Vous êtes sur la page 1sur 7
 
M@H ><:: [K:< ‐ @bcptjnafatá jpprbibdmak
 :/8
 :::<<:<
PKPPABD ><::
@BC\]JNAFA]Á J\\^BIBDMAK
Murák mk f‑áprkuvk 7 0 okurks - `bkiia`akdt 7 : Mb`uckdt jutbrasá 7
Fastk mks `bcptks mu pfjd `bcptjnfk hádárjf, ì f‑kx`fusabd mk tbutk jutrk adibrcjtabd.
Cjtárakf jutbrasá 7
ju`ud.
 Mb`uckdt rkcas ju `jdmamjt 7
Fk sugkt `bcpbrtk 8 pjhks ducárbtáks mk :/ ì 8/8.
Af vbus kst mkcjdmá mk váraiakr quk fk sugkt kst `bcpfkt mïs sj cask ì vbtrk maspbsatabd.
 Fk sugkt sk práskdtk sbus fj ibrck mk = mbssakrs admápkdmjdts
\jhk mk hjrmk…………………………………………………………………………………………….. pjhk : \ráskdtjtabd mu sugkt......................................................................................................................……… pjhk > MBPPAK^ : - Accbnafasjtabds
……………........................….…(1,; pbadts)……………………..…… pjhk >
 MBPPAK^ > - Ptb`es kt ávádkckdts pbstárakurs ì fj `fýturk
..... (=,; pbadts) ………………………….pjhks
 
0 kt =
 MBPPAK^ 0 - @bcptjnafasjtabd m‑ud pjssai 
 …………………... (0 pbadts) ……………………………pjhk ;
MBPPAK^ = - Fk `bdtrýfk mk fj `bcptjnafatá
…………………...(0 pbadts) ………………………..…..pjhk
 
;
 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
 Fk sugkt `bcpbrtk fks jddkxks suavjdtks
MBPPAK^ :
Jddkxk : ‐ ]rjatkckdt mks irjas m'j`quasatabd.............................................................................................pjhk 9 Jddkxk > - Cbmïfk mk pfjd m‑jcbrtasskckdt..............................................................................................pjhk 9
MBPPAK^ >
Jddkxk 0 - Ptb`e ‐ Jrta`fks mácbmás..........................................................................................................pjhk 9 Jddkxk = - Adibrcjtabds rkfjtavks jux `rájd`ks m‑ud rk`buvrkckdt ad`krtjad............................................pjhk 9
MBPPAK^ 0
Jddkxk ; - Áfáckdts rkfjtais ju `bdifat jvk` fj sb`aátá Hrjpodkt...............................................................pjhk 8
MBPPAK^ =
 
Jddkxk 9 - Áfáckdts rkfjtais ju `bdtrýfk adtkrdk.........................................................................................pjhk 8
 
JYK^]APPKCKD] Pa fk tkxtk mu sugkt, mk sks qukstabds bu mk sks jddkxks, vbus `bdmuat ì ibrcufkr udk bu pfusakurs oypbtoïsks, af vbus kst mkcjdmá mk fj (bu fks) ckdtabddkr kxpfa`atkckdt mjds vbtrk `bpak.
M@H
 
 
 
