Vous êtes sur la page 1sur 2

Fa ire u n essa i a rgu ment a t if

Il n ' e xi st e p a s de rè gle s st ri ct e s p our é cri re un e ssa i a rgume n t a t i f. Ce p en da n t , vous


de ve z re sp e ct e r de s rè gle s gé n é ra le s p rop re s à ce t e xe rci ce , mê me s' i l e xi ste de s
t olé ra n ce s. Que lle q ue soi t la forme d e vot re a rgume n t a t i on , i l e st i mp ort a nt de
ré di ge r vot re t ra va i l e n t roi s gra n de s é t a p e s: u ne int rod u ct ion , u n d ével opp ement ,
u ne c o nc l u s io n .

1. Fa ire l e p l a n
Vot re t ra va i l doi t o b li ga t oi re me n t sui vre un p la n . Ce p la n corre sp on d a ux i dé e s
e sse n t i e lle s et se con da i re s q ue vou s a lle z a rgume n t e r da n s vot re dé ve lop p e me n t .
Vot re p la n doi t ê t re con ci s e t si mp le. Il n e s' a gi t p a s de fa i re de lon gue s p hr a se s ma i s
de n omi n a li se r vos i dé e s.

Vo t re p l a n d o it d onc comp ort er:


 vos de u x o u t roi s i dé e s e sse n t i e lle s
o p our cha cun e d' e lle s, vos i dé e s se con da i re s, c' e st -à -di re le s i dé e s q ui von t
vous p e rme t t re de sout e n i r vot re a rgu me n t a t i on
 p our cha cun e de vo s i dé e s se con da i re s, de s i llust ra t i on s prop re s à
vot re vé cu p e rson n e l, à vos op i n i on s et /ou à vot re cult ur e gé n é ra le .

2. Fa ire l 'i nt rod u ct i o n


Vot re i n t roduct i on se rt à gui de r le cor re ct e ur a va n t la le ct ure de s a rgu me n t s
dé ve lop p é s ult é ri e ure me n t , e t doi t don c ê t re cla i re me n t dé t a ch é e du re st e d u t ra va i l.

 L ' i n t roduct i on e st un t out i n di ssoci a ble : e lle e st con st i t ué e d' un b loc un i q ue e t


n e doi t p a s com p ort e r p lusi e urs p a ra gra p he s.

 E lle n e doi t p a s ê t re t rop lon gue , n i t rop court e : q ue lq ue s li gn e s suffi se n t à


e xp ose r le s gra n de s li gn e s de vot re t r a va i l.

 E lle n e doi t p a s comp ort e r d' a rgume n t s p e rson n e ls: vous de ve z y e xp ose r le
suj e t e t la fa ço n don t vous a lle z le t ra i t e r, c' e st -à -di re p ose r la p rob lé ma t i que .

L'int ro d u c t io n e st comp osé e de t roi s p a rt i e :


1) Le s u jet a mené : re p re n e z le suj e t ave c vos p rop re s mo t s. Vous p ouve z lui a p p ort e r
un e t ouche p e rson n e lle e n le si t ua n t da n s le t e mp s e t /ou d a n s l' e sp a ce . Di te s, p a r
e xe mp le , si le p roblè me p osé da n s le suj e t e st e n a dé q uati on a ve c vot re é p oq ue e t
a ve c vot re con t e xt e cult ure l e t /ou gé o gra p hi q ue .

2) Le s u jet p o sé : e ssa ye z de dé ga ge r de ce suj e t un e p rob lé ma t i q ue , c' e st -à-di re la


q ue st i on e sse nt i e lle q ui e st sous -e n t en due da n s le suj e t a me n é .

3) Le s u jet d ivisé : e xp ose z b ri è ve me n t vot re p la n . Ce t t e p a rt i e va vous p e rme t t re de


