Vous êtes sur la page 1sur 54/XLV6HSºOYHGDSURPHWL³XQG­DDVXVKLMRVHVFULELUXQD
KLVWRULDVREUHORPDOTXHJHVWLRQDPRVORVKXPDQRVQXHVWUR
HQWRUQROHVLRQDQGRODQDWXUDOH]D\OHVLRQ¡QGRQRVD
QRVRWURVPLVPRV$V­QDFL³HVWDKLVWRULDTXHFXHQWDODV
DYHQWXUDVGH=RUEDVXQJDWRlJUDQGHQHJUR\JRUGR{
FX\RLQTXHEUDQWDEOHVHQWLGRGHOKRQRUOHFRQGXFHXQG­DD
FRPSURPHWHUVHDFULDUXQSROOXHORGHJDYLRWD/DPDGUH
XQDKHUPRVDJDYLRWDDWUDSDGDSRUXQDRODGHSHWU³OHR
YHUWLGRHQHOPDUSRUXQEXTXHYDUDGROHGHMDHQSUHQGDD
=RUEDVMXVWRDQWHVGHPRULUHOKXHYRTXHDFDEDGHSRQHU
=RUEDVTXHHVJDWRGHSDODEUDFXPSOLU¡VXVGRV
SURPHVDVQRV³ORFULDU¡DOSROOXHORVLQRTXHOHHQVH±DU¡D
YRODU/RVDPLJRVGH=RUEDV6HFUHWDULR6DEHORWRGR
%DUORYHQWR\&RORQHOOROHD\XGDU¡QHQXQDWDUHDTXH
FRPRVHYHU¡QRHVWDQI¡FLOFRPRSDUHFH\PHQRVSDUD
XQDEDQGDGHJDWRVP¡VDFRVWXPEUDGRVDKDFHUIUHQWHDOD
GXUDYLGDHQXQSXHUWRFRPRHOGH+DPEXUJRTXHDHMHUFHU
GHSDGUHVGHXQDFU­DGHJDYLRWDߨ

1/54
$PLVKLMRV6HEDVWL£Q0D[\/HµQ
ORVPHMRUHVWULSXODQWHVGHPLVVXH³RV
3ULPHUDSDUWH
DOSXHUWRGH+DPEXUJR
SRUTXHDOO¯VXELHURQDERUGR

\DOJDWR=RUEDVSRUVXSXHVWR

2/54
RWUR FRPR VL IXHUDQ SDFLHQWHV \ GLVFLSOLQDGRV DQLPDOHV
DFX£WLFRVHVSHUDQGRWXUQRSDUDVDOLUDPDUDELHUWR\RULHQWDU
DOO¯VXVUXPERVKDFLDWRGRVORVSXHUWRVGHOSODQHWD
$ .HQJDK XQD JDYLRWD GH SOXPDV FRORU SODWD OH JXVWDED
HVSHFLDOPHQWH REVHUYDU ODV EDQGHUDV GH ORV EDUFRV SXHV
VDE¯D TXH FDGD XQD GH HOODV UHSUHVHQWDED XQD IRUPD GH
0DUGHO1RUWH
KDEODU GH QRPEUDU ODV PLVPDV FRVDV FRQ SDODEUDV GL౭
IHUHQWHV
౱4X« GLI¯FLO OR WLHQHQ ORV KXPDQRV /DV JDYLRWDV HQ
FDPELR JUD]QDPRV LJXDO HQ WRGR HO PXQGR ౱FRPHQWµ XQD
YH].HQJDKDXQDGHVXVFRPSD³HUDVGHYXHOR
౱$V¯ HV < OR P£V QRWDEOH HV TXH D YHFHV KDVWD
FRQVLJXHQHQWHQGHUVH౱JUD]QµODDOXGLGD
0£V DOO£ GH OD O¯QHD GH OD FRVWD HO SDLVDMH VH WRUQDED GH
XQYHUGHLQWHQVR(UDXQHQRUPHSUDGRHQHOTXHGHVWDFDEDQ
ORVUHED³RVGHRYHMDVSDVWDQGRDODPSDURGHORVGLTXHV\ODV
SHUH]RVDVDVSDVGHORVPROLQRVGHYLHQWR
6LJXLHQGR ODV LQVWUXFFLRQHV GH ODV JDYLRWDV SLORWR OD
EDQGDGDGHO)DURGHOD$UHQD5RMDWRPµXQDFRUULHQWHGHDLUH
IU¯R \ VH ODQ]µ HQ SLFDGR VREUH HO FDUGXPHQ GH DUHQTXHV
౱c%DQFR GH DUHQTXHV D EDERU ౱DQXQFLµ OD JDYLRWD &LHQWR YHLQWH FXHUSRV SHUIRUDURQ HO DJXD FRPR VDHWDV \ DO
YLJ¯D\ODEDQGDGDGHO)DURGHOD$UHQD5RMDUHFLELµODQRWLFLD VDOLU D OD VXSHUILFLH FDGD JDYLRWD VRVWHQ¯D XQ DUHQTXH HQ HO
FRQJUD]QLGRVGHDOLYLR SLFR
/OHYDEDQVHLVKRUDVGHYXHORVLQLQWHUUXSFLRQHV\DXQTXH
ODV JDYLRWDV SLORWR ODV KDE¯DQ FRQGXFLGR SRU FRUULHQWHV GH
DLUHV F£OLGRV TXH KLFLHURQ SODFHQWHUR HO SODQHDU VREUH HO
RF«DQRVHQW¯DQODQHFHVLGDGGHUHSRQHUIXHU]DV\TX«PHMRU
SDUDHOORTXHXQEXHQDWUDFµQGHDUHQTXHV
9RODEDQ VREUH OD GHVHPERFDGXUD GHO U¯R (OED HQ HO PDU
GHO1RUWH'HVGHODDOWXUDYH¯DQORVEDUFRVIRUPDGRVXQRWUDV

3/54
6DEURVRV DUHQTXHV 6DEURVRV \ JRUGRV -XVWDPHQWH OR
TXH QHFHVLWDEDQ SDUD UHFXSHUDU HQHUJ¯DV DQWHV GH FRQWLQXDU
HOYXHORKDVWD'HQ+HOGHUGRQGHVHOHVXQLU¯DODEDQGDGDGH
ODVLVODV)ULVLDV
(OSODQGHYXHORWHQ¯DSUHYLVWRVHJXLUOXHJRKDVWDHOSDVR
GH&DODLV\HOFDQDOGHOD0DQFKDGRQGHVHU¯DQUHFLELGDVSRU
ODVEDQGDGDVGHODEDK¯DGHO6HQD\6DLQW0DORFRQODVTXH
YRODU¯DQMXQWDVKDVWDDOFDQ]DUHOFLHORGH9L]FD\D
3DUD HQWRQFHV VHU¯DQ XQDV PLO JDYLRWDV TXH FRPR XQD
U£SLGD QXEH GH FRORU SODWD LU¯DQ HQ DXPHQWR FRQ OD
LQFRUSRUDFLµQGHODVEDQGDGDVGH%HOOHOOH2O«URQORVFDERV
GH 0DFKLFKDFR GHO $MR \ GH 3H³DV &XDQGR WRGDV ODV
JDYLRWDV DXWRUL]DGDV SRU OD OH\ GHO PDU \ GH ORV YLHQWRV
YRODUDQ VREUH 9L]FD\D SRGU¯D FRPHQ]DU OD JUDQ FRQYHQFLµQ
GHODVJDYLRWDVGHORVPDUHV%£OWLFRGHO1RUWH\$WO£QWLFR
6HU¯D XQ EHOOR HQFXHQWUR (Q HVR SHQVDED .HQJDK
PLHQWUDV GDED FXHQWD GH VX WHUFHU DUHQTXH &RPR WRGRV ORV
D³RV VH HVFXFKDU¯DQ LQWHUHVDQWHV KLVWRULDV HVSHFLDOPHQWH
ODVQDUUDGDVSRUODVJDYLRWDVGHOFDERGH3H³DVLQIDWLJDEOHV
YLDMHUDVTXHDYHFHVYRODEDQKDVWDODVLVODV&DQDULDVRODVGH
&DER9HUGH/DVKHPEUDVFRPRHOODVHHQWUHJDU¯DQDJUDQGHV
IHVWLQHV GH VDUGLQDV \ FDODPDUHV PLHQWUDV ORV PDFKRV
DFRPRGDU¯DQ ORV QLGRV DO ERUGH GH XQ DFDQWLODGR (Q HOORV
SRQGU¯DQ ORV KXHYRV ORV HPSROODU¯DQ D VDOYR GH FXDOTXLHU
DPHQD]D\FXDQGRDORVSROOXHORVOHVFUHFLHUDQODVSULPHUDV
SOXPDV UHVLVWHQWHV OOHJDU¯D OD SDUWH P£V KHUPRVD GHO YLDMH
HQVH³DUOHVDYRODUHQHOFLHORGH9L]FD\D
.HQJDKKXQGLµODFDEH]DSDUDDWUDSDUHOFXDUWRDUHQTXH
\SRUHVRQRHVFXFKµHOJUD]QLGRGHDODUPDTXHHVWUHPHFLµHO

4/54
DLUH
౱c3HOLJURDHVWULERUc'HVSHJXHGHHPHUJHQFLD
&XDQGR.HQJDKVDFµODFDEH]DGHODJXDVHYLRVRODHQOD
LQPHQVLGDGGHORF«DQR

8QJDWRJUDQGHQHJUR\JRUGR

౱0H GD PXFKD SHQD GHMDUWH VROR ౱GLMR HO QL³R


DFDULFLDQGRHOORPRGHOJDWRJUDQGHQHJUR\JRUGR
/XHJRFRQWLQXµFRQODWDUHDGHPHWHUFRVDVHQODPRFKLOD
7RPDED XQ FDVHWH GHO JUXSR 3XU XQR GH VXV IDYRULWRV OR
JXDUGDED GXGDED OR VDFDED \ QR VDE¯D VL YROYHU D PHWHUOR
HQODPRFKLODRGHMDUORVREUHODPHVLOOD(UDGLI¯FLOGHFLGLUTX«
OOHYDUVHSDUDODVYDFDFLRQHV\TX«GHMDUHQFDVD
(O JDWR JUDQGH QHJUR \ JRUGR OR PLUDED DWHQWR VHQWDGR
HQHODOI«L]DUGHODYHQWDQDVXOXJDUIDYRULWR
౱*XDUG« ODV JDIDV GH QDGDU" =RUEDV KDV YLVWR PLV

5/54
JDIDV GH QDGDU" 1R 1R ODV FRQRFHV SRUTXH QR WH JXVWD HO
DJXD 1R VDEHV OR TXH WH SLHUGHV 1DGDU HV XQR GH ORV
GHSRUWHV P£V GLYHUWLGRV 8QDV JDOOHWLWDV" ౱RIUHFLµ HO QL³R
WRPDQGRODFDMDGHJDOOHWDVSDUDJDWRV
/HVLUYLµXQDSRUFLµQP£VTXHJHQHURVD\HOJDWRJUDQGH
QHJUR\JRUGRHPSH]µDPDVWLFDUOHQWDPHQWHSDUDSURORQJDU
HOSODFHUc4X«JDOOHWDVWDQGHOLFLRVDVFUXMLHQWHV\FRQVDERU
DSHVFDGR
m(V XQ JUDQ FKLFR} SHQVµ HO JDWR FRQ OD ERFD OOHQD
m&µPR TXH XQ JUDQ FKLFR" c(V HO PHMRU} VH FRUULJLµ DO
WUDJDU
=RUEDVHOJDWRJUDQGHQHJUR\JRUGRWHQ¯DPX\EXHQDV
UD]RQHVSDUDSHQVDUDV¯GHDTXHOQL³RTXHQRVµORJDVWDEDHO
GLQHURGHVXPHVDGDHQHVDVGHOLFLRVDVJDOOHWDVVLQRTXHOH
PDQWHQ¯DVLHPSUHOLPSLDODFDMDFRQJUDYLOODGRQGHDOLYLDEDHO
FXHUSR\ORLQVWUX¯DKDEO£QGROHGHFRVDVLPSRUWDQWHV
6RO¯DQSDVDUPXFKDVKRUDVMXQWRVHQHOEDOFµQPLUDQGRHO
LQFHVDQWHDMHWUHRGHOSXHUWRGH+DPEXUJR\DOO¯SRUHMHPSOR
HOQL³ROHGHF¯D
౱9HV HVH EDUFR =RUEDV" 6DEHV GH GµQGH YLHQH"
3XHV GH /LEHULD TXH HV XQ SD¯V DIULFDQR PX\ LQWHUHVDQWH
SRUTXH OR IXQGDURQ SHUVRQDV TXH DQWHV HUDQ HVFODYRV
&XDQGRFUH]FDVHU«FDSLW£QGHXQJUDQYHOHURHLU«D/LEHULD
< W¼ YHQGU£V FRQPLJR =RUEDV 6HU£V XQ EXHQ JDWR GH PDU
(VWR\VHJXUR

6/54
KDFHUWHGHVGLFKDGR+LMRVLPLUDVDWXVKHUPDQRVYHU£VTXH
&RPR WRGRV ORV FKLFRV GH SXHUWR DTX«O WDPEL«Q VR³DED WRGRVVRQJULVHV\WLHQHQODSLHOUD\DGDFRPRORVWLJUHV7¼HQ
FRQYLDMHVDSD¯VHVOHMDQRV(OJDWRJUDQGHQHJUR\JRUGROR FDPELR KDV QDFLGR HQWHUDPHQWH QHJUR VDOYR HVH SHTXH³R
HVFXFKDED URQURQHDQGR \ WDPEL«Q VH YH¯D D ERUGR GH XQ PHFKµQEODQFRTXHOXFHVEDMRODEDUELOOD+D\KXPDQRVTXH
YHOHURVXUFDQGRORVPDUHV FUHHQ TXH ORV JDWRV QHJURV WUDHQ PDOD VXHUWH SRU HVR KLMR
6¯(OJDWRJUDQGHQHJUR\JRUGRVHQW¯DXQJUDQFDUL³RSRU QRVDOJDVGHOFDQDVWR
HOQL³R\QRROYLGDEDTXHOHGHE¯DODYLGD 3HUR =RUEDV TXH SRU HQWRQFHV HUD FRPR XQD SHTXH³D
=RUEDVFRQWUDMRDTXHOODGHXGDSUHFLVDPHQWHHOG¯DHQTXH EROD GH FDUEµQ DEDQGRQµ HO FDQDVWR 4XHU¯D SUREDU XQD GH
DEDQGRQµ HO FDQDVWR TXH OH VHUY¯D GH PRUDGD MXQWR D VXV HVDVFDEH]DVGHSHVFDGR<WDPEL«QTXHU¯DYHUXQSRFRGH
VLHWHKHUPDQRV PXQGR
/D OHFKH GH VX PDGUH HUD WLELD \ GXOFH SHUR «O TXHU¯D 1ROOHJµPX\OHMRV7URWDQGRKDFLDXQSXHVWRGHSHVFDGR
SUREDU XQD GH HVDV FDEH]DV GH SHVFDGR TXH ODV JHQWHV GHO FRQ HO UDER PX\ HUJXLGR \ YLEUDQWH SDVµ IUHQWH D XQ JUDQ
PHUFDGRGDEDQDORVJDWRVJUDQGHV<QRSHQVDEDFRP«UVHOD S£MDUR TXH GRUPLWDED FRQ OD FDEH]D ODGHDGD (UD XQ S£MDUR
HQWHUD QR VX LGHD HUD DUUDVWUDUOD KDVWD HO FDQDVWR \ DOO¯ PX\ IHR \ FRQ XQ EXFKH HQRUPH EDMR HO SLFR 'H SURQWR HO
PDXOODUDVXVKHUPDQRV SHTXH³R JDWR QHJUR VLQWLµ TXH HO VXHOR VH DOHMDED GH VXV
౱c%DVWD\DGHFKXSDUDQXHVWUDSREUHPDGUH(VTXHQR SDWDV \ VLQ FRPSUHQGHU OR TXH RFXUU¯D VH HQFRQWUµ GDQGR
YHQFµPRVHKDSXHVWRGHIODFD"&RPDQSHVFDGRTXHHVHO YROWHUHWDV HQ HO DLUH 5HFRUGDQGR XQD GH ODV SULPHUDV
DOLPHQWRGHORVJDWRVGHSXHUWR HQVH³DQ]DV GH VX PDGUH EXVFµ XQ OXJDU GRQGH FDHU VREUH
3RFRV G¯DV DQWHV GH DEDQGRQDU HO FDQDVWR VX PDGUH OH ODVFXDWURSDWDVSHURDEDMRORHVSHUDEDHOS£MDURFRQHOSLFR
KDE¯DPDXOODGRPX\VHULDPHQWH DELHUWR &D\µ HQ HO EXFKH TXH HVWDED PX\ RVFXUR \ RO¯D
౱(UHV £JLO \ GHVSLHUWR HVR HVW£ PX\ ELHQ SHUR GHEHV KRUULEOH
FXLGDU WXV PRYLPLHQWRV \ QR VDOLU GHO FDQDVWR 0D³DQD R ౱c'«MDPHVDOLUc'«MDPHVDOLU౱PDXOOµGHVHVSHUDGR
SDVDGRYHQGU£QORVKXPDQRV\GHFLGLU£QVREUHWXGHVWLQR\HO ౱9D\D3XHGHVKDEODU౱JUD]QµHOS£MDURVLQDEULUHOSLFR
GH WXV KHUPDQRV &RQ VHJXULGDG OHV OODPDU£Q FRQ QRPEUHV ౱4X«ELFKRHUHV"
VLPS£WLFRV \ WHQGU£Q OD FRPLGD DVHJXUDGD (V XQD JUDQ ౱c2PHGHMDVVDOLURWHUDVJX³R౱PDXOOµDPHQD]DQWH
VXHUWH TXH KD\DQ QDFLGR HQ XQ SXHUWR SXHV HQ ORV SXHUWRV ౱6RVSHFKR TXH HUHV XQD UDQD (UHV XQD UDQD" ౱
TXLHUHQ \ SURWHJHQ D ORV JDWRV /R ¼QLFR TXH ORV KXPDQRV SUHJXQWµHOS£MDURVLHPSUHFRQHOSLFRFHUUDGR
HVSHUDQ GH QRVRWURV HV TXH PDQWHQJDPRV DOHMDGDV D ODV ౱c0HDKRJRS£MDURLGLRWD౱JULWµHOSHTXH³RJDWR
UDWDV6¯KLMR6HUXQJDWRGHSXHUWRHVXQDJUDQVXHUWHSHUR ౱6¯(UHVXQDUDQD8QDUDQDQHJUD4X«FXULRVR
W¼ GHEHV WHQHU FXLGDGR SRUTXH HQ WL KD\ DOJR TXH SXHGH ౱c6R\ XQ JDWR \ HVWR\ IXULRVR c'«MDPH VDOLU R OR

7/54
ODPHQWDU£V ౱PDXOOµ HO SHTXH³R =RUEDV EXVFDQGR GµQGH ODFDOOHSDUDYHUDVXIDPLOLDDGRSWLYDDQWHVGHTXHVHDOHMDUD
FODYDUVXVJDUUDVHQHORVFXUREXFKH (OJDWRJUDQGHQHJUR\JRUGRUHVSLUµFRPSODFLGR'XUDQWH
౱&UHHV TXH QR V« GLVWLQJXLU XQ JDWR GH XQD UDQD" /RV FXDWUR VHPDQDV VHU¯D DPR \ VH³RU GHO SLVR 8Q DPLJR GH OD
JDWRV VRQ SHOXGRV YHORFHV \ KXHOHQ D SDQWXIOD 7¼ HUHV XQD IDPLOLDLU¯DFDGDG¯DSDUDDEULUOHXQDODWDGHFRPLGD\OLPSLDU
UDQD 8QD YH] PH FRP¯ YDULDV UDQDV \ QR HVWDEDQ PDO SHUR VXFDMDGHJUDYLOOD&XDWURVHPDQDVSDUDKROJD]DQHDUHQORV
HUDQ YHUGHV 2\H QR VHU£V XQD UDQD YHQHQRVD" ౱JUD]Qµ VLOORQHVHQODVFDPDVRSDUDVDOLUDOEDOFµQWUHSDUDOWHMDGR
SUHRFXSDGRHOS£MDUR VDOWDU GH DK¯ D ODV UDPDV GHO YLHMR FDVWD³R \ EDMDU SRU HO
౱c6¯ c6R\ XQD UDQD YHQHQRVD \ DGHP£V WUDLJR PDOD WURQFRKDVWDHOSDWLRLQWHULRUGRQGHDFRVWXPEUDEDDUHXQLUVH
VXHUWH FRQ ORV RWURV JDWRV GHO EDUULR 1R VH DEXUULU¯D 'H QLQJXQD
౱c4X«GLOHPD8QDYH]PHWUDJX«XQHUL]RYHQHQRVR\QR PDQHUD
PHSDVµQDGDc4X«GLOHPD7HWUDJRRWHHVFXSR"౱PHGLWµ $V¯ SHQVDED =RUEDV HO JDWR JUDQGH QHJUR \ JRUGR
HOS£MDURSHURQRJUD]QµQDGDP£VSRUTXHVHDJLWµEDWLµODV SRUTXHQRVDE¯DORTXHVHOHYHQGU¯DHQFLPDHQODVSUµ[LPDV
DODV\ILQDOPHQWHDEULµHOSLFR KRUDV
(O SHTXH³R =RUEDV HQWHUDPHQWH PRMDGR GH EDEDV
DVRPµ OD FDEH]D \ VDOWµ D WLHUUD (QWRQFHV YLR DO QL³R TXH
WHQ¯DDOS£MDURDJDUUDGRSRUHOFRJRWH\ORVDFXG¯D
౱c'HEHV GH HVWDU FLHJR SHO¯FDQR LPE«FLO 9HQ JDWLWR
&DVLWHUPLQDVHQODSDQ]DGHHVWHSDMDUUDFR౱GLMRHOQL³R\
ORWRPµHQEUD]RV
$V¯ KDE¯D FRPHQ]DGR DTXHOOD DPLVWDG TXH \D GXUDED
FLQFRD³RV
(OEHVRGHOQL³RHQVXFDEH]DORDOHMµGHORVUHFXHUGRV/R
YLR DFRPRGDUVH OD PRFKLOD FDPLQDU KDVWD OD SXHUWD \ GHVGH
DOO¯GHVSHGLUVHXQDYH]P£V
౱1RV YHPRV GHQWUR GH FXDWUR VHPDQDV 3HQVDU« HQ WL
WRGRVORVG¯DV=RUEDV7HORSURPHWR
౱c$GLµV=RUEDVc$GLµVJRUGLQIOµQ౱VHGHVSLGLHURQORV
GRVKHUPDQRVPHQRUHVGHOQL³R
(O JDWR JUDQGH QHJUR \ JRUGR R\µ FµPR FHUUDEDQ OD
SXHUWDFRQGREOHOODYH\FRUULµKDVWDXQDYHQWDQDTXHGDEDD

