Vous êtes sur la page 1sur 32

,

tit

'["" tu OUVTOVOvpmpOUI1EVa <pOPl1aKa nou Aal1~OVOVTOI Via Mvoue, L aVQliJux~e, OUl1nEpLAal1~OVOVTOI 01 aKOAou8Ee, KaTIlYOp[Ee,:

1. KaraataATIKci: LUXVO ava<pEpOVTOI we, K01aoTOATIKO TaU KEVTPIKOU VEUPIKOU OUOT~I101Oe, (TaU EyKE<pOAOU KQl TTle, onOVOUAIK~e, OT~ATlc,) KQl rnl~paMvouv TTl AElTOUPv[a TOU EyKE<pOAOU. L aUTO OUl1nEpLAal1~OVOVTOI TO TlPEI1IOTIKO (nou XPTlol110nOlOUVTOI Via va KOVOUV TO 610110 ~PEI10 KQl va Ent<PEPOUV UTIVTlA[a ~ va I1EIWOOUV TTlV MaOTl KQl TTl VWpIKoTflTa).

2. Omo£161\ Kal napciyllJYa TIle; Jlopcpivl'le;:* fEVIKO cvoceoovror

we, ncuolnovc KQl nEpIEx0uV omo ~ OUO[Ee, OUYYEVE[e, I1E TO orne KQl XPTlol110nOlOUVTOI Via va avaKOU<p[oOUV ana TOV novo.

J. 41£y£pTIKci: Mia «rrnvoplo <papI10KWV TO onolo Aal1~OVOVTOI Via va au~~oouv TTlV EVEPVElQ KQl TTlV EyP~VOpOTl aMo ro onolo au~ovouv rn[oTle, TTlV n[wTl TOU a[I101O(" TO pu8110 TOU KapolaKou naAl10u KQl TTle, cvonvorj;

4. AVTlKara8AlnTIKci: lJ.Iuxo<poPl1aKa ro onolo 8EWPEiTQl OTI XElpf(ovTOI TTlV K0108AIljJTl .

• napaywyo: inc m~IK~ ouoia rrou ncpcvenn ono ~la OUYYEVIK~ ouoia.

ROHYPNOL

To Rohypnol elver Eva IlPEIll011K6 rreplnou 10 oooec loxup6TEPO an6TO BaAloull. To cpapllaKo OlQ1[SETOl OE 1l0PCPrl xamou XPWIlOTOC; AEUKOU

rl aVOlKTOU rrpdoivou Kat OUVrlSWC; nWAE[Tat OE OUOKEUao[a aAOUlllV[OU. 01 XPrlO1EC; OUVSA[~OUV TO xama Kat ovupdpouv Til OK6VIl, TIlV naonaA[(OUV navw OE llaplXOUava «n rnv Kanv[(ouv rlTIl olaMouv OE nOT6 rlTIlV

rrclpvouv evsouio.

EMIlOPIKO ONOMArA Rohypnol

ONOMArIEf HHN AprKO

• forget-me pill

• Mexican Valium

• R2

• Roche

• roofies

Ol EnlnrOtElt rOY ROHYPNOL

To Rohypnol XPIlOlI10TTOI~81lKE Yla

TIlV rrocvporonolnon OE~ouaAIKWV ETTl8EOEWV viorl Ka81OT6 TO 8uI1a ovkovo va aVTIOTa8EI, K6TI TTOU TOU EOWOE Til CP~I11l we; TO vapKWTIK6 Yla «paVTE~OU ~la0I10u».

