Vous êtes sur la page 1sur 24

'A6Vo~ V[VETat aTOV K6ollO Via tu vapKWTIKa aTOU~ cSp6llouc;, T""'!

~n""~--'Cl)("""oAEia, aTO 'IVTEpvET xm ornv TI1AEepaOl1, KonOla MVla EiVat'aAl19lva, KanOla 6XI,

!'loAM ane aUTO rrou aKou~ Via ra vapKWTIKo npoEPxoVTal, ornv npayllaTlK6TI1Ta, an6 nurouc nou ro nouMvE. npwl1v EllnopOl vapKwTIKWV !'(OlloAovI']9I1Kav 6TI 9a EAEVav ra naVTa Via va Kavouv KI aMou~ va ayopooouv VapKWTIKO.

Ml1v Em[pEIjJEI~ va OE (EVEAaoouv, XpEla<Eoal cSEcS0IlEva Via va IlI1 maorek aTl1V nayicSa TWV vapKWTIKwV Kal Via va l3oI19r'toEI~ Kal TOU~ cpiAou~ oou va IlEivouv llaKpla TOU~. n' aUT6 cpTla(allE aUT6 TO 131l3AlapaKI- Via 'olva.

H aVTan6Kplol'] oou Eival 0l1llaVTIKI'] Via Ellac;, KI ETOI, nEplllEvOUIlE vEa oou MnopEl~ va Ila~ EnIOKECPTEi~ aTl1V laTooEAicSa drugfreeworld.org Kat va Ila~ e-mail no nfo@drugfreeworld.org.

IIEI vw otn xp~o~ rrOAAWV VOPKWTIKWV TOU op61l0U IlrrOPQT~pE[TOII110 cAOcppO KOl1tiJ~ aTI~ HnA, '1 XP~O'1 lI'OUVTOYOYPOCPOUI1£VWV VOPKWTIKWV OU~OV£TOI. To 2007, 2,5 EKOTOl1l1uPIO AI1EPIKOVO[ EKOVOV XP~O'1 OUVTOVOYPOCPOUI1EVWV CPOPI10KWV/VOpKWTIKWV VIO rrpWT'1 cpopo, OE OUVKPIO'1I1E TO 2,1 EKOTOlllluPIO rrou EKOVOV Xp~o~ 1l0PIXouovo~ VIO rrpWT~ cpopa.

To OUVTOVOVPOcpoUI1£VO CPOPI10KalVOPKWTIKO E[VOI OUTO rrou rmlpvouv mo rroM 01 ECP'1~Ol, 110([ I1E T~ 110pIXouavo, KOI OXE06v 0111100[ Ecp'1~olrrou KOVOUV XP~O'1 OUVTayOVPOcpoUI1£vWV CPOPI10KWV/VOpKWTIKWV ncipvouv nouotnovo,

nOTI T600irroAAoi VEOI aTPECPOVTOI aTO OUVTOVOVPOCPOUI1EVO CPOPI10KalVOPKWTIKO VIO vo cpTIOXTOUV;

LUI1CPWVO I1E EPWVO, rreplnou TO 50% TWV ECP~~WV maTEUOUV 6TI '1 XP~O'1 TWV OUVTOVOVPOCPOUI1EVWV CPOPI10KWV/VOpKWTIKWV E[vOirroM mo oOCPaA~~ orro T~ xp~ol')rropovol1WV VOPKWTIKWV TOU op6110U.

AUT6 rrou OE yvwp[(ouv OUTO[ 01 VEOI E[VOI 01 K[vouvoirrou OIOTPEx0UV orr6 TI') XP~OI') OUTWV TWV E~Olp£TIKO OUVOTWV KOitiJuXOTp6rrwv VOPKWTIKWV. H 110KpoXP6vIO XP~OI') TWV rrcuolnovov OOI')VE[ OE E610116 OK6110 KOi one neprrmooac ov6pwrrwv rrou TOU~ TO VpOCPEI

o ylOTp6~ VIO va OVOKOUCPIOTOUV ono Korrolo IQTPIK~~ CPUO'1~ rrp6~AI')110. TcAIKo, rrEcpTouv ornv rray[oo TI')~ Xp~o~~ KOI TOU E610110U.

