Vous êtes sur la page 1sur 16

Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.

vn

CHÖÔNG 2: NGOÂN NGÖÕ LAÄP TRÌNH STL

2.1. Caáu truù c leän h

Nhö ñaõ bieá t, caá u truùc cuûa moät leän h STL coù daïn g

“Teâ n leä nh” + “Toaù n haïn g”

Ví duï :
Nhaõn : L PIW274 // Ñoï c noäi dung coå ng vaøo cuû a module Analog

teân leänh toaùn haïn g


M
P. HC
uat T
thchæ oâ nhôù.
t yñòa
Trong ñoù toaù n haïn hg coù theå laø moät döõ lieäu hoaëc moäK
pham
H Su
ruo ng D
2.1.1 Toaùn haïng laø döõ lieäu ©T
qu yen
B an
- Döõ lieäu logic TRUE (1) vaø (0) coù ñoä daøi 1 bit.
Ví duï
CALL FC1
In_Bit_1 = TRUE //Giaù trò logic 1 ñöôïc gaùn cho bieán hình thöù c In_Bit_1
In_Bit_2 = FALSE // Giaù trò logic ñöôïc gaùn cho bieán hình thöù c
In_Bit_2
Ret_val = MW0 //Giaù trò traû veà .

- Döõ lieäu soá nhò phaân.


Ví duï
L 2#110011 //Naïp soá nhò phaân 110011 vaøo thanh ghi ACCU1
- Döõ lieäu laø soá Hexadecimal x coù ñoä daøi 1 byte (B#16#x), 1 töø (W#16#x)
hoaë c 1 töø keùp (DW#16#x).
Ví duï
L B#16#1E //Naïp soá 1E vaøo byte thaáp cuûa thanh ghi ACCU1
L W#16#3A //Naïp soá 3A2 vaøo 2 byte thaáp cuûa thanh ghi ACCU1
L DW#16#D3A2E //Naïp soá D3A2E vaøo thanh ghi ACCU1

- Döõ lieäu laø soá nguyeân x vôùi ñoä daøi 2 bytes cho bieá n kieåu INT.

Trang 16

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn


Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Ví duï
L 930
L -1025

- Döõ lieäu laø soá nguyeân x vôù i doä daøi 4 bytes daïng L#x cho bieá n kieåu
DINT.
Ví duï
L L#930
L L#-2047

- Döõ lieäu laø soá thöï c x cho bieá n kieåu REAL.


Ví duï
L 1.234567e+13
L 930.0
CM giaây.
P. yH_mili
- Döõ lieäu thôø i gian cho bieán kieå u S5T daïng giôø _phuù tt_giaâ
ua T
Ví duï K y th
am
L S5T#2h_1m_0s_5ms H S u ph
D
- Döõ lieäu thôø i gian cho bieá T
n r uonug TOD daïng giôø:phuùt:giaây.
kieå

Ví duï a n quye
B
L TOD#5:45:00
- DATE: Bieåu dieãn giaù trò thôø i gian tính theo naêm/thaùng/ngaøy.
Ví duï
L DATE#1999 – 12 – 8.
- C: Bieåu dieã n giaù trò soá ñeám ñaët tröôù c cho boä ñeám .
Ví duï
L C#20
- P: Döõ lieäu bieåu dieã n ñòa chæ cuûa moät bit oâ nhôù.
Ví duï
L P#Q0.0
- Döõ lieäu “kí töï”.
Ví duï
L ‘ABCD’
L ‘E’

Trang 17

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn


Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

2.1.2 Toaùn haïng laø ñòa chæ.


Ñòa chæ oâ nhôù trong S7_300 goàm hai phaàn: phaàn chöõ vaø phaàn soá. Ví duï :
PIW 304 hoaëc M 300.4

phaàn chöõ phaàn soá phaà n chöõ phaàn soá

a. Phaàn chöõ chæ vò trí vaø kích thöôù c cuûa oâ nhôù .