01 xp~OTEe; TOU Rohypnol OUXV6 TTEpIyp6cpouv 6TI aUT6 TO cp6Pl1aKO TTpOKaAEI {{TTap6AUOll». Ta aTTOTEAEOllma apXI(ouv 20 I1E 30 AEm6 I1ET6 Til MliJil TOU cpap116KOU, cp86vouv OTO aTTOKopucpWI16 TOUe; OE 2 opec Katl1TTOPEI va OlapKEoouV Yla 8 ~ aK6111l Kal 1 2 wpEe;. "Eva 6TOI10 I1TTOPEI va cp860EI OE TETOIO onuelo aouval1lae; TTOU Ka1OPpEEl. T a 8uI1ma I1EVOUV ~aTTAWIlEVa OTO TT6TWl1a, I1E

10 116Tla aVOIXT6 Kat OE 8EOil va nopornpouv YEyov61O aM6 EIVat EVTEAWe; ovkcvo va KIVIl80uv. "ETTElTa, 11 I1V~I11l TOUe; ~A6mETat Kat OEV I1TTOPOUV va 8UI11l80uV TITTOTE aTT6 60a OUVE~Il0av.

To 6T0l10 ~IWVEl aTTwAEla EAEYXOU TWV I1UWV, OUYXUOll, UTTVilAla Kat cuvnolo.

To Rohypnol TTWAEI10I OTIlv

EupWTTil Kat OTIll\mlvlK~ AI1EPIK~

we; UTTVWTIK6 X6TTl, aAA6 EIVat

rropovouo OTIe; HVWI1EVEe; ~--r

nOAITEiEE;~~

OnIOEIl\ H KAI nApArQrA:~ __ M-()Pq>INH£:

Ta omoEl6~ EIVat VapKWTlKO nou Em6pouv 010 VEO~;K6~bu.01rJ~a Yla va a~aKOucploouv TOV n6vo. H OUVEX~<; XP~OrJ TOU<; Kat rJ KQTOXPrJ0rJ ~nop.~l Va 06rJY~OOUV-OE OW~QTIK~ E~OPTrJOrJ Ou~mW~QTa O1EprJOrJ<;. nWAOUVTOI OE ~opcp~ Td~nAETO<;' KoljJouAa~ ~ OE uyp~ ~opcp~.

an6 rc wcxrrorspc E~nopiKO O~~QTa Kat apYK6 ovoucoec nou EXOUV Elvatla E~~<;:

EMnOPlKA ONOMATA

• Fiorional with Codeine

• Robitussin AC

• Tylenol with Codeine

• Empirin with Codeine

• Actiq

ONOMMIEI: HHN AprKO

• Captain Cody

• Cody

• Schoolboy

• Doors & Fours

• Pancakes & Syrup

• Loads

• Apache

• China girl

• Dance fever

• Goodfella _,. MurderS

• Tango

and Cash

• China white

• Friend

• Jackpot ·TNT

~f"IJ~f)Jre',_'2f_"'-}'<" -:':'If'

.~-;..).rM.tiO"IKA ONOMMIEI

~~TA AerKO FTHN

.;:);::-.:'. Roxanol • M

~~ .: ,~,

':i~. - • Duramorph • Miss Emma

• Monkey

• White Stuff

·OxyContin

• Percodan

• Percocet

• Tylox

• Oxy 80 -Oxycat

• Hillbilly heroin

• Percs

• Perks

• Demerol

• Demmies

• Pain killer

• Dilaudid

-Julce • Dillies

TWV ,u,,·UV,.1JVllJ\

IlOPCPIV'lC; m:plAall~6vouv

TIC;E~r'jC;:

• YnvilAla

• Em~paouIlEv~

avanvor'j ·l:IUOKOIAIOTilTO

• AOUVQlo8'l·O~IOo./· ~.:~~~~"

• Ncurlc ., .~

• KWlla

oraoas H KAl nApArnrA MOP<PlNH~ MAKPO-IlP09E~ME~ EnlnTn~El~

HnapOTElVOI1€V'l XP~O'l ~ 'l KOTo.XP'lO'l TWV omoaoov I1nOP€[ va npOKaAEO€1 OWI1OTIK~ Kat nVEUI1OTIK~ €~o.PT'lO'l. To OWl1a npoocpuoterm O1'lv (map~'l TOU VapKWTlKOU Kat €11<paV[(OVTOl ouprrrcucro O1EP'lO'le; €o.v 'l XP~O'lI1E1w8€[ ~ 61aKOn€1. AUTO. TO OUl1mWI1OTa n€ptAal1~o.vouv VEUPlKOT'lTO, novouc O1OUe; I1U€e; Kat TO KOKaAa, aOnv[€e;, 61o.ppola, €I1ETOUe; Kat p[Y'l nou OUV06€UOVTOI ana aVOTplx[A€e;. Mnop€[ en[O'le; va avamux8€[ avox~ 010 <po.Pl1aKO nou O'll1a[vEi OTI Oll1aKPOXPOVlOl xp~01€e; npEn€1 va au~~oouv TIe; MOEle; nou nclpvouv npOK€II1£VOU va nETuxouv TO [610 <PTIo.~1110.