LE OPIOI1EvE~ nepmreoac 01 K[VOUVOl TWV rmuotnovev

OE V[VOVTOI 0pOTO[ I1ExPI vo E[vOirroAU 0PVo. To 2007, VIO rropaoElVl10, I') XP~OI') TOU ncuolnovou <DEVTOVfA oK6TWOE rrEpI006TEPOU~ cno 1.000 ov6pwrrouc;, 'EXEI OrrOOElxeE[ 6TI OUT6 TO CPOPI10KO E[VOI 30 I1E 50 CPOPE~ rno loxup6 orr6 TI')V '1Pw[VI').

KaTaVOWVTac; YlaTi Ta nauainova yivoVTal TOaO IIE::,IIIBlllllllllr::E::'III'I'1111111

11111111 a ornougo nauoinova rrcpcvouv ~Ia ~IKP~~ OIOpKEla~ eueoplcc aAM EivQl smonc E8IOTIKO.

H ~aKpoxpovla XP~OI1 TWV nauoinovwv OOIlVEi OE OW~QTIK~ E~OPTI1011. To oouc npoocpuotsrc:

OTI1V napouoia TI1~ ouotcc KQI av OTa~QT~OEl KavEi~ ~acpvlKo va naipvEl TO VapKWTlKO 8a EXEl counroucro OTEPI1011~. H TO oouc avamUOOEI

avox~ OTO VapKWTlKO, nou OI1~aiVEI OTI npsrra va AI1CP80uv ~EvaMTEpE~ 660EI~ Via va unop~EI TO iOlo anOTEAEo~a.

Omoc OAa rc vapKwTIKO, 801 KQI rc nauoinova, anAw~ KaMmouv TOV novo Via TOV onolo TO rrnlpva «motoc. !J.E «8EpanEuouv» rtrrorc, konoioc nou npoona8Ei OUVEXW~ va «~OUOIO(EI» TOV novo unopa va KQTaA~~EI

va naipvEI 6AO KOi IlEVaA(JTEPE~ <560EI~ uovo KOi uovo Via v' avaKOAUIjJEI 6TI 010 unooet va ~vaAEI T'lIlEpa xwpie; TO VapKWTlKO.

LTa OUllmWIlOTa OTEP'lO'l~ nEpIAall~avoVTOl VEUPIKOT'lTa, rrovot OTOU~ IlUE~ KOi OTa KOKaAa, aOnvia, olappOla, EIlETOe;, KpuaoEe; KOi aKoUOlEe; KIVr'lOEI~ TWV noolwv.

'Eva ana TOU~ rno oopcpooc KIV6Uvou~ TWV omouxwv EivOi 'l KOTaOToAr'j T'le; cvcnvonc - 01 IlEYaAEe; oooac unopsl va EnI~pa6Uvouv T'lV avanv0r'lIlEXPll0 O'lIlEio nou orouorc KOi 0 XPrlOT'le; nE8aivEi.

OIKOvtvlll1; 61GI'apTupoVTGI EVavna CJTQ IPOVIKG JrauolJrova. Ed5lKoI CJTI1V aJrOTO~ Atvl an 0 18101'01; cna ICJXllpa Jrauoimlva GJrllll; TO O~IKoTlv Elval an' aU106c; IIOU 81paJrlUOVTGI mo 6uCJKoAa.

IIIDIIII:::=::I~IIII.

1110111 rllm'I~1111

H «Hpwivll TOU 0pEoiPIOU»

IIEI nElO~ Emopa OTO VEUPIKO OUOTI1~a omoc 11

II I1PW[~11 ~ TO am?, ~EpIKO[ XP~O:E~ nclpvouv II' ~Ia ~apKa nauomovou O~IKOVTOV, TO O~IKOT[V w~ UnOKQTaOTQTO ~ ou~nA~pw~a OTa nopovouo omouxa, omoc I1I1PW[VI1.