Chuùn g coù theå laø:
- M: Chæ oâ nhôù trong mieàn caù c bieán côø coù kích thöôùc laø 1 bit.
- MB: Chæ oâ nhôù trong mieà n caùc bieán côø coù kích thöôù c laø 1 byte(8 bits).
- MW: Chæ oâ nhôù trong mieàn caùc bieán côø coù kích thöôùc laø 2 bytes (16
bits).
- MD: Chæ oâ nhôù trong mieàn caù c bieá n côø coù kích thöôù c laøM4 bytes(32
HC
bits). u a t TP.
th
- I: Chæ oâ nhoâ coù kích thöôù c 1 bit trong mieàanmboäKyñeäm coång vaøo soá.
u ph trong mieàn boä ñeäm coång vaøo
HtSbyte
D
- IB: Chæ oâ nhôù coù kích thöôù c laøg moä
n
soá. n © Truo
uye
n qkích
- IW: Chæ oâ nhôùBacoù thöôù c laø moät töø trong mieà n boä ñeäm coång vaøo soá.
- ID: Chæ oâ nhôù coù kích thöôù c laø hai töø trong mieàn boä ñeäm coång vaøo soá.
- Q: Chæ oâ nhôù coù kích thöôù c 1 bit trong mieàn boä ñeäm coång ra soá.
- QB: Chæ oâ nhôù coù kích thöôùc laø moä t byte trong mieà n boä ñeäm coång rasoá.
- QW: Chæ oâ nhôù coù kích thöôù c laø moät töø trong mieàn boä ñeäm coång ra soá.
- QD: Chæ oâ nhôù coù kích thöôù c laø hai töø trong mieà n boä ñeäm coång ra soá.
- PIB: Chæ oâ nhôù coù kích thöôùc 1byte thuoä c vuøn g peripheral input.
Thöôøng laø ñòa chæ coång vaøo cuû a caùc module töông töï (I/O external
input).
- PIW: Chæ oâ nhôù coù kích thöôù c 1 töø (2byte) thuoä c vuøng peripheral input.
Thöôøng laø ñòa chæ coång vaøo cuû a caùc module töông töï (I/O external
input).
- PID: Chæ oâ nhôù coù kích thöôù c 2 töø (4bytes) thuoä c vuøng peripheral input.
Thöôøng laø ñòa chæ coång vaøo cuû a caùc module töông töï (I/O external
input).
- PQB: Chæ oâ nhôù coù kích thöôù c 1 byte thuoä c vuø ng peripheral output.
Thöôøng laø ñòa chæ coån g ra cuû a caùc module töông töï (I/O external input).
- PQW: Chæ oâ nhôù coù kích thöôù c 1 töø (2bytes) thuoä c vuøng peripheral
output. Thöôøng laø ñòa chæ coång ra/vaøo cuûa caùc module töông töï (I/O
external input).

Trang 18

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn


Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

- PQD: Chæ oâ nhôù coù kích thöôù c 2 töø (4bytes) thuoä c vuø ng peripheral
output. Thöôøng laø ñòa chæ coång ra vaøo cuûa caù c module töông töï (I/O
external input).
- DBX: Chæ oâ nhôù coù kích thöôùc 1 bit trong khoái döõ lieä u DB ñöôïc môû
baèng leänh OPN DB( open data block)
- DBB: Chæ oâ nhôù coù kích thöôùc 1 byte trong khoái döõ lieäu DB ñöôï c môû
baèng leänh OPN DB( open data block)
- DBW: Chæ oâ nhôù coù kích thöôùc 1 töø trong khoái döõ lieä u DB ñöôïc môû
baèng leänh OPN DB( open data block)
- DBD: Chæ oâ nhôù coù kích thöôù c 2 töø trong khoái döõ lieäu DB ñöôï c môû
baèng leänh OPN DB( open data block)
- DBx.DBX: Chæ tröïc tieáp oâ nhôù coù kích thöôù c 1 bit trong khoá i döõ lieäu
DBx, vôùi x laø chæ soá cuûa khoái DB.Ví duï:DB5.DBX 1.6
- DBx.DBB: Chæ tröïc tieá p oâ nhôù coù kích thöôùc 1 byte trong khoái döõ lieäu
CM
DBx, vôùi x laø chæ soá cuûa khoái DB.Ví duï:DB5.DBB 1. uat TP. H
h
- DBx.DBW: Chæ tröïc tieáp oâ nhôù coù kích athöôù m Kyc t1 töø trong khoá i döõ lieäu
ph
Suduï
DBx, vôùi x laø chæ soá cuûa khoái DB.VíDH :DB5.DBW 1.
r u o ng
- DBx.DBD: Chæ tröïc tieá p© Toâ nhôù coù kích thöôùc 2 töø trong khoá i döõ lieäu
qu yen
an soá cuûa khoái DB.Ví duï:DB5.DBD 1.
DBx, vôùi x laøBchæ
- DIX: Chæ oâ nhôù coù kích thöôùc 1 bit trong khoái döõ lieäu DB ñöôï c môû
baèng leänh OPN DI(Open distance data block)
- DIB:Chæ oâ nhôù coù kích thöôù c 1 byte trong khoái döõ lieä u DB ñöôïc môû
baèng leänh OPN DI(Open distance data block)
- DBW:Chæ oâ nhôù coù kích thöôù c 1 töø trong khoá i döõ lieäu DB ñöôï c môû
baèng leänh OPN DI(Open distance data block)
- DBD:Chæ oâ nhôù coù kích thöôù c 2 töø trong khoá i döõ lieäu DB ñöôïc môû baèng
leänh OPN DI(Open distance data block)
- L: Chæ oâ nhôù coù kích thöôù c 1 bit trong mieàn döõ lieäu ñòa phöông (local
block) cuû a caùc khoái chöông trình OB,FC,FB.
- LB: Chæ oâ nhôù coù kích thöôù c 1 byte trong mieàn döõ lieäu ñòa phöông
(local block) cuûa caùc khoái chöông trình OB,FC,FB.
- LW: Chæ oâ nhôù coù kích thöôùc 1 töø trong mieàn döõ lieä u ñòa phöông (local
block) cuû a caùc khoái chöông trình OB,FC,FB.
- LD: Chæ oâ nhôù coù kích thöôù c 2 töø trong mieàn döõ lieäu ñòa phöông (local
block) cuû a caùc khoái chöông trình OB,FC,FB.