8/54
FHQWURGHODPDUHDQHJUD
&RQ WRGRV ORV P¼VFXORV DFDODPEUDGRV SRU HO HVIXHU]R
DOFDQ]µSRUILQHOO¯PLWHGHODPDQFKDGHSHWUµOHR\HOIUHVFR
FRQWDFWRFRQHODJXDOLPSLD&XDQGRDIXHU]DGHSDUSDGHDU\
KXQGLUODFDEH]DFRQVLJXLµOLPSLDUVHORVRMRVPLUµDOFLHORQR
YLRP£VTXHDOJXQDVQXEHVTXHVHLQWHUSRQ¯DQHQWUHHOPDU\
+DPEXUJRDODYLVWD
OD LQPHQVLGDG GH OD EµYHGD FHOHVWH 6XV FRPSD³HUDV GH OD
EDQGDGD GHO )DUR GH OD $UHQD 5RMD YRODU¯DQ \D OHMRV PX\
OHMRV
(UD OD OH\ (OOD WDPEL«Q KDE¯D YLVWR D RWUDV JDYLRWDV
VRUSUHQGLGDV SRU ODV PRUW¯IHUDV PDUHDV QHJUDV \ SHVH D ORV
GHVHRV GH EDMDU D EULQGDUOHV XQD D\XGD WDQ LQ¼WLO FRPR
LPSRVLEOH VH KDE¯D DOHMDGR UHVSHWDQGR OD OH\ TXH SURK¯EH
SUHVHQFLDUODPXHUWHGHODVFRPSD³HUDV
&RQ ODV DODV LQPRYLOL]DGDV SHJDGDV DO FXHUSR ODV
JDYLRWDVHUDQSUHVDVI£FLOHVSDUDORVJUDQGHVSHFHVRPRU¯DQ
OHQWDPHQWH DVIL[LDGDV SRU HO SHWUµOHR TXH PHWL«QGRVH HQWUH
ODVSOXPDVOHVWDSDEDWRGRVORVSRURV
‹VD HUD OD VXHUWH TXH OH HVSHUDED \ GHVHµ GHVDSDUHFHU
SURQWRHQWUHODVIDXFHVGHXQJUDQSH]
.HQJDK GHVSOHJµ ODV DODV SDUD OHYDQWDU HO YXHOR SHUR OD /D PDQFKD QHJUD /D SHVWH QHJUD 0LHQWUDV HVSHUDED HO
HVSHVD ROD IXH P£V U£SLGD \ OD FXEULµ HQWHUDPHQWH &XDQGR IDWDOGHVHQODFH.HQJDKPDOGLMRDORVKXPDQRV
VDOLµDIORWHODOX]GHOG¯DKDE¯DGHVDSDUHFLGR\WUDVVDFXGLU ౱3HUR QR D WRGRV 1R GHER VHU LQMXVWD ౱JUD]Qµ
OD FDEH]D FRQ HQHUJ¯D FRPSUHQGLµ TXH OD PDOGLFLµQ GH ORV G«ELOPHQWH
PDUHVOHRVFXUHF¯DODYLVWD 0XFKDV YHFHV GHVGH OD DOWXUD YLR FµPR JUDQGHV EDUFRV
.HQJDKODJDYLRWDGHSOXPDVGHFRORUSODWDKXQGLµYDULDV SHWUROHURV DSURYHFKDEDQ ORV G¯DV GH QLHEOD FRVWHUD SDUD
YHFHV OD FDEH]D KDVWD TXH XQRV GHVWHOORV GH OX] OOHJDURQ D DOHMDUVH PDU DGHQWUR D ODYDU VXV WDQTXHV $UURMDEDQ DO PDU
VXV SXSLODV FXELHUWDV GH SHWUµOHR /D PDQFKD YLVFRVD OD PLOHV GH OLWURV GH XQD VXVWDQFLD HVSHVD \ SHVWLOHQWH TXH HUD
SHVWHQHJUDOHSHJDEDODVDODVDOFXHUSRDV¯TXHHPSH]µD DUUDVWUDGD SRU ODV RODV 3HUR WDPEL«Q YLR TXH D YHFHV XQDV
PRYHUODVSDWDVFRQODHVSHUDQ]DGHQDGDUU£SLGR\VDOLUGHO SHTXH³DV HPEDUFDFLRQHV VH DFHUFDEDQ D ORV EDUFRV

9/54
SHWUROHURV \ OHV LPSHG¯DQ HO YDFLDGR GH ORV WDQTXHV 3RU YH] P£V VH VXPHUJLµ \ FRQ HO SLFR WLUµ GH OD FDSD GH
GHVJUDFLDDTXHOODVQDYHVDGRUQDGDVFRQORVFRORUHVGHODUFR LQPXQGLFLD TXH OH FXEU¯D OD FROD 6RSRUWµ HO GRORU GH ODV
LULV QR OOHJDEDQ VLHPSUH D WLHPSR D LPSHGLU HO SOXPDV DUUDQFDGDV KDVWD TXH ILQDOPHQWH FRPSUREµ TXH VX
HQYHQHQDPLHQWRGHORVPDUHV SDUWHWUDVHUDHVWDEDXQSRFRPHQRVVXFLD
.HQJDK SDVµ ODV KRUDV P£V ODUJDV GH VX YLGD SRVDGD $OTXLQWRLQWHQWR.HQJDKFRQVLJXLµOHYDQWDUHOYXHOR
VREUHHODJXDSUHJXQW£QGRVHDWHUUDGDVLDFDVROHHVSHUDED %DW¯DODVDODVFRQGHVHVSHUDFLµQSXHVHOSHVRGHODFDSD
ODP£VWHUULEOHGHODVPXHUWHVSHRUTXHVHUGHYRUDGDSRUXQ GHSHWUµOHRQROHSHUPLW¯DSODQHDU8QVRORGHVFDQVR\VHLU¯D
SH] SHRU TXH VXIULU OD DQJXVWLD GH OD DVIL[LD HUD PRULU GH DEDMR 3RU IRUWXQD HUD XQD JDYLRWD MRYHQ \ VXV P¼VFXORV
KDPEUH UHVSRQG¯DQHQEXHQDIRUPD
'HVHVSHUDGD DQWH OD LGHD GH XQD PXHUWH OHQWD VH DJLWµ *DQµDOWXUD6LQGHMDUGHDOHWHDUPLUµKDFLDDEDMR\YLROD
HQWHUD \ FRQ DVRPEUR FRPSUREµ TXH HO SHWUµOHR QR OH KDE¯D FRVWD DSHQDV SHUILODGD FRPR XQD O¯QHD EODQFD 9LR WDPEL«Q
SHJDGRODVDODVDOFXHUSR7HQ¯DODVSOXPDVLPSUHJQDGDVGH DOJXQRV EDUFRV PRYL«QGRVH FXDO GLPLQXWRV REMHWRV VREUH XQ
DTXHOOD VXVWDQFLD HVSHVD SHUR SRU OR PHQRV SRG¯D SD³R D]XO *DQµ P£V DOWXUD SHUR ORV HVSHUDGRV HIHFWRV GHO
H[WHQGHUODV VRO QR OD DOFDQ]DEDQ 7DO YH] VXV UD\RV SURGLJDEDQ XQ FDORU
౱7DOYH]WHQJDWRGDY¯DXQDSRVLELOLGDGGHVDOLUGHDTX¯\ PX\G«ELORODFDSDGHSHWUµOHRHUDGHPDVLDGRHVSHVD
TXL«Q VDEH VL YRODQGR DOWR PX\ DOWR HO VRO GHUUHWLU£ HO .HQJDK FRPSUHQGLµ TXH ODV IXHU]DV QR OH GXUDU¯DQ
SHWUµOHR౱JUD]Qµ.HQJDK GHPDVLDGR\EXVFDQGRXQOXJDUGRQGHGHVFHQGHUYROµWLHUUD
+DVWD VX PHPRULD DFXGLµ XQD KLVWRULD HVFXFKDGD D XQD DGHQWURVLJXLHQGRODVHUSHQWHDQWHO¯QHDYHUGHGHO(OED
YLHMD JDYLRWD GH ODV LVODV )ULVLDV TXH KDEODED GH XQ KXPDQR (OPRYLPLHQWRGHVXVDODVVHIXHWRUQDQGRFDGDYH]P£V
OODPDGR ,FDUR TXLHQ SDUD FXPSOLU FRQ HO VXH³R GH YRODU VH SHVDGR\OHQWR3HUG¯DIXHU]D<DQRYRODEDWDQDOWR
KDE¯D FRQIHFFLRQDGR DODV FRQ SOXPDV GH £JXLOD \ KDE¯D (Q XQ GHVHVSHUDGR LQWHQWR SRU UHFREUDU DOWXUD FHUUµ ORV
YRODGR DOWR KDVWD PX\ FHUFD GHO VRO WDQWR TXH VX FDORU RMRV\EDWLµODVDODVFRQVXV¼OWLPDVHQHUJ¯DV1RVXSRFX£QWR
GHUULWLµODFHUDFRQTXHKDE¯DSHJDGRODVSOXPDV\FD\µ WLHPSR PDQWXYR ORV RMRV FHUUDGRV SHUR DO DEULUORV YRODED
.HQJDK EDWLµ HQ«UJLFDPHQWH ODV DODV HQFRJLµ ODV SDWDV VREUHXQDDOWDWRUUHDGRUQDGDFRQXQDYHOHWDGHRUR
VHHOHYµXQSDUGHSDOPRV\VHIXHGHEUXFHVDODJXD$QWHV ౱c6DQ0LJXHO౱JUD]QµDOUHFRQRFHUODWRUUHGHODLJOHVLD
GHLQWHQWDUORQXHYDPHQWHVXPHUJLµHOFXHUSR\PRYLµODVDODV KDPEXUJXH³D
EDMR HO DJXD (VWD YH] VH HOHYµ P£V GH XQ PHWUR DQWHV GH 6XVDODVVHQHJDURQDFRQWLQXDUHOYXHOR
FDHU
(O PDOGLWR SHWUµOHR OH SHJDED ODV SOXPDV GH OD UDEDGLOOD
GH WDO PDQHUD TXH QR FRQVHJX¯D WLPRQHDU HO DVFHQVR 8QD

10/54
EDOFµQ
(UD XQ DYH PX\ VXFLD 7HQ¯D WRGR HO FXHUSR LPSUHJQDGR
GHXQDVXVWDQFLDRVFXUD\PDOROLHQWH
=RUEDV VH DFHUFµ \ OD JDYLRWD LQWHQWµ LQFRUSRUDUVH
DUUDVWUDQGRODVDODV
౱1RKDVLGRXQDWHUUL]DMHPX\HOHJDQWH౱PDXOOµ
(OILQGHXQYXHOR
౱/RVLHQWR1RSXGHHYLWDUOR౱UHFRQRFLµODJDYLRWD
౱2\HWHYHVIDWDO4X«HVHVRTXHWLHQHVHQHOFXHUSR"
c<FµPRDSHVWDV౱PDXOOµ=RUEDV
౱0HKDDOFDQ]DGRXQDPDUHDQHJUD/DSHVWHQHJUD/D
PDOGLFLµQGHORVPDUHV9R\DPRULU౱JUD]QµTXHMXPEURVDOD
JDYLRWD
౱0RULU" 1R GLJDV HVR (VW£V FDQVDGD \ VXFLD (VR HV
WRGR3RUTX«QRYXHODVKDVWDHO]RR"1RHVW£OHMRVGHDTX¯\
DOO¯KD\YHWHULQDULRVTXHSRGU£QD\XGDUWH౱PDXOOµ=RUEDV
౱1R SXHGR +D VLGR PL YXHOR ILQDO ౱JUD]Qµ OD JDYLRWD
FRQYR]FDVLLQDXGLEOH\FHUUµORVRMRV
౱c1R WH PXHUDV 'HVFDQVD XQ SRFR \ YHU£V FRPR WH
UHSRQHV 7LHQHV KDPEUH" 7H WUDHU« XQ SRFR GH PL FRPLGD
SHUR QR WH PXHUDV ౱SLGLµ =RUEDV DFHUF£QGRVH D OD
(OJDWRJUDQGHQHJUR\JRUGRWRPDEDHOVROHQHOEDOFµQ GHVIDOOHFLGDJDYLRWD
URQURQHDQGR\PHGLWDQGRDFHUFDGHORELHQTXHVHHVWDEDDOO¯ 9HQFLHQGR OD UHSXJQDQFLD HO JDWR OH ODPLµ OD FDEH]D
UHFLELHQGR ORV F£OLGRV UD\RV SDQ]D DUULED FRQ ODV FXDWUR $TXHOOD VXVWDQFLD TXH OD FXEU¯D VDE¯D DGHP£V KRUULEOH $O
SDWDVPX\HQFRJLGDV\HOUDERHVWLUDGR SDVDUOHODOHQJXDSRUHOFXHOORQRWµTXHODUHVSLUDFLµQGHODYH
(Q HO SUHFLVR PRPHQWR HQ TXH JLUDED SHUH]RVDPHQWH HO VHWRUQDEDFDGDYH]P£VG«ELO
FXHUSR SDUD TXH HO VRO OH FDOHQWDUD HO ORPR HVFXFKµ HO ౱(VFXFKD DPLJD TXLHUR D\XGDUWH SHUR QR V« FµPR
]XPELGR SURYRFDGR SRU XQ REMHWR YRODGRU TXH QR VXSR 3URFXUDGHVFDQVDUPLHQWUDVYR\DFRQVXOWDUTX«VHKDFHFRQ
LGHQWLILFDU\TXHVHDFHUFDEDDJUDQYHORFLGDG$OHUWDGLRXQ XQD JDYLRWD HQIHUPD ౱PDXOOµ =RUEDV DQWHV GH WUHSDU DO
VDOWR VH SDUµ VREUH ODV FXDWUR SDWDV \ DSHQDV DOFDQ]µ D WHMDGR
HFKDUVHDXQODGRSDUDHVTXLYDUDOD JDYLRWDTXHFD\µHQHO

11/54
6HDOHMDEDHQGLUHFFLµQDOFDVWD³RFXDQGRHVFXFKµTXHOD
JDYLRWDOROODPDED
౱4XLHUHVTXHWHGHMHXQSRFRGHPLFRPLGD"౱VXJLULµ
DOJRDOLYLDGR
౱9R\DSRQHUXQKXHYR&RQODV¼OWLPDVIXHU]DVTXHPH
TXHGDQYR\DSRQHUXQKXHYR$PLJRJDWRVHYHTXHHUHVXQ
DQLPDOEXHQR\GHQREOHVVHQWLPLHQWRV3RUHVRYR\DSHGLUWH
TXH PH KDJDV WUHV SURPHVDV 0H ODV KDU£V" ౱JUD]Qµ
VDFXGLHQGR WRUSHPHQWH ODV SDWDV HQ XQ IDOOLGR LQWHQWR SRU
SRQHUVHGHSLH
=RUEDVSHQVµTXHODSREUHJDYLRWDGHOLUDED\TXHFRQXQ
S£MDURHQWDQSHQRVRHVWDGRVµORVHSRG¯DVHUJHQHURVR
౱7H SURPHWR OR TXH TXLHUDV 3HUR DKRUD GHVFDQVD ౱
PDXOOµFRPSDVLYR
౱1RWHQJRWLHPSRSDUDGHVFDQVDU3URP«WHPHTXHQRWH
FRPHU£VHOKXHYR౱JUD]QµDEULHQGRORVRMRV
౱3URPHWRQRFRPHUPHHOKXHYR౱UHSLWLµ=RUEDV
౱3URP«WHPH TXH OR FXLGDU£V KDVWD TXH QD]FD HO SROOLWR
౱JUD]QµDO]DQGRHOFXHOOR
౱3URPHWR TXH FXLGDU« HO KXHYR KDVWD TXH QD]FD HO
SROOLWR
౱< SURP«WHPH TXH OH HQVH³DU£V D YRODU ౱JUD]Qµ
PLUDQGRILMDPHQWHDORVRMRVGHOJDWR
(QWRQFHV =RUEDV VXSXVR TXH HVD GHVDIRUWXQDGD JDYLRWD
QRVµORGHOLUDEDVLQRTXHHVWDEDFRPSOHWDPHQWHORFD
౱3URPHWRHQVH³DUOHDYRODU<DKRUDGHVFDQVDTXHYR\
HQ EXVFD GH D\XGD ౱PDXOOµ =RUEDV WUHSDQGR GH XQ VDOWR
KDVWDHOWHMDGR
.HQJDKPLUµDOFLHORDJUDGHFLµWRGRVORVEXHQRVYLHQWRV
TXHODKDE¯DQDFRPSD³DGR\MXVWRFXDQGRH[KDODEDHO¼OWLPR

12/54
VXVSLURXQKXHYLWREODQFRFRQSLQWLWDVD]XOHVURGµMXQWRDVX
FXHUSRLPSUHJQDGRGHSHWUµOHR

(QEXVFDGHFRQVHMR

=RUEDVEDMµU£SLGDPHQWHSRUHOWURQFRGHOFDVWD³RFUX]µ
HO SDWLR LQWHULRU D WRGD SULVD SDUD HYLWDU VHU YLVWR SRU XQRV
SHUURV YDJDEXQGRV VDOLµ D OD FDOOH VH DVHJXUµ GH TXH QR
YHQ¯DQLQJ¼QDXWRODFUX]µ\FRUULµHQGLUHFFLµQGHO&XQHRXQ
UHVWDXUDQWHLWDOLDQRGHOSXHUWR
'RVJDWRVTXHKXVPHDEDQHQXQFXERGHEDVXUDORYLHURQ
SDVDU
౱c$\FRPSDGUH9HORPLVPRTXH\R"3HURTX«JRUGLWR
WDQOLQGR౱PDXOOµXQR
౱6¯ FRPSDGUH < TX« QHJUR HV 0£V TXH XQD EROLWD GH

13/54
JUDVDSDUHFHXQDEROLWDGHDOTXLWU£Q$GRQGHYDVEROLWDGH ౱PDXOOµ6HFUHWDULR\UHJUHVµDOLQWHULRUGHOUHVWDXUDQWH
DOTXLWU£Q"౱SUHJXQWµHORWUR &RORQHOORHUDXQJDWRGHHGDGLQGHILQLEOH$OJXQRVGHF¯DQ
$XQTXH LED PX\ SUHRFXSDGR SRU OD JDYLRWD =RUEDV QR TXH WHQ¯D WDQWRV D³RV FRPR HO UHVWDXUDQWH TXH OR FRELMDED
HVWDED GLVSXHVWR D GHMDU SDVDU ODV SURYRFDFLRQHV GH HVRV RWURV VRVWHQ¯DQ TXH HUD P£V YLHMR WRGDY¯D 3HUR VX HGDG QR
GRVIDFLQHURVRV'HWDOPDQHUDTXHGHWXYRODFDUUHUDHUL]µOD LPSRUWDED SRUTXH &RORQHOOR SRVH¯D XQ FXULRVR WDOHQWR SDUD
SLHOGHOORPR\VDOWµVREUHHOFXERGHEDVXUD DFRQVHMDUDORVTXHVHHQFRQWUDEDQHQGLILFXOWDGHV\DXQTXH
/HQWDPHQWH HVWLUµ XQD SDWD GHODQWHUD VDFµ XQD JDUUD «O MDP£V VROXFLRQDED QLQJ¼Q FRQIOLFWR VXV FRQVHMRV SRU OR
ODUJD FRPR XQD FHULOOD \ OD DFHUFµ D OD FDUD GH XQR GH ORV PHQRVUHFRQIRUWDEDQ3RUYLHMR\WDOHQWRVR&RORQHOORHUDWRGD
SURYRFDGRUHV XQDDXWRULGDGHQWUHORVJDWRVGHOSXHUWR
౱7HJXVWD"3XHVWHQJRQXHYHP£V4XLHUHVSUREDUODV 6HFUHWDULRUHJUHVµDODFDUUHUD
HQHOHVSLQD]R"౱PDXOOµFRQWRGDFDOPD ౱6¯JXHPH &RORQHOOR WH UHFLELU£ H[FHSFLRQDOPHQWH ౱
&RQODJDUUDIUHQWHDORVRMRVHOJDWRWUDJµVDOLYDDQWHVGH PDXOOµ
UHVSRQGHU =RUEDV OR VLJXLµ 3DVDQGR EDMR ODV PHVDV \ ODV VLOODV GHO
౱1RMHIHc4X«G¯DWDQERQLWR1ROHSDUHFH"౱PDXOOµ FRPHGRU OOHJDURQ KDVWD OD SXHUWD GH OD ERGHJD %DMDURQ D
VLQGHMDUGHPLUDUODJDUUD VDOWRV ORV SHOGD³RV GH XQD HVWUHFKD HVFDOHUD \ DEDMR
౱<W¼"4X«PHGLFHV"౱LQFUHSµ=RUEDVDORWURJDWR HQFRQWUDURQ D &RORQHOOR FRQ HO UDER PX\ HUJXLGR UHYLVDQGR
౱<R WDPEL«Q GLJR TXH KDFH EXHQ G¯D DJUDGDEOH SDUD ORVFRUFKRVGHXQDVERWHOODVGHFKDPSDJQH
SDVHDUDXQTXHXQSRTXLWRIU¯R ߌ3RUFD PLVHULD /RV UDWRQHV KDQ UR¯GR ORV FRUFKRV GHO
$UUHJODGRHODVXQWR=RUEDVUHWRPµHOFDPLQRKDVWDOOHJDU PHMRUFKDPSDJQHGHODFDVDc=RUEDV&DURDPLFR౱VDOXGµ
IUHQWH D OD SXHUWD GHO UHVWDXUDQWH 'HQWUR ORV PR]RV &RORQHOORTXHDFRVWXPEUDEDDPDXOODUSDODEUDVHQLWDOLDQR
GLVSRQ¯DQ ODV PHVDV SDUD ORV FRPHQVDOHV GHO PHGLRG¯D ౱'LVFXOSDTXHWHPROHVWHHQSOHQRWUDEDMRSHURWHQJRXQ
=RUEDVPDXOOµWUHVYHFHV\HVSHUµVHQWDGRHQHOUHOODQR$ORV JUDYHSUREOHPD\QHFHVLWRGHWXVFRQVHMRV౱PDXOOµ=RUEDV
SRFRVPLQXWRVVHOHDFHUFµ 6HFUHWDULR XQJDWRURPDQRPX\ ౱(VWR\ SDUD VHUYLUWH FDURDPLFR c6HFUHWDULR 6¯UYDOH DO
IODFR\FRQDSHQDVGRVELJRWHVXQRDFDGDODGRGHODQDUL] PLµDPLFR XQ SRFR GH HVD ODVDJQD DO IRUQR TXH QRV GLHURQ
౱/R VHQWLPRV PXFKR SHUR VL QR KD KHFKR UHVHUYD QR SRUODPD³DQD౱RUGHQµ&RORQHOOR
SRGUHPRVDWHQGHUOR(VWDPRVDOFRPSOHWR౱PDXOOµDPDQHUD ౱c3HUR VL VH OD FRPLµ WRGD c1R PH GHMµ QL ROHUOD ౱VH
GHVDOXGR,EDDDJUHJDUDOJRP£VSHUR=RUEDVORGHWXYR TXHMµ6HFUHWDULR
౱1HFHVLWRPDXOODUFRQ&RORQHOOR(VXUJHQWH =RUEDV VH OR DJUDGHFLµ SHUR QR WHQ¯D KDPEUH \
౱c8UJHQWHc6LHPSUHFRQXUJHQFLDVGH¼OWLPDKRUD9HU« U£SLGDPHQWH UHILULµ OD DFFLGHQWDGD OOHJDGD GH OD JDYLRWD VX
TX«SXHGRKDFHUSHURVµORSRUTXHVHWUDWDGHXQDXUJHQFLD ODPHQWDEOH HVWDGR \ ODV SURPHVDV TXH VH YLHUD REOLJDGR D