'Exouv Y[VEI EvonAE~ AI1OTE[E~ cpap~aKE[WV orrou

o AI1OT~~ anQlTOUOE va TOU OOeE[ ~OVO O~IKOT[V KQI 0XI ro ~ETpI1Ta. LE ~EPIKE~ nEpIOXE~, ElOIKa OTI~ AVQTOAIKE~ HVW~EVE~ nOAITE[E~, TO O~IKoT[V E[VQI TO vapKWTIKO nou anaOXOAE[ TI~ aOTuVO~IKE~ apXE~ nEplOOOTEPO an' oAa.

To O~IKoT[V, nou E[VQI EUPEW~ YVWOTO W~ «I1PW[VI1 TOU OpEO[~IOU» E~QlT[a~ TI1~ EKTETa~EVI1~ XP~OI1~ TOU OE KOIVOTI1TE~ OTa AnaAaXla 'OPI1,

EXEl E~EAIXeE[ OE ~EY6.Ao npO~AI1~a OXETIKO ~E TI1V EYKAI1~QTIKoTI1Ta OTI~ HnA. LE uto KO~I1TE[a, EKTI~~eI1KE on 0 EeIO~O~ 0' aUTO TO vapKWTIKO E[VQlI1 orrlc yla TO 80% TWV EYKAI1~QTIKWV EVEPYEIWV.

_10

«l::J.EV 1TiO'TEUa OTI Eixa 1Tpo(3~rUla <<vapKWTIKWV» - AIrOPAZA

TIE TAMnAETEE ETO .APMAKEIO.l::J.Ev EixE E1TlmWoEI<; O'TllV Epyaoia 1l0U. Alo9avollouv ~iyo KoupaollEvll rc 1Tpwlva, aMa Ti1TOTa elMo. H KaTaO'TaOr; 1l0U E1TlOEIVw911KE orev rrnpo ilIa u1TEp(3o~IKr; MOll 40 1TEpi1TOU TaIl1T~ETWV KQl BPE8HlKA ETO NOEOKOMEIO_

ntpaoa 12 E(3oollooE<; O'TllV ~IVIKr; 1TO~EllwvTa<; TOV E9101l0 1l0U».

-ME(

«ATTO 000 IlTTOpW va eUIlileW Eixa rc aVEj3oKaTEj3aollaTa uou Avcorcnovououv EUKo~a IlE TO TTapalllKpo, EIXA EKPH::::E.IE 8VMO'Y. n uiooooc KaTTOIOV xwpiC; TOV TTapalllKpo Myo. na cpxerc KatpO vOIlI~a OTI rlllOUV cSITTO~IKOC;.1\pXloa va XPl1011l0TTOIW <PaPllaKa TOV nepcouevo OKTWj3PIO vro va IlE j3ol1erlOOUV IlE rc aVETTleullilTa CllJ\JmCIHn uou mo., EiTE TO TT10TEUETE EiTE oXI, ME EKA.NAN NA AIIE8ANan XEIPIOI1fEPA~ 'ETTPETTE

Twpa va nvnuenontoco Kat TOV EelOIlO 1l0U Kat ro OUVatOel1llaTIKa 1l0U TTpoj3~rlllaTa».

- Touoc

11111111 a 01Tl0u~a, apXIKQ ~POEPXOVTQV ana ,Tr1V ,

nanapouva TOU 01Tl0U, xprjOl~OnOIOUVTav em XIAI66Ee; XPovla TOOO Via OKonOUe; aVQljJux~e; 000 KQI Via ImpIKOUe; oxorrouc H 1TI0 EVEPV~ ouotc OTO 01Tl0 EIVQI rj ~OPCPIVrj, nou n~pE TO ovouo rnc ana TOV MOPCPEa, TOV eEO TOU urrvou TWV apxalwv EAA~VWV. H ~OPCPIVrj EIVQI Eva noM ouvmo nouolnovo aAAa EIVQI EnIOrje; noM EeIOTIKO.

