Vous êtes sur la page 1sur 3

CONCLUSIONS DE LA REUNIÓ PLENÀRIA D’EL PAÍS DE DEMÀ

(07/03/2020)
• Considerem que actualment cap proposta política assumeix en plenitud els criteris
establerts en el document aprovat a Poblet el passat 21 de setembre de 2019.
• Ens reafirmem que, a les portes d’una nova dècada, Catalunya necessita una
proposta electoral que, assumint la legítima aspiració d’una gran part dels catalans
i catalanes a decidir el seu futur nacional, per vies democràtiques, respectuoses
amb la legalitat i renunciant a la unilateralitat, faci compatible aquest objectiu amb
la necessitat de promoure de manera immediata els marcs d’acció política, social
i econòmica imprescindibles per:
1. desenvolupar les polítiques públiques que permetin afrontar els
desafiaments que té la societat catalana, amb criteris de transversalitat,
garantint la cohesió social i la igualtat i no discriminació per qüestions de
gènere o de provinença.
2. impulsar un model econòmic i social capdavanter en el món global basat
en la cooperació público-privada, el talent i la innovació per afrontar la
transformació tecnològica i els reptes actuals de la nostra economia per ser
més competitius.
3. garantir la sostenibilitat mediambiental i potenciar els valors ecològics, tot
assegurant el progrés social i una societat del benestar més propera als
problemes dels ciutadans.
• Aquesta nova opció política ha de donar resposta, ja des d’un inici, als problemes
que arrosseguen la política tradicional i que dificulten la seva funció natural de
liderar la societat i gestionar els afers col·lectius en benefici del ciutadà. Proposem
els següents principis que aquesta ha de complir:
1. El ciutadà al centre del projecte: l’objectiu de l’activitat política és
construir una societat basada en els valors, l’educació i el coneixement que
garanteixi el benestar i la prosperitat general.
2. Paral·lelament a abordar les problemàtiques del dia a dia, cal definir una
estratègia a llarg termini, amb visió de país, pel bé comú tenint en compte
els reptes i la velocitat de canvi del món actual amb l’objectiu de garantir
la prosperitat compartida de la societat catalana.
3. Transparència i defensa de l’interès col·lectiu: el funcionament de les
institucions ha de ser transparent, eficient i coordinat, especialment quan
fa referència al flux de recursos econòmics.
4. Racionalitat i presa de decisions basada en l’evidència: el debat i la presa
de decisions no pot ser arbitrària, només basada en l’ideologia o en
interessos externs, sinó que s’ha de basar en la racionalitat i l’evidència
científica.
5. El talent, l’educació i la meritocràcia per sobre de l’obediència i el control:
fomentar la introducció de talent en tots els àmbits i nivells de la gestió
pública i promocionar-lo per a que pugui fer aportacions positives per al
país.
6. Lideratge responsable basat en la intel·ligència col·lectiva: definició d’un
model de bon lideratge que ha d’incloure aspectes com la visió de país, la
responsabilitat en la presa de decisions, l’excel·lència, la professionalitat,
el pragmatisme, el saber escoltar, entre altres.
7. Mentalitat cooperativa: Els altres partits polítics s’han de veure com a
adversaris i alhora aliats per a treballar pel consens d’una Catalunya
capdavantera. La competència global i les noves economies és el gran
repte a combatre. A la vegada que s’hi competeix per assolir el suport de
la ciutadania, també s’hi coopera per tirar endavant mesures fonamentals
per al futur del país. O afrontem els reptes junts o no tindran efecte
significatiu per a ningú.
8. Regeneració del debat públic basat en valors fonamentals i el bé comú:
contribuir a un debat públic basat en el respecte i la transparència, en que
l’objectiu de trobar solucions als reptes de la societat passi per sobre de la
lluita i el tacticisme, tot garantint la seguretat jurídica.
9. Permeabilitat i diàleg amb l’entorn: tenir en compte els diferents agents
implicats i afectats a l’hora de proposar legislació (societat civil, patronals,
sindicats, tercer sector, entitats, etc.). Cal tenir en compte la visió
territorial, de cadenes de valor i de col·lectius diversos.
10. Rendició de comptes: seguiment dels compromisos electorals adoptats i
avaluació del seu compliment de manera honesta.
• Considerem que El país de demà ha d’impulsar el sorgiment d’una nova opció
electoral que representi els valors, ambicions i elements programàtics prèviament
descrits.
• Apel·lem a tots aquells sobiranistes, nacionalistes i catalanistes que comparteixin
el compromís amb una Catalunya pròspera, justa, integradora i moderna, que
s’apleguin sota aquesta proposta electoral amb la màxima ambició de servir al
país i a la seva gent. El món va a un ritme accelerat i ja no són temps d’excuses,
tampoc de dilacions, i és el moment de construir un espai polític amb vocació
d’amplitud, transversalitat i que s’assembli a la majoria de la societat catalana.
Volem una Catalunya per a tothom, un sol poble. Un país actiu, compromès i
responsable amb el seu futur.
• La iniciativa d’El país de demà, altrament anomenada “de Poblet” i sota la forma
d’una associació actuant en qualitat de societat civil, que impulsi el debat, seguirà
treballant en paral·lel a la proposta electoral que vol impulsar. L’objectiu no és
altre que fer aflorar els debats públics sobre quin model de societat volem per tal
que Catalunya no perdi el tren de la modernitat i del futur.