Vous êtes sur la page 1sur 1

¹FW ´FdS¯FF¸F d½F´FÃF õFSF dIYE ¦FE Q„¿´Fi¨FFS,

ÓFìN, ½¹Fd¢°F¦F°F AFÃFZ´F AüS AF²FFSWe³F ½F¿FÊ 2 AaIY 346 ¸F컹F `5.00, ³FBÊ dQ»»Fe, VF¼IiYUFS, 24Y¸FBÊY2019
SFþ³Fed°F IZY d½F÷Yð ·FFS°F IYF þ³FFQZVF W`Ü AFþ
IYF þ³FFQZVF ¹FW ·Fe dQJF°FF W` dIY ·FFS°F IYe þ³F°FF
³FZ QZVF ÀFZ þFd°F½FFQ, ´FdS½FFS½FFQ AüS °F„¿MXeIYS¯F
IYû ´FìSe °FSW ÀFZ CJFOÞX RZÔYIYIYS d½FIYFÀF½FFQ AüS
SF¿MXѽFFQ IYû ¨F„³FF W`Ü ·FFS°F IYû ³F¸F³FÜ www.jagran.com
Ad¸F°F VFFW, ·FFþ´FF A²¹FÃF ´FÈ¿N 16

ªF³FFQZVF4·FFþ´FF IYû 300 ÀFZ ª¹FFQF ÀFeMXûÔ ´FS ¶FPÞ°F, SFþ¦F 350 IZY ´FFÀF, IYFa¦FiZÀF IYû BÀF ¶FFSX ·Fe ³FWeÔ d¸F»FZ¦FF »FûÀF ¸FZÔ ³FZ°FF ´Fid°F´FÃF IYF ´FQ
Co
¸FûQe ¸F`dþIY ÀFZ d½F´FÃF IZY CJXOÞZ ´FFa½F
þF¦FS¯F ¶¹FìSû, ³FBÊ dQ»»Fe: SF¿XMѽFFQ AüS
d½FIYFÀF IYe »FWS ´FS ÀF½FFS ¸FûQe ¸F`dþIY
B³F SFª¹FûÔ ¸FZÔ ¢»Fe³F À½Fe´F 4,79,505 5,57,014 SFW„»F IYe A¸FZNe
l dQ»»Fe ¸FZÔ ÀF³FÀF³FeJZþ
55,120
¸F°FûÔ ÀFZ A¸FZNXe ÀFZ WXFSX
þ³F°FF ¸FFd»FIY W`Ü CÀF³FZ A´F³FF
R`YÀF»FF dQ¹FF W`Ü ¸F`Ô CÀFZ À½FeIYFSX
d½FþZ°FFAûÔ IYû ¶F²FFBÊÜ »FZdIY³F ÀF·Fe
WFS³FZ ½FF»FZ »FìþÀFÊ ³FWeÔ W`ÔÜ W¸F BÀF B³F dQ¦¦FþûÔ IYû ªF³F°FF ³FZ ³FIYFSXF
py
³FZ d½F´FÃF IZY ´F`SûÔ °F»FZ þ¸Fe³F dW»FF QeÜ l WdS¹FF¯FF ¸F°FûÔ ÀFZ ½FFSF¯FÀFe ¸F°FûÔ ÀFZ Ad¸F°F VFFW WFS, ½FF¹F³FFOX 4,31,770 IYSX°FF WìÔÜ WFSX IYe ÀFü RYeÀFQe dþ¸¸FZQFSXe ¸FZSXe ´FS ´FìSe ÀF¸FeÃFF IYSIZY AF´FÀFZ d½F¨FFS ´Fi°¹FFVFe ´FFMXeÊ À±FF³F ´FeLZ
QZS SF°F °FIY ¨F„³FF½F AF¹FFZ¦F õFSF §FFZd¿F°F W`Ü ´Fi²FF³F¸FÔÂFe ³FSXZÔQi ¸FûQe IYû þe°F IYe ¶F²FFBÊÜ ÀFFÓFF IYSZÔ¦FZÜ
l ¦F„þSF°F ¸FZÔ ¸FûQe IYe þe°F ¦FFa²Fe ³F¦FSX ÀFZ þe°FZ ÀFZ þe°FZ ¸Fd»»FIYFþ„ʳF IYFa¦FiZÀF ¦F„»F¶F¦FFÊ 95,452
402 ÀFeMXFZÔ IZY ´FdS¯FF¸FFZÔ ¸FZÔ ÀFZ 254 ´FS l CØFSFJaOX
¸F°FûÔ ÀFZ ½FF¹F³FFOX ÀFZ þe°F SXFW„»F ¦FFa²Fe, IYFa¦FiiZÀF A²¹FÃF ¸F¸F°FF ¶F³FþeÊ, ÀFeE¸F ´F. ¶Fa¦FF»F
·FFþ´FF þe°F ¨F„IYe WX` AF`S 54 ´FS AF¦FZ JOÞX¦FZ
¨F»F SWXe WX`Ü IYFa¦FiZÀF A·Fe °FIY 40 ÀFeMXZÔ
þe°F ¨F„IYe WX` AF`S 10 ´FS AF¦FZ WX`Ü IYFa¦FiZÀF
l SFþÀ±FF³F
l dW¸FF¨F»F 130 IYSXûOÞ dWXaQ„À°FFd³F¹FûÔ ³FZ AFªF BÀF RYIYeSX IYe ÓFû»Fe ·FSX Qe... ½FeS´´FF ¸FûB»Fe IYFa¦FiZÀF
ª¹Fûd°FSFdQ°¹F IYFa¦FiZÀF
d¨F¢IYF¶F»»FF´F„S
¦F„³FF
1,82,110
1,25,549
IYe ÀFWX¹FFZ¦Fe OXeE¸FIZY IYFZ 23, ·FFþ´FF IYe AüS C³FIZY ¶FZMXZ ·Fe WFS ¦FEÜ ·FFþ´FF IYe
ÀFWX¹FFZ¦Fe þQ¹Fì IYFZ 16 dVF½FÀFZ³FF IYFZ 18 þe°F IYF Aa°FS ÀFF¸FF³¹F°F: ¶FXOÞF SWF, dÀFad²F¹FF
ÀFeMXFZÔ ´FS ÀFRY»F°FF d¸F»F ¨F„IYe ±FeÜ þ¶FdIY WFS IYF Aa°FS IY¸F SWFÜ ·Fì´FZÔýi W„OXÐOF IYFa¦FiZÀF ÀFû³Fe´F°F 1,64,864
I„Y»F 542 ÀFeMXFZÔ IZY d»FE VF„øY WX„BÊ I„YL We ¸FWe³FûÔ ¸FZÔ ´F»FMX Qe °Fe³F SFª¹FûÔ ¸FZÔ
dQd¦½Fþ¹F dÀFaW IYFa¦FiZÀF ·Fû´FF»F 1,25,549
¸F°F¦F¯F³FF ¸FZÔ ·FFþ´FF IYFZ 300 ÀFZ ª¹FFQF ¶FFþe: ´FeE¸F ¸FûQe AüS ·FFþ´FF A²¹FÃF
Ri

ÀFeMXFZÔ ´FS ¶FPXÞ°F d¸F»Fe ±Fe AF`S SFþ¦F Ad¸F°F VFFW ¶FFS-¶FFS d´FL»Fe ¶FFS ÀFZ ·Fe VFÂF„§³F dÀF³WF IYFa¦FiZÀF ´FMX³FF ÀFFdW¶F 2,84,657
IYe I„Y»F ¶FPXÞ°F 350 ÀFeXMûÔ IZY AFÀF´FFÀF ¶FXOÞe þe°F IYF QF½FF IYS°FZ SWZ ±FZÜ ¹FW ÀF¨F VFSQ ¹FFQ½F SFþQ ¸F²FZ´F„SF 3,01,527