14/54
KDFHUOH (O YLHMR JDWR HVFXFKµ HQ VLOHQFLR OXHJR PHGLWµ
PLHQWUDV DFDULFLDED VXV ODUJRV ELJRWHV \ ILQDOPHQWH PDXOOµ
HQ«UJLFR
౱3RUFDPLVHULD +D\ TXH D\XGDU D HVD SREUH JDYLRWD D
TXHSXHGDHPSUHQGHUHOYXHOR
౱6¯SHURFµPR"౱PDXOOµ=RUEDV
౱/R PHMRU VHU£ FRQVXOWDU D 6DEHORWRGR ౱LQGLFµ
6HFUHWDULR
౱(V H[DFWDPHQWH OR TXH LED D VXJHULU 3RU TX« PH
VDFDU£«VWHORVPDXOOLGRVGHODERFD"౱UHFODPµ&RORQHOOR
౱6¯(VXQDEXHQDLGHD,U«DYHUD6DEHORWRGR౱PDXOOµ
=RUEDV
౱,UHPRVWRGRV/RVSUREOHPDVGHXQJDWRGHOSXHUWRVRQ
SUREOHPDV GH WRGRV ORV JDWRV GHO SXHUWR ౱GHFODUµ VROHPQH
&RORQHOOR
/RV WUHV JDWRV VDOLHURQ GH OD ERGHJD \ FUX]DQGR HO
ODEHULQWRGHSDWLRVLQWHULRUHVGHODVFDVDVDOLQHDGDVIUHQWHDO
SXHUWRFRUULHURQKDFLDHOWHPSORGH6DEHORWRGR

15/54
FROHFFLRQDU WRGD FODVH GH REMHWRV HQ ORV FLHQWRV GH SXHUWRV
TXHKDE¯DFRQRFLGR
&XDQGR OD YHMH] VH LQVWDOµ HQ VXV KXHVRV +DUU\ GHFLGLµ
FDPELDU OD YLGD GH QDYHJDQWH SRU OD GH PDULQHUR HQ WLHUUD \
DEULµ HO ED]DU FRQ WRGRV ORV REMHWRV UHXQLGRV $OTXLOµ XQD
FDVDGHWUHVSODQWDVHQXQDFDOOHGHOSXHUWRSHURHQVHJXLGD
8QOXJDUFXULRVR
VHOHTXHGµSHTXH³DSDUDH[SRQHUVXVLQVµOLWDVFROHFFLRQHV
$OTXLOµ HQWRQFHV OD FDVD GH DO ODGR GH GRV SODQWDV \
WDPSRFR IXH VXILFLHQWH )LQDOPHQWH WUDV DOTXLODU XQD WHUFHUD
FDVDFRQVLJXLµFRORFDUWRGRVVXVREMHWRVGLVSXHVWRVHVRV¯
VHJ¼QXQSDUWLFXODU¯VLPRVHQWLGRGHORUGHQ
(Q ODV WUHV FDVDV XQLGDV SRU SDVDGL]RV \ HVWUHFKDV
HVFDOHUDVKDE¯DFHUFDGHXQPLOOµQGHREMHWRVHQWUHORVTXH
FDEHGHVWDFDUVRPEUHURVGHDODVIOH[LEOHVSDUDTXHQR
VH ORV OOHYDUD HO YLHQWR UXHGDV GH WLPµQ GH EDUFRV
PDUHDGRVDIXHU]DVGHGDUYXHOWDVDOPXQGRIDQDOHVGH
HPEDUFDFLRQHV TXH GHVDILDURQ ODV P£V HVSHVDV QLHEODV 
WHO«JUDIRVGHPDQGRVDSRUUHDGRVSRUODVPDQRVGHLUDFXQGRV
FDSLWDQHV EU¼MXODV TXH MDP£V SHUGLHURQ HO QRUWH 
HOHIDQWHV GH PDGHUD GH WDPD³R QDWXUDO MLUDIDV GLVHFDGDV
6DEHORWRGR YLY¯D HQ FLHUWR OXJDU EDVWDQWH GLI¯FLO GH HQDFWLWXGGHFRQWHPSODUODVDEDQDRVRSRODUGLVHFDGRHQ
GHVFULELUSRUTXHDSULPHUDYLVWDSRG¯DVHUXQDGHVRUGHQDGD FX\RYLHQWUH\DF¯DODPDQRGHUHFKDWDPEL«QGLVHFDGDGHXQ
WLHQGD GH REMHWRV H[WUD³RV XQ PXVHR GH H[WUDYDJDQFLDV XQ H[SORUDGRU QRUXHJR YHQWLODGRUHV FX\DV DVSDV DO JLUDU
GHSµVLWR GH P£TXLQDV LQVHUYLEOHV OD ELEOLRWHFD P£V FDµWLFD UHFRUGDEDQ ODV IUHVFDV EULVDV GH ORV DWDUGHFHUHV HQ HO
GHO PXQGR R HO ODERUDWRULR GH DOJ¼Q VDELR LQYHQWRU GH 7UµSLFRKDPDFDVGH\XWHTXHJDUDQWL]DEDQORVPHMRUHV
DUWHIDFWRVLPSRVLEOHVGHQRPEUDU3HURQRHUDQDGDGHHVRR VXH³RV PDULRQHWDV GH 6XPDWUD TXH VµOR KDE¯DQ
PHMRUGLFKRHUDPXFKRP£VTXHWRGRHVR LQWHUSUHWDGR KLVWRULDV GH DPRU SUR\HFWRUHV GH
(OOXJDUVHOODPDED+$55<%$=$5'(/38(572\VX GLDSRVLWLYDV TXH PRVWUDEDQ SDLVDMHV HQ ORV TXH VLHPSUH VH
GXH³R+DUU\HUDXQYLHMRORERGHPDUTXHGXUDQWHFLQFXHQWD SRG¯DVHUIHOL]QRYHODVHQFXDUHQWD\VLHWHLGLRPDV
D³RV GH QDYHJDFLµQ SRU ORV VLHWH PDUHV VH GHGLFµ D UHSURGXFFLRQHV GH OD 7RUUH (LIIHO FRQVWUXLGD OD SULPHUD FRQ

16/54
PHGLR PLOOµQ GH DOILOHUHV GH VDVWUH \ FRQ WUHVFLHQWRV PLO ౱(O DYLVR GH OD SXHUWD SRQH m(QWUDGD GRV PDUFRV} (Q
PRQGDGLHQWHV OD VHJXQGD FD³RQHV GH EDUFRV FRUVDULRV QLQJXQD SDUWH HVW£ HVFULWR TXH ORV JDWRV HQWUHQ JUDWLV 2FKR
LQJOHVHV DQFODV HQFRQWUDGDV HQ HO IRQGR GHO PDU GHO PDUFRVRVHODUJDQ౱FKLOOµHQ«UJLFRHOFKLPSDQF«
1RUWH FXDGURV GH SXHVWDV GH VRO P£TXLQDV GH ౱6H³RU PRQR PH WHPR TXH ODV PDWHP£WLFDV QR VRQ VX
HVFULELU TXH KDE¯DQ SHUWHQHFLGR D IDPRVRV HVFULWRUHV IXHUWH౱PDXOOµ6HFUHWDULR
FDO]RQFLOORV ODUJRV GH IUDQHOD SDUD KRPEUHV GH P£V GH GRV ౱(VH[DFWDPHQWHORTXHLED\RDGHFLU8QDYH]P£VPH
PHWURV GH HVWDWXUD IUDFV SDUD HQDQRV SLSDV GH TXLWDXVWHGORVPDXOOLGRVGHODERFD౱VHTXHMµ&RORQHOOR
HVSXPDGHPDUDVWURODELRREVWLQDGRHQVH³DODUOD&UX]GHO ౱c%ODEODEOD2SDJDQRVHODUJDQ౱DPHQD]µ0DW¯DV
6XU FDUDFRODV JLJDQWHV GH ODV TXH SURYHQ¯DQ OHMDQDV =RUEDVVDOWµDORWURODGRGHODEROHWHU¯D\PLUµILMDPHQWHD
UHVRQDQFLDV GH P¯WLFRV QDXIUDJLRV NLOµPHWURV GH VHGD ORV RMRV GHO FKLPSDQF« 6RVWXYR OD PLUDGD KDVWD TXH 0DW¯DV
URMD HVFRWLOODV GH VXEPDULQRV \ PXFKDV RWUDV FRVDV TXH SDUSDGHµ\HPSH]µDODJULPHDU
VHU¯DODUJRQRPEUDU ౱%XHQRHQUHDOLGDGVRQVHLVPDUFRV8QHUURUORFRPHWH
3DUD YLVLWDU HO ED]DU KDE¯D TXH SDJDU XQD HQWUDGD \ XQD FXDOTXLHUD౱FKLOOµW¯PLGDPHQWH
YH]GHQWURVHSUHFLVDEDGHXQJUDQVHQWLGRGHODRULHQWDFLµQ =RUEDVVLQGHMDUGHPLUDUORDORVRMRVVDFµXQDJDUUDGH
SDUD QR SHUGHUVH HQ VX ODEHULQWR GH FXDUWRV VLQ YHQWDQDV VXSDWDGHODQWHUDGHUHFKD
ODUJRVSDVLOORV\HVFDOHUDVDQJRVWDV ౱7H JXVWD 0DW¯DV" 3XHV WHQJR QXHYH P£V 7H ODV
+DUU\ WHQ¯D GRV PDVFRWDV 0DW¯DV XQ FKLPSDQF« TXH LPDJLQDV FODYDGDV HQ HVH FXOR URMR TXH VLHPSUH OOHYDV DO
HMHUF¯D GH EROHWHUR \ YLJLODQWH GH VHJXULGDG MXJDED D ODV DLUH"౱PDXOOµWUDQTXLODPHQWH
GDPDV FRQ HO YLHMR PDULQR ౱SRU FLHUWR PX\ PDO౱ EHE¯D ౱3RU HVWD YH] KDU« OD YLVWD JRUGD 3XHGHQ SDVDU ౱
FHUYH]D \ VLHPSUH LQWHQWDED GDU FDPELR GH PHQRV /D RWUD DFHSWµVLPXODQGRFDOPDHOFKLPSDQF«
PDVFRWD HUD 6DEHORWRGR XQ JDWR JULV SHTXH³R \ IODFR TXH /RV WUHV JDWRV FRQ ORV UDERV RUJXOORVDPHQWH OHYDQWDGRV
GHGLFDEDODPD\RUSDUWHGHOWLHPSRDOHVWXGLRGHORVPLOHVGH GHVDSDUHFLHURQHQHOODEHULQWRGHSDVLOORV
OLEURVTXHDOO¯KDE¯D
&RORQHOOR6HFUHWDULR\=RUEDVHQWUDURQHQHOED]DUFRQORV
UDERVPX\OHYDQWDGRV/DPHQWDURQQRYHUD+DUU\GHWU£VGH
ODEROHWHU¯DSRUTXHHOYLHMRVLHPSUHWHQ¯DSDODEUDVFDUL³RVDV
\DOJXQDVDOFKLFKDSDUDHOORV
౱c8Q PRPHQWR VDFRV GH SXOJDV 2OYLGDQ SDJDU OD
HQWUDGD౱FKLOOR0DW¯DV
౱'HVGHFX£QGRSDJDQORVJDWRV"౱SURWHVWµ6HFUHWDULR

17/54
8QJDWRTXHORVDEHWRGR

౱c7HUULEOHc7HUULEOHc+DRFXUULGRDOJRWHUULEOH౱PDXOOµ
6DEHORWRGRDOYHUORVOOHJDU
6HSDVHDEDQHUYLRVRIUHQWHDXQHQRUPHOLEURDELHUWRHQHO
VXHOR \ D UDWRV VH OOHYDED ODV SDWDV GHODQWHUDV D OD FDEH]D
6HYH¯DYHUGDGHUDPHQWHGHVFRQVRODGR
౱4X«KDSDVDGR"౱SUHJXQWµ6HFUHWDULR
౱(V H[DFWDPHQWH OR TXH LED D SUHJXQWDU \R $O SDUHFHU
HVRGHTXLWDUPHORVPDXOOLGRVGHODERFDHVXQDREVHVLµQ౱
REVHUYµ&RORQHOOR
౱9DPRV1RVHU£SDUDWDQWR౱VXJLULµ=RUEDV

18/54
౱4XH QR HV SDUD WDQWR" c(V WHUULEOH c7HUULEOH (VRV SURSXVR&RORQHOOR
FRQGHQDGRV UDWRQHV VH KDQ FRPLGR XQD S£JLQD HQWHUD GHO ౱(QFLFORSHGLD౱PXVLWµOHQWDPHQWH6HFUHWDULR
DWODV(OPDSDGH0DGDJDVFDUKDGHVDSDUHFLGRc(VWHUULEOH ౱(VORTXHLEDDGHFLU\R&RPSUXHERXQDYH]P£VTXH
౱LQVLVWLµ6DEHORWRGRWLU£QGRVHGHORVELJRWHV QRSXHGHUHVLVWLUODWHQWDFLµQGHTXLWDUPHORVPDXOOLGRVGHOD
౱6HFUHWDULR UHFX«UGHPH TXH GHER RUJDQL]DU XQD EDWLGD ERFD౱UHIXQIX³µ&RORQHOOR
FRQWUD HVRV GHYRUDGRUHV GH 0DVDFDUಃ 0DVJDFDUಃ HQ ILQ
\DXVWHGVDEHDTX«PHUHILHUR౱PDXOOµ&RORQHOOR
౱0DGDJDVFDU౱SUHFLVµ6HFUHWDULR
౱6LJD VLJD TXLW£QGRPH ORV PDXOOLGRV GH OD ERFD 3RUFD
PLVHULD౱H[FODPµ&RORQHOOR
౱7H HFKDUHPRV XQD PDQR 6DEHORWRGR SHUR DKRUD
HVWDPRV DTX¯ SRUTXH WHQHPRV XQ JUDQ SUREOHPD \ FRPR W¼
VDEHV WDQWR WDO YH] SXHGDV D\XGDUQRV ౱PDXOOµ =RUEDV \
HQVHJXLGDOHQDUUµODWULVWHKLVWRULDGHODJDYLRWD
6DEHORWRGR HVFXFKµ FRQ DWHQFLµQ $VHQW¯D FRQ
PRYLPLHQWRVGHFDEH]D\FXDQGRORVQHUYLRVRVPRYLPLHQWRV
GH VX UDER H[SUHVDEDQ FRQ GHPDVLDGD HORFXHQFLD ORV
VHQWLPLHQWRVTXHHQ«OGHVSHUWDEDQORVPDXOOLGRVGH=RUEDV
WUDWDEDGHPHWHUOREDMRVXVSDWDVWUDVHUDV
౱ಃ \ DV¯ OD GHM« PX\ PDO KDFH SRFR UDWRಃ ౱FRQFOX\µ
=RUEDV
౱c7HUULEOH KLVWRULD c7HUULEOH 9HDPRV G«MHQPH SHQVDU
JDYLRWDಃ SHWUµOHRಃ SHWUµOHRಃ JDYLRWDಃ JDYLRWD HQIHUPDಃ
c(VR HV c'HEHPRV FRQVXOWDU OD HQFLFORSHGLD ౱H[FODPµ
MXELORVR
౱c/DTX«"౱PDXOODURQORVWUHVJDWRV
౱/DHQFLFORSHGLD(OOLEURGHOVDEHU'HEHPRVEXVFDU
HQ ORV WRPRV VLHWH \ GLHFLVLHWH FRUUHVSRQGLHQWHV D ODV OHWUDV
m*}\m3}౱VH³DOµ6DEHORWRGRFRQGHFLVLµQ
౱9HDPRV SXHV HVD HPSOLFRSHಃ HPSLFRSHಃ cHMHP ౱

19/54
6DEHORWRGR WUHSµ D XQ HQRUPH PXHEOH HQ HO TXH VH
DOLQHDEDQJUXHVRVOLEURVGHLPSRQHQWHDSDULHQFLD\OXHJRGH
EXVFDU HQ ORV ORPRV ODV OHWUDV m*} \ m3} KL]R FDHU ORV
YRO¼PHQHV (QVHJXLGD EDMµ \ FRQ XQD JDUUD PX\ FRUWD \
JDVWDGDGHWDQWRUHYLVDUOLEURVIXHSDVDQGRS£JLQDV/RVWUHV
JDWRVJXDUGDEDQUHVSHWXRVRVLOHQFLRPLHQWUDVORR¯DQPXVLWDU
PDXOOLGRVFDVLLQDXGLEOHV
౱6¯ FUHR TXH YDPRV SRU EXHQ FDPLQR 4X« LQWHUHVDQWH
*DYLD *DYLHUR *DYLO£Q c9D\D TX« LQWHUHVDQWH (VFXFKHQ
HVWRDPLJRVDOSDUHFHUHOJDYLO£QHVXQDYHWHUULEOHcWHUULEOH
(VW£ FRQVLGHUDGR FRPR XQD GH ODV UDSDFHV P£V FUXHOHV
c7HUULEOH౱H[FODPµHQWXVLDVPDGR6DEHORWRGR
౱1R QRV LQWHUHVD OR TXH GLJD GHO JDYLO£Q (VWDPRV DTX¯
SRUXQDJDYLRWD౱ORLQWHUUXPSLµ6HFUHWDULR
౱7HQGU¯D OD DPDELOLGDG GH GHMDU GH TXLWDUPH ORV
PDXOOLGRVGHODERFD"౱UH]RQJµ&RORQHOOR
౱3HUGµQ (V TXH OD HQFLFORSHGLD HV SDUD P¯ DOJR
LUUHVLVWLEOH &DGD YH] TXH PLUR HQ VXV S£JLQDV DSUHQGR DOJR
QXHYR ౱VH GLVFXOSµ 6DEHORWRGR \ VLJXLµ SDVDQGR SDODEUDV
KDVWDGDUFRQODTXHEXVFDED
3HUR OR TXH OD HQFLFORSHGLD GHF¯D GH ODV JDYLRWDV QR OHV
VLUYLµ GH JUDQ D\XGD &RPR PXFKR VXSLHURQ TXH OD JDYLRWD
TXH OHV SUHRFXSDED SHUWHQHF¯D D OD HVSHFLH DUJHQWDGD
OODPDGDDV¯SRUHOFRORUSODWDGHVXVSOXPDV
<ORTXHHQFRQWUDURQVREUHHOSHWUµOHRWDPSRFROHVOOHYµD
VDEHUFµPRD\XGDUDODJDYLRWDDXQTXHWXYLHURQTXHVRSRUWDU
XQD ODUJD GLVHUWDFLµQ GH 6DEHORWRGR TXH VH H[WHQGLµ
KDEODQGRVREUHXQDJXHUUDGHOSHWUµOHRTXHWXYROXJDUHQORV
D³RVVHWHQWD
౱c3RU ODV S¼DV GHO HUL]R (VWDPRV FRPR DO SULQFLSLR ౱

20/54
PDXOOµ=RUEDV JDYLRWD౱LQGLFµ&RORQHOORPLUDQGRKDFLDRWUDSDUWH
౱c(V WHUULEOH c7HUULEOH 3RU SULPHUD YH] OD HQFLFORSHGLD ౱c$K QR c(VR V¯ TXH QR c'H QLQJXQD PDQHUD ౱
PHKDGHIUDXGDGR౱DGPLWLµGHVFRQVRODGR6DEHORWRGR SURWHVWµ6HFUHWDULR
౱<HQHVDHPSOLFRSHಃHFLPROHಃHQILQ\DVDEHVDORTXH ౱/HUHFXHUGRTXHHOPHQ¼GHHVWDWDUGHFRQWHPSODGREOH
YR\QRKD\FRQVHMRVSU£FWLFRVVREUHFµPRTXLWDUPDQFKDV UDFLµQGHK¯JDGRDODFUHPD౱PXVLWµ&RORQHOOR
GHSHWUµOHR"౱FRQVXOWµ&RORQHOOR ౱c0HWHU HO UDER HQ EHQFLQDಃ 'LMR XVWHG K¯JDGR D OD
౱c*HQLDO c7HUULEOHPHQWH JHQLDO c3RU DK¯ GHELPRV KDEHU FUHPD"౱PDXOOµFRQVWHUQDGR6HFUHWDULR
HPSH]DGR $KRUD PLVPR RV DOFDQ]R HO WRPR GLHFLRFKR OHWUD 6DEHORWRGR GHFLGLµ DFRPSD³DUORV \ ORV FXDWUR JDWRV
m4} GH TXLWDPDQFKDV ౱DQXQFLµ 6DEHORWRGR FRQ HXIRULD DO FRUULHURQKDVWDODVDOLGDGHOED]DUGH+DUU\$OYHUORVSDVDU
WLHPSRTXHWUHSDEDQXHYDPHQWHDOPXHEOHGHORVOLEURV HO FKLPSDQF« TXH WHUPLQDED GH EHEHU XQD FHUYH]D OHV
౱6HGDFXHQWD"6LXVWHGHYLWDUDHVDRGLRVDFRVWXPEUH GHGLFµXQVRQRURHUXFWR
GHTXLWDUPHORVPDXOOLGRVGHODERFD\DVDEU¯DPRVTX«KDFHU
౱LQGLFµ&RORQHOORDOVLOHQFLRVR6HFUHWDULR
(Q OD S£JLQD GHGLFDGD D OD SDODEUD TXLWDPDQFKDV
HQFRQWUDURQ DGHP£V GH FµPR TXLWDU PDQFKDV GH
PHUPHODGD WLQWD FKLQD VDQJUH \ MDUDEH GH IUDPEXHVDV OD
VROXFLµQSDUDHOLPLQDUPDQFKDVGHSHWUµOHR
౱m6H OLPSLD OD VXSHUILFLH DIHFWDGD FRQ XQ SD³R
KXPHGHFLGR HQ EHQFLQD} c<D OR WHQHPRV ౱PDXOOµ
6DEHORWRGR
౱1R WHQHPRV QDGD 'H GµQGH GLDEORV YDPRV D VDFDU
EHQFLQD"౱UH]RQJµ=RUEDVFRQHYLGHQWHPDOKXPRU
౱3XHV VL PDO QR UHFXHUGR HQ HO VµWDQR GHO UHVWDXUDQWH
WHQHPRV XQ WDUUR FRQ SLQFHOHV VXPHUJLGRV HQ EHQFLQD
6HFUHWDULR \D VDEH OR TXH WLHQH TXH KDFHU ౱PDXOOµ
&RORQHOOR
౱3HUGµQ VH³RU SHUR QR FDSWR VX LGHD ౱VH GLVFXOSµ
6HFUHWDULR
౱0X\ VLPSOH XVWHG KXPHGHFHU£ FRQYHQLHQWHPHQWH HO
UDER FRQ EHQFLQD \ OXHJR LUHPRV D RFXSDUQRV GH HVD SREUH