flo rrepiooorspsc 1TATlPOcpopiE<; vto HI xp~atl TWV rrcuolrtovorv, OEe; TO ~1~Alap6KI H AArjeEIQ Yla TQ Ilauoinova aU1"~C; T~C;OElp6c;.

f:lIErEPTIKA

Ta OIEYEPTIKO, nou KonOIE<; CPOPE<; OVollo(oVTal «uppers», I au~ovouv npoowplvo 10 mlnEOa

Eyp~YOpOr)<; KQl EvEpYEla<;. Ta

rno oUVr)8lollEva vapKWTIKO nou aV~KOUV os aUT~ Tr)V KOTr)yopla EIVQl r) KOKdivr) KQl 01 aIlCPETaIlIVE<;.

Ta owrovovpcpoouevo OIEyEPTIKO nWAOUVTQl oe 1l0PCP~ 1OllnAua<; ~ KoljJouAa<;. 'OlOV XPr)OlllonOIOUVTQl w<; vapKWTIKO, 01 XP~01E<; ro KOTanlVOUV ~ 10 nalpvouv EVEollla oe uyp~ 1l0PCP~ ~ rc oUV8AI~OUV Kal IlETO ro OVlcpOpOUV.

EMnOPIKA ONOMATA - Ritalin

- Concerta

- Biphetamine

- Dexedrine

AprKO ONOMATA -Rball

-Skippy

- The smart drug

-Vltamln R

- JIF

- Kibbles and bits

-Soeed

- Truck drivers

- Bennies

- Black beauties

- Crosses

- Hearts

-LA

ANTIKATA

• napQloS~O~I~ ·lJ!UXWOTl ·AKaSTloia

(~Ia mi110VTl EOW1EPIK~ avaOTo.TWOTl· aVIKaVOTTl1O va ~EiVEI Ko.11010~ aKivTlTOC;)

Mia 6.MTl KOTTlyopia OUVTQyoypacpOU~EVWV cpap~o.Kwv 110U vlvsnn KOTo.XPTlO~ TOU~ EivOi ro aVTIKOTaSAImIKo.. H AiOTa 11EpiAa~~o.vEI TO Prozac, Paxil, Celexa, Zoloft, Effexor KQI Remeron. AUTO. 11wAouVTal OE Ko.ljJOuAE~ 61acpopwv XPW~o.Twv KOI TQ~11AtrE~.

MEAtrE~ EXOUV KOTa6Ei~EI 011 01 OUVE11EIE~ TTl~ XP~OTl~ ourov TWV cpap~o.Kwv ~110PEi va OU~11EpIAa~~6vouv:

• A01TViE~ ·O~uSu~ia

• NEUPIKOTTlTa KQI 6.yx0~

• BiQlE~ OKEljJEI~ KQI EVEPYEIE~

• AvaOTo.TWOTl

• AUTOKTOVIKE~ OKEljJEI~

~ oorocrovo

• PiYTl

• EXSPIK~ 6i6.SEOTl

• Ecpi6pWOTl

• AKavovlOTo~ Kap61aKO~ 11aA~O~

• ElTISETIKOTTl1O

• EYKATl~aTlK~ OU~11EPICPOpo.