 
M@H ><:: [K:< ‐ @bcptjnafatá jpprbibdmak
 >/8
P[GK]
Af vbus kst mkcjdmá m‑jppbrtkr ud sbad pjrta`ufakr ì fj práskdtjtabd mk vbtrk `bpak. ]butk adibrcjtabd `jf`ufák mkvrj çtrk gustaiaák. Fks á`raturks `bcptjnfks mkvrbdt `bcpbrtkr fks ducárbs kt fks dbcs mks `bcptks kt ud fankffá.
Ybus vkdkz m‑çtrk kdhjhá ju skrva`k `bcptjnfk mk fj PJ Nukdjvkdturj. Fk `bcptjnfk mk fj sb`aátá vbus mkcjdmk mk fua prá`askr, gustaia`jtabds ì f‑jppua, fk trjatkckdt `bcptjnfk quk vbus jppbrtkrakz ì mavkrs pbadts rkstás kd suspkds. F'kdtrkprask `fýturk sks `bcptks ju 0: má`kcnrk. Pjui adma`jtabd `bdtrjark, fk tjux mk ]YJ ì jppfaqukr kst mk ><% (tjux dbrcjf).
MBPPAK^ : - ACCBNAFAPJ]ABDP \rkcaïrk pjrtak
Fj PJ Nukdjvkdturj j j`quas ud acckunfk fk :
kr
 guaffkt ><:<. Fks muráks m‑utafasjtabd mks áfáckdts `bdstatujdt `kt acckunfk jadsa quk fkurs `bõts rkspk`tais sbdt admaquás mjds fk tjnfkju `a-mkssbus 7
Áfáckdt Murák m‑utafasjtabd @bõt O] kd Ptru`turk ]baturk Ckduaskraks kxtárakurks @ojuiijhk `bffk`tai Js`kdskurs =< jds >; jds >< jds >< jds :? jds
2
9< <<< 0< <<< >< <<< >< <<<
Fks `bõts m‑j`quasatabd mk `kt acckunfk sbdt mk >; <<< ₦ mk mrbats mk cutjtabd kt ; <<< ₦ O] m‑obdbrjarks mu dbtjark. F‑ad`amkd`k mk `ks irjas kst kstacák dbd sahdaia`jtavk pjr rjppbrt ì fj vjfkur mk f‑acckunfk. Fj sbcck ráhfák pjr `oïquk pbur f‑acckunfk s‑áfïvk, `bõt m‑j`quasatabd `bcpras, ì ;0: <<< ₦. F‑kdtrkprask j `obasa mk dk pjs `bcptjnafaskr fks irjas m‑j`quasatabd kd `ojrhks. Ybus suppbskrkz quk
f‑j`quasatabd mk f‑acckunfk
 
d‑j pjs átá sbucask
 
ì fj ]YJ
.
]rjvjaf ì ijark J f‑jamk mk f‑
 jddkxk :,
:. Admaqukr pbur qukfs cbtais `bcptjnfks af `bdvakdt mk má`bcpbskr f‑j`tai « acckunfk µ. >. @bcckdt mátkrcadk-t-bd fj párabmk m‑jttranutabd (bu m‑j`tavjtabd) mks `bõts 2 0. Kdrkhastrkr f‑j`quasatabd mk f‑acckunfk fk :
kr
 guaffkt ><:<. =. Puppbsbds quk fk `ojuiijhk `bffk`tai máijaffjdt ijssk f‑bngkt m‑ud rkcpfj`kckdt jdta`apá iad ><>= pbur ud `bõt mk 0< <<<
 
 ₦ O]. @bcptjnafaskr f‑kdskcnfk mks bpárjtabds rkfjtavks ì `k rkcpfj`kckdt sj`ojdt quk `kttk bpárjtabd kst sbucask ì fj ]YJ ju tjux mk ><%.
Mkuxaïck pjrtak
 
Fj PJ Nukdjvkdturj j cas kd skrva`k fk :
kr
 guaffkt ><:< ud cjtárakf j`quas fk :; guad ><:< pbur ud `bõt m‑j`quasatabd mk ;; <<< ₦ O]. Fk tjux mk ]YJ ì jppfaqukr kst mk ><%. Fj murák prbnjnfk m'utafasjtabd mk `k cjtárakf kst mk `adq jds. J fj iad mk `kttk murák m'utafasjtabd, sj vjfkur rásamukffk skrj mk ; <<< ₦. Af s‑jhat mu prax mk rkprask mu cjtárakf pjr fk `bd`kssabddjark, spá`aiaá mjds fk `bdtrjt adatajf m‑j`quasatabd. Fks `bõts mk sbrtak pkuvkdt çtrk `bdsamárás `bcck dáhfahkjnfks. Pur fk pfjd ias`jf, `k cjtárakf kst jcbrtassjnfk sur udk murák m‑usjhk mk skpt jds kt d‑buvrk pjs mrbat ju cbmk máhrkssai.
 