21/54
PRYHUODGHVFXEULHURQHOKXHYREODQFRFRQSLQWLWDVD]XOHV
౱c(OKXHYRc/OHJµDSRQHUHOKXHYR౱H[FODPµ=RUEDV
౱7HKDVPHWLGRHQXQEXHQO¯RFDURDPLFRc(QXQEXHQ
O¯R౱DGYLUWLµ&RORQHOOR
౱4X«YR\DKDFHUFRQHOKXHYR"౱VHSUHJXQWµHOFDGD
YH]P£VDFRQJRMDGR=RUEDV
=RUEDVHPSLH]DDFXPSOLUOR
౱&RQ XQ KXHYR VH SXHGHQ KDFHU PXFKDV FRVDV 8QD
SURPHWLGR WRUWLOODSRUHMHPSOR౱SURSXVR6HFUHWDULR
౱c2K V¯ 8Q YLVWD]R D OD HQFLFORSHGLD QRV GLU£ FµPR
SUHSDUDUODPHMRUGHODVWRUWLOODV(OWHPDDSDUHFHHQHOWRPR
YHLQWLXQROHWUDm7}౱DVHJXUµ6DEHORWRGR
౱c'H HVR QL PDXOODU =RUEDV SURPHWLµ D HVD SREUH
JDYLRWDTXHFXLGDU¯DGHOKXHYR\GHOSROOXHOR8QDSURPHVDGH
KRQRUFRQWUD¯GDSRUXQJDWRGHOSXHUWRDWD³HDWRGRVORVJDWRV
GHOSXHUWRGHWDOPDQHUDTXHHOKXHYRQRVHWRFD౱GHFODUµ
VROHPQH&RORQHOOR
౱c3HUR\RQRV«FµPRFXLGDUXQKXHYRc1XQFDDQWHVKH
WHQLGRXQKXHYRDPLFXLGDGR౱PDXOOµGHVHVSHUDGR=RUEDV
(QWRQFHV WRGRV ORV JDWRV PLUDURQ D 6DEHORWRGR 7DO YH]
HQVXIDPRVDHQFLFORSHGLDKXELHUDDOJRDOUHVSHFWR
౱'HERFRQVXOWDUHOWRPRRFKROHWUDm+}&RQVHJXULGDG
/RV FXDWUR JDWRV EDMDURQ GHO WHMDGR DO EDOFµQ \ GH DK¯ HVW£ WRGR OR TXH GHEHPRV VDEHU GHO KXHYR SHUR SRU HO
LQPHGLDWR FRPSUHQGLHURQ TXH OOHJDEDQ WDUGH &RORQHOOR PRPHQWRDFRQVHMRFDORUFDORUFRUSRUDOPXFKRFDORUFRUSRUDO
6DEHORWRGR \ =RUEDV REVHUYDURQ FRQ UHVSHWR HO FXHUSR VLQ ౱LQGLFµ6DEHORWRGRFRQWRQRSHGDQWH\GLG£FWLFR
YLGD GH OD JDYLRWD PLHQWUDV 6HFUHWDULR DJLWDED DO YLHQWR VX ౱2VHDTXHDHFKDUVHMXQWRDOKXHYRSHURVLQURPSHUOR
UDERSDUDTXLWDUOHHORORUDEHQFLQD ౱DFRQVHMµ6HFUHWDULR
౱&UHRTXHGHEHPRVMXQWDUOHODVDODV(VORTXHVHKDFH ౱(V H[DFWDPHQWH OR TXH \R LED D VXJHULU =RUEDV
HQHVWRVFDVRV౱LQGLFµ&RORQHOOR TX«GDWH MXQWR DO KXHYR \ QRVRWURV DFRPSD³DUHPRV D
9HQFLHQGR OD UHSXJQDQFLD TXH OHV SURYRFDED DTXHO VHU 6DEHORWRGR SDUD YHU TX« QRV GLFH VX HPSLORSHಃ HQFLPRSHಃ
LPSUHJQDGR GH SHWUµOHR OH XQLHURQ ODV DODV DO FXHUSR \ DO HQ ILQ \D VDEHV D OR TXH PH UHILHUR 5HJUHVDUHPRV SRU OD

22/54
QRFKH FRQ ODV QRYHGDGHV \ GDUHPRV VHSXOWXUD D HVWD SREUH
JDYLRWD౱GLVSXVR&RORQHOORDQWHVGHVDOWDUDOWHMDGR
6DEHORWRGR\6HFUHWDULRORVLJXLHURQ=RUEDVVHTXHGµHQ
HO EDOFµQ FRQ HO KXHYR \ OD JDYLRWD PXHUWD &RQ PXFKR
FXLGDGR VH WHQGLµ \ DWUDMR DO KXHYR MXQWR D VX EDUULJD 6H
VHQW¯DULG¯FXOR3HQVDEDHQODVPRIDVTXHVLOOHJDEDQDYHUOR
8QDQRFKHWULVWH
OH GHGLFDU¯DQ ORV GRV JDWRV IDFLQHURVRV D ORV TXH VH KDE¯D
HQIUHQWDGRSRUODPD³DQD
3HUR XQD SURPHVD HV XQD SURPHVD \ DV¯ FDOHQWDGR SRU
ORV UD\RV GHO VRO VH IXH DGRUPHFLHQGR FRQ HO KXHYR EODQFR
FRQSLQWLWDVD]XOHVPX\SHJDGRDVXYLHQWUHQHJUR

$ OD OX] GH OD OXQD 6HFUHWDULR 6DEHORWRGR &RORQHOOR \


=RUEDV FDYDURQ XQ DJXMHUR DO SLH GHO FDVWD³R 3RFR DQWHV
SURFXUDQGR QR VHU YLVWRV SRU QLQJ¼Q KXPDQR DUURMDURQ D OD
JDYLRWD PXHUWD GHVGH HO EDOFµQ KDVWD HO SDWLR LQWHULRU
5£SLGDPHQWH OD GHSRVLWDURQ HQ HO KR\R \ OD FXEULHURQ GH
WLHUUD(QWRQFHV&RORQHOORPDXOOµFRQDFHQWRJUDYH
౱&RPSD³HURVJDWRVHVWDQRFKHGHOXQDGHVSHGLPRVORV
UHVWRVGHXQDGHVDIRUWXQDGDJDYLRWDFX\RQRPEUHQLVLTXLHUD
OOHJDPRV D FRQRFHU /R ¼QLFR TXH KHPRV ORJUDGR VDEHU GH
HOODJUDFLDVDORVFRQRFLPLHQWRVGHOFRPSD³HUR6DEHORWRGR

23/54
HVTXHSHUWHQHF¯DDODHVSHFLHGHODVJDYLRWDVDUJHQWDGDV\ /DV OXFHV GH WRGDV ODV FDVDV GH +DPEXUJR VH
TXHWDOYH]YHQ¯DGHPX\OHMRVGHDOO¯GRQGHHOU¯RVHXQHDO HQFHQGLHURQ \ DTXHOOD QRFKH WRGRV VXV KDELWDQWHV VH
PDU 0X\ SRFR VXSLPRV GH HOOD SHUR OR TXH LPSRUWD HV TXH SUHJXQWDURQ D TX« VH GHE¯D OD H[WUD³D WULVWH]D TXH
OOHJµ PRULEXQGD KDVWD OD FDVD GH =RUEDV XQR GH ORV V¼ELWDPHQWHVHKDE¯DDSRGHUDGRGHORVDQLPDOHV
QXHVWURV \ GHSRVLWµ HQ «O WRGD VX FRQILDQ]D =RUEDV OH
SURPHWLµ FXLGDU GHO KXHYR TXH SXVR DQWHV GH PRULU GHO
SROOXHOR TXH QDFHU£ GH «O \ OR P£V GLI¯FLO FRPSD³HURV
SURPHWLµHQVH³DUOHDYRODUಃ
౱9RODU7RPRYHLQWLWU«VOHWUDm9}౱VHHVFXFKµPXVLWDUD
6DEHORWRGR
౱(VH[DFWDPHQWHORTXHHOVH³RU&RORQHOORLEDDGHFLU1R
OHVDTXHVORVPDXOOLGRVGHODERFD౱DFRQVHMµ6HFUHWDULR
౱ಃ SURPHVDV GLI¯FLOHV GH FXPSOLU ౱SURVLJXLµ LPSDVLEOH
&RORQHOOR౱ SHUR VDEHPRV TXH XQ JDWR GH SXHUWR VLHPSUH
FXPSOH FRQ VXV PDXOOLGRV 3DUD D\XGDU D TXH OR FRQVLJD
RUGHQRTXHHOFRPSD³HUR=RUEDVQRDEDQGRQHHOKXHYRKDVWD
TXH QD]FD HO SROOXHOR \ TXH HO FRPSD³HUR 6DEHORWRGR
FRQVXOWH HQ VX HPSOLFRSHಃ HQFLPRSHಃ HQ ILQ HQ ORV OLEURV
HVRVWRGRORTXHWHQJDTXHYHUFRQHODUWHGHYRODU<DKRUD
GLJDPRV DGLµV D HVWD JDYLRWD Y¯FWLPD GH OD GHVJUDFLD
SURYRFDGD SRU ORV KXPDQRV (VWLUHPRV ORV FXHOORV KDFLD OD
OXQD\PDXOOHPRVODFDQFLµQGHODGLµVGHORVJDWRVGHOSXHUWR
$O SLH GHO YLHMR FDVWD³R ORV FXDWUR JDWRV HPSH]DURQ D
PDXOODUXQDWULVWHOHWDQ¯D\DVXVPDXOOLGRVVHDJUHJDURQPX\
SURQWRORVGHRWURVJDWRVGHODVFHUFDQ¯DV\OXHJRORVGHORV
JDWRVGHODRWUDRULOODGHOU¯R\DORVPDXOOLGRVGHORVJDWRVVH
XQLHURQ ORV DXOOLGRV GH ORV SHUURV HO SLDU ODVWLPHUR GH ORV
FDQDULRVHQMDXODGRV\GHORVJRUULRQHVHQVXVQLGRVHOFURDU
WULVWH GH ODV UDQDV \ KDVWD ORV GHVWHPSODGRV FKLOOLGRV GHO
FKLPSDQF«0DW¯DV

24/54
6HJXQGDSDUWH *DWRHPSROODQGR

0XFKRV G¯DV SDVµ HO JDWR JUDQGH QHJUR \ JRUGR HFKDGR


MXQWR DO KXHYR SURWHJL«QGROR DFHUF£QGROR FRQ WRGD OD
VXDYLGDGGHVXVSDWDVSHOXGDVFDGDYH]TXHXQPRYLPLHQWR
LQYROXQWDULR GH VX FXHUSR OR DOHMDED XQ SDU GH FHQW¯PHWURV
)XHURQODUJRVHLQFµPRGRVG¯DVTXHDYHFHVVHOHDQWRMDURQ
WRWDOPHQWH LQ¼WLOHV SXHV VH YH¯D FXLGDQGR D XQ REMHWR VLQ
YLGD D XQD HVSHFLH GH IU£JLO SLHGUD DXQTXH IXHUD EODQFD \
FRQSLQWLWDVD]XOHV
(Q DOJXQD RFDVLµQ DFDODPEUDGR SRU OD IDOWD GH
PRYLPLHQWRV \D TXH VHJ¼Q ODV µUGHQHV GH &RORQHOOR VµOR

25/54
DEDQGRQDED HO KXHYR SDUD LU D FRPHU \ YLVLWDU OD FDMD HQ OD DVSLUDGRUDSRUODVDOD\ORVGRUPLWRULRVOHR\µGHFLU
TXHKDF¯DVXVQHFHVLGDGHVVLQWLµODWHQWDFLµQGHFRPSUREDU ౱< DKRUD HO EDOFµQ (QWUH ODV PDFHWDV HV GRQGH P£V
VL GHQWUR GH DTXHOOD EROLWD GH FDOFLR HIHFWLYDPHQWH FUHF¯D XQ EDVXUDVHMXQWD
SROOXHOR GH JDYLRWD (QWRQFHV DFHUFµ XQD RUHMD DO KXHYR $O R¯U HO HVWDOOLGR GH XQ IUXWHUR URPSL«QGRVH HQ PLO
OXHJR OD RWUD SHUR QR FRQVLJXLµ R¯U QDGD 7DPSRFR WXYR SHGD]RV HO DPLJR FRUULµ KDVWD OD FRFLQD \ GHVGH OD SXHUWD
VXHUWH FXDQGR LQWHQWµ YHU HO LQWHULRU GHO KXHYR SRQL«QGROR D JULWµ
FRQWUDOX]/DF£VFDUDEODQFDFRQSLQWLWDVD]XOHVHUDJUXHVD\ ౱c7HKDVYXHOWRORFR=RUEDV"c0LUDORTXHKDVKHFKR
QRGHMDEDWUDVOXFLUDEVROXWDPHQWHQDGD 6DO DKRUD PLVPR GH DTX¯ JDWR LGLRWD 6µOR IDOWDU¯D TXH WH
&RORQHOOR 6HFUHWDULR \ 6DEHORWRGR OR YLVLWDEDQ FDGD FODYDUDVXQDDVWLOODGHYLGULRHQODVSDWDV
QRFKH\H[DPLQDEDQHOKXHYRSDUDFRPSUREDUVLVHGDEDOR c4X« LQVXOWR WDQ LQPHUHFLGR =RUEDV VDOLµ GH OD FRFLQD
TXH &RORQHOOR OODPDED mSURJUHVRV HVSHUDGRV} SHUR HQ VLPXODQGRXQDJUDQYHUJ¾HQ]DFRQHOUDERHQWUHODVSDWDV\
FXDQWRYH¯DQTXHHOKXHYRFRQWLQXDEDLJXDOTXHHOSULPHUG¯D WURWµKDVWDHOEDOFµQ
FDPELDEDQGHFRQYHUVDFLµQ 1R IXH I£FLO KDFHU URGDU HO KXHYR KDVWD GHEDMR GH XQD
6DEHORWRGR QR GHMDED GH ODPHQWDUVH GH TXH HQ VX FDPD SHUR OR FRQVLJXLµ \ DOO¯ HVSHUµ D TXH HO KXPDQR
HQFLFORSHGLD QR VH LQGLFDUD OD GXUDFLµQ H[DFWD GH OD WHUPLQDUDODOLPSLH]D\VHPDUFKDUD
LQFXEDFLµQ HO GDWR P£V SUHFLVR TXH FRQVLJXLµ VDFDU GH VXV $O DWDUGHFHU GHO G¯D Q¼PHUR YHLQWH =RUEDV GRUPLWDED \
JUXHVRVOLEURVIXHHOGHTXH«VWDSRG¯DGXUDUHQWUHGLHFLVLHWH\ SRUHVRQRSHUFLELµTXHHOKXHYRVHPRY¯DOHQWDPHQWHSHUR
WUHLQWD G¯DV VHJ¼Q ODV FDUDFWHU¯VWLFDV GH OD HVSHFLH D OD TXH VHPRY¯DFRPRVLTXLVLHUDHFKDUVHDURGDUSRUHOSLVR
SHUWHQHFLHUDODJDYLRWDPDGUH /RGHVSHUWµXQFRVTXLOOHRHQHOYLHQWUH$EULµORVRMRV\QR
(PSROODU QR KDE¯D VLGR I£FLO SDUD HO JDWR JUDQGH QHJUR \ SXGRHYLWDUGDUXQVDOWRDOYHUTXHSRUXQDJULHWDGHOKXHYR
JRUGR 1R SRG¯D ROYLGDU OD PD³DQD HQ TXH HO DPLJR GH OD DSDUHF¯D\GHVDSDUHF¯DXQDSXQWLWDDPDULOOD
IDPLOLD HQFDUJDGR GH FXLGDUOR FRQVLGHUµ TXH HQ HO SLVR VH =RUEDVFRJLµHOKXHYRHQWUHODVSDWDVGHODQWHUDV\DV¯YLR
MXQWDEDGHPDVLDGRSROYR\GHFLGLµSDVDUODDVSLUDGRUD FµPR HO SROOLWR SLFRWHDED KDVWD DEULU XQ DJXMHUR SRU HO TXH
&DGDPD³DQDGXUDQWHODVYLVLWDVGHODPLJR=RUEDVKDE¯D DVRPµODGLPLQXWDFDEH]DEODQFD\K¼PHGD
RFXOWDGRHOKXHYRHQWUHXQDVPDFHWDVGHOEDOFµQSDUDSRGHU ౱c0DPL౱JUD]QµHOSROOLWRGHJDYLRWD
DV¯GHGLFDUOHXQRVPLQXWRVDDTXHOEXHQWLSRTXHOHFDPELDED =RUEDV QR VXSR TX« UHVSRQGHU 6DE¯D TXH HO FRORU GH VX
ODJUDYLOODGHODFDMD\OHDEU¯DODWDVGHFRPLGD/HPDXOODED SLHO HUD QHJUR SHUR FUH\µ TXH OD HPRFLµQ \ HO ERFKRUQR OR
DJUDGHFLGR UHVWUHJDED HO FXHUSR FRQWUD VXV SLHUQDV \ HO WUDQVIRUPDEDQHQXQJDWRFRORUOLOD
KXPDQR VH PDUFKDED UHSLWLHQGR TXH HUD XQ JDWR PX\
VLPS£WLFR 3HUR DTXHOOD PD³DQD GHVSX«V GH YHUOR SDVDU OD

26/54
(OSROOLWRVHLQFRUSRUµVREUHVXVWDPEDOHDQWHVSDWDV\VH
SUHFLSLWµVREUHODIUXWD(OSLTXLWRDPDULOORWRFµODF£VFDUDVH
GREOµFRPRVLIXHUDGHJRPD\DOHQGHUH]DUVHQXHYDPHQWH
FDWDSXOWµDOSROOLWRKDFLDDWU£VKDFL«QGRORFDHU
౱c7HQJR KDPEUH ౱JUD]Qµ FRO«ULFR౱ c0DPL c7HQJR
KDPEUH
1RHVI£FLOVHUPDPL
=RUEDV LQWHQWµ TXH SLFRWHDUD XQD SDSD DOJXQDV GH VXV
JDOOHWDV౱cFRQODIDPLOLDGHYDFDFLRQHVQRKDE¯DPXFKRTXH
HOHJLU౱ODPHQWDQGRKDEHUYDFLDGRVXSODWRGHFRPLGDDQWHV
GHO QDFLPLHQWR GHO SROOLWR 7RGR IXH HQ YDQR (O SLTXLWR HUD
PX\EODQGR\VHGREODEDDOFRQWDFWRFRQODSDSD(QWRQFHV
HQ PHGLR GH OD GHVHVSHUDFLµQ UHFRUGµ TXH HO SROOLWR HUD XQ
S£MDUR\TXHORVS£MDURVFRPHQLQVHFWRV
6DOLµDOEDOFµQ\HVSHUµSDFLHQWHPHQWHDTXHXQDPRVFD
VHSXVLHUDDODOFDQFHGHVXV]DUSDV1RWDUGµHQFD]DUXQD\
VHODHQWUHJµDOKDPEULHQWR
(OSROOLWRFRJLµODPRVFDFRQHOSLFRODDSUHWµ\FHUUDQGR
ORVRMRVODWUDJµ
౱c5LFD FRPLGD c4XLHUR P£V PDPL TXLHUR P£V ౱
JUD]QµHQWXVLDVPDGR
౱c0DPLc0DPL౱YROYLµDJUD]QDUHOSROOLWR\DIXHUDGHO =RUEDV VDOWDED GH XQ H[WUHPR D RWUR GHO EDOFµQ 7HQ¯D
KXHYR (UD EODQFR FRPR OD OHFKH \ XQDV SOXPDV GHOJDGDV UHXQLGDV FLQFR PRVFDV \ XQD DUD³D FXDQGR GHVGH HO WHMDGR
UDODV\FRUWDVOHFXEU¯DQDPHGLDVHOFXHUSR,QWHQWµGDUXQRV GHODFDVDGHHQIUHQWHOHOOHJDURQODVYRFHVFRQRFLGDVGHORV
SDVRV\VHGHVSORPµMXQWRDODSDQ]DGH=RUEDV GRVJDWRVIDFLQHURVRVDORVTXHVHKDE¯DHQIUHQWDGRKDF¯D\D
౱c0DPLc7HQJRKDPEUH౱JUD]QµSLFRWH£QGROHODSLHO YDULRVG¯DV
4X« OH GDU¯D GH FRPHU" 6DEHORWRGR QR KDE¯D PDXOODGR ౱0LUH FRPSDGUH (O JRUGLWR HVW£ KDFLHQGR JLPQDVLD
QDGD DO UHVSHFWR 6DE¯D TXH ODV JDYLRWDV VH DOLPHQWDEDQ GH U¯WPLFD&RQHVHFXHUSRFXDOTXLHUDHVEDLODU¯Q౱PDXOOµXQR
SHVFDGRSHURGHGµQGHVDFDED«OXQSHGD]RGHSHVFDGR" ౱<R FUHR TXH HVW£ SUDFWLFDQGR DHURELF 4X« JRUGLWR WDQ
=RUEDV FRUULµ D OD FRFLQD \ UHJUHVµ KDFLHQGR URGDU XQD ULFR4X«JU£FLO4X«HVWLORWLHQH2\HERODGHJUDVDWHYDV
PDQ]DQD DSUHVHQWDUDXQFRQFXUVRGHEHOOH]D"౱PDXOOµHORWUR

27/54
/RVGRVIDFLQHURVRVUH¯DQVHJXURVDORWURODGRGHOSDWLR ౱&RUUD DO UHVWDXUDQWH \ UHJUHVH FRQ XQD VDUGLQD ౱
'HEXHQDJDQD=RUEDVOHVKXELHUDKHFKRSUREDUHOILORGH RUGHQµ&RORQHOOR
VXVJDUUDVSHURHVWDEDQOHMRVGHWDOPDQHUDTXHYROYLµKDFLD ౱<SRUTX«\RHK"3RUTX«WHQJRTXHVHUVLHPSUHHO
HOKDPEULHQWRFRQVXERW¯QGHLQVHFWRV JDWRGHORVPDQGDGRVHK"4XHPHPRMHHOUDERFRQEHQFLQD
(OSROOLWRGHYRUµODVFLQFRPRVFDVSHURVHQHJµDSUREDU TXHYD\DDEXVFDUXQDVDUGLQD3RUTX«VLHPSUH\RHK"౱
ODDUD³D6DWLVIHFKRKLSµ\VHHQFRJLµPX\SHJDGRDOYLHQWUH SURWHVWµ6HFUHWDULR
GH=RUEDV ౱3RUTXHHVWDQRFKHVH³RUP¯RFHQDUHPRVFDODPDUHVD
౱7HQJRVXH³RPDPL౱JUD]Qµ OD URPDQD 1R OH SDUHFH XQD EXHQD UD]µQ" ౱LQGLFµ
౱2\HORVLHQWRSHUR\RQRVR\WXPDPL౱PDXOOµ=RUEDV &RORQHOOR
౱&ODUR TXH HUHV PL PDPL < HUHV XQD PDPL PX\ EXHQD ౱3XHVHOUDERWRGDY¯DPHDSHVWDDEHQFLQDಃGLMRXVWHG
౱UHSXVRFHUUDQGRORVRMRV FDODPDUHV D OD URPDQDಃ" ౱SUHJXQWµ 6HFUHWDULR DQWHV GH
&XDQGR &RORQHOOR 6HFUHWDULR \ 6DEHORWRGR OOHJDURQ WUHSDUDOFXER
HQFRQWUDURQDOSROOLWRGRUPLGRMXQWRD=RUEDV ౱0DPL TXL«QHV VRQ «VWRV" ౱JUD]Qµ HO SROOLWR
౱c)HOLFLGDGHV (V XQ SROOR PX\ ERQLWR &X£QWR SHVµ DO VH³DODQGRDORVJDWRV
QDFHU"౱SUHJXQWµ6DEHORWRGR ౱c0DPL c7H KD GLFKR PDPL c4X« WHUULEOHPHQWH WLHUQR
౱4X« SUHJXQWD HV «VD" c<R QR VR\ OD PDGUH GH HVWH ౱DOFDQ]µDH[FODPDU6DEHORWRGRDQWHVGHTXHODPLUDGDGH
SROOR౱VHGHVHQWHQGLµ=RUEDV =RUEDVOHDFRQVHMDUDFHUUDUODERFD
౱(V OR TXH VLHPSUH VH SUHJXQWD HQ HVWRV FDVRV 1R OR ౱%XHQR FDURDPLFR KDV FXPSOLGR OD SULPHUD SURPHVD
WRPHV D PDO (Q HIHFWR VH WUDWD GH XQ SROOR PX\ ERQLWR ౱ HVW£V FXPSOLHQGR OD VHJXQGD \ VµOR WH TXHGD OD WHUFHUD ౱
SUHJXQWµ&RORQHOOR GHFODUµ&RORQHOOR
౱c4X« WHUULEOH c7HUULEOH ౱H[FODPµ 6DEHORWRGR ౱/D P£V I£FLO HQVH³DUOH D YRODU ౱PDXOOµ =RUEDV FRQ
OOHY£QGRVHODVSDWDVGHODQWHUDVDODERFD LURQ¯D
౱3RGU¯DV GHFLUQRV TX« HV WDQ WHUULEOH" ౱FRQVXOWµ ౱/R FRQVHJXLUHPRV (VWR\ FRQVXOWDQGR OD HQFLFORSHGLD
&RORQHOOR SHURHOVDEHUOOHYDVXWLHPSR౱DVHJXUµ6DEHORWRGR
౱(OSROOLWRQRWLHQHQDGDGHFRPHUc(VWHUULEOHc7HUULEOH ౱c0DPLc7HQJRKDPEUH౱ORVLQWHUUXPSLµHOSROOLWR
౱LQVLVWLµ6DEHORWRGR
౱7LHQHV UD]µQ 7XYH TXH GDUOH XQDV PRVFDV \ FUHR TXH
PX\SURQWRTXHUU£FRPHUGHQXHYR౱UHFRQRFLµ=RUEDV
౱6HFUHWDULRTX«HVSHUD"౱SUHJXQWµ&RORQHOOR
౱'LVFXOSHVH³RUSHURQRORVLJR౱VHH[FXVµ6HFUHWDULR