• l:uVXUOTl KQI aouvo.pTTlTE~

OKEljJEI~ -Flcpcvoic

l:u~cpwva ~E ~Ia EpEUva, TO 14% TWV VEWV OTO~WV 110U E11Q1pVaV aVTIKOTaSAlmIKo., EYlvav ElTISETIKo. ~ aKO~Tl

KQI ~iOla. Eva cvop: 12 ETWV E~AE1TE ~iOlou~ ECPIo.ATE~ OTOU~ onolouc OKOTWVE TOU~ oU~~aSTlTE~ TOU KQI ~ETo. aUTOKTOVOUOE. To ovapo OUVEXI(E va cpaivETOI «110M aATlSlvo» aKO~Tl KOI O1OV ~U11VOUOE, KOI Yla ~EPE~ E~AE1TE ovapa OTI OKOTWVE Kal 10 onolc ccfvovrcv 01.0 KOI 11EPIOOOTEPO aATlSlvo.. To cvop: aVEmu~E EVTOVE~ rcoac cutoxrovkx 01 onolsc orcucrnocv ~oAI~ 6iEKOljJE TO cpo.p~aKO.

KETAMINE

To Ketamine 8EWpEi"[QI W~ Eva «avQlo8flTIKO anoouvOEOfl~,»* KQI XPflolllonolE[TQI OE 1l0PCP~ OKOVfl~ ~ uypou W~ aVQlo8flTIKO, ouv~8w~ O1a (wa. MnopE[ va E[VQI OE EVEOIllflIlOPCP~, va OlaAu8E[ OE nero, va oVlcpaplO1E[ ~ va npo01E8E[ OE 10IyapiAlKIa ~ rowcpo. To Ketamine oUllnEpIA~cp8flKE orn AlO1a TWV HnA IlE TI~ EAEYXOIlEVE~ OUO[E~ TO 1999.

01 ~paxunpo8EOIlE~ KQlllaKponpo8EOIlE~ EITImWOEI~ OUllnEplAall~aVOUV aU~flIlEVO KapOlaKO naAIlO KQI n[EOfl q[IlO10<;, vourlo, azro, «1l0UOlaOlla», K01a8AIljJfl, cpvqolo, );[apQlo8~oEl~ KQI OUVflTIKa uoipolo avanVEU01IKa npO~MIlO1a. 01 XP~01E~ TOU Ketamine unopst En[Ofl~ va ncoouoiccow EVTOVfl avaYKfl va napouv TO vapKWTIKO. LE UljJflAE~ MOEI<;, 01 XP~01E~ ~IWVOUV ilia napEVEpYElQ nou avacpEpnQl W~ «K-avoIYlla», ilia EllnElp[a «EK10~ OWIlO10Q> ~ «EITlKE[IlEVOU Bovnroi».l\6yw Tfl~ K01a01aOfl~ anoouvOEOfl~ ~ Tfl~ OVEIPWOOU~ K01a01aOfl~ nou 0flIlIOUPYE[, K01a Tflv onolc 0 XP~01fl~ OUOKOAEUnQl va KIVfl8E[, TO Ketamine XPflOlllonOI~8flKE W~ VapKWllKO Yla «paVTE~Ou ~laOIlOu».

EMnOPlKA ONOMArA ONOMMlEf HHN
• Ketaset AprKO
• Ketalar • Special K
• Ketalar SV ·K
• Ketanest ·superC
• Ketanest S • cat Valium
• jet
• super acid
• green • aVQlae~TlK6 cnooovosonc tva cp6p~aKo TO orrolo olampEcpEl T~V aiae~a~ HIe; opconc Kat Tile; aKO~C; KQl1TOp6.YEI aUVQlae~llaTa QnOOTOOlOnoiTlo'lC: (aTIOOWOEO'lc;) orro TO TTEPI~6Mov Kat lOV EQurO .