±FeÜ AF²FF QþʳF ÀFZ Ad²FIY SFª¹FûÔ ¸FZÔ ÀFFd¶F°F W„AFÜ ·FFþ´FF IYû 2014 ¸FZÔ 282
·FFþ´FF ³FZ ÀF·Fe ÀFeXMZÔ þe°Fe W`ÔÜ C´Fi ÀF¸FZ°F AüS SFþ¦F IYû 336 ÀFeMXZÔ d¸F»FeÔÜ WF»F dOXa´F»F ¹FFQ½F ÀF´FF IY³³Füþ 1,11,162
OXZPÞ QþʳF SFª¹FûÔ ¸FZÔ SFþ¦F IYû 50 RYeÀFQ We ¸FZÔ ¸F´Fi, LØFeÀF¦FPÞ ½F SFþÀ±FF³F ¸FZÔ E¨FOXe QZ½F¦FüOÞXF þQ¹Fì (EÀF) °F„¸FFI„Y÷Y 13,339
ÀFZ Ad²FIY ½FûXM d¸F»FZÜ ½FWeÔ, IYFa¦FiZÀF IYFa¦FiZÀF ³FZ RY°FW WFdÀF»F IYe ±Fe, »FZdIY³F
A²¹FÃF SFW„»F ¦FFa²Fe ´FSa´FSF¦F°F A¸FZNe ÀFeMX I„YL We ¸FWe³FûÔ ¸FZÔ ·FFþ´FF ³FZ ´FìSe ¶FFþe ¸FW¶Fì¶FF ¸F„µ°Fe ´FeOXe´Fe A³Fa°F³FF¦F 6,676
´FS ·FFþ´FF IYe À¸FÈd°F BÊSF³Fe ÀFZ WFS ¦FE, ´F»FXM QeÜ ¸F³Fûþ dÀF³WF ·FFþ´FF ¦FFþe´F„S 1,19,392
WF»FFadIY IZYS»F IYe ½FF¹F³FFOX ÀFeMX ´FS ½FW 17 SFª¹FûÔ ¸FZÔ ·FFþ´FF IYû 50 RYeÀFQ ½FûMX:
gh

þe°FZ W`ÔÜ AFþFQe IZY ¶FFQ ÀFZ dIYÀFe EIY ´FFXMeÊ IYû
IYFa¦FiZÀF dRYS ÀFZ ³FZ°FF ´Fid°F´FÃF ´FQ ÀFZ ÀF¶FÀFZ ª¹FFQF »F¦F·F¦F 48 RYeÀFQ ½FûXM ³F½Fe³F ´FMX³FF¹FIY ¶FSIYSFS, ¨FaQi¶FF¶Fì IYe Q„¦FÊd°F
¸FWøY¸F WXFZ°Fe dQ£FFBÊ QZ SWXe WX`Ü C´Fi, d¶FWFS BadQSF ¦FFa²Fe IYe W°¹FF IZY ¶FFQ IYFa¦FiZÀF ³FBÊ dQ»»Fe : »FFZÀF ¨F„³FF½F IZY ÀFF±F WXe dþ³F ¨FFS SFª¹FFZÔ ¸FZÔ d½F²FF³FÀF·FF
¸FZÔ ·FFþ´FF IYû ¨F„³Fü°Fe QZ SWF ¸FWF¦FN¶Fa²F³F IYû d¸F»FZ ±FZZÜ ·FF½F³FFAûÔ IZY CRYF³F ¸FZÔ °F¶F ¨F„³FF½F IYSFE ¦FE CX³F¸FZÔ ÀFZ AFZdOXVFF ¸FZÔ þWXFa ³F½Fe³F ´FMX³FF¹FIY IYe ÀFØFF
ÀFa¹F„¢°F øY´F ÀFZ 20 IYF AFaIYOÞXF ·Fe ´FFS SFþe½F ¦FFa²Fe ÀFSIYFS 400 ÀFZ ª¹FFQF ÀFeXMûÔ ¶FSIYSFS dQ£F SWXe WX`, ½FWXeÔ IZÔYýi ¸FZÔ ¸FFZQe ÀFSIYFS IYF °F£°FF ´F»FMX
³FWeÔ IYS ´FF¹FFÜ þFd°F¦F°F ÀF¸FeIYS¯F ´FìSe ´FS þe°Fe ±FeÜ ¸FûQe ¸FaÂF IZY ÀFF±F ¸F`QF³F ¸FZÔ Ad·F¹FF³F ¸FZÔ þ„MXZ AFa²Fi ´FiQZVF IZY ÀFeE¸F ¨Faýi¶FF¶Fì IYe þ¸Fe³F d£FÀFIY ¨F„IYe
°FSW ²½FÀ°F Wû ¦FEÜ ÀFF±F We ¨FFS SFª¹FûÔ IZY C°FSe ·FFþ´FF ³FZ »F¦F·F¦F ½FW AaIY Lì d»F¹FF WX`Ü dÀFd¢IY¸F ¸FZÔ dÀFd¢IY¸F OZ¸FûIiZYdMXIY RiYaMX (EÀFOXeERY) ¶FPXÞ°F ¶F³FFE WX„E
d½F²FF³FÀF·FF ¨F„³FF½FûÔ ¸FZÔ SFþ¦F A÷Y¯FF¨F»F þ¶FdIY 17 SFª¹FûÔ AüS IZÔYýi VFFdÀF°F ´FiQZVFûÔ WX` °FFZ A÷Y¯FF¨F»F ¸FZÔ ·FFþ´FF IYe ÀFØFF ¶FSIYSFS dQ£F SWXe WX`Ü l ´FZªF 00
½F dÀFd¢IY¸F þe°FF þ¶FdIY AûdOXVFF, ¸FZÔ 50 RYeÀFQ IYF AaIY Lì d»F¹FFÜ
AFa²Fi ´FiQZVF ¸FZÔ ¶Feþì þ³F°FF Q»F ½F 100 IZY ´FFS ·Fe ³FWeÔ ´FW„a¨FF ÀFa´Fi¦F: ¹FW AûdOXVFF 146 AFa²Fi ´FiQZVF (175) A÷Y¯FF¨F»F
(60 ¸FZÔ ÀFZ 50)
½FFBÊEÀFAFSÀFe ÀFØFFøYPÞ W„E W`Ô þû d½F´FÃFe þ³FFQZVF d½FIYFÀF ½F ÀF„²FFSûÔ ´FS ¸F„WS W`Ü ´FFMXeÊ þe°FZ 24
tJ

¦FN¶Fa²F³F ÀFZ QìS ±FZÜ ·FFþ´FF IYe AFa²Fe ¸FZÔ ½FWeÔ, þ³F°FF ³FZ ¸Fþ¶Fì°F ÀFSIYFS ¶F³FF¸F MXeOXe´Fe·FFþ´FF 32
´Fì½FÊ ´FeE¸F E¨FOXe QZ½F¦FüXOÞF Qû ´Fû°FûÔ ÀFa¦F ¸Fþ¶FìS ÀFSIYFS IZY ³FFSZ IYû WF±FûÔ WF±F »FZ°FZ ¶FeþQ 112
1 þZOXe¹Fì 8
WFSZ °Fû ½FeS´´FF ¸FûB»Fe, ·Fì´FZÔýi W„OXÐOF ÀF¸FZ°F W„E ¸Fû»F·FF½F IYe SFþ³Fed°F IYS³FZ ½FF»FZ ·FFþ´FF 23 150 þZEÀF´Fe IYFa¦FiZÀF
X ½FFBÊEÀFAFSÀFe´Fe 4
IYBÊ ´Fì½FÊ ÀFeE¸F AüS »FûIYÀF·FF ¸FZÔ IYFa¦FiZÀF Q»FûÔ IYû JFdSþ IYS dQ¹FFÜ ÀFa´Fi¦F 100 IYF l ¨F„³FF½F ¸FZÔ d¸F»Fe ´Fi¨FaOX þe°F IZY ¶FFQ l ´FeE¸F ³FZ IYWF-¹FW QZVF ¸FZÔ l ·FFþ´FF IY·Fe Qû ÀFeMXûÔ °FIY ÀFed¸F°F ±Fe l 30 ÀFF»F °FIY QZVF ¸FZÔ EIY ³FIY»Fe MX`¦F R`YVF³F Wû ¦F¹FF ±FF IYFa¦FiZÀF 9