Trang 19

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn


Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

b. Phaà n soá chæ ñòa chæ cuûa byte hoaë c cuûa bit trong mieàn nhôù ñaõ xaù c ñònh.
- Neáu oâ nhôù ñaõ ñöôï c xaùc ñònh thoâng qua phaàn chöõ laø coù kích thöôù c 1 bit
thì phaàn soá seõ goàm ñòa chæ cuûa byte vaø soá thöù töï cuû a bit trong byte ñoù
ñöôïc taù ch vôùi nhau baèng daáu chaám . Ví duï :
I 1.3 // Chæ bit thöù 3 trong byte 1 cuûa mieàn nhôù boä ñeäm coång vaøo
soá
M 101.5 // Chæ bit thöù 5 trong byte 101 cuûa mieàn caùc bieán côø M.
Q 4.5 // Chæ bit thöù 5
- Trong tröôø ng hôïp oâ nhôù ñaõ ñöôï c xaù c ñònh laø byte, töø hoaëc töø keùp thì
phaà n soá seõ laø ñòa chæ byte ñaàu tieân trong maûn g byte cuaû oâ nhôù ñoù.
Ví duï
DIB 15 // Chæ oâ nhôù coù kích thöôùc 1 byte (byte 15) trong khoái DB ñaõ
ñöôïc môû baèng leänh OPN DI
DBW 18 // Chæ oâ nhôù coù kích thöôc 1 töø goàm 2 bytes 18 vaø 19
M
trong khoái DB ñaõ ñöôïc môû baèng leänh OPN TP . HC
DB
uat
DB2.DBW 15 // Chæ oâ nhôù coù kích thöôùcm2Kbytes y th 15 vaø 16
a
trong khoái döõ lieä
H u ph
uSDB2.
D
MD 105 // Chæ oâ nhôù ©coù T uongthöôùc 2 töø goàm
rkích
uyen
an q 105, 106, 107, 108 trong mieàn nhôù caùc bieán côø M.
4 Bbytes

2.1.3 Thanh ghi traï ng thaùi


Khi thöï c hieân leä nh, CPU seõ ghi nhaän laïi traïng thaùi cuûa pheùp tính trung
gian cuõ ng nhö cuû a keá t quaû vaøo moät thanh ghi ñaë c bieät 16 bits, ñöôïc goïi laø
thanh ghi traïng thaùi ( Status Word). Maëc duø thanh ghi traïn g thaùi naø y coù ñoä daøi
16 bits nhöng chæ söû duïng 9 bits vôùi caáu truùc nhö sau:
8 7 6 5 4 3 2 1 0
BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO FC

 FC (First check): Khi phaûi thöïc hieä n moät daõy caùc leänh logic lieân tieá p nhau
goàm caùc pheùp tính , vaø nghòch ñaûo, bit FC coù giaù trò baè ng 1. Noùi caùch
khaù c, FC =0 khi daõy leänh logic tieáp ñieåm vöø a ñöôï c keát thuùc.
Ví duï :
A I0.2 //FC = 1
AN I0.3 //FC = 1
= Q4.0 //FC = 0
 RLO (Result of logic operation): Keát quaû töù c thôøi cuû a pheùp tính logic vöø a
ñöôïc thöï c hieän. Ví duï leänh
A I0.3

