losie Miasta przez Jego
Mieszkańców skutkować będzie tragedią. Tragedią wszechstronną, w której zarówno katem jak i ofiarą jest…
S P O Ł E C Z E Ń S T W O, które zgodnie z zasadami demokracji, ludowładztwa, rządów ludu, podejmuje wszelkie
ważne decyzje wyłącznie za zgodą większości obywateli.

Zgromadzonym w Sali sesyjnej Urzędu Miasta podczas kończącej V kadencję Rady życzyłem, jak i sobie, aby
nie oddzielali się od wyborców, mieszkańców Lubawy. Teraz, patrząc na wynik wyborów, życzę sobie, jak i innym
Mieszkańcom Lubawy, aby zdrowi byli. Na szczęście na stan zdrowia mogą wpływać bez głosowania!
Wszystkim wybranym gratuluję. Tych, którym zabrakło 5, 30 czy 230 przychylnych głosów zachęcam do
obywatelskich postaw bez czerpania korzyści finansowych w postaci diety radnego.
Radni poprzedniej kadencji nie przygotowali żadnych autorskich uchwał, działali razem z burmistrzem Standarą i
Radtke. Jaki bilans będzie za cztery lata?

www.przegladlokalny.to.pl
PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/
- Przegląd Lokalny – Forum dialogu- Gazetka powyborcza strona 6
Kompetencje Rady Miasta i Burmistrza - przedstawione na stronie pierwszej dzisiejszego wydania - są niczym
innym jak zasadami, których przez poprzednie kadencje nie przestrzegali poprzedni wybrani. Jednak pociąg historii
mimo wszystko zawiózł ich kolejny raz w miejsce, o którym zdecydowała nie większość, a jedynie większość
głosujących, co w takim układzie daje sukces.
James Surowiecki w Mądrości tłumu. Większość ma rację w ekonomii, biznesie i polityce, napisał:

Kluczową zaletą przy podejmowaniu decyzji jest niezależność w myśleniu. Nie chodzi o odizolowanie się, lecz o
to by zachować swobodę myślenia pomimo nacisku ze strony innych. Dzięki temu pomyłka jednej osoby nie zostanie
wielokrotnie powielona, a decyzja całej grupy ma szanse uwzględnić pomijane dotychczas informacje. Nawet jeśli w
grupie znajdzie się ktoś stronniczy lub nieracjonalny nie spowoduje on, że cała grupa nagle zgłupieje.(…)

Kaskada informacyjna - Ludzie posiadający odmienną, niepełną wiedzę, czasem idą za przykładem innych,
posiadających również częściową wiedzę. Robią to ponieważ wierzą, że uczą się od nich. Jednak jeśli pominą własne
informacje kaskada przestaje uczyć. Decyzja w ten sposób podjęta opiera się na przeświadczeniu jakie mamy na temat
wiedzy innych, a nie na własnej wiedzy

Tłum zwykle kojarzy nam się z rozjuszoną tłuszczą, atakującą Bastylię albo Pałac Zimowy, rzadziej zaś z grupą,
która może zaoferować wyważone i miarodajne opinie. Większość z nas - odgrywając role wyborców, inwestorów,
konsumentów, menedżerów - wierzy, że bardzo niewielka i elitarna grupa ma monopol na wiedzę. Jednak zamiast z
uporem maniaka poszukiwać kolejnych wszechwiedzących ekspertów, powinniśmy raczej skierować pytanie do tłumu.
Istnieje spore prawdopodobieństwo, że będzie on znał właściwą odpowiedź.

Nawet jeśli większość przedstawicieli jakiejś grupy nie posiada szczególnie rozległej wiedzy i nie potrafi myśleć
bardzo racjonalnie, jako całość grupa ta może wciąż dokonywać mądrych wyborów. Tego rodzaju inteligencja występuje
na całym świecie pod bardzo różnymi postaciami. Kluczem do zrozumienia fenomenu mądrości tłumu jest różnorodność i
niezależność, ponieważ najlepsze decyzje zbiorowe stanowią owoc niezgody i walki, a nie konsensusu czy kompromisu.

Czy nowo wybrani radni, nowy, wybrany burmistrz, rzucą choć kilka pytań w tłum lubawskiej tłuszczy?
Ile pytań będą zadawać radni burmistrzowi? Ile konsultacji społecznych przedyskutuje tłum
mieszkańców?

Kluczem do zrozumienia fenomenu mądrości tłumu jest różnorodność i niezależność, ponieważ najlepsze decyzje
zbiorowe stanowią owoc niezgody i walki, a nie konsensusu czy kompromisu. Kluczem do zrozumienia fenomenu
mądrości tłumu jest różnorodność i niezależność, ponieważ najlepsze decyzje zbiorowe stanowią owoc niezgody i walki, a
nie konsensusu czy kompromisu. Kluczem do zrozumienia fenomenu mądrości tłumu jest różnorodność i niezależność,
ponieważ najlepsze decyzje zbiorowe stanowią owoc niezgody i walki, a nie konsensusu czy kompromisu. ( WC)

Z Forum gazety:
1930 : Tyle głosów dostał Maciej Radtke

2380 : Tyle wynosi 30% uprawnionych do glosowania w mieście Lubawa

1191 : Tyle wynosi minimalna liczba głosów potrzebna do odwołania burmistrza, przy założeniu, że do wyborów pójdzie
tylko 30%

6017 : Tyle lubawiaków NIE głosowało na Macieja Radtke. to ponad 3 x tyle ile głosów dostał Pan Radtke. To aż 5 razy tyle
niż 1191, minimum potrzebne do odwołania

10 : tyle miesięcy musi upłynąć od pierwszego dnia sprawowania funkcji burmistrza do chwili złożenia wniosku o odwołanie.

SKLEP IVETT
Grunwaldzka 5
ATRAKCYJNE CENY
BLUZKI SPODNIE
TUNIKI

www.przegladlokalny.to.pl
PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/
PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/