Tov 160 cuovc, TO Aauoavo, nou rrrcv 01Tl0 OE olaAu~a aAKOOArje;, XprjOI~OnOlouVTav we; nauolnovo.

H MOPCPIVrj E~~Xerj Via npdrrn cpopa ana TO 01Tl0 OE Kaeap~ ~opcP~ OTIe; apxte; TOU 190U cuovc, XprjOI~OnOI~erjKE eupuroro we; nauolnovo Kma rn olapKEla TOU A~EplKavlKou E~CPUAIOU nOAE~ou KQI nOAAol otpcndrrec EelOTrjKaV 0' aUTO.

E~IPETIKti E9l1rrIKQ, TGORIOUp, npoipXCJVTGI ana TIlvmmapo6va TOU oniou KG. XPI1O'IIJOROIO'livrGV Yla xW66£c; xp6vla mao v,a "",onou~ "'UJICIYWYIKOU~ 6aoKGIYIG IGTPIKOUC; O'K01I06~

HEROIIt HWR OJl H lOll mE

r L,. ij.:r'~( I.":'. L;~' I u h~ l~ tt.1;h •.

'rIu .1:1 ~.~ uU ~I 1b1:l1, II~p~r 1:;J:I~~Jq'IW"

SHYER

PHA!UIIACEliTICl'IL PRO!DHGTS ..

H lIoPCPivrl, II nlo 6poanKit ouaia TOU oniou, Eival tva noAIi IOXUPO nauainovo nou nayl6EuaE noAAo6( arpanlirrE( KCmi TOV

AIlEPIKaVIKO EIIIPIiAIO n6AEIiO.

y,.-t. M ... a~,~w ~t'l)1~P~ to:rlt "I~'(' ~.,~",~h;ri~";,.i h· ,'n' ~ :ti,~ ~~-R: i~ Ihl M ;~.t.,. Utl:'!~M.'...:t~ ~II~: ~ut:· tdr:-i ~Ii"

ASPIRIN

·I(b ... ~ "lii11.:i.;tl~1'i!j ( .. ,,'1: ~1~1i'I- ,~:t'('r~;~t4"" ·::':;:i"l0"~ 'ttl .. I~~' ':liL~~"':. ~~! .• , .. !~.:n~ L~Il.,d."wtn!'it ;;'rl!;'!·

HEROIN

H KWOEiVI1, llia AIYOTEPO 1000Up~ VapKWT!K~ ouoia

nou ~piOKETOI 010 01110 aM6 unopst va napax8Ei KOI OUV8ETIKO, EVToni01I1KE Yla npWTI1 cpopo TO 18300111 r aMia ono TOV Zav nlEp P01l11lKE, KOI aVTIKOTEOTI10E TO 61110 Yla IOTPIKE<; XP~OEI<;. XPI10lll0noiEiTOI Kupiw<; OTa aVTI~I1XIKO.

IT!<; apXE<; TOU 190u OIwva, 11ljJuxaywYIK~ XP~OI1 TOU

oniou au~~8I1KE KOillEXPll0 1830 11 E~6pTIlOIl an6 TO 61110 0111 Bperovlc EcpTaOE 010 anoKopOcpWllO TI1<;. To 1839, 01 Bpsrovot EOTElAaV nOAElllKO nAoia orrjv Kiva W<; aVTiopaoll ornv crtonapo TIl<; Kiva<; va neproploer Til olaKivlloll oniou KI ETOIOPXIOE 0 «npWTO<; nOAEllO<; TOU Oniou».