28/54
TXH QR FRUUHV HQ FXDQWR WH DEUR XQD ODWD 4X« KDFHV
VHQWDGRHQHVDPDFHWD"&XDOTXLHUDGLU¯DTXHHVW£VRFXOWDQGR
DOJR%XHQRKDVWDPD³DQDJDWRORFR
< VL VH OH KXELHUD RFXUULGR PLUDU GHEDMR GH OD PDFHWD"
'HVµORSHQVDUORVHOHDIORMµHOYLHQWUH\WXYRTXHFRUUHUKDVWD
ODFDMD
(OSHOLJURDFHFKD
$OO¯ HVWDED FRQ HO UDER PX\ OHYDQWDGR VLQWLHQGR XQ JUDQ
DOLYLR\SHQVDQGRHQODVSDODEUDVGHOKXPDQR
m*DWRORFR}$V¯ORKDE¯DOODPDGRm*DWRORFR}
7DOYH]WXYLHUDUD]µQSRUTXHORP£VSU£FWLFRKXELHUDVLGR
GHMDUOH YHU HO SROOLWR (O DPLJR KDEU¯D SHQVDGR HQWRQFHV TXH
VXV LQWHQFLRQHV HUDQ FRP«UVHOR \ VH OR KDEU¯D OOHYDGR SDUD
FXLGDUOR KDVWD TXH FUHFLHUD 3HUR «O OR KDE¯D RFXOWDGR EDMR
XQDPDFHWD(UDXQJDWRORFR"
1R 'H QLQJXQD PDQHUD =RUEDV VHJX¯D ULJXURVDPHQWH HO
FµGLJRGHKRQRUGHORVJDWRVGHSXHUWR+DE¯DSURPHWLGRDOD
DJRQL]DQWHJDYLRWDTXHHQVH³DU¯DDYRODUDOSROOLWR\ORKDU¯D
1RVDE¯DFµPRSHURORKDU¯D
=RUEDV WDSDED FRQFLHQ]XGDPHQWH VXV H[FUHPHQWRV
FXDQGR ORV JUD]QLGRV DODUPDGRV GHO SROOLWR OR KLFLHURQ YROYHU
/DV FRPSOLFDFLRQHV HPSH]DURQ DO VHJXQGR G¯D GHO DOEDOFµQ
QDFLPLHQWR=RUEDVWXYRTXHDFWXDUGU£VWLFDPHQWHSDUDHYLWDU /RTXHYLRDOO¯OHKHOµODVDQJUH
TXHHODPLJRGHODIDPLOLDORGHVFXEULHUD$SHQDVR\µDEULUOD /RV GRV JDWRV IDFLQHURVRV HVWDEDQ HFKDGRV IUHQWH DO
SXHUWD YROFµ XQD PDFHWD YDF¯D VREUH HO SROOLWR \ VH VHQWµ SROOLWRPRY¯DQORVUDERVH[FLWDGRV\XQRGHHOORVORVXMHWDED
HQFLPD 3RU IRUWXQD HO KXPDQR QR VDOLµ DO EDOFµQ \ GHVGH OD FRQXQD]DUSDHQFLPDGHODUDEDGLOOD3RUIRUWXQDOHGDEDQOD
FRFLQDQRR¯DORVJUD]QLGRVGHSURWHVWD HVSDOGD\QRORYLHURQOOHJDU=RUEDVWHQVµWRGRVORVP¼VFXORV
(ODPLJRFRPRVLHPSUHOLPSLµODFDMDFDPELµODJUDYLOOD GHOFXHUSR
DEULµXQDODWDGHFRPLGD\DQWHVGHPDUFKDUVHVHDVRPµD ౱4XL«QLEDDGHFLUTXHHQFRQWUDU¯DPRVXQGHVD\XQRWDQ
ODSXHUWDGHOEDOFµQ EXHQR FRPSDGUH (V FKLTXLWR SHUR VH YH VDEURVR ౱PDXOOµ
౱(VSHURTXHQRHVW«VHQIHUPR=RUEDV(VODSULPHUDYH] XQR

29/54
౱c0DPLc6RFRUUR౱JUD]QDEDHOSROOLWR
౱/RTXHP£VPHJXVWDGHORVS£MDURVVRQODVDODV‹VWH
ODV WLHQH SHTXH³DV SHUR ORV PXVORV VH OH YHQ FDUQXGLWRV ౱
DSXQWµHORWUR
=RUEDV VDOWµ (Q HO DLUH VDFµ ODV GLH] X³DV GH VXV SDWDV
GHODQWHUDV \ DO FDHU HQ PHGLR GH ORV GRV WXQDQWHV OHV
DSODVWµODFDEH]DFRQWUDHOVXHOR

30/54
7UDWDURQ GH OHYDQWDUVH SHUR FXDQGR TXLVLHURQ KDFHUOR
FDGDXQRGHHOORVWHQ¯DXQDRUHMDWUDVSDVDGDSRUXQDUD³D]R
౱c0DPLc0HTXHU¯DQFRPHU౱JUD]QµHOSROOLWR
౱&RPHUQRV D VX KLMR" 1R VH³RUD 'H QLQJXQD PDQHUD
౱PDXOOµXQRFRQODFDEH]DSHJDGDDOVXHOR
౱6RPRV YHJHWDULDQRV VH³RUD 9HJHWDULDQRV HVWULFWRV ౱
(OSHOLJURQRGHVFDQVD
DVHJXUµHORWUR
1R VR\ XQD mVH³RUD} LGLRWDV ౱PDXOOµ =RUEDV MDO£QGROHV
ODVRUHMDVSDUDTXHSXGLHUDQYHUOR
$OUHFRQRFHUORDORVGRVIDFLQHURVRVVHOHVHUL]µHOSHOR
౱7LHQH XQ KLMR PX\ ERQLWR DPLJR 6HU£ XQ JUDQ JDWR ౱
DVHJXUµHOSULPHUR
౱(VRVHYHGHOHMRV(VXQJDWLWRPX\JXDSR౱DILUPµHO
RWUR
౱1R HV XQ JDWR (V XQ SROOR GH JDYLRWD HVW¼SLGRV ౱
DFODUµ=RUEDV
౱(VORTXHVLHPSUHOHGLJRDPLFRPSDGUHKD\TXHWHQHU
KLMRVJDYLRWDV9HUGDGFRPSDGUH"౱GHFODUµHOSULPHUR
=RUEDV GHFLGLµ WHUPLQDU FRQ DTXHOOD IDUVD SHUR DTXHOORV
GRV FUHWLQRV VH OOHYDU¯DQ XQ UHFXHUGR GH VXV JDUUDV &RQ XQ
5HXQLGRVHQHOED]DUGH+DUU\ORVJDWRVGHFLGLHURQTXHHO
HQ«UJLFR PRYLPLHQWR UHFRJLµ ODV SDWDV GHODQWHUDV \ VXV
SROOLWRQRSRG¯DVHJXLUHQHOSLVRGH=RUEDV(UDQPXFKRVORV
JDUUDV SDUWLHURQ XQD RUHMD GH FDGD XQR GH HVRV FREDUGHV
ULHVJRVTXHFRUU¯D\HOPD\RUGHWRGRVQRHUDODDPHQD]DQWH
0DXOODQGRGHGRORUHVFDSDURQDODFDUUHUD
SUHVHQFLD GH ORV GRV JDWRV IDFLQHURVRV VLQR HO DPLJR GH OD
౱c7HQJRXQDPDPLPX\YDOLHQWH౱JUD]QµHOSROOLWR
IDPLOLD
=RUEDVFRPSUHQGLµTXHHOEDOFµQQRHUDXQOXJDUVHJXUR
౱/RVKXPDQRVVRQSRUGHVJUDFLDLPSUHYLVLEOHV0XFKDV
SHUR WDPSRFR SRG¯D PHWHUOR HQ HO SLVR SRUTXH HO SROOLWR OR
YHFHV FRQ ODV PHMRUHV LQWHQFLRQHV FDXVDQ ORV SHRUHV GD³RV
HQVXFLDU¯DWRGR\DFDEDU¯DVLHQGRGHVFXELHUWRSRUHODPLJRGH
౱VHQWHQFLµ&RORQHOOR
ODIDPLOLD7HQ¯DTXHEXVFDUOHXQUHIXJLRVHJXUR
౱$V¯HV3HQVHPRVSRUHMHPSORHQ+DUU\TXHHVXQEXHQ
౱9HQ YDPRV D GDU XQ SDVHR ౱PDXOOµ =RUEDV DQWHV GH
KRPEUHWRGRFRUD]µQSHURTXHFRPRVLHQWHXQJUDQFDUL³R
WRPDUORGHOLFDGDPHQWHHQWUHORVGLHQWHV

31/54
SRU HO FKLPSDQF« \ VDEH TXH OH JXVWD OD FHUYH]D YHQJD D 6DEHORWRGR
SDVDUOH ERWHOODV FDGD YH] TXH HO PRQR WLHQH VHG (O SREUH ౱*DYLRWD $YH PDULQD c%DUORYHQWR (O ¼QLFR TXH SXHGH
0DW¯DVHVXQDOFRKµOLFRKDSHUGLGRODYHUJ¾HQ]D\FDGDYH] GHFLUQRV VL HV PDFKR R KHPEUD HV %DUORYHQWR ౱DVHJXUµ
TXH VH HPEULDJD OH GD SRU HQWRQDU XQDV FDQFLRQHV WHUULEOHV 6HFUHWDULR
c7HUULEOHV౱PDXOOµ6DEHORWRGR ౱(V H[DFWDPHQWH OR TXH LED D PDXOODU \R c/H SURK¯ER
౱< TX« GHFLU GHO GD³R TXH KDFHQ LQWHQFLRQDGDPHQWH" VHJXLU TXLW£QGRPH ORV PDXOOLGRV GH OD ERFD ౱UH]RQJµ
3HQVDGHQODSREUHJDYLRWDTXHPXULµSRUFXOSDGHODPDOGLWD &RORQHOOR
PDQ¯D GH HQYHQHQDU HO PDU FRQ VX EDVXUD ౱DJUHJµ 0LHQWUDV ORV JDWRV PDXOODEDQ HO SROOLWR GDED XQ SDVHR
6HFUHWDULR HQWUH GRFHQDV GH DYHV GLVHFDGDV +DE¯D PLUORV SDSDJD\RV
7UDV XQD FRUWD GHOLEHUDFLµQ DFRUGDURQ TXH =RUEDV \ HO WXFDQHV SDYRV UHDOHV £JXLODV KDOFRQHV TXH «O PLUDED
SROOLWRYLYLU¯DQHQHOED]DUKDVWDTXH«VWHDSUHQGLHUDDYRODU DWHPRUL]DGR 'H SURQWR XQ DQLPDO GH RMRV URMRV \ TXH QR
=RUEDV LU¯D KDVWD VX SLVR WRGDV ODV PD³DQDV SDUD TXH HO HVWDEDGLVHFDGROHFHUUµHOSDVR
KXPDQRQRVHDODUPDUD\OXHJRYROYHU¯DDFXLGDUOR ౱c0DPLc$X[LOLR౱JUD]QµGHVHVSHUDGR
౱1R HVWDU¯D PDO TXH HO SDMDULWR WXYLHUD XQ QRPEUH ౱ (O SULPHUR HQ OOHJDU MXQWR D «O IXH =RUEDV \ OR KL]R D
VXJLULµ6HFUHWDULR WLHPSR SXHV HQ HVH SUHFLVR PRPHQWR XQD UDWD DODUJDED ODV
౱(VH[DFWDPHQWHORTXHLEDDSURSRQHU\R0HWHPRTXH SDWDVGHODQWHUDVKDFLDHOFXHOORGHOSROOLWR
HOTXLWDUPHORVPDXOOLGRVGHODERFDHVVXSHULRUDVXVIXHU]DV $OYHUD=RUEDVODUDWDKX\µKDVWDXQDJULHWDDELHUWDHQXQ
౱VHTXHMµ&RORQHOOR PXUR
౱(VWR\ GH DFXHUGR 'HEH WHQHU XQ QRPEUH SHUR DQWHV ౱c0H TXHU¯D FRPHU ౱JUD]Qµ HO SROOLWR SHJ£QGRVH D
KD\TXHVDEHUVLHVPDFKRRKHPEUD౱PDXOOµ=RUEDV =RUEDV
1RELHQKDE¯DWHUPLQDGRGHPDXOODU\\D6DEHORWRGRKDE¯D ౱1R SHQVDPRV HQ HVWH SHOLJUR &UHR TXH KDEU£ TXH
ERWDGR GHO HVWDQWH XQ WRPR GH OD HQFLFORSHGLD HO YROXPHQ PDXOODUVHULDPHQWHFRQODVUDWDV౱LQGLFµ=RUEDV
YHLQWH FRUUHVSRQGLHQWH D OD OHWUD m6} \ SDVDED S£JLQDV ౱'H DFXHUGR 3HUR QR OHV KDJDV PXFKDV FRQFHVLRQHV D
EXVFDQGRODSDODEUDmVH[R} HVDVGHVYHUJRQ]DGDV౱DFRQVHMµ&RORQHOOR
3RU GHVJUDFLD OD HQFLFORSHGLD QR GHF¯D QDGD DFHUFD GH =RUEDV VH DFHUFµ KDVWD OD JULHWD 6X LQWHULRU HVWDED PX\
FµPRUHFRQRFHUHOVH[RGHXQSROOXHORGHJDYLRWD RVFXURSHURORJUµYHUORVRMRVURMRVGHODUDWD
౱+D\ TXH UHFRQRFHU TXH WX HQFLFORSHGLD QR QRV KD ౱4XLHURYHUDWXMHIH౱PDXOOµ=RUEDVFRQGHFLVLµQ
VHUYLGRGHPXFKR౱VHTXHMµ=RUEDV ౱<RVR\HOMHIHGHODVUDWDV౱HVFXFKµTXHOHUHVSRQG¯DQ
౱c1RDGPLWRGXGDVVREUHODHILFDFLDGHPLHQFLFORSHGLD GHVGHODRVFXULGDG
7RGR HO VDEHU HVW£ HQ HVRV OLEURV ౱UHVSRQGLµ RIHQGLGR ౱6LW¼HUHVHOMHIHHQWRQFHVXVWHGHVYDOHQPHQRVTXHODV

32/54
FXFDUDFKDV$YLVDDWXMHIH౱LQVLVWLµ=RUEDV PXFKDV FRVDV HQ ODV FORDFDV 6H GLFH TXH HV XQ SROOLWR
=RUEDVHVFXFKµTXHODUDWDVHDOHMDED6XVJDUUDVKDF¯DQ VDEURVR0X\VDEURVRc-HMHMH౱FKLOOµHOMHIHGHODVUDWDV
FKLUULDU XQD WXEHU¯D SRU OD TXH VH GHVOL]DED 3DVDGRV XQRV ౱c0X\VDEURVRc-HMHMH౱FRUHDURQODVGHP£VUDWDV
PLQXWRVYLRUHDSDUHFHUVXVRMRVURMRVHQODSHQXPEUD ౱(VHSROOLWRHVW£EDMRODSURWHFFLµQGHORVJDWRV౱PDXOOµ
౱(OMHIHWHUHFLELU£(QHOVµWDQRGHODVFDUDFRODVGHWU£V =RUEDV
GHODUFµQSLUDWDKD\XQDHQWUDGD౱FKLOOµODUDWD ౱6H OR FRPHU£Q FXDQGR FUH]FD" 6LQ LQYLWDUQRV"
=RUEDVEDMµKDVWDHOVµWDQRLQGLFDGR%XVFµWUDVHODUFµQ c(JR¯VWDV౱DFXVµODUDWD
\YLRTXHHQHOPXURKDE¯DXQDJXMHURSRUHOTXHSRG¯DSDVDU ౱c(JR¯VWDVc(JR¯VWDV౱UHSLWLHURQODVRWUDVUDWDV
$SDUWµODVWHODUD³DV\VHLQWURGXMRHQHOPXQGRGHODVUDWDV ౱&RPR ELHQ VDEHV KH OLTXLGDGR D P£V UDWDV TXH SHORV
2O¯DDKXPHGDG\DLQPXQGLFLD WHQJRHQHOFXHUSR6LDOJROHSDVDDOSROOLWRWLHQHQODVKRUDV
౱6LJXHODVFD³HU¯DVGHGHVDJ¾H౱FKLOOµXQDUDWDTXHQR FRQWDGDV౱DGYLUWLµ=RUEDVFRQVHUHQLGDG
SXGRYHU ౱2\H EROD GH VHER KDV SHQVDGR HQ FµPR VDOLU GH
2EHGHFLµ$PHGLGDTXHDYDQ]DEDDUUDVWUDQGRHOFXHUSR DTX¯" &RQWLJR SRGHPRV KDFHU XQ EXHQ SXU« GH JDWR ౱
VHQW¯DTXHVXSLHOVHLPSUHJQDEDGHSROYR\GHEDVXUD DPHQD]µODUDWD
6HDGHQWUµHQODVWLQLHEODVKDVWDTXHOOHJµDXQDF£PDUD ౱c3XU« GH JDWR c3XU« GH JDWR ౱UHSLWLHURQ ODV RWUDV
GH DOFDQWDULOODGR DSHQDV LOXPLQDGD SRU XQ G«ELO KD] GH OX] UDWDV
GLXUQD=RUEDVVXSXVRTXHHVWDEDGHEDMRGHODFDOOH\TXHHO (QWRQFHV =RUEDV VDOWµ VREUH HO MHIH GH ODV UDWDV &D\µ
KD] GH OX] VH FRODED SRU OD WDSD GH OD DOFDQWDULOOD (O OXJDU VREUHVXORPRDSULVLRQ£QGROHODFDEH]DFRQODVJDUUDV
DSHVWDED SHUR HUD OR VXILFLHQWHPHQWH DOWR FRPR SDUD
OHYDQWDUVH VREUH ODV FXDWUR SDWDV 3RU HO FHQWUR FRUU¯D XQ
FDQDO GH DJXDV LQPXQGDV (QWRQFHV YLR DO MHIH GH ODV UDWDV
XQ JUDQ URHGRU GH SLHO RVFXUD FRQ HO FXHUSR OOHQR GH
FLFDWULFHV TXH VH HQWUHWHQ¯D UHSDVDQGR ORV DQLOORV GHO UDER
FRQXQDJDUUD
౱9D\D YD\D 0LUHQ TXL«Q QRV YLVLWD (O JDWR JRUGR ౱
FKLOOµHOMHIHGHODVUDWDV
౱c*RUGRc*RUGR౱JULWDURQDFRURGRFHQDVGHUDWDVGH
ODVTXH=RUEDVVµORYH¯DORVRMRVURMRV
౱4XLHURTXHGHMHQHQSD]DOSROOLWR౱PDXOOµHQ«UJLFR
౱$V¯TXHORVJDWRVWLHQHQXQSROOLWR/RVDE¯D6HFXHQWDQ

33/54
౱(VW£V D SXQWR GH SHUGHU ORV RMRV (V SRVLEOH TXH WXV
VHFXDFHV KDJDQ GH P¯ XQ SXU« GH JDWR SHUR W¼ QR OR YDV D
YHU'HMDQHQSD]DOSROOLWR"౱DPHQD]µ=RUEDV
౱4X«PDORVPRGDOHVWLHQHV(VW£ELHQ1LSXU«GHJDWRQL
SXU« GH SROOLWR 7RGR VH SXHGH QHJRFLDU HQ ODV FORDFDV ౱
DFHSWµODUDWD
౱(QWRQFHV QHJRFLHPRV 4X« SLGHV D FDPELR GH
UHVSHWDUODYLGDGHOSROOLWR"౱SUHJXQWµ=RUEDV
౱3DVR OLEUH SRU HO SDWLR &RORQHOOR RUGHQµ TXH QRV
FRUWDUDQHOFDPLQRDOPHUFDGR3DVROLEUHSRUHOSDWLR౱FKLOOµ
ODUDWD
౱'HDFXHUGR3RGU£QSDVDUSRUHOSDWLRSHURGHQRFKH
FXDQGRORVKXPDQRVQRODVYHDQ/RVJDWRVGHEHPRVFXLGDU
QXHVWURSUHVWLJLR౱VH³DOµ=RUEDVVROW£QGROHODFDEH]D
6DOLµGHODFORDFDUHWURFHGLHQGRVLQSHUGHUGHYLVWDQLDO
MHIH GH ODV UDWDV QL D ORV RMRV URMRV TXH SRU GRFHQDV OR
PLUDEDQFRQRGLR

