Vous êtes sur la page 1sur 1

HEÄ THOÁNG KHÔÛI ÑOÄNG ÑIEÄN

VÒ TRÍ CAÙC BOÄ PHAÄN


COÂNG TAÉC ÑEØN COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH SAU
PHANH TRÖÔÙC
COÂNG TAÉC KHÔÛI ÑOÄNG
RÔ LE KHÔÛI ÑOÄNG

MOÂ TÔ KHÔÛI ÑOÄNG

CAÀU CHÌ PHUÏ 10A

ÑIEÄN TRÔÛ
CAÀU CHÌ CHÍNH 15A

BÌNH ÑIEÄN

MOÂ ÑUN ÑIEÀU KHIEÅN


COÂNG TAÉC MAÙY
ÑOÄNG CÔ (ECM)

SÔ ÑOÀ HEÄ THOÁNG


Bl: Ñen
Y: Vaøng
G: Luïc
R: Ñoû
CAÀU CHÌ CHÍNH CAÀU CHÌ PHUÏ W: Traéng
15 A RÔ LE ÑEØN 10 A Br: Naâu
R R/W R/W R/Y Bl/Br P: Hoàng

R R/W
Bl
TIEÁT CHEÁ/ Bl Bl
R/Bl
CHÆNH LÖU COÂNG TAÉC COÂNG TAÉC
G COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH ÑEØN PHANH
BÌNH ÑIEÄN MAÙY TRÖÔÙC SAU

G/Y G/Y
G R Bl

RÔ LE
G/Y
KHÔÛI ÑOÄNG

R/W Y/G Y/G Y/G

Bl W/Bl P

G/W ECM ÑIEÄN TRÔÛ

19-2

Chapter 19.indd Sec1:2 8/6/09 5:51:54 PM