Ta qlapllaKa JTOU JTwAoUv'ral Via TO Kpuwlla

Kal TO ~~xa Kat ro onolc JTEPIEXOUV Dextromethorphan (DXM) XPI']OIIlOJTOIOUVTOI EJTiol']C; Kal WC; VapKWTlKao To DXM JTWAEiTOI OE 1l0pqI~ OIPOJTIOU, (EAE Kal xaJTIouo Omv JTWAEiTal OTO °IVTEPVET wc; OK6vI'], Eivatl61aiTEpa EJTlKiv6uvo Mvw TI']C; ayvwOTI']C; OUV9EO~C; TOU Kal TWV MOEWV OTIC; OJTO[EC; Aall~civETalo To oUOTaTIK6 aUT6 ~pioKETal OE JTEPIOo6TEpa aJT6 100 JTPO"i6VTOo

TO Coricidin Kat TO Robitussin Eival aun~ JTOU Ou)(V6TEpao

EMnoPIKA ONOMATA

• Coricidin (KOpIOIVTiv)

• Robitussin (POIlJTITouoiv)ONOMArIE! fTHN AprKO

·DXM

·CCC

·TripleC

• Skittles

• Robo

• Poor Man's PCP

"'1" -~"

I~£

...

fiPom riA TO BHXA ([)XM) EnmnU::EI~

• OmIKE<; napOIo8r'}OEI<;

• YnEp~OAIKr'}

• IWIJ01IKr'} E~OPTIlOIl (11 onotc mEPXETOI IJETO one lJaKpOXPovla XPr'}01l TOU<;)

·ZaMoE<;

• MnEpOEIJEVIl 0IJIA[a

Eov avalJlx8E[ IJE oMa vapKWTIKO, TO oipom Yla TO ~r'}xa urrope! snlonc va npoKaAEoEI npo~Ar'}IJ01a orrjv KapOlo KOI TO VC:UPIKO OUOTlllJa. IuVOUaOIJEvo IJE aAKooA, E[VOI IOla[TEpa smxlvouvo KOI urropsl va oOllyr'}OEI OTO 8ovaTO.

VEUPIKOTIlTa

• AOnv[E<;

• Ar'}8apyo<;

·ljJC:UOOlo8r'}OEI<;

• Ecp[OPWOIl

• YljJIlAr'} nleon 0[1J010<;

• BM~1l OTO OUKllJTI KOI TOV EyKEcpaAo

U EllnElpia 1l0U IlE TO DXM EivOlIl E(~C;: Apm:A NA OYpn rlAlMA. 'Evlwea appwOTIl ..• To oWlla 1l0U rrmv aOUvallo ..• TA ErKATEflEI"A OM nATI EllCA EMMONH ME TH XPliEH ... To 1l0VO nou IlE EVOIE<pEPE rrmv va <pTla)(Tw ••. LKE<pTIlKa OTI Bo urropoooa va XPIlOlllonOl~ow Coricidin Yla nAaKa KaloTI OEV ea nEipa~E.I1EV nEpillEva nOTE OTI ea naeOlVa E(apTIlOIl ••. I1Ev Bo IlnopEOW nOTE va KEpoiow TO XallEvO XPOVO. fAN MOOpOYfA NA TO EBHEn KAI NA TO KANn NA tvrEl, SA TO EKANA.

-KpiOTaX

To 2005, 4,4 EKOTOfl~.IlJPla E<Pll~OI (IlAIKlac; ana 12 EWC; 17 ETWV) one HnA napaotx811Kav OTI rnmpvav ouvmvovpocoupsvo nouolnovo, EVW TQ 2,3 EKOTOflflupla nr'jpav «moo auVTQyoypa<POUflEVO OIEYEPTIKO flE IOTPIKr'j oUVTayr'j, onox TO PIToAIV. 2,2 EKOToflflupla orouo EKavav KOTOXPIlOIl <papfloKwv omoc TO oipom Yla TO ~r'jxa.

o flEOOC; opec rjAIKlac; Yla ourouc nou KOVOUV Xpr'jOrj Yla npdrm <popo Elvm rooo 13 flE 14 xpovwv.