34/54
TXHXVDEDQHOORV\%DUORYHQWRVHSDVHDEDSRUFXELHUWDFRQHO
JHVWRIUXQFLGRGHORVPDULQRVTXHGHVDI¯DQDOPDOWLHPSR
(O +DQQHV ,, WDPEL«Q KDE¯D OLPSLDGR ORV SXHUWRV GH
5RWWHUGDP $PEHUHV \ &RSHQKDJXH \ %DUORYHQWR VRO¯D
PDXOODU HQWUHWHQLGDV KLVWRULDV DFHUFD GH HVRV YLDMHV 6¯ (UD
XQDXW«QWLFRJDWRGHPDU
3ROOLWRRSROOLWD"
౱c$KRL౱PDXOOµ%DUORYHQWRDOHQWUDUHQHOED]DU
(O FKLPSDQF« SHVWD³Hµ SHUSOHMR DO YHU DYDQ]DU DO JDWR
TXH D FDGD SDVR EDODQFHDED HO FXHUSR GH L]TXLHUGD D
GHUHFKDLJQRUDQGRODLPSRUWDQFLDGHVXGLJQLGDGGHEROHWHUR
GHOHVWDEOHFLPLHQWR
౱6L QR VDEHV GHFLU EXHQRV G¯DV SRU OR PHQRV SDJD OD
HQWUDGDVDFRGHSXOJDV౱JUX³µ0DW¯DV
౱c7RQWR D HVWULERU c3RU ORV FROPLOORV GH OD EDUUDFXGD
0H KDV OODPDGR VDFR GH SXOJDV" 3DUD TXH OR VHSDV HVWH
SHOOHMR KD VLGR SLFDGR SRU WRGRV ORV LQVHFWRV GH WRGRV ORV
SXHUWRV$OJ¼QG¯DWHPDXOODU«GHFLHUWDJDUUDSDWDTXHVHPH
HQFDUDPµHQHOORPR\HUDWDQSHVDGDTXHQRSXGHFRQHOOD
c3RUODVEDUEDVGHODEDOOHQD<WHPDXOODU«GHORVSLRMRVGHOD
LVOD &DFDW¼D TXH QHFHVLWDQ FKXSDU OD VDQJUH GH VLHWH
3DVDURQ WUHV G¯DV KDVWD TXH SXGLHURQ YHU D %DUORYHQWR KRPEUHVSDUDTXHGDUVDWLVIHFKRVDODKRUDGHODSHULWLYRc3RU
TXHHUDXQJDWRGHPDUXQDXW«QWLFRJDWRGHPDU ODVDOHWDVGHOWLEXUµQ/HYDDQFODVPDFDFRc\QRPHFRUWHV
%DUORYHQWR HUD OD PDVFRWD GHO +DQQHV ,, XQD SRGHURVD ODEULVD౱RUGHQµ%DUORYHQWR\VLJXLµFDPLQDQGRVLQHVSHUDU
GUDJD HQFDUJDGD GH PDQWHQHU VLHPSUH OLPSLR \ OLEUH GH ODUHVSXHVWDGHOFKLPSDQF«
HVFROORV HO IRQGR GHO (OED /RV WULSXODQWHV GHO +DQQHV ,, $O OOHJDU DO FXDUWR GH ORV OLEURV VDOXGµ GHVGH OD SXHUWD D
DSUHFLDEDQ D %DUORYHQWR XQ JDWR FRORU PLHO FRQ ORV RMRV ORVJDWRVDOO¯UHXQLGRV
D]XOHV DO TXH WHQ¯DQ SRU XQ FRPSD³HUR P£V HQ ODV GXUDV ౱0RLQ ౱VH SUHVHQWµ %DUORYHQWR TXH JXVWDED PDXOODU
IDHQDVGHOLPSLDUHOIRQGRGHOU¯R m%XHQRV G¯DV} HQ HO UHFLR \ DO PLVPR WLHPSR GXOFH GLDOHFWR
(QORVG¯DVGHWRUPHQWDORFXEU¯DQFRQXQFKXEDVTXHURGH KDPEXUJXH³R
KXOHDPDULOORKHFKRDVXPHGLGDVLPLODUDORVLPSHUPHDEOHV ౱c3RU ILQ OOHJDV FDSLWDQR QR VDEHV FX£QWR WH

35/54
QHFHVLWDPRV౱VDOXGµ&RORQHOOR VREUH OD UDEDGLOOD (O SROOLWR EXVFµ D =RUEDV FRQ RMRV
5£SLGDPHQWHOHFRQWDURQODKLVWRULDGHODJDYLRWD\GHODV DVXVWDGRV
SURPHVDV GH =RUEDV SURPHVDV TXH UHSLWLHURQ ORV ౱c3RUODVSDWDVGHOFDQJUHMR౱H[FODPµGLYHUWLGRHOJDWR
FRPSURPHW¯DQDWRGRV GH PDU౱ c(V XQD OLQGD SROOLWD TXH DOJ¼Q G¯D SRQGU£ WDQWRV
%DUORYHQWRHVFXFKµFRQPRYLPLHQWRVDSHVDGXPEUDGRVGH KXHYRVFRPRSHORVWHQJRHQHOUDER
FDEH]D =RUEDV ODPLµ OD FDEH]D GH OD SHTXH³D JDYLRWD /DPHQWµ
౱c3RU OD WLQWD GHO FDODPDU 2FXUUHQ FRVDV WHUULEOHV HQ HO QRKDEHUSUHJXQWDGRDODPDGUHFµPRVHOODPDEDHOODSXHV
PDU$YHFHVPHSUHJXQWRVLDOJXQRVKXPDQRVVHKDQYXHOWR VL OD KLMD HVWDED GHVWLQDGD D SURVHJXLU HO YXHOR LQWHUUXPSLGR
ORFRVSRUTXHLQWHQWDQKDFHUGHORF«DQRXQHQRUPHEDVXUHUR SRU OD GHVLGLD GH ORV KXPDQRV VHU¯D KHUPRVR TXH WXYLHUD HO
9HQJRGHGUDJDUODGHVHPERFDGXUDGHO(OED\QRVHSXHGHQ PLVPRQRPEUHGHODPDGUH
LPDJLQDU TX« FDQWLGDG GH LQPXQGLFLD DUUDVWUDQ ODV PDUHDV ౱&RQVLGHUDQGR TXH OD SROOLWD KD WHQLGR OD IRUWXQD GH
c3RU OD FRQFKD GH OD WRUWXJD +HPRV VDFDGR EDUULOHV GH TXHGDU EDMR QXHVWUD SURWHFFLµQ ౱PDXOOµ &RORQHOOR౱
LQVHFWLFLGD QHXP£WLFRV \ WRQHODGDV GH ODV PDOGLWDV ERWHOODV SURSRQJRTXHODOODPHPRV$IRUWXQDGD
GH SO£VWLFR TXH ORV KXPDQRV GHMDQ HQ ODV SOD\DV ౱LQGLFµ ౱c3RUODVDJDOODVGHODPHUOX]Dc(VXQOLQGRQRPEUH౱
HQRMDGR%DUORYHQWR FHOHEUµ %DUORYHQWR౱ 5HFXHUGR XQD KHUPRVD JROHWD TXH YL
౱c7HUULEOH c7HUULEOH 6L ODV FRVDV VLJXHQ DV¯ GHQWUR GH HQ HO PDU %£OWLFR 6H OODPDED DV¯ $IRUWXQDGD \ HUD
PX\ SRFR OD SDODEUD FRQWDPLQDFLµQ RFXSDU£ WRGR HO WRPR HQWHUDPHQWHEODQFD
WUHV OHWUD m&} GH OD HQFLFORSHGLD ౱LQGLFµ HVFDQGDOL]DGR ౱(VWR\ VHJXUR GH TXH HQ HO IXWXUR KDU£ DOJR
6DEHORWRGR VREUHVDOLHQWHH[WUDRUGLQDULR\VXQRPEUHVHU£LQFOXLGRHQHO
౱< TX« SXHGR KDFHU \R SRU HVH SREUH S£MDUR" ౱ WRPRXQROHWUDm$}GHODHQFLFORSHGLD౱DVHJXUµ6HFUHWDULR
SUHJXQWµ%DUORYHQWR 7RGRVHVWXYLHURQGHDFXHUGRFRQHOQRPEUHSURSXHVWRSRU
౱6µOR W¼ TXH FRQRFHV ORV VHFUHWRV GHO PDU SXHGHV &RORQHOOR (QWRQFHV ORV FLQFR JDWRV IRUPDURQ XQ F¯UFXOR HQ
GHFLUQRV VL HO SROOLWR HV PDFKR R KHPEUD ౱UHVSRQGLµ WRUQR D OD SHTXH³D JDYLRWD VH OHYDQWDURQ VREUH ODV SDWDV
&RORQHOOR WUDVHUDV \ HVWLUDQGR ODV GHODQWHUDV KDVWD GHMDUOD EDMR XQ
/ROOHYDURQKDVWDHOSROOLWRTXHGRUP¯DVDWLVIHFKRGHVSX«V WHFKRGHJDUUDVPDXOODURQHOULWXDOGHOEDXWL]RGHORVJDWRVGHO
GH GDU FXHQWD GH XQ FDODPDU WUD¯GR SRU 6HFUHWDULR TXLHQ SXHUWR
VLJXLHQGR ODV FRQVLJQDV GH &RORQHOOR VH HQFDUJDED GH VX ౱c7HVDOXGDPRV$IRUWXQDGDDPLJDGHORVJDWRV
DOLPHQWDFLµQ ౱c$KRLc$KRLc$KRL౱H[FODPµIHOL]%DUORYHQWR
%DUORYHQWRHVWLUµXQDSDWDGHODQWHUDOHH[DPLQµODFDEH]D
\ HQVHJXLGD OHYDQWµ ODV SOXPDV TXH HPSH]DEDQ D FUHFHUOH

36/54
PLHQWUDV 6DEHORWRGR UHYLVDED \ UHYLVDED OLEURV EXVFDQGR HO
P«WRGRSDUDTXH=RUEDVOHHQVH³DUDDYRODU
౱9RODU FRQVLVWH HQ HPSXMDU HO DLUH KDFLD DWU£V \ KDFLD
DEDMR c$M£ <D WHQHPRV DOJR LPSRUWDQWH ౱PXVLWDED
6DEHORWRGRFRQODQDUL]PHWLGDHQVXVOLEURV
౱<SRUTX«GHERYRODU"౱JUD]QDED$IRUWXQDGDFRQODV
$IRUWXQDGDGHYHUGDGDIRUWXQDGD
DODVPX\SHJDGDVDOFXHUSR
౱3RUTXH HUHV XQD JDYLRWD \ ODV JDYLRWDV YXHODQ ౱
UHVSRQG¯D6DEHORWRGR౱0HSDUHFHWHUULEOHcWHUULEOHTXHQR
ORVHSDV
౱3HUR\RQRTXLHURYRODU7DPSRFRTXLHURVHUJDYLRWD౱
GLVFXW¯D$IRUWXQDGD౱4XLHURVHUJDWR\ORVJDWRVQRYXHODQ
8QDWDUGHVHDFHUFµKDVWDODHQWUDGDGHOED]DU\WXYRXQ
GHVDJUDGDEOHHQFXHQWURFRQHOFKLPSDQF«
౱6LQKDFHUFDFDSRUDK¯cSDMDUUDFR౱FKLOOµ0DW¯DV
౱3RU TX« PH GLFH HVR VH³RU PRQR" ౱SUHJXQWµ FRQ
WLPLGH]
౱(V OR ¼QLFR TXH KDFHQ ORV S£MDURV &DFD < W¼ HUHV XQ
S£MDUR౱UHSLWLµPX\VHJXURHOFKLPSDQF«
౱6H HTXLYRFD 6R\ XQ JDWR \ PX\ OLPSLR ౱FRQWHVWµ
$IRUWXQDGD FUHFLµ GHSULVD URGHDGD GHO FDUL³R GH ORV $IRUWXQDGD EXVFDQGR OD VLPSDW¯D GHO VLPLR౱ 2FXSR OD
JDWRV $O PHV GH YLYLU HQ HO ED]DU GH +DUU\ HUD XQD MRYHQ \ PLVPDFDMDTXH6DEHORWRGR
HVEHOWDJDYLRWDGHVHGRVDVSOXPDVFRORUSODWD ౱c-DMD/RTXHRFXUUHHVTXHHVDSDQGLOODGHVDFRVGH
&XDQGR DOJXQRV WXULVWDV YLVLWDEDQ HO ED]DU $IRUWXQDGD SXOJDVWHKDQFRQYHQFLGRGHTXHHUHVXQRGHHOORV0¯UDWHHO
VLJXLHQGR ODV LQVWUXFFLRQHV GH &RORQHOOR VH TXHGDED PX\ FXHUSR WLHQHV GRV SDWDV \ ORV JDWRV WLHQHQ FXDWUR 7LHQHV
TXLHWD HQWUH ODV DYHV HPEDOVDPDGDV VLPXODQGR VHU XQD GH SOXPDV \ ORV JDWRV WLHQHQ SHOR < HO UDER" (K" 'µQGH
HOODV3HURSRUODVWDUGHVFXDQGRHOED]DUFHUUDED\HOYLHMR WLHQHVHOUDER"(VW£VWDQORFDFRPRHOJDWRHVHTXHVHSDVD
ORER GH PDU VH UHWLUDED GHDPEXODED FRQ VX DQGDU OD YLGD OH\HQGR \ PDXOODQGR cWHUULEOH cWHUULEOH c3DMDUUDFR
EDPEROHDQWH GH DYH PDULQD SRU WRGRV ORV FXDUWRV LGLRWD < TXLHUHV VDEHU SRU TX« WH PLPDQ WXV DPLJRV"
PDUDYLOO£QGRVH DQWH ORV PLOHV GH REMHWRV TXH DOO¯ KDE¯D 3RUTXH HVSHUDQ D TXH HQJRUGHV SDUD GDUVH XQ JUDQ IHVW¯Q

37/54
FRQWLJR c7H FRPHU£Q FRQ SOXPDV \ WRGR ౱FKLOOµ HO
FKLPSDQF«
$TXHOODWDUGHORVJDWRVVHH[WUD³DURQGHTXHODJDYLRWDQR
DFXGLHUD D FRPHU VX SODWR IDYRULWR ORV FDODPDUHV TXH
6HFUHWDULRHVFDPRWHDEDGHODFRFLQDGHOUHVWDXUDQWH
0X\ SUHRFXSDGRV OD EXVFDURQ \ IXH =RUEDV HO TXH OD
HQFRQWUµHQFRJLGD\WULVWHHQWUHORVDQLPDOHVGLVHFDGRV
౱1R WLHQHV KDPEUH $IRUWXQDGD" +D\ FDODPDUHV ౱
LQGLFµ=RUEDV
/DJDYLRWDQRDEULµHOSLFR
౱7H VLHQWHV PDO" ౱LQVLVWLµ =RUEDV SUHRFXSDGR౱
(VW£VHQIHUPD"
౱4XLHUHVTXHFRPDSDUDTXHHQJRUGH"౱SUHJXQWµVLQ
PLUDUOR
౱3DUDTXHFUH]FDVVDQD\IXHUWH
౱<FXDQGRHVW«JRUGDLQYLWDU£VDODVUDWDVDFRPHUPH"
౱JUD]QµFRQORVRMRVOOHQRVGHO£JULPDV
౱'H GµQGH VDFDV HVDV WRQWHU¯DV" ౱PDXOOµ HQ«UJLFR
=RUEDV

38/54
+DFLHQGR SXFKHURV $IRUWXQDGD OH UHILULµ WRGR OR TXH OHFXEULµHOORPRFRQXQDGHVXVDODVH[WHQGLGDV
0DW¯DV OH KDE¯D FKLOODGR =RUEDV OH ODPLµ ODV O£JULPDV \ GH
SURQWR VH R\µ D V¯ PLVPR PDXOODQGR FRPR QXQFD DQWHV OR
KDE¯DKHFKR
౱(UHVXQDJDYLRWD(QHVRHOFKLPSDQF«WLHQHUD]µQSHUR
VµORHQHVR7RGRVWHTXHUHPRV$IRUWXQDGD<WHTXHUHPRV
SRUTXHHUHVXQDJDYLRWDXQDKHUPRVDJDYLRWD1RWHKHPRV
FRQWUDGLFKR DO HVFXFKDUWH JUD]QDU TXH HUHV XQ JDWR SRUTXH
QRV KDODJD TXH TXLHUDV VHU FRPR QRVRWURV SHUR HUHV
GLIHUHQWH\QRVJXVWDTXHVHDVGLIHUHQWH1RSXGLPRVD\XGDU
DWXPDGUHSHURDWLV¯7HKHPRVSURWHJLGRGHVGHTXHVDOLVWH
GHO FDVFDUµQ 7H KHPRV HQWUHJDGR WRGR QXHVWUR FDUL³R VLQ
SHQVDU MDP£V HQ KDFHU GH WL XQ JDWR 7H TXHUHPRV JDYLRWD
6HQWLPRVTXHWDPEL«QQRVTXLHUHVTXHVRPRVWXVDPLJRVWX
IDPLOLD \ HV EXHQR TXH VHSDV TXH FRQWLJR DSUHQGLPRV DOJR
TXH QRV OOHQD GH RUJXOOR DSUHQGLPRV D DSUHFLDU UHVSHWDU \
TXHUHUDXQVHUGLIHUHQWH(VPX\I£FLODFHSWDU\TXHUHUDORV
TXHVRQLJXDOHVDQRVRWURVSHURKDFHUORFRQDOJXLHQGLIHUHQWH
HV PX\ GLI¯FLO \ W¼ QRV D\XGDVWH D FRQVHJXLUOR (UHV XQD
JDYLRWD \ GHEHV VHJXLU WX GHVWLQR GH JDYLRWD 'HEHV YRODU
&XDQGRORFRQVLJDV$IRUWXQDGDWHDVHJXURTXHVHU£VIHOL]\
HQWRQFHVWXVVHQWLPLHQWRVKDFLDQRVRWURV\ORVQXHVWURVKDFLD
WL VHU£Q P£V LQWHQVRV \ EHOORV SRUTXH VHU£ HO FDUL³R HQWUH
VHUHVWRWDOPHQWHGLIHUHQWHV
౱0H GD PLHGR YRODU ౱JUD]Qµ $IRUWXQDGD
LQFRUSRU£QGRVH
౱&XDQGR HVR RFXUUD \R HVWDU« FRQWLJR ౱PDXOOµ =RUEDV
ODPL«QGROHODFDEH]D౱6HORSURPHW¯DWXPDGUH
/D MRYHQ JDYLRWD \ HO JDWR JUDQGH QHJUR \ JRUGR
HPSH]DURQDFDPLQDU(OODP¯DFRQWHUQXUDVXFDEH]D\HOOD

39/54
mP£TXLQDGHYRODU}SRUHOJUDQPDHVWURLWDOLDQR
౱3RU IDYRU FRPSUREHPRV SULPHUR OD HVWDELOLGDG GH ORV
SXQWRVGHDSR\RD\E౱LQGLFµ6DEHORWRGR
౱3UREDQGR SXQWRV GH DSR\R D \ E ౱UHSLWLµ $IRUWXQDGD
VDOWDQGR SULPHUR VREUH OD SDWD L]TXLHUGD \ OXHJR VREUH OD
GHUHFKD
$SUHQGLHQGRDYRODU
౱3HUIHFWR$KRUDSUREDUHPRVODH[WHQVLµQGHORVSXQWRV
F\G౱PDXOOµ6DEHORWRGRTXHVHVHQW¯DWDQLPSRUWDQWHFRPR
XQLQJHQLHURGHOD1$6$
౱3UREDQGR H[WHQVLµQ GH ORV SXQWRV F \ G ౱REHGHFLµ
$IRUWXQDGDH[WHQGLHQGRODVGRVDODV
౱c3HUIHFWR ౱LQGLFµ 6DEHORWRGR౱ 5HSLWDPRV WRGR XQD
YH]P£V
౱c3RUORVELJRWHVGHOURGDEDOORc'«MDODYRODUGHXQDYH]
౱H[FODPµ%DUORYHQWR
౱c/HUHFXHUGRTXHVR\UHVSRQVDEOHW«FQLFRGHOYXHOR౱
FRQWHVWµ 6DEHORWRGR౱ 7RGR GHEH HVWDU FRQYHQLHQWHPHQWH
DVHJXUDGR SXHV GH OR FRQWUDULR ODV FRQVHFXHQFLDV SXHGHQ
VHUWHUULEOHVSDUD$IRUWXQDGDc7HUULEOHV
౱7LHQHUD]µQ(OVDEHORTXHKDFH౱RSLQµ6HFUHWDULR
౱$QWHV GH HPSH]DU UHYLVDUHPRV SRU ¼OWLPD YH] ORV ౱(V H[DFWDPHQWH OR TXH \R LED D PDXOODU ౱UHIXQIX³µ
DVSHFWRVW«FQLFRV౱PDXOOµ6DEHORWRGR &RORQHOOR౱ 'HMDU£ XVWHG DOJXQD YH] GH TXLWDUPH ORV
'HVGH OD SDUWH P£V DOWD GH XQD HVWDQWHU¯D &RORQHOOR PDXOOLGRVGHODERFD"
6HFUHWDULR =RUEDV \ %DUORYHQWR REVHUYDEDQ DWHQWDPHQWH OR $IRUWXQDGDHVWDEDDOO¯DSXQWRGHLQWHQWDUVXSULPHUYXHOR
TXH RFXUU¯D DEDMR $OO¯ HVWDEDQ $IRUWXQDGD GH SLH HQ HO SRUTXH OD ¼OWLPD VHPDQD KDE¯DQ RFXUULGR GRV KHFKRV TXH
H[WUHPR GH XQ SDVLOOR TXH KDE¯DQ GHQRPLQDGR SLVWD GH KLFLHURQFRPSUHQGHUDORVJDWRVTXHODJDYLRWDGHVHDEDYRODU
GHVSHJXH \ 6DEHORWRGR DO RWUR H[WUHPR LQFOLQDGR VREUH HO DXQTXHRFXOWDUDPX\ELHQVXGHVHR
WRPR GRFH OHWUD m/} GH OD HQFLFORSHGLD (O YROXPHQ HVWDED
DELHUWR HQ XQD GH ODV S£JLQDV GHGLFDGDV D /HRQDUGR 'D
9LQFL \ HQ HOODV VH YH¯D XQ FXULRVR DUWHIDFWR EDXWL]DGR (O SULPHUR RFXUULµ FLHUWD WDUGH HQ TXH $IRUWXQDGD

40/54
DFRPSD³µDORVJDWRVDWRPDUHOVROHQHOWHMDGRGHOED]DUGH EDUUDFXGD (VDV JDYLRWDV QRV VDOYDURQ OD YLGD 6L QR ODV
+DUU\ 7UDV GLVIUXWDU XQD KRUD GH ORV UD\RV GHO VRO YLHURQ D KXEL«UDPRVYLVWR\RQRHVWDU¯DDTX¯PDXOO£QGROHVHOFXHQWR
WUHVJDYLRWDVYRODQGRDUULEDPX\DUULED $IRUWXQDGD TXH VLHPSUH VHJX¯D FRQ PXFKD DWHQFLµQ ODV
6H ODV YH¯D KHUPRVDV PDMHVWXRVDV UHFRUWDGDV FRQWUD HO KLVWRULDV GHO JDWR GH PDU OR HVFXFKDED FRQ ORV RMRV PX\
D]XOGHOFLHOR$UDWRVSDUHF¯DQSDUDOL]DUVHIORWDUVLPSOHPHQWH DELHUWRV
HQ HO DLUH FRQ ODV DODV H[WHQGLGDV SHUR EDVWDED XQ OHYH ౱/DVJDYLRWDVYXHODQHQG¯DVGHWRUPHQWD"౱SUHJXQWµ
PRYLPLHQWR SDUD TXH VH GHVSOD]DUDQ FRQ XQD JUDFLD \ XQD ౱c3RU ODV GHVFDUJDV GH OD DQJXLOD /DV JDYLRWDV VRQ ODV
HOHJDQFLD TXH GHVSHUWDEDQ HQYLGLD \ GDEDQ JDQDV GH HVWDU DYHV P£V IXHUWHV GHO XQLYHUVR ౱DVHJXUµ %DUORYHQWR౱ 1R
FRQ HOODV DOO£ DUULED 'H SURQWR ORV JDWRV GHMDURQ GH PLUDU DO KD\S£MDURTXHVHSDYRODUPHMRUTXHXQDJDYLRWD
FLHOR \ SRVDURQ VXV RMRV HQ $IRUWXQDGD /D MRYHQ JDYLRWD /RV PDXOOLGRV GHO JDWR GH PDU FDODEDQ PX\
REVHUYDED HO YXHOR GH VXV FRQJ«QHUHV \ VLQ GDUVH FXHQWD SURIXQGDPHQWH HQ HO FRUD]µQ GH $IRUWXQDGD *ROSHDED HO
H[WHQG¯DODVDODV VXHORFRQODVSDWDV\VXSLFRVHPRY¯DQHUYLRVR
౱0LUHQHVR4XLHUHYRODU౱FRPHQWµ&RORQHOOR ౱4XLHUHVYRODUVH³RULWD"౱LQTXLULµ=RUEDV
౱6¯HVKRUDGHTXHYXHOH౱DSUREµ=RUEDV౱<DHVXQD $IRUWXQDGDORVPLUµXQRDXQRDQWHVGHUHVSRQGHU
JDYLRWDJUDQGH\IXHUWH ౱c6¯c3RUIDYRUHQV«³HQPHDYRODU
౱$IRUWXQDGDcYXHODc,QW«QWDOR౱OHDQLPµ6HFUHWDULR /RV JDWRV PDXOODURQ VX DOHJU¯D \ HQVHJXLGD VH SXVLHURQ
$O R¯U ORV PDXOOLGRV GH VXV DPLJRV $IRUWXQDGD SOHJµ ODV SDWDVDODREUD+DE¯DQHVSHUDGRODUJDPHQWHDTXHOPRPHQWR
DODV\VHDFHUFµDHOORV6HWXPEµMXQWRD=RUEDV\HPSH]µD &RQ WRGD OD SDFLHQFLD TXH FDUDFWHUL]D D ORV JDWRV KDE¯DQ
KDFHUVRQDUHOSLFRVLPXODQGRTXHURQURQHDED HVSHUDGR D TXH OD MRYHQ JDYLRWD OHV FRPXQLFDUD VXV GHVHRV
(O VHJXQGR KHFKR RFXUULµ DO G¯D VLJXLHQWH FXDQGR ORV GH YRODU SRUTXH XQD DQFHVWUDO VDELGXU¯D OHV KDF¯D
JDWRVHVFXFKDEDQXQDKLVWRULDGH%DUORYHQWR FRPSUHQGHU TXH YRODU HV XQD GHFLVLµQ PX\ SHUVRQDO < HO
౱ಃ \ FRPR OHV PDXOODED ODV RODV HUDQ WDQ DOWDV TXH QR P£VIHOL]GHWRGRVHUD6DEHORWRGRTXH\DKDE¯DHQFRQWUDGR
SRG¯DPRV YHU OD FRVWD \ cSRU OD JUDVD GHO FDFKDORWH SDUD ORV IXQGDPHQWRV GHO YXHOR HQ HO WRPR GRFH OHWUD m/} GH OD
FROPR GH PDOHV WHQ¯DPRV OD EU¼MXOD GHVFRPSXHVWD &LQFR HQFLFORSHGLD \ SRU HVR VH HQFDUJDU¯D GH GLULJLU ODV
G¯DV \ VXV QRFKHV OOHY£EDPRV HQ PHGLR GHO WHPSRUDO VLQ RSHUDFLRQHV
VDEHU VL QDYHJ£EDPRV KDFLD HO OLWRUDO R VL QRV LQWHUQ£EDPRV
PDU DGHQWUR (QWRQFHV FXDQGR QRV VHQW¯DPRV SHUGLGRV HO
WLPRQHO YLR OD EDQGDGD GH JDYLRWDV c4X« DOHJU¯D
FRPSD³HURV3XVLPRVSURDVLJXLHQGRHOYXHORGHODVJDYLRWDV
\ FRQVHJXLPRV OOHJDU D WLHUUD ILUPH c3RU ORV FROPLOORV GH OD

