Vous êtes sur la page 1sur 6

Kouzelná vánoční trumpeta

Trumpet in B b

Vánoční noc (č.1,16)


### 3 4 (Chtíc, aby spal) A.Michna z Otradovic
.. œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ ˙ ˙ Œ
& 4 œ

### œ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ Œ œ œ œ ˙ œ
& œ œ ˙ ˙

### œ ˙ œ œ ˙ Œ ..
& ˙ ˙
2.sloky

Pásli ovce Valaši (č.2,17)


(moravská)
#### 2 8 œ œ œ œ œ œ œ œ
& 4 œ œ œ œ œ œ .. œ œ œ
œ

# ## ..
& # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3.sloky

Jak jsi krásné neviňátko (č.3,18)


(valašská)
## 2
Po 1. předehra celá skladba

& 4 œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ .. ˙
œ œ œ œœ œ œ

## ˙ ..
& œ œ œ œœ ˙ œ œ œ œ ˙
3.sloky

Vondráši, Matouši (č.4,19)


(moravská)
## 2 9
& # 4 œ œœ œ œœ œœœœ œ œ œ œœ œ œœ œœœœ œ œ

### . œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œœœ œœœœ œ


& . œœœ œœœ œ œ Œ ..
2.sloky
Kouzelná vánoční trumpeta 3

Byla cesta (č.5,20)


(moravská)
# 3 2
.. # œ œ œ œ œ œ œ ..
& 4 œ #œ ˙

# . ..
& . #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ Œ
3.sloky

Štěstí, zdraví (č.6,21)


(česká)
#### 2 4
& 4 .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ..
œ

##
& ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
3.sloky

Nesem vám noviny (č.7,22)


(česká)
### 3 14
.. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
zvony trubka
& 4 Π..

###
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.
2.sloky, mezihra, 2.sloky

Dej bůh štěstí (č.8,23)


(česká)

### 2 œ œ œ œ
(zvonek)
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ
& 4

### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ..
& œ œ œ œ
2.sloky
4 Kouzelná vánoční trumpeta

Kristus pán se narodil (č.9,24)


(moravská)
### 3 8
& 4 œ ˙ œ ˙ œ œ œ ˙ Œ œ ˙ œ #œ ˙ œ ˙

### ˙
& Œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ Œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ ˙ Œ
˙
3.sloky

Hoši, honem vzhůru (č.10,25)


(česká)
## 4
& # 42 .. œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ

### œ œ
& œ œ œ Œ .. .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ œ œ œ œ œ

### œ œ œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ Œ
4.sloky

Štědrej večer nastal (č.11,26)


(česká)
# # # # 2rolničky 7 %
.. œ œ œœœœ
zvon kytara
& 4 œ œ œœœ œ Œ

#### %
œœœœ œ œ .
& œ œ œœœ œ Œ .
3.sloky

Narodil se Kristus pán (č.12,27)


## 4 8 (česká)

œ œ œ œ #œ œ œ ˙ #œ œ ˙ ˙ Ó œ œ œ œ œ œ ˙
& # 4

### œ œ œ œ œœœœ ˙ ˙ œœœœ ˙ ˙ ˙ œœœœ ˙ Ó


& ˙ Ó ˙
2.sloky
Kouzelná vánoční trumpeta 5

Rolničky (č.13,28)
### C 16
&

# # # %. œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ ˙
& .œ œ ˙. œ ˙. œ

# # # œ1. œ œ œ Œ .. œ
2.
œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙
& ˙. œ Œ Ó

### œ œ ˙. œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ
& œ œ Œ ˙. Œ

### œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙. Œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
&

### œ œ œ œ %
& ˙. Œ
2.sloky

Tichá noc (č.14,29)


# 4 ˙ œ
& # 43 .. œ . œ œ
J ˙. œ . œJ œ ˙. ˙. ˙ œ

# œ. œ œ œ. œ œ
& # ˙. ˙ œ J œ. œ œ
J ˙. ˙ œ J œ. œ œ
J ˙.

## œ œ œ œ. œ œ ˙. œ . œj
& J
˙.
œ œ . œj œ ∑ ..
˙.
2.sloky
6 Kouzelná vánoční trumpeta

Veselé Vánoce (č.15,30)


## 3 4 %
& 4 44 ˙ œ œ ˙ œ œ œ ˙ w
œ

# ˙ œ œ
& # œ ˙ œ ˙ ˙ w Œ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ

## w œ Œ Ó ###
& w œ ˙ œ ˙ ˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Fine

### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ

### œ œ œ
& ˙ Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

### %
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ˙
œ œ œ œ
4.sloky