Trang 20

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn


Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

- Neáu tröôùc khi thöïc hieän bit FC = 0 thì coù taùc duïng chuyeån noä i dung cuû a
coång vaøo soá I 0.3 vaøo bit traïng thaùi RLO.
- Neáu tröùô c khi thöï c hieän bit FC = 1 thì coù taù c duïn g thöï c hieän pheùp tính 
giöõ a RLO vaø giaù trò logic coång vaøo I 0.3. Keát quaû cuû a pheùp tính ñöôïc ghi laïi
vaøo bit traïn g thaùi RLO.
 STA (Status bit) : Bit traï ng thaùi naøy luoân coù giaù trò logic cuûa tieáp ñieåm ñöôï c
chæ ñònh trong leänh. Ví duï caû hai leä nh:
A I 0.3
AN I0.3
ñeàu gaùn cho bit STA cuøn g moät giaù trò laø noäi dung cuû a coå ng vaø o soá I 0.3.
 OR: Ghi laïi giaù trò cuûa pheùp tính logic  cuoái cuøng ñöôï c thöïc hieä n ñeå phuï
giuùp cho vieä c thöïc hieän pheùp toaùn  sau ñoù. Ñieàu naøy laø caàn thieát vì trong
moät bieå u thöùc haøm hai trò, pheùp tính  bao giôø cuõng phaûi ñöôï c thöï c hieän
tröôùc caùc pheù p tính  .
M
HCnhôù
 OS (Store overflow bit): Ghi laï i giaù trò bit bò traøn ra ngoaøi maû TnPg. oâ .
y t huat
 OV (Overflow bit): Bit baùo keát quaû pheù p tính bò atraø nKra ngoaù i maûng oâ nhôù.
S u ph m
 CC0 vaø CC1(Condition code): Hai bitgbaù oH traïng thaùi cuû a keát quaû pheùp tính vôi
r u o n D
© T n hoaë c pheùp tính logic trong ACCU
soá nguyeâ n, soá thöï c, pheùp dòch nchuyeå
qu ye
 BR(Binary result bit): BanBit traï ng thaùi cho pheùp lieân keát hai loaïi ngoân ngöõ laäp
trình STL. Chaún g haïn cho pheùp ngöôøi söû duïn g coù theå vieá t moät khoá i chöông
trình FB hoaë c FC treân ngoân ngöõ STL nhöng goïi vaø söû duï ng chuù ng trong moät
chöông trình khaùc vieá t treân LAD. Ñeå taïo ra ñöôï c moái lieân keát ñoù, ta caàn phaûi
keát thuù c chöông trình trong FB, FC baèng leänh ghi:
- 1 vaøo BR, neá u chöông trình chaïy khoâng coù loãi .
- 0 vaøo BR, neá u chöông trình chaïy coù loãi.
Khi söû duï ng caù c khoái haøm ñaëc bieä t cuûa heä thoáng (SFC hoaëc SFB), traïng thaùi
laøm vieäc cuûa chöông trình cuõng ñöôï c thoâng baùo ra ngoaøi qua bit traï ng thaùi
BR nhö sau
- 1 neá u SFC hay SFB thöïc hieä n khoâng coù loãi.
- 0 neá u coù loãi khi thöï c hieä n SFC hay SFB.
Chuù yù: Moät chöông trình vieát treân STL (tuyø thuoä c vaøo töøng ngöôøi laäp trình) coù
theå bao goàm nhieàu Network. Moãi moä t Network chöùa moät coâng ñoaïn cuï theå. ÔÛ
moãi ñaàu Network, thanh ghi traïng thaù i nhaän giaù trò 0, chæ sau leänh ñaàu tieân
cuûa Network, caùc bit traïn g thaùi môùi thay ñoåi theo keát quaû pheùp tính.
Network 1
Ñoaïn chöông trình 1
Network 2
Ñoaï n chöông trình 2

Trang 21

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn


Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Network 3
Ñoaï n chöông trình 3

2.2 CAÙC LEÄNH CÔ BAÛN

2.2.1 Nhoùm leä nh logic


Bao goàm caù c leänh sau

A And
 AN And Not
O Or
 ON Or Not
X ExOr
M
P. HC
 XN ExOr Not
uat T
K y th
a. Leä nh gaù n u pham
n g DH S
©T ruo
Cuù phaùp = <toaùn haïn g>n quyen
Ba
Toaùn haïng laø ñòa chæ I, Q, M, L, D.

Leänh gaùn giaù trò logic cuû a RLO tôù i oâ nhôù coù ñòa chæ ñöôï c chæ thò trong toaùn
haïn g. Leänh taùc ñoäng vaøo thanh ghi traïng thaù i (Status word) nhö sau (Kí hieäu –
chæ noä i dung bit khoâng bò thay ñoåi, x laø bò thay ñoå i theo leä nh):

BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO FC


- - - - - 0 x - 1
Ví duï : Thöï c hieän Q4.0 = I0.3
Network 1
A I0.3 //Ñoï c noäi dung cuûa I0.3 vaøo RLO
= Q4.0 //Ñöa keát quaû ra coång Q4.0

b. Leä nh thöïc hieä n pheù p tính AND

Cuù phaùp A <toaù n haï ng>

Toaùn haïng laø döõ lieäu kieåu BOOL hoaëc ñòa chæ I, Q, M, L, D, T, C.