M@H ><:: [K:< ‐ @bcptjnafatá jpprbibdmak
0/0
 
]rjvjaf ì ijark :. Fk `bcptjnfk j rktkdu pbur `k cjtárakf udk vjfkur jcbrtassjnfk mk ;< <<< ₦. Gustaiakr fks `bdmatabds mu trjatkckdt mk fj vjfkur rásamukffk kd cjtaïrk mk njsk jcbrtassjnfk tkffks qu‑ádbd`áks pjr fk rïhfkckdt 11-<0. >. @bcptjnafaskr f'j`quasatabd mu cjtárakf. 0. ^jppkfkr fj rïhfk `bcptjnfk qua pkrckt mk máiadar fj mjtk mk mánut mk fj pojsk m‑jcbrtasskckdt. =. \ráskdtkr fk pfjd m'jcbrtasskckdt adatajf mk `k cjtárakf pbur fks skufks jddáks ><:< ì ><:> sur fj njsk mu cbmïfk práskdtá kd
 jddkxk >
.
Ju 0: má`kcnrk ><:: af kxastk ud adma`k cbdtrjdt quk fk cjtárakf j pkrmu dbtjnfkckdt mk sj vjfkur. [d tkst mk máprá`ajtabd kst kiik`tuá. J `kttk mjtk, fj vjfkur j`tukffk mk `k cjtárakf mátkrcadák ì pjrtar mk fj vjfkur vádjfk s'áfïvk ì 00 <<< ₦.
]rjvjaf ì ijark ;. Jprïs jvbar máiada fj dbtabd mk tkst mk máprá`ajtabd, admaqukr fj bu fks `bdmatabd(s) prájfjnfk(s) ì sj rájfasjtabd. 9. @bcptjnafaskr tbutks fks á`raturks rkfjtavks ju cjtárakf ju 0: má`kcnrk ><::. 8. \ráskdtkr fk dbuvkju pfjd m'jcbrtasskckdt pbur fks skufks jddáks ><:< ì ><:> kd suavjdt fk cbmïfk mbddá kd jddkxk >.
Ju 0: má`kcnrk ><:>, ud dbuvkju tkst mk máprá`ajtabd kst rájfasá. Af cbdtrk quk fj vjfkur j`tukffk pkut çtrk kstacák ì 0: <<< ₦.
]rjvjaf ì ijark ?. @bcptjnafaskr tbutks fks á`raturks rkfjtavks ju cjtárakf ì fj mjtk mu 0: má`kcnrk ><:>. 1. Admaqukr, mjds `k `js, fk cbdtjdt mk fj mbtjtabd jux jcbrtasskckdts `bcptjnafasák iad ><:0.
MBPPAK^ > - P]B@EP K] KYÁDKCKD]P \BP]K^AK[^P Ì FJ @FB][^K \rkcaïrk pjrtak
 
Fj sb`aátá Nukdjvkdturj ijnraquk mu prçt ì pbrtkr ojut mk hjcck qu'kffk `bcckr`ajfask juprïs mk
 
cjhjsads spá`ajfasás. Fj njfjd`k jvjdt advkdtjark práskdtk, iad ><:<, fks sbfmks suavjdts 7
Pbfmks D¼ Adtatufás Mánatkurs @rámatkurs 0; Ptb`e mk prbmuats iadas 0 ><< <<< 01; Máprá`ajtabd mu stb`e mk prbmuats iadas <
Jiad mk prb`ámkr ì fj vjfbrasjtabd mks stb`es jadsa qu'jux jgustkckdts mk máprá`ajtabd, bd maspbsk mks adibrcjtabds suavjdtks `bd`krdjdt fks prbmuats iadas.

Satisfaites votre curiosité

Tout ce que vous voulez lire.
À tout moment. Partout. Sur n'importe quel appareil.
Résiliez à tout moment
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505