IZY ³FZ°FF SWZ ¸Fd»»FIYFþ„ʳF JXOÞ¦FZ AüS AFaIYOÞXF ·Fe ´FFS ³FWeÔ IYS ´FF¹FFÜ þ¶FdIY ·FFþ´FF ¸F„£¹FF»F¹F ´FW„a¨FZ ´FeE¸F ³FSZÔQi BʸFF³FQFSXe ImY d»FE °FOÞ´F°FZ AüSX AFþ »F¦FF°FFSX QìÀFSXe ¶FFSX ´Fì¯FÊ dIY IY„L ·Fe IYSXû AüSX CÀFZ »F¦FF »Fû °Fû ¦FÔ¦FFÀ³FF³F þ`ÀFF dÀFd¢IY¸F (32) E³F´Fe´Fe 4
IZYE¨F ¸F„d³F¹F´´FF IZY ´F`S ·Fe CJXOÞ ¦FEÜ A³¹F Q»FûÔ IYF ÀFa¹F„¢°F AFaIYXOÞF 100 IZY ÀFe´FeAFB 1
¸FûQe AüS ´FFMXeÊ A²¹FÃF Ad¸F°F »Fû¦FûÔ IYe AFVFF-AFIYFÔÃFFAûÔ ¶FW„¸F°F ÀFZ ÀFØFF ¸FZÔ AF SXWe W` »FZdIY³F ´F„¯¹F d¸F»F þF°FF ±FFÜ ½FW MX`¦F ±FF ÀFZ¢X¹F„»FdSXþ¸FÜ BÀF ¨F„³FF½F (E¸F) EÀFIZYE¸F 15 d³FQÊ»Fe¹F 2
¸F„d³F¹F´´FF IYe ÀFeXM IYû»FFS ·FFþ´FF ³FZ AFþ I„YL We DY´FS W`Ü BÀF d»FWXFªF ÀFZ ÀFa´Fi¦F IZY VFFW IYF IYF¹FÊIY°FFÊAûÔ ³FZ VFF³FQFS IYe d½Fþ¹F W`, ³Füþ½FF³F IYe ´FFMXeÊ ³FZ ³F IY·Fe ÀFÔÀIYFSX LûOÞF, ³F ¸FZÔ IYûBÊ ·Fe Q»F ÀFZ¢X¹F„»FdSXþ¸F IYF ³FIYF¶F ´FW³F QZVF IYû SXF°F 1:00 ¶FªFZ °FIY
°FIY ³FWeÔ þe°Fe ±FeÜ ½FWeÔ, Adþ°F dÀFaW d»FE ¹FWX ³F°FeªFZ CX³WXZÔ ¨FüÔIYF³FZ UF»FZ WX`ÔÜ À½FF¦F°F dIY¹FF d½Fþ¹F W` AFQVFûË IYû LûOÞF ¦F„¸FSXFW IYSX³FZ IYe IYûdVFVF ³FWeÔ IYSX ´FFEÜ l ´FZªF 10 d³FQÊ»Fe¹F 1 EÀFOXeERY 17 IZY ÷YÓFF³F

SFWX„»F U d´Fi¹FaIYF ³FFIYF¸F, IYFa¦FiZÀF IYû IYSX³FF WXû¦FF ¸Fa±F³F AF°FaIYe IY¸FFaOXSX þFdIYS ¸FìÀFF
dQ»»Fe ¸FZa ³F¸Fû-¸F³Fû IYF þFQì
ag

ÀFF±Fe ÀF¸FZ°F ¸F„NX·FZOÞX ¸FZÔ PXZS


ßFe³F¦FSX : IYV¸FeSX ¸FZÔ A»F IYF¹FQF IYe ´FWX¨FF³F
A¸FZNe IYF ÀFaQZVF4³FWXeÔ ¶FQ»Fe WXFBÊIY¸FF³F ÀFaÀIÈYd°F °FFZ dÀF¹FFÀFe ´F³³FFZÔ °FIY dÀF¸FMX þFE¦Fe ´FFMeÊ
ÀFaþ¹F d¸FßF, ³FBÊ dQ»»Fe C´F¹FFZ¦F IYS³FZ ¸FZÔ dWX¨FdIY¨FFWXM ¶FFS-¶FFS ³FþS
¶F³FZ AaÀFFSX-CX»F-¦Fþ½FF°F-E-ÎWXQ IYF IY¸FFaOXSX
þFdIYSX ¸FìÀFF ¦F„÷Y½FFS IYû A´F³FZ EIY ÀFF±Fe IZY
ÀFF±F OXFOXÀFSX (ÂFF»F) ¸FZÔ ÀF„SXÃFF¶F»FFZÔ IZY ÀFF±F
ÀFF°FûÔ ÀFeMXûÔ ´FSX dRYSX IY¶ªFF
AFBÊÜ IYFa¦FiZÀF ³FZ°FÈ°½F IYFZ X ÀF¸FÓF³FF WXFZ¦FF dIY WX„BÊ ¸F„NX·FZOÞX ¸FZa ¸FFSXF ¦F¹FFÜ WXF»FFadIY ´F„d»FÀF ³FZ ¸FìÀFF ÀFaþe½F ¦F„´°FF, ³FBÊ dQ»»Fe
»FFZIYÀF·FF ¨F„³FF½F ³F°FeþFZÔ ³FZ IYFa¦FiZÀF IZY AdÀ°F°½F CØFS ´FiQZVF ¸FZÔ ¦FiFÀF øYM IYe SFþ³Fed°F IYS³FZ ½FF»FZ IZY A»FF½FF QìÀFSZ AF°FaIYe IYe ¸FF`°F IYe ´F„d¿M ³FWXeÔ
´FS ¸FaOSF°FZ ÀFaIYM IYFZ ª¹FFQF d¨Fa°FFþ³FIY WXe ³FWXeÔ Ad£F»FZVF ¹FFQ½F AF`S ¸FF¹FF½F°Fe þ`ÀFZ dQ¦¦Fþ ·Fe IYe WX`Ü ½FWXeÔ, AF°FadIY¹FFZÔ IYe ¸FF`°F IZY ¶FFQ ½FFQe QZVF ¸FZa ³F¸Fû °Fû SXFþ²FF³Fe ¸FZa BÀF ¶FFSX ³F¸Fû-
¶Fd»IY AF`S ¦FWXSF IYS dQ¹FF WX`Ü SFWX„»F ¦FFa²Fe ÀFì¶FZ ¸FZÔ ¸FFZQe-VFFWX IZY dÀF¹FFÀFe RYSFÊMZ IYFZ SFZIY³FZ ¸FZÔ ¸FZa ÎWXÀFIY ´FiQVFʳFûa IYe AFVFaIYF IYû QZJ°FZ WX„E ¸F³Fû IYF þFQì ¨F»FFÜ ´Fi²FF³F¸FaÂFe ³FSXZaýi ¸FûQe
SF¿MÑe¹F ³FZ°FÈ°½F IYF d½FIY»´F ¶F³F³FZ ¸FZÔ EIY ¶FFS ³FFIYF¸F ÀFFd¶F°F WXFZ SWXZ WX`Ô °FFZ dRYS SFWX„»F-d´Fi¹FaIYF ´FiVFFÀF³F ³FZ A¦F»FZ AFQZVF °FIY ÀF·Fe ÀIìY»F- AüSX ´FiQZVF ·FFþ´FF A²¹FÃF ¸F³Fûþ d°F½FFSXe IZY
ran