I

a KaTaenaATIKci, Ta ORlOEI6al Kal Ta OVTIKaTa8AI1'ITIKci Eival unEu8uva Yla "EplaaOTEpOUt; 8avinour; ano unEplloMKal 66cnt (45%) ano TIIv KOKCiivq, TIIv IIPW(vq, TIl .-eaIlCPmqalvlJ KQI T1( allCPnallivEc; (39%)

lIaCi. ITIt; HvwllivEt; nOAITEiEt;, 01 nEplaa6TEpol 8civaToi alillElwvoVTav ena KtVTpa "OAEWV,

aE Acppo-AIlEPIKavIKEt; YEITOVIEt;, aAAci Twpa

01 8civaToi Elval "EplaaoTEpol enlt; AEUKtt; KOIVOTIiTEt; TIlt; E"apxiat;. H i61a TciCJl) lI"OPEi va yivEI OVTaAliRTit Kal enOut; pu8110ut; Elaaywyitt; ere voaoKoliEio Aoyw XPalCJl)t; OUO'IWV Kal ena EnEiyoVTa "EplenaTlKci Aoyw unEppoAIKalt; 66cntt;. A"o Tit; 1,4 EKQTOlIlIUpaa aaaywytt; O'TI)v ot!V1N111IK1'11Aoyw VGpKWTlKW TO 2005, 01598.542 axniCOVTQV liE TIl xPitaq iiOvo

cpapliaKEUTIKwv O'KEuaallOTwv, it TO auv6uaO'II0 TOut; liE cilla cpciPliaKaivapKWTIKci.

IUIICPwva lIE EPEUVEt;, axE66vTO 50% TWV ECPitPWV RlennEI em TO O'UVTayoypacpouliEVa cpciPliaKa £ivai RIO aacpaAit a"o Ta "apcivolla vapKWTIKci nou nwAOUVTal enout; 6pOliout; - TO 60% lIE 70% AEvE OTI TO cpapliaKEio TOU O'1IITIOU TOUt; Eivalll "IIYit a"o TIIV o"oia naipvouv Ta vapKWTIKci.

IUIICPwva liE TO E8vIKO KiVTpo E~cipTl)allt; Kal XPitallt; Oualw TOU navERlO'TI)lIiou KoAoUIiRla, 01 tCPIiPOI "oupOUV xpalall VGpKWTIKW lIE laTplKal aJi!rayit EXOUV TIt;

~m8av6TqTEt; va Kcivouvxpitaq aAKooA.

JlEVTClJlAciCJIEt; m8av6TqTEt; va Kcivouv XPitali

lIaplxouavat; Kal ana 6tiJ6EKa Wt; EiKOOI CPOPEt; nEplaaOupE( m8av6ntt£t; va KGvoW XPtlCJl1 napcivoJUaW vapKwtlKtiJv 0m.N;; I1I1Pwi"'l, TO 'EKaTaCJl1 KCII

11 KOKaivl1 OE axt0l111E TOUt; ECPtll!out; nou 6EV Kcivouv XPtlOI1 awTayoypacpOUIIEVWV cpapllciKwv.

To 2007, 11 YRIlPEoia NapKWTIKtiJv TWV HnA aVaKWtU"'E Mill KaTciXPl1ol1 TOU nauoinovou Fentanyl OKc7rWOE nEplooc7rEpa ana 1.000 ciTolia GTIt; HnA EKEiVO TO XPDvo. To cpQpllCIKO aum Eival anD 30 EWt; 50 cpopit; mo ICJ}(UpO aOO TIlV I1Pwivl1.

Ta VapKWTIKa EIVat, orrjv ouoto, OI1AI1T~pla. H nOOaTI1TO nou Aa~~avETat KQ80p[(El Kat TO anOTEAEO~a nou 8a E)(ouv. MIa ~IKP~ nOOaTI1TO

ooc Wt; OIEyEpTIKa (au~avEI Til OpaOlI1PlaTI1Ta). MIa ~EyaAUTEPI1 nOOaTI1TO opa Wt; I1PE~IOlIKa (~EIWVEI Til OpaOlI1PlaTI1TO). MIa aKa~a ~EyaAUTEPI1 nOOaTI1TO EVEPYEI Wt; OI1AI1T~PIO Kat urropal va OKOTWOEI.

AUla IO)(UEI Yla aAa TO vapKWTIKa. AUla nou OlacpEpEl Elvat uovo 11 nOOaTI1TO nou XPEla(ETat Yla va EnlTEuxSEi TO anOTEAEO~a.