To 1874,01 XIllllKoi nou npooncsouoov va ~pouv llia AIy6TEpO E8IOTIK~ 1l0PCP~ TIl<; 1l0pcpivll<;, EcpTla~av rnv I1PWivll. A'AAo11 IlPWiVIl rrrcv ooo CPOPE<; 1110 OUVOT~ orr'rn 1J0pcpivil Kala E8101J0<; OTI1V I1Pwivll ouvrouc anoTEAEOE oo~ap6np6~AllllQ·

To 1905,10 KOYKpEoo TWV HnA cncvopeuoe TO 01110 KOI TIlV mOllEvll xpovloljJ~CPIlOE TO VOllO rrspl Ka8apoTI1TQ<; T pocpillWV KOI cDaplloKwv ~OOEI TaU onoiou QnOlTEiTOI va unoPXEI TQllnEAa llE ro OUOTOTIKO novw OE oAa ro

cpoPllaKa.

H ~E80MvTl OUVTE8TlKE YIO npWTTl CPOpo. TO 1937 cno TOU, rEp~OVOU, E11IGT~~OVE, Mo~ Mn6K~IA KOi

r KOUGTO~ 'EPXOPT, TTl, ETOlpE[O, <Do.p~nEV. 'EKovov EPEUVE, YIO VO ~pOUV EVO nouomovo nou 80 XPTlOl~OnOlouVToV 1110 EUKOAO KOTo. TTl151o.pKEIa TWV XElPOUPYE[WV KOi 80 rrrov AIy6TEpO E81GTIK6 cno TTl ~Opcp[VTl KOi TTlV TlPW[VTl.

EVTOUTOlc;, Tl ~E80MVTl, ornoc 11IGTEUOUV noMoi, E[VOI cxouc 1110 E8IGTIK~ cno TTlV TlPw[vTl.

LTD ~ETO~U, TO ncocvouo E~n6pIO onlou OnEKTTlOE EKPTlKTIKE, 1510GTo.oEI,. MEXPI TO 1995 GTTl NOTIOOVOTOAIK~ Aolc ncoovovrcv 2.500 T6vOI onlou ETTlO[W,.

NEO nouobrovc E~cpOV[GTTlKOV GTTlv cvopc ~E TTlV EyKPIOTl TTl, YTTTlPW[O, T pocp[~WV KOi <DOp~o.KWV TWV HnA: TO BIKOVT[V TO 1984, TO O~IKOVT[V TO 1995 KOi TO nEpKOOET TO 1999. DAa aUTO. E[VOI OUV8ETIKo. OTllOEII5~

H CJtppayi6a T"I~ Gl6ptmov, T"I~ r_PllavlK1\~ £filIp_lac; T"I~ onola~

01 X"IIIIKOi Mn6KllIA KGI 'EPxaPT 6"111lOllpy"lCJCIV T"IqKlPlIOuAa T"I~ llaea66v"l~ (6_(16) - IIICI~ "UV8ETIK1\~ IIOP.,I\~ "IP"ivrt~

e[Q~U OUTIIN nou EKOVOV XP~OI1 ncpovouov

I VOPKWTIKWV YIO npdrm </lOpO TO 2007, 01 rno

II OUOiE<; ~TOV I1IJ0PIXouovo KOI TO ouvmyoYP0</lOU!JEVO nouolnovo - EKOVE XP~OI1 TI1C; Ko8E ouoicc o iOloc;, nEpinou op181J0<; AIJEPIKOVWV IlAIKio<; oVW TWV 12 ETWV. H IlI1IOTPIK~ XP~OI1 TWV nouoinovwv ou~~8I1KE KOTO 12%.

'EvoC; OTOUC; 10 TEAElO</lOITOUC; flUKEiou OTIC; HnA nopoOEXETOIOTI tXEI KOVEI XP~OI1 ouvTOyoYP0</lOuIlEVWV nouoinovwv.

H AOV800IJEvil XP~OIl TWV nouoinovwv ovnnpoownEUEI TO role TETOPTO TOU OUVOAIKOU npo~MIlOTOC; TI1C; XP~OIlC; TWV OUVTOYOYP0</lOU!JEVWV </l0PlloKwv/VOpKWTIKWV. To ncuolrrovo YOpOKOVTOV EivOi TO </l0P!JOKEUTIKO npoiov OTI<; HnA nou EivOi mo OIOOEOOIJEvI1Il XP~OIl TOU.

