Vous êtes sur la page 1sur 4

WALERY PISAREK

 Definicja komunikowania: komunikowanie to przekaz treści psychicznych od


osoby A do B przy pomocy znaków
 Wzory przepływu informacji: każdy z każdym
 Pojęcie funkcji: funkcja to działanie danego elementu w układzie, do którego
ten element należy
 Sleeper effect: wpływ lub wzrost wpływu przekazu ujawniający się dopiero po
pewnym czasie
 Czynniki zwiększające skuteczność mediów/ czynnik
MACIEJ MROZOWSKI
 Definicja komunikowania: komunikowanie jest rodzajem kontaktu
nawiązanego przy pomocy zmysłów, bądź też przy pomocy narzędzi (środków
komunikowania), między co najmniej dwiema osobami, z których jedna
(nadawca) przekazuje drugiej (odbiorcy) za pomocą zrozumiałych znaków
pełne treści
 Płaszczyzny oddziaływania mediów
 Typologia doktryn komunikowania: rodzaj własności, zakres kontroli
BOGUSŁAWA DOBEK- OSTROWSKA – Definicja komunikowania: komunikowanie się
jest procesem porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji. Jego celem jest
wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami i ideami. Proces ten odbywa się na
różnych poziomach, za pomocą różnych środków i wywołuje różne skutki
MICHAEL KUNCZIK i ASTRID ZIPFEL – Definicja komunikowania: komunikowanie to
interakcja dokonująca sią za pomocą symboli. Proces komunikowania to wzajemne
przekazywanie sobie znaczeń przez partnerów komunikowania
FERDINAND DE SAUSSURE – Definicja znaku: konwencjonalny związek dwóch
elementów: elementu znaczącego i znaczonego
CHARLES S. PEIRCE – Definicja znaku: znak jest czymś, co komuś zastępuje pod
względem jakichś cech czy funkcji, czymś fizycznym, związek trójczłonowy
UMBERTO ECO - Rodzaje dekodowania (symetryczne [całkowita zgodność kodów] i
aberracyjne [częściowa zbieżność lub brak])
NOAM CHOMSKY – Kompetencja językowa: taka tworzenie i rozumienie nowych
zdań, także takich które odpowiadają nowej, nieznanej sytuacji oraz odróżnianiu zdań
gramatycznie akceptowalnych od niegramatycznych
SŁAWOMIR GRABIAS – Kompetencja językowa: językowa sprawność artykulacyjna,
zasób słownictwa, umiejętność konstruowania poprawnych zdań, umiejętności
kompozycyjne i redakcyjne
T. GOBAN-KLAS
 Różnice w definiowaniu pojęcia komunikowanie
 Wzory przepływu informacji (alokucja, konwersacja, konsultacja, rejestracja)
 Ewolucja poglądów na temat siły oddziaływania mediów: wiara we
wszechmocne media, sprawdzanie teorii wszechmocy mediów, ponowne
odkrycie siły, negocjowany wpływ mediów
 Definicja cenzury: znajdujące się w rękach władzy narzędzia kształtowania i
utrzymywania oficjalnej wersji ideologii
J. PULITZER – Zasady poprawnej komunikacji pisemnej: krótko, jasno, obrazowo,
dokładnie
ALBERT MEHRABIANA – badania dotyczące poziomu sympatii do rozmówcy
(wysyłającego niespójne sygnał)
Z. NĘCKI – rodzaje niewerbalnych aktów komunikowania: gestykulacja, mimika, dotyk
i kontakt fizyczny
D. MCQUAIL
 rodzaje modeli komunikowania: transmisji, rytualny, przyciągania uwagi,
recepcji
 Ewolucja poglądów na temat siły oddziaływania mediów: wiara we
wszechmocne media, sprawdzanie teorii wszechmocy mediów, ponowne
odkrycie siły, negocjowany wpływ mediów