Trang 22

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn


Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Neáu FC = 0 leänh seõ gaù n giaù trò logic cuûa toaùn haïn g vaøo RLO. Ngöôïc laïi khi FC
= 1 noù seõ thöïc hieän pheù p tính AND giöõ a RLO vôùi toaùn haïn g vaø ghi laïi keát quaû
vaøo RLO.
Leänh taùc ñoäng vaøo thanh ghi traïng thaùi ( Status word) nhö sau (kí hieäu – chæ noäi
dung bit khoâng bò thay ñoå i, x laø bò thay ñoåi theo leän h):

BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO FC


- - - - - x x x 1

Ví duï1 : Thöï c hieän Q4.0 = I0.3 AND I0.4 (maéc noái tieá p hai coâng taé c)
Network 1
A I0.3 // Ñoï c noäi dung cuûa I0.3 vaøo RLO
A I0.4 //Keát hôïp AND vôù i noä i dung coång I0.4
= Q4.0 //Ñöa keát quaû ra coång Q4.0 M
TP . HC
Ví duï 2: uat
K y th
u pham
n g DH S
©T ruo
qu yen
Ban

c. Leänh thöïc hieä n pheù p tính AND vôùi giaù trò nghòch ñaûo

Cuù phaùp AN <toaù n haï ng>

Toaùn haïng laø döõ lieäu kieåu BOOL hoaëc ñòa chæ I, Q, M, L, D, T, C.
Neáu FC = 0 leänh seõ gaùn giaù trò logic nghòch ñaû o cuû a toaùn haïn g vaøo RLO.
Ngöôïc laïi khi FC = 1 noù seõ thöï c hieän pheù p tính AND giöõ a RLO vôùi giaù trò
nghòch ñaûo cuû a toaùn haïng vaø ghi laï i keát quaû vaøo RLO.

Leänh taùc ñoäng vaøo thanh ghi traïng thaùi ( Status word) nhö sau (kí hieäu – chæ noäi
dung bit khoâng bò thay ñoå i, x laø bò thay ñoåi theo leän h):

BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO FC


- - - - - x x x 1

Trang 23

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn


Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Ví duï1 : Thöï c hieän Q4.0 = I0.3 AND NOT (I0.4) (maé c noái tieáp hai coâng taéc)
Network 1
A I0..3 // Ñoï c noäi dung cuûa I0.3 vaøo RLO
AN I0.4 //Keát hôïp AND vôùi ñaûo noä i dung coång I0.4
= Q4.0 //Ñöa keát quaû ra coång Q4.0

Ví duï 2

M
P. HC
uat T
K y th
u pham
d. Leä nh OR
n g DH S
T ruo
qu y en ©
Cuù phaùp Bann haïng >
O <Toaù

Toaùn haïng laø döõ lieäu kieåu BOOL hoaëc ñòa chæ I, Q, M, L, D, T, C.
Neáu FC = 0 leänh seõ gaù n giaù trò logic cuûa toaùn haïn g vaøo RLO. Ngöôïc laïi khi FC
= 1 noù seõ thöï c hieän pheùp tính OR giöõ a RLO vôù i toaùn haïng vaø ghi laïi keát quaû
vaøo RLO.
Leänh taùc ñoäng vaøo thanh ghi traïng thaùi ( Status word) nhö sau (kí hieäu – chæ noäi
dung bit khoâng bò thay ñoå i, x laø bò thay ñoåi theo leän h):

BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO FC


- - - - - x x x 1
Ví duï

Trang 24

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn


Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

e. Leänh OR NOT
Cuù phaùp ON <Toaùn haïng >

Toaùn haïng laø döõ lieäu kieåu BOOL hoaëc ñòa chæ I, Q, M, L, D, T, C.
Neáu FC = 0 leänh seõ gaù n giaù trò logic cuûa toaùn haïn g vaøo RLO. Ngöôïc laïi khi FC
= 1 noù seõ thöï c hieän pheù p tính OR giöõ a RLO vôùi NOT toaùn haïng vaø ghi laïi keát
quaû vaøo RLO.
Leänh taùc ñoäng vaøo thanh ghi traïng thaùi ( Status word) nhö sau (kí hieäu – chæ noäi
dung bit khoâng bò thay ñoå i, x laø bò thay ñoåi theo leän h):
Ví duï

M
P. HC
uat T
K y th
u pham
n g DH S
©T ruo
qu yen
an
f. Leänh thöïc hieä n pheùBp tính AND vôùi moät bieåu thöùc