H ME8066vI1, nou KonoTE XPI1ol1l0nOlouVToV OTO KEVTpO onE~OpTI101lc;, TWPO XPIlOlIJOnOIEiTOI ana ylOTpOU<; W<;

18

H XP~OI1 OUVTOYOYPO</lOUIJEVWV </l0P!JOKWV/ VOPKWTIKWV OU~OVETOI KOIIlETo~u TWV mo IlEYOAWV

OE I1AIKio AIlEPIKovwv KOI EIOIKO OTO </l0PIlOKO KQTO

TOU 6vxouc;, omoc TO ZOVo~ KOI OTO ncoolnovo, omoc

TO O~IKOTiv. -- .....

LTO HVW!JEvO BOOIAEIO, OEKaoE<; XIAIOOE<; ov8pwnOi --

AtYETOI OTI EivOi E~OPTI1!JEvOI on6 nouoinovo 6:n:w::;,c;':;TO:" __ iiii;---.1

LOAnoVTEiv KOI TO N 10UpO</ltv nAO<;. -

rlOTpoi KOI ElOIKOi orrjv onoTo~ivwOIl ovo</ltpouv OTI

11 E~OPTI1011 cno TO OUVTOYOYP0</lOU!JEVO nouoinovo 8EponEuETOI noM MOKoAo.

IIIED"II'

))1 ~I~

1111 ~ 1)1

ncuomovo KOI OVOKaAu</l8I1KE 6TI npOKaAEOE 785 80VOTOU<; OE ulc uovo nOArrEio, OTI1 CDA6pIVTO,

TO 2007.

---

-

Ta VapKWTIKO Il1TAOKOPOUV TI, 0I08~OEI<;' T600 11, aVE1TI8uW1TE, 600 KOI TI, E1TI8ul1I"lTE,. 'ETOI, EVW 1TPOOCPEPOUV ~paxu1Tp68EOllfl ~0~8Ela orrjv avaKoucplofl TOU novou TOUT6xpova E~aAElcpouv 11, IKav6TflTE<;, rnv EyP~YOPOfl KOI 80AWVOUV rn OKEljifl.

Ta cpoPllaKa ElvOi vapKwTIKO 1TOU OK01T6 EXOUV va E1TITaxUVOuv ~ va E1TI~pa6Uvouv ~ va aAAo~ouv KOTI OlOV Tp61T0 AmouPYla, TOU ooucroc va TO KOVOUV va AmoupYEI KaAUTEpa. MEpIKE, CPOPE, EIVOI cncocnmu AJlAo OEV nooow va EIVOI vapKWTlKO: opOUV W, OIEyEPTIKO ~ flPElllOlIKO KOI OE IlEYOAfl 1T006TflTO Il1TOPOUV va OE OKOTWOOUV. Av, AOI1T6v, OE XPflOlIlO1TOIEI, 'm cpoPllaKa 61TW, 1TPE1TEI, Il1TOPEI va YIVOUV T600 E1TIKIvouva 600 KOI ro nopovouo vapKwTIKO.

Ta vapKWTIKo ElvOI, onjv ouoto, OflAflT~pla. H 1T006TflTa 1TOU Aall~ovETOI Ka80pl(EI KOI TO a1ToTEAEOlla 1TOU 8a EXOUV.

Mia IlIKP~ nooornro Opa W, OIEyEPTIKO (au~ovEi rn OpaOlflPI6TflTa). Mia IlEyaAUTEPfl 1T006TflTa opa w, flPEiliOlIK6 (IlEIWVEI rn Spuorqpiorrtro). Mia cxouc IlEyaAUTEPfl 1T006TflTa EVEPYEI W, OflAflT~PIO xm Il1TOPEI va OKOTWOEI.