41/54
౱c/LVWDSDUDHOGHVSHJXH౱LQGLFµ6DEHORWRGR
౱c/LVWDSDUDHOGHVSHJXH౱DQXQFLµ$IRUWXQDGD
౱(PSLHFH HO FDUUHWHR SRU OD SLVWD HPSXMDQGR SDUD DWU£V
HOVXHORFRQORVSXQWRVGHDSR\RD\E౱RUGHQµ6DEHORWRGR
$IRUWXQDGD HPSH]µ D DYDQ]DU SHUR OHQWDPHQWH FRPR VL
SDWLQDUDVREUHUXHGDVPDOHQJUDVDGDV
౱c0£VYHORFLGDG౱H[LJLµ6DEHORWRGR
/DMRYHQJDYLRWDDYDQ]µXQSRFRP£VU£SLGR
౱c$KRUDH[WLHQGDORVSXQWRVF\G౱LQVWUX\µ6DEHORWRGR
$IRUWXQDGDH[WHQGLµODVDODVPLHQWUDVDYDQ]DED
౱c$KRUDOHYDQWHHOSXQWRH౱RUGHQµ6DEHORWRGR
$IRUWXQDGDHOHYµODVSOXPDVGHODUDEDGLOOD
౱c<DKRUDPXHYDGHDUULEDDEDMRORVSXQWRV F \ G SDUD
HPSXMDU HO DLUH KDFLD DEDMR \ VLPXOW£QHDPHQWH HQFRMD ORV
SXQWRVD\E౱LQVWUX\µ6DEHORWRGR
$IRUWXQDGD EDWLµ ODV DODV HQFRJLµ ODV SDWDV VH HOHYµ XQ
SDUGHSDOPRVSHURGHLQPHGLDWRFD\µFRPRXQIDUGR
'H XQ VDOWR ORV JDWRV EDMDURQ GH OD HVWDQWHU¯D \ FRUULHURQ
KDFLDHOOD/DHQFRQWUDURQFRQORVRMRVOOHQRVGHO£JULPDV
౱c6R\XQDLQ¼WLOc6R\XQDLQ¼WLO౱UHSHW¯DGHVFRQVRODGD
౱1XQFD VH YXHOD DO SULPHU LQWHQWR SHUR OR FRQVHJXLU£V
7HORSURPHWR౱PDXOOµ=RUEDVODPL«QGROHODFDEH]D
6DEHORWRGR WUDWDED GH HQFRQWUDU HO IDOOR UHYLVDQGR XQD \
RWUDYH]ODP£TXLQDGHYRODUGH/HRQDUGR

42/54
HPEDUJRQRORFRQVHJXLPRVc(VWHUULEOHc7HUULEOH
/RV JDWRV DFHSWDEDQ VXV H[SOLFDFLRQHV \ WRGD VX
DWHQFLµQ VH FHQWUDED HQ $IRUWXQDGD TXH WUDV FDGD LQWHQWR
IDOOLGRVHWRUQDEDP£VWULVWH\PHODQFµOLFD
'HVSX«V GHO ¼OWLPR IUDFDVR &RORQHOOR GHFLGLµ VXVSHQGHU
ORVH[SHULPHQWRVSXHVVXH[SHULHQFLDOHGHF¯DTXHODJDYLRWD
/RVJDWRVGHFLGHQURPSHUHOWDE¼
HPSH]DEDDSHUGHUODFRQILDQ]DHQV¯PLVPD\HVRHUDPX\
SHOLJURVRVLGHYHUGDGTXHU¯DYRODU
౱7DO YH] QR SXHGD KDFHUOR ౱RSLQµ 6HFUHWDULR౱ $ OR
PHMRUKDYLYLGRGHPDVLDGRWLHPSRFRQQRVRWURV\KDSHUGLGR
ODFDSDFLGDGGHYRODU
౱6LJXLHQGR ODV LQVWUXFFLRQHV W«FQLFDV \ UHVSHWDQGR ODV
OH\HV GH OD DHURGLQ£PLFD HV SRVLEOH YRODU 1R ROYLGHQ TXH
WRGRHVW£HQODHQFLFORSHGLD౱DSXQWµ6DEHORWRGR
౱c3RU OD FROD GH OD UD\D ౱H[FODPµ %DUORYHQWR౱ c(V
XQDJDYLRWD\ODVJDYLRWDVYXHODQ
౱7LHQHTXHYRODU6HORSURPHW¯DODPDGUH\DHOOD7LHQH
TXHYRODU౱UHSLWLµ=RUEDV
౱<FXPSOLUHVDSURPHVDQRVLQFXPEHDWRGRV౱UHFRUGµ
&RORQHOOR
'LHFLVLHWH YHFHV LQWHQWµ $IRUWXQDGD OHYDQWDU HO YXHOR \ ౱5HFRQR]FDPRV TXH VRPRV LQFDSDFHV GH HQVH³DUOH D
GLHFLVLHWH YHFHV WHUPLQµ HQ HO VXHOR OXHJR GH KDEHU YRODU \ TXH WHQHPRV TXH EXVFDU D\XGD DOOHQGH HO PXQGR GH
FRQVHJXLGRHOHYDUVHXQRVSRFRVFHQW¯PHWURV ORVJDWRV౱VXJLULµ=RUEDV
6DEHORWRGR P£V IODFR TXH GH FRVWXPEUH VH KDE¯D ౱0D¼OOD FODUR FDUR DPLFR $GRQGH TXLHUHV OOHJDU" ౱
DUUDQFDGRORVSHORVGHOELJRWHGHVSX«VGHORVGRFHSULPHURV SUHJXQWµVHULR&RORQHOOR
IUDFDVRV\FRQPDXOOLGRVWHPEORURVRVLQWHQWDEDGLVFXOSDUVH ౱3LGR DXWRUL]DFLµQ SDUD URPSHU HO WDE¼ SRU SULPHUD \
౱1R OR HQWLHQGR +H UHYLVDGR OD WHRU¯D GHO YXHOR ¼OWLPD YH] HQ PL YLGD ౱VROLFLWµ =RUEDV PLUDQGR D ORV RMRV D
FRQFLHQ]XGDPHQWH KH FRPSDUDGR ODV LQVWUXFFLRQHV GH VXVFRPSD³HURV
/HRQDUGR FRQ WRGR OR TXH VDOH HQ OD SDUWH GHGLFDGD D OD ౱c5RPSHU HO WDE¼ ౱PDXOODURQ ORV JDWRV VDFDQGR ODV
DHURGLQ£PLFD WRPR XQR OHWUD m$} GH OD HQFLFORSHGLD \ VLQ JDUUDV\HUL]DQGRORVORPRV

43/54
m0DXOODUHOLGLRPDGHORVKXPDQRVHVWDE¼}$V¯UH]DEDOD &RORQHOOR
OH\ GH ORV JDWRV \ QR SRUTXH HOORV QR WXYLHUDQ LQWHU«V HQ
FRPXQLFDUVH FRQ ORV KXPDQRV (O JUDQ ULHVJR HVWDED HQ OD
UHVSXHVWDTXHGDU¯DQORVKXPDQRV4X«KDU¯DQFRQXQJDWR
KDEODGRU" &RQ WRGD VHJXULGDG OR HQFHUUDU¯DQ HQ XQD MDXOD
SDUDVRPHWHUORDWRGDFODVHGHSUXHEDVHVW¼SLGDVSRUTXHORV
KXPDQRVVRQJHQHUDOPHQWHLQFDSDFHVGHDFHSWDUTXHXQVHU
GLIHUHQWHDHOORVORVHQWLHQGD\WUDWHGHGDUVHDHQWHQGHU/RV
JDWRV FRQRF¯DQ SRU HMHPSOR OD WULVWH VXHUWH GH ORV GHOILQHV
TXH VH KDE¯DQ FRPSRUWDGR GH PDQHUD LQWHOLJHQWH FRQ ORV
KXPDQRV \ «VWRV ORV KDE¯DQ FRQGHQDGR D KDFHU GH SD\DVRV
HQ HVSHFW£FXORV DFX£WLFRV < VDE¯DQ WDPEL«Q GH ODV
KXPLOODFLRQHVDTXHORVKXPDQRVVRPHWHQDFXDOTXLHUDQLPDO
TXHVHPXHVWUHLQWHOLJHQWH\UHFHSWLYRFRQHOORV3RUHMHPSOR
ORVOHRQHVORVJUDQGHVIHOLQRVREOLJDGRVDYLYLUHQWUHUHMDV\D
TXH XQ FUHWLQR OHV PHWD OD FDEH]D HQ ODV IDXFHV R ORV
SDSDJD\RV HQFHUUDGRV HQ MDXODV UHSLWLHQGR QHFHGDGHV 'H
WDOPDQHUDTXHPDXOODUHQHOOHQJXDMHGHORVKXPDQRVHUDXQ
ULHVJRPX\JUDQGHSDUDORVJDWRV
౱4X«GDWH MXQWR D $IRUWXQDGD 1RVRWURV QRV UHWLUDPRV D
GHEDWLUWXSHWLFLµQ౱RUGHQµ&RORQHOOR
/DUJDV KRUDV GXUµ OD UHXQLµQ D SXHUWD FHUUDGD GH ORV
JDWRV /DUJDV KRUDV GXUDQWH ODV FXDOHV =RUEDV SHUPDQHFLµ
HFKDGR MXQWR D OD JDYLRWD TXH QR RFXOWDED OD WULVWH]D TXH OH
SURGXF¯DHOQRVDEHUYRODU
(UD \D GH QRFKH FXDQGR DFDEDURQ =RUEDV VH DFHUFµ D
HOORVSDUDFRQRFHUODGHFLVLµQ
౱/RV JDWRV GHO SXHUWR WH DXWRUL]DPRV D URPSHU HO WDE¼
SRUXQDVRODYH]0DXOODU£VFRQXQVRORKXPDQRSHURDQWHV
GHFLGLUHPRVHQWUHWRGRVFRQFX£OGHHOORV౱GHFODUµVROHPQH

44/54
DPDEOH FRQ WRGR HO PXQGR LQFOXVR FRQ 0DW¯DV DO TXH
GLVFXOSD WURSHO¯DV WHUULEOHV cWHUULEOHV FRPR ED³DUVH HQ
SDFKXO¯ HVH SHUIXPH TXH KXHOH WHUULEOH cWHUULEOH $GHP£V
+DUU\ VDEH PXFKR GH PDU \ QDYHJDFLµQ SHUR GH YXHOR FUHR
TXHQRWLHQHODPHQRULGHD౱FRPHQWµ6DEHORWRGR
౱&DUORHOMHIHGHPR]RVGHOUHVWDXUDQWHDVHJXUDTXHOH
/DHOHFFLµQGHOKXPDQR
SHUWHQH]FR \ \R GHMR TXH OR FUHD SRUTXH HV XQ EXHQ WLSR
/DPHQWDEOHPHQWH «O HQWLHQGH GH I¼WERO EDORQFHVWR YROHLERO
FDUUHUDV GH FDEDOORV ER[HR \ PXFKRV GHSRUWHV P£V SHUR
MDP£VOHKHR¯GRKDEODUGHYXHOR౱LQIRUPµ6HFUHWDULR
౱c3RUORVUL]RVGHODDQ«PRQD0LFDSLW£QHVXQKXPDQR
GXOF¯VLPRWDQWRTXHHQVX¼OWLPDSHOHDHQXQEDUGH$PEHUHV
VHHQIUHQWµDGRFHWLSRVTXHORRIHQGLHURQ\VµORGHMµIXHUDGH
FRPEDWHDODPLWDG$GHP£VVLHQWHY«UWLJRKDVWDFXDQGRVH
VXEH D XQD VLOOD c3RU ORV WHQW£FXORV GHO SXOSR 1R FUHR TXH
QRVVLUYD౱GHFLGLµ%DUORYHQWR
౱(O QL³R GH PL FDVD PH HQWHQGHU¯D 3HUR HVW£ GH
YDFDFLRQHV \ TX« SXHGH VDEHU XQ QL³R GH YRODU" ౱PDXOOµ
=RUEDV
౱c3RUFD PLVHULD VH QRV DFDEµ OD OLVWD ౱UH]RQJµ
1RIXHI£FLOGHFLGLUFRQTX«KXPDQRPDXOODU¯D=RUEDV/RV &RORQHOOR
JDWRV KLFLHURQ XQD OLVWD GH WRGRV ORV TXH FRQRF¯DQ \ IXHURQ ౱1R +D\ XQ KXPDQR TXH QR HVW£ HQ OD OLVWD ౱LQGLFµ
GHVFDUW£QGRORVXQRWUDVRWUR =RUEDV౱(OTXHYLYHGRQGH%XEXOLQD
౱5HQ«HOFKHIGHFRFLQDHVVLQGXGDXQKXPDQRMXVWR\ %XEXOLQD HUD XQD ERQLWD JDWD EODQTXLQHJUD TXH SDVDED
ERQGDGRVR 6LHPSUH QRV UHVHUYD XQD SRUFLµQ GH VXV ODUJDV KRUDV HQWUH ODV PDFHWDV GH IORUHV GH XQD WHUUD]D
HVSHFLDOLGDGHV ODV TXH 6HFUHWDULR \ \R GHYRUDPRV FRQ 7RGRVORVJDWRVGHOSXHUWRSDVDEDQOHQWDPHQWHIUHQWHDHOOD
SODFHU 3HUR HO EXHQ 5HQ« VµOR HQWLHQGH GH HVSHFLDV \ OXFLHQGRODHODVWLFLGDGGHVXVFXHUSRVHOEULOORGHVXVSLHOHV
SHUROHV\QRQRVVHU¯DGHJUDQD\XGDHQHVWHFDVR౱DILUPµ SUROLMDPHQWHDVHDGDVODORQJLWXGGHVXVELJRWHVHOJDUERGH
&RORQHOOR VXV UDERV WLHVRV FRQ LQWHQFLµQ GH LPSUHVLRQDUOD SHUR
౱+DUU\ WDPEL«Q HV EXHQD SHUVRQD &RPSUHQVLYR \ %XEXOLQD VH PRVWUDED LQGLIHUHQWH \ QR DFHSWDED P£V TXH HO

45/54
FDUL³R GH XQ KXPDQR TXH VH LQVWDODED HQ OD WHUUD]D IUHQWH D
XQDP£TXLQDGHHVFULELU
(UDXQKXPDQRH[WUD³RTXHDYHFHVUH¯DGHVSX«VGHOHHU
ORTXHDFDEDEDGHHVFULELU\RWUDVYHFHVDUUXJDEDORVIROLRV
VLQ OHHUORV 6X WHUUD]D HVWDED VLHPSUH HQYXHOWD SRU XQD
P¼VLFD VXDYH \ PHODQFµOLFD TXH DGRUPHF¯D D %XEXOLQD \
8QDJDWDXQJDWR\XQSRHWD
SURYRFDEDKRQGRVVXVSLURVDORVJDWRVTXHSDVDEDQSRUDOO¯
౱(O KXPDQR GH %XEXOLQD" 3RU TX« «O" ౱FRQVXOWµ
&RORQHOOR
౱1RORV«(VHKXPDQRPHLQVSLUDFRQILDQ]D౱UHFRQRFLµ
=RUEDV౱ /H KH R¯GR OHHU OR TXH HVFULEH 6RQ KHUPRVDV
SDODEUDV TXH DOHJUDQ R HQWULVWHFHQ SHUR VLHPSUH SURGXFHQ
SODFHU\VXVFLWDQGHVHRVGHVHJXLUHVFXFKDQGR
౱c8Q SRHWD /R TXH HVH KXPDQR KDFH VH OODPD SRHV¯D
7RPR GLHFLVLHWH OHWUD m3} GH OD HQFLFORSHGLD ౱DVHJXUµ
6DEHORWRGR
౱< TX« WH OOHYD D SHQVDU TXH HVH KXPDQR VDEH YRODU"
౱TXLVRVDEHU6HFUHWDULR
౱7DO YH] QR VHSD YRODU FRQ DODV GH S£MDUR SHUR DO
HVFXFKDUOR VLHPSUH KH SHQVDGR TXH YXHOD FRQ VXV SDODEUDV
=RUEDVHPSUHQGLµHOFDPLQRSRUORVWHMDGRVKDVWDOOHJDUD
౱UHVSRQGLµ=RUEDV
OD WHUUD]D GHO KXPDQR HOHJLGR $O YHU D %XEXOLQD UHFRVWDGD
౱/RVTXHHVW«QGHDFXHUGRFRQTXH=RUEDVPD¼OOHFRQHO
HQWUHODVPDFHWDVVXVSLUµDQWHVGHPDXOODU
KXPDQR GH %XEXOLQD TXH OHYDQWHQ OD SDWD GHUHFKD ౱RUGHQµ
౱%XEXOLQDQRWHDODUPHV(VWR\DTX¯DUULED
&RORQHOOR
౱4X« TXLHUHV" 4XL«Q HUHV" ౱SUHJXQWµ DODUPDGD OD
<DV¯IXHFRPROHDXWRUL]DURQDPDXOODUFRQHOSRHWD
JDWD
౱1RWHYD\DVSRUIDYRU0HOODPR=RUEDV\YLYRFHUFDGH
DTX¯1HFHVLWRTXHPHD\XGHV3XHGREDMDU"
/DJDWDOHKL]RXQJHVWRFRQODFDEH]D=RUEDVVDOWµKDVWD
OD WHUUD]D \ VH VHQWµ VREUH ODV SDWDV WUDVHUDV %XEXOLQD VH

46/54
DFHUFµDROHUOR %XEXOLQD VH WDSDED ODV RUHMDV FRQ ODV GRV SDWDV
౱+XHOHV D OLEUR D KXPHGDG D URSD YLHMD D S£MDUR D GHODQWHUDV VREUH OD FDEH]D \ IUHQWH D HOOD XQ JDWR JUDQGH
SROYRSHURWXSHORHVW£OLPSLR౱DSUREµODJDWD QHJUR \ JRUGR VHQWDGR VREUH OD EDVH GHO HVSLQD]R \ OD
౱6RQ ORV RORUHV GHO ED]DU GH +DUU\ 1R WH H[WUD³HV VL HVSDOGD DSR\DGD HQ XQD PDFHWD VRVWHQ¯D HO UDER FRQ XQD
WDPEL«QKXHORDFKLPSDQF«౱OHDGYLUWLµ=RUEDV SDWD GHODQWHUD FRPR VL IXHUD XQ FRQWUDEDMR \ FRQ OD RWUD
8QDVXDYHP¼VLFDOOHJDEDKDVWDODWHUUD]D VLPXODED UDVJDU VXV FXHUGDV PLHQWUDV VROWDED HQHUYDQWHV
౱4X«ERQLWDP¼VLFD౱FRPHQWµ=RUEDV PDXOOLGRV
౱9LYDOGL/DVFXDWURHVWDFLRQHV4X«TXLHUHVGHP¯"౱ 5HSXHVWRGHODVRUSUHVDQRSXGRUHSULPLUODULVD\FXDQGR
TXLVRVDEHU%XEXOLQD VH GREOµ DSUHW£QGRVH HO YLHQWUH GH WDQWR UH¯U =RUEDV
౱4XHPHLQYLWHVDSDVDU\PHSUHVHQWHVDWXKXPDQR౱ DSURYHFKµSDUDFRODUVHHQHOLQWHULRUGHODFDVD
FRQWHVWµ=RUEDV &XDQGR HO KXPDQR WRGDY¯D PXHUWR GH ULVD VH GLR OD
౱,PSRVLEOH (VW£ WUDEDMDQGR \ QDGLH QL VLTXLHUD \R YXHOWDVHHQFRQWUµDOJDWRJUDQGHQHJUR\JRUGRVHQWDGRHQ
SXHGHLPSRUWXQDUOR౱UHVSRQGLµODJDWD XQVLOOµQ
౱3RUIDYRUHVDOJRPX\XUJHQWH7HORSLGRHQQRPEUHGH ౱c9D\DFRQFLHUWR(UHVXQVHGXFWRUPX\RULJLQDOSHURPH
WRGRVORVJDWRVGHOSXHUWR౱LPSORUµ=RUEDV WHPR TXH D %XEXOLQD QR OH JXVWD WX P¼VLFD c0HQXGR
౱3DUD TX« TXLHUHV YHUOR" ౱SUHJXQWµ %XEXOLQD FRQ FRQFLHUWR౱GLMRHOKXPDQR
GHVFRQILDQ]D ౱6« TXH FDQWR PX\ PDO 1DGLH HV SHUIHFWR ౱UHVSRQGLµ
౱'HERPDXOODUFRQ«O౱UHVSRQGLµ=RUEDVFRQGHFLVLµQ =RUEDVHQHOOHQJXDMHGHORVKXPDQRV
౱c(VR HV WDE¼ ౱PDXOOµ %XEXOLQD FRQ OD SLHO HUL]DGD౱ (O KXPDQR DEULµ OD ERFD VH GLR XQ JROSH HQ OD FDUD \
c/£UJDWHGHDTX¯ DSR\µODHVSDOGDFRQWUDXQDSDUHG
౱1R<VLQRTXLHUHVLQYLWDUPHDSDVDUcSXHVTXHYHQJD ౱+DಃKDಃKDEODV౱H[FODPµHOKXPDQR
«O7HJXVWDHOURFNJDWLWD" ౱7¼ WDPEL«Q OR KDFHV \ \R QR PH H[WUD³R 3RU IDYRU
(Q HO LQWHULRU HO KXPDQR WHFOHDED HQ VX P£TXLQD GH F£OPDWH౱OHDFRQVHMµ=RUEDV
HVFULELU6HVHQW¯DGLFKRVRSRUTXHHVWDEDDSXQWRGHWHUPLQDU ౱8ಃ XQ JDಃ JDWRಃ TXH KDEOD ౱GLMR HO KXPDQR
XQ SRHPD \ ORV YHUVRV OH VDO¯DQ FRQ XQD IOXLGH] DVRPEURVD GHM£QGRVHFDHUHQHOVRI£
'H SURQWR GHVGH OD WHUUD]D OH OOHJDURQ ORV PDXOOLGRV GH XQ ౱1R KDEOR PD¼OOR SHUR HQ WX LGLRPD 6« PDXOODU HQ
JDWR TXH QR HUD VX %XEXOLQD (UDQ XQRV PDXOOLGRV PXFKRVLGLRPDV౱LQGLFµ=RUEDV
GHVWHPSODGRV\TXHVLQHPEDUJRSDUHF¯DQWHQHUFLHUWRULWPR (OKXPDQRVHOOHYµODVPDQRVDODFDEH]D\VHFXEULµORV
(QWUH PROHVWR H LQWULJDGR VDOLµ D OD WHUUD]D \ WXYR TXH RMRV PLHQWUDV UHSHW¯D mHV HO FDQVDQFLR HV HO FDQVDQFLR} $O
UHVWUHJDUVHORVRMRVSDUDFUHHUORTXHYH¯D UHWLUDU ODV PDQRV HO JDWR JUDQGH QHJUR \ JRUGR VHJX¯D HQ HO

