Vous êtes sur la page 1sur 6

PRIMER ACTE

1
Casa
Hansel y Gretel

Allegretto con moto q. = 63


œ œ. œœ
œ. œ œ. œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œ .
& b 68 . Œ. œ
œœ œœ .. œ
˙˙ . œ . œ œ. œ
Piano p
? b 68 œ œ. œ œ. œ
œ.
œ
œ.
œ
œ. œ
œ. . œ
œ.
œ
œ.
œ
œ.
œ
œ.
œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. œ. . œ. . œ. . œ. .

œœ .. œœ œœ œœ œœ œ œ. . œ . . . j
œ . œœ œœ . œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ. œœ. œœ.
œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œ . œ .
6

&b œ. œ œœ œœ œ œœ œœ
Œ J œ J
Pno.

?b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ
œ. . œ
œ. . œ
œ. . œ
œ. . œ œ
œ. . œ. . œ
œ. . œ
œ. . œ
œ. . œ
œ. .

œœ. . . œœ. œœ. œœ. œœ. œj œœ œ. œœ. œœ. œœ. œœ.


? œœ œœ. œœ. œœ. œœ.
j j
œœ œœ. œœj œœ œ œœ œœ. œœ œœ
11
œ œ
&b œ. .
œ &

œ.
Pno.
?b œ.
œ. .œ œ
œ. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

&b ∑ ∑ Œ ‰ œJ . œR œ œ œj œj œj œj œj œj ˙ . Œ œj œ . œR œ œ œj œ œjœj œj œj ˙ .
G
RR J J
Riu, pe - ti - ta riu, saps què so-naIalpa - ller? Les o - quesvan des - cal-ces i à -necs tam - bé!

j
& b œœœ ... œœ .. œ. œ. ˙. œ œœ œj œœ œ œœ œœœ ... œ . œœ ˙˙ .. œœ œœ œœœj œ œ œ œœ . œ œ
15

œ. œ. ˙. œ œ œ œ œ œ . œ .
> > > >
œ. œ.
Pno.
? œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
b œ œ. . œ œ. . œ. œ. œ.
œ
. œ
.
œ. œ. œ
. œ. œ
. œ. œ
. œ
.
œ. œ. œ
. œ. œ
. œ. œ
. œ. œ
. œ. œ
. œ. œ. œ.
œ
.
. .

©Eduardo Javier - Bcn, 2018


2 2
j j jjj j Œ ‰ œJ . œR œ œ œj œ œj œj œj œj
& b Œ œj œ œjœ œ œ œ œJ œ œJ ˙ .
23

∑ ˙.
G
R R J
Qu'els fa - ci sa - ba-tes a - quell sa - ba - ter.
r
per 'xó noIels pot fer uns nous per als seus
r j j œ
peus.

H &b ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ‰ Œ œ œ œ œ œ J
J œ

els à - necs van des -cal-ços!
j >˙˙ ..
j j œœ ‰ ‰ œj ‰ ‰
& b œœ .. j ˙. œœ .. œœ ..
23

œœ ‰ ‰ œœ ‰ ‰ œœ ‰ ‰ b ˙˙ .. ∑ ?
œ. nœ . œ œœ
S P
œ œ .
Pno.
? b œ œ. œ . œ
œ. .
œ œ
œ. œ. œ. . œ. .
œ
œ. . œ. œ.
œ
œ. . œ. . ∑ œ. œ œ. œ.
œ. . œ. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ.
.
Œ ‰ œJ . œR œ œ œj œj œj œj œj œj ˙ . Œ œj œ . œR œ œ
30

H &b ∑ ∑ ∑
J R R
Tra la ra la la qui - na ga - na que - tinc! do - neu-meIu - nes mo -
œœ .. j j
?b Œ. & Œ. œ. œ ‰ ‰ œ. œ ‰ ‰ œ. œ. œ.
30

œ . œœ .. ˙.
œ. œ œ. œ œ. œ . œ. œ. ˙.
> > >
. . p ‰ ‰ Œ.
? b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ.
Pno.
œ. œ. œ b œ n œj œ œ œ œ œ. œ.
œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. œ
. œ. œ
. œ œ œ # œ
œ. œ œ œ. . œ. œ.
œ
Œ. . . . .. .
j j j j j
Œ œjœj œj œj œj œj œ œj œ œj œ œj œ ˙ .
j j
& b œ œ œ œ œj œ ˙ . Œ ‰ œJ œ œR œ œ
37

H
J J R RR
ne - des per su - creIi car - mels. - Ven - dré el meu llit per dor - mir al pa - ller. No, no em pi - ca

œ. j‰ ‰ j j ˙ œœ .. œœ .
œœ ‰ ‰ œœ ‰ ‰ b ˙˙ ...
37

& b œ .. œœ .. œ. œ. œœ œ. n œ ..
œ œ. œ. œ.
S
j ‰ ‰œ Œ . œ œ.
Pno.
?b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ bœ nœ œ œ
œ œ œ # œœ . œ œ œ
œ. . œ
œ. . œ. œ
. œ. œ
. œ. œ
. œ. œ
. œ. œ
. œ. œ.
Œ. . . . . .
.
3
r r œ j jœ j‰
43

G &b Œ ‰ Œ œœ J œ œ Jœ ∑ ∑ ∑ ∑

j j j j j
ai! jo tinc mol ta ga - na!