Cuù phaùp A(

Neáu FC = 0 leä nh seõ gaùn giaù trò logic cuû a bieå u thöù c trong daáu ngoaë c sau noù vaøo
RLO. Ngöôïc laïi khi FC = 1 noù seõ thöï c hieän pheùp tính AND giöõa RLO vôùi giaù trò
logic cuû a bieå u trong daáu ngoaë c sau noù vaø ghi laïi keát quaû vaøo RLO.
Leänh taùc ñoäng vaøo thanh ghi traïng thaùi ( Status word) nhö sau (kí hieäu – chæ noäi
dung bit khoâng bò thay ñoå i, x laø bò thay ñoåi theo leän h):

Ví du Q0.4 = (( I0.0 OR M10.0) AND (I0.2 OR M10.3)) AND (M10.1)

Trang 25

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn


Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

g. Leänh thöïc hieä n pheù p tính AND vôùi giaù trò nghòch ñaûo cuûa moät bieåu thöùc

Cuù phaùp AN(

Neáu FC = 0 leä nh seõ gaùn giaù trò logic cuû a bieå u thöù c trong daáu ngoaë c sau noù vaøo
RLO. Ngöôïc laïi khi FC = 1 noù seõ thöï c hieän pheùp tính AND giöõa RLO vôùi giaù trò
nghòch ñaûo logic cuûa bieåu trong daáu ngoaëc sau noù vaø ghi laïi keá t quaû vaøo RLO.
Leänh taùc ñoäng vaøo thanh ghi traïng thaùi ( Status word) nhö sau (kí hieäu – chæ noäi
dung bit khoâng bò thay ñoå i, x laø bò thay ñoåi theo leän h):

h. Leänh thöïc hieä n pheù p tính OR vôùi gia 1trò moät bieåu thöùc
M
P. HC
Cuù phaùp O( uat T
K y th
Su pham
H
Neáu FC = 0 leä nh seõ gaùn giaù trò logicocuû
r u ngaDbieå u thöù c trong daáu ngoaë c sau noù vaøo
RLO. Ngöôï c laï i khi FC = 1uynoù © Tthöï c hieän pheùp tính OR giöõ a RLO vôù i giaù trò
en seõ
q
anngoaë c sau noù vaø ghi laïi keát quaû vaøo RLO.
logic cuû a bieå u trong daáBu
Leänh taùc ñoäng vaøo thanh ghi traïng thaùi ( Status word) nhö sau (kí hieäu – chæ noäi
dung bit khoâng bò thay ñoå i, x laø bò thay ñoåi theo leän h):

i. Leänh thöïc hieä n pheù p tính OR vôùi nghòch ñaûo giaù trò moä t bieåu thöùc
Cuù phaùp ON(

Neáu FC = 0 leä nh seõ gaùn giaù trò logic cuû a bieå u thöù c trong daáu ngoaë c sau noù vaøo
RLO. Ngöôï c laï i khi FC = 1 noù seõ thöï c hieän pheùp tính OR giöõ a RLO vôù i giaù trò
nghòch ñaûo logic cuûa bieåu trong daáu ngoaëc sau noù vaø ghi laïi keá t quaû vaøo RLO.
Leänh taùc ñoäng vaøo thanh ghi traïng thaùi ( Status word) nhö sau (kí hieäu – chæ noäi
dung bit khoâng bò thay ñoå i, x laø bò thay ñoåi theo leän h):

Trang 26

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn


Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

j. Leä nh ghi giaù trò logic 1 vaø o RLO

Cuù phaùp SET

Leänh khoâ ng coù toaùn haïng vaø coù taùc duïng ghi 1 vaøo RLO
Leâïnh taùc ñoä ng vaøo thanh ghi traïng thaùi (Status word) nhö sau:

BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO FC


- - - - - - 1 1 0

k. Leä nh gaùn coù ñieà u kieä n giaù trò logic 1 vaøo oâ nhôù
Cuù phaùp S <toaù n haï ng>
Toaùn haïng laø ñòa chæ bit I, Q, M, L, D.
Neáu RLO = 1, leänh seõ ghi giaù trò 1 vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ cho trong toaù n haïng.
P . HCM
uat T
Leänh taùc ñoä ng vaøo thanh ghi traïng thaùi (Status word) nhöhsau:
K yt
u pham
BR CC1 CC0 OV OS ngOR DH SSTA RLO FC
ruo
- - - y e-n © T - 0 x - 0
qu
Ban
l. Leä nh gaù n coù ñieàu kieän giaù trò logic 0 vaø o oâ nhôù

Cuù phaùp R <toaù n haï ng>

Toaùn haïng laø ñòa chæ bit I, Q, M, L, D.