dRYS ³FFIYF¸F SWXZ °FFZ ¨F„³FF½F ÀFZ NeIY ´FWX»FZ IYFa¦FiZÀF IYe DY´FSXe ¸FF`ÀF¸Fe SFþ³Fed°F ´FFMeÊ IYe °FIYQeS IYFG»FZþ ¶FaQ IYSX dQE WX`ÔÜ IYV¸FeSX ¸FZa BaMXSX³FZMX BÀF þFQì ¸FZa ·FFþ´FF »F¦FF°FFSX QìÀFSXe ¶FFSX ÀFF°FFZÔ
IZY ¶FišFXFÀÂF IZY øY´F ¸FZÔ SFþ³Fed°F IZY ¸F`QF³F ¸FZÔ I`YÀFZ ¶FQ»FZ¦FeÜ ÀFZ½FFEa ·Fe ¶FaQ IYS Qe ¦FBÊ WX`ÔÜ ½FWXeÔ, ÀFa½FZQ³FVFe»F ÀFeMXFZÔ ´FSX IY¶þF ¶FSXIYSXFSX SXJ³FZ ¸FZa IYF¸F¹FF¶F
CX°FSXeÔ d´Fi¹FaIYF ¦FFa²Fe ½FFOÑF ´FFMeÊ IYFZ þe°F dQ»FF³FF ¨F„³FF½F IZY QF`SF³F ¸F„QÐQFZÔ IZY dWXÀFF¶F ÀFZ d½FSFZ²Fe B»FFIYFZÔ ¸FZa dIYÀFe ·Fe Ad´Fi¹F §FMX³FF ÀFZ d³F´FMX³FZ IZY SXWXeÜ ´FWX»Fe ¶FFSX EZÀFF WX„AF WX` dIY ·FFþ´FF IYû
°FFZ QìS CÀFZ ÀF¸¸FF³Fþ³FIY dÀ±Fd°F ¸FZÔ ´FWX„a¨FF³FZ ¸FZÔ IYFZ A´F³FZ QFa½F ¸FZÔ RaYÀFF³FZ IYe ·FFþ´FF IYe d»FE ´F„d»FÀF AüSX A²FÊÀF`d³FIY¶F»FFZÔ IYe Ad°FdSX¢°F dQ»»Fe IYe »FûIYÀF·FF ÀFeMXFZÔ ´FSX IYSXe¶F 57
·Fe d½FRY»F SWXeÔÜ A´F³FZ QFZ³FFZÔ VFe¿FÊ ¨FZWXSFZÔ IYe ³F¶þ ´FPXÞ³FZ IZY ÀFF±F-ÀFF±F SFþ³Fed°F IZY ¶FQ»F ¦FE IYe VF`»Fe WXe ³FWXeÔ, À½FøY´F IYFZ ¶FQ»F IYS dÀF¹FFÀF°F IYFZ ·Fe IYFa¦FiZÀF ´FPXÞ³FZ ¸FZÔ ³FFIYF¸F SWXeÜ MX„IYdOÞ¹FFZÔ IYû °F`³FF°F IYSX³FZ IZY ÀFF±F d³F¿FZ²FFÄFF »FF¦Fì RYeÀFQ ½FûMX d¸F»FZÜ BÀF ¸F°F RYeÀFQ ³FZ dQ»»Fe
³FFIYF¸Fe IZY ÀFF±F dÀF¹FFÀFe ÀFaIYM IZY QFZSFWXZ ´FS k¦FZ¸Fl IYFZ ·Fe ÀF¸FÓF ³FWXeÔ ´FF SWXe WX`Ü d´FL»FZ QFZ S£F dQ¹FF WX`Ü þWXFa I„YL ·Fe ³FWXeÔ dQ£F°FF ¸FÀF»FF ¨FFWXZ ¶FF»FFIYFZM ¹FF SF¿MѽFFQ IYF WXFZ ¹FF IYSX Qe ¦FBÊ WX`Ü (´FZþ-13) ¸FZa ·Fe ·FFþ´FF IYe þe°F IYû EZd°FWXFdÀFIY ¶F³FF
£FOÞe QZVF IYe ÀF¶FÀFZ ´F„SF³Fe ´FFMeÊ IZY ·Fd½F¿¹F IYFZ »FFZIYÀF·FF ¨F„³FF½F ´FdS¯FF¸FFZÔ ÀFZ ÀFFRY WX` dIY ³FSZÔýi ½FWXFa ÀFZ ·Fe ¹FZ QFZ³FFZÔ I„YL ³F I„YL d³FIYF»F »FZ°FZ WX`ÔÜ dRYS dÀF£F Qa¦FZ ¹FF ¶FFZRYFZÀFÊ IZY ¶FWXF³FZ ·Fi¿MF¨FFSÜ dQ¹FF WX`Ü ½FWXeÔ, AF¸F AFQ¸Fe ´FFMXeÊ (AF´F)
³FaQ³F¦FSXe ¸F°F¦F¯F³FF IZaYýi ¸FZa ¸F³FFZªF d°F½FFSXeÜ
»FZIYS ¨FF`°FSRYF ÀF½FF»FFZÔ IYe ÓFOÞe »F¦F ¦FBÊ WX`, ¸FFZQe IYe dÀF¹FFÀF°F IYFZ ÀF¸FÓF³FF °FFZ QìS IYFa¦FiZÀF BÀFZ ´FdV¨F¸F ¶Fa¦FF»F WXFZ, AFZdOVFF ¹FF dRYS °FZ»Fa¦FF³FF ¸FFZQe þøYS°F IZY dWXÀFF¶F ÀFZ ¸F„QÐQZ CLF»F°FZ SWXZÜ ¸FFZQe IYe ½FF´FÀFe IYFZ ÀFZÔÀFZ¢ÀF IZY °Fe³F ´Fi°¹FFdVF¹FFZÔ CX°°FSX-´Fì½FeÊ dQ»»Fe ÀFZ
dþ³F ´FS IYFa¦FiZÀF IYFZ AF°¸Fd¨Fa°F³F WXe ³FWXeÔ, ¦Fa·FeS ´FPXÞ ·Fe ³FWXeÔ ´FF SWXe W`Ü IYFa¦FiZÀF ¸FFZQe ´FS þFZ ·Fe ¸FZÔ ·FFþ´FF IYe ÀFRY»F°FF IZY CQFWXS¯F ÀFZ ÀFFRY IYFa¦FiZÀF þ¶F °FIY B³WXZÔ ÀF¸FÓF°Fe °F¶F °FIY QìÀFSZ dQ»Fe´F ´FFaOXZ¹F, ³FBÊ dQ»»Fe ÀFZ ¶FÈþZVF ¦Fû¹F»F ³FWXeÔ ¶F¨FF ÀFIZYÜ ´Fì½FeÊ dQ»»Fe ÀFeMX ÀFZ ·FFþ´FF
¸Fa±F³F IYS³FF WXFZ¦FFÜ A¸FZNe IYe ¨F„³FF½Fe IYS½FM WX¸F»FF IYS°Fe WX` CÀFZ ½FW A´F³FZ RYF¹FQZ ¸FZÔ °F¶Qe»F WX` dIY IYFa¦FiZÀF A¶F ·Fe ¸FFZQe-VFFWX IYe dÀF¹FFÀF°F ¸F„QÐQZ IZY RaYQZ ÀFZ ½FW CÀFZ §FZS »FZ°FZÜ IYFa¦FiZÀF IYFZ IYe 40,000 IYe ÀF»FF¸Fe ½F ¨FFaQ³Fe ¨FüIY ÀFZ ´FaIYþ ¦F„´°FF AüSX IYFa¦FiZÀF ´Fi°¹FFVFe dIiYIZYMXSX ¦Fü°F¸F ¦Fa·FeSX ³FZ IYFa¦FiZÀF IZY
IZY½F»F SFWX„»F IYe dVFIYÀ°F ·FS ³FWXeÔ W` ¶Fd»IY QZVF IYS »FZ°FZ WX`ÔÜ BÀF ¨F„³FF½F ¸FZÔ SFWX„»F ³FZ ¸FFZQe ´FS IYFZ ÀF¸FÓF ³FWXeÔ ´FF SWXeÜ SFWX„»F-d´Fi¹FaIYF BÀF ¨F„³FF½F A·Fe ÀFZ WXFBÊIY¸FF³F IYe ´F„SF³Fe ÀFaÀIÈYd°F IYFZ QRY³F ¸F„a¶FBÊ : AF¸F ¨F„³FF½F IYe ¸F°F¦F¯F³FF ¸FZÔ ´Fi²FF³F¸FaÂFe IZY QdÃF¯Fe dQ»»Fe ÀFZ ÀFZd»Fd¶FiMXe ´Fi°¹FFVFe ´Fì½FÊ ´FiQZVF A²¹FÃF ½F VFe»FF ÀFSXIYFSX ¸FZa ¸FaÂFe
½F CØFS ´FiQZVF ¸FZÔ IYFa¦FiZÀF IYe WX„BÊ Q„¦FÊd°F IYF ÀF¶FÀFZ k¨FF`IYeQFS ¨FFZS WX`l IYF WX¸F»FF dIY¹FF °FFZ ´FeE¸F ¸FZÔ ·Fe S¯F³Fed°FIYFSFZÔ IZY ·FSFZÀFZ SWZ, þ¶FdIY EIY IYS IYF¹FÊIY°FFÊAFZÔ IZY ÀFF±F ÀFe²FF ÀFa½FFQ ¶F³FF³FF ³FSZÔýi ¸FFZQe IZY ³FZ°FÈ°½F ¸FZÔ ·FFþ´FF IYFZ þe°F d¸F»F°FF ¶FFG¢ÀFSX d½FþZaQSX ÎÀFWX IYe þ¸FF³F°F °FIY þ¶°F SXWXZ ASXνFQSX ÎÀFWX »F½F»Fe IYû 3,91,222
¶FOÞF AFBʳFF WX`Ü ³FZ BÀFe ´FS A´F³Fe ¨F„³FF½Fe ±Fe¸F ¶F³FF IYFa¦FiZÀF IYFZ ¶FFS dRYS ÀFFd¶F°F WXFZ ¦F¹FF dIY ¸FFZQe AF`S VFFWX WXFZ¦FF °FFdIY IYF¹FÊIY°FFÊAFZÔ IYF MìMF ¸F³FFZ¶F»F ½FF´FÀF QZ£F ¶FeEÀFBÊ IZY ÀFZÔÀFZ¢ÀF ³FZ 1,000 AaIYFZÔ ÀFZ WXû ¦FBÊÜ B³WXZa I„Y»F ½F`²F ¸F°FFZÔ IYF LXNX½FFa dWXÀÀFF ¸F°FFZÔ ÀFZ WXSXF¹FFÜ AF´F CX¸¸FeQ½FFSX AFd°FVFe
´FdS¯FF¸FFZÔ ÀFZ ÀFFRY WX` dIY ¨F„³FF½Fe ´FdSQÈV¹F ´FS CÀFIZY WXe ³FFSZ IZY ¦FZ¸F ¸FZÔ RaYÀFF dQ¹FFÜ ÀFìM-¶FìM IYe ³FZ°FF WXe ³FWXeÔ, ¶Fd»IY £F„Q WXe S¯F³Fed°FIYFS WX`ÔÜ »FF`MZÜ d´Fi¹FaIYF IYFZ ½FFIYBÊ IYFa¦FiZÀF IYF ¶FišFXFÀÂF Ad²FIY CXLX»FIYS ´FWX»Fe ¶FFS 40,000 IYF AF`S ·Fe ³FWXeÔ d¸F»F ÀFIYFÜ ¹FWXFa °FeÀFSXZ À±FF³F ´FSX SXWXeÔÜ CX°°FSX-´FdV¨F¸Fe
.co

B²FS-C²FS IYe ¶FF°FFZÔ AF`S ¶FWXF³FFZÔ IYe AFOÞ ¸FZÔ ÀFSIYFS IYFZ ¦FSXe¶F ¨FF¹F ½FF»FZ IZY ¶FZMZ, ³FF¸FQFS »FF»FIÈY¿¯F AFO½FF¯Fe, ¸F„S»Fe ¸F³FFZWXS þFZVFe ¶F³F³FF WX` °FFZ dRYS ¶FaQ IY¸FSZ ¸FZÔ ¶F`NIYFZÔ ÀFZ ¶FF°F ³FZVF³F»F ÀMXFGIY E¢ÀF¨FZÔþ (E³FEÀFBÊ) IZY d³FµMXe ·FFþ´FF IZY CX¸¸FeQ½FFSXFZÔ ³FZ WXSX ÀFeMX ´FSX dQ»»Fe ÀFeMX ´FSX ·FFþ´FF ´Fi°¹FFVFe WXaÀFSXFþ WXaÀF
³FFIYF¸Fe IYFZ PXaIY³FZ IYe IYFa¦FiZÀF ³FZ°FÈ°½F IYe IYFZBÊ ¶F³FF¸F IYF¸FQFS, ´Fi¦Fd°FVFe»F CQFS½FFQ IYFZ M„IYOÞZ- ½F ÀF„d¸FÂFF ¸FWFþ³F þ`ÀFZ dQ¦¦FþFZÔ IYFZ ¨F„³FF½F ³FWXeÔ ¶F³FZ¦FeÜ C³WXZÔ CØFS ´FiQZVF IZY ÀFF±F-ÀFF±F ´FìSZ ³FZ ·Fe ´FWX»Fe ¶FFS 12,000 IYF AFaIYOÞXF ´FFS IYS ´FWX»FZ WXe SXFCXaOX IYe ¸F°F¦F¯F³FF ÀFZ ¶FPXÞ°F ¶F³FF³Fe ³FZ AF´F IZY ¦F„¦¦F³F ÎÀFWX IYû 5,53,075 ¸F°FFZÔ
·Fe IYFZdVFVF ´FFMeÊ IYF ¶FaMF²FFS WXe IYSZ¦FeÜ SF¿MÑe¹F M„IYOÞZ ¦F`Ô¦F ´FS WXe ³FWXeÔ SF¿MѽFFQ ´FS ·Fe IYFa¦FiZÀF ³FWXeÔ »FOÞF³FZ IZY ¶FOÞZ R`YÀF»FZ IYe ¨FFWXZ dþ°F³Fe QZVF ¸FZÔ IYFa¦FiZÀF IZY d»FE kdÀF¹FFÀFe °F´FÀ¹FFl IYS³Fe d»F¹FFÜ DY´FSXe À°FS ´FS WX„BÊ ¸F„³FFRYF½FÀFì»Fe IZY VF„øY IYSX Qe ±FeÜ þ`ÀFZ-þ`ÀFZ SXFCXaOX ¶FPXÞ°FZ ÀFZ WXSXFIYSX þe°F WXFdÀF»F IYeÜ ´FdV¨F¸Fe dQ»»Fe
´FdS¯FF¸FFZÔ ÀFZ ÀF„S d¸F»FF°FZ A¸FZNe IYe dÀF¹FFÀFe ¸FFZQe IYe dÀF¹FFÀFe §FZSZ¶FaQe IYFZ AFd£FS °FIY ÀF¸FÓF AF»FFZ¨F³FF WXFZ, ¸F¦FS S¯F³Fed°F IZY dWXÀFF¶F ÀFZ WXFZ¦FeÜ A¦FS IYFa¦FiZÀF ³FZ°FÈ°½F ³FZ °F°IYF»F ¹FWX ´FWX»F IYFS¯F WXF»FFadIY QFZ³FFZÔ ÀFì¨FIYFaIY d¦FSF½FMX IZY ÀFF±F ¦FE, þe°F IYF Aa°FSX ·Fe ¶FPXÞ°FF ¦F¹FFÜ ·FFþ´FF ÀFZ ·FFþ´FF CX¸¸FeQ½FFSX ´Fi½FZVF ½F¸FFÊ ³FZ IYFa¦FiZÀF
IYS½FM IYF ÀFaQZVF ÀFFRY WX` dIY IYFa¦FiZÀF QZVF IZY ³FWXeÔ ´FFBÊÜ B³F ¸F„QÐQFZÔ IYe dÀF¹FFÀFe ³F¶þ ´FIYOÞ³FZ IZY ¹FWX ¸F„RYeQ ÀFFd¶F°F WX„AFÜ IYFa¦FiZÀF ³FZ°FÈ°½F ´FFMeÊ VF„øY ³FWXeÔ IYe °FFZ QZVF IYe ÀF¶FÀFZ ´F„SF³Fe ´FFMeÊ IYF ¶FaQ WX„EÜ ÀFZÔÀFZ¢ÀF 298.82 AaIYFZÔ IYe d¦FSF½FMX IZY ´Fi°¹FFdVF¹FFZÔ ³FZ A´F³FZ d³FIYMX°F¸F ´Fid°Fõaõe IZY ¸FWXF¶F»F d¸FßFF IYû 5,77,748 ¸F°FFZÔ ÀFZ
¶FQ»FZ d¸FþFþ AF`S d¨Fa°F³F IYFZ A¶F ·Fe ÀF¸FÓF ¶FþF¹F IYFa¦FiZÀF WX½FF ¸FZÔ WXe °FeS ¸FFS°Fe SWXeÜ dWX°F ¸FZÔ EZÀFF IYFZBÊ ÀFFWXdÀFIY IYQ¸F CNF°FZ ³FWXeÔ Bd°FWXFÀF ¶F³FF ¨F„IYe IYFa¦FiZÀF ÀFØFF dÀF¹FFÀF°F IZY ÀFF±F 38,811.39 ´FS ¶FaQ WX„AFÜ d³FµMXe 80.85 CX¸¸FeQ½FFSXFZÔ IYû ÀF½FF Qû »FFJ ÀFZ ´Fü³FZ LXWX WXSXFIYSX ÀF¶FÀFZ ¶FOÞXe þe°F QþÊ IYeÜ QdÃF¯Fe
³FWXeÔ ´FF SWXe W`Ü IYFa¦FiZÀF IYe ¨F„³FF`°Fe ª¹FFQF ¦FWXSXe IYFa¦FiZÀF ³FZ°FÈ°½F IYFZ ¹FWX ·Fe ÀF¸FÓF³FF WXFZ¦FF dIY dQ£FFÜ d´Fi¹FaIYF IYFZ CØFS ´FiQZVF ¸FZÔ MaÑ´F IYFOÊ IZY ¶FþF¹F QZVF IZY SFþ³Fed°FIY Bd°FWXFÀF IZY ´F³³FFZÔ °FIY AaIYFZÔ IYe d¦FSF½FMX IZY ÀFF±F 11,657.05 ´FS »FFJ ¸F°FFZÔ IZY Aa°FSX ÀFZ ´FSXFdþ°F dIY¹FFÜ dQ»»Fe ÀFZ ·FFþ´FF ´Fi°¹FFVFe SX¸FZVF d¶F²FìOÞXe ³FZ
BÀFd»FE ·Fe dQ£F SWXe WX` ¢¹FFZÔdIY ´FFMeÊ þ³F°FF IYe ³FSZÔýi ¸FFZQe AF`S Ad¸F°F VFFWX ³FZ QZVF IYe dÀF¹FFÀF°F °FF`S ´FS AFd£FSX ¸FZÔ C°FFSF ·Fe ¦F¹FF °FFZ C³FIYF ´FìSF dÀF¸FM IYS SWX þFE¦FeÜ ¶FaQ WX„AFÜ (´FZþ-14) AF»F¸F ¹FWX SXWXF dIY ½F¿FÊ 2014 IZY »FûIYÀF·FF 3,66,018 ¸F°FFZÔ ÀFZ AF´F CX¸¸FeQ½FFSX SXF§F½F
¨F„³FF½F ¸FZa ·FFþ´FF IYû þWXFa 46 RYeÀFQ ½FûMX ¨FOÐXPXF IYû ´FSXFdþ°F dIY¹FFÜ ¹FWXFa IYFa¦FiZÀF

ÀFIYFSXF°¸FIY SXFþ³Fed°F ´FSX þ³F°FF ³FZ »F¦FFBÊ ¸F„WSX


d¸F»FZ ±FZ, ½FWXeÔ BÀF ¶FFSX ¹FWX ¶FPXÞIYSX 56.6 ´Fi°¹FFVFe d½FþZaQSX ÎÀFWX IYe þ¸FF³F°F þ¶°F
RYeÀFQ ´FWX„a¨F ¦FEÜ ·FFþ´FF IYû dQ»»Fe ¸FZa WXû ¦FBÊÜ ¨FFaQ³Fe ¨FüIY ÀFZ ·FFþ´FF ´Fi°¹FFVFe
A·Fì°F´Fì½FÊ ´FWX»Fe ¶FFSX B°F³FZ Ad²FIY ¸F°F d¸F»FZÜ CX°°FSX
´Fì½FeÊ dQ»»Fe ÀFeMX ÀFZ ¸F³Fûþ d°F½FFSXe ³FZ ´Fì½FÊ
IZÔYýie¹F ¸FaÂFe OXFG. WX¿FʽF²FʳF ³FZ IYFa¦FiZÀF IZY þZ´Fe
A¦Fi½FF»F IYû 2,26,942 ¸F°FFZÔ ÀFZ WXSXF¹FFÜ ³FBÊ
m

ÀF¶FIYF ÀFF±F, ÀF¶FIYF d½FIYFÀF ImY ³FFSXZ ´FSX þ³F°FF ³FZ k¨FüIYeQFSX ¨FûSX W`l þ`ÀFZ ³FFSXZ »F¦FFE þF SXWZ ±FZÜ IYe ¶FF°F ³FWeÔ ±FeÜ ¦FSXe¶FûÔ °FIY ¹FW AF°¸FSXÃFF AüSX ¸F„£¹F¸FaÂFe ½F ¸FüþìQF ´FiQZVF IYFa¦FiZÀF A²¹FÃF dQ»»Fe ÀFeMX ´FSX ·FFþ´FF CX¸¸FeQ½FFSX ¸Fe³FFÃFe
·FFªF´FF IYe ªFe°F A´F³FZ d½FäFÀF IYe ¸F„WSX »F¦FF Qe W`Ü ³FSXZÔQi QF¸FûQSXQFÀF °½FdSX°F dMX´´F¯Fe QSXAÀF»F IYûdVFVF ¹FW ±Fe dIY dþÀF °FSXW ¶FûRYûÀFÊ ÀF„SXÃFF ImY d»FE ¸FûQe ImY ÀFÔIY»´F ImY øY´F ¸FZÔ ´FW„Ô¨FF ±FFÜ IYû 3,66,102 ¸F°FFZÔ ÀFZ ´FSXFdþ°F dIY¹FFÜ »FZJe ³FZ 2,56,504 ¸F°FFZÔ ÀFZ IYFa¦FiZÀF ´Fi°¹FFVFe
³FZ ÀFFd¶F°F dIY¹FF ¸FûQe ImY ³FZ°FÈ°½F AüSX Ad¸F°F VFFW ImY ´Fi¶FÔ²F³F ³FZ d½F´FÃF ´FiVFFa°F d¸FßF Q»FF»Fe IYFÔO ³FZ SXFW„»F ImY d´F°FF AüSX ´Fì½FÊ ´Fi²FF³F¸FÔÂFe EIY ¶FOÞF ÀFÔQZVF ½FÔVF½FFQ ImY d»FE ·Fe W`Ü SXFW„»F ¹FWXFa AF´F ´Fi°¹FFVFe dQ»Fe´F ´FFaOXZ¹F þ¸FF³F°F Aþ¹F ¸FFIY³F IYû dVFIYÀ°F QeÜ
