Vous êtes sur la page 1sur 1

120 Klucze do testów

Klucze odpowiedzi do rozdziału VI (grupa B)

Nr
Odpowiedzi Punktacja Schemat przyznawania punktów
zadania

1. P, F, P 0–1 1 pkt – za trzy poprawne odpowiedzi

2. Przykładowe odpowiedzi: 0–3 1 pkt – za poprawne postanowienie


• utrata części terytorium traktatów
• ograniczenie sił zbrojnych [armii]
• konieczność zapłaty odszkodowań wojennych

3. Przykładowe odpowiedzi: 0–2 1 pkt – za poprawny skutek


• powstanie nowych państw
• powstanie Ligi Narodów
• wzrost popularności haseł głoszących wprowadzenie dyktatury
• upadek monarchii w Rosji, Niemczech i Austrii [rozpad Austro-Węgier]

4. mały traktat wersalski, Nowy Ład (New Deal), futuryzm 0–3 1 pkt – za poprawne pojęcie

5. A. 1933 r., B. Adolf Hitler, C. führer, 0–6 1 pkt – za poprawną datę


D. Przykładowe odpowiedzi: 1 pkt – za poprawne imię i nazwisko
• zakaz działalności wszystkich partii z wyjątkiem NSDAP 1 pkt – za poprawny tytuł
• prześladowania Żydów 1 pkt – za poprawny przykład
• kontrola społeczeństwa
E. Przykładowa odpowiedź:
• Anschluss Austrii
• zajęcie Kłajpedy
• udział oddziałów niemieckich w wojnie domowej w Hiszpanii

6. marsz na Rzym – 2 0–1 1 pkt – za poprawną odpowiedź


powstanie Ligi Narodów – 1
utworzenie Protektoratu Czech i Moraw – 4
wybuch wojny domowej w Hiszpanii – 3

7. 1. Mołotow, 2. Mandżuria, 3. Goebbels, 4. Wersal, 5. faszyzm 0–4 1 pkt – za poprawne rozwiązanie 2 haseł
Hasło: łagry 2 pkt – za poprawne rozwiązanie 3 lub 4
Przykładowe wyjaśnienie: haseł
Obozy przymusowej pracy w ZSRS. Zsyłano do nich osoby uznane 3 pkt – za poprawne rozwiązanie 5 haseł
za przeciwników władzy sowieckiej. Trudne warunki w nich panujące 1 pkt – za poprawne wyjaśnienie hasła
doprowadzały do śmierci wielu uwięzionych.

8. a) 1938 r. 0–2 1 pkt – za poprawną datę


b) Przykładowa odpowiedź: 1 pkt – za poprawne wyjaśnienie
Z inspiracji władz III Rzeszy Niemcy sudeccy zamieszkujący
Czechosłowację wystąpili z żądaniami przyłączenia przygranicznych
terenów do Niemiec. Aby nie dopuścić do wybuchu wojny,
mocarstwa zdecydowały się zwołać konferencję i na niej rozstrzygnąć
kwestię przynależności Sudetów.

9. Przykładowe odpowiedzi: 0–4 1 pkt – za podanie poprawnej przyczyny


wielki kryzys gospodarczy – przyczyna: krach na giełdzie nowojorskiej, lub skutku wskazanego
zawyżanie kursów akcji; skutek: spadek produkcji, wzrost bezrobocia, wydarzenia
upadek systemu demokratycznego w Niemczech
objęcie władzy przez Józefa Stalina w ZSRS – przyczyna: śmierć
Włodzimierza Lenina [dotychczasowego przywódcy ZSRS]; skutek –
rezygnacja z polityki NEP-u, prześladowania obywateli i represje [wielka
czystka], kult jednostki

10. a) [zakreskowanie trzech państw, w których wprowadzono rządy 0–6 1 pkt – z a poprawne zakreskowanie
autorytarne, np. Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Austrii, Węgier, Rumunii, jednego państwa
Jugosławii, Bułgarii, Turcji, Grecji, Albanii, Hiszpanii, Portugalii] 1 pkt – z a poprawne wpisanie nazwy
b) 1 – Francja, 2 – Litwa, 3 – Austria jednego państwa

11. Przykładowe odpowiedzi: 0–2 1 pkt – za poprawny przykład


• wpajanie społeczeństwu idei partii rządzącej
• szerzenie propagandy i manipulacja społeczeństwem
• przedstawianie fałszywej wizji świata
• wychwalanie przywódców państw i partii sprawującej władzę

12. F, F, P 0–1 1 pkt – za trzy poprawne odpowiedzi