AUT6 IOXUEI Yla 6Aa TO VapKW1IKo. AUT6 1TOU olacpEpEI ElVOIIl6vo fl 1T006TflTO 1TOU XPElo(ETal Yla va E1TITEUx8Ei TO a1ToTEAEOlla.

AJlAo 1TOAAO vapKwTIKO ElvOi E1TIKIvouva vm Evav oxouc Myo:

E1TflPEO(OUV cueco TO lluaA6. AJlAOIwvouv Tflv aVTIAflljifl TOU XP~Olfl Yla TO TI oUIl~alvEi yupw TOU. 0, a1ToTEAEOlla, TO OTOIlO EVEPYEI 1Tapo~EVa, 1TapoAoya, Aav8aollEva, aKolla KOI KOTaOlpocpIKO.

20

nATI 01 AN9PonOI nAIPNOVN NAPKOTIKAi

01 av9pwJToi nclpvouv VaPKWTlKa VlaTi 9tAouv va aAM~EI KaT! OTI] (W~ TOU<.

Na ~fPIKoi alia TOU~ A6vou~ Via TOU~ olloiou~ 01 vEOIII~pav vapKwTIKcl, OIlW~ ~a~ aVE'Pfpav 01 i6101:

• na va ~olClaouv ~f TOU~ UlloAol1lou~

• na va (f'PUYOUV ~ va xaAapwaouv

• Ellfl6~ paploVTouaav

• Ellfl6~ TOU~ EKaVf va ~olCi(ouv 1110 WPI~OI

• na va KclVOUV T~V E1IavclaTaa~ TOU~

• na va IIflpa~aTlaTOUV

22

No~i(ouv OTI TO VapKWTlKci £iVQl ~ Ma~. AAAci TfAIKci, rc VapKWTlKcl yivovTal TO IIpopA~~a.

'Oao 61iaKoAo KI av £ivai va aVTl~fTwlliafl Kav£i~ re IIpopA~~aTci TOU, 01 flllmwafl~ T~~ xp~a~~ vapKWTIKWV £ivai IIclVTOTf XflpOTfPf~ allo TO IIpopA~~a 1I0U IIpoallcl6~af va Mafl ~f T~ xp~a~. H IIpav~aTlK~ allciVT~a~ £iVQl va llcipfl Kav£i~ rc 6f60~Eva aXfTIKcl ~f rc VapKWTlKcl KaloXI va KclVfl xp~a~.

nAPAnOMnEI:

u.s. Drug Enforcement Administration Fact Sheet on Prescription Drug Abuse

'Older Americans fight drug ahuse,a3 Jul 200B, International Herald Tribune

-Methadone rises as a painkiller with big risks,·' 7 Aug 2008, International Herald Tribune

'Nurofen Plus to remain on sale,· 6 Aug 2008

·Warning on painkillers,R5 April 2007, Financial Tlmes

2007 National Survey on Drug Use and Health, US. Substance Abuse and Mental Health Services Administration

'Depressants" U.S. Department of Health & Human Services and SAMHSA's National Clearinghouse for Alcohol & Drug Information

ABC of drugs, channel4.com

A Brief History of Opium, opioids.com OxyContin Information, National Clearinghouse on Alcohol and Drug Information

OxyContin: Prescription Drug Abuse Advisory, Center for Substance Abuse Treatment (CSAT)

National Institute on Drug Abuse (NIDA), Info Facts: Prescription Pain and Other Medications

National Institute on Drug Abuse Research Report, 'Prescrlptlon Drugs, Abuse and Addiction 2001"

-Some Commonly Prescribed Medications: Use and Consequences" National Institute on Drug Abuse

National Institute of Justice, Drug and Alcohol Use and Related Matters Among Arrestees, 2003

U.S. Office of National Drug Control Policy, 'Druq Facts: OxyContin,· and 'Prescrfptlon Drug Facts & RgureS'"

"New Report Reveals More Than 1000 People Died in Illegal Fentanyl Epidemic of 2005-2007;Substance Abuse and Mental Health Services Administration

"Ieen OTC & Prescription

Drug Abuse; teenoverthecounterdrugabuse.com

tPOTOfPAtPIEl: LEAloa 9: OxyABUSEkills. corn/protest; liA[8a 11: bigstockphoto. com; lEAlo., 14 & 1 5: AP Wideworld.