Neáu RLO = 1, leänh seõ ghi giaù trò 0 vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ cho trong toaù n haïng.
Leänh taùc ñoä ng vaøo thanh ghi traïng thaùi (Status word) nhö sau:

BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO FC


- - - - - 0 x - 0

m. Leä nh phaùt hieä n söôøn leân

Cuù phaùp FP <toaù n haï ng>

Toaùn haïng laø ñòa chæ bit I, Q, M, L, D vaø ñöôïc söû duïng nhö moät bieán côø ñeå ghi
nhaän laïi giaù trò cuû a RLO taïi vò trí naøy trong chöông trình, nhöng cuû a voøng queùt
tröôùc. Taïi moãi voøng leänh seõ kieåm tra: neá u bieán côø (toaùn haïng) coù giaù trò 0 vaø

Trang 27

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn


Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

RLO coù giaù trò 1 thì seõ ghi 1 vaøo RLO, caùc tröôø ng hôïp khaù c thì ghi 0, ñoàn g thôøi
chuyeån noäi dung cuûa RLO vaøo laïi bieá n côø. Nhö vaäy RLO seõ coù giaù trò 1 trong
moät voøn g queùt khi coù söôøn leâ n trong RLO. Ví duï: Leä nh phaùt hieä n söôøn leâ n.
A I0.0
FP M10.0
= Q4.5
Seõ töông ñöông vôùi
Giaù trò RLO taïi
ñoaïn chöông trình sau Giaù trò RLO taïi voøn g
voø ng queù t hieän thôøi
queù t tröôùc ñöôïc nhôù
A I0.0 vaø o M10.0
AN M10.0
= Q4.5 Hình 2.1. Hình moâ taû leä nh FP
A I0.0
= M10.0
Leänh taùc ñoä ng vaø o thanh ghi traïng thaùi (Status word) nhö sau:
M
P. HC
h uat T
BR CC1 CC0 OV OS OR STA mRLO
a Ky t FC
- - - - - ph x
0 H Su x 1
g D
©T ruon
qu yen
Bannxuoá ng
n. Leä nh phaùt hieän söôø

Cuù phaùp FN <toaù n haï ng>

Toaùn haïng laø ñòa chæ bit I, Q, M, L, D vaø ñöôï c söû duïn g nhö moät bieán côø ñeå
ghi nhaän laï i giaù trò cuû a RLO taïi vò trí naøy trong chöông trình, nhöng cuû a
voøng queù t tröôù c. Taïi moãi voøn g leänh seõ kieåm tra: neá u bieán côø (toaùn haïng)
coù giaù trò 1 vaø RLO coù giaù trò 0 thì seõ ghi 1 vaøo RLO, caùc tröôøng hôï p khaù c
thì ghi 0, ñoàøng thôøi chuyeån noäi dung cuû a RLO vaøo laïi bieán côø. Nhö vaäy
RLO seõ coù giaù trò 1 trong moät voøng queùt khi coù söôøn xuoáng trong
RLO.Leänh taùc ñoäng vaøo thanh ghi traïn g thaùi (Status word) nhö sau:

BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO FC


- - - - - 0 x x 1

2.2.2 Leän h ñoïc, ghi trong ACCU

Caù c CPU cuû a S7_300 thöôø ng coù hai thanh ghi Accunulator (ACCU) kí hieäu laø
ACCU1 vaø ACCU2. Hai thanh ghi ACCU coù cuøng kích thöôùc 32 bits (1 töø
keùp). Moïi pheù p tính toaùn treân soá thöïc, soá nguyeân, caùc pheùp tính logic vôùi maûng

Trang 28

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn


Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

nhieàu bits… ñeà u ñöôïc thöïc hieän treân hai thanh ghi naøy. Chuù ng coù caáu truù c nhö
sau:
31 24 23 16 15 87 0
ACCU1 Byte Byte Byte Byte thaá p
cao thaá p cao

ACCU2 Byte Byte Byte Byte thaá p


cao thaá p cao
Töø cao Töø thaá p

a. Leä nh ñoïc vaøo ACCU


Cuù phaùp L <toaù n haï ng>
Toaùn haïng laø döõ lieä u (soá nguyeâ n, thöïc, nhò phaân) hoaëc ñòa chæ. Neáu laø ñòa chæ
thì M
TP . HC
- Byte IB, QB, PIB, MB, LB, DBB, DIB trong khoaûng 0 – u65535 at
K ygth0 – 65534
- TöØ IW, QW, PIW, MW, LW, DBW, DIW tronghkhoaû am n
H S u p khoaûng töø 0 – 65534
- Töø keùp ID, QD, PID, MD, LD, DBD, DID D trong
T r uonpgleä cuû a toaùn haïng cho trong baûng sau
©
Neáu laø döõ lieäu thì caùc daï ng döõenlieä u hôï
quy
Ban