47/54
VLOOµQ
౱6RQDOXFLQDFLRQHV9HUGDGTXHHUHVXQDDOXFLQDFLµQ"
౱SUHJXQWµHOKXPDQR
౱1R VR\ XQ JDWR GH YHUGDG TXH PD¼OOD FRQWLJR ౱OH
DVHJXUµ =RUEDV౱ (QWUH PXFKRV KXPDQRV ORV JDWRV GHO
SXHUWRWHKHPRVHOHJLGRDWLSDUDFRQILDUWHXQJUDQSUREOHPD
\SDUDTXHQRVD\XGHV1RHVW£VORFR<RVR\UHDO
౱<GLFHVTXHPD¼OODVHQPXFKRVLGLRPDV"౱SUHJXQWµ
LQFU«GXORHOKXPDQR
౱6XSRQJR TXH TXLHUHV XQD SUXHED $GHODQWH ౱SURSXVR
=RUEDV
౱%XRQJLRUQR౱GLMRHOKXPDQR
౱(VWDUGH0HMRUGLJDPRVEXRQDVHUD౱FRUULJLµ=RUEDV
౱.DOLPHUD౱LQVLVWLµHOKXPDQR
౱.DOLVSHUD \D WH GLMH TXH HV WDUGH ౱YROYLµ D FRUUHJLU
=RUEDV
౱'REHUGDQ౱JULWµHOKXPDQR
౱'REUHXWUDPHFUHHVDKRUD"౱SUHJXQWµ=RUEDV
౱6¯<VLWRGRHVWRHVXQVXH³RTX«LPSRUWD0HJXVWD\
TXLHURVHJXLUVR³£QGROR౱UHVSRQGLµHOKXPDQR
౱(QWRQFHVSXHGRLUDOJUDQR౱SURSXVR=RUEDV

48/54
(O KXPDQR DVLQWLµ SHUR OH SLGLµ UHVSHWDU HO ULWXDO GH OD ED]DU\HOJDWRJUDQGHQHJUR\JRUGRFRUULµDLQIRUPDUDVXV
FRQYHUVDFLµQ GH ORV KXPDQRV /H VLUYLµ DO JDWR XQ SODWR GH FRPSD³HURV
OHFKH\«OVHDFRPRGµHQHOVRI£FRQXQDFRSDGHFR³DFHQ
ODVPDQRV
౱0D¼OOD JDWR ౱GLMR HO KXPDQR \ =RUEDV OH UHILULµ OD
KLVWRULD GH OD JDYLRWD GHO KXHYR GH $IRUWXQDGD \ GH ORV
LQIUXFWXRVRVHVIXHU]RVGHORVJDWRVSDUDHQVH³DUOHDYRODU
౱3XHGHV D\XGDPRV" ౱FRQVXOWµ =RUEDV DO WHUPLQDU VX
UHODWR
౱&UHR TXH V¯ < HVWD PLVPD QRFKH ౱UHVSRQGLµ HO
KXPDQR
౱(VWDPLVPDQRFKH"(VW£VVHJXUR"౱LQTXLULµ=RUEDV
౱0LUD SRU OD YHQWDQD JDWR 0LUD HO FLHOR 4X« YHV" ౱
LQYLWµHOKXPDQR
౱1XEHV 1XEHV QHJUDV 6H DFHUFD XQD WRUPHQWD \ PX\
SURQWROORYHU£౱REVHUYµ=RUEDV
౱3XHVSRUHVRPLVPR౱GLMRHOKXPDQR
౱1RWHHQWLHQGR/RVLHQWRSHURQRWHHQWLHQGR౱DFHSWµ
=RUEDV
(QWRQFHVHOKXPDQRIXHKDVWDVXHVFULWRULRWRPµXQOLEUR
\UHEXVFµHQWUHODVS£JLQDV
౱(VFXFKD JDWR WH OHHU« DOJR GH XQ SRHWD OODPDGR
%HUQDUGR $W[DJD 8QRV YHUVRV GH XQ SRHPD WLWXODGR m/DV
JDYLRWDV}
3HURVXSHTXH³RFRUD]µQ౱TXHHVHOGHORVHTXLOLEULVWDV
౱SRUQDGDVXVSLUDWDQWRFRPRSRUHVDOOXYLDWRQWDTXHFDVL
VLHPSUHWUDHYLHQWRTXHFDVLVLHPSUHWUDHVRO
౱(QWLHQGR (VWDED VHJXUR GH TXH SRG¯DV D\XGDUQRV ౱
PDXOOµ=RUEDVVDOWDQGRGHOVLOOµQ
$FRUGDURQ UHXQLUVH D PHGLDQRFKH IUHQWH D OD SXHUWD GHO

49/54
SHGLPRVXQIDYRUHVRHVWRGR౱PDXOOµ=RUEDV
౱(OKRUDULRGHDSHUWXUDHVGHQXHYHGHODPD³DQDDVHLV
GH OD WDUGH (V HO UHJODPHQWR \ GHEH VHU UHVSHWDGR ౱FKLOOµ
0DW¯DV
౱c3RU ORV ELJRWHV GH OD PRUVD (V TXH QR SXHGHV VHU
DPDEOHXQDYH]HQWXYLGDPDFDFR"౱PDXOOµ%DUORYHQWR
(OYXHOR
౱3RUIDYRUVH³RUPRQR౱JUD]QµVXSOLFDQWH$IRUWXQDGD
౱c,PSRVLEOH(OUHJODPHQWRPHSURK¯EHHVWLUDUODPDQR\
FRUUHU HO FHUURMR TXH XVWHGHV SRU QR WHQHU GHGRV VDFRV GH
SXOJDVQRSXHGHQDEULU౱FKLOOµFRQVRUQD0DW¯DV
౱(UHVXQPRQRWHUULEOHcWHUULEOH౱PDXOOµ6DEHORWRGR
౱+D\XQKXPDQRDIXHUD\HVW£PLUDQGRHOUHORM౱PDXOOµ
6HFUHWDULRTXHDWLVEDEDSRUXQDYHQWDQD
౱c(V HO SRHWD c1R KD\ WLHPSR TXH SHUGHU ౱PDXOOµ
=RUEDVFRUULHQGRDWRGDYHORFLGDGKDFLDODYHQWDQD
/DV FDPSDQDV GH OD LJOHVLD GH 6DQ 0LJXHO HPSH]DURQ D
WD³HUORVGRFHWRTXHVGHPHGLDQRFKH\XQUXLGRGHFULVWDOHV
URWRV VREUHVDOWµ DO KXPDQR (O JDWR JUDQGH QHJUR \ JRUGR
FD\µ D OD FDOOH HQ PHGLR GH XQD OOXYLD GH DVWLOODV SHUR VH
LQFRUSRUµVLQSUHRFXSDUVHGHODVKHULGDVHQODFDEH]D\VDOWµ
8QDHVSHVDOOXYLDFD¯DVREUH+DPEXUJR\GHORVMDUGLQHV GHQXHYRKDFLDODYHQWDQDSRUODTXHKDE¯DVDOLGR
VHHOHYDEDHODURPDGHODWLHUUDK¼PHGD%ULOODEDHODVIDOWRGH (O KXPDQR VH DFHUFµ HQ HO SUHFLVR PRPHQWR HQ TXH XQD
ODVFDOOHV\ORVDQXQFLRVGHQHµQVHUHIOHMDEDQGHIRUPHVHQHO JDYLRWD HUD DO]DGD SRU YDULRV JDWRV KDVWD HO DOI«L]DU 'HWU£V
VXHOR PRMDGR 8Q KRPEUH HQIXQGDGR HQ XQD JDEDUGLQD GH ORV JDWRV XQ FKLPSDQF« VH PDQRVHDED OD FDUD WUDWDQGR
FDPLQDED SRU XQD FDOOH VROLWDULD GHO SXHUWR GLULJLHQGR VXV GHWDSDUVHORVRMRVORVR¯GRV\ODERFDDOPLVPRWLHPSR
SDVRVKDFLDHOED]DUGH+DUU\ ౱c7µPDOD 4XH QR VH KLHUD FRQ ORV FULVWDOHV ౱PDXOOµ
౱c'HQLQJXQDPDQHUD౱FKLOOµHOFKLPSDQF«౱c$XQTXH =RUEDV
PH FODYHQ VXV FLQFXHQWD JDUUDV HQ HO FXOR \R QR OHV DEUR OD ౱9HQJDQDF£ORVGRV౱GLMRHOKXPDQRWRP£QGRODHQVXV
SXHUWD EUD]RV
౱3HUR VL QDGLH WLHQH LQWHQFLµQ GH KDFHUWH GD³R 7H (O KXPDQR VH DOHMµ SUHVXURVR GH OD YHQWDQD GHO ED]DU

50/54
%DMRODJDEDUGLQDOOHYDEDDXQJDWRJUDQGHQHJUR\JRUGR\
DXQDJDYLRWDGHSOXPDVFRORUSODWD
౱c&DQDOODV c%DQGROHURV c3DJDU£Q SRU HVWR ౱FKLOOµ HO
FKLPSDQF«
౱7HOREXVFDVWH<VDEHVTX«SHQVDU£+DUU\PD³DQD"
4XHW¼URPSLVWHHOYLGULR౱PDXOOµ6HFUHWDULR
౱&DUDPED SRU HVWD YH] DFLHUWD XVWHG DO TXLWDUPH ORV
PDXOOLGRVGHODERFD౱PDXOOµ&RORQHOOR
౱c3RU ORV FROPLOORV GH OD PRUHQD c$O WHMDGR c9HUHPRV
YRODUDQXHVWUD$IRUWXQDGD౱PDXOOµ%DUORYHQWR
(O JDWR JUDQGH QHJUR \ JRUGR \ OD JDYLRWD LEDQ PX\
FµPRGRVEDMRODJDEDUGLQDVLQWLHQGRHOFDORUGHOFXHUSRGHO
KXPDQRTXHFDPLQDEDFRQSDVRVU£SLGRV\VHJXURV6HQW¯DQ
ODWLUVXVWUHVFRUD]RQHVDULWPRVGLIHUHQWHVSHURFRQODPLVPD
LQWHQVLGDG

51/54
౱*DWRWHKDVKHULGR"౱SUHJXQWµHOKXPDQRDOYHUXQDV ౱0LUD DOO£ VH YH HO ED]DU GH +DUU\ $OO£ HVW£Q QXHVWURV
PDQFKDVGHVDQJUHHQODVVRODSDVGHVXJDEDUGLQD DPLJRV౱PDXOOµ=RUEDV
౱1R WLHQH LPSRUWDQFLD $GRQGH YDPRV" ౱SUHJXQWµ ౱c7HQJRPLHGRc0DPL౱JUD]Qµ$IRUWXQDGD
=RUEDV =RUEDVVDOWµKDVWDODEDUDQGDTXHSURWHJ¯DHOFDPSDQDULR
౱(QWLHQGHVDOKXPDQR"౱JUD]Qµ$IRUWXQDGD $EDMRORVDXWRVVHPRY¯DQFRPRLQVHFWRVGHRMRVEULOODQWHV
౱6¯<HVXQDEXHQDSHUVRQDTXHWHD\XGDU£DYRODU౱OH (OKXPDQRWRPµDODJDYLRWDHQVXVPDQRV
DVHJXUµ=RUEDV ౱c1R c7HQJR PLHGR c=RUEDV c=RUEDV ౱JUD]Qµ
౱(QWLHQGHVDODJDYLRWD"౱SUHJXQWµHOKXPDQR SLFRWHDQGRODVPDQRVGHOKXPDQR
౱'LPHDGRQGHYDPRV౱LQVLVWLµ=RUEDV ౱c(VSHUD'«MDODHQODEDUDQGD౱PDXOOµ=RUEDV
౱<DQRYDPRVKHPRVOOHJDGR౱UHVSRQGLµHOKXPDQR ౱1RSHQVDEDWLUDUOD౱GLMRHOKXPDQR
=RUEDVDVRPµODFDEH]D(VWDEDQIUHQWHDXQHGLILFLRDOWR ౱9DV D YRODU $IRUWXQDGD 5HVSLUD 6LHQWH OD OOXYLD (V
$O]µODYLVWD\UHFRQRFLµODWRUUHGH6DQ0LJXHOLOXPLQDGDSRU DJXD (Q WX YLGD WHQGU£V PXFKRV PRWLYRV SDUD VHU IHOL] XQR
YDULRV UHIOHFWRUHV /RV KDFHV GH OX] GDEDQ GH OOHQR HQ VX GHHOORVVHOODPDDJXDRWURVHOODPDYLHQWRRWURVHOODPDVRO\
HVEHOWD HVWUXFWXUD IRUUDGD GH SODQFKDV GH FREUH TXH HO VLHPSUHOOHJDFRPRXQDUHFRPSHQVDOXHJRGHODOOXYLD6LHQWH
WLHPSR OD OOXYLD \ ORV YLHQWRV KDE¯DQ FXELHUWR GH XQD S£WLQD ODOOXYLD$EUHODVDODV౱PDXOOµ=RUEDV
YHUGH /D JDYLRWD H[WHQGLµ ODV DODV /RV UHIOHFWRUHV OD ED³DEDQ
౱/DVSXHUWDVHVW£QFHUUDGDV౱PDXOOµ=RUEDV GHOX]\ODOOXYLDOHVDOSLFDEDGHSHUODVODVSOXPDV(OKXPDQR
౱1RWRGDV౱GLMRHOKXPDQR౱6XHORYHQLUDTX¯DIXPDU\ \HOJDWRODYLHURQDO]DUODFDEH]DFRQORVRMRVFHUUDGRV
SHQVDUHQVROHGDGGXUDQWHODVQRFKHVGHWRUPHQWD&RQR]FR ౱/DOOXYLDHODJXDc0HJXVWD౱JUD]Qµ
XQDHQWUDGDSDUDQRVRWURV ౱9DVDYRODU౱PDXOOµ=RUEDV
'LHURQXQURGHR\HQWUDURQSRUXQDSHTXH³DSXHUWDODWHUDO ౱7H TXLHUR (UHV XQ JDWR PX\ EXHQR ౱JUD]Qµ
TXH HO KXPDQR DEULµ FRQ OD D\XGD GH XQD QDYDMD 'H XQ DFHUF£QGRVHDOERUGHGHODEDUDQGD
EROVLOOR VDFµ XQD OLQWHUQD \ DOXPEUDGRV SRU VX GHOJDGR UD\R ౱9DVDYRODU7RGRHOFLHORVHU£WX\R౱PDXOOµ=RUEDV
GH OX] HPSH]DURQ D VXELU XQD HVFDOHUD GH FDUDFRO TXH ౱1XQFDWHROYLGDU«1LDORVRWURVJDWRV౱JUD]Qµ\DFRQ
SDUHF¯DLQWHUPLQDEOH OD PLWDG GH ODV SDWDV IXHUD GH OD EDUDQGD SRUTXH FRPR
౱7HQJRPLHGR౱JUD]Qµ$IRUWXQDGD GHF¯DQ ORV YHUVRV GH $W[DJD VX SHTXH³R FRUD]µQ HUD HO GH
౱3HURTXLHUHVYRODUYHUGDG"౱PDXOOµ=RUEDV ORVHTXLOLEULVWDV
'HVGH HO FDPSDQDULR GH 6DQ 0LJXHO VH YH¯D WRGD OD ౱c9XHOD౱PDXOOµ=RUEDVHVWLUDQGRXQDSDWD\WRF£QGROD
FLXGDG /D OOXYLD HQYROY¯D OD WRUUH GH OD WHOHYLVLµQ \ HQ HO DSHQDV
SXHUWRODVJU¼DVSDUHF¯DQDQLPDOHVHQUHSRVR $IRUWXQDGDGHVDSDUHFLµGHVXYLVWD\HOKXPDQR\HOJDWR

52/54
WHPLHURQ OR SHRU +DE¯D FD¯GR FRPR XQD SLHGUD &RQ OD
UHVSLUDFLµQ HQ VXVSHQVR DVRPDURQ ODV FDEH]DV SRU HQFLPD
GH OD EDUDQGD \ HQWRQFHV OD YLHURQ EDWLHQGR ODV DODV
VREUHYRODQGRHOSDUTXHGHHVWDFLRQDPLHQWR\OXHJRVLJXLHURQ
VXYXHORKDVWDODDOWXUDKDVWDP£VDOO£GHODYHOHWDGHRURTXH
FRURQDEDODVLQJXODUEHOOH]DGH6DQ0LJXHO
$IRUWXQDGDYRODEDVROLWDULDHQODQRFKHKDPEXUJXH³D6H
DOHMDED EDWLHQGR HQ«UJLFD ODV DODV KDVWD HOHYDUVH VREUH ODV
JU¼DV GHO SXHUWR VREUH ORV P£VWLOHV GH ORV EDUFRV \
HQVHJXLGD UHJUHVDED SODQHDQGR JLUDQGR XQD \ RWUD YH] HQ
WRUQRDOFDPSDQDULRGHODLJOHVLD
౱c9XHOR c=RUEDV c3XHGR YRODU ౱JUD]QDED HXIµULFD
GHVGHODYDVWHGDGGHOFLHORJULV
(OKXPDQRDFDULFLµHOORPRGHOJDWR
౱%XHQRJDWRORKHPRVFRQVHJXLGR౱GLMRVXVSLUDQGR
౱6¯DOERUGHGHOYDF¯RFRPSUHQGLµORP£VLPSRUWDQWH౱
PDXOOµ=RUEDV
౱$K V¯" < TX« HV OR TXH FRPSUHQGLµ" ౱SUHJXQWµ HO
KXPDQR
౱4XH VµOR YXHOD HO TXH VH DWUHYH D KDFHUOR ౱PDXOOµ
=RUEDV
౱6XSRQJRTXHDKRUDWHHVWRUEDPLFRPSD³¯D7HHVSHUR
DEDMR౱VHGHVSLGLµHOKXPDQR
=RUEDV SHUPDQHFLµ DOO¯ FRQWHPSO£QGROD KDVWD TXH QR
VXSR VL IXHURQ ODV JRWDV GH OOXYLD R ODV O£JULPDV ODV TXH
HPSD³DURQVXVRMRVDPDULOORVGHJDWRJUDQGHQHJUR\JRUGR
GHJDWREXHQRGHJDWRQREOHGHJDWRGHSXHUWR

53/54
/8,6 6(3œ/9('$ QDFLGR HQ 2YDOOH &KLOH HQ +D /DORFXUDGH3LQRFKHW DUW¯FXORV 
UHFRUULGR GHVGH PX\ MRYHQ FDVL WRGRV ORV WHUULWRULRV SRVLEOHV 6DOXGSURIHVRU*£OYH]\RWUDVKLVWRULDV 
GH OD JHRJUDI¯D \ ODV XWRS¯DV GH OD VHOYD DPD]µQLFD DO /RVSHRUHVFXHQWRVGHORV+HUPDQRV*ULPP QRYHODHQ
GHVLHUWR GH ORV VDKDUDXLV GH OD 3DWDJRQLD D +DPEXUJR GH FRDXWRU¯D FRQ HO HVFULWRU XUXJXD\R 0DULR 'HOJDGR
ODV FHOGDV GH 3LQRFKHW DO EDUFR GH *UHHQSHDFH < GH HVD $SDUD¯Q 
YLGD FXDQGR PHQRV DJLWDGD KD VDELGR GDU FXHQWD FRPR 1DUUDU HV UHVLVWLU FRQYHUVDFLRQHV FRQ %UXQR $USDLD
GRWDG¯VLPR QDUUDGRU GH KLVWRULDV HQ DSDVLRQDQWHV UHODWRV \ 0ROHVNLQH 
QRYHODV (OSRGHUGHORVVXH³RV DUW¯FXORV 
/RV FDO]RQFLOORV GH &DUROLQD +XHFKXUDED FUµQLFDV
%LEOLRJUDI¯D 
9LGD SDVLµQ \ PXHUWH GHO *RUGR \ HO )ODFR JXLRQ
&UµQLFDGH3HGUR1DGLH FXHQWRV UDGLRIµQLFR 
/RVPLHGRVODVYLGDVODVPXHUWHV\RWUDVDOXFLQDFLRQHV /DO£PSDUDGH$ODGLQR 
FXHQWRV /DVRPEUDGHORTXHIXLPRV QRYHOD 
&XDGHUQRGHYLDMH FXHQWRV 
+LVWRULDVGHDTX¯\GHDOO£ FXHQWRV 
%R\NRWW FXHQWRV 
œOWLPDV QRWLFLDV GHO VXU OLEUR GH YLDMHV FRQ IRWRV GH
8QYLHMRTXHOH¯DQRYHODVGHDPRU QRYHODEUHYH 'DQLHO0RUG]LQVNL
3DWDJRQLD([SUHVV OLEURGHYLDMHV 
.RPSORW 3ULPHUD SDUWH GH XQD DQWRORJ¯D LUUHVSRQVDEOH
 
1RPEUHGHWRUHUR QRYHOD 
0XQGRGHOILQGHOPXQGR QRYHOD 
+LVWRULD GH XQD JDYLRWD \ HO JDWR TXH OH HQVH³µ D YRODU
QRYHODSDUDQL³RV 
'HVHQFXHQWURV FXHQWRV 
(O MXHJR GH OD LQWULJD FRQ 0DUW¯Q &DVDULHJR -DYLHU
*DUF¯D6£QFKH]\3DFR,JQDFLR7DLER,, 
'LDULRGHXQNLOOHUVHQWLPHQWDO <DFDU« QRYHOD 
+LVWRULDVPDUJLQDOHV FXHQWRV 
+RW/LQH QRYHOD 

54/54