AAAa noMa vapKwTIKa EIVat EnIKIVOUva Yla Evav oxouo Myo: EnI1PEa(ouv cueoo TO ~uaAa. AAAolwvouv TI1V aVTlAl14J11 TOU XP~OlI1 Yla TO TI ou~~alvEl yupw TOU. Ot; anOTEAEO~a, TO cropo EVEPYEi napa~EVa, napciAoya, Aav8ao~Eva, aKa~a Kat «rrcorpoqnsn

28

T a vapKwTIKa ~nAOKapouv TIt; at08~OElc;, TOOO TIt; avmI8u~I1TEt; ooo Kat TIt; Enl8U~I1TEt;. "ETOl, EVW npooeepouv ~paxunp08EO~11 ~0~8ElQ OlI1V avaKoucpIOI1 TOU novou TaUTOXPova E~aAEicpouv TIt; IKaVOTI1TEc;, TI1V Eyp~YOpOI1 Kat 80AWVOUV Til OKE4JI1.

T a cpap~aKa EIVat vapKWTIKa nou oxono EXOUV va EnlTOXUVOUV ~ va Enl~paMvouv ~ va aMa~ouv

KclTI OlOV tporro AElToupyiat; TOU OW~QTOc;, va TO Kavouv va AElTOUPYEI KaAUTEpa. MEpIKEt; CPOPEt; Elvat onopctrrrrc. AAAa OEV ncooov va Eivat vapKWTIKa: opouv toe OIEyEpTIKa ~ I1PE~IOlIKa Kal OE ~EyciAl1 nOOOTI1TO urropouv va OE OKOTWOOUV. Av, AOlnov,

OE Xpl1ol~onoIEit; TO cpap~aKa onox npara, urropel va vvouv TOOO EnIKivouva 000 Kat TO ncpovouc vapKWTIKa.

nATI 01 AN9PonOI nAIPNOVN NAPKOTIKAi

01 6v8pwnol nalpvouv vapKWTIK6 VlaTI 8EAOUV va aM6~EI K6TI orn (w~ roue

Na IlEPIKOI ana TOUt; A6voUt;, onox ucc ovepepcv 01 VEOI, VIa TOUt; orrolouc rmpov vapKWTIK6:

• Ila va 1l0l600UV IlE TOUt; UnOAOlnOUt;

• Ila va ~E<PUVOUV ~ va xaAapwooUV

• EnEIO~ ~apIOVTOuoav

• EnEIO~ TOUt; EKaVE va 1l016(OUV rno WPIIlOI

• Ila va K6vouv rqv £nav60TOO~ TOUt;

• Ila va nElpallOTIOTOUV

NOIlI(OUV OTI TO vapKWTIK6 EIVat 11 Mall. AM6 TcAIK6, rc vapKwTIK6 VIVOVTOI TO npo~Alllla.

"000 MOKOAO KI av EIVOl va aVTIIl£TwnloEI «ovstc TO npo~A~IlQT6 TOU, 01 emrrrocac Tilt; XP~OIlt; vapKwTIKWV EIVat n6VToTE X£lpOTEPEt; ana TO npo~Alllla nou npoon681l0E va MOEIIlE Til XP~OIl. H npaVIlOTIK~ an6vTIl01l EIVOl va n6pEI KaVElt; rc OEoollEva Kat

0XI va n6pEI vapKwTIK6.

nAPAnOMnEI

"Drug Scheduling:US. Drug Enforcement Administration

"Selected Prescription Drugs with Potential for Abuse/Natlonallnstrtute on Drug Abuse

International Narcotics Control Board

Office of Drug Control Policy "Prescrlptlon Sedatives & Tranqulllzers" Partnership for

a DrugFree America

Statement by Leonard J.

Paulozzi before Senate Judiciary Subcommittee on Crimes and Drugs, 12 March 2008

Center for Substance Abuse Research

National Survey on Drug Use and Health 2007

Suicidality, violence and mania caused by SSRls: A review and analysis, P. Breggin.