Trang 29

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn


Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Baûng 2.1: Caùc daï ng döõ lieäu hôïp leä cuû a toaùn haï ng
Döõ lieäu Ví duï Giaûi thích
 … L +5 Ghi 5 vaøo töø thaáp cuûa ACCU1
B#(…,…) L B#(1,8) Ghi 1 vaøo byte cao cuû a töø thaáp vaø 8 vaøo
byte thaáp cuûa töø thaáp trong ACCU
L# … L L#5 Ghi 5 vaøo ACCU1(soá nguyeâ 32 bits)
16# … L B#16#2E Döõ lieäu daïng cô soá 16
L W#A2EB
L DW#2C1E_A2EB
2# … L 2#11001101 Döõ lieäu daïng cô soá 2
‘…’ L ‘AB’ Döõ lieäu daïng kí töï
L ‘ABCD’
C# … L C#1000 Döõ lieäu laø giaù trò ñaët tröôùc cho boä ñeám
S5TIME# L S5TIME#2S HCMc cho Timer
Döõ lieäu laø giaù trò ñaëTtP. tröôù
uat
… (PV) K y th
am
P# … L P#M10.2 S u uphlaø ñòa chæ oâ nhôù(duøng cho con
DöõH lieä
D
T r uongtroû)

D# … a n quye
L D#2000-6-20 Döõ lieä u laø giaù trò veà
B
ngaøy/thaùn g/naêm(16bits)
T# … L T#0H_1M_10S Döõ lieäu veà thôø i gian giôø/ phuù t/giaâ y(32bits)

Leänh L coù taùc duïng chuyeå n döõ lieäu hoaëc noäi dung cuû a oâ nhôù coù ñòa chæ laø toaùn
haïn g vaø o thanh ghi ACCU1. Noä i dung cuõ cuûa ACCU1 ñöôïc chuyeån vaøo
ACCU2. Trong tröôøn g hôïp giaù trò chuyeån vaøo coù kích thöôùc nhoû hôn töø keùp thì
chuùn g seõ ñöôï c ghi vaø o theo thöù töï byte thaáp cuû a töø thaáp, byte cao cuû a töø thaáp,
byte thaáp cuûa töø cao, byte cao cuû a töø cao. Nhöõng bit coø n troán g trong ACCU1
ñöôïc ghi 0.
Ví duï1
L IB0
seõ chuyeån noäi dung cuû a IB0 vaøo ACCU1 nhö sau
31 24 23 16 15 87 0
ACCU1 0 0 0 IB 0

Ví duï 2
L MW20 //seõ chuyeån noäi dung cuûa MW20 goàm 2 bytes MB20, MB21
vaøo ACCU1 theo thöù töï
31 24 23 16 15 87 0

Trang 30

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn


Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

ACCU1 0 0 MB20 MB21

Leänh khoâ ng söû a ñoåi thanh ghi traïng thaùi (Status word).

Ví duï 3
L 100 // ACCU1 =100
L 200 // ACCU1 =200, ACCU2=100

b. Leä nh chuyeå n noä i dung cuûa ACCU1 tôùi oâ nhôù .

Cuù phaùp T <toaù n haï ng>

Toaùn haïng laø ñaïi chæ:


- Byte IB, QB, PIB, MB, LB, DBB, DIB trong khoaûng 0 – 65535
HCM
- TöØ IW, QW, PIW, MW, LW, DBW, DIW trong khoaûng 0u–at 65534TP.
y th
m K ng töø 0 - 65534
- Töø keùp ID, QD, PID, MD, LD, DBD, DID tronghakhoaû
p
H Su
o
u ng D
Leänh chuyeå n noäi dung cuû a ACCU1 en © Tr vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ laø toaù n haïng. Leänh
qu y
khoâng thay ñoåi noäi dung Bancuûa ACCU2.Trong tröôøng hôïp oâ nhôù coù kích thöôù c nhoû
hôn töø keù p thì noäi dung cuû a ACCU1 ñöôï c chuyeån ra theo thöù töï byte thaáp cuû a
töø thaá p, byte cao cuûa töø thaáp, byte thaáp cuû a töø cao, byte cao cuû a töø cao.
Ví duï
T QB0
seõ chæ chuyeån noä i dung cuûa byte thaáp cuû a töø thaáp trong ACCU1 vaøo IB0 vaø
leänh
T MW20
seõ chæ chuyeån byte cao cuû a töø thaáp vaøo MW20, byte thaáp cuû a töø ø thaáp vaøo
MW21.
Leänh khoâ ng söû a ñoåi thanh ghi traïn g thaùi (Status word).

Trang 31

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn