Vous êtes sur la page 1sur 1

Chemare

Maestoso ( q»82 - 86 )
j j
&b c œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œ œ ˙œ œ
œ œ
1. Stă po - to - pul de în - geri în za - re Ră - su - nă glas pes - te ţărm de sfâr - şit
2. Dum - ne - zeu se a - plea - că spre mi - ne Iu - bi - rea Sa îmi a - ra - tă un loc

œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œœ ˙
3. Stăm în prag de lu - mi - nă ce-reas - că În ul - tim ceas ros - tul meu es - te clar

?b c œ œ ˙
J

j
& b œœ . œ œj œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œœ œ . œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ
œ œ
#œ œ œ œ nœ
Nu - mai oa - me - nii dorm ne - pă - sa - re Ori se sting sub tris - teţi de gra - nit.
Un - de eu pot slu - ji cel mai bi - ne Da - că via - ţa nu-mi stă sub o - broc.

j œ œ œ œ
? œœ . œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ
Es - te vre - mea în i - nimi să creas - că Bu - cu - ri - a slu - ji - rii în dar.

b œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ

j œ
Refren

& b . œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ . œ œ œœ œ . œ œœ œœ œœ œœ œœ œ ˙˙ . œ
œ œ
œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œœ .. œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ba - te cli - pa spre zori de ve - ci - e Trâm - biţi su - nă che-mări pes - te noi

? b œ. œ œ̇ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ

& b b œœ .. œœ œœ œœ œœ n œœ œ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œ .. œ ˙ .
œ œ œ ˙.
Œ

? b œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ̇ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
Es - te vre - mea să fim bu - cu - ri - e Să cu - le - gem co - mori din no - roi.
˙˙ .. Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.

Imnul Congresului Tinerilor Adventişti - IMPACT 2003


Textul: Daniel Chirileanu, 2003
Muzica: Petru Diaconu şi Ciprian Lorin Jalbă, 2003. Arm. 2006