H & b œ œJ œ œ œ œ ∑ ˙. ∑ ∑ ∑

œœ .. œœ œœ œœ œ ..
ran més les pu - ces la pell!.
j j œœ . œ œ j
& b œœœ ‰ ‰ œœœ ‰ ‰ œ.œ ‰ ‰ œ.
43

∑ œ œ œœ œœ ..
œœ .. œ. œ œ œ œ. œ.œ œ.
> dim.>

œ. œ œ
Pno.
œ . œ œ
?
b œ œ. . œ œ. ∑ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. . œ. . œ. . œ. .
. . œ œ. . . œ. . . œ. . . œ. œ. œ. œ.
.
3

Œ ‰ Œ œJ œ œ b œ œJ œJ œ œJ b œ b œj œ ‰ Œ ‰
49

G &b ∑ ∑ ∑
J J

Ai, si! que jo ja sen - to molt mal de cor!
œ. œ ‰ ‰
&b ∑ Œ œJ œ œj œj b œJ œJ œjœ b œJ œ J ∑ ∑ Œ œj b œ œJ œ œ b œ œJ
H
J J J J
JaIes ho -ra que tor - ni la ma - re de l'hort. Fa set set - ma-nes sols pa

j
œœ ‰ œj‰ Œ ‰ œœ .. œœ . b œ .
W.W

& b œ ‰ ‰ œ .. . œ bœ œ ‰ ‰bœ
49

∑ b
b œœœ ‰ œ . nœ œ̇ œ œ œ œjb œ b œ œ
œ œ J . J ‰ >
> ß >
j j b œ œ .
œ œ. b ˙˙ .. n œœ .. b œœ .œ n œ b œœ .. œ. œ bœ
Pno.
? b œ œ. œ œ. ∑
œ
œ ‰b œ ‰ b œJ ‰ Œ ‰ œ . ‰ œ. J
œ. . œ. .

j j
‰ œ œ œJ œ . r j œJ œJ . œr œ œ œ œ œ œ œJ # œJ œ . œJ ‰‰
57

G &b ∑ ∑
J œ œ
oh! Han - sel pen - saIa - lló queIel pa - re diu quan veu la ma - re que no viu
j r r Nœ
H & b œ ‰ œJ œJ œJ œ œJ ‰ b œ œ œ ‰Œ ‰ ∑ ∑ ∑ ∑
dur! qui-na mi - sè - ria! no men-jar bé!

j j j j
‰ N œœ œœ ..
W.W

& b N œ N œ œ b œœœ .. œ b œ œœœ b œœœ b œœ ‰ ‰ ˙. œ nœ œ œ œ


57

Nœ œ. œœ œ . œ œœ œ. #œ.
œ. œ œœ ˙. #œ. nœ.
J n Jœ S J
Pno.
j j j œ œœ .. j j
? œœ ‰ ‰ œ . œ œ b b œœ ‰ ‰ ‰ œœ œ. œ˙ .. œ œ # œœ ‰ œ n œœ œ. œ. ˙.
b Œ. bœ. œ. J J ˙. œ. Nœ.
4

œ. œ. œ. ˙. œ. œ. œ. œ.
G & b œ. œ. œ.
Quan més gran és nos - tre dol, Déu del cel ens
64
œ. œœ . œ. œ. œ.
& b œœ .. œœ ..
œ.
˙˙ ..
˙.
œœ ..
œ.
œœ ..
œ.
œœ ..
œ. œ. . œ. œ. œ.
P legato œ.
œ. nœ. #œ.
Pno.
? œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. #œ. œ.
b œ. œ. œ. œ. œ. œ. nœ.
œ. œ. œ. œ.

b b b 42
final abierto final cerrado
œ.
70

G & b ˙. œ. œ ‰ Œ ‰ œ ‰ Œ ‰
du - - - u con - sol. sol.

˙. ˙˙ .. œ œ
& b ˙˙ .. ‰ Œ. ‰ Œ. b b b 42
70

˙. œœ œœ
π
˙. nœ
Pno.
?b œ œ œ ˙. œ ‰ Œ. œ
œ ‰ Œ. b b b 42
œ
œ œ
π
4
r r œ œ œr œjœj œJ œ n œr œ œj œJ b œ œ œ œj
b
& b b 42 œ œ œr œj‰ œ œ œr œj‰ œJ œ œr œjœj
75

∑ ∑ JR RRJ
G
J J R R J
fuig bot ro - í fuig lluny d'a - quì! for-a mal'es - ca! tot elquiIetpes-ca bé et ma-les -ca vis - ca la gres - ca!

œœ œœ œœ œ œœ n œœœ œœ b œœœ œœ
b 2 œ œœ œœ œœ œœ
J ‰ œJ ‰
W.W

& b b 4 œ œ œ œœ œ œ œj‰ J ‰ J ‰ J ‰&


75

J ‰J‰ J ‰ J‰ J‰ J‰ J ‰
?

P
f . .
? b 2 j ‰ œ œ. œ. œ œ. ‰
Pno.
j j
œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰ œj‰ œ j œ‰ œ‰ œ ‰ A œJ ‰
bb 4 œ J J J ‰ œ‰ J œ‰
J J J

5
b œ œ œ rœ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ rœ
& b b J œj J œj
83

J œ R J J R R J R R R R R R J R œ J R œ J
R
G

fuig fuig! fuig fuig! fuig bot ro - í! A - rri, tu mu - rri! tu, ba - rres de bot - xí! fuig d'a - quí a - rriIa - llí

œ j
b œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ ‰ œ
& b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰
83

œ œ œ J œ ‰ œ ‰
J
P Í
œ.
cresc.
œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ.
Pno.
? bb œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ ‰ œ
b œ œ œ œ nœ œ nœ œ J œ

b œ rr j‰ r
œ œ œr œj ‰
r œ œ œr œj œj œJ œ n œr œ œj
œ œ œr œj ‰
88

b
& b J œœ œ J R
G
J J R J
r r
cu - ca de - vrí! fuig bot ro - í! fuig lluny d'a - quí! tu qu'em mo - sse - gues! tu que m'o - fe - gues!
bb b Πr r
j œ r œ ‰ j œ œ œ ‰ jœ r r œ œ r r r r r r œ œj œ œr
& œ œ J œ R J œ œ nœ J œ œ œ œ # œ n œ J R
H

Fuig bot ro - í! Fuig lluny d'a - quí! tu t'a - rro - sse - gues! tu em - pan - ta - ne gues! tu qu'en so -

b j œ. œj ‰ œ
& b b œ. œ. œ. œ. œœ œ œ œœ ‰ œ. œ n œ œ œ
88

œ
œ. . œ œ. œ. œ. œ. œ. #œ nœ œ. œ. œ.
> > .
p
œœ œœ ‰ œœ œ œ ‰ œœ œ ‰ n œœ œ ‰ œœ œ
Pno.
? bb ‰ œœ ‰ œœ
b œ . œœ j œ ‰ J œ œ ‰ &
. . J J
93
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ j œ œ œr œ œ œ œ œ œ œ œ
G &bb J R R J J J R R J J J œ J œ R R R J R R J R R
tu qu'em ro - se - gues! tu que'm mo - sse - gues! fuig fuig! fuig fuig! fuig bot ro - í! Arr - i, tu, mu - rri! tu,

b r œ j œ j œ œr r œr œ œ rœ r
H & b b n œ œR œJ œJ œR œR n Rœ œR œJ Œ J œ J œ R œ J œR n œ J œR œ
pe gues! tu mous les bre - gues! fuig fuig! fuig fuig! fuig bot ro - í! Arr - i, tu, mur - ri! tu,

b œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œœ
& b b nœ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œœœœ nœ œ œ œ œ
93

p
œœ. œœ. œœ. œœ. n œœœ. œœœ.
Pno. cresc.
bb b œ œ œ
& œ ‰
œ œ ‰
œ œ ‰ œ œ ‰ œ.?
.
œ .
œ . œ
œ œ. œ.
œœ œ œ œ
5
b b b œR œ œ œ œ Nœ r
R œ œJ œR œr œJ œ œ r œj ‰ Œ ‰ œ œJ ‰ ‰ œ 68
98

& b R R R ∑ ∑
G
R J œ J J
r œ
ba -rres de bot- xí! Fuig d'a - quí a - rriIa - llí! cu - ca de vrí! JaIes - tá... el
b œ œ r j j 68
H & b b R œR n œ œR ‰ R œ œJ œR œr œ œ œj ‰ ∑ ∑ ∑ ∑

ba - rres de bot- xí! Fuig d'a - quí
œ
cu
œ œ œ œ œœœ
- ca de vrí!
œ
b b œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ j œ œœœ œ œ œ œ J ‰Œ 6
98

b
& b nœ œ œ œ œ ‰ œ
œ œ œ œ œ œ œ œœœœ ∑ 8
f ƒ √3
Í
. œ. œ œ œ œ
Pno.
? b œ. b n œœœ œ. œœ N œœ œ œ œ
œ œ œ œ œœJ ‰ œ œJ ‰ œ œ œ & œ œ œ œ ‰Œ
3