 Podstawowe założenia doktryny mediów na rzecz rozwoju: media powinny
działać z linią polityczną rządzącego kraju; jeżeli wymaga sytuacja, ograniczyć
wolność mediów, wolność mniej ważna niż plany rozwoju
J. FISKE – redundancja: to co przewidywalne i konwencjonalne w przekazie; przekaz o
dużej przewidywalności jest redundantny
C. SHANNONA – matematyk, opracował model transmisji sygnału (od czego zależy
wierność przekazu)
M. ROBINSON – model wielostopniowego przepływu informacji
E. ARONSON - definicja konformizmu społecznego: występuje wtedy, gdy rozbieżność
między poglądami innych ludzi jest rozwiązywana poprzez przyjęcie poglądów
większości; mechanizm konformizmu: uleganie, identyfikacja, internalizacja
H. LASSWELL
 typologia funkcji (1948): uniwersalna, odnosi się do wszystkich form
komunikowania i każdej zbiorowości
 studia nad propagandą; metody i techniki propagandowe
C. WRIGHT – typologia funkcji (1959): odnosi się do komunikowania masowego
(zbudowana na bazie funkcji); zbieranie i rozpowszechnianie informacji, koordynacja
reakcji, przekaz wartości i norm społecznych, dostarczanie rozrywki; funkcja
ekonomiczna mediów
R. MERTON
 dwie funkcje i jedna dysfunkcja mediów: funkcje: nadawanie statusu,
wzmacnianie norm społecznych; dysfunkcja narkotyzująca
 założenia funkcjonalizmu
P. LAZARFELD
 dwie funkcje i jedna dysfunkcja mediów: funkcje: nadawanie statusu,
wzmacnianie norm społecznych; dysfunkcja narkotyzująca
 badania audytoriów; dla reklamodawców, badaczy, wydawców
I. TETELOWSKA – typologia funkcji: funkcje zamierzone, funkcje nadane, funkcje
pełnione
M. MCCOMBS – hipoteza wyznaczania porządku dziennego – media wyznaczają
odbiorcom tematy do rozmów
D. SHAW – hipoteza wyznaczania porządku dziennego
LEON FESTINGER – teoria dysonansu poznawczego – wewnętrzny i psychiczny
dyskomfort wynika z konfliktu pomiędzy posiadanym system wartości a nowymi
informacjami
ALBERT BANDURA – teoria społecznego uczenia się agresji: modelowanie i
aktywizowanie i wzmacnianie zachowań agresywnych
G. GERBNER – teoria kultywacji: badanie wpływów telewizji; odbiór programów;
dotyczyło zwłaszcza kategorii odbiorców; heavy viewers
F. SIEBERT – typologia doktryn komunikowania: autorytarna, liberalna, społecznej
odpowiedzialności, komunistyczna
W. SCHRAMM - typologia doktryn komunikowania: autorytarna, liberalna, społecznej
odpowiedzialności, komunistyczna
T. PETERSON - typologia doktryn komunikowania: autorytarna, liberalna, społecznej
odpowiedzialności, komunistyczna
KASPAR VON STIELER – 1695 pierwsza refleksja prasoznawcza
KARL BÜCHER – wprowadzenie dziennikarstwa na uniwersytet; 1884 cykl wykładów
na Uniwersytecie w Bazylei na temat prawa, historii i socjologii prasy
GABRIEL TARDE – rozróżnienie pomiędzy publicznością a tłumem
MAX WEBER – program nowej dyscypliny – socjologii czasopiśmiennictwa; precyzyjne
badanie czasopism
CHARLES H. COOLEY – analiza społecznych procesów komunikowania
C. HOVLAND – “Grupa z Yale” – psychologiczne mechanizmy wpływu mediów na
podstawy
E. GOFFMAN – The Presentation of Self in Everyday Life
EDWARD HALL - teoria komunikowania niewerbalnego w ramach orientacji
antropologicznych