dIY IYF¸F IYF IYûBÊ ImY ÀF´F³FZ IYû ¨FIY³FF¨FìSX IYSX dQ¹FFÜ ³FSXZÔQi ¸FûQe ImY SXFþe½F ¦FFÔ²Fe IYû §FZSXF ±FF, CÀFe °FSXW ¸FûQe ImY J„Q ½FÔVF½FFQ IYe ¶FZ»F ´FSX ¨FPÞ IYSX AFE W``ÔÜ ¹FWe
d½FIY»´F ³FWeÔ AüSX
³FZ°FÈ°½F ¸FZÔ ·FFþ´FF IYe BÀF þe°F ³FZ Bd°FWFÀF SX¨F
dQ¹FF W`Ü EZÀFF ¨F„³FF½F dþÀF¸FZÔ ³FIYFSXF°¸FIY°FF A´F³FZ
¨FPÞIYSX ·FFþ´FF ImY EZÀFZ ³FZ°FFAûÔ ³FZ ·Fe ¨F„³FF½Fe ¸FÓF²FFSX
´FFSX IYSX »Fe þû À±FF³Fe¹F À°FSX ´FSX IY¸FþûSX ¸FF³FZ þF
DY´FSX IYFd»FJ »F¦FFBÊ þFE, »FZdIY³F »Fû¦FûÔ ³FZ CÀFZ
JFdSXþ IYSX dQ¹FFÜ SX¯F³Fed°F AüSX ·FSXûÀFZ IYe IYÀFüMXe
IYFSX¯F W` dIY ´F`°FÈIY ÀFeMX A¸FZNe ¸FZÔ C³WZÔ WFS IYF
ÀFF¸F³FF IYS³FF ´FOÞF, ½FWeÔ ¨Fü²FSXe ¨FSX¯F dÀFÔW IYe
¦FFdþ¹FF¶FFQ ¸FZÔ þ³FSX»F þe°FZ þa¦F, ¦FF`°F¸F¶F„ð
BÀF JFImY ¸FZÔ ¸FûQe ¨FSX¸F ´FSX Wû, ½FWFÔ A´F³Fe ÀFIYFSXF°¸FIY ´FW»F AüSX
Ld½F ImY þdSXE A·Fì°F´Fì½FÊ þe°F QþÊ IYSX ¸FûQe
SXWZ ±FZÜ
½FWeÔ QìÀFSXe AûSX IYFÔ¦FiZÀF A²¹FÃF SXFW„»F ¦FFÔ²Fe IYF¸F
´FSX SXFW„»F AüSX d½F´FÃFe ³FZ°FF J„Q We C»FÓF°FZ ¨F»FZ
¦FEÜ d½F´FÃFe ³FZ°FF dÀFRYÊ þFd°F¦F°F ÀF¸FeIYSX¯F ÀFZ AFÀF
d½FSXFÀF°F ImY ³FF¸F ´FSX ImY½F»F A½FÀFSX½FFdQ°FF IYSX SXWZ
¨Fü²FSXe Adþ°F dÀFÔW AüSX C³FImY ´F„ÂF IYû ·Fe þ³F°FF ³FZ
³F¦FS ¸FZÔ OXFG. ¸FWXZVF VF¸FFÊ d½Fþ¹Fe
½F VFFWX JSXZ C°FSXZ ³FZ ´FW»Fe ¶FFSX ¹FW ÀFFd¶F°F dIY¹FF dIY SXFþ³Fed°F ImY ¶FþF¹F JûJ»FZ ³FFSXûÔ ´FSX ÀF½FFSX SXWZÜ JûJ»FZ »F¦FF SXWZ ±FZÜ ½FW ¹FW ·Fì»F ¦FE ±FZ dIY 2014 ¸FZÔ ·Fe ³FIYFSX dQ¹FFÜ IY³FFÊMXIY ¸FZÔ E¨FOe QZ½FZ¦FüOÞF AüSX C³FImY þF¦FSX¯F ÀFa½FFQQF°FF, ¦FFdþ¹FF¶FFQ ÀFZ ·Fe ·FFþ´FF EIY ¶FFSX dRYSX RY°FWX IYSX³FZ ¸FZa
AüSX ¨F„³FF½F ¸FZÔ ·Fe ImY½F»F ÀF¸FeIYSX¯F ³FWeÔ, BÀFd»FE, ¢X¹FûÔdIY ·FSXûÀFZ IYe IYÀFüMXe ´FSX ½FZ ³FFSXZ ¸FûQe ImY ´FÃF ¸FZÔ þFd°F IYe ÀFe¸FF MXìMXe ±FeÜ ´FFÔ¨F ÀFF»F ´Fû°FZ IYFZ WXFS IYF ¸F„a„WX QZ£F³FF ´FOÞF, ¸FWFSXFáÑ ¸FZÔ ¸FSXFNF IYF¸F¹FF¶F SXWXeÜ IZÔYýie¹F ¸FaÂFe ½F ´FFMXeÊ ´Fi°¹FFVFe
¶Fd»IY d½FV½FÀF³Fe¹F°FF AüSX ÀFIYFSXF°¸FIY°FF IYe JSXZ ³FWeÔ ±FZÜ ½FÀ°F„°F: C³WûÔ³FZ ³¹Fì³F°F¸F AF¹F ¹Fûþ³FF, ¸FZÔ ¸FûQe IYû AÔ°FSXSXFáie¹F À°FSX ´FSX QZVF ImY ³FF¸F ÀFZ dIYÔ¦F VFSXQ ´F½FFSX IYe ´F„ÂFe °Fû þe°F ¦FBÊa, »FZdIY³F C³FImY ·FFþ´FF ´Fi°¹FFVFe þ³FSX»F ½FeIZY ÎÀFWX ³FZ OXFG. ¸FWXZVF VF¸FFÊ ³FZ d³FIYMX°F¸F ´Fid°Fõaõe ¶FÀF´FF-
·Fìd¸FIYF ¶F¨Fe W`Ü ·FSXûÀFF A·Fe ·Fe ImYÔQi d¶FÔQ„ W` AüSX dIYÀFF³F fY¯F ¸FFRYe þ`ÀFZ dþ°F³FZ ·Fe ½FFQZ dIYE ½FW þF³FF ¦F¹FFÜ ¦FFÔ½F ¸FZÔ ¸FûQe A´F³FZ IYF¸F ImY ¶F»F ´FSX ´FF`ÂF IYû þìÓF³FF ´FOÞFÜ d´FL»Fe ¶FFSX A´F³FZ ´FdSX½FFSX ImY »FûIYÀF·FF ¨F„³FF½F IYe þa¦F 501500 ¸F°FFZÔ ÀF´FF-SXF»FûQ ¦FNX¶Fa²F³F ´Fi°¹FFVFe ÀF°F¶FeSX ³FF¦FSX
d½FIYFÀF IYe ·FìJ þFd°F IYe IYÀFüMXe ÀFZ ¶FOÞe Wû°Fe C³FIYe ÀFFN ÀFF»F IYe ÀFSXIYFSXûÔ ´FSX ·Fe Aa¦F„»Fe CNF°FZ ´FW¨FF³FZ ¦FEÜ CØFSX ´FiQZVF ¸FZÔ ¸FWF¦FN¶FÔ²F³F þWFÔ þFd°F ´FFÔ¨F ÀFQÀ¹FûÔ ImY ÀFF±F þe°FIYSX AFE ¸F„»FF¹F¸F IYû ÀFZ þe°FeÜ ¦FFdþ¹FF¶FFQ »FûIYÀF·FF ÀFeMX ´FSX IYû 336922 ¸F°FFZÔ ÀFZ WXSXF¹FFÜ OXFG. ¸FWXZVF