EKOTOf1f·HJpla T80la ~1~AlapOKla EXOUV uoiocoret OE avSpwnOUe; OE OAO TOV K00f10, OE 22 yAWOOEe;. NEa vapKWTIKO Ef1<Pavi(oVTOI moue; ooououc

KOI nepiooorsoac nArlPo<popiEe; yiVOVTOI

woorec 0XETlKO flE TIe; napEVEpYEIEe; TOUe;. Eroi, Ef1nAOUTi(oUf1E TO ~Oll unOPXOVTa ~1~AlapOKla KOI npOOS80Uf1E «nvoupic mil OElpO.

Ta ~1~AlapOKla EKOioOVTOI ana TO 'IOpuf1a Yla Eva KOOflO Xwpie; NapKwTIKO, Evav flll KEpOOOKOniKO KOIVW<PEA~ opvcviouo us Eopa TO I\oe; 'AvT(EAEe; OTIlv KaAI<p0pvla.

To 'lopuf1a rrooooepa EKnOlOwTIKO UAIKO, OUf1~OUAEe; KOI OUVTOVI0f10 flE TO OIESVEe; OiKTUO TOU nou aOXOAEiTOI us rnv npoAilliJil xp~Olle; vapKWTIKWV. AncuSuvETOI OE VEOUe;, vovek, EKTTOIOCUTIKOUe;, EScAOVTIKEe; opvcvooac KOI KU~EPVIlTIKEe; urtnpeolec - OE onorovonrrore EVOla<pEpETOI va ~OllS~OEI TOUe; avSpwnoue; va KPOT~OOUV TO vapKwTIKO f1aKpiO ana Til (W~ TOUe;.

4E40MENA nov nPEnEI NA rNOPIZEIJ:

AUT6 TO ~1~Alap6KI arrOTEAE[ ~EPOC; ~Iac; capdc EKMoEWV rrou KaAUmouv ro 6E60~Eva 0XETIK6 ~E tn ~apIxou6va, TO aAK06A, TO 'EKOTQOIl, TIlV KOKaiVIl, TO KpaK KOKaiVIlC;, TIlV KpUOTQAAIK~ ~E8a~cpETa~[VIl KQl TIlV ~E8a~cpETa~[VIl, TIC; £lorrVE6~EVEC; OUO[EC;, TIlV IlPW[VIl, TO LSD KQl rc ouvmvovpopocuevo cp6p~aKa/vapKwTIK6. OrrAlo~EvOC; u' aUTEC; TIC; rrAIlPocpop[EC;,O avaYVWOTIlC; unopet va nopa TIlV arr6cpaOil va KPQT~OEI ro vapKWTIK6 ~aKpl6 orr' Til ~W~ TOU.

raa nEpIO'O'an:pEe; nAIlPocpopiEe; a'J Via va anOKTa'JO'EIe; nEpI0'0'6upa aVTiTuna an6 aUT6 Kal an6 Ta' ciAAa plpAlapciKla Tile; O'EIPcic;, tAa O'E macpa'J liE Til 6IEU9uVO'Il:

Foundation for a Drug-Free World 1626 N. Wilcox Avenue, #1297

Los Angeles, CA 90028 U5A +1-818-952-5260 drugfreeworld.org info@drugfreeworld.org

EKoTpaTEia EVclVTla om NapKwTIKcl naTl'loiwv 200

11256Aeliva

TIlA. 210 8653382

notodrugs.gr

info@notodrugs.gr

e 2009 Foundation for a Drug-Free World. All Rights Reserved. The Foundation logo is a trademark owned by the Foundation for a Drug-Free World. Item #20841-1 O-GRE