‰ ? ∑ 6
bb œ œ œ J 8
J

6
Tempo primo (e =e)
b j j j œ. j r r r r
G & b b 68 œ œ œ œ œ
J
nœ. œ ‰ œ
J J
œ œ œ œ nœ œ
J J J J J J œ œ œ œ œ
j
bot ja noIens fa cap no - sa; iIa - raIa l'o - re - lle - taIet di - ré u
b j
& b b 68 Œ nœ. œœ .. ˙ œ. ˙.
105

œœ œœœ œœ
bœ b œœ .. œ. ˙.
bœ œ
J œ ˙˙. .
Pno.
W.W J
? b 6 Œ œ. ˙. œ œ œ #œ ˙.
bb 8 ‰ ˙. n ˙ .. ˙.

b
& b b œ . œ œj œj œj ‰ Œ ‰ Œ. Œ œ
109

∑ ∑ ∑ ∑
G
J
r
na co - sa. Es -

& b bb ∑ ∑ Œ . œ œ œ . œj œ œr œr œr œ j Œ ‰ œ œJ œJ œ œ œ . Œ ‰
H
J œ J J
u - na co sa! És, doncs, quel - com de bo?
b ? œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œœ œœ
& b b ˙œ .. œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ
109

œ œ œ œ
˙.
Pno. P
? b ˙ ..
bb ˙ ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.

b œ j œ. r j Œ. j j bœ. Œ œJ œJ œj œj œj ‰ ‰ œJ œj œ œJ ‰ œj # œjn œj œJ œJ œJ œJ 98
116

G &bb œ J œœ œ œ œJ J
col - taIes -col - ta bé és lo mi - lló. a - guai-taIel tu - pí veus com hiIha llet? a - vui la ve - ï - na pre -
? b œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœœ œ # œ n œ œ œ œ & 98
bb œœ œœ œ nœ œ œ œ
116

œ œ
Pno.
? bb 98
b ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
˙.
6
b j
& b b 98 œ œ œ œ œ
122

J œ ‰ Œ œ œ œ nœ œ
G
J J J J J
sent n'ha fet. la ma - reIho cou; i a - ra, quan
b 9 œ. œœ œœ n œœ œ œœ œœ. œ œ œ
& b b 8 œ. œ œ œ œ nœ œ œ
122

œ œœ œœ # œœ œœ . ‰ ‰ ‰
. . . . J
œ œ nœ œ œ nœ
Pno. cresc.

? b 9 œ œ œ œ œ œ
bb 8 œ œ œ œ œ #œ

b
&bb œ j œ n œj œ œ œ œ œ œ. 68
124

œ J J J J œ Œ ‰
G
J J
b
tor - ni, crec que du - ràIun plat d'a - rròs amb
œ
ou.
œ 68
&bb ∑ Œ. œ ‰
J
H

œ œ A œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ 6
ou iIa - rròs!

b
124
œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
&bb J ‰ ‰ nœ œ 8
f
Pno.
œ œ n œ . .
œ A .
œ . .
œ œ. œ. œ. œ.
? bb œ œ œ œ œ 68
b Nœ œ œ
7
b jœ œ œJ œJ œJ œ ‰ œj œ ‰ jœ j œ œ œ
H & b b 68 œ œ J J œ J œ J œ J J ‰
vis - ca, vis - ca l'ou amb a - rròs! l'a - rròs diu que fa el ven - tre gros!

b œœ œ
& b b 68 J ‰ ‰ œœ .. œ . œ œ œœ œ œœ .. œ œ
126

œ œ œ œœ .. œ œ œ nœ œ nœ
J œ. œ œ œœ œ œ œ ‰
P
? b b 68 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ b œœ
Pno.

b œ œ œ œ œ œ
P

b œ œJ œj n œj œ n œj œj œj ‰ œ œ œ ‰ Œ
130

H &bb Œ J J J J J ‰ ∑ ∑
queIes - pe - ssaIés la na - ta que
j
fa! tas - tem - la!
‰ U
œ
n œ˙ . œ œ J Œ UŒ .
bb
& b n ˙˙ .. œ. œ ‰ ‰ œœ .. œ œ
130

œ. œ n œ œ. ˙.
â œ œ
ä̇˙ .. äœ .. ˙˙ ..
˙ œœœ ... œœœ œ.
Pno.
? bb . Œ. œ ˙.
b J ‰ ‰ ∑