W`Ü BÀFÀFZ ´FW»FZ ·Fe BÔdQSXF ¦FFÔ²Fe AüSX SXFþe½F ¦FFÔ²Fe dQJ°FZ SXWZÜ EIY ³FFSXF Jì¶F ´Fi¨FFdSX°F dIY¹FF ¦F¹FF- A¶F ImY AÔIY¦Fd¯F°F ¸FZÔ C»FÓFF SXWF, ½FWeÔ ¸FûQe ³FZ þ³F°FF ·Fe þ³F°FF ³FZ BÀF ¶FFSX ÀFÔQZVF QZ dQ¹FFÜ °Fe³F SXFª¹FûÔ ¸FZÔ dJ»FZ IY¸F»F IZY JF°FZ ¸FZa 944503 ¸F°F VF¸FFÊ IYû 830812 ¸F°F d¸F»FZÜ ¦FNX¶Fa²F³F
ImY IYF»F ¸FZÔ EIY ´FFMXeÊ IYû ¶FOÞe þe°F d¸F»Fe ±Fe, Wû¦FF ³¹FF¹F...Ü ¨FFWZ A³F¨FFWZ SXFW„»F ³FZ ¹FW À½FeIYFSX ÀFZ ImYd¸FÀMÑe ¶F³FFBÊÜ EZÀFF þ„OÞF½F ´F`QF dIY¹FF dþÀF¸FZÔ IYFÔ¦FiZÀF IYe þe°F ImY ¶FF½FþìQ AF°¸Fd½FäFÀF ÀFZ þìÓF AFE, þ¶FdIY QìÀFSXZ ³Fa¶FSX ´FSX ÀF´FF-¶FÀF´FF ´Fi°¹FFVFe ÀF°F¶FeSX ³FF¦FSX IYû 493890 ¸F°F
»FZdIY³F CÀFIYF IYFSX¯F IY·Fe ´FdSX½FFSX SXWF °Fû IY·Fe IYSX d»F¹FF dIY A¶F °FIY IYe C³FIYe ÀFSXIYFSXûÔ ³FZ ³¹FF¹F þ³F°FF ¸FûQe ¸FZÔ ³FZ°FF ³FWea, ¶Fd»IY A´F³FF W¸FQQÊ SXWZ SXFW„»F ³FZ A´F³Fe ¶FW³F d´Fi¹FÔIYF ¦FFÔ²Fe IYû ·Fe ¸F`QF³F ¦FNX¶Fa²F³F ´Fi°¹FFVFe ÀF„SXZVF ¶FaÀF»F 443003 d¸F»FZÜ IYFa¦FiZÀF ´Fi°¹FFVFe 42077 IYû °FeÀFSXZ
ÀFQзFF½F³FF »FWSXÜ ³FWeÔ dIY¹FF ±FFÜ EIY °FSXRY ·FFþ´FF ImY ¨F„³FF½F ´Fi¨FFSX QZJ°Fe WûÜ EIY °FSXRY þWFÔ ¸FWF¦FN¶FÔ²F³F ¸FZÔ »F¦FF°FFSX ¸FZ C°FFSX dQ¹FF ±FFÜ AFVFF þ°FFBÊ þF SXWe ±Fe dIY ½FW ¸F°F WXFdÀF»F IYSX ÀFIZYÜ ¨F„³FF½F ³F°FeþZ ¸FZa À±FF³F ´FSX ÀFa°Fû¿F IYSX³FF ´FOÞXFÜ IYFa¦FiZÀF ÀF¸FZ°F
BÀF þe°F ImY IYBÊ ÀFÔQZVF W`ÔÜ ¹FW ÀFFd¶F°F Wû ¦F¹FF ¸FZÔ C³F ¹Fûþ³FFAûÔ IYF ¶Fû»F¶FF»FF ±FF þû »FF¦Fì ±FeÔ, þFd°F¹FûÔ IYe ÀFÔ£¹FF IYF AWÔIYFSX dQJ°FF SXWF, ½FWeÔ IY„L IYdSXV¸FF dQJFEÔ¦Fe, »FZdIY³F þ³F°FF ³FZ C³FImY IYFa¦FiZÀF ¨FFSXFZÔ JF³FZ d¨FØF dQJeÜ IYFa¦FiZÀF ¶FFIYe ÀF·Fe ´Fi°¹FFdVF¹FFZÔ IYe þ¸FF³F°F þ¶°F
W` dIY IYF¸F ¶Fû»F°FF W`Ü IYF¸F IYF IYûBÊ d½FIY»´F þ¸Fe³F ´FSX ¨F»F SXWe ±Fea, »FF·FFd³½F°FûÔ °FIY ´FW„Ô¨F SXWe ·FFþ´FF ³FZ ÀFSXûIYFSX þ°FFIYSX C³FIYe þFd°F¹FûÔ ¸FZÔ ·Fe IYdSXV¸FZ IYû ·Fe JFIY IYSX dQ¹FFÜ ´Fi°¹FFVFe OXFG»Fe VF¸FFÊ IYû d¸F»FZ 111944 ¸F°FFZÔ WXû ¦FBÊÜ ·FFþ´FF ´Fi°¹FFVFe ³FZ 2019 ¸FZa A´F³FZ
³FWeÔ AüSX BÀF JFImY ¸FZÔ ´Fi²FF³F¸FÔÂFe ³FSXZÔQi ¸FûQe ±Fea þ¶FdIY fY¯F ¸FFRYe ImY ½FFQZ ImY ÀFWFSXZ °Fe³F SXFª¹F ÀFZÔ²F »F¦FF QeÜ EIY ¶FF°F À´Fá Wû ¦FBÊ W` dIY þ³F°FF W¸FZVFF ·FF½F³FF IZY ÀFF±F ´FFMXeÊ ¦F°F ¨F„³FF½FFZÔ IYF A´F³FF ´FiQVFʳF 2014 ¸FZa d¸F»FZ ¸F°FFZÔ IYF dSXIYFOXÊ IYû °FûOÞX
ImY ÀFF±F-ÀFF±F C³FImY dÀF´FWÀFF»FFSX AüSX ·FFþ´FF IYFÔ¦FiZÀF ³FZ RY°FW °Fû dIYE, ¸F¦FSX CÀFZ ´FìSXF ³FWeÔ IYSX ´FFBÊÜ ¶FF»FFIYûMX ¸FZÔ ´FFdIYÀ°FF³F ImY AÔQSX §F„ÀFIYSX ¸FZÔ ¶FWIYSX R`YÀF»FZ ³FWeÔ IYSX°Fe W`Ü CÀFZ ½FW ´FÀFÔQ W` þû ·Fe ³FWXeÔ QûWXSXF ÀFIYeÜ dQ¹FFÜ °F¶F CX³WXFZÔ³FZ ÀF´FF IZY ³FSXZaýi ·FFMXe IYû
A²¹FÃF Ad¸F°F VFFW ·Fe JSXZ C°FSXZ W`ÔÜ Qû³FûÔ ImY ¶Fe¨F IYFÔ¦FiZÀF ImY IYBÊ ´Fì½FÊ AüSX ½F°FʸFF³F ³FZ°FF ·FiáF¨FFSX AF°FÔdIY¹FûÔ IYû J°¸F IYSX³FZ ImY R`YÀF»FZ IYû SXFáѽFFQ ÀFZ C³FImY ¶Fe¨F IYF Wû, þû C³FIYe ¶FF°F ÀF„³FZ AüSX ¶FF°F CX²FS, ¦FF`°F¸F¶F„ð ³F¦FSX »FûIYÀF·FF ÀFeMX IYSXe¶F Qû »FFJ 81 WXþFSX ¸F°FFZÔ ÀFZ WXSXF¹FF ±FFÜ
ÀFF¸FÔþÀ¹F ³FZ EIY EZÀFF ÀFZ°F„ °F`¹FFSX dIY¹FF dþÀF´FSX ImY IYBÊ d½F½FFQûÔ ¸FZÔ d§FSXZ W`Ô, »FZdIY³F ¶FF½FþìQ BÀFImY þûOÞF þF°FF W`, »FZdIY³F þ¸Fe³F ´FSX ¹FW dÀFRYÊ SXFáѽFFQ ÀFFRY ÀFFRY IYSXZÜ ¸FûQe ¸FZÔ C³WZÔ ½FW ÀF¶F dQJFÜ