gui de r le le ct e ur d a n s vot re dé ve lop p e me n t : vous lui a n n on ce z de q uoi vou s a lle z
p a rle r e t da n s q ue l ordre . Vous de ve z do n c é n umé re r, e n un e p hra se , le s de ux ou t roi s
i dé e s e sse n t i e lle s que vous a lle z t ra i t e r: No u s dé bu t e r on s ce t t e a r gu me n ta t ion p a r. . .
p o u r dé mo nt r e r qu e... E n fin , n o u s n o u s p e n che ro n s su r... En cla i r, e ssa ye z de don n e r
un e a rt i cula t i on à vos di ffé re n t e s p a rt i e s.
3. Fa ire l e d ével op p ement
L i mi t e z -vous à un dé ve lop p e me n t e n de ux ou t roi s p a rt i e s q ui corre sp on de n t à vos
i dé e s e sse n t i e lle s.
 cha q ue p a rt i e du dé ve lop p e me n t corre sp on d à un e i dé e e sse n t i e lle, don c à un
p a ra gra p he .
 cha q ue p a rt i e du dé ve lop p e me n t doi t ê t re cla i re me n t dé t a ché e du re st e du
t ra va i l. Il e st don c n é ce ssa i re de sa ut er un e li gn e e n t re cha q ue p a rt i e. E n fi n,
n ' hé si t e z p a s à sa ut e r de ux li gn e s p ou r e n core mi e ux dé t a che r l' e n se mb le du
dé ve lop p e me n t de l' i n t r oduct i on e t de la con clusi on .
 le s di ffé r e n t e s p a rt i e s doi ve n t ê t re é qui li b ré e s: e lle s doi ve n t a voi r, p lu s ou
moi n s, la mê me longue ur.
 le s rè gle s de ré da ct i on de cha cu n e de s p a rt i e s son t le s même s.
 le s i dé e s e sse n t i e lle s doi ve n t ê t re suff i sa mme n t é loi gn é es de s a ut re s (p our /
con t re , ca use / cons é q ue n ce .. . ) a fi n q ue le le ct e ur n e re t rouve p a s d' é lé me n ts
i de n t i q ue s ou si mi la i re s da n s le s di ffé re n t e s p a rt i e s.

L a ré da ct i on d' un e p a rt i e ré p on d gé n ér a le me n t a ux rè gle s sui va n t e s:


 é n on ci a t i on de l' i dé e e sse n t ie lle : vous de ve z e xp ose r, dè s la p re mi è re p h ra se,
vot re p re mi è re i dé e e sse n t i e lle.
o a rgume n t a t i on (i dé e se con da i re ): vot r e i dé e e sse n t ie lle pe ut ê t re di vi sé e
e n p lusi e urs i dé e s se con da i re s. Tra i t ée s l' un e a p rè s l' a utre , ce s i dé e s
se con da i re s von t v ous p e rme t t re d' a rgume n t e r e t d' a b orde r e n dé t a i l le s
di ffé re n t s é lé me n t s de vot re i dé e e sse n t i e lle .
 i llust ra t i on / e xe mp le : i l e st i mp ort a nt d' i llust re r la p re mi è re i dé e
se con da i re a ve c un e xe mp le t i ré de vot re e xp é ri e n ce p e rson n e lle
e t /ou de vot re cult ure gé n é ra le .

4. Fa ire l a c o ncl u sion


La c o nc l u s io n con st i t ue la de rn i è re pa rt i e de vot re t ra va i l. Il e st i mp ort a n t d' y
a p p ort e r gra n d soi n a fi n de la i sse r le le ct e ur sur un e b on n e i mp re ssi on . L a
con clusi on e st gé n é ra le me n t comp osé e de de ux p a rt i e s:

1) u ne s ynt h èse d e l 'ensembl e d e vot re d ével op p ement : Vous re p re n e z i ci , sa n s le s


ré p é t e r, le s é lé me nt s q ui vous p a ra i sse n t le s p lus ma rq ua n t s de vot re t ra va i l. Il
s' a gi t , p a r e xe mp le, de p e se r le p o ur e t le co n t re de s i dé e s e sse n t i e lle s q ue vous a ve z
dé ve lop p é e s, e t q ui p e uve n t re p ré se n te r de ux p oi n t s de v ue di f fé re n t s. C' e st à vous
d' y a p p ort e r un e n ua n ce , d' e n t i re r un e le çon , un e morale e t d' e n fa i re p a rt a u
le ct e ur.

2) u ne o u vert u re a u su jet qu e l 'on vou s a p rop osé a u d ép a rt : P rop ose z au le ct e ur


un e n ouve lle p i st e de ré fle xi on à p a rt i r du suj e t i n i t i a l. Re fo rmule z ce t t e n o uve lle
p i st e , ce t t e ouve rt ure , comme s' i l s' a gissa i t d' un n ouve a u suj e t d' e ssa i a rgume n t a t i f.