'Depressents/Uf Department of Health & Human Services and

SAMHSA's National Clearinghouse for Alcohol & Drug Information

·Prescription drugs a gateway for teen drug abuse" Houston Chronicle, 4 September 2008

The European School Project on Alcohol and Other Drugs, Greece: Key results 2003

<DOTO,PA<DIEL:

L&.160 2, 0&.160 9: Stockxpert; 0&.160 15: Sweet Faux Pas; 0&.160 24: Wes Tarca.

EKmOflflupla rsroic ~1~AlapOKla EXOUV uoipcorel OE avSpwnOUe; OE 01.0 lOV KOOflO, OE 22 yAWOOEe;. NEa vapKWTIKO Efl<Pav[(ovrat OTOUe; 0pOflOUe;

Kat nEpIOOOTEpEe; nAr1P0<p0p[Ee; vivovrot

YVWOTEe; OXETIKO flE TIe; rropevepvae; roue 'ETOI, EflnAOUT[(OUflE TO r'jOil unopxovra ~1~AlapOKla Kal npOOSErOUflE KatVOUpla orn OElpO.

Ta ~1~AlapOKla EKO[Oovral ana TO 'iopufla Yla Evav KOOflO Xwp[e; NapKwTIKO, Evav flll KEpoooKomKo KOIVW<pEAr'j opvoviouo us Eopa TO /\oe; 'Avr(EAEe; OTIlV KaAI<p0pvla.

To 'iopufla npoocspa EKTTalOEUTIKO UAIKO, OUfl~OUAEe; Kat ouvrovtouo ue TO OIESVEe; O[KTUO TOU nou aOXOAElTOI us TIlV npoAilliJil xpr'j0lle; vapKWTIKWV. AnEUSUvETat OE VEOUc;, YOVE[c;, EKTTatOEUTIKOUc;, ESEAovrIKEe; opvovooac Kat KU~EPVIlTIKEe; urmpeotec - OE onoiovcrprore EVOla<pEpETat va ~OllSr'jOEl roue avSpwnoue; va «oornoouv TO vapKwTIKO flaKplo ana Til (wr'j TOUe;.

4E40MENA nov nPEnEI NA rNOPIZEIE

AUTO TO ~1~AlapaKI anouAd ~EPO( ~Ia( aElpa( EK60aEWv nou KaAUmouv rc 6E60~Eva aXETlKa ~E Til ~aplxouava, TO aAKooA, TO 'EKOTaall, TIlV KOKaiVIl, TO KpaK, TIlV KpuaTQAAIK~ ~E9a~cpETa~ivIl KQI Til ~E9a~cpETa~ivIl, T1( E1anVEO~EVE( OUaiE(, TIlV IlPwiVIl, TO LSD Kal m auvTayoypacpoli~Eva cpap~aKa/vapKWTlKa, OnAla~tvo( ~' aUTE( T1( nAIlPocpopiE(, 0 avayvwaTIl( ~nopEi va napEI TIlv anocpaall va KpaT~aEl tu vapKwTIKa ~aKpla an' Til {W~ TOU.

raa nEpIO'O'an:pEe; nAIlPocpopiEe; a'J Via va anOKTa'JO'EIe; nEpI0'0'6upa aVTiTuna an6 aUT6 Kal an6 Ta' ciAAa plpAlapciKla Tile; O'EIPcic;, tAa O'E macpa'J liE Til 6IEU9uVO'Il:

Foundation for a Drug-Free World 1626 N. Wilcox Avenue, #1297

Los Angeles, CA 90028 U5A +1-818-952-5260 drugfreeworld.org info@drugfreeworld.org

EKoTpaTEia EVclVTla om NapKwTIKcl naTrloiwv 200

11256Aer'lva

TIlA. 2108653382

notodrugs.gr

info@notodrugs.gr

e 2009 Foundation for a DrugFree World, DAo TO LlIKOIW(.lOTO KOTOXUPW(.lEVO, To Xovorurro TOU 16pO(.loToC; ElvQI E(.lnOpIK6 O~(.lO nou OV~KEI OTO '16pu(.lo vm EVo K6o(.l0 Xwpic; NOPKWTIKCI. Item #20841-13-Greek